Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Vallentuna den 14 oktober 2004 Sten-Åke Adlivankin Ordförande Anna Lindholm Kommunsekreterare Tfn: Justerande:... 1 (52)

2 Innehållsförteckning: 1. Justerande:...1 Sid Följande ärenden ska behandlas av kommunfullmäktige: 2. Antagande av detaljplan för området Nyby, Finansiering fastställande av låneramar Utdebitering 2005, definitivt beslut Budgetuppföljning 3/2004 för hela kommunen Kulturskolans avgifter Slutredovisning av investeringsprojekt, GC-väg Okvista Sammanträdesplan 2005 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Följande ärenden ska behandlas av kommunstyrelsen: 9. Tidplan för uppföljning av ekonomi och verksamhet Verksamhetsplan för kommunstyrelsen Planeringsprocessen under 2005 för kommunplan, KP och verksamhetsplan, VP förslag till tidplan Månadsuppföljning för september Budgetuppföljning 3/2004 för kommunstyrelsen Remiss angående regionalt Miljöhandlingsprogram Detaljplan för utvidgning av Arninge handelsområde i Täby kommun, program för. Samråd Upplandspendeln, samråd angående utredningen Riktlinjer för näringslivsarbetet Ändring av beslutsattestant för fakturering av löneskuld Gemensamt ledarutvecklingsprogram Granskning av personal- och kompetensförsörjning yttrande till revisorerna Personalrekryteringar Framställan från Real Care Fastighetsutveckling AB att få förvärva Väsbygården och Korallen Val av ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott Anmälningslista (52)

3 2. Antagande av detaljplan för området Nyby, Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för området Nyby. Ärendet Detaljplan för Nyby-området, omfattande delar av Vallentuna-Nyby 1:3 och 1:6 samt Vallentuna-Ekeby 2:154 var enligt Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 15 april utställd för granskning från den 24 maj till och med den 22 juni Inkomna yttranden framgår av det utlåtande som upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontoret anser inte att inkomna synpunkter ger anledning till någon ändring av detaljplanen. Detaljerade kartor över området finns på: Samhällsbyggnadsnämndens förslag Samhällsbyggnadsnämnden har den 31 augusti 124 beslutat att godkänna detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. Inga yrkanden eller reservationer har förekommit under paragrafen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 oktober 93 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Utlåtande 2. Karta 3 (52)

4 3. Finansiering fastställande av låneramar 2005 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige fastställer följande låneramar för 2005: Kortfristig upplåning Långfristig upplåning 150 Mkr 100 Mkr Ärendet Enligt kommunens Placerings- och finansieringspolicy skall kommunfullmäktige årligen besluta om ramen för lånevolym i kommande års budget. Kommunstabens förslag Kommunfullmäktige fastställer följande låneramar för 2005: Kortfristig upplåning Långfristig upplåning 150 Mkr 100 Mkr Förslaget innebär sänkta låneramar jämfört med 2004 med 50 mkr respektive 100 mkr. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 oktober 95 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 4 (52)

5 4. Utdebitering 2005, definitivt beslut Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om oförändrad kommunal utdebitering för 2005, kr 19:18 per skattekrona. De socialdemokratiska ledamöterna deltog inte i beslutet. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade , 44, att den kommunala utdebiteringen för 2005 preliminärt ska vara oförändrad, kr 19:18 per skattekrona. Kommunstyrelsen har att före utgången av oktober månad föreslå kommunfullmäktige fatta definitivt beslut om utdebitering för Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 oktober 96 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. De socialdemokratiska ledamöterna deltog inte i beslutet. 5 (52)

6 5. Budgetuppföljning 3/2004 för hela kommunen Handlingar delas ut vid sammanträdet. 6 (52)

7 6. Kulturskolans avgifter Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att Kulturskolans avgifter för dans, teater/drama, bild/konst, kör och rockgrupp höjs från 800 kr/termin till 1000 kr/termin från och med den 1 januari Nämnden gör, inför 2005, en översyn av Kulturskolans verksamhet, finansiering m.m. Ärendet Barn-och ungdomsnämnden har den 10 januari 7 beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta följande ändringar av Kulturskolans avgifter. Taxa för dans, drama/teater, bild/konst, kör och rockgrupp höjs från 800 kr/termin till 1000 kr/termin från ht Nämnden beslutade även att hyran för instrument höjs från 300 kr till 400 kr per termin. Kommunstyrelsen har den 19 april 41 beslutat att återremittera ärendet till barn- och ungdomsnämnden med uppdrag till nämnden att i första hand försöka hitta andra lösningar än att höja avgifterna och i andra för att presentera bättre beslutsunderlag. Barn- och ungdomsnämndsförvaltningen har i bifogad tjänsteskrivelse motiverat föreslagna höjningar. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben har inga synpunkter på den föreslagna höjningen av kulturskolans avgifter. Beslutet bör dock träda i kraft från och med den 1 januari Ärendets tidigare behandling Yrkanden vid arbetsutskottets sammanträden den 7 oktober 97 Hans Strandin yrkar avslag till barn- och ungdomsnämndens förslag. Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer de två förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet avslår avslagsyrkandet och istället föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstabens förslag. Nej-röst för avslag till kommunstabens förslag. 7 (52)

8 Följande röstade ja: Elisabeth Rydström (c), Gunnel Orselius-Dahl (fp), Jerker Sjögren (kd) och Sten-Åke Adlivankin (m). Följande röstade nej: Jaana Tilles (s) och Hans Strandin (s). Med fyra ja-röster mot två nej-röster avslår arbetsutskottet Strandins avslagsyrkande och föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Reservationer De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins förslag. Handlingar i ärendet 1. Barn- och ungdomsnämndens protokoll Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse (52)

9 7. Slutredovisning av investeringsprojekt, GC-väg Okvista Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga slutredovisningen av projektet GC-väg Okvista till handlingarna. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat en slutredovisning för projektet GC-väg Okvista till kommunfullmäktige. Kommunstabens synpunkter Slutredovisningen visar att den slutliga utgiften för projektet blev 1,741 miljoner kronor. Jämfört med anslagna medel, 1 mkr, innebär det alltså ett anslagsöverskridande med 741 tkr. Överskridandet har anmälts i samband med tidigare budgetuppföljningar. Då har staben påtalat att samhällsbyggnadsnämnden måste ha en bättre kostnadskontroll över sina investeringsprojekt, vilket nämnden numera beaktat. Staben föreslår att kommunfullmäktige lägger slutredovisningen till handlingarna. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 oktober 98 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 9 (52)

10 8. Sammanträdesplan 2005 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2005 Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet Kommunstaben har lagt fram ett förslag till sammanträdestider, se nedan, för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är framtaget med hänsyn till tidplanen för kommunplan Kommunstabens förslag Arbetsutskottet godkänner förslaget vad avser arbetsutskottet. Kommunstyrelsen godkänner förslaget vad avser kommunstyrelsen sammanträdestider och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande vad avser kommunfullmäktiges sammanträdestider. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2005 sker i den tidning där kommunens informationssidor samt på kommunens hemsida. Beslutsgång Arbetsutskottet har den 7 oktober 102 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 10 (52)

11 SAMMANTRÄDESPLAN 2005 Arbetsutskott torsdagar Kommunstyrelsen Måndagar Kommunfullmäktige Måndagar Sista dag för handlingar Beredning tisdagar 8.30 Utskick torsdagar Sammanträde Utskick torsdagar Sammanträde Utskick torsdagar Sammanträde 30 dec 4 jan 5 jan 13 jan 20 jan 31 jan 3 feb 14 feb jan 9 feb 15 feb 17 feb 24 feb 3 mars 14 mars 17 mars 4 april 7 mars BB 9 mars 16 mars 17 mars 23 mars (onsdag) 31 mars 11 april 14 april 25 april 30 mars 5 april 7 april 14 april 21 april 9 maj 12 maj 23 maj 12 maj (KP) 4 maj 10 maj 12 maj 19 maj 26 maj 6 juni (kl KP) 9 juni 20 juni (kl KP) 3 aug 9 aug 11 aug 18 aug 25 aug 5 sep 8 sep 19 sep 14 sep 20 sep 22 sep 29 sep 6 okt 17 okt 20 okt 31 okt 2 nov 8 nov 10 nov 17 nov (VP) 24 nov 5 dec 8 dec 19 dec 30 nov 6 dec 8 dec 15 dec 11 (52)

12 9. Tidplan för uppföljning av ekonomi och verksamhet 2005 Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet Den löpande uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhet sker enligt regler fastställda av kommunfullmäktige i reglemente för budgetuppföljning. Där föreskrivs bl a att förvaltningskontoren skall rapportera uppföljning till sin nämnd minst en gång per kvartal. Vidare föreskrivs att nämnderna skall redovisa uppföljning samt årsprognos över utfallet till kommunstyrelsen i den ordning kommunstyrelsen bestämmer. Reglementet föreskriver även att ett delårsbokslut skall upprättas en gång per år. Fr o m 2002 har KS beslutat att nämnderna förutom den kvartalsvisa uppföljningen även skall lämna månadsvis uppföljning till KS. Kommunledningskontoret föreslår inför 2005 vissa förändringar i periodiciteten när uppföljningsrapporter ska lämnas. Tertialrapporter i Vasaru -format Uppföljning av ekonomi och verksamhet görs genom att nämnderna lämnar Vasaru-rapporter efter varje tertial (fyra månader) i stället för som tidigare efter varje kvartal. Rapporten efter andra tertialet, per 31 augusti, utgör underlag för att upprätta delårsbokslutet, vilket är ett krav enligt redovisningslagen. Nämnderna skall lämna sina rapporter till kommunledningskontorets ekonomiserviceenhet enligt föreslagen tidplan. Månadsvis uppföljning (MU) Utöver tertialrapporterna lämnas en uppföljning månadsvis till kommunledningskontoret som sammanställer och redovisar den vidare till kommunstyrelsen. Uppföljningen omfattar i huvudsak en avstämning av driftsredovisningen med en prognos för helårsutfallet, för vissa nämnder kompletterad med nyckeltal och/eller investeringsredovisning. För januari, maj och juli månader föreslås att ingen uppföljning behöver redovisas. Tidplan för uppföljning år 2005 Kommunledningskontoret föreslår följande tidplan för 2005 års uppföljning. Rapporterna kommer i de flesta fall inte att hinna passera respektive nämnd/arbetsutskott innan de ska vara kommunledningskontoret tillhanda vilket inte heller är ett krav. Ärendena ska dock, parallellt med den centrala hanteringen, anmälas i respektive nämnd. Om nämnden då fattar beslut om ändringar eller 12 (52)

13 åtgärder av någon form skall respektive förvaltning omgående meddela dessa beslut till kommunstaben. Tidplan för uppföljning av ekonomi och verksamhet 2005 Till KLK KS AU KS KF Bokslut /1 Preliminärt resultat MU februari 11/3 23/3 11/4 Årsredovisning /3 11/4 25/4 MU mars 11/4 14/4 9/5 BUF 1 (4 mån) 13/5 19/5 6/6 20/6 MU juni 29/7 18/8 5/9 BUF 2 (8 mån) 16/9 29/9 17/10 31/10 Delårsbokslut 31/8 16/9 29/9 17/10 31/10 MU september 11/ /10 MU oktober 11/11 17/11 5/12 MU november 9/12 15/12 jan-06 Kommunstabens förslag Uppföljning av ekonomi och verksamhet ska under 2005 ske enligt kommunledningskontorets förslag till tidplan. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 7 oktober 99 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 13 (52)

14 10. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet Kommunen har från och med år 2003 en ny modell för planeringsprocessen. Denna innebär att kommunfullmäktige under juni 2004 har fastställt kommunplanen, KP, för I KP antogs inriktningsmål, åtaganden, skattesats, driftramar (budget) och investeringsplan. Utifrån den av fullmäktige beslutade kommunplanen har nämnderna att utarbeta och besluta om verksamhetsplaner för perioden och detaljplan för år Verksamhetsplanerna ska bl a innehålla beskrivningar av det arbetssätt som ska tillämpas för att klara åtagandena, beskrivning av hur åtagandena ska följas upp och utvärderas samt beskrivning av med vilka metoder verksamheten ska utvecklas. Avsikten är att samverkan ska genomföras över nämndernas ansvarsgränser vid planering och genomförande av kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndernas åtaganden. Detta för att kunna uppnå ett bättre resultat och resursutnyttjande. Förvaltningarna har därför arbetat tillsammans för att utveckla en gemensam mall för hur nämndernas verksamhetsplaner ska struktureras och samordnas. I kommunstabens förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan för finns därför under avsnitt 3, Inriktningsmål och åtaganden, angivet förslag till hur kommunstyrelsen ska arbeta för att genomföra åtaganden inom sina verksamhetsområden. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen antar kommunstabens förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen år Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 7 oktober 100 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Handlingar i ärendet 1. Kommunstabens förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen (52)

15 11. Planeringsprocessen under 2005 för kommunplan, KP och verksamhetsplan, VP förslag till tidplan. Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet Kommunen har sedan 2002 infört en ny modell för planeringsprocessen vilken innebär att kommunfullmäktige i kommunplanen, KP, varje år slutgiltigt fastställer bl a vision, inriktningsmål, åtaganden, driftramar (budget) och investeringsplan i juni månad. Därefter ska respektive nämnd utarbeta verksamhetsplaner, VP, vilka ska ange hur fullmäktiges inriktningsmål och nämndernas åtaganden enligt KP skall genomföras och fördelning av ekonomiskt utrymme. I början av varje ny mandatperiod har kommunfullmäktige att ta ställning till en mer genomgripande omarbetning av KP. Detta genomfördes under Staben har utarbetat ett förslag till upplägg och tidplan för planeringsprocessen under 2005 för revidering av KP och VP för Tidplanen avser utarbetande och fastsällande av Kommunplan för Förslaget innebär också att skattesatsen för 2006 fastställs samtidigt som budgetramarna i juni Tidplanen avser även nämndernas utarbetande av verksamhetsplaner, VP Tidplan Planeringsprocessen år 2005 ska bedrivas i enlighet med nedanstående tidplan. KP Hösten Oktober 2004 KSAU Fastställer tidplan för planeringsprocessen December. Staben och SBF utarbetar förslag till preliminär bostadsbyggnadsprognos. Våren 2005 Vecka januari. KS AU Genomgång av övergripande planeringsförutsättningar. Vecka februari. Bokslutsgenomgångar med budgetberedningen Vecka Kommunstaben utarbetar förslag till befolkningsprognos. 15 (52)

16 6. Kommunledningskontoret sammanställer bokslut med ekonomisk avstämning och verksamhetsuppföljning. Vecka februari. Budgetberedning. Genomgång av övergripande planeringsförutsättningar samt förslag till reviderade budgetramar Beslut om remiss till nämnderna av förslag till Kommunplan Nämnderna ges i uppdrag att: revidera åtagandena, det vill säga precisera vad man åtar sig att klara med föreslagna budgetramar i riktning mot föreslagna mål. Vecka mars. KS. Information ok KP-remiss Vecka Nämnderna behandlar KS förslag till Kommunplan för Remissvaren ska belysa möjligheterna att uppnå gällande inriktningsmål och åtaganden, bl a inom gällande ekonomiska ramar. Eventuella förslag till reviderad investeringsplan samt ändrade taxor förs fram. Vecka Senast den 25 april 2005 ska nämndernas remissvar lämnas till kommunstaben. Vecka maj. KS AU genomför åtagandedialoger med respektive nämnd utifrån ekonomiska förutsättningar och nämndernas remissvar. Vecka Ledningsgrupp den 22 april och 13 maj. Kommunstaben och Ledningsgruppen utarbetar ett reviderat förslag till KP utifrån nämndsförslagen och åtagandedialogerna. Vecka maj. Extra KSAU bereder förslaget till KP (1 heldag) Vecka juni Behandling i kommunstyrelsen. Vecka juni Kommunfullmäktige fastställer KP och preliminär skattesats för 2006 Hösten 2005 Verksamhetsplanering Vecka augusti. Ledningsgruppen diskuterar gemensam struktur för verksamhetsplanerna 16 (52)

17 Vecka aug - 9 sept. Förvaltningarna utarbetar verksamhetsplaner med gemensam struktur aug - 9 september.successiv inlämning av förvaltningsförslag till kommunstaben Vecka september.staben skickar ut samtliga förvaltningsförslag till Ledningsgruppen september.ledningsgruppen samordnar och stämmer av förvaltningsförslagen sept - 4 okt.förvaltningarna anpassar verksamhets-planerna efter Ledningsgruppens synpunkter samt utarbetar detaljbudgetar okt.successiv inlämning av förvaltningsförslag till kommunstaben oktober.staben skickar ut samtliga förvaltningsförslag till Ledningsgruppen oktober Ledningsgruppen, avstämning av VP Vecka oktober.nämnderna beslutar om verksamhetsplaner och detaljbudget på blocknivå oktober. Nämndernas verksamhetsplaner med detaljbudget 2006 lämnas till kommunstaben november.ks AU. Avstämning av nämndernas verksamhetsplaner och detaljbudget dec 2004.KS. Avstämning av nämndernas verksamhets-planer och detaljbudget 28. december.hemsidan. Publicering av nämndernas verksamhetsplaner. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen godkänner tidplanen för planeringsprocessen Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 7 oktober 101 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 17 (52)

18 12. Månadsuppföljning för september Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen noterar informationen i månadsuppföljningen för september. Ärendet Månadsuppföljning för september presenteras. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 7 oktober 94 överlämnat informationen till kommunstyrelsen. Handlingar i ärendet 1. Månadsuppföljning 18 (52)

19 13. Budgetuppföljning 3/2004 för kommunstyrelsen Handlingar delas ut vid sammanträdet. 19 (52)

20 14. Remiss angående regionalt Miljöhandlingsprogram 2004 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner nedanstående förslag till yttrande som kommunens yttrande i ärendet till länsstyrelsen, RTK och KSL. Ärendet Kommunstyrelsen har anhållit om yttrande i rubricerat ärende från myndighetsnämnden för teknik- och miljö, samhällsbyggnadsnämnden och Vallentunavatten AB. Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö kommer att behandla ärendet under V 40. Vallentuna vatten AB har avstått från att yttra i sig i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningens och kommunstabens gemensamma förslag till yttrande framgår nedan under rubriken: Yttrande till länsstyrelsen, RTK och KSL från Vallentuna kommun Kommunförbundet Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Regionplane- och trafikkontoret är de tre regionala parter som tillsammans med andra aktörer driver det regionala miljöarbetet. Tidigare har miljövårdsprogram tagits fram 1991 och I förslag till regionalt miljöhandlingsprogram 2004 har fokus satts på två huvudfrågor. Vatten och avlopp Resor och transporter Inriktningen har tagits fram i dialog med länets kommuner. Yttrande har begärts från länsstyrelsen, KSL och RTK. De vill ha svar på frågor om miljöhandlingsprogrammet som helhet, på specifika frågor om åtgärderna och på frågor om aktualiseringen av åtgärderna i miljövårdsprogram KSL vill dessutom att Vallentuna kommun prioriterar vilka uppgifter KSL bör arbeta med. Yttrandet skall vara länsstyrelsen tillhanda senast den 31 oktober Mer information om miljöhandlingsplanen och de frågor som ställs i remisserna finns på eller på respektive hemsida för länsstyrelsen, RTK och KSL. 20 (52)

21 Yttrande till länsstyrelsen, RTK och KSL från Vallentuna kommun Vallentuna kommun yttrar sig i första hand i de frågor som berör kommunerna. Miljöhandlingsprogrammet som helhet. 1. Är förslaget till miljöhandlingsprogrammet relevant och realistiskt med beaktande av Stockholmsregionens utveckling och särskilda miljöförutsättningar? Svar: Vallentuna kommun anser att miljöhandlingsprogrammets intentioner är bra. Kommunen instämmer i att inriktningen mot områdena vatten och avlopp samt resor och transporter är två områden som bör prioriteras i länets miljöarbete. Remissen är emellertid för omfattande med 12 frågeställningar och 43 åtgärder. Kommunen har begränsad möjlighet att ta ställning till förslaget i sin helhet eller till samtliga frågor och åtgärder, avsätta resurser utöver krav från EU och riksdag för att ta initiativ till eller delta i genomförandet av frivilliga åtgärder som föreslås för kommunerna. Kommunen ifrågasätter remissens förslag att inom området resor och transporter tillsätta fyra olika grupper från olika regionala aktörer. Förslaget visar på de svårigheter som finns inom länet att ta ett samlat grepp över olika regionala sektorsfrågor som tillväxt och miljö. Vallentuna kommun föreslår att Vägverket, Länsstyrelsen, KSL, Regionplane- och trafikkontoret och SL tillsätter en gemensam utvecklingsgrupp som med utgångspunkt från RUFS och Länsplan samt intentionerna i miljöhandlingsprogrammet samordnar det regionala arbetet inom området resor och transporter. 2. Arbetssättet har varit aktörsorienterat, dvs. har utgått från deltagarnas egna verksamheter. Är detta ett bra sätt för samverkan inom det regionala miljöarbetet? Svar: I remissen föreslås åtgärder av olika slag. Inom alla delområden betonas behovet av samverkan, nätverk och arenor för gemensamt kartläggningsarbete, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte. Vallentuna kommun anser att fortsatt eller utökad samverkan är nödvändigt inom flertalet av kommunens verksamheter, inte minst miljöområdet. Vallentuna kommun samverkar bl a inom Oxundaåns avrinningsområde och utökar för närvarande kommunens samverkan med övriga nordostkommuner inom miljöområdet. 21 (52)

22 Åtgärder 3. Om er organisation är föreslagen att delta i genomförandet av åtgärderna som föreslås i handlingsprogrammet kommer ni att delta? I så fall på vilket sätt och i vilken utsträckning? 8. Prioritera varje åtgärd inom de två områdena Vatten och avlopp samt Resor och transporter med: 1=hög, 2= medel eller 3=lägre prioritet. Svar: Vallentuna kommun har nedan koncentrerat sig på att svara på frågor om kommunens delaktighet och vilken prioritet åtgärderna bör ha. Vatten och Avlopp A. Dagvatten Kommunen är enligt miljöhandlingsprogrammet huvudansvarig för fyra åtgärder. Vallentuna kommun har för avsikt att genomföra de åtgärder som föreslagits i programmet. För åtgärd A1 anser kommunen att de regionala aktörerna bör sammanställa informationsmaterial som kommunerna kan använda i sitt arbete. Vallentuna kommun har begränsad möjlighet att utvärdera olika reningstekniker och anläggningar. Inom ramen för kommunens egenkontroll kommer kommunen att utvärdera de anläggningar den har ansvar för. Prioriterade åtgärder (1): A1. Verka för att diffusa källor till föroreningar i dagvatten åtgärdas. A4. Utvärdera olika reningstekniker och anläggningar för dagvattenrening. A6. Producera en dagvattenhandbok. A7-A8. Utarbeta ett regionalt vägledningsdokument kring dagvattenfrågor och klargöra vem som har juridiskt och ekonomiskt ansvar för dagvattentutsläpp och anläggningar. B. Omvandlingsområden och enskilt VA Av de åtgärder som presenterats i förslag till miljöhandlingsprogram står kommunen som ansvarig för att förse fastighetsägare med information om de enskilda avloppens påverkan på miljön. I remissen föreslås åtgärder som har karaktär av verktygslådor : hjälp till hushåll, fastighetsägare och företag att bättre sköta vatten och avlopp och välja hållbara och effektiva transporter. Förslag finns om informationsinsatser riktade både till allmänheten och specifika målgrupper. Vallentuna kommun anser att informationsinsatser är ett positivt sätt att förebygga miljöproblem. Kommunen har emellertid ytterst små möjligheter att utarbeta eget informationsmaterial. Kommunen önskar därför att ett bra informationsmaterial tas fram på nationell eller regional nivå som kan användas av kommunerna för att informera lokala företag och fastighetsägare i kommunen. 22 (52)

23 Informationsmaterialet bör distribueras digitalt så att det kan anpassas efter lokala förhållanden och bl a publiceras på kommunernas hemsidor. Vallentuna kommun efterfrågar vägledning från centralt håll. Inga nya allmänna råd har kommit ut efter det att de gamla allmänna råd om enskilda avlopp (AR 87:6) upphävdes. Prioriterade åtgärder: Vallentuna kommun anser att åtgärderna bör prioriteras enligt nedan. Hög prioritet (1) B2. skapa regionala nätverk B4.utveckla verktyg för kommunens planering och myndighetsutövning Medel prioritet (2) B1. förse fastighetsägarna med information. B3. påverka framtida VA-lagstiftning C. Renare avlopp I förslaget till miljöhandlingsprogram finns tre åtgärder som kommunen har huvudansvar för. Vallentuna kommun anser att det är svårt att generellt skärpa kraven på rening från alla mindre avloppsanläggningar utan att nya riktlinjer tagits fram centralt (Naturvårdsverket). När det gäller riktlinjer för hantering av läkemedel inom vården anser Vallentuna kommun att dessa bör tas fram av de nationella myndigheterna så att landstingets och kommunernas vårdverksamheter får stöd av dessa. Prioriterade åtgärder: Inom området Renare avlopp finns 8 åtgärdsförslag. Vallentuna kommun anser att åtgärderna ska prioriteras enligt nedan. Hög prioritet (1) C1. Begränsa utsläppen av fosfor och organiskt material från länets mindre reningsverk. C4. underlätta användandet av miljövänliga produkter och hantera miljöskadliga produkter på ett säkrare sätt. C5. Gynna förskrivning av lättnedbrytbara läkemedel. C8. utarbeta riktlinjer för hantering av läkemedel inom vården. Medel prioritet (2): C3, C6 och C7 Låg prioritet C2. D. Yt- och grundvattenskydd Genom Oxundaåns vattenvårdsprojekt arbetar kommunen för att begränsa påverkan på Mälarens dricksvattenkvalitet. Vallentuna kommun arbetar för närvarande med att ta fram en förstudie för att på sikt även ta bättre hand om det dagvatten som rinner ut i Vallentunasjön och sedan vidare mot Mälaren. 23 (52)

24 I förslaget till miljöhandlingsprogram är länets kommuner föreslagna som huvudansvariga för två åtgärder. Vallentuna kommun kommer inte att högprioritera arbetet med att uppdatera gamla beslut om vattenskyddsområden om det inte finns särskild anledning för detta. Vallentuna kommun är ingen kustkommun. Trots det finns problem med risk för saltvattenintrång i grundvattentäkter i de östra delarna av kommunen. Kommunen ansvarar för att i sitt planeringsarbete och genom sin granskning av bygglovsansökningar bevaka frågan om dricksvattentillgång. Prioriterade åtgärder: 10 åtgärder är föreslagna i miljöhandlingsprogrammet. Av dem anser Vallentuna kommun att följande åtgärder har högsta prioritet (1): D2. utreda förutsättningar för att förklara Mälaren som miljöskyddsområde. D4. skydda grundvatten i kust och skärgård från överuttag och saltvatteninträngning. D5. Utveckla samverkansprojekt inom avrinningsområden. D6 och D7. Minska läckaget från jord- och skogsbruk samt inplementera greppa näringen i Mälardalen. D9. bedriva yrkessjöfarten på Mälaren så att utsläpp av föroreningar undviks och olycksriskerna minimeras. Resor och transporter A. Logistik Prioriterade åtgärder Vallentuna kommun tar inte ställning till en prioritering mellan de tre föreslagna åtgärderna: A.1 Etablera Logistikforum Stockholm A.2 Samlastning A.3 Tekniska lösningar för effektivare transporter Kommunen anser sig inte ha möjlighet att, enligt förslaget, vara initiativtagare till de åtgärderna A.2 och A.3. Kommunen föreslår emellertid att huvudansvaret för åtgärderna A.1-A.3 tas av Vägverket som sektorsansvarig, i samverkan med andra aktörer. B. Verksamhetsinterna åtgärder och upphandling Prioriterade åtgärder Vallentuna kommun tar inte ställning till en prioritering mellan de föreslagna åtgärderna; B.1 Tillsätt en regional expertgrupp för verksamhetsinterna åtgärder B.2 Skapa en verktygslåda för effektiva resor och transporter B.3 Etablera regiongemensamma upphandlingskrav. Kommunen är emellertid positiv till det förslag som berör kommunerna, B.3, att Vägverket och KSL tar initiativ till att etablera regiongemensamma upphandlingskrav på miljöanpassade transporter. 24 (52)

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m)

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Chefsekonom Ove Olsson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm

Kommundirektör Kjell Johansson Chefsekonom Ove Olsson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004 Utbildningsnämnden 21 september 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 september 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Victor Kilén, förvaltningschef

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2008 kl 15-17

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndag den

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 3 Yttrande, ersättningstrafik 2014 (KS 2014.029) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... EXTRA Kommunstyrelse 2009-11-09

KALLELSE. 1. Justerande:... EXTRA Kommunstyrelse 2009-11-09 EXTRA Kommunstyrelse 2009-11-09 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Vallentuna gymnasium, klassrum invid cafeterian, Vallentuna måndagen den 9 november 2009, kl 17.00 OBS tiden! (före KF)

Läs mer

2013-03-20. Remiss om komplettering av Stockholms läns regionala t rafi kfö rs ö r j n i ngs p rogram

2013-03-20. Remiss om komplettering av Stockholms läns regionala t rafi kfö rs ö r j n i ngs p rogram ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 tn AU 6:9 Dnr. KS 2012/0075 Utdrag: akten, KS Remiss om komplettering av Stockholms läns regionala t rafi kfö rs ö r j

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006 arbetsutskott 27 april 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 27 april

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kommunstyrelsen 2009-11-30 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kallade tjänstemän Tf Kommundirektör

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-17 DNR KS 2014.480 EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg Barn- och ungdomsnämnden 2006-12-19 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller

Läs mer

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Tjänsteutlåtande 0 Österåke Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0088 Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Sammanfattning

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna L Utbildningsämndens arbetsutskott 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Kragstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 08.15 09.20 Elisabeth

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser Föredragande landstingsråd: Christer Wennerholm ÄRENDET Motionärerna föreslår

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

2(9) Innehållsförteckning

2(9) Innehållsförteckning 2(9) Innehållsförteckning 1 Justering och fastställande av föredragningslista 3 2 Nya regler om kommunala företag - säkerställande av kommunala principer, förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen samt

Läs mer

Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda Airport,

Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda Airport, Datum 2016-11-15 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Johan Stock Kommunstyrelsen Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda

Läs mer

Utredning om Upplandspendeln Remiss från Upplands Lokaltrafik (UL) och Storstockholms Lokaltrafik (SL) Remisstid 15 september 2004

Utredning om Upplandspendeln Remiss från Upplands Lokaltrafik (UL) och Storstockholms Lokaltrafik (SL) Remisstid 15 september 2004 PM 2004 RIII (Dnr 314-3511/2004) Utredning om Upplandspendeln Remiss från Upplands Lokaltrafik (UL) och Storstockholms Lokaltrafik (SL) Remisstid 15 september 2004 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 Kommunstyrelsen extra 2008-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 ande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor 19, KS 2013-01-21 15:30 KS: 213/2012 2012-12-27 Dnr: KS213/2012 Handläggare Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor Sammanfattning Stockholms läns landstings Tillväxt- och planeringsutskott

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:43 1 (19) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Överförande av trafikplanerande verksamhet från regionplane- och trafiknämnden till AB Storstockholms Lokaltrafik Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:18 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS

Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS 2017.373 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-11-20 208 Svar på motion (V) busstur till Arlanda (KS 2017.373) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

PROTOKOLL Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Paragrafer 62-73 Ordförande Justerande

PROTOKOLL Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Paragrafer 62-73 Ordförande Justerande Kommunfullmäktige 8 november 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 november 2004 kl 19.00 20.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 10 juni 2003

KALLELSE. Justerande:... Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 10 juni 2003 Utbildnings- och arbetsmarknads 10 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 10 juni 2003 kl 19.00 Utbildnings- och arbetsmarknadschef

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan Avtal om samverkan kring vattenvård, komplettering av plattformen för samverkan

Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan Avtal om samverkan kring vattenvård, komplettering av plattformen för samverkan Tjänsteutlåtande 0 Österå J Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0055-422 Till Kommunstyrelsen Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan Avtal om samverkan kring vattenvård, komplettering

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:37 RI (Dnr 003-1065/2014) Överenskommelse om utbyggnad och finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 18.00 18.10 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Örjan Lid (M), ordförande, AnnCharlotte Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2008-10-14 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 14 oktober 2008, kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

2011-12-16 RTN 2008-0291. Innehåll

2011-12-16 RTN 2008-0291. Innehåll Innehåll 2011-12-16 RTN 2008-0291 Bakgrund och problembeskrivning... 3 Åtgärder och fortsatt arbete... 3 Bättre kommunikationer inom Arlandaområdet... 5 Förbättra tillgängligheten med buss till Arlanda...

Läs mer

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36)

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Utlåtande 2004: RIII (Dnr 314-1934/2002) Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion 2002:36 av Per Ohlin (v) anses

Läs mer

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 14 (21) Sammanträdesdatum 2011-12-20 324 Dnr 2011/300 Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 INLEDNING Skrivelse från Västmanlands

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp) Kommunfullmäktige 2000-11-20 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 20 november 2000, kl 16.00-20.15.

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 september 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 september 2003 kl Utbildnings- och arbetsmarknads 2 september 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 september 2003 kl 19.00-19.55 Beslutande Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken MARLENE SJÖDIN SID 1/6 TRAFIKPLANERARE 0858785141 MARLENE.SJODIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken 2013/2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led Elsie-Britt Rosengren Ekonom Annika Hellberg, punkt 3. Grundskolekontoret, Vallentuna

Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led Elsie-Britt Rosengren Ekonom Annika Hellberg, punkt 3. Grundskolekontoret, Vallentuna Grundskolenämndens arbetsutskott 2001-11-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Grundskolekontoret, Vallentuna tisdagen den 27 november

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen Ärendet Förslag till avtal föreslås godkännas

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Lindholmens gård, Vallentuna tisdagen den 11 december kl Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led Elsie-Britt Rosengren

Lindholmens gård, Vallentuna tisdagen den 11 december kl Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led Elsie-Britt Rosengren Grundskolenämnden 2001-12-11 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän KTK:s representant Lindholmens gård, Vallentuna tisdagen den 11 december kl 18.00 Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Extra Kommunstyrelse 2009-11-09 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Beslutande Ersättare Örjan Lid (M), ordförande Raimo

Läs mer

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t3-0t-77 8 (20) 56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor (KS 2012.sos) Beslut

Läs mer

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda.

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda. 2013-03-26 Stockholm Nordost Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Tvärförbindelse Roslagsbanan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2013-12-16 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

2011-08-17 LS 1010-0799

2011-08-17 LS 1010-0799 Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) Ankom Stockholms läns landsting 2011-08-17 LS 1010-0799 2011-08- 1 7 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN Dnr: 1 1-08- 1 7 * 02 5 Motion 2010:9 av Nanna Wikholm

Läs mer

e"; 1. Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) om "mjuka linjen" 2. Motion angående lokal busslinje - "Mjuka linjen" VALLENTUNA KOMMUN g t73

e; 1. Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) om mjuka linjen 2. Motion angående lokal busslinje - Mjuka linjen VALLENTUNA KOMMUN g t73 Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-1 1-05 22 (33) g t73 Svar på motion (V) om "mjuka linjen" (KS 2015.213) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att Kommunstyrelsen

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor.

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-11 Ärenden 266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 267 Försäljning av fastigheten Tälje

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdag den 15 november 2007 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdag den 15 november 2007 kl Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdag den 15 november 2007 kl 9-9.30 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande, ej 136 Elisabeth

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005 Kulturnämnden 6 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset 1 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 6 december 2005 kl. 15.30 Ingrid Ullman, kulturchef

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(7) Plats och tid Findus, Bjuv, kl 12.00-12.15 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Sid Justering... 3 17 Remissvar motion (S) CEMR-deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå.... 4 18 Dokumentplan för Lantmäterinämnden...

Läs mer

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 2015-06-18 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 Förvaltningens

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl Utbildningsnämnden 2005-11-17 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl.19.00 21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen 12 KS 2016.

Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen 12 KS 2016. Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen 12 KS 2016.237 4 5 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 215 Svar på motion

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda 1(6) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Version Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 8 TN 2013-0695 Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer