Budget för Hallsbergs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget för Hallsbergs kommun"

Transkript

1 Budget för Hallsbergs kommun Som den ställdes till Kommunfullmäktige

2 Budgetberättelse Kära medborgare i Hallsbergs kommun! Politik handlar i grunden om att prioritera. Det handlar om att fördela våra gemensamma resurser där vi anser att de som bäst gör nytta och där de behövs som mest. Sverigedemokraterna menar att de gemensamma resurserna skall användas så att varje krona ger oss kommuninvånare mest tillbaka i form av barnomsorg, utbildning, sysselsättning och äldreomsorg. Dessa områden utgör inte bara kommunens kärnverksamhet, utan också välfärdens kärna. En trygg välfärd kräver också en ekonomi i balans med ett resultat i linje med god ekonomisk hushållning. De övriga partierna misslyckas med detta vilket vi väljer att åtgärda med vår budget genom ett ökat resultatmål. Samtidigt genomför vi stora satsningar på välfärden genom ökad bemanning i äldreomsorgen, ökad bemanning i barnomsorgen, upprättande av en jourskola för att avlasta övriga skolor samt tydliggöra elevers absoluta rättighet att slippa mobbning och annan kränkande behandling i skolan. En jourskola kan bedrivas i kommunens befintliga lokaler, och en viss omfördelning av lärare från andra skolor innebär att kostnaden för detta kan hållas på en mycket låg nivå. På sikt menar Sverigedemokraterna att detta är en besparing som kan bli ett lyft för utbildningen i kommunen. Vi upprättar även en kommunal kulturarvsfond för att stärka det lokala kulturarvet. För att komma tillrätta med hedersvåldet avsätter vi pengar för att anställa en hederssamordnare i Hallsberg. Denna person ska arbeta aktivt mot hedersvåld och förtryck. Dessa satsningar kan genomföras tack vare att Sverigedemokraterna prioriterar annorlunda än de övriga sju partierna. Vi menar att kommunen skall, tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på nationell nivå, motsätta sig avtal om invandrarmottagning. Statens bidrag räcker endast i två år sen får kommunen hand om hela försörjningen. Vi skär ner på den så hårt kritiserade modersmålsundervisningen. Det finns mycket som tyder på att modersmålsundervisning inte underlättar invandrares väg in i det svenska samhället. Bland kritikerna finns Lärarnas riksförbund, som sagt att det inte är övertygat om att påståendet att "goda språkkunskaper på sitt hemspråk främjar skolframgång" alltid gäller och definitivt inte om det sker på bekostnad av undervisningen i svenska, vissa SFI-lärare, samt Ebba-Witt Brattström, professor i litteraturvetenskap, som menar att invandrarbarn skulle vinna mer på förstärkt undervisning i svenska i stället för hemspråksundervisning. Vi halverar även partistödet. Dessa besparingar skapar ett reformutrymme som vi använder för att göra Hallsberg till en bättre kommun. En sammanhållen kommun med en välfärd och trygghet som ingjuter framtidstro för dagens och morgondagens kommuninvånare. Vi skapar en politik för ett sammanhållet Hallsberg. Förändring, framåt, tillsammans!

3 Vårt Driftbudgetförslag Driftsbudget (tkr) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Teknik & Plannämnd Miljö-, bygg- och miljönämnd Kultur- och utbildningsnämnd Socialnämnd Taxe- och avgiftsnämnd Revision Valnämnd Överförmyndarnämnd Transfereringar Avskrivning/Nedskrivning finansiering Övrig Finansiering Personalkostnadsförändringar Delsumma verksamheterna Rensning interna poster Gamla och nya pensionsinbetalningar Årets nyintjänade förmånsbestämda ålderspension Avgiftsbestämd ålderspension Verksamhetens nettokostnader

4 Vårt Resultatbudgetförslag Resultatbudget (Mkr) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Verksamhetens intäkter 285,6 285,2 285,5 Verksamhetens kostnader -948,5-950,8-961,3 Avskrivningar -37,1-39,2-39,3 Verksamhetens Nettokostnader -700,0-704,8-715,1 Skatteintäkter 562,2 583,0 608,2 Generella statsbidrag och intäkter 155,1 149,6 142,2 Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,1 Finansiella kostnader -17,2-20,9-21,8 Resultat före extraordinära poster 0,2 7,0 13,6 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 0,2 7,0 13,6

5 Våra Satsningar Mer personal inom äldrevården Vi satsar 4 Mkr i budgetförstärkningar på socialnämnden med det direkta syftet att anställa fler personal inom äldrevården samt ge alla kollektivavtalsanslutna möjlighet att fritt kunna välja arbetstid på årsbasis. Givetvis är det undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor som skall anställas och ges fler tjänsteprocent och inte administrativ personal eller tjänstemän. Detta motsvarar ungefär 12 heltidstjänster och innebär att upp till 40personer kan gå från deltid till heltid. Skolstöd Jourskola Vi satsar 4Mkr för nämnden att besluta om åtgärder med syftet att öka ordningen i klassrummen, öka stödet till elever med särskilda behov och samt upprätthålla en god arbetsmiljö för studievilliga elever. Vi föreslår att en jourskola skapas dit elever med särskilda behov och som stör ordningen kan omplaceras temporärt för att erhålla särskilt stöd och påtryckningsmedel i elevens motivation att ändra sina studievanor. Detta gynnar såväl starka som svaga elever. Kulturarvsfond Vi vill satsa på en kulturarvsfond där kommunala aktörer och medborgare kan söka om projektmedel för projekt som upprätthåller det svenska kulturarvet och den svenska kulturen. Barnomsorg Vi satsar 1,5 Mkr på fler tjänster inom barnomsorgen och för att därigenom minska barngrupperna. Samordnare mot hedersvåld Vi vill anställa en person som arbetar mot hedersvåld.

6 Våra Besparingar Modersmålsundervisning Modersmålsundervisning är ett lagstadgat krav i skollagen på så sätt att modersmålsundervisning skall erbjudas om tillräckligt elevunderlag finns. Hur omfattande, vart och hur undervisningen skall bedrivas är fritt för kommunerna att själva besluta om. Dagens modersmålsundervisning, som på de flesta andra ställen, sker istället för annan undervisning. En elev med annat modersmål missar alltså undervisning och får sämre förutsättningar än en enbart svenskspråkig elev. Det gynnar inte samhället. Vi vill att undervisningen skall flyttas utanför skoltid och utformas som egenstudier med handledning. Föräldrar får ta ett något större ansvar. Detta betyder också att elever från exempelvis europeiska och kaukasiska länder som idag i liten utsträckning nyttjar modersmålsundervisningen av ovan nämnda anledning kommer att kunna behålla sitt modersmål. Det är ekonomiskt lönsamt för Sverige. Tak i partistödet Vi vill minska partistödet med hälften 10PBB. Besparingar på invandringspolitiken I Hallsberg utgör besparingar som följd av vår invandringspolitik Sverigedemokraternas största reformutrymme. Besparingarna relativ majoritetens budget kommer löpande och ökar år från år. Bruttokostnaderna för invandringspolitiken som bedrivs i Hallsberg är mycket stora eftersom kostnader belastar budgeten för många år framåt, dagens kostnader utgörs av den invandring som skedde igår. Direkta bidrag utgår från migrationsverket inom ramen för etableringsreformen samt direkta bidrag för asylsökande som är bokförda inom kommunen. Indirekt utgår bidrag via inkomstutjämningssystemet. Sverigedemokraterna vill under de närmaste fyra åren ha ett totaltstopp på all invandring i formen av kommunalt mottagande av personer med permanent uppehållstillstånd (asyl) samt lägga ner samtliga asylboenden i kommunen. Detta innebär att anhöriginvandringen kopplad till ovanstående grupper kommer att upphöra. Sverigedemokraternas besparingar är endast nettobesparingar, det vill säga vi räknar på vad vi skulle spara om vi ändrade invandringspolitik och vi drar bort samtliga ekonomiska bidrag som erhålls från statlig nivå.

7 Bilaga 1 Våra Driftsbudgetkorrigeringar Driftsbudgetkorrigeringar (Mkr) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Fördelning Nämnmd Heltid/Ökad Bemanning Äldrevård Socialnämnden Jourskola Kultur & Utbildning Överskottsmål 0 6,8 13,5 Modersmålsundervisning -1,4-1,4-1,4 Kultur & Utbildning Kulturarvsfond 0 0,5 0,5 Kultur & Utbildning Ökad bemanning Barnomsorg 1,5 1,5 1,5 Kultur & Utbildning Partistödsminskning -0,44-0,44-0,44 Kommunfullmäktige Hedersamordnare 0,34 0,34 0,34 Socialnämnden Invandring -8-15,3-22 Socialnämnden Summa 0 0 0

8 Bilaga 2 Sammanställning av invandringens netto- och bruttokostnader i Hallsberg Med grund i SCB rapport Integration utrikes födda på arbetsmarknaden Kohorten Socialstyrelsens riksnorm för Socialbidrag Skolverkets statistik över genomsnittliga kostnader för utbildningskostnader Migrationsverkets uppgifter om statliga ersättningar. Nyinvandringens kostnader Hallsberg (Mkr) Kommunalt mottagande enl. avtal med länsstyrelsen Kostnad socialbidrag 12,1 23,6 34,3 44,1 Inkomstutjämning -4,4-8,6-12,5-16,2 Nettokostnad Hallsberg 7,7 14,9 21,7 28,0 Bruttokostnad för Svenska folket (endast kommunala ansvaret) 21,8 33,3 44,0 53,9 Statlig ersättningsandel 65% 55% 51% 48% Asylboende Grundskola Asylsökande 0,2 0,2 0,2 0,2 Gymnasieskola asylsökande 0,1 0,1 0,1 0,1 Asylsökande förskola enl. Skollag 8kap 4 0,03 0,03 0,03 0,03 Nettokostnad för Hallsberg 0,3 0,3 0,3 0,3 Totala direkta nettokostnader för Hallsberg 8,0 15,3 22,0 28,3 Total nettokostnad under fyraårsperioden 73,6

9 Vårt Budgetyrkande Till kommunstyrelsens förslag Nedanstående föreslås presidiet att benämnas som bifall till Sverigedemokraternas Budget och kan ställas på proposition i sin helhet mot kommunstyrelsens helhetsförslag. Punkt 1-7: Bifall Punkt 8: Halvera partistödet och uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med ett fördelningsförslag. Punkt 9-14: Bifall Punkt 15: Bifall med tillägget att omflyttningar som rör mer än 1Mkr skall godkännas av fullmäktige. Punkt 16-24: Bifall Punkt 25: Bifall med tillägget att kommunfullmäktige avgör vilka fastigheter som är strategiska och att reavinster från försäljningar inte får användas för att i praktiken öka driftsbudgetens omslutning. Punkt 26: Bifall Punkt 27: Kommunen skall bedriva sin verksamhet så att överskottsmålet innehålls över en konjunkturcykel. Resultatmålet ska vara 0% 2013, 1% 2014 och 2% Punkt 28-30: Bifall Punkt 31: Att anta Sverigedemokraternas drifts- och resultatbudget och dess innebörd för verksamheten men i övrigt anta kommunstyrelsens förslag till mål- och budget. Punkt 32: Att anta Sverigedemokraternas flerårsplan avseende drift- och resultatbudget men i övrigt anta kommunstyrelsens förslag till flerårsplan för 2014 och Punkt 33-35: Bifall. Tilläggsyrkanden Nedanstående tilläggsyrkande skall prövas var för sig. Att minska partistödet med 10PBB och uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med ett nytt förslag på ersättningsreglemente. Att inget genusarbete skall bedrivas. Att besparingarna som planeras i huvudsak skall ses som administrativa besparingar.

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Hur ska välfärden formas i framtiden?

Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] VÄLFÄRDSRAPPORT Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] 1 Förord Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt lika aktuell och ofta omdebatterad. Våren 2010 presenterade

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Värdet av en god uppväxt. Sociala investeringar för framtidens välfärd

Värdet av en god uppväxt. Sociala investeringar för framtidens välfärd Värdet av en god uppväxt Sociala investeringar för framtidens välfärd Värdet av en god uppväxt Sociala investeringar för framtidens välfärd Upplysningar om innehållet: Ing-Marie Wieselgren, ing-marie.wieselgren@skl.se

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

RAPPORT 292. Romer i skolan en fördjupad studie

RAPPORT 292. Romer i skolan en fördjupad studie RAPPORT 292 2007 Romer i skolan en fördjupad studie Romer i skolan en fördjupad studie Beställningsadress: Fritzes kundserivce 106 47 Stockholm Telefon 08-690 95 76 Telefax 08-690 95 50 E-postadress:skolverket@fritzes.se

Läs mer