Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Vallentuna den 14 oktober 2004 Sten-Åke Adlivankin Ordförande Anna Lindholm Kommunsekreterare Tfn: Justerande:... 1 (52)

2 Innehållsförteckning: 1. Justerande:...1 Sid Följande ärenden ska behandlas av kommunfullmäktige: 2. Antagande av detaljplan för området Nyby, Finansiering fastställande av låneramar Utdebitering 2005, definitivt beslut Budgetuppföljning 3/2004 för hela kommunen Kulturskolans avgifter Slutredovisning av investeringsprojekt, GC-väg Okvista Sammanträdesplan 2005 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Följande ärenden ska behandlas av kommunstyrelsen: 9. Tidplan för uppföljning av ekonomi och verksamhet Verksamhetsplan för kommunstyrelsen Planeringsprocessen under 2005 för kommunplan, KP och verksamhetsplan, VP förslag till tidplan Månadsuppföljning för september Budgetuppföljning 3/2004 för kommunstyrelsen Remiss angående regionalt Miljöhandlingsprogram Detaljplan för utvidgning av Arninge handelsområde i Täby kommun, program för. Samråd Upplandspendeln, samråd angående utredningen Riktlinjer för näringslivsarbetet Ändring av beslutsattestant för fakturering av löneskuld Gemensamt ledarutvecklingsprogram Granskning av personal- och kompetensförsörjning yttrande till revisorerna Personalrekryteringar Framställan från Real Care Fastighetsutveckling AB att få förvärva Väsbygården och Korallen Val av ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott Anmälningslista (52)

3 2. Antagande av detaljplan för området Nyby, Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för området Nyby. Ärendet Detaljplan för Nyby-området, omfattande delar av Vallentuna-Nyby 1:3 och 1:6 samt Vallentuna-Ekeby 2:154 var enligt Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 15 april utställd för granskning från den 24 maj till och med den 22 juni Inkomna yttranden framgår av det utlåtande som upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontoret anser inte att inkomna synpunkter ger anledning till någon ändring av detaljplanen. Detaljerade kartor över området finns på: Samhällsbyggnadsnämndens förslag Samhällsbyggnadsnämnden har den 31 augusti 124 beslutat att godkänna detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. Inga yrkanden eller reservationer har förekommit under paragrafen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 oktober 93 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Utlåtande 2. Karta 3 (52)

4 3. Finansiering fastställande av låneramar 2005 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige fastställer följande låneramar för 2005: Kortfristig upplåning Långfristig upplåning 150 Mkr 100 Mkr Ärendet Enligt kommunens Placerings- och finansieringspolicy skall kommunfullmäktige årligen besluta om ramen för lånevolym i kommande års budget. Kommunstabens förslag Kommunfullmäktige fastställer följande låneramar för 2005: Kortfristig upplåning Långfristig upplåning 150 Mkr 100 Mkr Förslaget innebär sänkta låneramar jämfört med 2004 med 50 mkr respektive 100 mkr. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 oktober 95 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 4 (52)

5 4. Utdebitering 2005, definitivt beslut Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om oförändrad kommunal utdebitering för 2005, kr 19:18 per skattekrona. De socialdemokratiska ledamöterna deltog inte i beslutet. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade , 44, att den kommunala utdebiteringen för 2005 preliminärt ska vara oförändrad, kr 19:18 per skattekrona. Kommunstyrelsen har att före utgången av oktober månad föreslå kommunfullmäktige fatta definitivt beslut om utdebitering för Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 oktober 96 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. De socialdemokratiska ledamöterna deltog inte i beslutet. 5 (52)

6 5. Budgetuppföljning 3/2004 för hela kommunen Handlingar delas ut vid sammanträdet. 6 (52)

7 6. Kulturskolans avgifter Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att Kulturskolans avgifter för dans, teater/drama, bild/konst, kör och rockgrupp höjs från 800 kr/termin till 1000 kr/termin från och med den 1 januari Nämnden gör, inför 2005, en översyn av Kulturskolans verksamhet, finansiering m.m. Ärendet Barn-och ungdomsnämnden har den 10 januari 7 beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta följande ändringar av Kulturskolans avgifter. Taxa för dans, drama/teater, bild/konst, kör och rockgrupp höjs från 800 kr/termin till 1000 kr/termin från ht Nämnden beslutade även att hyran för instrument höjs från 300 kr till 400 kr per termin. Kommunstyrelsen har den 19 april 41 beslutat att återremittera ärendet till barn- och ungdomsnämnden med uppdrag till nämnden att i första hand försöka hitta andra lösningar än att höja avgifterna och i andra för att presentera bättre beslutsunderlag. Barn- och ungdomsnämndsförvaltningen har i bifogad tjänsteskrivelse motiverat föreslagna höjningar. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben har inga synpunkter på den föreslagna höjningen av kulturskolans avgifter. Beslutet bör dock träda i kraft från och med den 1 januari Ärendets tidigare behandling Yrkanden vid arbetsutskottets sammanträden den 7 oktober 97 Hans Strandin yrkar avslag till barn- och ungdomsnämndens förslag. Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer de två förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet avslår avslagsyrkandet och istället föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstabens förslag. Nej-röst för avslag till kommunstabens förslag. 7 (52)

8 Följande röstade ja: Elisabeth Rydström (c), Gunnel Orselius-Dahl (fp), Jerker Sjögren (kd) och Sten-Åke Adlivankin (m). Följande röstade nej: Jaana Tilles (s) och Hans Strandin (s). Med fyra ja-röster mot två nej-röster avslår arbetsutskottet Strandins avslagsyrkande och föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Reservationer De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins förslag. Handlingar i ärendet 1. Barn- och ungdomsnämndens protokoll Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse (52)

9 7. Slutredovisning av investeringsprojekt, GC-väg Okvista Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga slutredovisningen av projektet GC-väg Okvista till handlingarna. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat en slutredovisning för projektet GC-väg Okvista till kommunfullmäktige. Kommunstabens synpunkter Slutredovisningen visar att den slutliga utgiften för projektet blev 1,741 miljoner kronor. Jämfört med anslagna medel, 1 mkr, innebär det alltså ett anslagsöverskridande med 741 tkr. Överskridandet har anmälts i samband med tidigare budgetuppföljningar. Då har staben påtalat att samhällsbyggnadsnämnden måste ha en bättre kostnadskontroll över sina investeringsprojekt, vilket nämnden numera beaktat. Staben föreslår att kommunfullmäktige lägger slutredovisningen till handlingarna. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 oktober 98 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 9 (52)

10 8. Sammanträdesplan 2005 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2005 Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet Kommunstaben har lagt fram ett förslag till sammanträdestider, se nedan, för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är framtaget med hänsyn till tidplanen för kommunplan Kommunstabens förslag Arbetsutskottet godkänner förslaget vad avser arbetsutskottet. Kommunstyrelsen godkänner förslaget vad avser kommunstyrelsen sammanträdestider och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande vad avser kommunfullmäktiges sammanträdestider. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2005 sker i den tidning där kommunens informationssidor samt på kommunens hemsida. Beslutsgång Arbetsutskottet har den 7 oktober 102 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 10 (52)

11 SAMMANTRÄDESPLAN 2005 Arbetsutskott torsdagar Kommunstyrelsen Måndagar Kommunfullmäktige Måndagar Sista dag för handlingar Beredning tisdagar 8.30 Utskick torsdagar Sammanträde Utskick torsdagar Sammanträde Utskick torsdagar Sammanträde 30 dec 4 jan 5 jan 13 jan 20 jan 31 jan 3 feb 14 feb jan 9 feb 15 feb 17 feb 24 feb 3 mars 14 mars 17 mars 4 april 7 mars BB 9 mars 16 mars 17 mars 23 mars (onsdag) 31 mars 11 april 14 april 25 april 30 mars 5 april 7 april 14 april 21 april 9 maj 12 maj 23 maj 12 maj (KP) 4 maj 10 maj 12 maj 19 maj 26 maj 6 juni (kl KP) 9 juni 20 juni (kl KP) 3 aug 9 aug 11 aug 18 aug 25 aug 5 sep 8 sep 19 sep 14 sep 20 sep 22 sep 29 sep 6 okt 17 okt 20 okt 31 okt 2 nov 8 nov 10 nov 17 nov (VP) 24 nov 5 dec 8 dec 19 dec 30 nov 6 dec 8 dec 15 dec 11 (52)

12 9. Tidplan för uppföljning av ekonomi och verksamhet 2005 Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet Den löpande uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhet sker enligt regler fastställda av kommunfullmäktige i reglemente för budgetuppföljning. Där föreskrivs bl a att förvaltningskontoren skall rapportera uppföljning till sin nämnd minst en gång per kvartal. Vidare föreskrivs att nämnderna skall redovisa uppföljning samt årsprognos över utfallet till kommunstyrelsen i den ordning kommunstyrelsen bestämmer. Reglementet föreskriver även att ett delårsbokslut skall upprättas en gång per år. Fr o m 2002 har KS beslutat att nämnderna förutom den kvartalsvisa uppföljningen även skall lämna månadsvis uppföljning till KS. Kommunledningskontoret föreslår inför 2005 vissa förändringar i periodiciteten när uppföljningsrapporter ska lämnas. Tertialrapporter i Vasaru -format Uppföljning av ekonomi och verksamhet görs genom att nämnderna lämnar Vasaru-rapporter efter varje tertial (fyra månader) i stället för som tidigare efter varje kvartal. Rapporten efter andra tertialet, per 31 augusti, utgör underlag för att upprätta delårsbokslutet, vilket är ett krav enligt redovisningslagen. Nämnderna skall lämna sina rapporter till kommunledningskontorets ekonomiserviceenhet enligt föreslagen tidplan. Månadsvis uppföljning (MU) Utöver tertialrapporterna lämnas en uppföljning månadsvis till kommunledningskontoret som sammanställer och redovisar den vidare till kommunstyrelsen. Uppföljningen omfattar i huvudsak en avstämning av driftsredovisningen med en prognos för helårsutfallet, för vissa nämnder kompletterad med nyckeltal och/eller investeringsredovisning. För januari, maj och juli månader föreslås att ingen uppföljning behöver redovisas. Tidplan för uppföljning år 2005 Kommunledningskontoret föreslår följande tidplan för 2005 års uppföljning. Rapporterna kommer i de flesta fall inte att hinna passera respektive nämnd/arbetsutskott innan de ska vara kommunledningskontoret tillhanda vilket inte heller är ett krav. Ärendena ska dock, parallellt med den centrala hanteringen, anmälas i respektive nämnd. Om nämnden då fattar beslut om ändringar eller 12 (52)

13 åtgärder av någon form skall respektive förvaltning omgående meddela dessa beslut till kommunstaben. Tidplan för uppföljning av ekonomi och verksamhet 2005 Till KLK KS AU KS KF Bokslut /1 Preliminärt resultat MU februari 11/3 23/3 11/4 Årsredovisning /3 11/4 25/4 MU mars 11/4 14/4 9/5 BUF 1 (4 mån) 13/5 19/5 6/6 20/6 MU juni 29/7 18/8 5/9 BUF 2 (8 mån) 16/9 29/9 17/10 31/10 Delårsbokslut 31/8 16/9 29/9 17/10 31/10 MU september 11/ /10 MU oktober 11/11 17/11 5/12 MU november 9/12 15/12 jan-06 Kommunstabens förslag Uppföljning av ekonomi och verksamhet ska under 2005 ske enligt kommunledningskontorets förslag till tidplan. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 7 oktober 99 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 13 (52)

14 10. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet Kommunen har från och med år 2003 en ny modell för planeringsprocessen. Denna innebär att kommunfullmäktige under juni 2004 har fastställt kommunplanen, KP, för I KP antogs inriktningsmål, åtaganden, skattesats, driftramar (budget) och investeringsplan. Utifrån den av fullmäktige beslutade kommunplanen har nämnderna att utarbeta och besluta om verksamhetsplaner för perioden och detaljplan för år Verksamhetsplanerna ska bl a innehålla beskrivningar av det arbetssätt som ska tillämpas för att klara åtagandena, beskrivning av hur åtagandena ska följas upp och utvärderas samt beskrivning av med vilka metoder verksamheten ska utvecklas. Avsikten är att samverkan ska genomföras över nämndernas ansvarsgränser vid planering och genomförande av kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndernas åtaganden. Detta för att kunna uppnå ett bättre resultat och resursutnyttjande. Förvaltningarna har därför arbetat tillsammans för att utveckla en gemensam mall för hur nämndernas verksamhetsplaner ska struktureras och samordnas. I kommunstabens förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan för finns därför under avsnitt 3, Inriktningsmål och åtaganden, angivet förslag till hur kommunstyrelsen ska arbeta för att genomföra åtaganden inom sina verksamhetsområden. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen antar kommunstabens förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen år Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 7 oktober 100 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Handlingar i ärendet 1. Kommunstabens förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen (52)

15 11. Planeringsprocessen under 2005 för kommunplan, KP och verksamhetsplan, VP förslag till tidplan. Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet Kommunen har sedan 2002 infört en ny modell för planeringsprocessen vilken innebär att kommunfullmäktige i kommunplanen, KP, varje år slutgiltigt fastställer bl a vision, inriktningsmål, åtaganden, driftramar (budget) och investeringsplan i juni månad. Därefter ska respektive nämnd utarbeta verksamhetsplaner, VP, vilka ska ange hur fullmäktiges inriktningsmål och nämndernas åtaganden enligt KP skall genomföras och fördelning av ekonomiskt utrymme. I början av varje ny mandatperiod har kommunfullmäktige att ta ställning till en mer genomgripande omarbetning av KP. Detta genomfördes under Staben har utarbetat ett förslag till upplägg och tidplan för planeringsprocessen under 2005 för revidering av KP och VP för Tidplanen avser utarbetande och fastsällande av Kommunplan för Förslaget innebär också att skattesatsen för 2006 fastställs samtidigt som budgetramarna i juni Tidplanen avser även nämndernas utarbetande av verksamhetsplaner, VP Tidplan Planeringsprocessen år 2005 ska bedrivas i enlighet med nedanstående tidplan. KP Hösten Oktober 2004 KSAU Fastställer tidplan för planeringsprocessen December. Staben och SBF utarbetar förslag till preliminär bostadsbyggnadsprognos. Våren 2005 Vecka januari. KS AU Genomgång av övergripande planeringsförutsättningar. Vecka februari. Bokslutsgenomgångar med budgetberedningen Vecka Kommunstaben utarbetar förslag till befolkningsprognos. 15 (52)

16 6. Kommunledningskontoret sammanställer bokslut med ekonomisk avstämning och verksamhetsuppföljning. Vecka februari. Budgetberedning. Genomgång av övergripande planeringsförutsättningar samt förslag till reviderade budgetramar Beslut om remiss till nämnderna av förslag till Kommunplan Nämnderna ges i uppdrag att: revidera åtagandena, det vill säga precisera vad man åtar sig att klara med föreslagna budgetramar i riktning mot föreslagna mål. Vecka mars. KS. Information ok KP-remiss Vecka Nämnderna behandlar KS förslag till Kommunplan för Remissvaren ska belysa möjligheterna att uppnå gällande inriktningsmål och åtaganden, bl a inom gällande ekonomiska ramar. Eventuella förslag till reviderad investeringsplan samt ändrade taxor förs fram. Vecka Senast den 25 april 2005 ska nämndernas remissvar lämnas till kommunstaben. Vecka maj. KS AU genomför åtagandedialoger med respektive nämnd utifrån ekonomiska förutsättningar och nämndernas remissvar. Vecka Ledningsgrupp den 22 april och 13 maj. Kommunstaben och Ledningsgruppen utarbetar ett reviderat förslag till KP utifrån nämndsförslagen och åtagandedialogerna. Vecka maj. Extra KSAU bereder förslaget till KP (1 heldag) Vecka juni Behandling i kommunstyrelsen. Vecka juni Kommunfullmäktige fastställer KP och preliminär skattesats för 2006 Hösten 2005 Verksamhetsplanering Vecka augusti. Ledningsgruppen diskuterar gemensam struktur för verksamhetsplanerna 16 (52)

17 Vecka aug - 9 sept. Förvaltningarna utarbetar verksamhetsplaner med gemensam struktur aug - 9 september.successiv inlämning av förvaltningsförslag till kommunstaben Vecka september.staben skickar ut samtliga förvaltningsförslag till Ledningsgruppen september.ledningsgruppen samordnar och stämmer av förvaltningsförslagen sept - 4 okt.förvaltningarna anpassar verksamhets-planerna efter Ledningsgruppens synpunkter samt utarbetar detaljbudgetar okt.successiv inlämning av förvaltningsförslag till kommunstaben oktober.staben skickar ut samtliga förvaltningsförslag till Ledningsgruppen oktober Ledningsgruppen, avstämning av VP Vecka oktober.nämnderna beslutar om verksamhetsplaner och detaljbudget på blocknivå oktober. Nämndernas verksamhetsplaner med detaljbudget 2006 lämnas till kommunstaben november.ks AU. Avstämning av nämndernas verksamhetsplaner och detaljbudget dec 2004.KS. Avstämning av nämndernas verksamhets-planer och detaljbudget 28. december.hemsidan. Publicering av nämndernas verksamhetsplaner. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen godkänner tidplanen för planeringsprocessen Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 7 oktober 101 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 17 (52)

18 12. Månadsuppföljning för september Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen noterar informationen i månadsuppföljningen för september. Ärendet Månadsuppföljning för september presenteras. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 7 oktober 94 överlämnat informationen till kommunstyrelsen. Handlingar i ärendet 1. Månadsuppföljning 18 (52)

19 13. Budgetuppföljning 3/2004 för kommunstyrelsen Handlingar delas ut vid sammanträdet. 19 (52)

20 14. Remiss angående regionalt Miljöhandlingsprogram 2004 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner nedanstående förslag till yttrande som kommunens yttrande i ärendet till länsstyrelsen, RTK och KSL. Ärendet Kommunstyrelsen har anhållit om yttrande i rubricerat ärende från myndighetsnämnden för teknik- och miljö, samhällsbyggnadsnämnden och Vallentunavatten AB. Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö kommer att behandla ärendet under V 40. Vallentuna vatten AB har avstått från att yttra i sig i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningens och kommunstabens gemensamma förslag till yttrande framgår nedan under rubriken: Yttrande till länsstyrelsen, RTK och KSL från Vallentuna kommun Kommunförbundet Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Regionplane- och trafikkontoret är de tre regionala parter som tillsammans med andra aktörer driver det regionala miljöarbetet. Tidigare har miljövårdsprogram tagits fram 1991 och I förslag till regionalt miljöhandlingsprogram 2004 har fokus satts på två huvudfrågor. Vatten och avlopp Resor och transporter Inriktningen har tagits fram i dialog med länets kommuner. Yttrande har begärts från länsstyrelsen, KSL och RTK. De vill ha svar på frågor om miljöhandlingsprogrammet som helhet, på specifika frågor om åtgärderna och på frågor om aktualiseringen av åtgärderna i miljövårdsprogram KSL vill dessutom att Vallentuna kommun prioriterar vilka uppgifter KSL bör arbeta med. Yttrandet skall vara länsstyrelsen tillhanda senast den 31 oktober Mer information om miljöhandlingsplanen och de frågor som ställs i remisserna finns på eller på respektive hemsida för länsstyrelsen, RTK och KSL. 20 (52)

21 Yttrande till länsstyrelsen, RTK och KSL från Vallentuna kommun Vallentuna kommun yttrar sig i första hand i de frågor som berör kommunerna. Miljöhandlingsprogrammet som helhet. 1. Är förslaget till miljöhandlingsprogrammet relevant och realistiskt med beaktande av Stockholmsregionens utveckling och särskilda miljöförutsättningar? Svar: Vallentuna kommun anser att miljöhandlingsprogrammets intentioner är bra. Kommunen instämmer i att inriktningen mot områdena vatten och avlopp samt resor och transporter är två områden som bör prioriteras i länets miljöarbete. Remissen är emellertid för omfattande med 12 frågeställningar och 43 åtgärder. Kommunen har begränsad möjlighet att ta ställning till förslaget i sin helhet eller till samtliga frågor och åtgärder, avsätta resurser utöver krav från EU och riksdag för att ta initiativ till eller delta i genomförandet av frivilliga åtgärder som föreslås för kommunerna. Kommunen ifrågasätter remissens förslag att inom området resor och transporter tillsätta fyra olika grupper från olika regionala aktörer. Förslaget visar på de svårigheter som finns inom länet att ta ett samlat grepp över olika regionala sektorsfrågor som tillväxt och miljö. Vallentuna kommun föreslår att Vägverket, Länsstyrelsen, KSL, Regionplane- och trafikkontoret och SL tillsätter en gemensam utvecklingsgrupp som med utgångspunkt från RUFS och Länsplan samt intentionerna i miljöhandlingsprogrammet samordnar det regionala arbetet inom området resor och transporter. 2. Arbetssättet har varit aktörsorienterat, dvs. har utgått från deltagarnas egna verksamheter. Är detta ett bra sätt för samverkan inom det regionala miljöarbetet? Svar: I remissen föreslås åtgärder av olika slag. Inom alla delområden betonas behovet av samverkan, nätverk och arenor för gemensamt kartläggningsarbete, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte. Vallentuna kommun anser att fortsatt eller utökad samverkan är nödvändigt inom flertalet av kommunens verksamheter, inte minst miljöområdet. Vallentuna kommun samverkar bl a inom Oxundaåns avrinningsområde och utökar för närvarande kommunens samverkan med övriga nordostkommuner inom miljöområdet. 21 (52)

22 Åtgärder 3. Om er organisation är föreslagen att delta i genomförandet av åtgärderna som föreslås i handlingsprogrammet kommer ni att delta? I så fall på vilket sätt och i vilken utsträckning? 8. Prioritera varje åtgärd inom de två områdena Vatten och avlopp samt Resor och transporter med: 1=hög, 2= medel eller 3=lägre prioritet. Svar: Vallentuna kommun har nedan koncentrerat sig på att svara på frågor om kommunens delaktighet och vilken prioritet åtgärderna bör ha. Vatten och Avlopp A. Dagvatten Kommunen är enligt miljöhandlingsprogrammet huvudansvarig för fyra åtgärder. Vallentuna kommun har för avsikt att genomföra de åtgärder som föreslagits i programmet. För åtgärd A1 anser kommunen att de regionala aktörerna bör sammanställa informationsmaterial som kommunerna kan använda i sitt arbete. Vallentuna kommun har begränsad möjlighet att utvärdera olika reningstekniker och anläggningar. Inom ramen för kommunens egenkontroll kommer kommunen att utvärdera de anläggningar den har ansvar för. Prioriterade åtgärder (1): A1. Verka för att diffusa källor till föroreningar i dagvatten åtgärdas. A4. Utvärdera olika reningstekniker och anläggningar för dagvattenrening. A6. Producera en dagvattenhandbok. A7-A8. Utarbeta ett regionalt vägledningsdokument kring dagvattenfrågor och klargöra vem som har juridiskt och ekonomiskt ansvar för dagvattentutsläpp och anläggningar. B. Omvandlingsområden och enskilt VA Av de åtgärder som presenterats i förslag till miljöhandlingsprogram står kommunen som ansvarig för att förse fastighetsägare med information om de enskilda avloppens påverkan på miljön. I remissen föreslås åtgärder som har karaktär av verktygslådor : hjälp till hushåll, fastighetsägare och företag att bättre sköta vatten och avlopp och välja hållbara och effektiva transporter. Förslag finns om informationsinsatser riktade både till allmänheten och specifika målgrupper. Vallentuna kommun anser att informationsinsatser är ett positivt sätt att förebygga miljöproblem. Kommunen har emellertid ytterst små möjligheter att utarbeta eget informationsmaterial. Kommunen önskar därför att ett bra informationsmaterial tas fram på nationell eller regional nivå som kan användas av kommunerna för att informera lokala företag och fastighetsägare i kommunen. 22 (52)

23 Informationsmaterialet bör distribueras digitalt så att det kan anpassas efter lokala förhållanden och bl a publiceras på kommunernas hemsidor. Vallentuna kommun efterfrågar vägledning från centralt håll. Inga nya allmänna råd har kommit ut efter det att de gamla allmänna råd om enskilda avlopp (AR 87:6) upphävdes. Prioriterade åtgärder: Vallentuna kommun anser att åtgärderna bör prioriteras enligt nedan. Hög prioritet (1) B2. skapa regionala nätverk B4.utveckla verktyg för kommunens planering och myndighetsutövning Medel prioritet (2) B1. förse fastighetsägarna med information. B3. påverka framtida VA-lagstiftning C. Renare avlopp I förslaget till miljöhandlingsprogram finns tre åtgärder som kommunen har huvudansvar för. Vallentuna kommun anser att det är svårt att generellt skärpa kraven på rening från alla mindre avloppsanläggningar utan att nya riktlinjer tagits fram centralt (Naturvårdsverket). När det gäller riktlinjer för hantering av läkemedel inom vården anser Vallentuna kommun att dessa bör tas fram av de nationella myndigheterna så att landstingets och kommunernas vårdverksamheter får stöd av dessa. Prioriterade åtgärder: Inom området Renare avlopp finns 8 åtgärdsförslag. Vallentuna kommun anser att åtgärderna ska prioriteras enligt nedan. Hög prioritet (1) C1. Begränsa utsläppen av fosfor och organiskt material från länets mindre reningsverk. C4. underlätta användandet av miljövänliga produkter och hantera miljöskadliga produkter på ett säkrare sätt. C5. Gynna förskrivning av lättnedbrytbara läkemedel. C8. utarbeta riktlinjer för hantering av läkemedel inom vården. Medel prioritet (2): C3, C6 och C7 Låg prioritet C2. D. Yt- och grundvattenskydd Genom Oxundaåns vattenvårdsprojekt arbetar kommunen för att begränsa påverkan på Mälarens dricksvattenkvalitet. Vallentuna kommun arbetar för närvarande med att ta fram en förstudie för att på sikt även ta bättre hand om det dagvatten som rinner ut i Vallentunasjön och sedan vidare mot Mälaren. 23 (52)

24 I förslaget till miljöhandlingsprogram är länets kommuner föreslagna som huvudansvariga för två åtgärder. Vallentuna kommun kommer inte att högprioritera arbetet med att uppdatera gamla beslut om vattenskyddsområden om det inte finns särskild anledning för detta. Vallentuna kommun är ingen kustkommun. Trots det finns problem med risk för saltvattenintrång i grundvattentäkter i de östra delarna av kommunen. Kommunen ansvarar för att i sitt planeringsarbete och genom sin granskning av bygglovsansökningar bevaka frågan om dricksvattentillgång. Prioriterade åtgärder: 10 åtgärder är föreslagna i miljöhandlingsprogrammet. Av dem anser Vallentuna kommun att följande åtgärder har högsta prioritet (1): D2. utreda förutsättningar för att förklara Mälaren som miljöskyddsområde. D4. skydda grundvatten i kust och skärgård från överuttag och saltvatteninträngning. D5. Utveckla samverkansprojekt inom avrinningsområden. D6 och D7. Minska läckaget från jord- och skogsbruk samt inplementera greppa näringen i Mälardalen. D9. bedriva yrkessjöfarten på Mälaren så att utsläpp av föroreningar undviks och olycksriskerna minimeras. Resor och transporter A. Logistik Prioriterade åtgärder Vallentuna kommun tar inte ställning till en prioritering mellan de tre föreslagna åtgärderna: A.1 Etablera Logistikforum Stockholm A.2 Samlastning A.3 Tekniska lösningar för effektivare transporter Kommunen anser sig inte ha möjlighet att, enligt förslaget, vara initiativtagare till de åtgärderna A.2 och A.3. Kommunen föreslår emellertid att huvudansvaret för åtgärderna A.1-A.3 tas av Vägverket som sektorsansvarig, i samverkan med andra aktörer. B. Verksamhetsinterna åtgärder och upphandling Prioriterade åtgärder Vallentuna kommun tar inte ställning till en prioritering mellan de föreslagna åtgärderna; B.1 Tillsätt en regional expertgrupp för verksamhetsinterna åtgärder B.2 Skapa en verktygslåda för effektiva resor och transporter B.3 Etablera regiongemensamma upphandlingskrav. Kommunen är emellertid positiv till det förslag som berör kommunerna, B.3, att Vägverket och KSL tar initiativ till att etablera regiongemensamma upphandlingskrav på miljöanpassade transporter. 24 (52)

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

PROTOKOLL Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Paragrafer 62-73 Ordförande Justerande

PROTOKOLL Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Paragrafer 62-73 Ordförande Justerande Kommunfullmäktige 8 november 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 november 2004 kl 19.00 20.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande)

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

2011-12-16 RTN 2008-0291. Innehåll

2011-12-16 RTN 2008-0291. Innehåll Innehåll 2011-12-16 RTN 2008-0291 Bakgrund och problembeskrivning... 3 Åtgärder och fortsatt arbete... 3 Bättre kommunikationer inom Arlandaområdet... 5 Förbättra tillgängligheten med buss till Arlanda...

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Extra Kommunstyrelse 2009-11-09 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Beslutande Ersättare Örjan Lid (M), ordförande Raimo

Läs mer

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda.

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda. 2013-03-26 Stockholm Nordost Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Tvärförbindelse Roslagsbanan

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005 Kulturnämnden 6 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset 1 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 6 december 2005 kl. 15.30 Ingrid Ullman, kulturchef

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 31 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/40 18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Sammanfattning

Läs mer

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t3-0t-77 8 (20) 56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor (KS 2012.sos) Beslut

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Kristina Gewers, chef plan och exploatering

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Kristina Gewers, chef plan och exploatering Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-08-29 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdag den 29

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:8 Dnr. KS 2012/0540 Utdrag: akten, KS Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda Ärende

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15 Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15 Beslutande Raimo Vuojärvi (m) ordförande Jerker

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 14 augusti 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandaregionen

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandaregionen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014-01-15 DNR KS 2014.011 MATS ERIKSSON SID 1/3 PLANERINGSCHEF 0858785152 MATS.ERIKSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-07 1 (10) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 september 2009, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-07 1 (10) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 september 2009, klockan 13.00 14. 2009-09-07 1 (10) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 september 2009, klockan 13.00 14.00 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10 Erik Sköldeberg

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-10-02

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-10-02 Kommunstyrelsen 2000-10-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 2 oktober 2000,

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 11 april 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 11 april 2005 Kommunstyrelsen 11 april 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 11 april 2005 kl.18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Vallentuna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Trafikbullerplan 2010

Trafikbullerplan 2010 Kommunfullmäktige 2010 11 29 177 416 Kommunstyrelsen 2010 11 15 207 501 Arbets och personalutskottet 2010 10 25 198 411 Dnr 10.605 51 novkf10 Trafikbullerplan 2010 Bilagor: Trafikbullerplan Miljönämndens

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Ingrid Ullman, kulturchef 40

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Ingrid Ullman, kulturchef 40 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-04-12 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagdag den 12 april 2007 kl 10.00-12.15 Örjan Lid (m),

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 Rev. 2015-08-28 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26. Plats och tid för sammanträdet Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 26 maj 2008, kl. 07.30-08.50 Beslutande Per-Olof Björkman (fp),

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer