Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://jonkoping.sverigedemokraterna.se"

Transkript

1

2

3

4 Innehå ll

5 Förord Vi har valt att kalla vår VIP för Tid att prioritera! och om det är någon gång det är viktigt att prioritera så är det under en lågkonjunktur. Vi kan tyvärr inte täcka alla ekonomiska hål som uppstått och det krävs återhållsamhet för att inte gå oförberedda in i eventuellt sämre tider, men vi väljer att omfördela våra gemensamma resurser till att i större grad omfatta kommunens kärnverksamhet. I valet 2010 tog Sverigedemokraterna för första gången plats i Jönköpings kommunfullmäktige med stöd av 3700 invånare. Dessa har givit oss sitt förtroende och nu får de ett kvitto på detta genom denna budget. Vi har kavlat upp ärmarna och tagit tag i hornen på den heliga kon som benämns invandring, integration, mångkultur, segregation, kulturberikning, nybyggeri och mjölkat ut ur henne en betydande mängd som vi främst lägger på de äldre och på gymnasieskolan. Men vi är tämligen säkra på att det finns mer att ta av när vi kunnat räkna med flera aspekter av invandringens kostnader. Vi ser också med oro på den extremt höga investeringsbudgeten som vi minskar en aning. Detta är vår första budgetmotion som vi lägger i kommunfullmäktige och jag vet att vi inte kunnat gå in på djupet i alla verksamheter. Därför kommer det bli större besparingar för kommunen med vårt budgetförslag än vad som står i sifferdelen. Vi har i detta dokument utgått från kommunstyrelsens förslag till VIP och gjort de ändringar som vi anser behövs för att kommunen ska fungera väl för medborgarna. Jag är övertygad om att åren som följer så kommer Sverigedemokraternas budgetförslag att bli mer omfattande och detaljrika. Men jag kan med stolthet lämna över denna budgetmotion och kalla mig Sverigedemokrat! Jonas Grahn Gruppledare Jönköpings kommun.

6 RESULTATPLAN Sverigedemokraternas förslag Justerad Miljoner kronor Bokslut Budget Budget Prognos 2 Budget Plan Plan VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD , , , , , , ,4 Sverigedemokraternas förändring jmf med majoritetens förslag -3,2-2,6 0,5 Intäktsförstärkning/kostnadsminskning/utrymme 45,0 80,0 Skatteintäkter 4 638, , , , , , ,4 Kommunalekonomisk utjämning 712,6 837,1 837,1 836,3 719,5 727,1 728,0 Tillfälligt konjunkturstöd 123,1 Kommunal fastighetsavgift 182,1 188,0 188,0 188,3 200,7 203,0 205,0 Finansiella intäkter 26,6 35,6 35,6 34,4 78,9 84,7 87,9 Finansiella kostnader -18,4-36,4-36,4-39,0-31,5-38,0-43,0 RESULTAT skattefinansierad verksamhet 143,8 67,2 66,6 186,8 87,9 117,8 126,4 RESULTAT affärsdrivande verksamhet -6,9-0,8-0,1-3,2 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 136,9 66,4 66,5 183,6 87,9 117,8 126,4 Avgår reavinster, realiserad värdeökning tomtmark -65,8-75,8 TOTALT RESULTAT FÖR AVSTÄMNING MOT BALANSKRAV 71,1 66,4 66,5 107,8 87,9 117,8 126,4 Skattefinansierat resultat (exkl reavinster) i procent av skatteintäkter 1,4% 1,2% 1,2% 1,9% 1,5% 2,0% 2,0% och kommunalekonomisk utjämning

7 KASSAFLÖDESPLAN Sverigedemokraternas förslag Bokslut Budget Justerad Prognos 2 Budget Plan Plan Miljoner kronor Budget Årets resultat 136,9 66,4 66,5 183,6 87,9 117,8 126,4 Justering för ej likviditetspåverkande poster: Avskrivningar skattefinansierad verksamhet 294,1 286,1 286,1 286,1 314,7 336,6 347,3 Avskrivningar affärsdrivande verksamhet 32,0 35,5 35,5 39,2 46,7 55,3 59,6 Avsättning pensioner inkl ränta 18,3 22,9 22,9 23,0 24,1 26,1 26,1 Avsättning för återställning deponi 128,0 0,5 0,5 9,5 0,4 0,4 0,4 Realisationsvinster/förluster mm -40,5 Kortfrisiga fordringar (ökn-, minskn +) -186,7 42,5 42,5-106,2 100,9 95,1 4,0 Kortfristiga skulder (ökn+, minskn-) 40,6-138,2-138,2-148,4 Den löpande verksamheten 422,7 315,7 315,8 286,8 574,7 631,3 563,8 Nettoinvesteringar skattefinansierad verksamhet -480,3-663,2-850,6-558,2-534,1-560,6-509,0 Nettoinvesteringar affärsdrivande verksamhet -179,5-241,4-241,4-174,4-233,7-172,7-133,8 Nettoinvestering i finansiell anläggningstillgång -3,2-1,8-1,8 Försäljning av anläggningstillgångar 44,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Investeringsverksamhet -618,4-894, ,8-724,4-757,8-723,3-632,8 Förändring långfristiga skulder (ökn+, minskn-) 31,0 579,0 766,9 447,0 183,2 92,2 69,3 Förändring långfristiga fordringar (ökn-, minskn+) Ej likviditetspåverkande skuldförändring -20,9 Minskning av avsättning pg a utbetalningar -21,7-9,0 Finansieringsverkamhet -11,6 579,0 766,9 438,0 183,2 92,2 69,3 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -207,3 0,1-1,1 0,4 0,1 0,2 0,3 3

8 BALANSPLAN Sverigedemokraternas förslag Miljoner kronor vid respektive års utgång Bokslut Budget Justerad Budget Prognos 2 Budget Plan Plan Materiella anläggningstillgångar 4 686, , , , , , ,9 Finansiella anläggningstillgångar 208,1 183,8 183,8 208,1 208,1 208,1 208,1 Omsättningstillgångar 600,6 436,2 436,2 707,2 606,4 511,5 507,8 Summa tillgångar 5 494, , , , , , ,8 Eget kapital 3 001, , , , , , ,4 Avsättningar för pensioner 266,2 283,0 283,0 280,2 304,3 330,4 356,5 Avsättningar för återställning av deponi mm 139,2 29,4 29,4 148,7 149,1 149,5 149,9 Skulder 2 087, , , , , , ,0 Summa skulder, avsättningar och eget kapital 5 494, , , , , , ,8 Pensionsförpliktelse inom linjen 2 772, , , , , , ,0 NYCKELTAL: Soliditet 54,6% 54,3% 54,3% 53,1% 52,0% 51,9% 52,1% Soliditet inkl pensionsförplikt. inom linjen 4,2% 5,6% 5,6% 5,2% 6,3% 8,2% 9,8%

9 Finansiella kostnader Bokslut Budget Prognos 2 Budget Plan Plan Räntekostnad beräknad låneskuld Övriga finansiella kostnader Ränta lån Rådhus AB Ränta pensionsavsättning Räntekostnader nya lån-/ amorteringar Summa finansiella kostnader Finansiella intäkter Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Utdelning Rådhus AB Borgensavgift Utdelning allmännyttan Utlämnade lån: Rådhus AB, MTN AF kommunlån enl VAF:s finansieringsplaner Ränta Factoring: Jönköping Energi VA och avfallshantering Räntebidrag Medelsplacering Övriga ränteintäkter mm 436 Ränta under byggtid Ränta kundfordringar mm Summa finansiella intäkter FINANSNETTO

10 Verksamhetsförändringar jämfört med kommunstyrelsens förslag Sidhänvisningarna är till kommunstyrelsens VIP Sid Verksamhetsförändringar - tkr Kommunstyrelse Partistöd grundbidrag Partistöd mandatbidrag Minskning av kommunalrådstjänster Åtgärder för ökad integration Nyföretagarcentrum Effektivisering kommunledning Utredning elek. Folkomröstning 200 TOTALT Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Stadsbyggnadsnämnd Räddningstjänst TOTALT Stadsbyggnadsnämnd Miljönämnd Förstärkning TOTALT Miljönämnd Teknisk nämnd Lägre kapitalkostnad minskad investering Munksjön TOTALT Teknisk nämnd Barn- och utbildningsnämnd Modersmål, effektivisering Utredning lärares arbetssituation 200 Utredning jourskola 200 TOTALT Barn- och utbildningsnämnd Negativa tal innebär en besparing, positiva en ökning

11 Verksamhetsförändringar jämfört med kommunstyrelsens förslag Sidhänvisningarna är till kommunstyrelsens VIP Sid Verksamhetsförändringar - tkr Utbildning- och arbetsmarknadsnämnd Förstärkning gymnasieskolan (inkl GY2011) TOTALT Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Kulturnämnd Effekter av minskad inv konst ränta TOTALT Kulturnämnd Äldrenämnd Förstärkning äldreomsorg Trygghetslarm TOTALT Äldrenämnd Socialnämnd Minskat försörjningsstöd TOTALT Socialnämnd Finansiering Finansnetto Kapitalkostnader (intern ränta) TOTALT Finansiering Summa förändringar nämndernas nettokostnader

12 Sverige är förmodligen på väg in i en ny lågkonjunktur vilket kommer att innebära besparingar inom kommunens samtliga nämnder, kommunens ledning är inget undantag utan bör snarare föregå med gott exempel. Partistöden i kommunen ligger enligt vår mening onödigt högt och kan sänkas utan att det påverkar partiernas verksamhet, vi föreslår därför att partistödet minskar med ca 30 % från nuvarande nivå. Efter valet 2010 så utökades antalet kommunalråd i kommunen och det anställdes en politiker med uppgiften att se till att samverkan mellan partierna fungerar. Eftersom denna person avlönas från kommunen så tolkar vi den befattningen som ett extra kommunalråd med annan titel. Om de fem majoritetspartierna har samverkanssvårigheter så får de anställa en sådan samverkansman för egna medel och inte kommunens. Vi vill därför minska antalet kommunalråd till en mer rimlig nivå. Kommunen har under att antal år haft som strategiskt mål att minska andelen anställda med svensk bakgrund i alla kommunalt drivna verksamheter. Det kan kallas kvotering, positiv särbehandling, särskilt beaktande eller vilka ord man nu föredrar. Kontentan och andemeningen är fortfarande att man vill minska andelen anställda födda i Sverige till förmån för utrikes födda som i dagsläget är 21 % av kommunens befolkning. Detta anser vi är ett klart fall av etnisk diskriminering och detta ska inte förekomma i kommunen. Om kommunen istället fokuserar på att anställa de mest kompetenta och lämpliga personerna oavsett etnicitet menar vi att kommunen uppnår maximal effektivitet i verksamheterna. Vi anser att Jönköpings kommun inte på något sätt ska ägna sig åt kvotering eller andra former av diskriminering. Alla ska ha samma villkor. Däremot vill vi avveckla verksamheter som benämns åtgärder för ökad integration helt och hållet. Sverigedemokraterna anser att integrationspolitiken i Sverige är ett fullständigt och pinsamt misslyckande som har fått andra länder i Europa att se på oss svenskar som lite märkliga extremister i denna fråga snarare än goda och hjälpsamma som säkert har varit meningen. Grundproblematiken är att man tagit emot för många människor på för kort tid så att man inte haft möjlighet att integrera alla och de som blir över hamnar i utanförskap, i värsta fall hela livet. Enligt ett uttalande från finansminister Anders Borg under 2011 så får över 50 % av invandrarna i Sverige någon form av försörjningsstöd som kostar svenska skattebetalare mångmiljardbelopp varje år.

13 Man har dessutom genom åren lagt ner skattemedel på mer eller mindre verkningslösa integrationsprojekt. Det viktigaste förutom arbete för att invandrare ska komma in i det Svenska samhället är svenska språket, och SFI (Svenska för invandrare) som bedrivs i kommunens regi är ett verktyg för detta. Däremot verksamheter som benämns åtgärder för ökad integration vill vi avveckla helt och hållet. Den övriga verksamheten i kommunledningen vill vi i denna budget lämna oförändrad med ett undantag. Jönköpings nyföretagarcentrum i kommunen får 150 tusen kronor i bidrag vilket vi ser positivt på, en tredjedel av denna summa däremot är vigd åt att få invandrare att starta företag. Att kommunen med detta diskriminerar ca 80 % av invånarna i kommunen tycker vi är olyckligt så vi vill att alla invånare ska kunna ta del av de skattemedlen, inte bara invandrare, vi vill dessutom utöka denna summa med För kommunstyrelsen föreslår Sverigedemokraterna: Att minska grundbidraget i partistöden genom att minska multiplikationsfaktorn från 1,8 till 1,4. Att minska mandatbidraget i partistöden genom att minska multiplikationsfaktorn från 1,2 till 0,8. Att begränsa antalet anställda politiker till att omfatta tre majoritetsrådstjänster och två oppositionsrådstjänster på heltid. Att lägga till ett nytt verksamhetsrelaterat mål där man följer upp soliditeten inklusive pensionsförpliktelser på samma sätt som det som redan finns för det utan pensionsförpliktelser. För 2012 ska målet vara lägst 6 %, 2013 lägst 8 % och 2014 lägst 9 %. Att det verksamhetsrelaterade målet angående upplevd trygghet utomhus i kommunen vill vi öka målsättningarna 2013 till 41 % och %. Att helt stryka det verksamhetsrelaterade målet att minska andelen anställda i kommunen med svensk bakgrund. Att avveckla verksamheten Åtgärder för ökad integration. Att det bidrag kr som ska uppmuntra invandrare att starta företag i stället används till att uppmuntra personer oavsett bakgrund att starta företag. Dessutom ska detta bidrag dubblas. 9

14 Vi vill minska antalet mandat i kommunfullmäktige till nästa mandatperiod från 81 till 61 totalt. I dagsläget är kommunen indelad i tre jämnstora valkretsar med 26, 27 och 28 mandat i respektive. Om en minskning sker så borde antalet mandat i en valkrets bli 20 eller 21 till antalet. Vi anser att vi bör behålla de tre nuvarande valkretsarna till kommunvalet Om antalet mandat i någon valkrets beräknas hamna under tjugo stycken så ska valkretsarna omarbetas så detta inte sker. Det är viktigt att den naturliga spärren för att ta sig in i fullmäktige inte är för hög så att även mindre partier har möjlighet att ta sig in. Detta förslag innebär inga besparingar för kommunstyrelsen under perioden utan de kommer först Strömmen av ensamkommande unga män (populärt kallade ensamkommande flyktingbarn ) har visat sig i bl.a. Norge vara en organiserad form av asylbedrägeri eftersom ålderstester har genomförts där och det visade sig att ca 90 % av barnen var över 18 år. Att utnyttja barns särställning i asylsammanhang för att försöka få folk att resonera känslomässigt istället för rationellt anser vi är djupt omoraliskt och detta måste få ett slut. Att det nästan bara män som kommer och de allra flesta påstår sig vara mellan år är det ingen som verkar tycka är märkligt. Om de nu flyr från krig och elände så borde väl även flickor komma i lika hög grad. Vissa av dessa barn har dessutom visat sig vara så kallade ankare, dvs. de tar sig till Sverige, får uppehållstillstånd och sedan dyker deras familj mirakulöst upp och då ska de återförenas. Vi är inte emot familjeåterföreningar, men de behöver inte ske i Sverige utan bör i första hand ske i deras hemland. Vi i Sverigedemokraterna vill att de som påstår sig vara barn i tveksamma fall ålderstestas även i Sverige. Utöver sociala avgifter så kostar det även att ha en god man för de här barnen. Kostnaden bedöms öka med kr om året enligt majoritetens förslag. I denna ökning ingår också överförmynderiverksamhet för missbrukare mm. Vi ökar därför ramen för överförmyndarnämnden med kr om året istället för majoritetens kr.

15 För stadsbyggnadskontorets budget går vi på majoritetens förslag. När det gäller räddningstjänsten så vill vi dock inte minska ramarna som kommunstyrelsen föreslagit, därmed är det inte sagt att de inte kan effektivisera sig ändå. Sverige har idag väldigt knapp räddningstjänst jämfört med övriga Europa. Vi tänker aldrig tumma på medborgarnas liv eller säkerhet och tänker därför slopa effektiviseringen på räddningstjänsten. Mindre anslag riskerar att ge sämre kvalité. Naturen och kulturmiljön går i arv från generation till generation. Svenska folket har utvecklats i närhet till naturen. Naturen betyder mycket för dagens svenskar, liksom alltid tidigare. Vi har ett ansvar att se till att framtida generationer också kan få fullgoda naturupplevelser och leva i en god miljö. Programmet för hållbar utveckling är centralt i kommunens arbete för en god miljö och natur. Ambitionsnivån ska vara fortsatt hög. Det personliga ansvaret för miljön också mycket viktigt. För att vi ska vara beredda att axla ansvaret och för att även framtida svenska generationer ska få ha en god miljö och fullgoda naturupplevelser är de satsningar som görs för att uppmuntra intresset för miljö och natur värdefulla. Majoritetens vision om att göra Munksjön till en attraktiv stadssjö delas av Sverigedemokraterna, dock så anser vi att åtgärderna är ytliga. Problemen med Munksjön ligger snarare på djupet. Det första som bör göras är att sanera sjön för att den ska kunna nyttjas av invånarna fullt ut. En plan med start och slutdatum före detta bör tas fram under budgetperioden. 11

16 Mobbing och kränkningar är något av det värsta som kan drabba ett barn, och alla barn borde förskonas från sådana övergrepp. När så ändå har skett är det minsta man kan begära att det utsatta barnet ska slippa konfronteras med sin plågoande varje dag. Sverigedemokraterna i Jönköping anser att tryggheten och studieron för skötsamma elever alltid måste gå före de stökiga/bråkiga elevernas behov och önskemål. Därför vill vi tillsätta en utredning om en jourskola för stökiga elever så de kan få extra stöd. Mycket tyder på att lärarnas arbetssituation har förändrats mycket på senare tid. Lärarnas auktoritet är inte på samma sätt som tidigare naturlig och tidigare normer är inte längre självklara. Hotfulla, pressande och ibland våldsamma situationer har blivit vanligare. Samtidigt granskas lärarna mer än tidigare inte minst utifrån perspektivet elevernas rättigheter. Detta riskerar att resultera i att lärarna kommer i kläm mellan den nya verkligheten och politiska målsättningar. Två uppmärksammade fall i nutid i Jönköpings kommun indikerar också att så är fallet. Vi vill därför tillsätta en oberoende utredning för att utreda lärarnas arbetssituation. Sverigedemokraterna är generellt sett kritiska till modersmålsundervisning eftersom vi anser att den har en segregerande effekt på samhället. Nyckeln till svenska samhället är det svenska språket och där har SFI en viktig roll att spela. Vi anser av princip att hemspråk får de lära sig på egen hand.

17 Hade vi kunnat så hade vi strukit i princip hela budgeten för detta och endast behållit minoritetsspråken. Nu får man inte göra detta eftersom det har lagstiftats att kommuner måste erbjuda hemspråksundervisning. Vi anser dock att detta går att effektivisera ordentligt liksom många andra områden i nämnden. När det gäller nämnden i övrigt så går vi på majoritetens förslag. Detta är inget som Sverigedemokraterna önskar men när det ekonomiska läget ser ut som det gör så har inget annat alternativ i dagsläget eftersom vi anser att en eventuell skattehöjning riskerar att förvärra den ekonomiska situationen. Utred möjligheten att öppna en för jourskola för stökiga elever. Tillsätt en oberoende utredning för att utreda lärarnas arbetssituation i kommunen. Riv upp överenskommelsen mellan de muslimska församlingarna och kommunen angående speciella regler för muslimska barn i våra skolor. 13

18 Vi anser att de effektiviseringar inom gymnasieskolan som föreslås, både de generella och genom gymnasiereformen GY2011, är orimligt höga. Vi tror på en generell effektivisering bl.a. genom reformen och minskat elevunderlag, dock inte i så stor omfattning som det är föreslaget. Gymnasieskolan är den sista anhalten för många av kommunens ungdomar innan arbetslivet påbörjas och därför ska det inte sparas på denna verksamhet mer än nödvändigt. Därför vill vi minska effektiviseringskraven på gymnasiet eftersom effekterna av omställningarna de närmaste åren är svåra att förutse. Vi anser att alla individer och bostadsområden ska ha samma regler och förutsättningar, därför kan vi inte acceptera förslaget om att Öxnehaga ska bli en nystartszon. Det skapar inte nya jobb utan flyttar dessa till Öxnehaga, detta har redan genomförts i en rad olika länder bl.a. Frankrike och det har långt ifrån gett det önskade resultatet. Vi Sverigedemokraterna tror på individen. Alla medborgare ska ha samma rättigheter, vilket innebär att den ena gruppen inte ska ha särskilda privilegier gentemot någon annan grupp. Därför vill vi ta bort instegsjobben. Dessa kostar mycket pengar, ger en mycket liten effekt och är orättvist. Alla ska självklart ha samma förutsättningar. Sverigedemokraterna tar kraftigt avstånd från all typ av diskriminering, kvotering, positiv särbehandling eller dylikt. Det känns väldigt oroväckande att kommunen driver denna orättvisa linje. Minska effektiviseringskraven på gymnasieskolan. Slopa instegsjobben. Inrätta ingen nystartszon på Öxnehaga eller annan plats i kommunen.

19 Sverigedemokraterna anser att kulturella satsningar är viktiga såväl lokalt, regionalt som nationellt. Det gäller dock att satsa bäst och inte mest. Ett av kulturnämndens främsta mål bör vara att stärka intresset för och kunskapen om svensk och i synnerhet lokal kultur, liksom att slå vakt om de djupa värden som det kulturella arvet innehåller. Vi ska inte uppmuntra kultur som har som främsta mål att chockera, provocera eller som är politiskt bunden av något slag. Självklart får den typen av kultur förekomma, men inte på skattebetalarnas bekostnad. Vi anser också att bidrag till föreningar vars syfte att behålla invandrares kultur från deras hemland bör omprövas med anledning av det kan öka segregationen som redan är katastrofal som den är. Vi tänker heller inte acceptera att ett enda öre av skattebetalarnas pengar går till antidemokratiska föreningar av något slag. 15

20 De äldre i vårt land har under valrörelser under två decennierna hört att det ska satsas på de äldre från både höger och vänster. Om vi utvärderar detta nu under 2011 så kan man nog konstatera att de löftena i mångt och mycket var tomma. Vår ambition är att Sverige ska bli det bästa landet i världen att åldras i och vår kommun är en bra plats att börja. Vi ser positivt på valfrihet och privata vårdformer, så länge de privata vårdgivarna lever upp till samtliga ställda kvalitetskrav. Vid upphandling av entreprenad inom äldreomsorgen skall kvalitet alltid gå före pris. Avgifterna för trygghetslarm ger sällan några större intäkter till kommunerna efter att administrationskostnaderna räknats av. För många äldre med dålig ekonomi kan dock dessa pengar ha stor betydelse. Då en trygg ålderdom efter ett liv i arbete skall vara en självklarhet bör denna och andra avgifter inom äldreomsorgen hållas så lågt som möjligt eller slopas helt. Vi Sverigedemokrater skjuter till 11,9 miljoner kr mer än kommunstyrelsen till äldrenämnden varav 3,5 miljoner ska till avgiftsfria trygghetslarm.

21 Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad likartad värdegrund och kulturell likhet bland befolkningen. Av detta följer att den nationalistiska principen principen om en stat, en nation är grundläggande för Sverigedemokraternas politik. Principen omöjliggör inte invandring. Däremot måste invandringen hållas på en sådan nivå att den inte i grunden förändrar befolkningssammansättningen på så vis att etniska enklaver uppstår. När så ändå har skett finns en möjlig lösning assimilering det vill säg att de som har invandrat tar till sig majoritetskulturen och på sikt uppgår i nationen. Vi Sverigedemokrater ser idag hur det i Jönköping har skapats olika etniska enklaver. Vi har stora segregerade områden såsom Råslätt, Öxnehaga, Österängen samt Huskvarna söder. Hur skall då denna segregation brytas? Vi Sverigedemokrater tror inte på de katastrofala satsningar som gjorts de senaste åren. Tvärtom har dessa områden istället blivit både större och fler. Sverigedemokraterna förespråkar i en restriktiv invandring samt assimilering. Integrationen har fått högre anslag år för år men fatalt misslyckats detta på grund av massinvandringen. Integrationen är dömd att misslyckas så länge invandringen ligger på en enorm nivå. Staten ger kommunerna ersättning för kostnader förknippade med mottagande av invandrare de två första åren. Dock finns en dold kostnad för kommunerna, eftersom den genomsnittliga tiden för utomeuropeiska invandrare är nio år innan dessa kommer ut i arbetslivet. Vissa invandrargrupper kan man inte ens ange ett medelvärde för, eftersom så få alls har kommit ut i arbetslivet. Försörjningsstödet i kommunen ligger idag på en orimligt hög nivå. Ett av de starkaste verktygen för att få ned försörjningsstödet är att ha ett avtal med migrationsverket om att ta emot noll invandrare per år. Detta kommer inte att visa någon större ekonomisk effekt för kommunen första två åren utan får genomslag år tre bl.a. genom minskat försörjningsstöd med även minskat tryck på tolktjänst och SFI. Förhandla om avtalen med migrationsverket från 280 ned till 0 invandrare per år. Det leder till minskade kostnader för försörjningsstöd

22 Vi stödjer kommunstyrelsens förlag på investeringsplan med några undantag. Förnyelse kring Munksjön 397X: Vi anser att det primära målet för Munksjön är att den ska saneras, så att den blir en användbar plats t.ex. genom bad och fiske. Sjön har i dag miljöföroreningar. Det hjälper inte att asfaltera vägar och bygga nya bryggor för att höja Munksjöns användbarhet. Dock vill vi gärna satsa på belysningen kring Munksjön, för att det är en viktig faktor för att öka tryggheten. Kommungemensam administration: 2100, 2132: Då det ekonomiska läget ser ut som det gör är det viktigt att alla drar sitt strå till stacken och att kommunen prioriterar kärnverksamheten Bostadsrätter sociala behov. Vi tycker att det är orimligt att kommunen ska konkurrera på bostadsmarknaden med privata aktörer. Eftersom vi också vill sänka avtalet med migrationsverket till 0 invandrare per år så ser vi att behovet på sikt kommer att minska. Vi vill att man överväger att ta kontakt med grannkommuner, där det förmodligen finns ett antal lediga bostäder. Kontrakt kan istället skrivas med dessa kommuner. Allmänkulturell verksamhet: 5203: Då kommunen redan idag har ett omfattande konstinnehav ser vi inte behov av att köpa in ny konst, särskilt inte under en lågkonjunktur. Dock ska renovering av redan befintlig konst utföras. 5204: Vi väljer även att prioritera bort utökad utsmyckning av offentliga byggnader under denna budgetperiod eftersom kommunens läge är bekymmersamt. 5254: Vi väljer att gå på nämndens förslag för utsmyckande av skolor och för skolor, vilket innebär en nedskärning jämfört med majoritetens förslag. 5293: Filmprojekt Jönköpings teater. Detta projekt anser vi inte tillhöra kärnverksamhet och prioriteras därför bort just nu. Detta betyder inte att det är gravsatt, bara uppskjutet.

23 Verksamhetsförändringar jämfört med kommunstyrelsens förslag Sidhänvisningarna är till kommunstyrelsens VIP Sid Fö rå ndringår investeringsplån - tkr Kommunstyrelse 4 397X Förnyelse kring Munksjön Reinvesteringar datorer skrivare mm Systemteknisk plattform Teknisk nämnd 3502 Bostadsrätter sociala behov Kulturnämnd 5203 Konstinköp och renovering av konst Utsmyckning av offentliga byggnader Utsmyckning skolor o förskolor Filmprojekt Jönköpings teater Summa förändringar nettoinvesteringar Negativa tal innebär en besparing, positiva en ökning 19

24 Sverigedemokraterna Jönköpings kommun Jonas Grahn, Kristina Winberg och Henric Andersson

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Budget för Hallsbergs kommun

Budget för Hallsbergs kommun Budget för Hallsbergs kommun 2013-2015 Som den ställdes till Kommunfullmäktige 2012-12-17 Budgetberättelse Kära medborgare i Hallsbergs kommun! Politik handlar i grunden om att prioritera. Det handlar

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Sverigedemokraterna Kristianstad

Sverigedemokraterna Kristianstad Sverigedemokraterna Kristianstad Budget 2015 1 (7) Kristianstad skall vara en trygg, attraktiv och välmående kommun Det går bra för Kristianstads kommun på många sätt och vis men trots det finns det ett

Läs mer

Sverigedemokraterna Kristianstad

Sverigedemokraterna Kristianstad Sverigedemokraterna Kristianstad Budget 2015 1 (7) Kristianstad skall vara en trygg, attraktiv och välmående kommun Det går bra för Kristianstads kommun på många sätt och vis men trots det finns det ett

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Sverigedemokraterna Kristianstad

Sverigedemokraterna Kristianstad Sverigedemokraterna Kristianstad Budget 2016 1 (8) Förord Det går bra för Kristianstads kommun på många sätt och vis men trots det finns det ett stort orosmoln på himlen som envist hänger kvar och det

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

KVARTALSRAPPORT. för perioden 1 januari - 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT. för perioden 1 januari - 31 mars 2015 Brf Soltunet Org.nr 71 64 22-1231 KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt Under första kvartalet 2015 har styrelsen arbetat med följande: - Varit i kontakt

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30

Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30 Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30 VALBOHEM AB 2(2) DRIFT Kostnaderna för drift har ökat sedan föregående år. Ökningen ligger huvudsakligen på pellets och olja, Exempelvis har kostnaden för olja ökat

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Allians för Borlänge Budgetförslag 2014

Allians för Borlänge Budgetförslag 2014 Allians för Borlänge Budgetförslag 2014 Allians för Borlänge, budget 2014 Sammanfattning Alliansen i Borlänge lägger ett budgetförslag för 2014 samt ramar för 2015 och 2016 som i huvudsak innebär: Avyttring

Läs mer