Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Vallentuna den 14 oktober 2004 Sten-Åke Adlivankin Ordförande Anna Lindholm Kommunsekreterare Tfn: Justerande:... 1 (52)

2 Innehållsförteckning: 1. Justerande:...1 Sid Följande ärenden ska behandlas av kommunfullmäktige: 2. Antagande av detaljplan för området Nyby, Finansiering fastställande av låneramar Utdebitering 2005, definitivt beslut Budgetuppföljning 3/2004 för hela kommunen Kulturskolans avgifter Slutredovisning av investeringsprojekt, GC-väg Okvista Sammanträdesplan 2005 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Följande ärenden ska behandlas av kommunstyrelsen: 9. Tidplan för uppföljning av ekonomi och verksamhet Verksamhetsplan för kommunstyrelsen Planeringsprocessen under 2005 för kommunplan, KP och verksamhetsplan, VP förslag till tidplan Månadsuppföljning för september Budgetuppföljning 3/2004 för kommunstyrelsen Remiss angående regionalt Miljöhandlingsprogram Detaljplan för utvidgning av Arninge handelsområde i Täby kommun, program för. Samråd Upplandspendeln, samråd angående utredningen Riktlinjer för näringslivsarbetet Ändring av beslutsattestant för fakturering av löneskuld Gemensamt ledarutvecklingsprogram Granskning av personal- och kompetensförsörjning yttrande till revisorerna Personalrekryteringar Framställan från Real Care Fastighetsutveckling AB att få förvärva Väsbygården och Korallen Val av ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott Anmälningslista (52)

3 2. Antagande av detaljplan för området Nyby, Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för området Nyby. Ärendet Detaljplan för Nyby-området, omfattande delar av Vallentuna-Nyby 1:3 och 1:6 samt Vallentuna-Ekeby 2:154 var enligt Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 15 april utställd för granskning från den 24 maj till och med den 22 juni Inkomna yttranden framgår av det utlåtande som upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontoret anser inte att inkomna synpunkter ger anledning till någon ändring av detaljplanen. Detaljerade kartor över området finns på: Samhällsbyggnadsnämndens förslag Samhällsbyggnadsnämnden har den 31 augusti 124 beslutat att godkänna detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. Inga yrkanden eller reservationer har förekommit under paragrafen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 oktober 93 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Utlåtande 2. Karta 3 (52)

4 3. Finansiering fastställande av låneramar 2005 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige fastställer följande låneramar för 2005: Kortfristig upplåning Långfristig upplåning 150 Mkr 100 Mkr Ärendet Enligt kommunens Placerings- och finansieringspolicy skall kommunfullmäktige årligen besluta om ramen för lånevolym i kommande års budget. Kommunstabens förslag Kommunfullmäktige fastställer följande låneramar för 2005: Kortfristig upplåning Långfristig upplåning 150 Mkr 100 Mkr Förslaget innebär sänkta låneramar jämfört med 2004 med 50 mkr respektive 100 mkr. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 oktober 95 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 4 (52)

5 4. Utdebitering 2005, definitivt beslut Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om oförändrad kommunal utdebitering för 2005, kr 19:18 per skattekrona. De socialdemokratiska ledamöterna deltog inte i beslutet. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade , 44, att den kommunala utdebiteringen för 2005 preliminärt ska vara oförändrad, kr 19:18 per skattekrona. Kommunstyrelsen har att före utgången av oktober månad föreslå kommunfullmäktige fatta definitivt beslut om utdebitering för Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 oktober 96 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. De socialdemokratiska ledamöterna deltog inte i beslutet. 5 (52)

6 5. Budgetuppföljning 3/2004 för hela kommunen Handlingar delas ut vid sammanträdet. 6 (52)

7 6. Kulturskolans avgifter Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att Kulturskolans avgifter för dans, teater/drama, bild/konst, kör och rockgrupp höjs från 800 kr/termin till 1000 kr/termin från och med den 1 januari Nämnden gör, inför 2005, en översyn av Kulturskolans verksamhet, finansiering m.m. Ärendet Barn-och ungdomsnämnden har den 10 januari 7 beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta följande ändringar av Kulturskolans avgifter. Taxa för dans, drama/teater, bild/konst, kör och rockgrupp höjs från 800 kr/termin till 1000 kr/termin från ht Nämnden beslutade även att hyran för instrument höjs från 300 kr till 400 kr per termin. Kommunstyrelsen har den 19 april 41 beslutat att återremittera ärendet till barn- och ungdomsnämnden med uppdrag till nämnden att i första hand försöka hitta andra lösningar än att höja avgifterna och i andra för att presentera bättre beslutsunderlag. Barn- och ungdomsnämndsförvaltningen har i bifogad tjänsteskrivelse motiverat föreslagna höjningar. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben har inga synpunkter på den föreslagna höjningen av kulturskolans avgifter. Beslutet bör dock träda i kraft från och med den 1 januari Ärendets tidigare behandling Yrkanden vid arbetsutskottets sammanträden den 7 oktober 97 Hans Strandin yrkar avslag till barn- och ungdomsnämndens förslag. Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer de två förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet avslår avslagsyrkandet och istället föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstabens förslag. Nej-röst för avslag till kommunstabens förslag. 7 (52)

8 Följande röstade ja: Elisabeth Rydström (c), Gunnel Orselius-Dahl (fp), Jerker Sjögren (kd) och Sten-Åke Adlivankin (m). Följande röstade nej: Jaana Tilles (s) och Hans Strandin (s). Med fyra ja-röster mot två nej-röster avslår arbetsutskottet Strandins avslagsyrkande och föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Reservationer De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins förslag. Handlingar i ärendet 1. Barn- och ungdomsnämndens protokoll Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse (52)

9 7. Slutredovisning av investeringsprojekt, GC-väg Okvista Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga slutredovisningen av projektet GC-väg Okvista till handlingarna. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat en slutredovisning för projektet GC-väg Okvista till kommunfullmäktige. Kommunstabens synpunkter Slutredovisningen visar att den slutliga utgiften för projektet blev 1,741 miljoner kronor. Jämfört med anslagna medel, 1 mkr, innebär det alltså ett anslagsöverskridande med 741 tkr. Överskridandet har anmälts i samband med tidigare budgetuppföljningar. Då har staben påtalat att samhällsbyggnadsnämnden måste ha en bättre kostnadskontroll över sina investeringsprojekt, vilket nämnden numera beaktat. Staben föreslår att kommunfullmäktige lägger slutredovisningen till handlingarna. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 oktober 98 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 9 (52)

10 8. Sammanträdesplan 2005 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2005 Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet Kommunstaben har lagt fram ett förslag till sammanträdestider, se nedan, för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är framtaget med hänsyn till tidplanen för kommunplan Kommunstabens förslag Arbetsutskottet godkänner förslaget vad avser arbetsutskottet. Kommunstyrelsen godkänner förslaget vad avser kommunstyrelsen sammanträdestider och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande vad avser kommunfullmäktiges sammanträdestider. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2005 sker i den tidning där kommunens informationssidor samt på kommunens hemsida. Beslutsgång Arbetsutskottet har den 7 oktober 102 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 10 (52)

11 SAMMANTRÄDESPLAN 2005 Arbetsutskott torsdagar Kommunstyrelsen Måndagar Kommunfullmäktige Måndagar Sista dag för handlingar Beredning tisdagar 8.30 Utskick torsdagar Sammanträde Utskick torsdagar Sammanträde Utskick torsdagar Sammanträde 30 dec 4 jan 5 jan 13 jan 20 jan 31 jan 3 feb 14 feb jan 9 feb 15 feb 17 feb 24 feb 3 mars 14 mars 17 mars 4 april 7 mars BB 9 mars 16 mars 17 mars 23 mars (onsdag) 31 mars 11 april 14 april 25 april 30 mars 5 april 7 april 14 april 21 april 9 maj 12 maj 23 maj 12 maj (KP) 4 maj 10 maj 12 maj 19 maj 26 maj 6 juni (kl KP) 9 juni 20 juni (kl KP) 3 aug 9 aug 11 aug 18 aug 25 aug 5 sep 8 sep 19 sep 14 sep 20 sep 22 sep 29 sep 6 okt 17 okt 20 okt 31 okt 2 nov 8 nov 10 nov 17 nov (VP) 24 nov 5 dec 8 dec 19 dec 30 nov 6 dec 8 dec 15 dec 11 (52)

12 9. Tidplan för uppföljning av ekonomi och verksamhet 2005 Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet Den löpande uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhet sker enligt regler fastställda av kommunfullmäktige i reglemente för budgetuppföljning. Där föreskrivs bl a att förvaltningskontoren skall rapportera uppföljning till sin nämnd minst en gång per kvartal. Vidare föreskrivs att nämnderna skall redovisa uppföljning samt årsprognos över utfallet till kommunstyrelsen i den ordning kommunstyrelsen bestämmer. Reglementet föreskriver även att ett delårsbokslut skall upprättas en gång per år. Fr o m 2002 har KS beslutat att nämnderna förutom den kvartalsvisa uppföljningen även skall lämna månadsvis uppföljning till KS. Kommunledningskontoret föreslår inför 2005 vissa förändringar i periodiciteten när uppföljningsrapporter ska lämnas. Tertialrapporter i Vasaru -format Uppföljning av ekonomi och verksamhet görs genom att nämnderna lämnar Vasaru-rapporter efter varje tertial (fyra månader) i stället för som tidigare efter varje kvartal. Rapporten efter andra tertialet, per 31 augusti, utgör underlag för att upprätta delårsbokslutet, vilket är ett krav enligt redovisningslagen. Nämnderna skall lämna sina rapporter till kommunledningskontorets ekonomiserviceenhet enligt föreslagen tidplan. Månadsvis uppföljning (MU) Utöver tertialrapporterna lämnas en uppföljning månadsvis till kommunledningskontoret som sammanställer och redovisar den vidare till kommunstyrelsen. Uppföljningen omfattar i huvudsak en avstämning av driftsredovisningen med en prognos för helårsutfallet, för vissa nämnder kompletterad med nyckeltal och/eller investeringsredovisning. För januari, maj och juli månader föreslås att ingen uppföljning behöver redovisas. Tidplan för uppföljning år 2005 Kommunledningskontoret föreslår följande tidplan för 2005 års uppföljning. Rapporterna kommer i de flesta fall inte att hinna passera respektive nämnd/arbetsutskott innan de ska vara kommunledningskontoret tillhanda vilket inte heller är ett krav. Ärendena ska dock, parallellt med den centrala hanteringen, anmälas i respektive nämnd. Om nämnden då fattar beslut om ändringar eller 12 (52)

13 åtgärder av någon form skall respektive förvaltning omgående meddela dessa beslut till kommunstaben. Tidplan för uppföljning av ekonomi och verksamhet 2005 Till KLK KS AU KS KF Bokslut /1 Preliminärt resultat MU februari 11/3 23/3 11/4 Årsredovisning /3 11/4 25/4 MU mars 11/4 14/4 9/5 BUF 1 (4 mån) 13/5 19/5 6/6 20/6 MU juni 29/7 18/8 5/9 BUF 2 (8 mån) 16/9 29/9 17/10 31/10 Delårsbokslut 31/8 16/9 29/9 17/10 31/10 MU september 11/ /10 MU oktober 11/11 17/11 5/12 MU november 9/12 15/12 jan-06 Kommunstabens förslag Uppföljning av ekonomi och verksamhet ska under 2005 ske enligt kommunledningskontorets förslag till tidplan. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 7 oktober 99 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 13 (52)

14 10. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet Kommunen har från och med år 2003 en ny modell för planeringsprocessen. Denna innebär att kommunfullmäktige under juni 2004 har fastställt kommunplanen, KP, för I KP antogs inriktningsmål, åtaganden, skattesats, driftramar (budget) och investeringsplan. Utifrån den av fullmäktige beslutade kommunplanen har nämnderna att utarbeta och besluta om verksamhetsplaner för perioden och detaljplan för år Verksamhetsplanerna ska bl a innehålla beskrivningar av det arbetssätt som ska tillämpas för att klara åtagandena, beskrivning av hur åtagandena ska följas upp och utvärderas samt beskrivning av med vilka metoder verksamheten ska utvecklas. Avsikten är att samverkan ska genomföras över nämndernas ansvarsgränser vid planering och genomförande av kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndernas åtaganden. Detta för att kunna uppnå ett bättre resultat och resursutnyttjande. Förvaltningarna har därför arbetat tillsammans för att utveckla en gemensam mall för hur nämndernas verksamhetsplaner ska struktureras och samordnas. I kommunstabens förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan för finns därför under avsnitt 3, Inriktningsmål och åtaganden, angivet förslag till hur kommunstyrelsen ska arbeta för att genomföra åtaganden inom sina verksamhetsområden. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen antar kommunstabens förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen år Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 7 oktober 100 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Handlingar i ärendet 1. Kommunstabens förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen (52)

15 11. Planeringsprocessen under 2005 för kommunplan, KP och verksamhetsplan, VP förslag till tidplan. Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet Kommunen har sedan 2002 infört en ny modell för planeringsprocessen vilken innebär att kommunfullmäktige i kommunplanen, KP, varje år slutgiltigt fastställer bl a vision, inriktningsmål, åtaganden, driftramar (budget) och investeringsplan i juni månad. Därefter ska respektive nämnd utarbeta verksamhetsplaner, VP, vilka ska ange hur fullmäktiges inriktningsmål och nämndernas åtaganden enligt KP skall genomföras och fördelning av ekonomiskt utrymme. I början av varje ny mandatperiod har kommunfullmäktige att ta ställning till en mer genomgripande omarbetning av KP. Detta genomfördes under Staben har utarbetat ett förslag till upplägg och tidplan för planeringsprocessen under 2005 för revidering av KP och VP för Tidplanen avser utarbetande och fastsällande av Kommunplan för Förslaget innebär också att skattesatsen för 2006 fastställs samtidigt som budgetramarna i juni Tidplanen avser även nämndernas utarbetande av verksamhetsplaner, VP Tidplan Planeringsprocessen år 2005 ska bedrivas i enlighet med nedanstående tidplan. KP Hösten Oktober 2004 KSAU Fastställer tidplan för planeringsprocessen December. Staben och SBF utarbetar förslag till preliminär bostadsbyggnadsprognos. Våren 2005 Vecka januari. KS AU Genomgång av övergripande planeringsförutsättningar. Vecka februari. Bokslutsgenomgångar med budgetberedningen Vecka Kommunstaben utarbetar förslag till befolkningsprognos. 15 (52)

16 6. Kommunledningskontoret sammanställer bokslut med ekonomisk avstämning och verksamhetsuppföljning. Vecka februari. Budgetberedning. Genomgång av övergripande planeringsförutsättningar samt förslag till reviderade budgetramar Beslut om remiss till nämnderna av förslag till Kommunplan Nämnderna ges i uppdrag att: revidera åtagandena, det vill säga precisera vad man åtar sig att klara med föreslagna budgetramar i riktning mot föreslagna mål. Vecka mars. KS. Information ok KP-remiss Vecka Nämnderna behandlar KS förslag till Kommunplan för Remissvaren ska belysa möjligheterna att uppnå gällande inriktningsmål och åtaganden, bl a inom gällande ekonomiska ramar. Eventuella förslag till reviderad investeringsplan samt ändrade taxor förs fram. Vecka Senast den 25 april 2005 ska nämndernas remissvar lämnas till kommunstaben. Vecka maj. KS AU genomför åtagandedialoger med respektive nämnd utifrån ekonomiska förutsättningar och nämndernas remissvar. Vecka Ledningsgrupp den 22 april och 13 maj. Kommunstaben och Ledningsgruppen utarbetar ett reviderat förslag till KP utifrån nämndsförslagen och åtagandedialogerna. Vecka maj. Extra KSAU bereder förslaget till KP (1 heldag) Vecka juni Behandling i kommunstyrelsen. Vecka juni Kommunfullmäktige fastställer KP och preliminär skattesats för 2006 Hösten 2005 Verksamhetsplanering Vecka augusti. Ledningsgruppen diskuterar gemensam struktur för verksamhetsplanerna 16 (52)

17 Vecka aug - 9 sept. Förvaltningarna utarbetar verksamhetsplaner med gemensam struktur aug - 9 september.successiv inlämning av förvaltningsförslag till kommunstaben Vecka september.staben skickar ut samtliga förvaltningsförslag till Ledningsgruppen september.ledningsgruppen samordnar och stämmer av förvaltningsförslagen sept - 4 okt.förvaltningarna anpassar verksamhets-planerna efter Ledningsgruppens synpunkter samt utarbetar detaljbudgetar okt.successiv inlämning av förvaltningsförslag till kommunstaben oktober.staben skickar ut samtliga förvaltningsförslag till Ledningsgruppen oktober Ledningsgruppen, avstämning av VP Vecka oktober.nämnderna beslutar om verksamhetsplaner och detaljbudget på blocknivå oktober. Nämndernas verksamhetsplaner med detaljbudget 2006 lämnas till kommunstaben november.ks AU. Avstämning av nämndernas verksamhetsplaner och detaljbudget dec 2004.KS. Avstämning av nämndernas verksamhets-planer och detaljbudget 28. december.hemsidan. Publicering av nämndernas verksamhetsplaner. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen godkänner tidplanen för planeringsprocessen Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 7 oktober 101 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 17 (52)

18 12. Månadsuppföljning för september Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen noterar informationen i månadsuppföljningen för september. Ärendet Månadsuppföljning för september presenteras. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 7 oktober 94 överlämnat informationen till kommunstyrelsen. Handlingar i ärendet 1. Månadsuppföljning 18 (52)

19 13. Budgetuppföljning 3/2004 för kommunstyrelsen Handlingar delas ut vid sammanträdet. 19 (52)

20 14. Remiss angående regionalt Miljöhandlingsprogram 2004 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner nedanstående förslag till yttrande som kommunens yttrande i ärendet till länsstyrelsen, RTK och KSL. Ärendet Kommunstyrelsen har anhållit om yttrande i rubricerat ärende från myndighetsnämnden för teknik- och miljö, samhällsbyggnadsnämnden och Vallentunavatten AB. Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö kommer att behandla ärendet under V 40. Vallentuna vatten AB har avstått från att yttra i sig i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningens och kommunstabens gemensamma förslag till yttrande framgår nedan under rubriken: Yttrande till länsstyrelsen, RTK och KSL från Vallentuna kommun Kommunförbundet Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Regionplane- och trafikkontoret är de tre regionala parter som tillsammans med andra aktörer driver det regionala miljöarbetet. Tidigare har miljövårdsprogram tagits fram 1991 och I förslag till regionalt miljöhandlingsprogram 2004 har fokus satts på två huvudfrågor. Vatten och avlopp Resor och transporter Inriktningen har tagits fram i dialog med länets kommuner. Yttrande har begärts från länsstyrelsen, KSL och RTK. De vill ha svar på frågor om miljöhandlingsprogrammet som helhet, på specifika frågor om åtgärderna och på frågor om aktualiseringen av åtgärderna i miljövårdsprogram KSL vill dessutom att Vallentuna kommun prioriterar vilka uppgifter KSL bör arbeta med. Yttrandet skall vara länsstyrelsen tillhanda senast den 31 oktober Mer information om miljöhandlingsplanen och de frågor som ställs i remisserna finns på eller på respektive hemsida för länsstyrelsen, RTK och KSL. 20 (52)

21 Yttrande till länsstyrelsen, RTK och KSL från Vallentuna kommun Vallentuna kommun yttrar sig i första hand i de frågor som berör kommunerna. Miljöhandlingsprogrammet som helhet. 1. Är förslaget till miljöhandlingsprogrammet relevant och realistiskt med beaktande av Stockholmsregionens utveckling och särskilda miljöförutsättningar? Svar: Vallentuna kommun anser att miljöhandlingsprogrammets intentioner är bra. Kommunen instämmer i att inriktningen mot områdena vatten och avlopp samt resor och transporter är två områden som bör prioriteras i länets miljöarbete. Remissen är emellertid för omfattande med 12 frågeställningar och 43 åtgärder. Kommunen har begränsad möjlighet att ta ställning till förslaget i sin helhet eller till samtliga frågor och åtgärder, avsätta resurser utöver krav från EU och riksdag för att ta initiativ till eller delta i genomförandet av frivilliga åtgärder som föreslås för kommunerna. Kommunen ifrågasätter remissens förslag att inom området resor och transporter tillsätta fyra olika grupper från olika regionala aktörer. Förslaget visar på de svårigheter som finns inom länet att ta ett samlat grepp över olika regionala sektorsfrågor som tillväxt och miljö. Vallentuna kommun föreslår att Vägverket, Länsstyrelsen, KSL, Regionplane- och trafikkontoret och SL tillsätter en gemensam utvecklingsgrupp som med utgångspunkt från RUFS och Länsplan samt intentionerna i miljöhandlingsprogrammet samordnar det regionala arbetet inom området resor och transporter. 2. Arbetssättet har varit aktörsorienterat, dvs. har utgått från deltagarnas egna verksamheter. Är detta ett bra sätt för samverkan inom det regionala miljöarbetet? Svar: I remissen föreslås åtgärder av olika slag. Inom alla delområden betonas behovet av samverkan, nätverk och arenor för gemensamt kartläggningsarbete, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte. Vallentuna kommun anser att fortsatt eller utökad samverkan är nödvändigt inom flertalet av kommunens verksamheter, inte minst miljöområdet. Vallentuna kommun samverkar bl a inom Oxundaåns avrinningsområde och utökar för närvarande kommunens samverkan med övriga nordostkommuner inom miljöområdet. 21 (52)

22 Åtgärder 3. Om er organisation är föreslagen att delta i genomförandet av åtgärderna som föreslås i handlingsprogrammet kommer ni att delta? I så fall på vilket sätt och i vilken utsträckning? 8. Prioritera varje åtgärd inom de två områdena Vatten och avlopp samt Resor och transporter med: 1=hög, 2= medel eller 3=lägre prioritet. Svar: Vallentuna kommun har nedan koncentrerat sig på att svara på frågor om kommunens delaktighet och vilken prioritet åtgärderna bör ha. Vatten och Avlopp A. Dagvatten Kommunen är enligt miljöhandlingsprogrammet huvudansvarig för fyra åtgärder. Vallentuna kommun har för avsikt att genomföra de åtgärder som föreslagits i programmet. För åtgärd A1 anser kommunen att de regionala aktörerna bör sammanställa informationsmaterial som kommunerna kan använda i sitt arbete. Vallentuna kommun har begränsad möjlighet att utvärdera olika reningstekniker och anläggningar. Inom ramen för kommunens egenkontroll kommer kommunen att utvärdera de anläggningar den har ansvar för. Prioriterade åtgärder (1): A1. Verka för att diffusa källor till föroreningar i dagvatten åtgärdas. A4. Utvärdera olika reningstekniker och anläggningar för dagvattenrening. A6. Producera en dagvattenhandbok. A7-A8. Utarbeta ett regionalt vägledningsdokument kring dagvattenfrågor och klargöra vem som har juridiskt och ekonomiskt ansvar för dagvattentutsläpp och anläggningar. B. Omvandlingsområden och enskilt VA Av de åtgärder som presenterats i förslag till miljöhandlingsprogram står kommunen som ansvarig för att förse fastighetsägare med information om de enskilda avloppens påverkan på miljön. I remissen föreslås åtgärder som har karaktär av verktygslådor : hjälp till hushåll, fastighetsägare och företag att bättre sköta vatten och avlopp och välja hållbara och effektiva transporter. Förslag finns om informationsinsatser riktade både till allmänheten och specifika målgrupper. Vallentuna kommun anser att informationsinsatser är ett positivt sätt att förebygga miljöproblem. Kommunen har emellertid ytterst små möjligheter att utarbeta eget informationsmaterial. Kommunen önskar därför att ett bra informationsmaterial tas fram på nationell eller regional nivå som kan användas av kommunerna för att informera lokala företag och fastighetsägare i kommunen. 22 (52)

23 Informationsmaterialet bör distribueras digitalt så att det kan anpassas efter lokala förhållanden och bl a publiceras på kommunernas hemsidor. Vallentuna kommun efterfrågar vägledning från centralt håll. Inga nya allmänna råd har kommit ut efter det att de gamla allmänna råd om enskilda avlopp (AR 87:6) upphävdes. Prioriterade åtgärder: Vallentuna kommun anser att åtgärderna bör prioriteras enligt nedan. Hög prioritet (1) B2. skapa regionala nätverk B4.utveckla verktyg för kommunens planering och myndighetsutövning Medel prioritet (2) B1. förse fastighetsägarna med information. B3. påverka framtida VA-lagstiftning C. Renare avlopp I förslaget till miljöhandlingsprogram finns tre åtgärder som kommunen har huvudansvar för. Vallentuna kommun anser att det är svårt att generellt skärpa kraven på rening från alla mindre avloppsanläggningar utan att nya riktlinjer tagits fram centralt (Naturvårdsverket). När det gäller riktlinjer för hantering av läkemedel inom vården anser Vallentuna kommun att dessa bör tas fram av de nationella myndigheterna så att landstingets och kommunernas vårdverksamheter får stöd av dessa. Prioriterade åtgärder: Inom området Renare avlopp finns 8 åtgärdsförslag. Vallentuna kommun anser att åtgärderna ska prioriteras enligt nedan. Hög prioritet (1) C1. Begränsa utsläppen av fosfor och organiskt material från länets mindre reningsverk. C4. underlätta användandet av miljövänliga produkter och hantera miljöskadliga produkter på ett säkrare sätt. C5. Gynna förskrivning av lättnedbrytbara läkemedel. C8. utarbeta riktlinjer för hantering av läkemedel inom vården. Medel prioritet (2): C3, C6 och C7 Låg prioritet C2. D. Yt- och grundvattenskydd Genom Oxundaåns vattenvårdsprojekt arbetar kommunen för att begränsa påverkan på Mälarens dricksvattenkvalitet. Vallentuna kommun arbetar för närvarande med att ta fram en förstudie för att på sikt även ta bättre hand om det dagvatten som rinner ut i Vallentunasjön och sedan vidare mot Mälaren. 23 (52)

24 I förslaget till miljöhandlingsprogram är länets kommuner föreslagna som huvudansvariga för två åtgärder. Vallentuna kommun kommer inte att högprioritera arbetet med att uppdatera gamla beslut om vattenskyddsområden om det inte finns särskild anledning för detta. Vallentuna kommun är ingen kustkommun. Trots det finns problem med risk för saltvattenintrång i grundvattentäkter i de östra delarna av kommunen. Kommunen ansvarar för att i sitt planeringsarbete och genom sin granskning av bygglovsansökningar bevaka frågan om dricksvattentillgång. Prioriterade åtgärder: 10 åtgärder är föreslagna i miljöhandlingsprogrammet. Av dem anser Vallentuna kommun att följande åtgärder har högsta prioritet (1): D2. utreda förutsättningar för att förklara Mälaren som miljöskyddsområde. D4. skydda grundvatten i kust och skärgård från överuttag och saltvatteninträngning. D5. Utveckla samverkansprojekt inom avrinningsområden. D6 och D7. Minska läckaget från jord- och skogsbruk samt inplementera greppa näringen i Mälardalen. D9. bedriva yrkessjöfarten på Mälaren så att utsläpp av föroreningar undviks och olycksriskerna minimeras. Resor och transporter A. Logistik Prioriterade åtgärder Vallentuna kommun tar inte ställning till en prioritering mellan de tre föreslagna åtgärderna: A.1 Etablera Logistikforum Stockholm A.2 Samlastning A.3 Tekniska lösningar för effektivare transporter Kommunen anser sig inte ha möjlighet att, enligt förslaget, vara initiativtagare till de åtgärderna A.2 och A.3. Kommunen föreslår emellertid att huvudansvaret för åtgärderna A.1-A.3 tas av Vägverket som sektorsansvarig, i samverkan med andra aktörer. B. Verksamhetsinterna åtgärder och upphandling Prioriterade åtgärder Vallentuna kommun tar inte ställning till en prioritering mellan de föreslagna åtgärderna; B.1 Tillsätt en regional expertgrupp för verksamhetsinterna åtgärder B.2 Skapa en verktygslåda för effektiva resor och transporter B.3 Etablera regiongemensamma upphandlingskrav. Kommunen är emellertid positiv till det förslag som berör kommunerna, B.3, att Vägverket och KSL tar initiativ till att etablera regiongemensamma upphandlingskrav på miljöanpassade transporter. 24 (52)

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

Beslutsunderlag Upplandspendeln UPPLANDSPENDELN. En utredning om att etablera pendeltågstrafik mellan Uppsala, Arlanda och Upplands Väsby 2004-06-21

Beslutsunderlag Upplandspendeln UPPLANDSPENDELN. En utredning om att etablera pendeltågstrafik mellan Uppsala, Arlanda och Upplands Väsby 2004-06-21 UPPLANDSPENDELN En utredning om att etablera pendeltågstrafik mellan Uppsala, Arlanda och Upplands Väsby 2004-06-21 1 2 Beslutsunderlag Upplandspendeln Innehåll Sammanfattning och rekommendationer... 4

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Övergripande infrastrukturstrategi Del 1, Södertälje kommun 2008-2015

Övergripande infrastrukturstrategi Del 1, Södertälje kommun 2008-2015 SÖDERTALIE Tjänsteskrivelse okommunstyrelsens KONTOR 2008-11-01 Peter Unnerstedt Infrastruktur- och näringslivsstrateg 08-523 043 10 peter.unnerstedt@sodertalje.se Kommunstyrelsen Övergripande infrastrukturstrategi

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t3-0t-77 8 (20) 56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor (KS 2012.sos) Beslut

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Arbete med regionförstoring

Arbete med regionförstoring Boverket Arbete med regionförstoring Exempel från översiktlig planering i Ånge, Vallentuna och Helsingborg Arbete med regionförstoring Exempel från översiktlig planering i Ånge, Vallentuna och Helsingborg

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2014 03 26 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Förbundsstyrelsens sammanträde föregås av ägarsamråd med samordningsförbundet kl 8 9, samt medlemssamråd om medlemsavgift 2015 kl 9 10. Kallelse har

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 ÖVERSIKTSPLAN 2002 Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 INNEHÅLL UTGÅNGSPUNKTER Översiktsplanen 6 Nya förutsättningar 8 Vision 2012 13 MARK- OCH VATTENANVÄNDNING Planens huvuddrag

Läs mer

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare - En studie av samverkan mellan kommuner och näringsliv i bostads- och infrastrukturplanering. Rapport 2009: 3 Förord Norrortsgruppen är ett samarbete mellan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet

Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet SOU 1998:148 1 Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet Regeringen beslutade den 25 juni 1998 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utreda verksamhetsmål, preciserade arbetsuppgifter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer