Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 20 november 2000, kl Ajournering Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp) Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Monica Lindwall Paragrafer Ordförande Jan Birgersson Justerande Agneta Bergström Gunnel Orselius-Dahl BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (1)

2 Innehållsförteckning: Fråga till kommunstyrelsens ordförande Birgitta Almlöf (m) om turtätheten på Roslagsbanan från Lars Carlsson (c)...3 Fråga till socialnämndens ordförande Leif Öhman (m) om alkohol- och drogförebyggande arbete i kommunen från Lena Lundgren (v)...4 Anmälan av nya motioner...5 Anmälningsärende...6 Kommunplan Regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS) samrådsunderlag...21 Behandling av motion utveckla verksamheten vid öppna förskolan Stendösvägen Karin Dahl-Strandin (s)...24 Förskolepeng...26 Revidering av reglementet för grundskolenämnden...30 Förslag till nytt konsortialavtal för AB Vårljus och godkännande av ny bolagsordning 31 Arvode till kommunstyrelsens ordförande i samband med ändring av mandatperiod.33 Plan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län Valärenden...38 Sid 2 (38)

3 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Birgitta Almlöf (m) om turtätheten på Roslagsbanan från Lars Carlsson (c) KF 78 Lars Carlsson (c) frågar kommunstyrelsens ordförande Birgitta Almlöf (m) enligt följande: Sedan i höstas har Roslagsbanans turtäthet till Lindholmen försämrats. Vad avser kommunalrådet göra åt detta? Vore det inte lämpligt att Vallentuna kommun uppvaktar SL, med krav om halvtimmestrafik till Lindholmen och ökad turtäthet till Kårsta? Bifogad handling 1. Fråga från Lars Carlsson (c). Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Almlöf (m) besvarar frågan muntligt och anför bl a att enligt den trafikräkning som SL genomfört, anses 40 minuters trafik vara tillräckligt när det gäller Lindholmen. Anledningen till den utökade turtätheten i somras var de ombyggnationer som genomfördes av Roslagsbanan. Istället för att låta tågen gå tomma fick de ta på passagerare. Anledningen till att tätare trafik inte är möjlig i någon större omfattning är att det saknas dubbelspår på sträckan mellan Täby Kyrkby och Vallentuna. Kommunstyrelsen försöker kontinuerligt förmå SL att bygga dubbelspår på sträckan, men hittills utan framgång. Frågan är besvarad. 3 (38)

4 Fråga till socialnämndens ordförande Leif Öhman (m) om alkohol- och drogförebyggande arbete i kommunen från Lena Lundgren (v) KF 79 Lena Lundgren (c) frågar socialnämndens ordförande Leif Öhman (m) enligt följande: Mot bakgrund av ett av socialnämndens mål för de kommande tre åren, nämligen det att alkohol- och drogmissbruket ska minska till 2003, undrar jag om det finns ett program för det alkohol- och drogförebyggande arbete i kommunen eller hur annars detta arbete är tänkt att bedrivas? Bifogad handling 1. Fråga från Lena Lundgren (v). Frågan besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde (38)

5 Anmälan av nya motioner KF 80 Från centerpartiet finns motion om decentralisering av kommunfullmäktiges möten. Från centerpartiet finns motion om vikinga- alternativt runmuseum. Från socialdemokraterna finns motion om öppna förskolans verksamhet. Bifogade handlingar 1. Motioner från centerpartiet. 2. Motion från socialdemokraterna. Kommunstabens förslag: Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Enligt kommunstabens förslag. 5 (38)

6 Anmälningsärende KF 81 Dnr Protokoll inkommet från Länsstyrelsen I Stockholms Län om utseende av ny ledamot och ersättare i fullmäktige efter Anne- Marie Norman (m). Till ny ledamot utses Carina Winza-Deshayes och till ny ersättare Tommy Schiött. Bifogad handling 1. Protokoll inkommet från länsstyrelsen. Kommunstabens förslag: Informationen är bekantgjord. Enligt kommunstabens förslag. 6 (38)

7 Kommunplan KF 82 KS 166 AU 170 Dnr ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Inför arbetsutskottets behandling av förslag till verksamhetsplan sker en allmän genomgång av förutsättningarna inom följande områden: Genomgång av förutsättningar enligt KF:s beslut i PLU Internkontrolldokument, IK. Jämställdhets- och Mångfaldsplan, JäMå. Redovisning av skatte- och bidragsberäkningar. Genomgång av nämndernas verksamhetsplaner. Exploateringsplan. Resultatplan. Finansieringsplan. Förslag till utdebitering Förslag till låneramar Ev. särskilda beslut. 2 KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens förslag till verksamhetsplan, VP , föreligger enligt kommunstyrelsens protokoll , 158. Förslag från kommunens revisorer daterat föreligger. Revisorerna föreslår kommunfullmäktige besluta att anvisa 500 tkr för revision av kommunens verksamhet år Arbetsutskottets förslag: 1. Höjning av anslaget med 50 tkr till 500 tkr för 2001, får belasta KS OF. Kommunstyrelsens förslag: Enligt arbetsutskottets förslag. Enligt kommunstyrelsens förslag. 7 (38)

8 3 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Samhällsbyggnadsnämndens förslag till verksamhetsplan, VP , föreligger enligt arbetsutskottets protokoll , 31. Nämnden tog ställning till förslaget Nämnden har tagit upp ett högre belopp 2002 än KF:s ram vilket enligt uppgift motiverades med avvecklingen av Vallentuna Vägförening. Kommunstaben har justerat nämndens driftplan i enlighet med KF:s beslut. Nämnden föreslår att väghållningen utgör en egen resultatenhet från och med , vilket kommunstaben avstyrker. En eventuell omprövning av anslagsnivå får ske i nästa planeringsomgång, då också väghållningens organisatoriska inplacering inom samhällsbyggnadsförvaltningen kan diskuteras. Arbetsutskottets förslag: 1. Nämndens förslag om att väghållningen skall utgöra en egen resultatenhet från och med avslås. Väghållningens organisatoriska placering får behandlas i nästa planeringsomgång. Yrkande i kommunstyrelsen Bo Ivgren (m) yrkar, med instämmande från Ove Ekström (c) att väghållningen utgör egen redovisningsenhet från och med den tidpunkt då väghållningen övertages. Kommunstyrelsens förslag: 1. Väghållningen skall utgöra egen redovisningsenhet från och med den tidpunkt då väghållningen övertages. Enligt kommunstyrelsens förslag. 4 MYNDIGHETSNÄMNDEN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Myndighetsnämndens förslag till verksamhetsplan, VP föreligger enligt nämndens protokoll , 9. Nämnden föreslår att 125 tkr avsätts för nämndsadministration. 8 (38)

9 Arbetsutskottets förslag: tkr ur anslaget för samhällsbyggnadsnämnden avsätts för myndighetsnämndens nämndsadministration. Kommunstyrelsens förslag: Enligt arbetsutskottets förslag. Enligt kommunstyrelsens förslag. 5 FRITIDSNÄMNDEN Fritidsnämndens förslag till verksamhetsplan, VP , föreligger enligt nämndens protokoll , 65. Från fritidskontoret finns förslag till inrättande av ett sk Ungdomens Hus i Hjälmstaskolan. Se nedan under p KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens förslag till verksamhetsplan, VP , föreligger enligt nämndens protokoll , FÖRSKOLENÄMNDEN Förskolenämndens förslag till verksamhetsplan, VP , föreligger enligt nämndens protokoll , 93. Yrkanden i kommunfullmäktige Birgitta Almlöf (m) yrkar, med instämmande från Johan Enfeldt (fp) och Lars-Bertil Ohlsson (kd) bifall till justerat budgetförslag, utifrån kommunstyrelsens förslag, från den borgerliga koalitionen. Hans Strandin (s) yrkar, med instämmande från Lena Lundgren (v), Karin Dahl-Strandin (s) och Bo Eknert (mp) bifall till justerat budgetförslag från (s). Propositionsordning (m)+(fp)+(kd): bifall till justerat budgetförslag från den borgerliga koalitionen, 9 (38)

10 (s)+(v)+(mp): bifall till justerat budgetförslag från (s). Kommunfullmäktige antar det justerade budgetförslaget från den borgerliga koalitionen. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till justerat budgetförslag från den borgerliga koalitionen. Nej-röst för bifall till justerat budgetförslag från (s) med flera. Omröstningsresultat 1 Med 23 ja-röster för bifall till justerat budgetförslag från den borgerliga koalitionen och 14 nej-röster för bifall till justerat budgetförslag från (s) m fl samt fyra (4) ledamöter som avstår från att rösta, antar kommunfullmäktige det justerade budgetförslaget från den borgerliga koalitionen. Se omröstningsbilaga. Kommunfullmäktige antar det justerade budgetförslaget från den borgerliga koalitionen. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet till förmån för eget förslag. 8 GRUNDSKOLENÄMNDEN Grundskolenämndens förslag till verksamhetsplan, VP , föreligger enligt protokoll , 95. Förslaget till verksamhetsplan återremitterades till förvaltningen, medan nämnden godkände ett förslag till investeringsplan för perioden , som innebär ett behov av tillläggsanslag för investeringar för 2001 om 39 mkr. Förslaget till investeringsplan avviker på flera punkter från KF:s beslut om investeringsramar. Enligt beslut från regeringen kommer grundskolan att tillföras specialdestinerade statliga medel fr om ht För Vallentunas del beräknas medel tillföras med ca 3,5 mkr första läsåret och därefter öka till ca 18 mkr det femte läsåret. Någon justering av nämndens nettodriftram behöver inte ske eftersom intäkterna skall finansiera ökade kostnader för personaltillskott. Till fullmäktiges överläggning finns protokoll , 103, Verksamhetsplan , från grundskolenämnden. 10 (38)

11 Yrkanden i kommunfullmäktige Birgitta Almlöf (m) yrkar, med instämmande från Johan Enfeldt (fp) och Lars-Bertil Ohlsson (kd) bifall till justerat budgetförslag, utifrån kommunstyrelsens förslag, från den borgerliga koalitionen. Hans Strandin (s) yrkar att grundskolenämnden ges i uppdrag att till nästa fullmäktigesammanträde redovisa vilka åtgärder som måste vidtas för att ramen skall hålla. Hans Strandin yrkar bifall, med instämmande från Lena Lundgren (v) och Bo Eknert (mp) till justerat budgetförslag från (s). Propositionsordning (m)+(fp)+(kd): bifall till justerat budgetförslag från den borgerliga koalitionen, (s)+(v)+(mp): bifall till budgetförslag från (s) samt uppdrag till nämnden om redovisning av åtgärder. Kommunfullmäktige antar det justerade budgetförslaget från den borgerliga koalitionen. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till justerat budgetförslag från den borgerliga koalitionen. Nej-röst för bifall till justerat budgetförslag från (s) med flera. Omröstningsresultat 2 Med 23 ja-röster för bifall till justerat budgetförslag från den borgerliga koalitionen och 14 nej-röster för bifall till justerat budgetförslag från (s) m fl samt fyra (4) ledamöter som avstår från att rösta antar kommunfullmäktige det justerade budgetförslaget från den borgerliga koalitionen. Se omröstningsbilaga. Kommunfullmäktige antar det justerade budgetförslaget från den borgerliga koalitionen. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet till förmån för eget förslag. 11 (38)

12 9 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag till verksamhetsplan, VP , föreligger enligt protokoll , SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens förslag till verksamhetsplan, VP , föreligger enligt protokoll daterat , 61. Dock konstateras att nämnden anser att KF:s driftram inte ger tillräcklig kompensation för ökad volym och ökade personalkostnader. Kommunstaben konstaterar att sedan KF fastställde rambeloppen i PLU har socialnämnden för år 2000 fått ett ytterligare tilläggsanslag med 5 mkr. Yrkanden i kommunfullmäktige Birgitta Almlöf (m) yrkar, med instämmande från Johan Enfeldt (fp) och Lars-Bertil Ohlsson (kd) bifall till justerat budgetförslag, utifrån kommunstyrelsens förslag, från den borgerliga koalitionen. Hans Strandin yrkar, med instämmande från Mauritz Lindroth (s), och Lena Lundgren (v) och Bo Eknert (mp) bifall till justerat budgetförslag från (s). Propositionsordning (m)+(fp)+(kd): bifall till justerat budgetförslag från den borgerliga koalitionen, (s)+(v)+(mp): bifall till justerat budgetförslag från (s). Kommunfullmäktige antar det justerade budgetförslaget från den borgerliga koalitionen. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till justerat budgetförslag från den borgerliga koalitionen. Nej-röst för bifall till justerat budgetförslag från (s) med flera. Omröstningsresultat 3 Med 23 ja-röster för bifall till justerat budgetförslag från den borgerliga koalitionen och 14 nej-röster för bifall till justerat budgetförslag från (s) m fl samt fyra (4) ledamöter som avstår från att rösta antar kommunfullmäktige det justerade budgetförslaget från den borgerliga koalitionen. Se omröstningsbilaga. 12 (38)

13 Kommunfullmäktige antar det justerade budgetförslaget från den borgerliga koalitionen. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet till förmån för eget förslag. 11 UNGDOMENS HUS Fritidsförvaltningen föreslår att Hjälmstaskolans verkstadsbyggnad byggs om till ett Ungdomens Hus. Arbetsutskottet tillstyrker ett genomförande av projektet Ungdomens hus under Hjälmstaskolans teknikbyggnad tas i anspråk för ändamålet och skolans undervisning som tidigare bedrivits i byggnaden flyttas till andra lokaler i Hjälmstaskolan. För ombyggnaden av Hjälmstaskolan och teknikbyggnaden anvisas investeringsmedel i enlighet med tekniska kontorets kalkyler med 4,9 mkr inom grundskolans budget och 1,5 mkr inom fritidsnämndens budget. För inredning och utrustning anvisas 0,3 mkr inom fritidsnämndens budget medan grundskolans yrkande om 2,0 mkr återremitteras för en detaljerad redovisning av inventarier och utrustning. Arbetsutskottets förslag: 1. Kostnaderna för ombyggnationen om 4.9 mkr samt 1.5 mkr för inrättande av Ungdomens Hus tillstyrks. 2. Tillkommande driftkostnader i projektet Ungdomens hus får täckas inom respektive nämnds budgetram. Kommunstyrelsens förslag: Enligt arbetsutskottets förslag. Enligt kommunstyrelsens förslag. 12 PERSONALMÅL Förslag till Internkontrolldokument, IK 2001 har godkänts av den förvaltningsövergripande samverkansgruppen, ÖS, Förvaltningschefsgruppen har följt arbetet och tagit del av förslaget. 13 (38)

14 Förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan, JP 2001, har godkänts av den förvaltningsövergripande samverkansgruppen, ÖS Förvaltningschefsgruppen har följt arbetet och tagit del av förslaget. Arbetsutskottets förslag: 1. Förslaget till Hantering av arbetsmiljöfrågorna i Vallentuna kommun, IK-dokument 2001 antages av kommunfullmäktige. 2. Förslaget till Jämställdhets- och mångfaldsplan JäMå 2001 antages av kommunfullmäktige. 3. Den nya skrivningen om jämställdhet och mångfald i JäMå 2001, fastställs i det personalpolitiska programmet - PPP. Kommunstyrelsens förslag: Enligt arbetsutskottets förslag. Enligt kommunstyrelsens förslag. 13 EXPLOATERINGSPLAN Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige fastställer exploateringsplan enligt förslag daterat Enligt kommunstyrelsens förslag. 14 UTDEBITERING 2001 Yrkanden i kommunstyrelsen Birgitta Almlöf (m) yrkar på oförändrad utdebitering. Lars-Bertil Ohlsson (kd), Johan Enfeldt (fp) och Ove Ekström (c) yrkar på en skattehöjning på 50 öre. 14 (38)

15 Hans Strandin (s) och Bo Eknert (mp) yrkar på en skattehöjning på 1 krona. Propositionsordning (m): oförändrad utdebitering. (kd)+(fp)+(c): skattehöjning på 50 öre (s)+(mp): skattehöjning på 1 krona. Kommunstyrelsen antar förslaget från (m), innebärande oförändrad utdebitering. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att yrkandet från (m) är huvudförslag. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: A Proposition på yrkanden från (kd)+(fp)+(c) och (s)+(mp) för att utse motförslag till huvudförslaget. B Proposition på yrkande från (m) och det yrkande som kommunstyrelsen utser till motförslag. Ja-röst för bifall till yrkandet från (m). Nej-röst för bifall till det yrkande som kommunstyrelsen utser till motförslag. Propositionsordning i omröstning om motförslag Ordföranden ställer proposition enligt punkt A och finner att kommunstyrelsen antar yrkandet från (s)+(mp) till motförslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till yrkandet från (s)+(mp). Nej-röst för bifall till yrkandet från (kd)+(fp)+(c). Omröstningsresultat i omröstning om motförslag Med fem (5) ja-röster för bifall till yrkandet från (s)+(mp) och tre (3) nej-röster för bifall till yrkandet från (s)+(mp) samt tre (3) ledamöter som avstår från att rösta antar kommunstyrelsen yrkandet från (s)+ (mp) till motförslag. Se omröstningsbilaga 1. Omröstningsresultat i huvudomröstning Med sex (6) ja-röster till bifall för yrkandet från (m) mot fyra (4) nej- 15 (38)

16 röster för bifall till yrkandet från (s)+(mp) samt en (1) ledamot som avstår från att rösta antar kommunstyrelsen yrkandet från (m), innebärande oförändrad urdebitering. Se omröstningsbilaga 2. Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad utdebitering. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig de socialdemokratiska ledamöter och Bo Eknert (mp) till förmån för eget förslag. Lars-Bertil Ohlsson (kd) och Johan Enfeldt (fp) reserverar avseende omröstningen om motförslag enligt följande. Kd/Fp reserverar sig mot beslutet om oförändrad utdebitering 2001 till förmån för eget förslag om ökning med 50 öre. Ramen från kommunfullmäktige , 51, skall kvarstå oförändrad, dvs de 6 mkr som avsatts i KF OF, för senare fördelning till förskole-, grundskole-, social- och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, ligger kvar. Resterande inkomstökning tillförs KF OF. Yrkanden i kommunfullmäktige (m)+(fp)+(kd): oförändrad utdebitering (c): skattehöjning med 50 öre (s)+(v)+(mp): skattehöjning med 75 öre Propositionsordning Kommunfullmäktige antar yrkandet från (m)+(fp)+(kd) om oförändrad utdebitering. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att yrkandet från (m)+(fp)+(kd) är huvudförslag. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: A Proposition på yrkanden från (c) och (s)+(v)+(mp) för att utse motförslag till huvudförslaget. B Proposition på yrkanden från (m)+(fp)+(kd) och det yrkande kommunfullmäktige utser till motförslag. Ja-röst för bifall till yrkandet från (m)+(fp)+(kd) om oförändrad utdebitering. Nej-röst för bifall till det yrkande som kommunfullmäktige utser till motförslag. 16 (38)

17 Propositionsordning om motförslag Ordföranden ställer proposition enligt punkt A och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet från (s)+(v)+(mp) till motförslag. Omröstningsresultat (4) i huvudomröstning Med 23 ja-röster för bifall till yrkandet från (m)+(fp)+(kd) mot 13 nejröster för bifall till yrkandet från (s)+(v)+(mp) samt fyra (4) ledamöter som avstår från att rösta antar kommunfullmäktige yrkandet från (m)+(fp)+ (kd) om oförändrad utdebitering för år Oförändrad utdebiteringen, 17,68 kr, år Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna från socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och centern till förmån för egna förslag. 15 LÅNERAMAR 2001 Kommunfullmäktige fastställer följande ramar för upplåning år 2001: Kortfristig upplåning 150 mkr. Långfristig upplåning 100 mkr. Kommunstyrelsens förslag: Enligt arbetsutskottets förslag. Enligt kommunstyrelsens förslag. 16 SÄRSKILDA BESLUT Yrkande Hans Strandin (s) yrkar bifall till det förslag till driftbudget samt investeringsbudget som (s) framförde vid fullmäktiges sammanträde (38)

18 Arbetsutskottets förslag: 1. Kommunfullmäktiges beslut , 51, om driftramar, investeringsramar, mål och övergripande mål och riktlinjer samt särskilt viktiga aktiviteter och uppdrag kvarstår oförändrat. Yrkanden i kommunstyrelsen A: Hans Strandin (s) yrkar att grundskolenämnden ges i uppdrag att ta fram en fullständig verksamhetsplan att presenteras vid ett extra kommunstyrelsesammanträde innan kommunfullmäktiges sammanträde. Ordföranden yrkar att ärendet avgörs idag, innebärande avslag på Hans Strandins yrkande. B: Hans Strandin (s) och Bo Eknert (mp) yrkar bifall till förslag till driftplan enligt bilaga. Ordföranden (m) yrkar bifall till förslag till driftplan innebärande att de 6 mkr i KF OF tas bort och enligt bilagor numrerade 4 och 5. Lars-Bertil Ohlsson (kd), Johan Enfeldt (fp), och Ove Ekström (c) yrkar bifall till kommunfullmäktiges beslut om driftramar med den ändringen att de 6 mkr i KF OF skall ligga kvar samt att överskottet från skattehöjningen tillförs KF OF. Propositionsordning beträffande A (s): Yrkande om uppdrag till grundskolenämnden. (m): Avslag på (s) yrkande om uppdrag till grundskolenämnden. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår (s) yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till yrkande från (m). Nej-röst för bifall till yrkande från (s). Omröstningsresultat beträffande A Med sex (6) ja-röster för bifall till yrkande från (m) mot fyra (4) nejröster för bifall till yrkande från (s) samt en (1) ledamot som avstår från att rösta antar kommunstyrelsen yrkandet från (m) innebärande avslag på yrkandet från (s) om uppdrag till grundskolenämnden. Se omröstningsbilaga (38)

19 Propositionsordning beträffande B (s)+(mp): bifall till förslag till driftplan enligt bilaga. (kd)+(fp)+(c): bifall till ändringsyrkande. (m): bifall till ändringsyrkande enligt bilaga. Ordföranden finner att kommunstyrelsen antar yrkandet från (m). Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige antar driftplan daterad innebärande att de 6 mkr i KF OF tas bort och enligt bilagor numrerade 4 och 5. Reservation Mot kommunstyrelsen beslut reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna och Bo Eknert (mp) till förmån för eget förslag. Lars- Bertil Ohlsson (kd), Johan Enfeldt (fp) och Ove Ekström (c) reserverar sig till förmån för eget förslag. Yrkanden i kommunfullmäktige (m)+(fp)+(kd): bifall till justerat budgetförslag, utifrån kommunstyrelsens förslag, från den borgerliga koalitionen, (s)+(v)+(mp): bifall till justerat budgetförslag i övrigt från (s), (s)+(v)+(mp): bibliotekets utbyggnad tidigareläggs ett år, avser investeringsplan. Propositionsordning Kommunfullmäktige antar den justerade budgetramen från den borgerliga koalitionen. Kommunfullmäktige avslår yrkandet från (s)+(v)+(mp) om bibliotekets utbyggnad. Omröstning begärs beträffande yrkandet om bibliotekets utbyggnad. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för avslag på yrkandet om bibliotekets utbyggnad. Nej-röst för bifall till yrkandet om bibliotekets utbyggnad. Omröstningsresultat 5 Med 23 ja-röster för avslag på yrkandet om bibliotekets utbyggnad mot 18 nej-röster för bifall till yrkandet om bibliotekets utbyggnad av- 19 (38)

20 slår kommunfullmäktige yrkandet från (s)+(v)+(mp) om bibliotekets utbyggnad. Se omröstningsbilaga. Kommunfullmäktige antar i sin helhet den justerade budgetförslag från den borgerliga koalitionen. Förslaget till investeringsplan antas i sin helhet. Yrkandet från (s)+(v)+(mp) om bibliotekets utbyggnad avslås. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet till förmån för eget förslag. 17 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR Följande gäller för nämnderna budgetåret 2001: 1. Räntesatsen i kapitalkostnadsberäkningen är oförändrad 5%. Detsamma gäller för beräkning av internränta för pågående investeringsprojekt. 2. Personalomkostnadspålägget är oförändrat, 39 %. 3. TuFa:s internhyror får ej indexeras upp från nivån TuFa:s städpriser får ej indexeras upp från nivån Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige fastställer redovisade förutsättningar för internpriser mm i budget Enligt kommunstyrelsens förslag. 20 (38)

21 Regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS) samrådsunderlag KF 83 KS 167 AU 173 Dnr Från Regionplane- och trafiknämnden, Stockholms läns landsting finns samrådsremiss i rubricerat ärende. Samrådet vill stimulera en diskussion om den framtida Stockholmsregionen. Det lyfter fram ett antal strategiska frågor om bl a den ekonomiska tillväxten, bostadsförsörjningen, kommunikationerna, kompetensfrågor och Östersjöperspektivet. På grundval av de synpunkter som kommuner, organisationer, statliga organ och andra viktiga aktörer i regionen för fram utarbetas konkreta insatser och planer. Följande skrifter har skickats ut på remiss: Introduktion till samrådsunderlag. Regionplan Trafik i regionplan Ekonomisk tillväxt, förnyelse och integration. Kompetensutveckling och FoU. Östersjöperspektivet. Material har tidigare sänts ut till gruppledarna i kommunfullmäktige. Bifogade handlingar 1. Skrivelse från Regionplane- och trafiknämnden. 2. Skriften Regional utvecklingsplan för Stockholms län Förslag till yttrande från kommunstyrelsen. 4. Förslag till justerat yttrande från kommunstaben. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till yttrande som Vallentuna kommuns svar. Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande som Vallentuna kommuns svar. 21 (38)

22 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsen överläggning framförs följande yrkanden: Avslag i ärendet från Bo Eknert (mp). Ändringyrkande från Hans Strandin (s), innebärande att ett avsnitt på vardera sidorna två samt nio i förslaget till yttrande justeras i syfte att finna en tydligare överensstämmelse med UNO-kommunernas yttrande. - Sid två, stycke två --- samt att utjämnings- och fastighetsskattesystemet ändras så att det finns ekonomiska förutsättningar för tillväxt. Kommunen måste kunna bekosta kommunala investeringar och service för en växande befolkning. Dagens fastighetsskattesystem riskera att bromsa regionens tillväxt och stärka segregationen i nordostsektorn Sid nio, stycke tre --- det nationella skatteutjämningssystemet förändras, fastighetsskattesystemet förändras, --- Bifall till arbetsutskottets förslag från Lars-Bertil Ohlsson (kd) och ordföranden (m). Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och avslagsyrkandet från Bo Eknert (mp) och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Hans Strandins ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Kommunstyrelsens förslag: Enligt arbetsutskottets förslag samt att kommunstaben ges i uppdrag, i syfte att finna en tydligare överensstämmelse med UNO-kommunernas yttrande, justera sidorna två samt nio i förslaget till yttrande. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Bo Eknert (mp). Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande yrkanden: 22 (38)

23 Avslag i ärendet från Bo Eknert (mp), med instämmande från Svein Tryti (v). Bifall till kommunstyrelsens förslag från Anne-Marie Karlsson (c), med instämmande från Hans Strandin (s). Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och avslagsyrkandet från Bo Eknert m fl och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Föreliggande förslag till yttrande antas som Vallentuna kommuns svar. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna i miljöpartiet enligt bilaga. 23 (38)

24 Behandling av motion utveckla verksamheten vid öppna förskolan Stendösvägen Karin Dahl-Strandin (s) KF 84 KS 168 AU 175 Dnr Karin Dahl-Strandin (s) föreslår i motion att samordna och utveckla öppna förskolan, barnavårdscentralen, mödravårdscentralen och ungdomsmottagningen i enlighet med motionens intentioner. Motionären anser att byggnaden som huserar öppna förskolans verksamhet på Stendösvägen även skall inrymma barnvårdscentralen, mödravårdscentralen och ungdomsmottagningen och verksamheterna bör i möjligaste mån samordnas. Förskolenämnden bifaller motionen med tillägget att om Stendösvägen försvinner måste andra lokaler centralt i Vallentuna kommun tas fram. Nordöstra sjukvårdsområdet framhåller i sitt yttrande att man ser mycket positivt på samverkan med kommunen och har därför i sin organisation tillskapat en speciell funktion, hälso- och sjukvårdssamordnare, med uppgift att lokalt stödja detta samverkansarbete. Man framhåller att det finns flera beröringspunkter mellan den öppna förskolan, mödravårdscentralens och barnavårdscentralens verksamheter. Från sjukvårdsområdet framhålls kopplingen till Korallen och den verksamhet som bedrivs där; man ser dessa lokalmässiga kopplingar som mer angelägna än den till den öppna förskolan. Beträffande ungdomsmottagningen anser sjukvårdsområdet att, med den verksamhet och den målgrupp som en ungdomsmottagning har, den inte bör knytas till barnavårdscentralen och mödravårdscentralen. Kommunstyrelsen beslutade , 100, att återremittera motionen till förskolenämnden samt remittera densamma till socialnämnden för fortsatt handläggning. Bifogade handlingar 1. Motion Protokoll , 6, från förskolenämnden. 3. Yttrande från Nordöstra sjukvårdsområdet. 4. Protokoll , 100, från kommunstyrelsen. 5. Protokoll , 62, från socialnämnden. 6. Protokoll , 100, från förskolenämnden. 24 (38)

25 Socialnämnden och förskolenämnden föreslår i protokoll att motionen avslås eftersom samverkan för barn och ungdom idag fungerar på ett bra sätt inom de lokaler som används. Kommunstabens förslag: Enligt socialnämndens och förskolenämndens förslag innebärande avslag på motionen. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Ej deltagande i beslut De socialdemokratiska ledamöterna deltar ej i beslutet. Kommunstyrelsens förslag: Enligt arbetsutskottets förslag. Enligt kommunstyrelsens förslag. 25 (38)

26 Förskolepeng KF 85 KS 169 AU 176 Dnr Från förskolenämnden finns förslag till införande av sk förskolepeng i kommunen. Bifogade handlingar 1. Tjänsteskrivelse från förskoleförvaltningen. 2. Tjänsteskrivelse från förskoleförvaltningen. 3. Utdrag ur kallelse till förskolenämnden Yttrande från kommunstaben. Kommunstabens förslag enligt förskolenämndens förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Vallentuna kommun inför from en förskolepeng för barn i åldern 1-5 år, samt barn som innevarande år fram till och med 31 juli fyller 6 år, med behov av omsorg. 2. Kommunfullmäktige fastställer årligen, på förslag från förskolenämnden, nivån på förskolepengen i olika omsorgsformer. Efter sex månader 2001 sker en avstämning på nivån för att se om det finns utrymme att höja nivån. 3. Förskolenämnden erhåller antal förskolepengar i förhållande till antal behöriga barn enligt befolkningsprognos och förväntad efterfrågan. Justering sker vid årets slut. 4. Förskolenämnden utformar tillämpningsföreskrifter, samt avtal som krävs för hantering av systemet med förskolepeng. 5. I förskolepengen för omsorg i kommunal förskola ingår genomsnittlig beräknad föräldraavgift. 6. I förskolepengen för omsorg i kommunalt familjedaghem ingår genomsnittlig beräknad föräldraavgift samt ett särskilt lokalkostnadsbidrag. 7. I förskolepengen till enskilda förskolor ingår kompensation för beräknad momsåterbäring samt tillkommer ett lokalbidrag enligt särskilt träffat avtal för varje förskoleenhet. 8. I förskolepengen till enskilda familjedaghem ingår kompensation för beräknad momsåterbäring samt ett särskilt lokalkostnadsbidrag. 9. Förskolepengen till verksamhet i annan kommun ingår ett särskilt enhetligt lokalkostnadsbidrag. Arbetsutskottets överläggning Under arbetsutskottets överläggning redovisar kommunstaben förslag till justering samt komplettering av förskolenämndens förslag. 26 (38)

27 Kommunstaben föreslår att i förslaget p 2, andra meningen utgår, samt att en punkt 10 tillkommer. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben konstaterar att förslaget innebär att kommunfullmäktige skall garantera förskolenämnden ett visst medelbelopp per omsorgsplats. Budgeten för respektive år baseras på prognostiserat behov av omsorgsplatser varefter avräkning sker årligen i efterskott i förhållande till det verkliga utfallet. Det innebär att budgeten kan komma att justeras såväl uppåt som nedåt vid bokslutstillfället. Enligt kommunstabens mening bör dock smärre avvikelser, +- 1%, inte behöva föranleda någon budgetjustering. Vidare konstateras att förslaget innebär att förskolepengen är lika per barn oavsett ålder och omsorgstid, vilket underlättar beräkningen i budgetsammanhang. Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Vallentuna kommun inför from en förskolepeng för barn i åldern 1-5 år, samt barn som innevarande år fram till och med 31 juli fyller 6 år, med behov av omsorg. 2 Kommunfullmäktige fastställer årligen, på förslag från förskolenämnden, nivån på förskolepengen i olika omsorgsformer. 3 Förskolenämnden erhåller antal förskolepengar i förhållande till antal behöriga barn enligt befolkningsprognos och förväntad efterfrågan. Justering sker vid årets slut. 4 Förskolenämnden utformar tillämpningsföreskrifter, samt avtal som krävs för hantering av systemet med förskolepeng. 5 I förskolepengen för omsorg i kommunal förskola ingår genomsnittlig beräknad föräldraavgift. 6 I förskolepengen för omsorg i kommunalt familjedaghem ingår genomsnittlig beräknad föräldraavgift samt ett särskilt lokalkostnadsbidrag. 7 I förskolepengen till enskilda förskolor ingår kompensation för beräknad momsåterbäring samt tillkommer ett lokalbidrag enligt särskilt träffat avtal för varje förskoleenhet. 8 I förskolepengen till enskilda familjedaghem ingår kompensation för beräknad momsåterbäring samt ett särskilt lokalkostnadsbidrag. 9 Förskolepengen till verksamhet i annan kommun ingår ett särskilt enhetligt lokalkostnadsbidrag. 10 Följande belopp fastställs att gälla för 2000 i enlighet med förskoleförvaltningens förslag: Kommunal förskola kr Kommunala familjedaghem Enskild förskola Enskilda familjedaghem Interkommunala placeringar (38)

28 Ej deltagande i beslut De socialdemokratiska ledamöterna deltar ej i beslut vad avser p 10. Kommunstyrelsens förslag: Enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande yrkanden: Ändringsyrkande från Hans Strandin (s) avseende p 10 i förslaget, innebärande att kommunstaben ges i uppdrag att räkna fram ett förslag till förskolepeng som överensstämmer med (s) förslag till driftramar. Avslag i ärendet från Lena Lundgren (v). Propositionsordning Efter avslutad överläggning inleder ordföranden med att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag p 1-9 och avslagsyrkandet från Lena Lundgren och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag p 10, ändringsyrkandet från Hans Strandin för p 10 och avslagsyrkandet från Lena Lundgren och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. 1. Vallentuna kommun inför from en förskolepeng för barn i åldern 1-5 år, samt barn som innevarande år fram till och med 31 juli fyller 6 år, med behov av omsorg. 2. Kommunfullmäktige fastställer årligen, på förslag från förskolenämnden, nivån på förskolepengen i olika omsorgsformer. 3. Förskolenämnden erhåller antal förskolepengar i förhållande till antal behöriga barn enligt befolkningsprognos och förväntad efterfrågan. Justering sker vid årets slut. 4. Förskolenämnden utformar tillämpningsföreskrifter, samt avtal som krävs för hantering av systemet med förskolepeng. 5. I förskolepengen för omsorg i kommunal förskola ingår genomsnittlig beräknad föräldraavgift. 6. I förskolepengen för omsorg i kommunalt familjedaghem ingår genomsnittlig beräknad föräldraavgift samt ett särskilt lokalkostnadsbidrag. 28 (38)

29 7. I förskolepengen till enskilda förskolor ingår kompensation för beräknad momsåterbäring samt tillkommer ett lokalbidrag enligt särskilt träffat avtal för varje förskoleenhet. 8. I förskolepengen till enskilda familjedaghem ingår kompensation för beräknad momsåterbäring samt ett särskilt lokalkostnadsbidrag. 9. Förskolepengen till verksamhet i annan kommun ingår ett särskilt enhetligt lokalkostnadsbidrag. 10. Följande belopp fastställs att gälla för 2000 i enlighet med förskoleförvaltningens förslag: Kommunal förskola kr Kommunala familjedaghem Enskild förskola Enskilda familjedaghem Interkommunala placeringar Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna från socialdemokraterna och vänsterpartiet. 29 (38)

30 Revidering av reglementet för grundskolenämnden KF 86 KS 171 AU 178 Dnr Grundskolenämnden förslår i protokoll , 83, vissa revideringar i nämndens reglemente. Bifogade handlingar 1. Protokoll , 83, från grundskolenämnden inkl förslag till reviderat reglemente. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta det reviderade reglementet för grundskolenämnden. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens förslag: Enligt arbetsutskottets förslag. Enligt kommunstyrelsens förslag. 30 (38)

31 Förslag till nytt konsortialavtal för AB Vårljus och godkännande av ny bolagsordning KF 87 KS 172 AU 180 Dnr AB Vårljus styrelse hemställer att Vallentuna kommun godkänner förslaget till konsortialavtal för AB Vårljus. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av konsortialavtalet hemställer vidare AB Vårljus om godkännande av ny bolagsordning. Inför behandlingen av ärendet i kommunfullmäktige meddelades från AB Vårljus att förslaget skulle omarbetas efter det att synpunkter inkommit. Bifogad handling 1. Skrivelse från AB Vårljus. 2. Skrivelse från AB Vårljus inkl förslag till nytt konsortialavtal och förslag till ny bolagsordning. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till nytt konsortialavtal samt ny bolagsordning för AB Vårljus. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens förslag: Enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Birgitta Almlöf (m) att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. Propositionsordning Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om ärendet skall återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde och finner att ärendet skall återremitteras. 31 (38)

32 Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för förnyad handläggning. 32 (38)

33 Arvode till kommunstyrelsens ordförande i samband med ändring av mandatperiod KF 88 KS 173 AU 182 Dnr I samband med att kommunfullmäktige behandlade frågan om ändring av mandatperioden för bl a kommunstyrelsen , 43, togs frågan upp om arvode för kommunstyrelsens ordförande vid valår. Följande förslag förelåg: Mandatperioden för kommunstyrelsen fastställs till att gälla från och med den 1 november år då val sker till kommunfullmäktige och till och med 31 oktober det år då nytt val sker till kommunfullmäktige. Detta innebär att ny kommunstyrelse skall väljas att gälla från och med den 1 november Dock skall kommunstyrelsens ordförande vara arvoderad till och med årets slut. Den kursiverade delen av förslaget återremitterades till kommunstyrelsens för förnyad handläggning. Bifogad handling 1. Protokoll , 43, från kommunfullmäktige. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda kompletteras enligt följande. Vid skifte på posten som kommunstyrelsens ordförande efter val till kommunfullmäktige, utgår arvode till avgående ordförande med bibehållet belopp till och med 31 december valåret. Detta förutsätter att ersättning inte utgår från annat håll; i sådant fall skall samordning ske. Skifte förutsätts ske på grund av att posten antingen tillfaller annat parti eller annan person än under mandatperioden dessförinnan. Jäv Ordföranden Birgitta Almlöf (m) deltar ej i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. Ordförandeskap Under behandlingen av detta ärende övertages ordförandeskapet av vice ordförande Lars-Bertil Ohlsson (kd). Arbetsutskottets förslag: 33 (38)

34 Enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande yrkanden: Bifall till arbetsutskottets förslag från Hans Strandin (s), Agneta Bergström (s), Mauritz Lindroth (s), Johan Enfeldt (fp), Bo Eknert (mp), Lars-Bertil Ohlsson (kd) och de moderata ledamöterna. Ändringsyrkande från Ove Ekström (c), innebärande att ändringen träder i kraft , dvs i samband med nästa mandatperiod. Propositionsordning Efter avslutad överläggning inleder ordföranden med att fråga om kommunstyrelsen bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ove Ekströms ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. Jäv Ordföranden Birgitta Almlöf (m) deltar ej i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. Ordförandeskap Under behandlingen av detta ärende övertages ordförandeskapet av vice ordförande Lars-Bertil Ohlsson (kd). Kommunstyrelsens förslag: Enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande yrkanden: Bifall till kommunstyrelsens förslag från Hans Strandin (s), Lars- Bertil Ohlsson (kd) och Lena Lundgren (v). Avslag i ärendet från Anne-Marie Karlsson (c). Frågan får tas upp i samband med arvodeskommitténs arbete inför nästa mandatperiod. Propositionsordning 34 (38)

35 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och avslagsyrkandet från Anne-Marie Karlsson (c) och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Jäv Birgitta Almlöf (m) deltar ej i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. Bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda kompletteras enligt följande. Vid skifte på posten som kommunstyrelsens ordförande efter val till kommunfullmäktige, utgår arvode till avgående ordförande med bibehållet belopp till och med 31 december valåret. Detta förutsätter att ersättning inte utgår från annat håll; i sådant fall skall samordning ske. Skifte förutsätts ske på grund av att posten antingen tillfaller annat parti eller annan person än under mandatperioden dessförinnan. 35 (38)

36 Plan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län KF 89 KS 175 AU 174 Dnr Från Regionplane- och trafiknämnden, Stockholms läns landsting finns samrådsremiss i rubricerat ärende. Samrådet vill stimulera en diskussion om den framtida Stockholmsregionen. Det lyfter fram ett antal strategiska frågor om bl a den ekonomiska tillväxten, bostadsförsörjningen, kommunikationerna, kompetensfrågor och Östersjöperspektivet. På grundval av de synpunkter som kommuner, organisationer, statliga organ och andra viktiga aktörer i regionen för fram utarbetas konkreta insatser och planer. Följande skrifter har skickats ut på remiss: Introduktion till samrådsunderlag. Regionplan Trafik i regionplan Ekonomisk tillväxt, förnyelse och integration. Kompetensutveckling och FoU. Östersjöperspektivet. Material har tidigare sänts ut till gruppledarna i kommunfullmäktige. Bifogade handlingar 1. Skrivelse från Regionplane- och trafiknämnden. 2. Skriften Regional utvecklingsplan för Stockholms län Förslag till yttrande från kommunstyrelsen. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till yttrande som Vallentuna kommuns svar. Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande som Vallentuna kommuns svar. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande yrkande: 36 (38)

37 Ändringsyrkande från Bo Eknert (mp) innebärande att avsnittet om Norrortsleden utgår. Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Bo Eknerts ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag: Enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Bo Eknert (mp). Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande yrkande: Ändringsyrkande från Bo Eknert (mp), med instämmande från Lena Lundgren (v) innebärande att avsnittet om Norrortsleden utgår. Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Bo Eknerts m fl ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till yttrande som Vallentuna kommuns svar. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna från miljöpartiet och vänsterpartiet. 37 (38)

38 Valärenden KF 90 Dnr Kvarstående valärenden Ersättare för överförmyndaren efter Lars Rundgren (m). Tillkommande avsägelser Charlotta Westling (kd) anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Annette Lundvall (m) anhåller om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslut: Frågan om ersättare för överförmyndaren efter Lars Rundgren (m) bordläggs till fullmäktiges sammanträde Charlotta Westling (kd) beviljas begärt entledigande. Länsstyrelsen I Stockholms Län tillskrivs om utseende av ny ersättare för kristdemokraterna i kommunfullmäktige. Annette Lundvall (m) beviljas begärt entledigande. Länsstyrelsen I Stockholms Län tillskrivs om utseende av ny ersättare för moderaterna i kommunfullmäktige. 38 (38)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-02-05 1(23) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna, måndagen den

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 september 1997. Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 september 1997. Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1997-09-08 1(25) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den Fritidsnämndens arbetsutskott 12 april 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 12 april 2002 kl 07.30-08.35 Ray Idermark (m),

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-12-28 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Hjälmstaskolans aula, Vallentuna måndagen den

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 3 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 oktober 2006 kl 18.30-19.20 Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-08-28

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-08-28 Kommunstyrelsen 2000-08-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 28 augusti 2000,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s)

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s) Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 oktober 2000, kl

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 oktober 2000, kl Kommunstyrelsen 2000-10-30 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 oktober 2000, kl 16.00-20.00 Beslutande Birgitta Almlöf (m), ordförande, 164-172, 174-176,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-09-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 september 2000, kl 19.00-20.00

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-22 1(9)

Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Plats och tid Hotell Källan Åmliden Norsjö, torsdag den 22 mars 2012 kl. 10.30 12.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan Oskarsson, (s) Elli-Mari Lundgren,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 26 november 2001 kl 16.00-22.10

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 26 november 2001 kl 16.00-22.10 Kommunfullmäktige 26 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 26 november 2001 kl 16.00-22.10 Beslutande Jan Birgersson m (ordförande) Birgitta Almlöf m Göran

Läs mer

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 29 oktober kl 14.00-15.40 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 30 januari 2001 kl 19.00 20.50

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 30 januari 2001 kl 19.00 20.50 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 30 januari 2001 kl 19.00 20.50 Lars Rundgren

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kommunstyrelsen 2009-11-30 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kallade tjänstemän Tf Kommundirektör

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Datum och tid: Måndagen den 28 mars 2011, kl. 08:30 14.05 Ajournering 09.20 10.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Ledamöter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 februari 2011, kl. 18.00 20.00 och 20.10 20.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer

PROTOKOLL VALLENTUNA KOMMUN 1998-10-27 1(17) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

PROTOKOLL VALLENTUNA KOMMUN 1998-10-27 1(17) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknads 1998-10-27 1(17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Team-Works lokaler,

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Behandlade ärenden. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden.

Behandlade ärenden. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden. 1 Behandlade ärenden 52 Budgetuppföljning per 2010-08-31. 53 Delårsuppföljning per 2010-08-31. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden. 55 Planeringsramar 2011. 56 Ansökan från Jägerborgs IF.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels. Monica Westberg och Sten Lindblom. Bengt-Olof Andersson

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels. Monica Westberg och Sten Lindblom. Bengt-Olof Andersson AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-12-16 1(27) Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 december 1996 kl 19.00-20.15 Under en ajournering av sammanträdet delade

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.10-15.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg (s) Britta

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering Protokoll Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 43 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 43. Budget 2012-2014 44. Delårsbokslut 2011 45. Kultur- och fritidsnämndens bidrag till ideella föreningar

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-10-15 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30 12.30 Beslutande Bengt Viktorsson (M), ordförande Maria Radivoj (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare Barbro Gustafsson

Läs mer

Lars-Bertil Ohlsson (kd) ordförande Jane Schultzberg (m) Ove Hahn (m) Sigurd Rahmqvist (m) Gabriel Liljenström (fp)

Lars-Bertil Ohlsson (kd) ordförande Jane Schultzberg (m) Ove Hahn (m) Sigurd Rahmqvist (m) Gabriel Liljenström (fp) Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl. 19.00 21.40 ande Ersättare Lars-Bertil Ohlsson (kd) ordförande

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Valletuna Teater, Vallentuna måndagen den 23 maj kl 19.00. Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Marianne Sarberg. Vallentuna den 10 maj 2005

Valletuna Teater, Vallentuna måndagen den 23 maj kl 19.00. Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Marianne Sarberg. Vallentuna den 10 maj 2005 Kommunfullmäktige 23 maj 2005 Plats och tid för sammanträdet Valletuna Teater, Vallentuna måndagen den 23 maj kl 19.00 Kommunfullmäktiges presidium träffas samma dag kl 18.45 Kallade tjänstemän Kommundirektör

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor.

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-11 Ärenden 266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 267 Försäljning av fastigheten Tälje

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Årjängs gymnasieskola, kl 15.30-19.55 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-20 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.25 Beslutande Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande Thomas

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-01-13. Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00

Utbildningsnämnden 2011-01-13. Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00 1 (9) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00 Björn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Kallelse till s sammanträde kl 10.00 i PB-hallen, Folkets hus Gruppmöten S,V,Mp i Sonaten 1 kl 08.15 Alliansen i Sonaten 2 kl 08.15 KALLELSE 12 Ärenden Sid 1 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-06 1 (16)

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-06 1 (16) Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-06 1 (16) Plats och tid Stadshuset kl 14:00-16:30 Paragrafer 44-56 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kommunstyrelsen 2011-06-13 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Plats och tid Kommunhuset, Mora, måndagen den 13 juni 2011, kl. 8.15- Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-02-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-05 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-15 30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Uno

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24.

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande

Läs mer

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-04-04 1 (14) Tid och plats Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Anita Zieme

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 15 december 2005

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 15 december 2005 Fritidsnämnden 15 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Lindholmens gård, Vallentuna, torsdagen den 15 december 2005, kl.

Läs mer