Diarienummer PHS /09. Polishögskolans verksamhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diarienummer PHS-191-202/09. Polishögskolans verksamhetsplan"

Transkript

1 Diarienummer PHS /09 Polishögskolans verksamhetsplan

2 Rektorns inriktning Under 2009 utbildar Polishögskolan fler polisstudenter än någonsin. Det är ett uppdrag vi är stolta över. I juni 2009 tog närmare 450 studenter emot sina polisexamensbevis under högtidliga former i stadshuset. Samtidigt examinerades ytterligare 400 studenter från polisutbildningarna vid Umeå och Växjö universitet. Statsministern och justitieministern visade sitt engagemang och stöd genom att medverka i Blå Hallen. Våra regeringsrepresentanter kan med glädje konstatera att målet om poliser år 2010 kommer att uppnås. Utan extra ordinära insatser från alla medarbetare på Polishögskolan skulle detta inte vara möjligt. Vi arbetar inom en verksamhet som är av stor betydelse för att svensk Polis ska kunna fortsätta att utvecklas i en positiv riktning. Vårt uppdrag är att möta Polisens kompetensutvecklingsbehov och leverera utbildning av hög kvalitet. Nöjda mottagare och nöjda studenter och kursdeltagare är bevis på att vi lyckas. Inom Polisen ser det ekonomiska läget bekymmersamt ut. Neddragningar och restriktivitet med utgifterna gör att Polismyndigheterna tvingas prioritera hårt. Det får effekter på utbildningssidan. Polishögskolans vidareutbildning minskar under Vi arbetar hårt för att anpassa organisation och bemanning samtidigt som vi måste vara rustade för att återigen kunna ställa om och möta behoven när de ökar. För det lär de göra, förr eller senare. Polishögskolans organisation kommer att utredas under andra hälften av Målet är att hitta en organisationsform som på bästa sätt kan möta de krav som ställs i framtiden - en framtid som ställer höga krav på bland annat flexibilitet. Under det andra halvåret 2009 tar Sverige över ordförandeklubban i EU. Polishögskolan står värd för ett stort antal möten inom ramen för Europeiska polisakademien (CEPOL). Vi räknar med att ta emot uppemot 600 gäster från hela Europa. Som rektor för Polishögskolan är jag ordförande i CEPOL under denna period. Det blir ett spännande halvår med stora möjligheter till internationellt kunskapsutbyte. Många medarbetare kommer att vara involverad i denna verksamhet. Servicebehoven ökar. Kommunikationsinsatser krävs och det kommer att pågå intensivt förberedelsearbete. Olika beslut och förändringar i samhället kan ge effekter på Polishögskolans verksamhet. Om detta vet vi inte så mycket i skrivande stund. Frågan om en ny polisutbildning har varit på agendan sedan många år. Ett beslut från regeringen väntas tidigast våren Vi ska vara lyhörda och uppmärksamma på omvärldsförändringar och självfallet ha en planering och beredskap för beslut som påverkar vår verksamhet. Men under 2009 är vårt huvudfokus att bedriva utbildning av hög kvalitet. Med stort engagemang ska vi ro tidernas största studievolym i hamn. Vi behöver stötta varandra för att lyckas. Jag tror framför allt på ett gott lagarbete, diverse olika stöd för chefer, arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal och genomtänkta kommunikationsinsatser. 2

3 Och sist men inte minst att vi fortsätter arbetet med värdegrunden att den lever i vår vardag. Verksamheten ska genomsyras av engagemang, effektivitet och tillgänglighet. 1. Rikspolisstyrelsens verksamhetsplan Rikspolisstyrelsen har tagit fram en verksamhetsplan för Planen är det övergripande styrdokumentet och Polishögskolans verksamhetsplan ska ses som en nedbrytning av det dokumentet. 2. Polishögskolans verksamhet och övergripande mål Rikspolisstyrelsen och Polishögskolan arbetar i en beställar/utförarmodell, som bygger på att Rikspolisstyrelsens HR-avdelning beställer utbildning av Polishögskolan. Polishögskolans verksamhet baseras på de beställningar som kommer in och de ekonomiska ramarna för Polishögskolan under 2009 bestäms utifrån de beställningar som Polishögskolan ska utföra. 3. Mål Polishögskolan ska vara en ledande nationell resurs för utbildning och kunskapsutveckling för svensk polis. Utbildningsmiljön vid Polishögskolan ska vara kreativ, lärande och stimulera till kritiskt tänkande. Den ska förbereda studenten och göra kursdeltagaren trygg i sin yrkesroll. Den ska i förlängningen leda till att polisverksamheten utvecklas. Polishögskolan ska i varje uppdrag leva upp till beställarens krav beträffande kvalitet, effektivitet och pris. 4. Avtal För 2009 har åtta avtal slutits. Avtal Beställarbudget tkr Grundutbildning Vidareutbildning fördelad på - Kursfakta Omställning, avveckling Internationell verksamhet Skolutveckling RPS gemensam utveckling 0 Förvaltning Sörentorp, Umeå, Växjö, Bibliotek Beredskapspolisen Finansiering Polishögskolan har en beställarbudget på tkr. Till detta tillkommer kostnader för beredskapspolisen som faktureras MSB. Fördelningen av dessa medel ges till de budgetansvariga på skolan genom ett särskilt beslut. 3

4 Omsättningen för Polishögskolan är ca 500 miljoner. I detta belopp ingår kostnader för samtliga polisanställda vid polisutbildningarna vid Umeå och Växjö universitet. Dessa kostnader faktureras universiteten. Resterande delar står bl.a. för uthyrning av lokaler samt externa kurser. Antalet årsanställda under året är beräknat till ca 300 personer. 6. Faktorer som påverkar Polishögskolans verksamhet 2009 Skräddarsydd organisation för ökad flexibilitet Polishögskolans organisation kommer att utredas under andra hälften av Ett direktiv för utredningen har tagits fram och en utredningsgrupp utreder hur utbildningsenheterna på Polishögskolan kan organiseras på bästa sätt för att möta de krav som ställs i framtiden - en framtid som ställer höga krav på bland annat flexibilitet med tanke på rådande osäkerhet om studentantal och kursbeställningar. Ett förslag ska presenteras för ledningsgruppen under hösten. Målsättningen är att den nya organisationen kan sjösättas till årsskiftet. EU-ordförandeskapet 2009 Under det andra halvåret 2009 tar Sverige över ordförandeklubban i EU. Detta innebär att Europafrågorna hamnar högt upp på agendan. För Polishögskolans del innebär det ett omfattande arbete, bland annat inom ramen för Europeiska polisakademien (CEPOL.) Polishögskolan kommer att vara värd för ett stort antal möten. Omkring 600 deltagare väntas till ett tiotal möten på Polishögskolan. Polishögskolan kommer dessutom arrangera möten på andra platser runt om i Stockholm under hösten. Under ordförandeskapet är Polishögskolans rektor Ebba Sverne Arvill ordförande i CEPOL. Polisens värdegrund Under 2009 fortsätter Polisens värdegrundsarbete. Polisens gemensamma värdegrund ska förankras och levandegöras bland medarbetarna på Polishögskolan genom aktiviteter och diskussioner på t.ex. APT-möten. Värdegrunden ska också integreras i utbildningen. Förändringar i omvärlden Olika beslut och förändringar i samhället kan ge effekter på Polishögskolans verksamhet. Polisutbildningen är under utredning och det finns ett förslag som förordar att polisutbildningen ska göras om till en treårig högskoleutbildning och integreras i högskolevärlden. Frågan om en 4

5 ny polisutbildning har varit på agendan sedan många år men ett beslut från regeringen väntas tidigast våren Polisens ansträngda ekonomi har gjort att antalet kurser inom vidareutbildningen har minskat de senaste terminerna. Detta får effekter på lärarsidan och inom kursadministration. Grundutbildningen har de senaste terminerna utbildat ett rekordstort antal studenter. I takt med att regeringens mål om poliser uppnås minskar studievolymen och återgår till mer ordinära storlekar. Den minskade studievolymen innebär att Polishögskolans organisation måste anpassas till nya förutsättningar. Det innebär t.ex. att antalet anställda minskar. Sammantaget gör osäkerhetsfaktorerna i verksamheten att planering och utvecklingsarbete kräver ett större mått av flexibilitet. Arbetsmiljö Arbetsmiljöfrågorna kommer också fortsättningsvis att prioriteras, bl.a. genom regelbundna APT-möten och medarbetarsamtal. 7. Verksamheten 2009 Utbildningsverksamhet Polishögskolans kärnverksamhet är utbildning. 360 studenter börjar sina studier på Polishögskolan under verksamhetsåret och 680 studenter examineras från grundutbildningen. Totalt är det 1660 studenter på grundutbildningen under vårterminen och 1350 under höstterminen. På polisutbildningen i Växjö börjar 144 studenter sina studier under Samma period examineras 360. Under vårterminen är det totala studentantalet 720. På höstterminen är det 575 studenter som studerar i Växjö. På polisutbildningen i Umeå börjar 144 studenter sina studier under Samma period examineras 240. Under vårterminen är det totala studentantalet 500. På höstterminen är det 430 studenter som studerar i Umeå. Under året bedrivs också vidareutbildning, aspiranthandledarutbildning och utbildning för landets beredskapspoliser. Polishögskolans internationella verksamhet expanderar med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU under andra halvåret

6 Stöd, förvaltning och service Polishögskolans stödfunktioner består av HR-verksamhet, controllerverksamhet, informationsverksamhet, planering- och verksamhetsutveckling samt biblioteksservice. Dessa funktioner ska addera värde till verksamheten genom att tillhandahålla processer, verktyg, metoder och system som effektivt stöder Polishögskolans uppdrag. Förvaltningen utgör stödverksamhet för de tre polisutbildningarna genom att tillhandahålla ändamålsenliga tjänster, material, system och lokaler för en effektivare kärnverksamhet. I förvaltningens uppdrag ligger dessutom handläggning av disciplinutredningar, att hålla samman remisshanteringen samt att ansvara för IT-verksamheten på skolan. För förvaltningen vid Umeå och Växjö universitet gäller även att på ett effektivt sätt uppfylla avtalen mellan universiteten och Rikspolisstyrelsen. Polishögskolans servicefunktioner erbjuder ett basutbud av service, t.ex. konferensservice, lokalvård, uniformshantering, kopiering, posttjänster, inköp och underhåll av teknik, lås och larm, hantering av passerkort m.m. Förvaltningens olika grupper initierar, deltar och driver frågor i olika samverkansgrupper för att på bästa sätt stödja kärnverksamheten. 6

7 BILAGAN 1. Grundutbildningen Enhetens uppdrag är att genomföra grundutbildning för polisstudenter i termin 1-4 på polisprogrammet samt genomföra ett antal aspiranthandledarutbildningar, enligt beställning från Rikspolisstyrelsens HR-avdelning. Grundutbildningen: Under 2009 kommer enheten att: Införa bastaktik II i utbildningen Från och med vårterminen 2009 ska bastaktik II ingå i grundutbildningen. Utveckla användandet av Ping Pong Alla kurser och ämnen ska, från och med höstterminen 2009, använda funktionen Mål och framsteg i lärplattformen Ping Pong. Målen i funktionen ska ha en tydlig koppling till de former för bedömning som finns i kurs- och ämnesplanerna. Studenterna ska i ökad utsträckning ha tillgång till instruerande material på Ping Pong, som ett led i att underlätta den egna inlärningen. Förbättra kunskapen kring brottsdrabbade Alla delar i grundutbildningen som berör brottsdrabbade ska ses över. Från och med höstterminen 2009 ska dessa delar förstärkas och ha en tydligare progression. Genomgång av utbildningsdokument Kurs- och ämnesdokumenten ska ses över och uppdateras med stöd från Enheten för planering och verksamhetsuppföljning. Implementera värdegrundsarbetet i utbildningen Undervisningen på grundutbildningen ska på ett tydligt sätt kopplas till Polisens värdegrund. Tydliggöra Polisens uppdrag Förtydliga Polisens uppdrag genom att förstärka studenternas kunskap om och förståelse för det brottsutredande och brottsförebyggande arbetet. Aspiranthandledarutbildningen: Grundutbildningen har i uppdrag att genomföra 8 aspiranthandledarutbildningar under året. 2. Vidareutbildningen Vidareutbildningen ska genom yrkesrelevant utbildning av hög kvalitet främja utvecklingen av polisens brottsförebyggande och utredande verksamhet samt serviceverksamhet. Vidareutbildningen ska också på grundval av uppdrag bedriva viss utbildning för andra myndigheter. 7

8 Vidareutbildningens övergripande mål Vidareutbildningen ska så långt möjligt innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildningen på grundnivå, och ska, utöver vad som gäller på grundnivå, ytterligare utveckla kursdeltagarnas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, utveckla kursdeltagarnas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och utveckla kursdeltagarnas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 1 All vidareutbildning ska bidra till ett kritiskt förhållningssätt, en analytisk förmåga och omvärldsorientering. Ett annat mål är att bidra till kursdeltagarnas personliga utveckling. Vidareutbildningen ska också ge förutsättningar för att tillämpa och utveckla nya arbetssätt samt för en specialisering i yrkesrollen. Vidareutbildning ska alltid bygga på aktuell kunskap och så långt möjligt vara forskningsanknuten. Omfattningen av distansinslag i kurserna ska utökas. Vidareutbildningen ska genomföra följande utbildningar enligt beställning från Rikspolisstyrelsen: Utredning och lagföring Brott mot barn, ungdomar, kvinnor och närstående Utredningsmetodik med inriktning på brott mot barn och ungdomar, steg 1 Intervju- och förhörsmetodik barn- och ungdomar, steg 2 Förhörsmetodik barn och ungdomar fortbildning (återkommande för barnförhörsledare) Fördjupad utbildning för utredning av brott mot kvinnor och närstående Arbetsmiljöbrott Informatörshantering, kontrollanter och hanterare - grundkurs Kvalificerad förundersökningsledning (f.d. Förundersökningsledareutbildning) Lokalt personsäkerhetsarbete (Personsäkerhetsarbete, hedersrelaterat våld) Brottsförebyggande arbete Bastaktik, handledarutbildning steg 1 och 2 (ny version vårterminen) Handledarutbildning bastaktik steg 2, vårterminen Konflikthantering med kommunikation och självskydd, grundutbildning Operativ juridik Polisinsatschefsutbildning Polismotorcykelförarutbildning, vårterminen Farligt gods, konferens Service FU ledarutbildning PKC Wilma instruktörsutbildning Human Resources Aspiranthandledarutbildning Beräknat antal kursplatser: 621 st. 8

9 Beredskapspolisen Grundutbildning, repetitionsutbildning samt kompletterande utbildningar för beredskapspoliser. Beräknat antal kursplatser: st. Uppdragsutbildning Interna uppdragsutbildningar för polismyndigheterna, bl.a. ordningsvaktsutbildning. Externa uppdragsutbildningar för bevakningsbranschen, Försvarsmakten, Ekobrottsmyndigheten, Diskrimineringsombudsmannen, Kustbevakningen, Migrationsverket, Riksåklagaren, Skatteverket, Tullverket, Vägverket m fl. 3. Internationella enheten Den internationella enheten ska ansvara för planering, genomförande och samordning av Polishögskolans internationella uppdrag såsom EU-finansierade utbytesprogram och bilaterala utvecklingsprojekt och för de internationella studiebesök som sker vid skolan. Verksamheten vid enheten ska bedrivas i enlighet med polisens internationella strategi. De medarbetare som behöver internationell information för sin tjänstgöring ska kunna få hjälp med detta av den internationella enheten. Polishögskolan ska samordna de svenska aktiviteterna inom följande internationella nätverk eller motsvarande; Europeiska polisakademien (CEPOL), Europeiska polisutbildningsinstitutionernas informella nätverk (AEPC), Utbytes- och utvecklingsprogram för lärare och elever vid de nordiska polisutbildningarna (NORDCOP) samt de nordiska rektorsmötena. Under det svenska EU- ordförandeskapet ska enheten ansvara för de frågor som hör samman med de åtagande som följer inom ramen för CEPOL. Polishögskolan kommer under ordförandeskapet ansvara för 13 möten med ca. 600 deltagare från hela Europa. Enhetens verksamhet ska leda till att: Öka kunskapen om internationell polisverksamhet, metoder/erfarenheter om brottsprevention och brottsbekämpning, så att detta tas till vara i polisutbildningen. Nätverken mellan individer och polisutbildningsinstitutionerna förstärks. Antalet deltagare och experter inom CEPOL aktiviteterna skall öka med 10 procent till utgången av 2010 i förhållande till 2008 års siffror. 4. Enheten för planering och verksamhetsutveckling (EPVU) Enheten för planering och verksamhetsutveckling ska erbjuda verksamhetsstöd i samverkan med övriga enheter på Polishögskolan. Syftet är att uppnå en större helhetssyn samt att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten. Enheten är även Polishögskolans kontaktpunkt för samtliga beställningar av utbildning. 9

10 EPVU ska offerera samtliga förfrågningar och beställningar enligt B/U modellen, också mot extern beställare. EPVU ska under verksamhetsåret utveckla processer för enkel informationsöverföring mellan beställaren och utföraren enligt B/U modellen samt fungera som samordnare av information som skal delges beställaren. EPVU/Biblioteket Biblioteket ska tillhandahålla biblioteksservice för Polisen och vara en nationell resurs för vetenskaplig informationsförsörjning och kunskapsförmedling inom polisväsendets verksamhetsområden. Biblioteket skall tillgängliggöra ämnesrelevant information t.ex. genom sökbar bibliotekskatalog, dokument i fulltext, e-tidskrifter, databaser och länkar på bibliotekets webbsidor. Tillhandahålla informationsresurser (tryckta, digitala eller i andra former förekommande media) relevanta för polisutbildningen samt hela polisväsendets verksamhetsområden. Vara en resurs för utveckling av informationskompetens hos Polishögskolans personal och studenter. Biblioteket anordnar under året kurser i informationssökning på GU, VU och för lärare. EPVU/Human resources Gruppen ska utgöra ett strategiskt och operativt stöd till Polishögskolan. Gruppens uppgift är att arbeta för en gemensam personalpolitik så väl internt som inom Rikspolisstyrelsen. Frågor av mer övergripande strategisk natur som exempelvis metod- och processutveckling, ledarskapsfrågor, kultur och värderingar, arbetsmiljö, arbetsrätt samt lönepolitik ska drivas som ett stöd till Polishögskolans ledning. Det operativa stödet innebär att HR gruppens medarbetare ska ge Polishögskolans chefer och medarbetare stöd och råd inom hela personalområdet. Prioriterade områden för HR-gruppen under 2009 är: Omställningsarbete Då beställningarna från RPS/HR avdelning på vidareutbildning minskat och antalet studenter på Grundutbildningen återgår till ett normalläge är ett av fokusområdena omställning. Gruppen ansvarar för att tillsammans med studieledningarna på GU och VU göra inventering av behovet av lärare och administrativ personal kvartalsvis. Resultatet av dessa inventeringar i form av omplaceringar, avbrytande av inkommenderingar samt uppsägningar ska hanteras av HR - gruppen så att arbetsrättsliga regler följs och de arbetsmiljörelaterade effekterna mildras. Arbetsmiljöfrågor Skyddsronder ska genomföras i alla byggnader. De arbetsmiljöproblem som identifieras ska 10

11 åtgärdas så snabbt som möjligt. Ansvariga personer ska utses och en uppföljning ska göras under hösten. Fr.o.m 1 januari 2009 finns nya regler om arbetsgivaransvaret vid rehabilitering. En halv utbildningsdag ska genomföras med alla chefer med personalansvar. Värdegrundsarbete HR-gruppen ansvarar för att de nationella strategierna för det fortsatta värdegrundsarbetet genomförs på skolan. HR-gruppen ska i samråd med ledningen kontinuerligt anordna informations- och utbildningstillfällen för att ge aktuell information inom personalområdet på t ex Öppet forum och Chefsforum. EPVU/Verksamhetsutvecklingsgruppen Verksamhetsutvecklingsgruppen arbetar med kvalitetsfrågor som direkt rör utbildningsverksamheten. Huvuduppgifter är ämnes- och kursutveckling, pedagogisk utveckling samt utvärdering. Gruppen ska utveckla processer, strukturer och strategier för kontinuerlig kunskapsuppbyggnad och ämnesutveckling. I detta ingår att kartlägga behov av ämnesutveckling samt bevaka och sprida kunskap om polisrelevant forskning och beprövad polisiär verksamhet. Gruppen ska vidare utveckla processer, strukturer och strategier för kontinuerlig utveckling av nya och befintliga kurser/delkurser samt vara ett pedagogiskt stöd för lärarkollektivet. Gruppen ska också samordna och kvalitetssäkra kursvärderingar och kursanalyser samt komma med förslag till förbättringar. Prioriterade områden för verksamhetsgruppen under år 2009 är: Kunskapsuppbyggnad och ämnesutveckling. Utveckling av en flexibel modell för nationell vidareutbildning. 5. Informationsgruppen Omvärldsfaktorer Polishögskolans verksamhet styrs av omvärldsbeslut och snabba förändringar. Inom vidareutbildningen minskar antalet kurser under Det samma gäller för antalet studenter på grundutbildningen. Förändringarna innebär också att antalet anställda kan komma att minska. Osäkerhetsfaktorer och snabba förändringar i kursutbud och studentantal ställer stora krav på ett flexibelt planerings- och utvecklingsarbete samt en fungerande kommunikationsverksamhet. Värdegrund Under 2009 fortsätter Polisens värdegrundsarbete. Informationsgruppen kommer att arbeta för att Polisens gemensamma värdegrund förankras och levandegörs bland medarbetarna på Polishögskolan. Under våren 2009 ordnas ett kvällsseminarium för studenter och personal. 11

12 EU-ordförandeskapet 2009 Andra halvåret 2009 tar Sverige över ordförandeklubban i EU. Detta innebär att Europafrågorna hamnar högt upp på agendan. För Polishögskolans del innebär det ett omfattande arbete, bland annat inom ramen för Europeiska polisakademien (CEPOL). Informationsgruppen kommer att stödja Internationella enhetens verksamhet och vara behjälplig med trycksaker, förmedling av nyheter etc., samt vid behov ha kontakt med CEPOL:s huvudkontor i England. Nya webbplatser, nytt publiceringsverktyg Under våren 2009 har Polisens webbplatser (IntraPolis och lanserats. Webbplatserna har förnyats både till innehåll och form. Dessutom används nu publiceringsverktyget EpiServer. Under 2009 har informationsgruppen en viktig uppgift att förvalta och utveckla innehåll, form och funktion på webbplatserna. Informationsgruppen kommer under hösten 2009 att bilda ett redaktionsråd med representanter från verksamhetens olika delar för att skapa engagemang runt de nya webbarna. Syftet med rådet är att fler medarbetare aktivt ska involveras i arbetet med framför allt IntraPolis och själva ha ansvar för publicering av information på utvalda sidor. Utbildningsinsatser kommer att krävas för de personer som ska arbeta i systemet. Ny organisation Polishögskolans organisation kommer att utredas under andra hälften av Ett direktiv för utredningen har tagits fram och en utredningsgrupp ska utreda hur utbildningsenheterna på Polishögskolan kan organiseras på bästa sätt för att möta de krav som ställs i framtiden, en framtid som ställer höga krav på bland annat flexibilitet med tanke på rådande osäkerhet om studentantal och kursbeställningar. Ett förslag ska presenteras för ledningsgruppen under hösten så att den nya organisationen kan sjösättas till årsskiftet. Informationsgruppen kommer att följa arbetet och fortlöpande informera om utredningsgruppens arbete. 6. Controllergruppen Controllergruppens arbete är främst att säkerställa Polishögskolans ekonomiska redovisning så att den ger en rättvisande bild av verksamheten. Vidare ska controllergruppen se till att skolans inköp genomförs enligt de regler och instruktioner som finns. I enhetens arbetsuppgifter ingår att vara informerad om vad som händer på det ekonomiska området inom Polisen, men även att vara uppdaterad på vad som händer inom regering och riksdag som har betydelse för skolans verksamhet. Arbetet innebär kontakter med olika enheter inom RPS och att samverka med andra polismyndigheter Under året ska controllergruppen: Fortsätta arbetet med att utveckla rutiner för ett effektivt inköp. Under hösten kommer införandet av sammanlänkningen mellan Agresso Inköp och den elektroniska fakturahanteringen dvs. matchning. Fortsätta arbetet med att vidareutveckla uppföljningsstödet för verksamheten. Delta i införandet av Polisens nya budgetverktyg. 12

13 Delta i översynen av PRR koder och eventuellt införande av VPOP. Delta i översynen av inventeringsrutiner inom Polisen. Öka kunskapen om statlig upphandling. Ge internutbildning och stöd i de system och rutiner som finns. 7. Förvaltningsenheten Uppdrag Förvaltningen utgör stödverksamhet för de tre poliutbildningarna genom att tillhandahålla ändamålsenliga tjänster, material, system och lokaler för en effektivare kärnverksamhet. I förvaltningens uppdrag ligger handläggning av disciplinutredningar och att hålla samman remisshanteringen. För förvaltningen vid Umeå och Växjö universitet gäller även att på ett effektivt sätt uppfylla avtalen mellan universiteten och Rikspolisstyrelsen. Mål Gemensamma mål för de tre polisutbildningarna: Anställda och studenter skall ha tillgång till funktionell utrustning och relevanta system för att kunna utföra sitt arbete. Upprätta rutiner och policys inom bl.a. IT-området, behörighetsadministration och uniformshantering. Alla inköp skall samordnas av förvaltningen. Neddragning/avveckling av lokaler, utrustning, system och annan verksamhet ska anpassas till minskad utbildnings- och personalvolym inom GU och VU. Genomförande För att kunna genomföra neddragningar och avvecklingar i olika delar krävs att förvaltningen upprättar avvecklingsplaner inom dessa områden, exempelvis en lokalförsörjningsplan. Förvaltningens olika grupper eller medarbetare kommer under 2009 att fortsätta initiera, delta och driva frågor i olika samverkansgrupper. På så sätt kommuniceras och underhålls relationer och processer för att effektuera uppsatta mål. 13

Polishögskolans verksamhetsplan 2008

Polishögskolans verksamhetsplan 2008 1 (7) Polishögskolans verksamhetsplan 2008 Datum Diarienummer 2008-08-27 PHS 191-4835/08 Polishögskolans verksamhetsplan 2008 2008-08-28 Foto: Peter Knutson 2 Rektorns inriktningar Polishögskolan ska utbilda

Läs mer

Polishögskolans. verksamhetsplan. www.polishogskolan.se

Polishögskolans. verksamhetsplan. www.polishogskolan.se Polishögskolans verksamhetsplan 2011 www.polishogskolan.se 2 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Monica Landergård,

Läs mer

Objektplan PHS 2009 Orgenhet Insats/projekt (Oblig. Fält) Vh Spec Fin Bu-avtal

Objektplan PHS 2009 Orgenhet Insats/projekt (Oblig. Fält) Vh Spec Fin Bu-avtal 200 Ledning 30001 Rektor KF 301 8090601 Förvaltning PHS 30002 Ledningsgrupp inkl sekreterare KF 301 8090601 Förvaltning PHS 30003 Personalfrämjande åtgärd KF 301 8090601 Förvaltning PHS 30004 Övrigt KF

Läs mer

Det här är Polishögskolan

Det här är Polishögskolan www.polishogskolan.se Det här är Polishögskolan 1 Polishögskolans uppdrag är att utbilda svensk polis i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten och rättssäkerheten i samhället. Genom utbildning

Läs mer

Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se

Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se Polishögskolans verksamhetsplan www.polishogskolan.se 2010 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Monica Landergård,

Läs mer

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp Utdrag ur PM Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2001-09-27 Reviderad 2002-09-12, 2003-11-07, 2004-05-13 Uppdaterad 2008-05-27

Läs mer

Utredningsgruppens uppdrag

Utredningsgruppens uppdrag UTREDNING FÖR EFFEKTIVARE UTBILDNINGSORGANISATION Första delrapporten Inledning och bakgrund Den 2 juni 2009 beslutade Polishögskolans ledning att tillsätta en utredningsgrupp med syfte att utreda möjligheterna

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny polisutbildning. Dir. 2006:10. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006

Kommittédirektiv. En ny polisutbildning. Dir. 2006:10. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 Kommittédirektiv En ny polisutbildning Dir. 2006:10 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur polisutbildningen helt

Läs mer

Att sätta lön vid lönerevision

Att sätta lön vid lönerevision 1 (7) BESLUT 2012-05-16 Dnr SU 609-1594-12 Personalchefen Att sätta lön vid lönerevision Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A 106 91 Stockholm 2 (7) Innehåll Inledning...

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 4 När är VFU placerad i utbildningen? 4 Hur är VFU organiserad? 4 VFU placering 5 Ansvarsområden

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

e-strategi i utbildningen 2013-2016

e-strategi i utbildningen 2013-2016 19 februari 2013 1 (5) e-strategi i utbildningen 2013-2016 Huddinge ska vara en av de tre bästa skol-it-kommunerna i länet. En verksamhet i takt med tiden Vision E-strategi i utbildningen i Huddinge ger

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Allmänt Kommissarie Stefan Thörn fick den 15 juni 2009 i uppdrag att tillsammans

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Inledning Högskolebibliotekets kvalitetssystem ska se till att den service och det stöd som ges via biblioteket håller hög kvalitet. Högskolebiblioteket arbetar

Läs mer

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING VID KTH Skapat av Dokumentdatum Ev. diarienummer Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH Ersätter Lönepolicy nr 1/2006 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Chefer till nationella avdelningar

Chefer till nationella avdelningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till nationella avdelningar till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd, Väst, Öst, Stockholm, Mitt, Bergslagen, Nord)

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

Förslag till organisation

Förslag till organisation Högskolan i Halmstad Sektionen för lärarutbildning Lisbeth Ranagården 2012-10-14 Cecilia Kjellman 2013-09-04 Förslag till organisation Sektionsstyrelsen på Sektionen för Lärarutbildningen föreslår rektor

Läs mer

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Gäller tillsvidare, revideras 2017 Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning:

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Rektor BESLUT 2015-05-26 Dnr HS 2015/129 Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Jag fastställer härmed handlingsplan för utveclding av excellent lärmiljö år 2015 2016. Rådet för

Läs mer

Polisaspiranter vid Polismyndigheten i Kalmar län har sin anställning vid Personalenheten.

Polisaspiranter vid Polismyndigheten i Kalmar län har sin anställning vid Personalenheten. POLISASPIRANTPOLICY DATUM: 2005-09-11 DIARIENR: A-761-4849/05 PERSONALENHETEN Policy beträffande polisaspiranter (Syfte, mål och innehåll enligt nationell plan samt lokala tillägg med inspiration från

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr 413/2006-510 UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

IT-plan Bo SKOLA 2010-2011

IT-plan Bo SKOLA 2010-2011 IT-plan Bo SKOLA 2010-2011 2010-10-07 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. IT infrastruktur... 3 3.1 Datorer... 3 3.2 Pool PC/Elev PC... 4

Läs mer

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER LINNÉUNIVERSITETET Nämnden för utbildningsvetenskap BESLUT 2010-12- 02 KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER Inledning Linnéuniversitetet etablerades 2010-01- 01, och under våren 2010 har bl.a. Linnéuniver-

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle 2012 09 18 VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP Institutionen för Individ och samhälle 1 Innehåll Inledning... 3 Syftet med VFU... 3 Principer för organiseringen av VFU... 5 VFU-organisationen...

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Nursing Care of Persons with Infectious Diseases

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer

Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer Rikspolisstyrelsen 2013-08-23 RAPPORT 2 (6) INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UPPDRAGET... 3 2.1 Uppdragets genomförande... 3 3 GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 4 När är VFU placerad i utbildningen? 4 Hur är VFU organiserad? 4 VFU placering 5 Ansvarsområden

Läs mer

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET STRATEGISK AGENDA 2015 2018 1 2 HÄLSAAR BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET IVVÄLFÄRDHÄ VHÄLSAVÄ BETS S Vision och strategier för Fortes verksamhet inom hälsa, arbets liv och välfärd 2015 2018 Forte arbetar på uppdrag

Läs mer

Det händer på Polishögskolan

Det händer på Polishögskolan Nr 5 juni 2010 Det händer på Polishögskolan Innehåll nr 5 Det är roligt att vara polis i Sverige. Positiv respons på utbildning i arbetsmiljöbrott. Justitiedepartementet besökte Polishögskolan. Motorcykelkursen

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland. Antagen 2009-10-24. Sidan 1 av 7

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland. Antagen 2009-10-24. Sidan 1 av 7 Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2010 Antagen 2009-10-24 Sidan 1 av 7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Hörselskadades distrikt i Västra Götaland kommer under år

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi,

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21 Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER Arbetsanpassning Dokumentnamn Arbetsanpassning Dokumenttyp Riktlinje Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige Per Häggström

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Kriterier för lönesättning vid Högskolan

Kriterier för lönesättning vid Högskolan Kriterier för lönesättning vid Högskolan Dalarna Bilaga till Policy för löner Beslut: Rektor 2005-04-13 Revidering: 2009-02-12, 2013-10-24 Dnr: DUC 2003/539/12 Gäller fr o m: 2013-10-24 Ersätter: Kriterier

Läs mer

I KROGNÄRA MILJÖER EN PILOTSTUDIE AV LÄNSSTYRELSERNA DALARNA / GÄVLEBORG

I KROGNÄRA MILJÖER EN PILOTSTUDIE AV LÄNSSTYRELSERNA DALARNA / GÄVLEBORG SAMVERKAN MOT VÅLD I KROGNÄRA MILJÖER EN PILOTSTUDIE AV LÄNSSTYRELSERNA DALARNA / GÄVLEBORG Bakgrund Folkhälsomyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet initierade 2012 två parallella förstudier

Läs mer

INFOBLADET. Journalister fick lära mer om 112-myndigheterna

INFOBLADET. Journalister fick lära mer om 112-myndigheterna INFOBLADET östgötapolisen redaktör: Annika Manninen, informatör ansv. utgivare: Annsofie Bondesson, informationsdirektör Materialet till Infobladet skickas till mailto:annika.manninen@polisen.se senast

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor

IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor Styrdokument, plan Skolstrateg 2014-02-04 Per Kornhall 08-590 976 50 Dnr SVV/2013:112 per.kornhall@upplandsvasby.se IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor Nivå: Nämndspecifikt styrdokument

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för grundutbildningen till polis. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

BHS - handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016

BHS - handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016 BHS - handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016 Uppdaterat 2013-10-21 Detta underlag är baserat på de högskolegemensamma målen för hållbar utveckling 2014-2016 (dnr 555-13) samt institutionens verksamhetsplan

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Policy Verksamhetsförlagd utbildning VFU

Policy Verksamhetsförlagd utbildning VFU Policy Verksamhetsförlagd utbildning VFU Barn- och ungdomsförvaltningen Karlstad kommun Vfu Verksamhetsförlagd utbildning i Karlstad kommun Riksdagen tog beslut om en ny lärarutbildning den 25 oktober

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensförsörjningsprocessen är en del av verksamhetsutvecklingen och syftar till

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde.

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde. Forsknings- och utbildningsnämnden ALLMÄNNA RÅD 2010-09-08 Dnr HS 2010/328-510 Utformning av utbildningsplan 1 Allmänt Bestämmelser om utbildningsplan finns i Högskoleförordningen. Där framgår att det

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Audiologiutbildningen - Kvalitetsarbete 2011/2012

Audiologiutbildningen - Kvalitetsarbete 2011/2012 Lunds universitet -02-01 Medicinska fakulteten Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Boel Heister Trygg Audiologiutbildningen - Kvalitetsarbete /2012 Sakområde Fokus Mål Strategi Tid Ansvar

Läs mer

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bakgrund och mål Bibliotekets mål är att erbjuda studenter och doktorander kurser i informationssökning som följer högskolelagens

Läs mer

ningen Hogre raddningstjanstkurs frän och med 2UU2-03-11 och tillsvidare.

ningen Hogre raddningstjanstkurs frän och med 2UU2-03-11 och tillsvidare. Kursplan Högre ningen Hogre raddningstjanstkurs frän och med 2UU2-03-11 och tillsvidare. Högre räddningstjanstkurs 4 Kursens inriktning 4 Kursens mål och syfte 6 Ledningsprinciper 6 Beslutsprocesser och

Läs mer

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikrapport 2013-06- 05 Sofia Stoor 840327-0104 stoorsofia@gmail.com Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Kommunikationsavdelningen Kvalificerad yrkespraktik inom samhällsvetenskapliga

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Mycket goda studieresultat

Mycket goda studieresultat Geflle Montessoriiskollas viisiion Vi har skapat en vision för att bli en riktigt bra skola, en av Sveriges bästa när det gäller trygghet och elevernas kunskaper. För att klara detta behöver vi en vision

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Björndalsskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer