Regionalt Vårdprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionalt Vårdprogram"

Transkript

1 Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Diskbråck i ländryggen Stockholms läns landsting 2004

2 Regionalt Vårdprogram Diskbråck i ländryggen Rapporten är framtagen av: Gunnar Németh ISBN Beställarkontor vård

3 Förord Det medicinska programarbetet (MPA) i Stockholm är till för att vårdgivare, beställare och patienter skall mötas för att forma en god och jämlik vård för länets 1,8 miljoner invånare. Kunskapen om den goda vården skall vara gemensam, tillgänglig och genomlysbar och bilda grund för bättre beslut i vården. Arbetet drivs gemensamt av producenter och beställare. Patientföreträdarna har en självklar plats i arbetet och medverkar i de olika grupperna. Stockholms Medicinska Råd och 16 programråd har skapats för att driva arbetet. Ett flertal Årsrapporter, Regionala vårdprogram och Fokusrapporter har redan publicerats och arbetet med nya rapporter fortskrider kontinuerligt. De regionala vårdprogrammen ska vara till stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vardagsarbetet och ett kunskapsunderlag för att utveckla och följa upp vårdens innehåll och kvalitet. De regionala vårdprogrammen och de övriga rapporterna från MPA ska vara en bas för dialog mellan beställare och producenter om den medicinska kvaliteten i vården och kommer att utgöra en grund för beställarorganisationens styrning och uppföljning av vården. Programarbetet har samlat ett stort nätverk av sakkunniga och har lagt grunden till en gemensam arena för vårdens parter

4 Innehåll Förord...2 Innehåll Inledning...5 Syfte...5 Mål med behandling av diskbråck Kartläggning och analys...6 Datakällor...7 Felkällor...7 Epidemiologi...8 Vårdkedjan...11 Ekonomiska aspekter...12 Behov efterfrågan och utbud Strategier...15 Folkhälsoinsatser...15 Hälso- och sjukvårdens insatser Kvalitetsmått...23 Mått och inventorier skall sätta patienten i centrum...23 Organisatoriska aspekter...25 Framtida medicinska och tekniska möjligheter Konsekvenser...25 Organisatoriska...25 Ekonomiska...25 Metodologiska...26 Referenser...31 Bilaga 1 Beställarperspektivet...35 Bilaga 2 Patientinformation

5

6 1. Inledning Detta regionala vårdprogram har skrivits inom ramen för det medicinska programarbetet inom Stockholms läns landsting, arbetsgruppen för rörelseorganens sjukdomar. Ansvarig för innehållet är Gunnar Németh, professor i ortopedisk kirurgi, vid Karolinska Institutet, tidigare SPESAK i ortopedi och klinikchef vid ortopediska kliniken, Karolinska sjukhuset; sedan sommaren 2004 medicinsk chef inom CAPIO- koncernen. Förankring har skett med ortopediska rådet i Stockholm. Dr Bengt Isberg och Med dr Per Grane har bidragit med synpunkter på avsnitten om radiologi. Övriga intressenter inom primärvård, omvårdnad, medicinsk service och tvärprofessionella gruppen har beretts tillfälle att lämna synpunkter. I primärvården är ryggvärk ett vanligt problem, även ischias. Förekomst av diskbråck är sannolikt mycket vanligare är tidigare rapporter visat. Fokus i denna rapport ligger på kirurgisk behandling av diskbråck. Målgrupp är framförallt operativ hälso- och sjukvårdspersonal där avsnittet om inklämd nervrot särskilt riktar sig till allmänläkare. För beställare är sammanställningen av diskbråckskirurgin särskilt intressant. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer till vårdinsatser inom hela vårdkedjan. Riktlinjerna grundas på aktuell forskning och erfarenhet. Rapporten innehåller två bilagor: 1. Beställarens kommentarer. 2. Information till patienter med diskbråck/ischiasbesvär (Källa:Vårdguiden). Syfte Syftet med det regionala vårdprogrammet är att beskriva vad patienter och ortopeder i Stockholm menar är god vård för patienter med diskbråck, baserat på evidens, nytta, patientfokus och kostnadseffektivitet

7 Mål med behandling av diskbråck Målet är att reducera smärta, återställa funktionsförmåga och höja patientens livskvalitet. Kaj Lindvall Projektledare Staffan Lindblad Medicinskt råd Rörelseorganens sjukdomar - 6 -

8 2. Kartläggning och analys Datakällor Effekterna för individ och samhälle av besvär från ländryggen påverkas inte bara av så kallade objektiva faktorer utan också av Sveriges socialpolitik samt olika psykosociala och kulturella faktorer på individ och gruppnivå. En strävan har därför varit att i möjligaste mån hämta data och resultat från svenska och europeiska undersökningar. Huvudsakliga källor har varit PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov./entrez/query.fcgi) och Knowledge Finder (Ariel Systems Corporation, North Andover, MA, USA) samt SBU s rapport Ont i ryggen, ont i nacken (30, 31). Nationella data har hämtats från Socialstyrelsens Patientregister (EpC, Fereshte Ebrahim) och Nationella ryggregistret (Svensk Ryggkirurgisk Förening). Data som avser Stockholms Läns Landsting har hämtats från VAL-databasen och extraherats från patientregistret delvis med hjälp av inrättningarnas kombikakoder. Koderna har hämtats från Produktionsstyrelsen inom SLL samt ICD 10. I övrigt har uppgifter hämtats från referenser som anges. Felkällor Möjliga felkällor i patientregistrets data är underlåtenhet att rapportera data och felkodningar. Nästan 100 % av slutenvårdsdiagnoserna kodas och överförs automatiskt till VAL databasen. Öppenvårdsdata är mycket svåra att få fram då primärvården inte rapporterar de cirka 70 % av besöken som är diagnossatta. Motsvarande siffra för akutsjukhusen är cirka % (personlig information). Vid parallella körningar mellan patientregistret och VAL databasen finns vissa skillnader. Det förefaller som om vissa privata underleverantörer till SLL inte finns med i registren. En känd felkälla som ger svårigheter att tolka registerdata är olika rutiner på sjukhusen för att klassificera diagnoser och operationsåtgärder. I tabellerna redovisas därför flera diagnoser som alla representerar patienter med diskbråck eller möjlig diskbråckssjukdom. Vidare redovisas flera operationsåtgärder som alla är aktuella vid diskbråckskirurgi. En kod, ABC 36, laminek

9 tomi, används främst vid operation av spinal stenos (förträngning av ryggkanalen) men kan också användas av vissa operatörer då cauda equina syndrom opereras eller andra mycket stora diskbråck opereras. Då denna kod sannolikt används mera i undantagsfall för operation av diskbråck har den inte medtagits i nu redovisade data. Epidemiologi I en population ( individer mellan år) inom Stockholms läns landsting sökte 5 % vård på grund av problem med smärta i ländryggen under en treårs period (42). Av de 5 % som var vårdsökande hade 6 % ischias vid det initiala undersökningstillfället och 1,5 % sjukskrevs under diagnosen ländryggssmärta under en treårsperiod. Livstidsprevalensen för diskbråck/ischias/nervrotssmärta anges till mellan 1,3 och 2 % (10, 25) och i en finsk studie (17) till 5 % hos män och 4% hos kvinnor. Det totala antalet vårdtillfällen i riket 2000 var (tabell 1) och i Stockholms län 719 (tabell 2) med spridning framför allt på akutsjukhusen (tabell 3). Ett speciellt tillstånd är där nervrötterna i ländryggen kläms åt (cauda equina syndrom) och därmed hotas förmågan att tömma blåsa och tarm. I riket förekom 34 vårdtillfällen med denna diagnos och i Stockholm 2 vårdtillfällen (tabell 1 och 2). Tabell 1: Antal patienter och antal vårdtillfällen per huvuddiagnos år 2000 i riket Huvuddiagnos - kod Huvuddiagnos - namn Antal vårdtilfällen M511 Disksjukdomar i lumbalregionen och andra regioner med radikulopati Antal pers M511K M511K M543 Ischias M544 Lumbago med ischias G834 Cauda equina-syndrom Total

10 Tabell 2: Antal patienter per vårdinrättning år 2000 i Stockholms län Kombikakod Inrättning Antal vårdtillfällen Antal op Norrtälje sjukhus AB Danderyds sjukhus AB Karolinska sjukhuset St Görans sjukhus AB Södersjukhuset AB Huddinge Universitetssjukhus AB Södertälje sjukhus Sophiahemmet AB x 10 a) Sabbatsbergs närsjukhus AB / M&M AB x 55 a) Proxima AB 3 0 a) Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs AB Total a) uppgift från producenten Tabell 3: Typ av vårdtillfällen per vårdinrättning år 2000 i Stockholms län Kombikakod Inrättning Typ av vårdtillfälle G834 M511+M511K M543+M544 Totalt Norrtälje sjukhus AB Danderyds sjukhus AB Karolinska sjukhuset St Görans sjukhus AB Södersjukhuset AB Huddinge Universitetssjukhus AB Södertälje sjukhus Sophiahemmet AB x x x 10 b) Sabbatsbergs närsjukhus AB / M&M AB x x x 55 b) Proxima AB Ryggkirurgiska klliniken i Strängnäs AB x x x 115 b) Totalt a) diagnoskoder i klartext finns i tabell 1 b) uppgift från producenten ** I Sverige utfördes operationer av diskbråck under 2000 (tabell 4) vilket innebär en operationsfrekvens på 21 operationer per invånare - 9 -

11 och år. Av de patienter i riket som vårdas under diskbråcksdiagnos opereras 36 %. Av de utförda operationerna var 42 % (780 st) av mikrokirurgisk typ. Bland de enheter i riket som rapporterar till Nationella ryggregistret (38) var 52 % av mikrokirurgisk typ. Tabell 4: Antal patienter och antal vårdtillfällen per "operationskod" år i riket Operationskod Operationsnamn Antal vårdtillfällen Antal pers ABC07 ABC16 ABC26 Perkutan endoskopisk diskektomi i ländryggraden Mikrokirurgisk diskektomi i ländryggraden Öppen diskektomi i ländryggraden Total I Stockholms läns landsting (SLL) utfördes under samma period 412 operationer. Operationsfrekvensen är något högre än i riket, 23 per invånare och år. 57 % av patienterna i Stockholm som vårdas under diskbråcksdiagnos opereras vilket är mer än i riket. Andelen mikrokirurgiska ingrepp var 45 %. Det är främst akutsjukhusen som har rapporterade vårdtillfällen med diskbråcksdiagnos. 5 av 7 akutsjukhus opererade 80 % av patienterna med diskbråck under 2000 (tabell 5). På akutsjukhusen är en okänd andel akuta fall

12 Tabell 5: Typ av operation per vårdinrättning år 2000 i Stockholms län Kombikakod Inrättning Typ av operation ABC 07 ABC 16 ABC 26 Totalt Norrtälje sjukhus Danderyds sjukhus Karolinska sjukhuset St Görans sjukhus AB Södersjukhuset Huddinge Universitetssjukhus Södertälje sjukhus Sophiahemmet AB b) Sabbatsbergs närsjukhus AB / M&M AB Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs AB Totalt a) operationskoder i klartext finns i tabell 4 b) uppgift från producenten Vårdkedjan Diskbråckssjukdomen utvecklas ofta så att den initiala debuten är lokal smärta i ländryggen följt av en successivt stegrande smärta i benet. Många patienter söker därför i första hand inom primärvården. Patienter som har en mera akut debut eller kraftig progress i sin smärta söker ofta på en akutmottagning. Resultatet av en forskningsstudie som genomförts i Stockholms läns landsting (MUSIC-Norrtälje Study) visar att 50 % av patienterna söker vård primärt hos läkare eller sjukgymnast och 50 % hos andra vårdgivare (42). Eftersom diskbråck initialt ofta bedöms i öppen vård och av olika vårdgivare är det naturligt att i en vårdkedja inkludera primär öppenvård i bred bemärkelse. En sådan vårdkedja bör definiera aktuella besvär, andra sjukdomar (co-morbiditet), prediktorer och markörer för patienter med ryggproblem i stort (3, 23, 30, 31, 35, 41)

13 Figur 1. Vårdkedja Kons Primär öppenvård: - initial undersökning - utredning Operation Sek vård: -kirurgi - omedelbar eftervård Eftervård: - egenvård - ev sjukgymn Kons behandl Primär öppen vård i samverkan: läkare, arbetsgivare, försäkringskassa, eventuellt sjukgymnast, kurator Markörer som talar för sannolikt diskbråck är listade i tabell 6. Ungefär 50 % av patienter med diskbråck opereras och den andra hälften behandlas konservativt och spontanläker. Beslutet om operation, som görs gemensamt med den informerade patienten, baserar sig på patientens smärtupplevelse och grad av funktionsnedsättning Om operation är aktuell bör den ske inom 2, upp till högst 5-6 månader, efter debut. Efter 6 månader sker en försämring av det postoperativa resultatet. Nyare forskning (4) har påvisat att innehållet i disken är skadligt för nervrötterna då det läcker ut i spinalkanalen. En vårdgaranti för kirurgisk behandling av diskbråck är således även medicinskt motiverad. Konservativ behandling av patienter medför i många fall en lång sjukskrivningstid (33, 34), som motiverar ett särskilt omhändertagande. Tidsaspekten är således av stor betydelse vid behandling av diskbråckssjukdomen. Ekonomiska aspekter Samhällets totala kostnader kan beräknas för en person boende i Stockholm och som är i arbete men sedan sjukskriver sig för akut ländryggssmärta med eller utan utstrålning till benet (32). I medeltal är den totala kostnaden kronor, den indirekta kostnaden utgör 88 %. Patienter med diskbråck är en subkategori av dessa och har inte studerats enskilt

14 Rapporterade data (42) anger en sjukskrivningsfrekvens under allmän ryggdiagnos på 1,5 % under tre år (se avsnitt 2.2, Epidemiologi). Om dessa data räknas om till en sjukskrivningsfrekvens på 0,5 % per år så blir personer mellan 20 och 60 år sjukskrivna under ryggdiagnos varje år inom Stockholms läns landsting. Om antalet sjukskrivna multipliceras med den rapporterade kostnaden kr (32) blir den totala kostnaden i inom länet kkr (2,6 miljarder) per år. I ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Läns Lansting och Försäkringskassan infördes från den 1/1-04 en rehabiliteringsgaranti för personer som varit sjukskrivna för besvär från nacke, axlar, rygg mer än tre månader. Det är endast personer med anställning mellan år som omfattas. Rehabiliteringen ska vara arbetslivsinriktad och utformad av ett multiprofessionellt team. Behandlingen anpassas till individuella förutsättningar. Utvärderingen av rehabiliteringsgarantin kommer att studeras med stort intresse. Direkta kostnader för operation av diskbråck är lättare att uppskatta därför att dessa kan baseras på DRG data. En okomplicerad diskbråcksoperation klassas i DRG grupp 215, vilket 2002 motsvarar en ersättning om cirka (varierar mellan de olika producenterna beroende på avtal och ansvar för komplikationer). Den direkta kostnaden blir kr per år. Diskbråck med komplikationsdiagnos (duraskada, infektion, blödning, reoperation) klassas i DRG grupp 214, vilket motsvarar cirka kr. Med en komplikationsfrekvens på 2,1 % (38) drabbas i 8,6 patienter årligen av en komplikation inom SLL. Kostnaden blir kr per år. Vård av patient med medicinsk ryggdiagnos (d v s vård för ont i ryggen utan operation) klassas i DRG grupp 243 och motsvarar en ersättning om cirka kr. I denna grupp finns en övervägande del patienter som inte har diskbråck vårdades 307 patienter av detta slag vilket ger en direkt kostnad om kr. Karolinska sjukhusets har ett väl fungerande KPP (kostnad per patient) system. Ej publicerade data ur detta system talar för att de verkliga direkta kostnaderna för diskbråck är större än DRG kostnaderna för de olika typer av patienter (case mixen) som behandlas vid Karolinska sjukhuset och sannolikt också andra akutsjukhus. Kostnader för radiologisk diagnostik torde domineras av MRT. Vid utredning av MRT verksamheten i Stockolms län (45) granskades remisser för

15 samtliga undersökningar som ersattes av SLL under en tidsperiod om 2 veckor. Totalt utfördes 692 MRT undersökningar av ländryggrad under denna tidsperiod. Av dessa patienter var år gamla. Frågeställning Diskbråck angavs i 256/436, Nervrotspåverkan i 40/256 oftast i samma remiss. Smärta >6 veckor angavs i 144/436 varav utstrålande i 88. Smärta <6 veckor utan annan indicerande information angavs i 30/436. Smärta utan närmare specifikation angavs i 126/436 varav ca 100 utan annan indicerande information. Bristande remissinformation försvårar bedömningen men sammantaget uppskattas ca 250 remisser kunna ha varit kopplade till okomplicerad diskbråcksfrågeställning i åldersgruppen år. Extrapolerat motsvarar det drygt 6000 MRT år 2001 med ungefärlig kostnad drygt kkr. Publicerade studier visar att operation av diskbråck är mer kostnadseffektivt än behandling med chymopapain som i sin tur är effektivare än placebo (30). Perkutan nucleotomi bör inte användas då reoperationsfrekvensen är hög och ingreppet därmed sannolikt ej försvarbart ur cost-benefit- och morbiditetssynpunkt. Utebliven eller suboptimal vård leder sannolikt till en avsevärt ökad frekvens patienter med kroniska besvär av smärta. Studier av en utebliven eller suboptimal vård saknas. Klinisk erfarenhet och vissa studier talar för betydelsen av omhändertagandet för att etablera coping strategier (30) hos patienterna. Behov efterfrågan och utbud En dagslägesbeskrivning av aktuella väntetider inom SLL finns på (sidan nås enklast via Generellt är väntetiderna längst till mottagning för bedömning av operation. Väntan på operation är i huvudsak rimlig, särskilt för prioriterade fall Totalproduktionen av vårddagar och antalet operationer 2001 är sannolikt högre än under En stor förändring inträffade i november 2000 då verksamheten på Stockholm Spine Center AB (SSC) startade på Löwenströmska. Sannolikt är den 70 % minskning av diskbråcksoperationer man ser på St Görans sjukhus AB en följd av detta. Man kan inte identifiera SSC i VAL databasen, inte heller Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs AB under Då produktionen totalt sett i övrigt är ungefär lika kan man anta att den verkliga totala produktionen har ökat

16 3. Strategier Folkhälsoinsatser En allmänt god hälsoprofil inkluderande reduktion eller rökstopp liksom att upprätthålla en viss grad av fysisk träning antas bidra till god rygghälsa (36). Hälso- och sjukvårdens insatser Primärprevention Vissa former av mekanisk belastning kan innebära en ökad risk för uppkomst av diskbråck i ländryggen. Betydelsen av fysisk aktivitet varvad med återhämtning, god arbetsteknik och muskelstyrka som personen behöver i sitt dagliga arbete är sannolikt av betydelse. (22, 36). Diagnostik Diskbråck Diagnosen diskbråck är i stor utsträckning anamnestisk. I det mest typiska fallet startar sjukdomen med lokal smärta i ländryggen under ett till ett par dagar följt av en tillkommande smärta som strålar ut i benet. I detta skede brukar den lumbala smärtan avta för att sedan återkomma. Tabell 6 listar fynd hos patienter med diskbråckssjukdom och som talar för att kommande radiologisk utredning kommer att påvisa diskbråck. Fynd som svaghet i vissa underbensmuskler, nedsatt reflex och känsel har alla ett lägre prediktivt värde än de som listats i tabell

17 Tabell 6. Diagnostik vid diskbråckssjukdom. Fynd hos patienter som talar för att radiologisk utredning kommer att påvisa diskbråck på den symptomgivande nivån Diskbråk Prediktionens styrka Referens Bevisnivå Korsad Laségue , sid 384 Hög Laségue<60 grader ++ Hög Mycket stark nervotssmärta ++ Måttl Väcks av smärtan på natten ++ Avsevärd lumbal rörelsekränkning ++ Uträtad lordos och/eller iscjíasskolios Ensidig bensmärta värre än ryggsmärta Cauda equina syndrom Måttl Bilateral ischias + Klin erf Bilateral ischias och urinstämma + Bil ischias, urinst och genilat känselbortfall ++ En positiv Lasègue's test, är starkt korrelerad till förekomsten av diskbråck, särskilt s.k. korsad positiv Lasègue (21). Den radiologiska utredningen varierar med var i Sverige man bor. I Stockholm, där det i dagsläget finns mer än 25 kameror för magnetisk resonanstomografi (MRT), med åtföljande korta väntetider, är detta förstahandsval för att uppnå best practice (12). För MRT talar hög upplösning, avsaknad av strålning och täckning ett större område inklusive conus (lumbal MRT vanligen Th9 till S2) (12, 30 sid 372). Konventionell röntgen är inte indicerat rutinmässigt (12) men kan i andra hand, efter MRT, vara av värde vid oklarheter om nivå samt vid kartläggning av samtidig glidning (spondylolisthes i ryggraden). MRT bör utföras såsom en preoperativ utredning och vid de tidsintervall som, beroende på symptomens svårighetsgrad, är anpassade till figur 2. Vid cauda equina syndrom skall MRT göras akut (se nedan) och allmänt vid kliniska röda flaggor för bakomliggande allvarlig sjukdom skall MRT och eventuellt konventionell röntgen utföras utan dröjsmål

18 Exempel på kliniska röda flaggor inklusive tecken på spinal avklämning är (12, 30 sid 369): Ryggsmärta < 18 år (30) < 20 år (12) Intensifierad smärta vid minsta rörelse Avsevärda smärtor eller Bilateral ischias smärtdebut > 55 år Konstant eller progredierande Svårigheter med miktion nattsmärta Tidigare malignitet Förlust av tonus i analsfinkter eller avföringsinkontinens Viktförlust Ridbyxanestesi Drogmissbruk, HIV Svår eller progredierande motorisk svaghet Bestående svår rörelseinskränkning Gångstörningar Tabell 7. Övrig diagnostik vid diskbråckssjukdom Modalitet Åtgärd? Förekomst av klinisk röd flagga Cauda equina syndrom Ref Bevisnivå Konventionell röntgen Inte rutinmässigt Ofta Nej 12,30 MRT Ja (1:a hand) Ja Ja (1:a hand) 12,30 Måttlig (B) Datortomografi (DT) Ja (2:a hand) Nej Nej 12,30 Måttlig (B) Myelografi/DTmyelografi Specialistbedömn Nej Ja (2:a hand) Neurofysiologisk unders Nej Nej Nej Rotblockader Specialistbedömn Nej Nej 30 Låg (C) För patienter där MRT är kontraindicerat (främst pacemaker, neuroelektroder, vissa intrakraniella aneurysmklämmor) och patienter som är mycket överviktiga (och därmed inte kommer in i en vanlig magnetkamera) är datortomografi ett ofta tillräckligt alternativ. Begränsningen är att man vid den konventionella datortomografin vanligen avbildar endast de tre nedre nivåerna. Flertalet patienter med cellskräck klarar utan problem genomgå MRT i vanlig magnetkamera förutsatt de får intravenös sedering. Det finns idag två öppna MRT kameror i Stockholm, främst för patienter med cellskräck vilka nekar sedering. MRT i öppen kamera är ett gott alternativ men begränsad fältstyrka gör att upplösningen blir sämre och man riskerar att främst missa laterala spinala och foraminala diskbråck med rotpåverkan. Myelografi och/eller DT-myelografi är ett oftast ett fullgott alternativ till MRT men remiss specialist är indicerat endast i ett fåtal fall inför planerad

19 kirurgisk behandling. Exempel på detta är kontraindikation mot MRT och behov av mer sensitiv bedömning av intradurala nervrötter än vanlig DT, vid differentialdiagnostiska problem, vid vissa situationer postoperativt och som andrahands alternativ till MRT vid cauda equina syndrom (tabell 7). Neurofysiologisk utredning inkluderar elektromyografi (EMG) samt elektroneurografi (EneG). Någon neurofysiologisk utredning är inte indicerad vid diskbråckssjukdom (40). Är patientens symptom och MRT så pass inkonklusiva att man överväger neurofysiologisk diagnostik är patienten inte fall för operation och därmed påverkas inte behandlingsalternativen av undersökningens resultat. Diagnostisk nervrotsblockad utförs i sällsynta enstaka fall som smärtutredning när kirurgisk åtgärd starkt övervägs trots att radikulära smärtor korrelerar osäkert till anatomiska fynd vid MRT. SBU: s rapport (25,26) påvisar svaga bevis för att metoden är värdefull. Psykosocial belastning och nedstämdhet påverkar utfallet av diskbråcksoperation. För att mäta depression/nedstämdhet rekommenderas Zung depression scale (46). Cauda equina syndrom Diagnostiken av misstänkt cauda equina syndrom skiljer sig från det vanliga diskbråcket i flera avseenden: Undersökningen av patienten skall göras akut Radiologisk utredningen av patienten skall göras akut Uppföljning av utredningens resultat skall göras akut av ansvarig kliniker Datortomografi räcker inte som radiologisk utredning. MRT eller, i andra hand, myelografi/dt-myelografi skall göras. Den radiologiska utredningen bör genomföras på vidare indikationer jämfört med diskbråck. Av de mer än 25 MRT kameror som finns i Stockholm är det (veterligen) bara en som erbjuder jourservice dygnet runt, året runt. Det är neuroradiologiska avdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Det är önskvärt att flera radiologiska enheter personalmässigt samverkar för att ta detta ansvar, som i sig inte behöver vara helt kopplat till akutsjukhusen enheter

20 utan även kan inkludera andra lämpliga enheter som driver landstingsersatt verksamhet. Den kliniska erfarenheten från Karolinska universitetssjukhuset visar att omkring 30 % av de patienter som remitteras för MRT har en radiologiskt verifierad avklämning av cauda. I tabell 6 listas fynd som talar för ett positivt utfall vid MRT. Övrig diagnostik inkluderar akut sedvanligt neurologiskt status, mätning av residualurin samt bestämning av fyllningsgrad vid känsla av blåsfyllnad för ljummet respektive kallt vatten. Behandling Diskbråck Under 80- och delvis 90-talet fanns hos delar av professionen en viss tveksamhet till kirurgisk behandling av diskbråck, främst baserat på Webers studier från 1978 och 1983 (43, 44). I dessa påvisades att det inte var någon skillnad i outcome mellan kirurgisk kontra konservativ behandling efter 4 respektive 10 år. Ny forskning, nyare statistiska metoder och en internationell diskussion har ifrågasatt resultaten från Webers studier vilket medfört en positivare syn på den kirurgiska behandlingen. Detta, kombinerat med resultaten från studier av diskens neurotoxiska effekter (4) har medfört en aktivare hållning när indikation för kirurgi finns. Kritiken av Webers studier (2, 30 sid 118) innebar sammanfattningsvis följande: (A) man studerade en undergrupp patienter med osäker operationsindikation där primär operation jämfördes med konservativ behandling som åtföljdes av diskbråcksextirpation om patienten ej förbättrades (i den konservativa gruppen opererades 26 % av patienterna), (B) En betydande crossover förelåg och studien var inte blind till sin design. Konservativ behandling Naturalförlopp, farmaka och regimråd medför att cirka 50 % av patienterna tillfrisknar utan operation. Kirurgisk behandling Öppen kirurgi för att avlägsna diskbråck är golden standard (30). Detta kan göras i mikroskop eller konventionellt med eller utan luppar. Inga studier har kunnat påvisa skillnader i outcome (30). Figur 2 visar ett ur medicinsk synpunkt motiverat tidsförlopp för omhändertagande

21 Övriga metoder Kemonucleolys med intradiskal injektion av t ex chymopapain förekommer knappas i Sverige men har använts internationellt sedan mitten av 1960-talet. Studier som jämfört kirurgisk diskbråcksbehandling med kemonucleolys påvisar bättre resultat vid kirurgisk behandling (27, 39). Chymopapain är dock överlägset placebo (koksalt injektion) vid behandling av diskbråck med ischias (15). Komplikationer vid chymopapain-injektion är främst anafylaktiska reaktioner samt neurologiska skador varierande från lättare pareser till paraplegi (27). Perkutan diskektomi rekommenderas inte (37) med de tekniker som är tillgängliga för närvarande. Två randomiserade studier, en inkluderande chymopapain-injektion (28), och en inkluderande mikrokirurgisk operation som kontroll (5), har inte kunnat påvisa acceptabel effektivitet av perkutan diskektomi. Reoperationsfrekvensen är hög. Diskproteser efter diskbråckskirurgi lanseras alltmer av industrin. Denna behandling saknar vetenskapligt underlag och bör inte upphandlas annat än inom ramen för en randomiserad studie som prövats av etisk kommitté på sedvanligt sätt. Cauda equina syndrom Behandlingen är operation som skall göras inom 48 timmer efter debuten (1). Efter 48 timmer blir resultaten signifikant sämre. En tendens (p<0,1) till bättre resultat finns om operationen utförs inom 24 timmar

22 - 21 -

23 Resultat, efterbehandling och kontroll Viktiga faktorer för resultatet är korrekt indikation för operation (d v s urvalet av patienter) samt tidsfaktorn, sannolikt därför att innehållet i disken är i sig neurotoxiskt (4). Komplikationsfrekvensen är 2,1 % (38) och mortaliteten är låg (0,5 per 1000 operationer) (19). Data från Nationella ryggregistret indikerar att hos omkring 90% (varierar i olika studier mellan 80-95%) av patienterna minskar ischiasmärtan efter operation. Enligt utvärderingar mätt med EQ-5D (11) har patienter före kirurgisk behandling en mycket låg hälsorelaterad livskvalitet, 0,29 på en skala 0 till 1 där noll motsvarar död och ett full hälsa. Ett år efter operationen hade den hälsorelaterade livskvaliteten ökat till 0,7, d v s mer än fördubblats (20). Vid ett normalt utfall av kirurgin sker efterkontroll 4-6 veckor efter operationen och ett återbesök räcker. I samband med återbesöket återförs patienten till inremitterande instans (figur 2). I de fall komplikation har uppstått, eller utfallet inte blir bra, bör den opererande instansen följa upp patienten ytterligare. I vissa fall bör rehabiliterande fysikalisk terapi och träning erbjudas. Se även under rubriken Gender Aspekter nedan om skillnader mellan man och kvinna. För cauda equina syndrom är utfallet inte lika bra. Dessa patienter bör erbjudas 2 till 3 återbesök, i vissa fall upp till 2 år efter skadan. Det behövs för förklaringar, intygsskrivande och ibland kontakter med rehabiliteringsinstanser. Gender aspekter Prospektiva studier (7,8) talar för att kvinnor, jämfört med män, har ett sämre hälsotillstånd då de sätts upp på väntelista för operation av sitt diskbråck. Postoperativ är de också sämre, främst med en kvarstående minskad uthållighet i ländryggens muskulatur. För en utförligare diskussion kring detta hänvisas till referens 7, sidan 48. Ett årsresultat är under bearbetning. Resultaten gör att en aktivare approach till postoperativ rehabilitering kan övervägas för kvinnor

19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1

19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 2 GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSRELATERAD BENSMÄRTA FÖRE OCH EFTER DIAGNOSEN DISKBRÅCK 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14

Läs mer

Vårdprogram för patienter med ländryggsbesvär

Vårdprogram för patienter med ländryggsbesvär Vårdprogram för patienter med ländryggsbesvär - en evidensbaserad översyn av behandlingsmetoder och omhändertagande December 2001 Projektgrupp Per Skarrie, leg sjukgymnast, tfn 036-32 44 64, per.skarrie@ltjkpg.se

Läs mer

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Indikationer för behandling inom ortopedi Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Höft- och knäartros Ländryggens sjukdomar Menisk- och korsbandsskador Nationellt kompetenscentrum för

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi Avdelningen för somatisk specialistvård Rapport Specialiserad obesitasbehandling Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi 2010-02-22 Arbetsgrupp

Läs mer

EXAMENSARBETE. Traktion som smärtlindring vid utstrålande smärtor från ländryggen. en litteraturstudie. J Mörking, M Sundström

EXAMENSARBETE. Traktion som smärtlindring vid utstrålande smärtor från ländryggen. en litteraturstudie. J Mörking, M Sundström 2003:028 HV EXAMENSARBETE Traktion som smärtlindring vid utstrålande smärtor från ländryggen en litteraturstudie J Mörking, M Sundström Hälsovetenskapliga utbildningar Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

9. Diagnostik utredning och värdering av nack- och ländryggsbesvär

9. Diagnostik utredning och värdering av nack- och ländryggsbesvär 9. Diagnostik utredning och värdering av nack- och ländryggsbesvär Alf Nachemson, Eva Vingård Inledning Få av de patienter som kommer med vanliga syndrom av nack- och ryggsmärta har patoanatomiskt väl

Läs mer

Fokusrapport. Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården

Fokusrapport. Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården Medicinskt programarbete Fokusrapport Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården Stockholms läns landsting 2006 Fokusrapport Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården

Läs mer

GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSSMÄRTA

GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSSMÄRTA GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSSMÄRTA INNEHÅLL INLEDNING 4 BAKGRUND 7 GRUNDLÄGGANDE BEHANDLINGSFILOSOFI 3 KLINISK BEDÖMNING AV LÄNDRYGGSSMÄRTA 4 ANAMNES 11 STATUS VID LÄNDRYGGSSMÄRTA 14 RÖRELSETESTER

Läs mer

Riktlinjer för sjukskrivning vid sjukdomar i rörelseorganen. - ett kunskapsunderlag MORSE. Minskad Ohälsa Rörelseorganens Sjukdomar Sydsverige

Riktlinjer för sjukskrivning vid sjukdomar i rörelseorganen. - ett kunskapsunderlag MORSE. Minskad Ohälsa Rörelseorganens Sjukdomar Sydsverige Riktlinjer för sjukskrivning vid sjukdomar i rörelseorganen - ett kunskapsunderlag MORSE Minskad Ohälsa Rörelseorganens Sjukdomar Sydsverige Riktlinjer för sjukskrivning vid sjukdomar i rörelseorganen

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete Medicinskt Program Arbete / Kvalitetsutveckling Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Stockholms läns landsting 2004 Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Rapporten är framtagen

Läs mer

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 2007 Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Rapporten är framtagen av Karl-Gustav

Läs mer

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister) Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Allergi och astma hos barn och ungdomar Stockholms läns landsting 2006 Regionalt Vårdprogram Allergi och astma hos barn och ungdomar Rapporten är framtagen

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

BOA-registret, NKR14-174

BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att den lätt kan

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur

Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling. De innehåller

Läs mer

läkaren Nils-Åke Nyström, adress som ovan Tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonals

läkaren Nils-Åke Nyström, adress som ovan Tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonals I--I V7-\ BESLUT Avdelning sydöst/hälso- och sjukvårdsenhet l InspektörÖrjanDahlberg TeLnr: 010-788 55 37 orjan.dahlberg@ivo.se Vårdgivare Medicaros AB Hållsta 3 641 62 Valla Hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning Frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda multimodal rehabilitering

Läs mer

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Denna studie är ett projekt inom programmet för forskning om företagshälsovårdens metoder vid (www.ki.se/imm/iir ) och har finasierats av Forskningsrådet för

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Livssituationen två år efter stroke En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär

Läs mer

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Värdet av en eldriven rullstol hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Lars Hagberg, Liselotte

Läs mer

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan Handbok för utveckling av kvalitetsregister text: Registercentrum Syd, Karlskrona

Läs mer

Sid 3. Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet en sammanfattning

Sid 3. Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet en sammanfattning 1 Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet Medicinska indikationer, operationsmetoder, rutiner och kvalitetskontroll 2 IInnehållsförteckning

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv. Peter Daneryd

Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv. Peter Daneryd Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv Peter Daneryd Forum för Health Policy Forum för Health Policy (FHP) är en politiskt oberoende

Läs mer

En kunskapssammanställning med koppling till hjälpmedel och anpassningar av hemmet

En kunskapssammanställning med koppling till hjälpmedel och anpassningar av hemmet Fallol yckor bland äldre En kunskapssammanställning med koppling till hjälpmedel och anpassningar av hemmet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Författare: Martina Estreen, HI Foto: Björn Lestell, HI Ansvarig

Läs mer