Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsutskottets protokoll är ojusterat"

Transkript

1 Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla Järveroth, kommunantikvarie, pkt 1-5 Linn Axelsson, förvaltningssekreterare Vallentuna den 8 mars 2005 Lars-Bertil Ohlsson Ordförande Linn Axelsson Sekreterare Arbetsutskottets protokoll är ojusterat 1. Justerande:... 1 (13)

2 Innehållsförteckning: 1. Justerande: Godkännande av dagordningen Program för detaljplan för cirkulationsplats och förskola vid Uthamravägen i Vallentuna - samråd - Bilaga Angarns Örsta 5:1, Angarns socken, Vallentuna kommun; Nybyggnad av enbostadshus, tre st - Bilaga Angarns Örsta 3:13, Angarns socken, Vallentuna kommun; Nybyggnad av enbostadshus. - Bilaga Jämställdhets- och mångfaldsplan för kulturförvaltningen Bilaga Personalberättelse Bilaga Kommunplan, KP och verksamhetsplan, VP , tidplan för kulturnämnden - Bilaga Reglemente för kulturnämnden - Bilaga Utbyggnad av Vallentuna bibliotek Anmälningslista Rapporter 11. Övriga eventuella ärenden Sid 2 (13)

3 2. Godkännande av dagordningen 3 (13)

4 3. Program för detaljplan för cirkulationsplats och förskola vid Uthamravägen i Vallentuna - samråd Dnr Arbetsutskottets förslag Kulturnämnden lämnar detaljplanen utan erinran. Kulturnämnden har fått rubricerat samråd för detaljplan gällande cirkulationsplats och förskola vid Uthamravägen i Vallentuna socken och kommun. Området är beläget söder om Lovisedalsskolan och består idag i huvudsak av skog, en väg gc-väg och allmänna ledningar för vatten och avlopp. Kulturförvaltningen Det fanns ett möjligt gravfält registrerat i området, Raä 500, som länsstyrelsen efter platsbesök avfärdat. Länsstyrelsen har inga ytterligare krav på arkeologiska utredningar för området. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden lämnar detaljplanen utan erinran. s tidigare behandling I sitt yttrande vid programsamrådet den 7 december uttalade kulturnämnden att om arkeologisk utredning erfordras bör denna föregå samrådet. I övrigt lämnade nämnden programsamrådet utan erinran. Beslutsgång Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden lämna detaljplanen utan erinran. 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detaljplan för cirkulationsplats och förskola vid Uthamravägen Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse (13)

5 4. Angarns Örsta 5:1, Angarns socken, Vallentuna kommun; Nybyggnad av enbostadshus, tre st. Dnr Arbetsutskottets förslag Kulturnämnden accepterar endast en av de tre tomterna, den markerad med nr 3 på förhandsbeskedet. De övriga ligger för dominerande i kulturlandskapet vid Örsta gård och Angarnssjöängen. Det är också viktigt att ta hänsyn till den äldre vägsträckningen vid styckning av ny tomt. Placering och utformning av nya byggnader skall ske i samråd med samhällsbyggnads- och kulturförvaltningarna. Kulturförvaltningen har från samhällsbyggnadsförvaltningen fått en remiss om förhandsbesked för tre enbostadshus på tre nya tomter. Kulturförvaltningen De föreslagna tomtplatserna gränsar till riksintresse för kulturminnesvården. De ligger inom kulturhistoriskt värdefullt område med sammanhängande bebyggelse enligt i kommunens kulturminnesvårdsprogram, i helhetsmiljön Angarn Vada Össeby-Garn. De föreslagna tomterna ligger öster om Örsta gård och intill den äldre vägsträckning som löper söder om den nuvarande landsvägen. De föreslagna tomterna nummer 1 och 2 ligger högt i landskapet vid Örsta gård och det öppna kulturlandskapet vid Angarnssjöängen. Utefter den äldre vägen ligger bebyggelse från 1800-talets senare del blandad med modernare villor. Den gamla vägen används idag som lokalgata och delvis som cykelväg. Den uppmärksammas i projektet Postvägen och en milsten står längs vägsträckan. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden accepterar endast en av de tre tomterna, den markerad med nr 3 på förhandsbeskedet. De övriga ligger för dominerande i kulturlandskapet vid Örsta gård och Angarnssjöängen. Det är också viktigt att ta hänsyn till den äldre vägsträckningen vid styckning av ny tomt. Placering och utformning av nya byggnader skall ske i samråd med samhällsbyggnads- och kulturförvaltningarna. 5 (13)

6 Beslutsgång Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta enligt kulturförvaltningens förslag. 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö & bygglov Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse (13)

7 5. Angarns Örsta 3:13, Angarns socken, Vallentuna kommun; Nybyggnad av enbostadshus Dnr Arbetsutskottets förslag Den föreslagna tomtplatsen kan accepteras under förutsättning att hänsyn tas till den äldre vägsträckningen. Placering och utformning av nya byggnader skall ske i samråd med samhällsbyggnads- och kulturförvaltningarna. Kulturförvaltningen har från samhällsbyggnadsförvaltningen fått en remiss om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på ny tomtplats. Kulturförvaltningen De föreslagna tomtplatserna gränsar till riksintresse för kulturminnesvården. De ligger inom kulturhistoriskt värdefullt område med sammanhängande bebyggelse enligt i kommunens kulturminnesvårdsprogram, i helhetsmiljön Angarn Vada Össeby- Garn. De föreslagna tomterna ligger öster om Örsta gård och intill den äldre vägsträckning som löper söder om den nuvarande landsvägen. Den föreslagna tomtplatsen ligger lågt i terrängen och stör ej landskapsbilden. Utefter den äldre vägen ligger bebyggelse från 1800-talets senare del blandad med modernare villor. Den gamla vägen används idag som lokalgata och delvis som cykelväg. Den uppmärksammas i projektet Postvägen och en milsten står längs vägsträckan. Kulturförvaltningens förslag Den föreslagna tomtplatsen kan accepteras under förutsättning att hänsyn tas till den äldre vägsträckningen. Placering och utformning av nya byggnader skall ske i samråd med samhällsbyggnads- och kulturförvaltningarna. Beslutsgång Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta enligt kulturförvaltningens förslag. 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö och bygglov Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse (13)

8 6. Jämställdhets- och mångfaldsplan för kulturförvaltningen 2005 Dnr Arbetsutskottets förslag Kulturnämnden fastställer planen för arbetet under 2005 med jämställdhet och mångfald inom kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen har upprättat ett förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan 2005 för nämndens ansvarsområde. Förslaget utgår från Vallentuna kommuns jämställdhets- och mångfaldsplan (JÄMÅ 2005) Dokumentet som beskriver hur kommunen som arbetsgivaren ska bedriva arbetet med och följa upp jämställdhets- och mångfaldsfrågorna skall revideras en gång per år. Kulturchefen är ansvarig för att driva arbetet inom förvaltningen. Den partsammansatta lokala samverkansgruppen och arbetsplatsträffar är forum för förankring av förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsarbete. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden fastställer planen för arbetet under 2005 med jämställdhet och mångfald inom kulturförvaltningen. Beslutsgång Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta enligt kulturförvaltningens förslag. 1. Vallentuna kommuns jämställdhets- och mångfaldsplan med förslag till förvaltningsspecifik plan för kulturförvaltningen (13)

9 7. Personalberättelse 2004 Dnr Arbetsutskottets beslut Personalberättelsen anmäles i kulturnämnden. Kulturförvaltningen har utarbetat ett förslag till kulturnämndens personalberättelse för Kulturförvaltningen. Personalberättelse 2004, (13)

10 8. Kommunplan, KP och verksamhetsplan, VP , tidplan för kulturnämnden Dnr Arbetsskottets beslut Förslaget till remissunderlag till nämnderna med tidplan utsändes till kulturnämnden sammanträde den 15 mars. Kommunstyrelsen fattar beslut om remiss till nämnderna av förslag till KP den 14 mars. Senast den 25 april 2005 ska nämndernas remissvar lämnas till kommunstaben. Kulturnämnden måste avge sitt yttrande över remissen vid sammanträdet den 19 april. 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott Revidering av tidplanen för kommunplanearbetet. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till remiss till nämnderna av förslag till KP (13)

11 9. Reglemente för kulturnämnden Dnr Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet uppdrar åt kulturförvaltningen att integrera kulturnämndens regelmente från 1991 med kommunstabens mall. Kommunstaben har gått igenom alla nämnders reglementen och konstaterat att de behöver ses över för att få en gemensam struktur. Kommunstaben har tagit fram en mall för hur ett reglemente ska utformas. Mallen innehåller fasta rubriker som ska vara med, och numrering samt text som ska vara lika för alla kommunens nämnder. Samtliga nämnder ska se över och anpassa sina reglementen enligt mallen. Beslutsgång Texten under rubrikerna 1-3 i den nya mallen för (nämnden uppgifter) diskuteras i arbetsutskottet. Arbetsutskottet uppdrar åt kulturförvaltningen att integrera kulturnämndens regelmente från 1991 med kommunstabens mall. 1. Kommunstaben. Tjänsteskrivelse Översyn av nämndsreglementen. 2. Förslag till revidering av kulturnämndens reglemente. 11 (13)

12 10. Utbyggnad av Vallentuna bibliotek Dnr I Kommunplanen för upptas 1 mkr kr 2005, 16 mkr 2006 och 10 mkr 2007 för utbyggnad av Vallentuna bibliotek med plats för en modern biblioteksverksamhet inkl goda studiemöjligheter, lokaler för utställningar, kulturverksamhet och möten. Information Vallentuna planeras kopplas till biblioteket. I remissförslag till Kommunplan (Kommunstyrelsens arbetsutskott) upptas 50 mkr i investeringskostnad. s tidigare behandling Kommunfullmäktige behandlade kulturnämndens förslag till programskrivning för utbyggnad av Vallentuna bibliotek och beslöt: 1. Den av kulturnämnden föreslagna programskrivningen läggs till grund för en utbyggnad av Vallentuna bibliotek. 2. Lokaliseringen av utbyggnaden skall ske i anslutning till bibliotekets nuvarande belägenhet. 3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att redovisa ett utbyggnadsförslag inklusive kostnadsberäkning i nära samarbete med ledningsgruppen som ansvarat för programskrivningen. 4. Ledningsgruppen förstärks med ordförandena för samhällsbyggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 5. Ledningsgruppen skall löpande rapportera hur projektet framskrider till kommunstyrelsen. Ledningsgruppen redovisade fem alternativa utbyggnadsförslag till kommunstyrelsen enligt protokoll Ledningsgruppen bedömde alternativ 1 till en beräknad byggnadsinvestering om 71,5 mkr som funktionellt och utseendemässigt bästa alternativ. I andra hand förordades alternativ 4 med byggnadsinvesteringen beräknad till 45,1 mkr. 12 (13)

13 11. Anmälningslista Meddelas och lägges till handlingarna 1 Protokoll Kommunstyrelsen 31 januari Månadsuppföljning november Kommunfullmäktige 20 december Arvodeskommitténs översyn av arvoden. 2 Kurser och konferenser 2.1 Malmö stad: World Leisure Organization. Hur kommuner kan arbeta med fritidspolitiken som verktyg för att skapa bra förutsättningar i ett samhällsbyggande med integrationsperspektiv maj, Malmö. 3 Diverse skrifter/skrivelser 3.1 Kulturrådet. Till kommunbiblioteken. Ansökningshandlingar för inköpsstöd till folk- och skolbibliotek Kulturrådet. Blankett för redovisning av inköp av litteratur till folkoch skolbibliotek. 3.3 Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare. Information om ersättning till konstnärer vid utställningar. 3.4 Vallentuna kommun, revisorerna. Granskningsrapport avseende lönehantering. 3.5 Else Jansson. Tack för uppvaktning vid pensionsavgång. 13 (13)

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005 Kulturnämnden 6 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset 1 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 6 december 2005 kl. 15.30 Ingrid Ullman, kulturchef

Läs mer

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 28 september 2001 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Konferensrum Park Alandia Mariehamn, Åland, fredagen den 28 september 2001 kl 16.00 18.15 Jane Schultzberg (m) ordförande Lars-Bertil

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2003 kl 18.00. Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2003 kl 18.00. Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 1 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2003 kl 18.00 Sammanträdet inleds med utbildning i distansarbetes funktionen

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Kommunstyrelsen 2007-03-12 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Beslutande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Kommunstyrelsen 2008-08-18 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl 16.00-20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl 16.00-20.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-10-27 1(57) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19)

Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19) Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 22 september 2009, kl. 18.00-20.15 (Ajournering 19.10-19.20) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Roland

Läs mer