Polishögskolans verksamhetsplan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se"

Transkript

1 Polishögskolans verksamhetsplan 2010

2

3 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Monica Landergård, informationschef Eva Lundström, chef controllergruppen Heelena Nilsson, bibliotekschef. Form & grafik: Jörgen Knutsson Foto: Peter Knutson. Sid. 5, Sid. 7, övriga bilder är tagna av Jörgen Knutsson. Upplaga: April 2010, 500 ex. Tryck: RPS tryckeri. Polishögskolan 2010

4 1. Inledning 1.1 Rektors viljeinriktning Grunden till framtidens poliser läggs till stor del under studierna vid Polishögskolan. Det är också här som redan yrkesverksamma polisanställda kan tillägna sig den så viktiga och nödvändiga vidareutbildningen. Vi anordnar även ett stort antal uppdragsutbildningar för externa kunder varje år. Genom detta har Polishögskolan en viktig del i Polisens uppdrag: att minska brottsligheten samt att öka tryggheten och rättssäkerheten i samhället. Vi ska bidra till att uppfylla målen genom att bedriva utbildning på Polisprogrammet samt erbjuda ett brett kursutbud av vidareutbildning och uppdragsutbildning. All utbildning ska präglas av hög kvalitet samt ha ett innehåll som ligger i framkant när det gäller utveckling, metoder och senaste forskning. Våra lärare ska besitta en hög kompetens inom respektive ämnesområde. För att kunna bedriva utbildning av hög kvalitet krävs att det finns tillgång till den senaste forskningen och litteraturen inom de aktuella områdena. På Polishögskolan har vi förmånen att ha ett eget bibliotek. Förutom service till studenter och kursdeltagare är biblioteket tillgängligt för alla polisanställda i Sverige samt forskare på Brottsförebyggande rådet. Liksom polisorganisationen i övrigt påverkas också vi av det omgivande samhället. För Polishögskolans del har det inneburit att vi tvingats leva med en viss osäkerhet. I april 2008 lämnades slutbetänkandet av utredningen om framtidens polisutbildning (SOU 2008:39). Beroende på vilka beslut regeringen fattar kan dessa förslag få stor påverkan på utbildningen av Svensk polis. Det internationella utbytet och samarbetet inom Polisen växer för varje år och behoven av internationella nätverk ökar. Polishögskolan möter upp de ökade kraven på internationell utbildning genom att erbjuda ett stort antal aktiviteter/kurser inom ramen för CEPOL, den europeiska polisakademien, och FRONTEX. Vi deltar också regelbundet i Nordcop, ett studentutbyte mellan de nordiska polisutbildningarna. Det polisiära samarbetet i kampen mot brottslighet ska gå hand i hand med en ökad samverkan om utbildning av polis, som organiseras på grundval av ökad rörlighet, ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter och god praxis. 2

5 1. Inledning Efter ett nollintag under 2010, får vi nya studenter Det innebär att vi 2010 kan lägga resurser på att utveckla och genomföra fler kurser inom vidareutbildningsområdet. Som ett led i att höja kompetensen har vi sett över organisationen. Det medförde att vi från årsskiftet slog samman grund- och vidareutbildningen till en Utbildningsenhet. Polishögskolan kommer under 2010 att fortsätta arbetet med att levandegöra Polisens värdegrund i den dagliga verksamheten. Vi har ett ansvar att i all utbildning diskutera hur vi stärker och vårdar förtroendet för Polisen. Vi ska också fortsätta att utveckla kurser inom bland annat grov organiserad brottslighet, brott i nära relationer samt integrera polisens underrättelsemodell, PUM och polisens nationella utrednings-koncept, PNU i befintliga kurser. För att kunna uppfylla målen i verksamhetsplanen är det viktigt att satsa på en långsiktig kompetensförsörjning. Vi ska arbeta för att behålla den kompetens vi har och samtidigt sträva efter att på olika sätt knyta till oss ny kunskap. Med det breda kursutbud vi kan erbjuda samt med hög kvalitet i utbildningen, vill vi lägga grunden till att vara hela Polisens utbildningscentrum Ebba Sverne Arvill, rektor 3

6 1. Inledning 1.2 Polishögskolans uppdrag Polishögskolan bedriver grundutbildning för blivande poliser genom Polisprogrammet. Det innefattar utbildningen vid Polishögskolan, polisutbildning på distans samt förvaltning av polisutbildningarna vid Linnéuniversitetet i Växjö och Umeå universitet. Antal studerande på Polisprogrammet på Polishögskolan (inklusive distansutbildningen) uppgår VT 2010 till 936 och HT 2010 till 408. Vi genomför också fortbildning och vidareutbildning för polisanställda samt uppdragsutbildning för Polisen och externa intressenter. Under 2010 har Polishögskolan fått beställningar på ca 80 kurser vilket förändras löpande. Polishögskolan bedriver också metodutveckling i utbildningsfrågor och samverkar nationellt och internationellt i utbildningsfrågor. Vi tillhandahåller även biblioteksservice för hela polisorganisationen och Brottsförebyggande rådet. 4

7 2. Övergripande mål 2 Övergripande mål Polishögskolan ska vara en ledande nationell resurs för utbildning och kunskapsutveckling för Svensk polis. Utbildningsmiljön vid Polishögskolan ska vara kreativ, lärande och stimulera till kritiskt tänkande. Den ska förbereda studenten och göra kursdeltagaren trygg i sin yrkesroll. Den ska i förlängningen leda till att polisverksamheten utvecklas. Polishögskolan ska i varje uppdrag leva upp till uppdragsgivarens krav beträffande kvalitet, effektivitet och pris. 5

8 Innehållsförteckning 1. Inledning Rektors viljeinriktning Polishögskolans uppdrag 4 2. Övergripande mål 5 3. Styrdokument för verksamheten 8 4. Polishögskolans organisation Målbild Prioriterade områden Uppdrag Grundutbildning/Polisprogrammet Fort- och vidareutbildning Internationell verksamhet Utveckling Gemensam utveckling Förvaltning Bibliotek Beredskapspolisen Gemensam verksamhet Finansiering Bilagor 32 Bilaga 1: Organisationsskiss Bilaga 2: Aktivitetsplan 2010 Polishögskolan (separat dokument).

9

10 3. Styrdokument för verksamheten 3 Styrdokument för verksamheten Polishögskolan är en del av Rikspolisstyrelsen och vi följer de strategier och riktlinjer som är relevanta för vår verksamhet. Verksamhetsplanen för Polishögskolan bygger på polisutbildningsförordningen, regleringsbrevet, Polisens planeringsförutsättningar för perioden , Rikspolisstyrelsens verksamhetsplan samt avtal mellan Polishögskolan och Huvudkontoret vid Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen (inklusive Polishögskolan) arbetar i en beställar/utförarmetod, som bygger på att Rikspolisstyrelsens Huvudkontor beställer utbildning av Polishögskolan. Polishögskolans verksamhet baseras i huvudsak på beställningar. De ekonomiska ramarna för Polishögskolan under 2010 bestäms utifrån beställningar och uppdrag. 8

11 4. Polishögskolans organisation 4 Polishögskolans organisation Polishögskolans personal består av ca 300 personer inom olika yrkeskategorier. På grund av verksamhetens krav tillämpas olika anställningsformer på Polishögskolan (bl.a. tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning enligt LAS och 8 förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen samt tidsbegränsad tjänstgöring enligt samma instruktion) vilket medför en stor personalomsättning. Polishögskolan styrs av en rektor. Till stöd har rektor en ledningsgrupp som består av de personer rektor utser. Organisationen består av fyra enheter och två fristående grupper. Utbildningsenheten leds av en studierektor. Enheten planerar och genomför Polisprogrammet, fort- och vidareutbildning samt vissa internationella aktiviteter/kurser. Enheten består av sju grupper; sex lärargrupper och en administrativ grupp. Enheten för planering och verksamhetsutveckling består av ett kansli samt tre grupper. Kansliets uppdrag är att hantera samtliga beställningar avseende utbildning. Biblioteket erbjuder biblioteksservice till Polishögskolans studenter, personal och samtliga polisanställda i Sverige. HR ansvarar för att anställa, introducera och utveckla personal samt hanterar övriga personalfrågor på ett övergripande plan. Verksamhetsutvecklingsgruppen utvecklar, följer upp och utvärderar utbildningen. Internationella enheten driver och utvecklar Polishögskolans internationella uppdrag samt informerar och samordnar deltagande i internationella utbildningar för Svensk polis. Förvaltningsenheten består av ett kansli samt fem grupper. Kansliet har hand om fastighetsfrågor, hanterar remisser, utredningar och disciplinärenden. Garagegruppen ansvarar för fordonsparken. 9

12 4. Polishögskolans organisation IT-gruppen ansvarar för att samordna Polishögskolans IT-lösningar. Service har hand om Konferenscentrum, lokalvård, uniformshantering, lokaler, telefoni, säkerhet m.m. Förvaltningsgrupperna vid polisutbildningarna i Umeå respektive Växjö (Linnéuniversitetet) hanterar fordon, vapen, uniformer och lokaler. Controllergruppen ansvarar för Polishögskolans redovisning, samt arbetar med upphandling och inköp. Informationsgruppen arbetar med extern och intern kommunikation samt > grafisk formgivning. Organisationsskiss se bilaga 1. 10

13 5. Målbild 5 Polishögskolans målbild Vi är ENGAGERADE - med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde. Polishögskolan arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en polisutbildning av hög kvalitet. Kurs- och verksamhetsutvecklingen ska hålla hög kvalitet och vara ändamålsenlig utifrån polismyndigheternas behov och polisarbetets krav. Verksamheten ska även bidra till ökad enhetlighet i polisverksamheten. Polishögskolan ska kontinuerligt föra en dialog med Huvudkontoret och polismyndigheterna om inriktningen av kursutbudet och behovet av kursutveckling för att nå goda resultat. Polishögskolans verksamhet ska planeras och genomföras så att varje medarbetares engagemang, kompetens och förmåga att ta ansvar tas tillvara. Vi är EFFEKTIVA - för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling. Polishögskolan ser till att målen för Polisen får genomslag i utbildningen. Polishögskolan ska använda personalens kompetens och tillgängliga resurser effektivt och säkerställa att ekonomin är i balans. Polishögskolan ska präglas av effektivt resursutnyttjande, hög leveransförmåga och goda resultat. 11

14 5. Målbild Vi är TILLGÄNGLIGA - för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande. Polishögskolan är en kunskapsorganisation. Vi vet hur man bedriver utbildning och vi vet hur Polisen arbetar. I samverkan med Huvudkontoret, polismyndigheterna samt externa samarbetspartners inom och utom rättsväsendet t.ex. universitet och högskolor kan vi bidra till utveckling av polisverksamheten såväl genom vår utbildningsverksamhet som vår övriga verksamhet. Polishögskolans personal ska genom sitt bemötande t.ex. vid besök, undervisningstillfällen och övriga externa kontakter visa en hög serviceanda och professionalism och bidra till att öka allmänhetens förtroende för Polisen. Vi ska också visa att vi är en professionell samarbetspartner som håller god kvalitet. Polishögskolans interna arbete ska kännetecknas av ett nära och gott samarbete över enhetsgränserna, där vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande för varandra. 12

15 13

16 6. Prioriterade områden 6 Prioriterade områden På Polishögskolan finns ett antal områden som ska prioriteras utifrån Polisens planeringsförutsättningar samt rektors viljeinriktning. Utbildning Polishögskolan ska genomföra Polisprogrammet termin 2-4 med fortsatt hög kvalitet. I planeringsförutsättningarna anges ett antal områden som ska prioriteras. Polishögskolan har fått i uppdrag att planera och genomföra särskilda utbildningsinsatser inom de prioriterade områdena grov organiserad brottslighet, människohandel med särskild inriktning mot sexuella ändamål samt brott i nära relationer. Värdegrund Polisens värdegrund ska bidra till ständig utveckling av verksamheten och ska gälla såväl externt som internt. Genom engagemang, effektivitet och tillgänglighet ska chefer och medarbetare bidra till förbättrade resultat och ett ökat förtroende för Polisen. Polishögskolan arbetar aktivt med frågan genom att ha en stående punkt om värdegrunden vid arbetsplatsträffar. Värdegrunden ska även genomsyra den utbildning som ges till studenter och kursdeltagare. Polisens underrättelsemodell I den utbildning som bedrivs på Polishögskolan ska Polisens underrättelsemodell integreras som en naturlig del. Polisens nationella utredningskoncept Polishögskolan ska såväl i Polisprogrammet som i vidareutbildningskurser införliva Polisens nationella utredningskoncept i relevanta delar. >> Miljöarbete Statliga myndigheter ska öka arbetet för en bättre miljö genom miljöledningssystem. Syftet är att integrera miljöhänsyn i den ordinarie verksamheten och förbättra miljöarbetet. Polishögskolan verkar för en bättre miljö genom att chefer och medarbetare alltid ska ha miljöaspekten med såväl i det kortsiktiga som det långsiktiga arbetet. 14

17 6. Prioriterade områden Internationell verksamhet Svensk polis påverkas av det som sker internationellt, med brottslighet som rör sig över länders gränser. Därför är det viktigt att ha väl fungerande internationella samarbeten samt kunskap om vilka samarbetsformer och stöd det finns. CEPOL (Collège européen de police/european police college) har bland annat som syfte att genom olika utbildningsaktiviteter bidra till att nätverk utvecklas mellan poliser och polisorganisationer i de olika länderna samt öka möjligheten till samarbete över gränserna i kampen mot brottsligheten. Polishögskolan kommer under 2010 att arrangera och genomföra fyra aktiviteter inom CEPOL samt administrera deltagande vid ett 80-tal andra CEPOL-aktiviteter. > 15

18 7. Uppdrag 7 Uppdrag Polishögskolan utför på beställning av Huvudkontoret ett antal uppdrag som regleras genom avtal. Avtalen anger vilken verksamhet som ska bedrivas på Polishögskolan och vad som ska prioriteras. Avtalen är inte utformade utifrån organisation utan utifrån verksamhet. 16

19 7. Uppdrag 17

20 7. Uppdrag 7.1 Uppdrag Grundutbildning/Polisprogrammet Avtalet innebär att Polishögskolan ska planera och genomföra termin 2-4 i enlighet med gällande utbildningsplan beslutad I det ingår även att säkerställa integrationen av genusperspektiv, jämlikhetsperspektiv, mångfaldsperspektiv och Polisens värdegrund i utbildningen. Studenterna ska ges möjlighet till inflytande och deras synpunkter på utbildningen ska tas tillvara. Polishögskolan deltar i det nordiska lärar- och studentutbytet Nordcop. 18 >>>>

21 7. Uppdrag 7.2 Uppdrag Fort- och vidareutbildning Polishögskolan ska planera, genomföra och examinera beställda fort- och vidareutbildningar samt utarbeta kursplaner. I uppdraget ingår att säkerställa att det i vidareutbildningen sker en integration av genusperspektiv, jämlikhetsperspektiv, mångfaldsperspektiv och Polisens värdegrund. > >>> 19

22 7. Uppdrag 7.3 Uppdrag Internationell verksamhet Polishögskolan ska delta i arbetet inom CEPOL, FRONTEX och AEPC (styrelse, kommittéer, arbetsgrupper och projekt) samt delta i genomförande av internationella studiebesök. 20

23 7. Uppdrag 7.4 Uppdrag Utveckling Kurs- och ämnesutveckling Polishögskolan ska ansvara för kurs- och ämnesutveckling i såväl teoretiska som praktiska ämnen i utbildningen. I det ingår att kartlägga och redovisa behoven samt säkerställa rutiner och strategier av ämnesutvecklingen inom Polishögskolans verksamhet. Polishögskolan ska också delta i nätverk som bidrar till utveckling av ämnen och/eller verksamheten. Pedagogiskt stöd På Polishögskolan ska det finnas resurser för pedagogiskt stöd för lärare och instruktörer. Det ska ges möjlighet att utveckla lärar-/instruktörsrollen samt inhämta aktuell kunskap inom respektive ämnesområden. Kvalitet För att säkra kvaliteten på utbildningarna ska kursutvärdering genomföras och kursanalys sammanställas efter varje kurs. Kursanalysen ska fokusera på förslag för att göra kursen ännu bättre vid nästa tillfälle. Förbättringarna ska göras löpande och möta verksamhetens och beställarens krav. 21

24 7. Uppdrag 7.5 Uppdrag Gemensam utveckling Särskilda underavtal tecknas löpande. 7.6 Uppdrag Förvaltning Förvaltningen ska vara ett stöd till kärnverksamheten. Avtalet omfattar ledning samt olika stödfunktioner som service och teknik, lokalförsörjning och underhåll, IT-stöd, information och kommunikation, ekonomi samt personalfrågor. Det omfattar även viss förvaltning för polisutbildningarna vid universiteten i Växjö och Umeå. Polishögskolan har också uppdraget att tillhandahålla ett Konferenscenter. 22

25 7. Uppdrag 23

26 7. Uppdrag 7.7 Uppdrag Bibliotek Polishögskolans bibliotek ska tillhandahålla biblioteksservice för Polisen och vara en nationell resurs för vetenskaplig informationsförsörjning och kunskapsförmedling inom polisväsendets verksamhetsområden. Biblioteket är också en resurs för utveckling av informationskompetens hos Polishögskolans personal och studenter. 7.8 Uppdrag Beredskapspolisen Polishögskolan ska bedriva utbildning för beredskapspoliser. 24

27 7. Uppdrag 25

28 8. Gemensam verksamhet 8 Gemensam verksamhet Kompetensförsörjning Personer med rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt är en förutsättning för att uppnå verksamhetsresultat och kostnadseffektivitet. Polishögskolan ska ha chefer med vilja och förmåga att leda och styra verksamheten samt ha medarbetare med vilja och förmåga att bidra till verksamhetens mål. Mångfald ska vara en integrerad och självklar del av Polishögskolans verksamhet och bidra till en mer effektiv och attraktiv arbetsplats. Rekrytering ska i varje enskilt ärende utgå från Polisens rekryteringsprocess med särskild betoning på kompetensprofilen. Utvecklingssamtal ska genomföras årligen och ligga till grund för nästa års planering. Lönesamtal och lönesättande samtal samt kollektivavtalsförhandlingar ska genomföras. Varje enhet/grupp ska ha regelbundna arbetsplatsträffar för att sprida information samt ta tillvara medarbetarnas idéer kring verksamhetsutveckling. Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöaspekterna ska beaktas genom att arbetsmiljöronder kontinuerligt genomförs på Polishögskolan. Polishögskolan ska arbeta för att sjukfrånvaron är fortsatt låg och att rehabiliteringsinsatser ska initieras tidigt och i samverkan med företagshälsovården. Polishögskolan ska vara en arbetsplats som är fri från kränkande särbehandling och trakasserier. 26

29 8. Gemensam verksamhet Intern styrning och kontroll Polishögskolan ska genomföra en riskanalys i syfte att säkra den interna styrningen och kontrollen. Kommunikation Kommunikationen ska bidra till att Polishögskolans övergripande mål uppnås samt förmedla en tydlig och relevant bild av Polishögskolans verksamhet. I förlängningen ska kommunikationen även bidra till att värna och stärka förtroendet för Polisen. Kommunikation ska vara verktyget som chefer och ledare använder för ledning och styrning av verksamheten. De ska översätta budskap och se till att informationen når rätt mottagare. Kommunikationen ska bidra till en ökad samverkan mellan Polishögskolans enheter. Grunden för all kommunikation ska vara mötet och samtalet. De andra kanalerna stödjer och kompletterar. Huvudsakliga informationskanaler för PHS medarbetare och studenter är Intrapolis samt lärplattformen Ping Pong. De elektroniska kanalerna ska användas samordnat och planerat för att nå målgrupper och att öka tillgängligheten. Alla medarbetare har ett ansvar för att hålla sig själva informerade samt att kommunicera kring Polishögskolans verksamhet. Vid kontakt med medier är det normalt den som är ansvarig för sakområdet som uttalar sig. Det är en prioriterad arbetsuppgift för varje chef att besvara frågor från media. 27

30 9. Finansiering 9 Finansiering Polishögskolans finansiering kommer till största delen från beställningarna från Huvudkontoret. De beställningarna avser Polisprogrammet, fort- och vidareutbildning, internationell verksamhet, bibliotek, utveckling och förvaltning. Polishögskolan får 396,8 miljoner via ordinarie beställningar detta inkluderar avtalsersättningarna till Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Utöver detta tillkommer medel för utbildning för beredskapspoliser, viss uppdragsutbildning samt särskilda uppdrag som via Huvudkontoret finansieras av regeringen, bl.a. människohandel med särskild inriktning mot sexuella ändamål och miljöbrott. Fördelning av medel: Utbildningsenheten Enheten för planering och verksamhetsutveckling Internationella enheten Förvaltningsenheten Avtalsersättning Linnéuniversitetet Avtalsersättning Umeå universitet Ledning, controller- och informationsgruppen 136,1 miljoner 24,6 miljoner 2,8 miljoner 117,7 miljoner 50,8 miljoner 37,3 miljoner 27,5 miljoner Polishögskolan administrerar avtalen med Linnéuniversitetet och Umeå universitet genom månatliga utbetalningar. Därutöver administrerar Polishögskolan löner m.m. för de poliser som undervisar vid Linnéuniversitetet och Umeå universitet Verksamheten följs upp efter varje tertial inom Rikspolisstyrelsen. Polishögskolan följer upp verksamheten månadsvis. Investeringar 2010 Investeringsramen för Polishögskolan 2010 är ca 7-8 miljoner. Inom ramen ligger bl.a. inköp av motorcyklar och miljöbilar. 28

31 >>>> 9. Finansiering >>>> 29

32 10. Bilagor Polishögskolan öppnar dörrar för din karriär! 24

33 25

34 Bilaga 1: Organisationsskiss Gruppchefer Växjö Verksamhetsutveckling Bibliotek HR Garage IT Service Umeå Utbildning Enheten för planering och verksamhetsutveckling Förvaltning Internationella enheten Information Controller Rektor # _

35

36 Swedish National Police Academy Adress: Ulriksdal, Sörentorp Solna / Tel: / E-post:

Polishögskolans verksamhetsplan

Polishögskolans verksamhetsplan Polishögskolans verksamhetsplan 2012 www.polishogskolan.se 2 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Lennart Karlsson,

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014 Mångfalds- och likabehandlingsplan En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns Mångfalds- och likabehandlingsplan Polisen ska vara en arbetsplats för alla där olikheter och olika bakgrund är

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Chef för Regionalt utvecklingscentrum

Chef för Regionalt utvecklingscentrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionalt utvecklingscentrum till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN 09 341 065 Projektledare: Monica Landergård Text: Ingmar Bergman Silvia Klinkott Lise von Krusenstjerna Monica Landergård Heelena Nilsson Annika Ulltin Form &

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Presschef, Kommunikationsavdelningen

Presschef, Kommunikationsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Presschef, Kommunikationsavdelningen till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Chef för arkitektur, IT-avdelningen

Chef för arkitektur, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för arkitektur, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Chef till Nationellt forensiskt centrum

Chef till Nationellt forensiskt centrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till Nationellt forensiskt centrum Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Verksamhetsplan. Rikspolisstyrelsen år 2014

Verksamhetsplan. Rikspolisstyrelsen år 2014 Verksamhetsplan Rikspolisstyrelsen år 2014 3 Innehåll Inledning......................................... 4 Organisation och uppgiftsfördelning.................. 6 Verksamhetsstyrningen inom Rikspolisstyrelsen........

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Sammanfattning SOU 2015:22

Sammanfattning SOU 2015:22 Sammanfattning Rektorsfunktionen är central för skolverksamhetens kvalitet och utveckling. Mitt uppdrag har bland annat varit att undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Chef till internrevision

Chef till internrevision Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till internrevision till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län, 2014 Produktion Kommunikationssektionen Foto Lars Hedelin Guide för avtalsarbete Sedan hösten 2012 har Polismyndigheterna

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Grafisk profil styrande dokument. En manual från Rikspolisstyrelsen

Grafisk profil styrande dokument. En manual från Rikspolisstyrelsen Grafisk profil styrande dokument En manual från Rikspolisstyrelsen avdelning I den här manualen finns information om den grafiska profil som används för styrande dokument inom Polisen. Det kan vara strategier,

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kommittén. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 2013-10-24

Kommittén. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 2013-10-24 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Kommittén 2013-10-24 Thomas Rolén kammarrättspresident vid Kammarrätten i Stockholm, har av regeringen utsetts att leda genomförandekommitténs

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation Riktlinjer för kommunikation Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-22 70 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning

Läs mer

Polishögskolan. året som gick

Polishögskolan. året som gick Polishögskolan året som gick 2011 341 123 Text: Thérèse Ahlén Annika Ulltin Lina Karlsson Heelena Nilsson Eva Lundström Helena Seyfert Harriet Jakobsson Öhrn Layout och grafik: Lina Karlsson Foto: Peter

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 ---

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 --- Talmanus till PowerPointpresentationen: Vägen till en polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021 Bild 1 --- Bild 2 Säkerhetspolisen ingår inte i reformen utan kommer att vara en egen myndighet efter

Läs mer

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m.

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. 2008-11-25 Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 STOCKHOLM Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. (PoA-400-6355/07)

Läs mer

STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017

STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017 T E T E T I S R E V I N U T MIT STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017 Strategi för verksamhetens förutsättningar 2013-2017 Dnr: MIUN 2012/612 Foto: Sandra Pettersson. Strategi för verksamhetens

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer