Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1."

Transkript

1 Sidan 1 av 5 Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. 1 Ordförande Anders Fredriksson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade 2005 års bolagsstämma öppnad. 2 Till ordförande för stämman valdes Anders Fredriksson. 3 En preliminär röstlängd justerades under tiden för mötet, se bilaga 1. Den visar att aktier och lika många röster var närvarande på bolagsstämman. Detta motsvarar 81% av det totala antalet aktier i bolaget. ICA-handlarnas Förbund representerade aktier och röster vilket motsvarade 93,1% av närvarande röster. 4 Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor fanns att behandla. 5 Fredrik Hägglund valdes till sekreterare. Håkan Olofsson, Boden och Mats Nilsson, Nacka valdes att jämte ordföranden justera protokollet. Stämmans öppnande ordförande för stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Godkännande av dagordning sekreterare och justeringsman 6 Behörig kallelse Kallelse till bolagsstämman har varit införd onsdagen den 13 april 2005 i Post- och Inrikes tidningar samt i Svenska Dagbladet. Härutöver har kallelse skickats per post till de som var registrerade aktieägare den 19 april Stämman fastslog att kallelse skett enligt bolagsordningens 12. Kallelsen bifogas som Bilaga 2. 7 Verkställande direktören Claes-Göran Sylvén summerade bolagets verksamhetsår Styrelseordförande Anders Fredriksson redogjorde för styrelsens arbete under Års- och koncernredovisningarna med däri intagen förvaltningsberättelse, balansoch resultaträkningar samt revisionsberättelse hade den 15 april 2005 översänts till VPC-registrerade aktieägare. Ingen uppläsning påfordrades. Auktoriserade revisorn Ire Lindstrand föredrog en sammanfattning av revisionsberättelsen, i vilken revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningarna fastställes, att disponibla vinstmedel behandlas i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för år Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsbalansräkningen; samt anförande av VD och ordförande; frågor från aktieägare

2 Sidan 2 av 5 Frågor från aktieägarna: Lars Henriksson: Vad är Nettos resultat och hur länge kan bolaget drivas med förlust? Claes-Göran Sylvén: Detta är egentligen en fråga för ICA AB men i egenskap av ordförande i ICA AB så kan jag informera att ICA ABs andel av förlusten i Netto uppgick till 57 miljoner kronor för år Netto har samma resultatkrav som övriga bolag inom ICA AB och följer idag den affärsplan som presenterats i styrelsen. Olle Bergstedt: När sker omvandlingen till C-aktier och kommer handeln med IFAB-aktier att vara öppen? Fredrik Hägglund: En omvandling till C-aktier sker i samband med att alla förutsättningar för en notering på Stockholmsbörsens O-lista föreligger. Handeln med IFAB aktier hålls öppen tills vidare. Handeln kommer att avslutas en tid innan den planerade noteringen. 8 Stämman beslutade att fastställa bolagets och koncernens resultat och balansräkningarna avseende verksamheten för år I protokollet antecknas att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgår till 2 miljarder 536 miljoner 273 tusen 893 kronor. Stämman beslutade att vinstmedlen disponeras så att till preferensaktieägarna utdelas kronor 8.20 per aktie vilket innebär 324 miljoner 719 tusen 475 kronor. I ny räkning överföres 2 miljarder 211 miljoner 554 tusen 418 kronor. Den 16 maj 2005 fastställdes som avstämningsdag för aktieutdelning. Stämman fastställde att besluten under 9 skall anses omedelbart justerade. 10 Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år Styrelseordförande Anders Fredriksson informerade om styrelsens arbete med frågan om en marknadsnotering av IFAB-aktien. Verkställande direktör Claes-Göran Sylvén informerade om bakgrunden till de ägarförändringar som skett i ICA AB samt syftet med Hakon Invest AB. resultat- och balansräkningar för 2004 disposition av bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören Information om bolagets planer på en marknadsnotering Finansdirektör Göran Hesseborn informerade om bolagets verksamhet och framtida affärs- och investeringsinriktning.

3 Sidan 3 av 5 12 Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sju (7), utan suppleanter. Stämman beslutade att antalet revisorer skall vara två (2), utan suppleanter. antalet ledamöter i styrelsen och revisorer 13 Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 500 tusen kronor till ordföranden, med 300 tusen kronor till vice ordföranden och med 200 tusen kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna jämte ytterligare ersättning, att av ordföranden fördelas för utskottsarbete, om högst 200 tusen kronor arvoden till styrelsen och revisorerna Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning. 14 Anders Fredriksson redogjorde för nomineringsprocessen för styrelseledamöterna. styrelseledamöte r och revisorer Till styrelse för verksamhetsperioden fram till nästa ordinarie stämma valdes: Omval av: Anders Fredriksson, Lidköping Stig Lundström, Göteborg och Olle Nyberg, Tierp. Nyval av: Lars Otterbeck, Norrtälje Cecilia Daun Wennborg, Stockholm Jan-Olle Folkesson, Göteborg och Jan Olofsson, Stockholm. Stämman utsåg Lars Otterbeck till ordförande i styrelsen. Avsägelse förelåg från revisor Klas Alm efter att han fullgjort sitt revisionsuppdrag för verksamhetsåret Alms mandat löpte annars till den ordinarie bolagsstämma Stämman valde Eric Åström hos Ernst & Young revisionsbyrå såsom ersättare för Klas Alm. Ire Lindstrand är sedan tidigare vald revisor intill ordinarie bolagsstämma 2007.

4 Sidan 4 av 5 15 Stämman beslutade att godkänna utformningen och arbetssättet för valberedningen såsom den presenterats i kallelsen till bolagsstämman, se bilaga 2. valberedning 16 Stämman beslutade att enhälligt godkänna den föreslagna bolagsordningen (Bilaga 3) för Hakon Invest AB. Stämman beslutade således att bolagets firma ändras till Hakon Invest Aktiebolag. Huvuddragen av innehållet i ändringarna framgår av kallelsen, se Bilaga 2. förändrad bolagsordning (Bilaga 3) Besluten om aktiekapitalstrukturen ( 5 i bolagsordningen) och om borttagande av hembud ( 13 i den registrerade bolagsordningen) villkorades av att förutsättningar föreligger för att notera bolagets aktier på Stockholmsbörsens O-lista. Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att med biträde av bolagets ledning verka för att dessa beslut registreras hos Bolagsverket när övriga förutsättningar för en notering på Stockholmsbörsens O-lista föreligger. Stämman beslutade att den antagna bolagsordningen med övriga ändringar i bolagsordningen anmäls till Bolagsverket för registrering utan dröjsmål. Den förändrade bolagsordningen kommer alltså att anmälas till registrering i två steg. Anders Fredriksson informerade om att bolagets styrelse har för avsikt att på styrelsemöte den 24 maj 2005 besluta om en omvandling av preferensaktier till stamaktier. Styrelsen har lämnat information om detta och de skatterisker omvandlingen medför i ett brev till aktieägarna den 3 maj Anders Fredriksson tackade de avgående styrelseledamöterna för ett väl genomfört arbete och överlämnade blommor. Stämmans avslutande Ordförande Anders Fredriksson förklarade stämmoförhandlingarna avslutade. I protokollet antecknas att alla beslut fattades med acklamation. Västerås den 11 maj 2005 Fredrik Hägglund Sekreterare Justeras Anders Fredriksson Mats Nilsson Håkan Olofsson Ordförande Justeringsman Justeringsman

5 Sidan 5 av 5 Bilagor: 1. Röstlängd 2. Kallelse med dagordning 3. Bolagsordning

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Protokoll fört vid årsstamma i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, den 29 april 2014, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm.

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. KLÖVERN Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden Fredrik Svensson hälsade

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska staten genom 150 000 000 150 000 000 Fredrik Olofsson enligt fullmakt.

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska staten genom 150 000 000 150 000 000 Fredrik Olofsson enligt fullmakt. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Inlandsinnovation AB org nr 556819-2263, måndagen den 28 april 2014 i Kanslihuset, A4 Campus, Östersund. Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Metria AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Enligt bifogad röstlängd 53.986.285 Summa 53.986.285. 1 Styrelsens ordförande, Bengt Nordin, öppnade stämman.

Enligt bifogad röstlängd 53.986.285 Summa 53.986.285. 1 Styrelsens ordförande, Bengt Nordin, öppnade stämman. Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med delägarna i Rottneros AB, org.nr 556013-5872, den 26 april 2005 i Sunne. Närvarande Aktier och röster Enligt bifogad röstlängd 53.986.285 Summa 53.986.285

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ), org. nr 556389-2776, den 22 november 2012 i Lund

Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ), org. nr 556389-2776, den 22 november 2012 i Lund Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ), org. nr 556389-2776, den 22 november 2012 i Lund 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Nils Olof Björk. 2. Val av ordförande

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdag 19 maj 2015 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966.

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015 Härmed

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping. ANMÄLAN

Läs mer

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015 Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman, bilaga 3 3. Upprättande och godkännande av röstlängd,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl 9.30 Plats: Bolagets

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer