Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping"

Transkript

1 JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl Beslutande Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande Thomas Bäuml (M) Anna Nordenankar (M) ersätter Anton Eriksson (M) Ingegerd Hugosson (C) Ann-Marie Hedlund (L) Lynn Carlsson (S) Pelle Nordin (S) Suwannee Wilhelmsson (S), 1 6 Ingrid Forsberg (S), ersätter Suwannee Wilhelmsson (S) 7-15 Kjell Ekelund (S) Carl-Evert Werme (MP) Gunnel Granberg (SD) Övriga närvarande Per-Allan Axén (M), kl Ingrid Forsberg (S), 1-6 Faraon Koj (S) Annett Kjellberg (S) Diana Cederholm (MP), kl Kenneth Kindblom (V) Lizette Bülow (SD) Lena Pettersson, personalchef, 2a Janos Dios, ekonomichef, 2a-b Helena Ågren 2b-c Karl Gudmundsson, socialdirektör Stefan Österström, bitr socialdirektör Utses att justera Ann-Marie Hedlund Paragraf 1-15 (ej 11) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, , kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Helena Härshammar Cecilia Hjort Attefall Ann-Marie Hedlund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Äldrenämnden 1-15 (ej 11) Datum för sammanträdet Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping Underskrift Helena Härshammar Justerandes sign

2 JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl Beslutande Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande Thomas Bäuml (M) Anna Nordenankar (M) ersätter Anton Eriksson (M) Ingegerd Hugosson (C) Ann-Marie Hedlund (L) Lynn Carlsson (S) Pelle Nordin (S) Ingrid Forsberg (S), ersätter Suwannee Wilhelmsson (S) Kjell Ekelund (S) Carl-Evert Werme (MP) Gunnel Granberg (SD) Övriga närvarande Per-Allan Axén (M) Faraon Koj (S) Annett Kjellberg (S) Diana Cederholm (MP) Kenneth Kindblom (V) Lizette Bülow (SD) Karl Gudmundsson, socialdirektör Stefan Österström, bitr socialdirektör Utses att justera Ann-Marie Hedlund (FP) Paragraf 11 Justeringens plats och tid Omedelbar justering Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Helena Härshammar Cecilia Hjort Attefall Ann-Marie Hedlund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Äldrenämnden 11 Datum för sammanträdet Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping Underskrift Helena Härshammar Justerandes sign

3 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Innehållsförteckning 1 Fastställande av dagordning 3 2 Information 4 3 Meddelanden 5 4 Anmälan av delegationsbeslut 6 5 Föredragande i sakärenden 7 6 Partigruppvisa överläggningar 8 7 Verksamhetsplan för äldrenämnden Internkontrollplan Förslag till tidplan för arbetet med VIP samt verksamhetsuppföljning för Redovisning av fördjupad dialog med anhöriga och personal i samband med förslag om flytt av Ebbesgården Regional handlingsplan kommunal ehälsa Ersättningsnivåer för tillagning och leverans av matportion Ändringar och tillägg i delegationsordningen Rapporter från förrättningar Övriga frågor 19

4 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 1 Fastställande av dagordning Dagordningen, som den varit utsänd inför sammanträdet, fastställs med följande tillägg: Övrig fråga från Suwannee Wilhelmsson (S) angående matportioner som levereras via hemtjänsten i Jönköpings kommun.

5 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 2 Information a) Ny personalchef Lena Pettersson, nytillträdd personalchef för socialförvaltningen sedan årsskiftet, presenterar sig. Lena Pettersson har tidigare arbetat inom socialförvaltningen, men kommer närmast från en tjänst som personalchef inom Region Jönköpings län. b) Preliminärt bokslut 2015 Ekonomichef Janos Dios redovisar äldrenämndens preliminära bokslut för år Resultatet landar på en positiv avvikelse mot budget med 0,4 % (5,4 mnkr). Thomas Bäuml (M) påpekar att nämnden tidigare haft önskemål om ekonomisk redovisning per enhet, och att det vore bra med en sådan redovisning vid nämndens februarisammanträde. c) Salutogent förhållningssätt/värdegrund Helena Ågren, projektledare inom äldreomsorgen, informerar om att socialtjänstlagen 2011 kompletterades med en lydelse om att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Jönköpings kommun har under de senaste åren arbetat aktivt för att på olika sätt förstärka värdegrunden inom nämndens verksamheter. Bland annat har all personal fått utbildning och möjlighet att diskutera frågor relaterade till värdegrunden, och på alla enheter finns numera ett värdegrundsombud. Just nu fokuserar arbetet på att genomföra en salutogen verksamhetsutveckling. Bland annat satsar man på att göra språkbruket i verksamheterna mer salutogent, där exempelvis ordet brukare ersätts av begreppet hyresgäst på särskilt boende. d) Nytt inom förvaltningen Socialdirektör Karl Gudmundsson informerar om att nuvarande äldreomsorgschef Ingeborg Esping kommer gå i pension till sommaren, och rekrytering av ny äldreomsorgschef kommer därmed påbörjas inom kort. Funktionschef kommer även rekryteras till en ny funktion inom individ- och familjeomsorgen för ensamkommande barn, som socialnämnden beslutat att inrätta vid sitt sammanträde den 19 januari.

6 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 3 Meddelanden a) Anmälan av ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att begäras för perioden Dnr 2015:36 b) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i tillsynsärende, daterat Dnr 2015:103 c) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i tillsynsärende, daterat Dnr 2015:109 d) Kommunstyrelsens beslut Ks 317 Yttrande över betänkandet En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning Dnr 2015:94 e) Kommunfullmäktiges beslut Kf Motion om matleveranser i hemtjänsten Dnr 2015:77 f) Kommunfullmäktiges beslut Kf 309 Jämställdhetsrapport 2014 Dnr 2016:81 g) Skrivelse från Kungsporten ang. finansiering av trygghetsvärd och förvaltningens svar Dnr 2015:111 h) Namnunderskrifter från PRO Huskvarna angående förslag om flytt av Ebbesgårdens verksamhet till Mjölkafållans lokaler Dnr 2015:144 i) Minnesanteckningar från möte med ReKo, Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner, daterade j) Protokoll från Kommunalt Forum, daterat k) Resultatet av kommunrevisionens granskning av äldrenämndens ansvarsområde Dnr 2015:131 l) Namnunderskrifter (313 stycken): Upprop: Rädda Ebbesgården i Huskvarna från nedläggning, ink Dnr 2015:144 Äldrenämndens beslut Nämnden godkänner redovisningen.

7 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 4 Anmälan av delegationsbeslut a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 12 Dnr 2015:51 b) Beslut i Lex Sarah-ärenden ÄO, daterade , , , , , , Dnr 2015:1 Äldrenämndens beslut Nämnden godkänner redovisningen.

8 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 5 Föredragande i sakärenden Inga ärenden föredrogs.

9 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 6 Partigruppvisa överläggningar Äldrenämndens sammanträde ajourneras 30 minuter (kl ). Äldrenämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

10 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 7 Verksamhetsplan för äldrenämnden 2016 Än/2015: Sammanfattning Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till en verksamhetsplan för äldrenämndens verksamhet Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Verksamhetsplan, daterad Förvaltningens förslag Socialförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2016 inom äldrenämndens område fastställs. ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, yrkar bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkande om att följande text läggs till uppdraget om medborgardialoger på sid. 11: Ett tema för medborgardialoger under året är frågan om hur våra äldre vill bo. Lynn Carlsson (S) för partierna S, MP och V och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Cecilia Hjort Attefalls (KD) tilläggsyrkande. Protokollsanteckning Lynn Carlsson (S), för partierna S, MP och V, lämnar följande anteckning till protokollet: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bifaller förslaget till verksamhetsplan. Hela nämnden har tillsammans arbetat fram målen för verksamheten. Vi vill dock betona att hade vår verksamhets- och investeringsplan för bifallits i kommunfullmäktige så hade äldrenämnden haft 23,4 miljoner mer i budgeten för Nämnden hade då haft med bl. a ofrivillig deltid, borttagandet av delade turer, förkortad arbetstid, tillgänglig äldreomsorg, kulturlyft för äldre, sänkning av avgiften för trygghetslarm och sänkta avgifter inom äldreomsorgen. Regeringen har anslagit medel för att förstärka personalresurserna inom äldreomsorgen. Vi vill ha en utvärdering av äldremiljarden, så att den verkligen kommer personalen tillgodo.

11 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Äldrenämndens beslut Socialförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2016 inom äldrenämndens område fastställs. Till texten om uppdraget som handlar om medborgardialoger på sid. 11 görs följande tillägg: Ett tema för medborgardialoger under året är frågan om hur våra äldre vill bo. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Ledningsgruppen

12 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 8 Internkontrollplan 2016 Än/2016:1 040 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2004 om riktlinjer för internkontroll i Jönköpings kommun. Enligt dessa anvisningar ska nämnden årligen sammanställa en internkontrollplan för verksamheten. Ansvaret rörande arbetet med intern kontroll regleras också i 6 kap. kommunallagen (SFS 1991:900). Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Förvaltningens förslag Förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2016 fastställs. ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S) för partierna S, MP och V och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Äldrenämndens beslut Förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2016 fastställs. Beslutet expedieras till: Karl Gudmundsson Stefan Österström Janos Dios

13 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 9 Förslag till tidplan för arbetet med VIP samt verksamhetsuppföljning för 2016 Än/2015: Sammanfattning En tidplan för arbetet med Verksamhets- och investeringsplan (VIP) samt verksamhetsuppföljning 2016 behöver fastställas. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Förvaltningens förslag Förslag till tidplan för VIP samt verksamhetsuppföljning för 2016 antas i enlighet med redovisat förslag. ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S) för partierna S, MP och V och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Äldrenämndens beslut Förslag till tidplan för VIP samt verksamhetsuppföljning för 2016 antas i enlighet med redovisat förslag. Beslutet expedieras till: Ledningsgruppen Stadskontoret

14 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Redovisning av fördjupad dialog med anhöriga och personal i samband med förslag om flytt av Ebbesgården Än/2015: Sammanfattning Äldrenämnden har i sin verksamhets- och investeringsplan (VIP) för ställt sig bakom ett förslag om att flytta en fristående enhet för personer med demenssjukdom, Ebbesgården, till tomma lokaler på Mjölkafållans äldreboende. Förslaget har därefter inarbetats i Alliansens förslag till VIP. Vid kommunfullmäktiges behandling av VIP den 29 oktober 2015 ( 267) har förslaget om flytt av Ebbesgården återremitterats till äldrenämnden, för att möjliggöra en fördjupad dialog med anhöriga och personal kring förslaget. Ärendet ska återrapporteras till kommunfullmäktige i februari 2016, och beslut fattas därefter. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Kf 267 Skrivelse från Kommunal, daterad Förvaltningens förslag Förslag till kommunfullmäktige Genom redovisad fördjupad dialog med anhöriga och personal anses uppdraget från kommunfullmäktige ( 267) genomfört. Förslaget om att flytta Ebbesgårdens nuvarande verksamhet till lokaler i Mjölkafållan genomförs i enlighet med förslag i äldrenämndens VIP MBL-behandling Kommunal har begärt förhandling av förslaget enligt MBL 11. Denna förhandling ägde rum den 14 januari, och Kommunal har då begärt att få komplettera äldrenämndens handlingar med en skrivelse om hur man ser på förslaget om flytt av Ebbesgården. Förvaltningen har gått med på detta och skrivelsen finns därmed bifogat detta ärende som en bilaga till förvaltningens tjänsteskrivelse och bilaga. ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING Överläggning Nämnden diskuterar hur beslutet, som ska fattas vid dagens sammanträde, lämpligast ska formuleras för att förhålla sig till det uppdrag som kommunfullmäktige lämnade i samband med behandling av VIP den 29 oktober. Nämnden kommer enhälligt fram till att beslutsformuleringen endast bör beröra den del som handlar om att genomföra en dialog med anhöriga och personal,

15 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 eftersom detta var uppdraget från kommunfullmäktige. Därför väljer nämnden att inte ta vidare förvaltningens andra beslutssats, om att tillstyrka förslaget om flytt av Ebbesgårdens verksamhet. Denna del underställs istället kommunfullmäktige för ställningstagande. Ordföranden betonar att förvaltningens utredning kring förslaget, där även den fördjupade dialogen beskrivs, biläggs som stöd för kommunfullmäktiges beslut. Yrkanden Lynn Carlsson (S), för partierna S, MP och V, yrkar bifall till förvaltningens första beslutssats, om att uppdraget från kommunfullmäktige om att genomföra en fördjupad dialog med personal och anhöriga ska anses genomfört. Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till Lynn Carlssons (S) yrkande. Äldrenämndens beslut Förslag till kommunfullmäktige Genom redovisad fördjupad dialog med anhöriga och personal anses uppdraget från kommunfullmäktige ( 267) genomfört. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Karl Gudmundsson Ingeborg Esping

16 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regional handlingsplan kommunal ehälsa Än/2015: Sammanfattning Vård- och omsorgssektorn är en av de mest informationsintensiva sektorerna i samhället. Det ställs allt större krav på tillgänglighet från medborgare, medarbetare och omsorgsgivare. Därför är det nödvändigt att utveckla IT i verksamheterna, inte minst för att säkerställa att informationsöverföringen sker på ett säkert sätt. Regionförbundet i Jönköpings län har därför utarbetat ett förslag till handlingsplan för ehälsa Denna regionala handlingsplan för utveckling av ehälsa föreläggs nu kommunerna i länet för ställningstagande. Kommunstyrelsen har gett socialnämnden, äldrenämnden och stadskontoret möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttrandet ska vara kommunstyrelsens diarium senast den 20 januari Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Regional handlingsplan kommunal ehälsa , daterad Förvaltningens förslag Förslag till kommunfullmäktige - Regional handlingsplan för ehälsa antas. ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S) för partierna S, MP och V och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Äldrenämndens beslut Förslag till kommunfullmäktige - Regional handlingsplan för ehälsa antas. Justering Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen

17 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ersättningsnivåer för tillagning och leverans av matportion 2016 Än/2015: Sammanfattning Äldrenämnden fastställer årligen den ersättning som ska gälla för tillagning och leverans av matportion inom ramen för fritt val matportion i hemmet. Ersättningen justeras utifrån konsumentprisindex (KPI) och omsorgsprisindex (OPI) som årligen presenteras av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Förvaltningens förslag Uppräkning till 2016 års prisnivå sker utifrån konsumentprisindex (KPI) och omsorgsprisindex (OPI) som presenteras av SKL i maj månad ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S) för partierna S, MP och V och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Äldrenämndens beslut Uppräkning till 2016 års prisnivå sker utifrån konsumentprisindex (KPI) och omsorgsprisindex (OPI) som presenteras av SKL i maj månad Beslutet expedieras till: Maria Lillieström Privata utförare

18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ändringar och tillägg i delegationsordningen Än/2015: Sammanfattning Äldrenämndens delegationsordning är fortlöpande föremål för översyn. Förvaltningen föreslår nu ett antal ändringar och tillägg. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Förvaltningens förslag De tillägg och ändringar i delegationsförteckningen som förvaltningen föreslår fastställs. ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S) för partierna S, MP och V och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Äldrenämndens beslut De tillägg och ändringar i delegationsförteckningen som förvaltningen föreslår fastställs. Beslutet expedieras till: Lars Bergstrand Janos Dios Karin Pilkvist Mia Chaib

19 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Rapporter från förrättningar Den 11 januari har Thomas Bäuml (M), Cecilia Hjort Attefall (KD), Ingegerd Hugosson (C), Ann-Marie Hedlund (L), Carl-Evert Werme (MP), Lynn Carlsson (S), Kenneth Kindblom (V) och Gunnel Granberg (SD) tillsammans med representanter från förvaltningen genomfört en dialog med personal och anhöriga angående förslaget att flytta Ebbesgårdens verksamhet till Mjölkafållan. Cecilia Hjort Attefall (KD) har tillsammans med socialdirektören och biträdande socialdirektören träffat Parkinsonförbundet den 19 januari, för att diskutera olika sätt att tillgodose de Parkinsonsjuka äldres behov.

20 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Övriga frågor Mot bakgrund av den mediala debatt som varit kring kvaliteten på den mat som levereras via hemtjänsten, ställer Suwannee Wilhelmsson (S) en fråga om det finns möjlighet att smaka den mat som hemtjänsten levererar, och betonar att hon själv önskar stå för kostnaden. Nämnden i övrigt ansluter sig till detta önskemål, och ordförande Cecilia Hjort Attefall (KD) ger förvaltningen i uppdrag att undersöka om det finns möjlighet för hela nämnden att få en matkorg levererad till lunch under heldagssammanträdet med äldrenämnden i februari. Nämndens ordförande informerar om att förvaltningen tagit fram ett förslag på nytt förfrågningsunderlag för hemtjänstutförare, som är utskickat på remiss. Nämnden kommer vid ett kommande sammanträde få information om förslaget och i ett senare skede fastställa de nya kriterierna i ett beslutsärende. Ordföranden informerar vidare om att ett förslag på gruppindelning och önskade inriktningar för nämndens studiebesök är inskickat till förvaltningen för vidare handläggning. Diana Cederholm (MP) framför att hon gärna skulle vilja få information från gymnasiets omvårdnadsutbildning vid ett kommande nämndssammanträde.

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-18 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping,, kl. 13.00 16.05 Beslutande Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande Thomas

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-19 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, klockan 13.00-17.25 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Christoffer

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.40 Beslutande Eva Stråth (KD), ordförande Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-16 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 17.20 Beslutande Övriga närvarande Thomas Bäuml (M) Anton Eriksson

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-11-16

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-11-16 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00-17.20 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Thomas Bäuml (M) Inger Krantz (M) kl 13.00-14.45,

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-10-18 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.45 Beslutande Övriga närvarande Cecilia Hjorth Attefall (KD),

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-19 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Sofiahuset, Jönköping, kl. 13.15 16.00 Beslutande Ingegerd Hugosson (C), ordförande Thomas Bäuml

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.35 Beslutande Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande Thomas

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping 1 Plats och tid Sessionssalen, Kv Hoven, Juneporten, kl. 13:00 16:55 Beslutande Cecilia Hjorth Attefall (KD), ordförande Thomas Bäuml (M) Anna Nordenankar (M) ersätter Anton Eriksson (M) Ingegerd Hugosson

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-09-21 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.35 Beslutande Thomas Bäuml (M) Anna Nordenankar (M) ersätter

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-22 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.05 Beslutande Eva Stråth (KD), ordförande Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Anders Carlsson (M) Heléne Uddemar (M) Magnus Nordangård (KD) Gunborg Nygren (KD) Göran Undevall (KD)

Anders Carlsson (M) Heléne Uddemar (M) Magnus Nordangård (KD) Gunborg Nygren (KD) Göran Undevall (KD) JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-24 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Sofiahuset, Kapellgatan 21, Jönköping kl 13.00 14.40 Beslutande Jan-Egon Leo (M) ordförande Anders Carlsson

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2013-05-22

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2013-05-22 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.50 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Thomas Bäuml (M) Inger Krantz (M) Lars Hoel

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-17 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-17.35 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Christoffer Gullberg

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00-15.50 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Thomas Bäuml (M) Inger Krantz (M) Lars Hoel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-18 1 Plats och tid Södra Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping, kl. 13.00 16.25 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Thomas Bäuml (M) Inger

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-12 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 09.00 11.30 Beslutande Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande Thomas

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-19 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.45 Beslutande Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande Thomas

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-20. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-20. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-20 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-16.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders Carlsson (M)

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 60 Presentation av verksamhetsplan 2013 för miljönämnden... 87 61 Rutin för handläggning av enskilda avlopp... 88 62 Uppföljning av internkontrollen 2012... 90 63 Internkontrollplan

Läs mer

Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Patientnämnden Tid 2015-10-19 09:00-11:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Bo Dalesjö (S) (ordförande) Rolf Sällryd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.30 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2016-01-27 1. 1 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2016-01-27 1. 1 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2016-01-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 2 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 3 Omstrukturering

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Anders Persson (S) Bo Henriksson. Mats Green. Anders Persson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Persson (S) Bo Henriksson. Mats Green. Anders Persson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-28 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.10 Beslutande Övriga närvarande Mats Green (M), ordförande AnneMarie Grennhag

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-05-18 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.20 Beslutande Thomas Bäuml (M) Anna Nordenankar (M) ersätter

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-01-28

Individnämndens protokoll 2014-01-28 Datum: Tisdagen den 28 januari 2014 Tid: 17.00 18.40 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 4 februari Paragrafer: 1-8 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) Arnold Sigonius (C) Gunilla Everland Rylner (FP) Karin Widerberg (S) Eric Winbladh (S)

Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) Arnold Sigonius (C) Gunilla Everland Rylner (FP) Karin Widerberg (S) Eric Winbladh (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-07-21 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 08.15 10.05 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Kamo Aziz (M) ersätter

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(9) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:05 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 1(8) Plats och tid ande Ledamöter Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Angelica Rage (S), vice ordförande Kenneth Eriksson (S) Stina

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-07 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 09.00-11.15 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Christoffer Gullberg

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-18 1(15)

JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-18 1(15) 1(15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset Huskvarna, kl. 13:00 16.45 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M)

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2014-09-10 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40

Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40 1 (18) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen (S),

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-21 1 Plats och tid Samlingssalen, Bruksgatans äldreboende, kl. 13.00 16.40 Beslutande Eva Stråth (KD), ordförande Thomas Bäuml (M) Inger Krantz

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2015-06-17

Socialnämnden Protokoll 2015-06-17 Socialnämnden Protokoll 2015-06-17 Tid och plats 2015-06-17, Åsasalen, 13:00 16.00 Tjänstgörande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Malin Stadig (KD), ordförande Katrin Petersson (S), vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag 1 (14) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16.50 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M) ordförande Thomas Bäuml (M) Magnus Crona (M) närvarande t.o.m. kl.16.00

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(9) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 14 september 2015 kl 14:00-15:00 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.20 Beslutande Eva Stråth (KD), ordförande Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum Sida 1 ( 6 ) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Louise Branting (C), ordf. Nils Matsson (M)

Läs mer

Stadshuset Huskvarna

Stadshuset Huskvarna 1 (18) Plats och tid Elite Stora Hotellet, Jönköping, kl 13:00 17.35 Beslutande AnneMarie Grennhag (M) ordförande Thomas Bäuml (M) Magnus Crona (M) närvarande t.o.m. kl. 16.00 198 Inger Grund (M) ersätter

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Anna Lövgren Berndt Franzén. Socialkontoret 2007-03-01 Paragrafer. Lena Nockert

Anna Lövgren Berndt Franzén. Socialkontoret 2007-03-01 Paragrafer. Lena Nockert 1 (19) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 16.50 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Lövgren (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Omvårdnadsnämnd Sammanträdesdatum 2013-04-24 Sid 1 (21) Plats Omvårdnad Gävle, Hamiltongatan 22 Tid 24 april 2013, Kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Närvarande Se sidan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(24) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-06-02 - Kommunhuset klockan 14.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Helena Lordhem (KD) - tjänstgörande ersättare Patric

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2016-05-26 1 (20) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl. 13.30-16.55 Beslutande T Bohman (S), ordf, K Olofsson (S), L Lööw (S), M Högberg (VF), S-G Fransson (C), C Bardh (M), J-E Josefsson

Läs mer

Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C)

Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Sammanträdesprotokoli 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.00 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen () Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19) Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa sammanträdesrum Ängen klockan 10.00 12.00 Beslutande: Hans Måhagen (S), ordförande Conny Forsberg (S) Sari Kunnari (S) Björn Hoflund

Läs mer

Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00

Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Beslutande Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Gustavsson, Christina (S), ordförande Rasko, Jeannette

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-08-26 Innehåll 103 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 118 104 Statusrapport... 119 105 Öppna jämförelser Stöd till personer

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07

Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07 Datum: Måndagen den 7 mars Tid: 15.30 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 mars Paragrafer: 14-25 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-10-16 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-10-16 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-10-16 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita Ljung(m) Lisbeth

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-12-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-12-11 1 Tekniska nämnden 2012-12-11 1 Innehållsförteckning Information om underhållsplaner för kommunens fastigheter... 3 Hyresförhandlingar för kommunens bostäder... 4 Medborgarförslag om promenadstig längs Mellomkvarnsbäcken...

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30 Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 Tid: 16.00-18.40 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 42-51 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 1 december 2015 kl. 08.30-12.45 Beslutande Övriga deltagande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

Servicenämnden 2014-12-10 1(11)

Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Plats och tid Beslutande Kilenegården kl. 13.00-15.00 med ajournering kl. 13.20-13.25 och kl. 13.30-13.35 Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Hans-Inge

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-14

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-14 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 17:00-21:20 Ordförande: Lars Johansson (M) 2:e vice ordförande: Ann-Margreth Olsson (S) Ledamöter: Lena Arnesen (M) John

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-21 1 (20) JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-21 1 (20) JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1 (20) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13.00 15.40 Beslutande Peter Jutterström, (M), ordförande Gun Lusth (M) ersätter Jacob Öberg (M) Albert Åhs (M) Saddia Hidalgo-Larsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21 Plats och tid Björmekullasalen, 2010-12-21 kl. 18.00-20.05 Ajournering kl. 19.40-19.50 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Sagna,

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 4 april 2016, kl. 08.15-09.15. Hans Jildesten (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) Inger Nordström (V) Håkan Larsson

Läs mer

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) 51-61

Läs mer