PROTOKOLL Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Paragrafer 62-73 Ordförande Justerande"

Transkript

1 Kommunfullmäktige 8 november 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 november 2004 kl Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe Nilsson (m) Sten-Åke Adlivankin (m) Claes Ericsson (m) Ove Hahn (m) Jane Schultzberg (m) Leif Öhman (m) Agneta Heine-Ivgren (m) Ray Idermark (m) Leni Sahlström (m) Mona Karlsson (m) Lars Carlsson (c) Ove Ekström (c) Mattias Andersson (c) Anne-Marie Karlsson (c) Jan-Eric Virgin (fp), (andre v ordf) Gunnel Orselius-Dahl (fp) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Lundgren (fp) Hans Temrin (fp) Ragnar Dahl (fp) Mikael Thörnell (m) Uno Arfvidsson (fp) Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Lars-Bertil Ohlsson (kd) Anette Barnå (kd) Jonas Lundgren (mp) Nicklas Steorn (mp) Ulf Nordlinder (s) (förste vice ordf) Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Karin Dahl-Strandin (s) Kerstin Persson (s) Göran Pettersson (s) Ove Larsson (s) Birgitta Forsberg (s) Mauritz Lindroth (s) Tomas Bogren (s) Tommy Eckelöv (s) Adnan Adawi (s) Ulf Lundström (s) Parisa Molagholi (dex) Bo Eknert (mp) Bo Bergström (s) Ingrid Karlsson (s) Jan Erik Forsberg (s) Josefin Åhman (dex) Utses att justera Lars-Bertil Ohlsson (kd) Karin Dahl Strandin (s) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Vallentuna onsdagen den 10 november kl 8.00 Sekreterare Anna Lindholm Paragrafer Ordförande Bo Ivgren (m) Justerande Lars-Bertil Ohlsson (kd) Karin Dahl Strandin (s) 1 (26)

2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 8 november 2004 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 2 (26)

3 Innehållsförteckning: Enkel fråga från Karin Dahl Strandin ang. hastighetsbegränsning vid Ormstaskolan...4 Enkel fråga från Karin Dahl Strandin ang. kommuninvånares insats för att behandla en fråga framförd till nämnden...5 Motion inlämnad från Parisa Molagholi (dex) ang. postens gamla lokaler...6 Valärenden...7 Revisorernas förslag till budget för år Antagande av detaljplan för området Nyby,...10 Finansiering fastställande av låneramar Utdebitering 2005, definitivt beslut...13 Budgetuppföljning 3/2004 för hela kommunen...14 Kulturskolans avgifter...19 Slutredovisning av investeringsprojekt, GC-väg Okvista...21 Sammanträdesplan 2005 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Bilaga 1, Voteringslista...25 Sid 3 (26)

4 Enkel fråga från Karin Dahl Strandin ang. hastighetsbegränsning vid Ormstaskolan KF 62 Beslut Kommunfullmäktige tar emot frågan och ber samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elwe Nilsson svara vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december. Fråga Karin Dahl Strandin (s)har ställt följande fråga till samhällbyggnadsnämndens ordförande Elwe Nilsson: I somras försvann plötsligt hastighetsgränsen förbi infarten till Ormstaskolan och hastigheten förbi skoltomten ökade påtagligt. Skolans föräldraförening och många föräldrar har vänt sig till Samhällsbyggnadsförvaltningen och undrat. Enligt uppgift har föräldrarna då fått veta att man inte ansåg att det var bra med för långa hastighetsbegränsningar samt att hastighetsändringen inte skulle beröra barnen eftersom de skulle använda tunneln. Man ansåg det bäst att enbart hålla hastighetsbegränsning vid övergångsstället i anslutning till Hagavägen. Föräldraföreningen har till mig undrat om kommunen först måste ha en riktig olycka innan man börjar lyssna på dem och återgå till tidigare omfattning av hastighetsbegränsningen. Jag frågar därför Kommer Samhällbyggnadsnämnden att ta upp hastighetsbegränsningen vid Ormstaskolan till omprövning? 4 (26)

5 Enkel fråga från Karin Dahl Strandin ang. kommuninvånares insats för att behandla en fråga framförd till nämnden KF 63 Beslut Kommunfullmäktige tar emot frågan och ber samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elwe Nilsson svara vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december. Fråga Karin Dahl Strandin (s)har ställt följande fråga till samhällbyggnadsnämndens ordförande Elwe Nilsson: I Vallentunasteget den 3 november 2004 finns att läsa om hur boende, föräldrar och lärare önskat att man ska återfå tidigare hastighetsbegränsning om 30 km/h förbi Ormstaskolan på Lindholmsvägen. Hittills har det inte gått att få upp frågan på nytt. Enligt artikeln har man begärt att ett så brett stöd som möjligt ska skickas in skriftligen från t ex rektor, lärare och villaföreningar. Sedan kan vi behandla frågan Jag frågar därför Behöver Samhällsbyggnadsnämnden fler än en kommuninvånares insats för att behandla en fråga framförd till nämnden? 5 (26)

6 Motion inlämnad från Parisa Molagholi (dex) ang. postens gamla lokaler KF 64 Dnr Beslut Kommunfullmäktige tar emot motionen och skickar den till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Parisa Molagholi (dex) har lämnat in följande motion till kommunfullmäktige: Motionens förslag Kommunfullmäktige beslutar att ge ideella föreningar och skolklasser möjligheter att nyttja postens gamla lokal i Kommunalhuset för att i denna ha loppmarknader och liknande verksamhet. Bakgrund Postens gamla lokaler i Kommunalhuset i Vallentuna centrum står fortfarande tomma. Att en av Vallentuna centrums största lokaler står tom och tillbommad ger hela centrum dåligt rykte och sänker statusen på området. Kommunen äger lokalerna. I väntan på en ny extern hyresgäst bör lokalerna kunna användas till någonting. Genom att ge föreningar och skolklasser tillgång till lokalen för i densamma bedriva verksamhet, ändamål kan vara medel till klassresa eller träningsläger, brukas lokalen i gott syfte. 6 (26)

7 Valärenden KF 65 Dnr Inkommande valärenden Länsstyrelsen har beslutat att utse Bo Eknert (mp) till ersättare i kommunfullmäktige efter Katrin Brandberg (mp). Kommunfullmäktige noterar informationen Länsstyrelsen har beslutat att utse Shanti Murali (dex) som ny ersättare efter Linnea Nilsson (dex). Kommunfullmäktige noterar informationen Shanti Muralis (dex) begäran om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige godkänner entledigandet och skickar det till Länsstyrelsen för ny sammanräkning Stefan Åhmans (s) begäran om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige godkänner entledigandet. Ann Georgssons (s) begäran om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige godkänner entledigandet. Kommunfullmäktige utser Heidi Ingebrigtsen (s) som ledamot i kommunstyrelsen efter Ann Georgsson (s) Kvarstående valärenden Ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Katrin Brandberg (mp). Kommunfullmäktige bordlägger ärendet Kommunfullmäktige utser Leif Öhman (m) till ny ledamot efter Bo Ivgren (m). Kommunfullmäktige utser Ray Idermark (m) till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Leif Öhman (m). Ledamot i fritidsnämnden efter Lennart Ehrsäter (kd). Kommunfullmäktige bordlägger ärendet Moderat ersättare i utbildningsnämnden Kommunfullmäktige bordlägger ärendet 7 (26)

8 Revisorernas förslag till budget för år 2005 KF 66 Dnr Beslut Kommunfullmäktige anvisar kr för revision av kommunens verksamhet år Ärendet Revisorerna har, enligt kommunallagens lydelse, att i den omfattning som följer av god revisionssed årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna skall därvid pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande samt att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan redovisnings- och förvaltningsrevisionella projekt. Dessa har till främsta syfte att initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner. Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande. Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige har för granskning av kommunens verksamhet utsett tre revisorer och tre ersättare. Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med bestämmelser och rekommendationer i kommunallagen, revisionsreglementet och God revisionssed i kommunal verksamhet. Komrev inom ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers medverkar i revisionsarbetet. Revisorernas förslag Revisorerna äskar oförändrade anslag uppgående till kronor för Fördelningen beräknas vara följande: Personalkostnader kr Främmande tjänster kr Personalkostnaderna avser arvoden och ersättningar till de förtroendevalda revisorerna. 8 (26)

9 Revisorerna träffas med kontinuitet, cirka varannan månad. Revisorsersättarna har enligt fullmäktiges beslut rätt att närvara vid samtliga revisionssammanträden. Revisorerna genomför dessutom informations- och avstämningsträffar med kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens arbetsutskott. Främmande tjänster avser köp av konsulttjänster. Förslaget innebär att projektmedel beräknas avsättas enligt följande ungefärliga fördelning: Förvaltningsrevision 50 % Redovisningsrevision 30 % Övrigt 20 % Revisorernas förslag Revisorerna föreslår att kommunfullmäktige anvisar kr för revision av kommunens verksamhet år Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag. 9 (26)

10 Antagande av detaljplan för området Nyby, KF 67 Dnr Beslut Kommunfullmäktige antar detaljplanen för området Nyby. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppmanar att den kommande samfällighetsföreningen arbetar för en grön kompostering i området. Ärendet Plan- och exploateringschef Kristina Gewers Detaljplan för Nybyområdet, omfattande delar av Vallentuna-Nyby 1:3 och 1:6 samt Vallentuna-Ekeby 2:154 var enligt Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 15 april utställd för granskning från den 24 maj till och med den 22 juni Inkomna yttranden framgår av det utlåtande som upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontoret anser inte att inkomna synpunkter ger anledning till någon ändring av detaljplanen. Detaljerade kartor över området finns på: Samhällsbyggnadsnämndens förslag Samhällsbyggnadsnämnden har den 31 augusti 124 beslutat att godkänna detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. Inga yrkanden eller reservationer har förekommit under paragrafen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 oktober 93 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 25 oktober 110 beslutat i enlighet med arbetsutskotts förslag med tillägget att kommunstyrelsen uppmanar att den kommande samfällighetsföreningen arbetar för en grön kompostering i området. Yrkanden Lars Carlsson (c) yrkar att ärendet återremitteras med anledning av att antagandehandlingarna inte har delats ut innan sammanträdet. Nicklas Steorn (s) yrkar på avslag till detaljplanen eftersom de inte anser att området ska bebyggas. Elwe Nilsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 10 (26)

11 Beslutsgång Ordförande Bo Ivgren ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid sammanträdet. Vidare ställer ordförande kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Antagande handlingar 2. Utlåtande 3. Karta 11 (26)

12 Finansiering fastställande av låneramar 2005 KF 68 Dnr Beslut Kommunfullmäktige fastställer följande låneramar för 2005: Kortfristig upplåning Långfristig upplåning 150 Mkr 100 Mkr Ärendet Enligt kommunens Placerings- och finansieringspolicy skall kommunfullmäktige årligen besluta om ramen för lånevolym i kommande års budget. Kommunstabens förslag Kommunfullmäktige fastställer följande låneramar för 2005: Kortfristig upplåning Långfristig upplåning 150 Mkr 100 Mkr Förslaget innebär sänkta låneramar jämfört med 2004 med 50 mkr respektive 100 mkr. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 oktober 95 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 25 oktober 111 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 12 (26)

13 Utdebitering 2005, definitivt beslut KF 69 Dnr Beslut Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad kommunal utdebitering för 2005, kr 19:18 per skattekrona. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade , 44, att den kommunala utdebiteringen för 2005 preliminärt ska vara oförändrad, kr 19:18 per skattekrona. Kommunstyrelsen har att före utgången av oktober månad föreslå kommunfullmäktige fatta definitivt beslut om utdebitering för Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 oktober 96 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. De socialdemokratiska ledamöterna deltog inte i beslutet. Kommunstyrelsen har den 25 oktober 25 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 13 (26)

14 Budgetuppföljning 3/2004 för hela kommunen KF 70 Dnr Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Begära att samhällsbyggnadsnämnden redovisar de aktuella förutsättningarna för den ekonomiska regleringen mellan kommunen och Roslagsvatten/Vallentunavatten samt föreslår hur eventuellt kvarstående underskott för va-verksamheten ska täckas. 2. Uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att vidta erforderliga åtgärder för att undvika underskott i bokslut I övrigt lägga uppföljningsrapporten BUF 3/2004 till handlingarna. Ärendet Den tredje budgetuppföljningen för 2004 med nämndernas VaSaRurapporter redovisar en bedömning baserad på bokföringen t o m den 30 september I bedömningen har hänsyn tagits till de av kommunfullmäktige hittills beslutade budgetjusteringarna under Sammanfattning Resultatprognosen i BUF 3/2004 visar fortfarande ett negativt resultat, -9,4 Mkr, för hela året. Det är ett marginellt bättre utfall än det som visats i tidigare prognoser men en resultatförsämring jämfört med ursprunglig budget med ca 27 Mkr och jämfört med justerad budget efter ombudgeteringar med 16,4 Mkr. Förbättringen jämfört med prognosen i BUF 2/04 beror på ett något bättre utfall av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunens driftbudget för 2004 visade ursprungligen ett positivt resultat med 17,4 miljoner kronor. Resultatet var avsett att täcka ca hälften av det negativa resultatet från bokslut Genom beslutade ombudgeteringar från bokslut 2003 så försämras dock det budgeterade resultatet med 10,4 Mkr till 7 Mkr. En sammanställning av nämndernas beräknade budgetutfall enligt VaSaRu-rapporterna redovisas i bilaga 1 och visar totalt sett en ganska god överensstämmelse med den justerade budgeten. Nettot av kapitalkostnadsdebiteringar och avskrivningar beräknas bli 2 Mkr sämre än budgeterat som följd av kommunens överlåtelse av VAverksamheten till Roslagsvatten men eftersom den slutliga uppgörelsen ännu inte är klar så är beloppet fortfarande osäkert. Skatter och andra finansiella poster enligt bilaga 2 visar ett negativt utfall, -11,6 Mkr netto. Sammantaget blir det beräknade resultatet exklusive realisationsvinsten därmed negativt, - 9,4 Mkr. 14 (26)

15 Överlåtelsen av VA-verksamheten innebär att kommunen ska sälja VA-anläggningarna till Roslagsvattens dotterbolag Vallentunavatten. För kommunen kommer försäljningen att medföra en realisationsvinst med ca 35 Mkr sedan försäljningstransaktionen genomförts. Investeringsbudgeten inklusive ombudgeterade anslag från bokslut 2003 uppgår till 47 Mkr medan utfallsprognosen visar ca 26 Mkr. Nämndernas prognoser redovisas i bilaga 1. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter har i denna prognos bedömts förbli oförbrukat bortsett från hittills fattade beslut. Kommunstabens kommentar Den tredje kvartalsrapporten för 2004 visar alltså en något bättre utfallsprognos för hela året jämfört med prognosen efter två kvartal. Utfallet är marginellt sämre för nämndernas verksamhet men bättre för de finansiella posterna. Kommunstabens bedömning vid förra prognosen, att nämndernas utfall borde bli bättre än vad som då redovisades har alltså inte besannats. Det beror främst på att barnoch ungdomsnämnden nu redovisar sämre utfall än i förra prognosen. Mot bakgrund av redovisningen hittills under året anser kommunstaben dock att barn- och ungdomsnämndens prognos är alltför försiktig och att åtgärder måste kunna vidtas så att utfallet i bokslutet inte blir negativt, bortsett från skolpengsdelen. Kommunförbundets senaste prognos över skatteunderlagets utveckling innebär ett något förbättrat utfall jämfört med förra prognosen. Den aviserade sänkningen av det generella statsbidraget för kvarstår men i höstens budgetproposition har kommunerna tillförts nya medel i form av en höjning av sysselsättningsstödet, vilket kommer att delvis kompensera sänkningen av statsbidraget. Sammanfattningsvis kan konstateras att resultatprognosen i BUF 3 visar ett något bättre utfall än i de tidigare prognoserna. Jämfört med den ursprungliga såväl som den justerade budgeten kvarstår dock en betydande negativ avvikelse före extraordinära poster. Nämndernas VaSaRu-rapporter Nämndernas VaSaRu-rapporter redovisas i bilaga 3. Generellt sett visar nämndernas prognoser över helårsutfallet ganska marginella avvikelser mot budget sedan hänsyn tagits till de beslutade budgetjusteringarna. De större negativa budgetavvikelserna gäller dels VAverket och beror till större delen på ombudgeterat underskott från 2003, vilket eventuellt kan komma att regleras i samband med den slutliga ekonomiska avräkning som ska göras med Roslagsvatten, och dels på barn- och ungdomsnämndens prognos som visar underskott såväl för skolpengsbudgeten som för skolenheternas verksamhet. 15 (26)

16 Jämfört med BUF 2/04 så visar flertalet nämnder ett marginellt bättre utfall för helåret. Kommunstyrelsens prognos visar något sämre utfall beroende på att IT-service nu bedöms medföra underskott med 675 tkr samt att integrations- och arbetsmarknadsåtgärder beräknas medföra underskott med 300 tkr. Barn- och ungdomsnämnden visar ett betydligt sämre budgetutfall, - 4,6 Mkr jämfört med 1,1 Mkr i förra prognosen. Utfallet för skolpengsbudgeten är 2,7 Mkr med prognos baserat på förhållandena i oktober månad. Skolpengssystemet innebär att även relativt små förändringar i barnantalet kan medföra avsevärda ekonomiska konsekvenser, främst om det handlar om små förskolebarn. Nämndens verksamhet bedöms nu, till skillnad från i förra prognosen, ge ett underskott med 1,9 Mkr beroende på att ett par rektorsområden visar stora negativa resultat. Prognosen bygger också på att en del av de s k Wärnersson-pengarna för läsåret 2003/04 ska återbetalas, vilket ännu inte är definitivt klarlagt. Kommunstaben anser att prognosen för IT-service är mycket osäker och redovisningen t o m september tyder inte på det underskott som nu prognostiseras. Vidare bör barn- och ungdomsnämnden kunna vidta åtgärder så att underskottet neutraliseras, t ex genom att täcka upp underskottet inom den fasta budgetramen. Utfallet t o m september månad tyder inte heller där på att det skulle vara omöjligt för resultatenheterna att totalt sett nå ett 0-resultat. Positivt är att socialnämnden fortsätter att visa positiv trend, utfallsprognosen är nu + 1,2 Mkr. Fortfarande bedöms också merparten av anslaget till kommunstyrelsens oförutsedda kostnader förbli oförbrukat vilket innebär ett överskott i kommunstyrelsens budget. Gemensamma och finansiella poster Skatteintäktsprognosen baseras på Kommunförbundets senaste bedömning gjord i oktober efter skatteverkets preliminära taxeringsutfall enligt 2004 års taxering. Enligt regeringens budgetproposition kommer kommunerna under 2004 att få ett tillskott med 1,5 miljarder kronor i form av ökat sysselsättningsstöd. Det kommer att reducera effekten av den sänkning av statsbidragen med 2,6 mdr som tidigare beslutats och som verkställts fr o m augusti månad. För Vallentuna innebär det att underskottet på statsbidragsdelen minskar från 5 Mkr i BUF 2 till 2,5 Mkr. Räntenettot bedöms fortfarande ge ett överskott med ca 2 Mkr. Resultat- och likviditetsprognos Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2004 innebar en förstärkning av kommunens finansiella ställning. Resultatbudgeten visade positivt resultat och möjliggjorde amortering av lån men också en förstärkt likviditet. Prognosen i BUF 3 innebär, liksom tidigare prognoser, en kraftig försämring av årets resultat före extraordinära 16 (26)

17 poster, vilket också på sikt påverkar kommunens finansiella ställning i negativ riktning. Beslutet avseende ombudgeteringar av budgetanslag samt aviserad sänkning av statsbidragen innebär en finansiell belastning under andra halvåret Skatteintäktsprognoserna medför negativa avräkningsposter för både 2003 och 2004 men finansiellt inträffar den negativa effekten först efter budgetårets utgång. Genom försäljningen av VA-anläggningarna kommer kommunens finansiella ställning trots allt att förstärkas under Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen överlämnar BUF 3/2004 och föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Begära att samhällsbyggnadsnämnden redovisar de aktuella förutsättningarna för den ekonomiska regleringen mellan kommunen och Roslagsvatten/Vallentunavatten samt föreslår hur eventuellt kvarstående underskott för va-verksamheten ska täckas. 2. Uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att vidta erforderliga åtgärder för att undvika underskott i bokslut I övrigt lägga uppföljningsrapporten BUF 3/2004 till handlingarna. Kommunstyrelsen har den 25 oktober 113 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Yrkanden Karin Dahl Strandin yrkar att punkten 2 i kommunstyrelsens förslag ändras till.om möjligt undvika underskott i bokslut Beslutsgång Ordförande Bo Ivgren ställer proposition kommunstyrelsens förslag vad gäller punkt 1 och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Vidare ställer ordförande proposition på punkten 2 och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla punkten enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Strandins ändringsyrkande. Med 24 ja-röster, 14 nej-röster och en som avstår, enligt bifogad voteringslista beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag vad gäller punkt (26)

18 Handlingar i ärendet 1. Budget uppföljning 3 för hela kommunen 18 (26)

19 Kulturskolans avgifter KF 71 Dnr Beslut Kommunfullmäktige beslutar att Kulturskolans avgifter för dans, teater/drama, bild/konst, kör och rockgrupp höjs från 800 kr/termin till 1000 kr/termin från och med den 1 januari Nämnden gör, inför 2005, en översyn av Kulturskolans verksamhet, finansiering m.m. Ärendet Barn-och ungdomsnämnden har den 10 januari 7 beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta följande ändringar av Kulturskolans avgifter. Taxa för dans, drama/teater, bild/konst, kör och rockgrupp höjs från 800 kr/termin till 1000 kr/termin från ht Nämnden beslutade även att hyran för instrument höjs från 300 kr till 400 kr per termin. Kommunstyrelsen har den 19 april 41 beslutat att återremittera ärendet till barn- och ungdomsnämnden med uppdrag till nämnden att i första hand försöka hitta andra lösningar än att höja avgifterna och i andra för att presentera bättre beslutsunderlag. Barn- och ungdomsnämndsförvaltningen har i bifogad tjänsteskrivelse motiverat föreslagna höjningar. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben har inga synpunkter på den föreslagna höjningen av kulturskolans avgifter. Beslutet bör dock träda i kraft från och med den 1 januari Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 7 oktober 97 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 25 oktober 114 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Yrkanden Jaana Tilles (s) yrkar med stöd av Karin Dahl Strandin (s) avslag till kommunstyrelsens förslag. Nicklas Steorn (mp) yrkar att kulturskolan får i uppgift att redovisa effekterna av beslutet. Hans Temrin (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 19 (26)

20 Beslutsgång A. Ordförande Bo Ivgren ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för avslag till kommunstyrelsens förslag. Med 19 ja-röster mot 14 nej-röster och 6 röster som avstår, enligt bifogad voteringslista beslutar kommunfullmäktig i enlighet med kommunstyrelsens förslag. B. Vidare ställer ordförande proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige avslår det. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet. Med 22 ja-röster mot 16nej-röster och 1 röst som avstår, enligt bifogad voteringslista beslutar kommunfullmäktig att avslå tilläggsyrkandet och besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Barn- och ungdomsnämndens protokoll Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse (26)

21 Slutredovisning av investeringsprojekt, GC-väg Okvista KF 72 Dnr Beslut Kommunfullmäktige lägger slutredovisningen av projektet GC-väg Okvista till handlingarna med noteringen att överdraget är oacceptabelt stort. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat en slutredovisning för projektet GC-väg Okvista till kommunfullmäktige. Kommunstabens synpunkter Slutredovisningen visar att den slutliga utgiften för projektet blev 1,741 miljoner kronor. Jämfört med anslagna medel, 1 mkr, innebär det alltså ett anslagsöverskridande med 741 tkr. Överskridandet har anmälts i samband med tidigare budgetuppföljningar. Då har staben påtalat att samhällsbyggnadsnämnden måste ha en bättre kostnadskontroll över sina investeringsprojekt, vilket nämnden numera beaktat. Staben föreslår att kommunfullmäktige lägger slutredovisningen till handlingarna. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 oktober 98 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 25 oktober 115 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att lägga slutredovisningen av projektet GC-väg Okvista till handlingarna med noteringen att överdraget är oacceptabelt stort. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 21 (26)

22 Sammanträdesplan 2005 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2005 KF 73 Dnr Beslut Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag vad gäller kommunfullmäktiges sammanträdestider med ändringen att kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den januari ändras till den februari. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2005 sker i den tidning där kommunens informationssidor samt på kommunens hemsida. Ärendet Kommunstaben har lagt fram ett förslag till sammanträdestider, se nedan, för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är framtaget med hänsyn till tidplanen för kommunplan Kommunstabens förslag Arbetsutskottet godkänner förslaget vad avser arbetsutskottet. Kommunstyrelsen godkänner förslaget vad avser kommunstyrelsen sammanträdestider och Me dessa ändringar överlämnas ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande vad avser kommunfullmäktiges sammanträdestider. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2005 sker i den tidning där kommunens informationssidor samt på kommunens hemsida. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 7 oktober 102 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 25 oktober 116 godkänt förslaget vad avser kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdestider. Med ändringen att sammanträdet den 6 juni flyttas till tisdagen den 7 juni. Ett extra kommunstyrelse- och kommunfullmäktigesammanträde planeras in efter den 20 juni. Med dessa ändringar överlämnas ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande vad avser kommunfullmäktiges sammanträdestider. 22 (26)

23 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2005 sker i den tidning där kommunens informationssidor samt på kommunens hemsida. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med ändringen att kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den januari ändras till den februari. 23 (26)

24 SAMMANTRÄDESPLAN 2005 Arbetsutskott torsdagar Kommunstyrelsen Måndagar Kommunfullmäktige Måndagar Sista dag för handlingar Beredning tisdagar 8.30 Utskick torsdagar Sammanträde Utskick torsdagar Sammanträde Utskick torsdagar Sammanträde 30 dec 4 jan 5 jan 13 jan 20 jan 31 jan 3 feb 14 feb feb 9 feb 15 feb 17 feb 24 feb 3 mars 14 mars 17 mars 4 april 7 mars BB 9 mars 16 mars 17 mars 23 mars (onsdag) 31 mars 11 april 14 april 25 april 30 mars 5 april 7 april 14 april 21 april 9 maj 12 maj 23 maj 12 maj (KP) 4 maj 10 maj 12 maj 19 maj 26 maj 7 juni tisdag (kl KP) 9 juni 20 juni (kl KP) 8 aug (prel.) 22 aug (prel.) 3 aug 9 aug 11 aug 18 aug 25 aug 5 sep 8 sep 19 sep 14 sep 20 sep 22 sep 29 sep 6 okt 17 okt 20 okt 31 okt 2 nov 8 nov 10 nov 17 nov (VP) 24 nov 5 dec 8 dec 19 dec 30 nov 6 dec 8 dec 15 dec 24 (26)

25 Bilaga 1, Voteringslista A 70 B Namn Parti Närv Ersättare J N A J N A J N A Ordförande Bo Ivgren m X X X X Förste vice ordförande Ulf Nordlinder s X X X X Andre vice ordförande Jan-Eric Virgin fp X X X X Ledamöter Elwe Nilsson m X X X X Sten-Åke Adlivankin m X X X X Marie-Louise Löwenbeck m Claes Eriksson X X X Ove Hahn m X X X X Jane Schultzberg m X X X X Leif Öhman m X X X X Agneta Heine-Ivgren m X X X X Lars Rundgren m Mona Karlsson X X X Ray Idermark m X X x X Leni Sahlström m X X X X Lars Carlsson c X X X X Ove Ekström c X X X X Mattias Andersson c X X X X Elisabeth Rydström c Anne-Marie Karlsson X X X Gunnel Orselius-Dahl fp X X X X Jörgen Hellberg fp X X X X Johan Mossling fp Gunnar Lundgren X X X Hans Temrin fp X X X X Ragnar Glav fp Ragnar Dahl X X X Lars-Bertil Ohlsson kd X X X X 25 (26)

26 Roswitha Melzer kd Annette Barnå X X X Michael Saltas kd Jerker Sjögren kd Margareta Lundberg mp Jonas Lundgren X X X Nicklas Steorn mp X X X X Hans Strandin s X X X X Jaana Tilles s X X X X Karin Dahl-Strandin s X X X X Kerstin Persson s X X X X Göran Pettersson s X X X X Ove Larsson s x X X X Birgitta Forsberg s X X X X Mauritz Lindroth s X X X X Tomas Bogren s X X X X Tommy Eckelöv s X X X X Ann Georgsson s Adnan Adawi X X X Ulf Lundström s X X X X Parisa Molagholi dex x X X x Totalt (26)

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-09-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 september 2000, kl 19.00-20.00

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Valletuna Teater, Vallentuna måndagen den 23 maj kl 19.00. Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Marianne Sarberg. Vallentuna den 10 maj 2005

Valletuna Teater, Vallentuna måndagen den 23 maj kl 19.00. Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Marianne Sarberg. Vallentuna den 10 maj 2005 Kommunfullmäktige 23 maj 2005 Plats och tid för sammanträdet Valletuna Teater, Vallentuna måndagen den 23 maj kl 19.00 Kommunfullmäktiges presidium träffas samma dag kl 18.45 Kallade tjänstemän Kommundirektör

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 29 maj 2006

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 29 maj 2006 Kommunstyrelsen 29 maj 2006 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 29 maj 2006 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande)

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-12-28 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Hjälmstaskolans aula, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 31 oktober kl 19.00-21.15. Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Marianne Sarberg

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 31 oktober kl 19.00-21.15. Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Marianne Sarberg Kommunfullmäktige 31 oktober 2005 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 31 oktober kl 19.00-21.15 Beslutande Ersättare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe Nilsson (m) Sten-Åke

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 september 1997. Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 september 1997. Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1997-09-08 1(25) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden 2003-04-29 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 29 april 2003 kl 19:00-22:00 Beslutande Jerker Sjögren (kd)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 13 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl Utbildningsnämnden 2008-03-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl. 19.00 19.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl Barn- och ungdomsnämnden 2005-04-19 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl. 19.00-21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Hans

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunfullmäktige 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 19.00-20.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Lars Rundgren (m) Elwe Nilsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-12-01 1(5) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2013-03-14-18 1 (7) Plats och tid 2013-03-14, kl. 08.00 12.30, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn 2013-03-18, kl. 09.00 12.00, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s)

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s) Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 8 september 2003 kl 18.00 19.45

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 8 september 2003 kl 18.00 19.45 Kommunstyrelsen 8 september 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 8 september 2003 kl 18.00 19.45 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 24 september 2007 kl Kommundirektör Annika Wallenskog Kommunsekreterare Marianne Sarberg

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 24 september 2007 kl Kommundirektör Annika Wallenskog Kommunsekreterare Marianne Sarberg Kommunfullmäktige 2007-09-24 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 24 september 2007 kl 19.00-19.40 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Sten-Åke Adlivankin (m) Örjan

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006 arbetsutskott 27 april 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 27 april

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 19 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 19 september

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 Kommunstyrelsen extra 2008-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 ande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid IFO sammanträdesrum kl. 13:00-15:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Mikael Andersson (S) Stigert

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 16 december 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 december 2002 kl 19.00 22.45

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 16 december 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 december 2002 kl 19.00 22.45 Kommunfullmäktige 16 december 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 december 2002 kl 19.00 22.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-14:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L), Lennart Ohlsson (C), Göran

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-02-05 1(23) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna, måndagen den

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp) Kommunfullmäktige 2000-11-20 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 20 november 2000, kl 16.00-20.15.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-12-18 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-12-18 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-12-18 1 Plats och tid Torsdag 18 december 2008 kl 19.00-20.10 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer