Polishögskolans verksamhetsplan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se"

Transkript

1 Polishögskolans verksamhetsplan 2010

2

3 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Monica Landergård, informationschef Eva Lundström, chef controllergruppen Heelena Nilsson, bibliotekschef. Form & grafik: Jörgen Knutsson Foto: Peter Knutson. Sid. 5, Sid. 7, övriga bilder är tagna av Jörgen Knutsson. Upplaga: April 2010, 500 ex. Tryck: RPS tryckeri. Polishögskolan 2010

4 1. Inledning 1.1 Rektors viljeinriktning Grunden till framtidens poliser läggs till stor del under studierna vid Polishögskolan. Det är också här som redan yrkesverksamma polisanställda kan tillägna sig den så viktiga och nödvändiga vidareutbildningen. Vi anordnar även ett stort antal uppdragsutbildningar för externa kunder varje år. Genom detta har Polishögskolan en viktig del i Polisens uppdrag: att minska brottsligheten samt att öka tryggheten och rättssäkerheten i samhället. Vi ska bidra till att uppfylla målen genom att bedriva utbildning på Polisprogrammet samt erbjuda ett brett kursutbud av vidareutbildning och uppdragsutbildning. All utbildning ska präglas av hög kvalitet samt ha ett innehåll som ligger i framkant när det gäller utveckling, metoder och senaste forskning. Våra lärare ska besitta en hög kompetens inom respektive ämnesområde. För att kunna bedriva utbildning av hög kvalitet krävs att det finns tillgång till den senaste forskningen och litteraturen inom de aktuella områdena. På Polishögskolan har vi förmånen att ha ett eget bibliotek. Förutom service till studenter och kursdeltagare är biblioteket tillgängligt för alla polisanställda i Sverige samt forskare på Brottsförebyggande rådet. Liksom polisorganisationen i övrigt påverkas också vi av det omgivande samhället. För Polishögskolans del har det inneburit att vi tvingats leva med en viss osäkerhet. I april 2008 lämnades slutbetänkandet av utredningen om framtidens polisutbildning (SOU 2008:39). Beroende på vilka beslut regeringen fattar kan dessa förslag få stor påverkan på utbildningen av Svensk polis. Det internationella utbytet och samarbetet inom Polisen växer för varje år och behoven av internationella nätverk ökar. Polishögskolan möter upp de ökade kraven på internationell utbildning genom att erbjuda ett stort antal aktiviteter/kurser inom ramen för CEPOL, den europeiska polisakademien, och FRONTEX. Vi deltar också regelbundet i Nordcop, ett studentutbyte mellan de nordiska polisutbildningarna. Det polisiära samarbetet i kampen mot brottslighet ska gå hand i hand med en ökad samverkan om utbildning av polis, som organiseras på grundval av ökad rörlighet, ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter och god praxis. 2

5 1. Inledning Efter ett nollintag under 2010, får vi nya studenter Det innebär att vi 2010 kan lägga resurser på att utveckla och genomföra fler kurser inom vidareutbildningsområdet. Som ett led i att höja kompetensen har vi sett över organisationen. Det medförde att vi från årsskiftet slog samman grund- och vidareutbildningen till en Utbildningsenhet. Polishögskolan kommer under 2010 att fortsätta arbetet med att levandegöra Polisens värdegrund i den dagliga verksamheten. Vi har ett ansvar att i all utbildning diskutera hur vi stärker och vårdar förtroendet för Polisen. Vi ska också fortsätta att utveckla kurser inom bland annat grov organiserad brottslighet, brott i nära relationer samt integrera polisens underrättelsemodell, PUM och polisens nationella utrednings-koncept, PNU i befintliga kurser. För att kunna uppfylla målen i verksamhetsplanen är det viktigt att satsa på en långsiktig kompetensförsörjning. Vi ska arbeta för att behålla den kompetens vi har och samtidigt sträva efter att på olika sätt knyta till oss ny kunskap. Med det breda kursutbud vi kan erbjuda samt med hög kvalitet i utbildningen, vill vi lägga grunden till att vara hela Polisens utbildningscentrum Ebba Sverne Arvill, rektor 3

6 1. Inledning 1.2 Polishögskolans uppdrag Polishögskolan bedriver grundutbildning för blivande poliser genom Polisprogrammet. Det innefattar utbildningen vid Polishögskolan, polisutbildning på distans samt förvaltning av polisutbildningarna vid Linnéuniversitetet i Växjö och Umeå universitet. Antal studerande på Polisprogrammet på Polishögskolan (inklusive distansutbildningen) uppgår VT 2010 till 936 och HT 2010 till 408. Vi genomför också fortbildning och vidareutbildning för polisanställda samt uppdragsutbildning för Polisen och externa intressenter. Under 2010 har Polishögskolan fått beställningar på ca 80 kurser vilket förändras löpande. Polishögskolan bedriver också metodutveckling i utbildningsfrågor och samverkar nationellt och internationellt i utbildningsfrågor. Vi tillhandahåller även biblioteksservice för hela polisorganisationen och Brottsförebyggande rådet. 4

7 2. Övergripande mål 2 Övergripande mål Polishögskolan ska vara en ledande nationell resurs för utbildning och kunskapsutveckling för Svensk polis. Utbildningsmiljön vid Polishögskolan ska vara kreativ, lärande och stimulera till kritiskt tänkande. Den ska förbereda studenten och göra kursdeltagaren trygg i sin yrkesroll. Den ska i förlängningen leda till att polisverksamheten utvecklas. Polishögskolan ska i varje uppdrag leva upp till uppdragsgivarens krav beträffande kvalitet, effektivitet och pris. 5

8 Innehållsförteckning 1. Inledning Rektors viljeinriktning Polishögskolans uppdrag 4 2. Övergripande mål 5 3. Styrdokument för verksamheten 8 4. Polishögskolans organisation Målbild Prioriterade områden Uppdrag Grundutbildning/Polisprogrammet Fort- och vidareutbildning Internationell verksamhet Utveckling Gemensam utveckling Förvaltning Bibliotek Beredskapspolisen Gemensam verksamhet Finansiering Bilagor 32 Bilaga 1: Organisationsskiss Bilaga 2: Aktivitetsplan 2010 Polishögskolan (separat dokument).

9

10 3. Styrdokument för verksamheten 3 Styrdokument för verksamheten Polishögskolan är en del av Rikspolisstyrelsen och vi följer de strategier och riktlinjer som är relevanta för vår verksamhet. Verksamhetsplanen för Polishögskolan bygger på polisutbildningsförordningen, regleringsbrevet, Polisens planeringsförutsättningar för perioden , Rikspolisstyrelsens verksamhetsplan samt avtal mellan Polishögskolan och Huvudkontoret vid Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen (inklusive Polishögskolan) arbetar i en beställar/utförarmetod, som bygger på att Rikspolisstyrelsens Huvudkontor beställer utbildning av Polishögskolan. Polishögskolans verksamhet baseras i huvudsak på beställningar. De ekonomiska ramarna för Polishögskolan under 2010 bestäms utifrån beställningar och uppdrag. 8

11 4. Polishögskolans organisation 4 Polishögskolans organisation Polishögskolans personal består av ca 300 personer inom olika yrkeskategorier. På grund av verksamhetens krav tillämpas olika anställningsformer på Polishögskolan (bl.a. tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning enligt LAS och 8 förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen samt tidsbegränsad tjänstgöring enligt samma instruktion) vilket medför en stor personalomsättning. Polishögskolan styrs av en rektor. Till stöd har rektor en ledningsgrupp som består av de personer rektor utser. Organisationen består av fyra enheter och två fristående grupper. Utbildningsenheten leds av en studierektor. Enheten planerar och genomför Polisprogrammet, fort- och vidareutbildning samt vissa internationella aktiviteter/kurser. Enheten består av sju grupper; sex lärargrupper och en administrativ grupp. Enheten för planering och verksamhetsutveckling består av ett kansli samt tre grupper. Kansliets uppdrag är att hantera samtliga beställningar avseende utbildning. Biblioteket erbjuder biblioteksservice till Polishögskolans studenter, personal och samtliga polisanställda i Sverige. HR ansvarar för att anställa, introducera och utveckla personal samt hanterar övriga personalfrågor på ett övergripande plan. Verksamhetsutvecklingsgruppen utvecklar, följer upp och utvärderar utbildningen. Internationella enheten driver och utvecklar Polishögskolans internationella uppdrag samt informerar och samordnar deltagande i internationella utbildningar för Svensk polis. Förvaltningsenheten består av ett kansli samt fem grupper. Kansliet har hand om fastighetsfrågor, hanterar remisser, utredningar och disciplinärenden. Garagegruppen ansvarar för fordonsparken. 9

12 4. Polishögskolans organisation IT-gruppen ansvarar för att samordna Polishögskolans IT-lösningar. Service har hand om Konferenscentrum, lokalvård, uniformshantering, lokaler, telefoni, säkerhet m.m. Förvaltningsgrupperna vid polisutbildningarna i Umeå respektive Växjö (Linnéuniversitetet) hanterar fordon, vapen, uniformer och lokaler. Controllergruppen ansvarar för Polishögskolans redovisning, samt arbetar med upphandling och inköp. Informationsgruppen arbetar med extern och intern kommunikation samt > grafisk formgivning. Organisationsskiss se bilaga 1. 10

13 5. Målbild 5 Polishögskolans målbild Vi är ENGAGERADE - med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde. Polishögskolan arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en polisutbildning av hög kvalitet. Kurs- och verksamhetsutvecklingen ska hålla hög kvalitet och vara ändamålsenlig utifrån polismyndigheternas behov och polisarbetets krav. Verksamheten ska även bidra till ökad enhetlighet i polisverksamheten. Polishögskolan ska kontinuerligt föra en dialog med Huvudkontoret och polismyndigheterna om inriktningen av kursutbudet och behovet av kursutveckling för att nå goda resultat. Polishögskolans verksamhet ska planeras och genomföras så att varje medarbetares engagemang, kompetens och förmåga att ta ansvar tas tillvara. Vi är EFFEKTIVA - för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling. Polishögskolan ser till att målen för Polisen får genomslag i utbildningen. Polishögskolan ska använda personalens kompetens och tillgängliga resurser effektivt och säkerställa att ekonomin är i balans. Polishögskolan ska präglas av effektivt resursutnyttjande, hög leveransförmåga och goda resultat. 11

14 5. Målbild Vi är TILLGÄNGLIGA - för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande. Polishögskolan är en kunskapsorganisation. Vi vet hur man bedriver utbildning och vi vet hur Polisen arbetar. I samverkan med Huvudkontoret, polismyndigheterna samt externa samarbetspartners inom och utom rättsväsendet t.ex. universitet och högskolor kan vi bidra till utveckling av polisverksamheten såväl genom vår utbildningsverksamhet som vår övriga verksamhet. Polishögskolans personal ska genom sitt bemötande t.ex. vid besök, undervisningstillfällen och övriga externa kontakter visa en hög serviceanda och professionalism och bidra till att öka allmänhetens förtroende för Polisen. Vi ska också visa att vi är en professionell samarbetspartner som håller god kvalitet. Polishögskolans interna arbete ska kännetecknas av ett nära och gott samarbete över enhetsgränserna, där vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande för varandra. 12

15 13

16 6. Prioriterade områden 6 Prioriterade områden På Polishögskolan finns ett antal områden som ska prioriteras utifrån Polisens planeringsförutsättningar samt rektors viljeinriktning. Utbildning Polishögskolan ska genomföra Polisprogrammet termin 2-4 med fortsatt hög kvalitet. I planeringsförutsättningarna anges ett antal områden som ska prioriteras. Polishögskolan har fått i uppdrag att planera och genomföra särskilda utbildningsinsatser inom de prioriterade områdena grov organiserad brottslighet, människohandel med särskild inriktning mot sexuella ändamål samt brott i nära relationer. Värdegrund Polisens värdegrund ska bidra till ständig utveckling av verksamheten och ska gälla såväl externt som internt. Genom engagemang, effektivitet och tillgänglighet ska chefer och medarbetare bidra till förbättrade resultat och ett ökat förtroende för Polisen. Polishögskolan arbetar aktivt med frågan genom att ha en stående punkt om värdegrunden vid arbetsplatsträffar. Värdegrunden ska även genomsyra den utbildning som ges till studenter och kursdeltagare. Polisens underrättelsemodell I den utbildning som bedrivs på Polishögskolan ska Polisens underrättelsemodell integreras som en naturlig del. Polisens nationella utredningskoncept Polishögskolan ska såväl i Polisprogrammet som i vidareutbildningskurser införliva Polisens nationella utredningskoncept i relevanta delar. >> Miljöarbete Statliga myndigheter ska öka arbetet för en bättre miljö genom miljöledningssystem. Syftet är att integrera miljöhänsyn i den ordinarie verksamheten och förbättra miljöarbetet. Polishögskolan verkar för en bättre miljö genom att chefer och medarbetare alltid ska ha miljöaspekten med såväl i det kortsiktiga som det långsiktiga arbetet. 14

17 6. Prioriterade områden Internationell verksamhet Svensk polis påverkas av det som sker internationellt, med brottslighet som rör sig över länders gränser. Därför är det viktigt att ha väl fungerande internationella samarbeten samt kunskap om vilka samarbetsformer och stöd det finns. CEPOL (Collège européen de police/european police college) har bland annat som syfte att genom olika utbildningsaktiviteter bidra till att nätverk utvecklas mellan poliser och polisorganisationer i de olika länderna samt öka möjligheten till samarbete över gränserna i kampen mot brottsligheten. Polishögskolan kommer under 2010 att arrangera och genomföra fyra aktiviteter inom CEPOL samt administrera deltagande vid ett 80-tal andra CEPOL-aktiviteter. > 15

18 7. Uppdrag 7 Uppdrag Polishögskolan utför på beställning av Huvudkontoret ett antal uppdrag som regleras genom avtal. Avtalen anger vilken verksamhet som ska bedrivas på Polishögskolan och vad som ska prioriteras. Avtalen är inte utformade utifrån organisation utan utifrån verksamhet. 16

19 7. Uppdrag 17

20 7. Uppdrag 7.1 Uppdrag Grundutbildning/Polisprogrammet Avtalet innebär att Polishögskolan ska planera och genomföra termin 2-4 i enlighet med gällande utbildningsplan beslutad I det ingår även att säkerställa integrationen av genusperspektiv, jämlikhetsperspektiv, mångfaldsperspektiv och Polisens värdegrund i utbildningen. Studenterna ska ges möjlighet till inflytande och deras synpunkter på utbildningen ska tas tillvara. Polishögskolan deltar i det nordiska lärar- och studentutbytet Nordcop. 18 >>>>

21 7. Uppdrag 7.2 Uppdrag Fort- och vidareutbildning Polishögskolan ska planera, genomföra och examinera beställda fort- och vidareutbildningar samt utarbeta kursplaner. I uppdraget ingår att säkerställa att det i vidareutbildningen sker en integration av genusperspektiv, jämlikhetsperspektiv, mångfaldsperspektiv och Polisens värdegrund. > >>> 19

22 7. Uppdrag 7.3 Uppdrag Internationell verksamhet Polishögskolan ska delta i arbetet inom CEPOL, FRONTEX och AEPC (styrelse, kommittéer, arbetsgrupper och projekt) samt delta i genomförande av internationella studiebesök. 20

23 7. Uppdrag 7.4 Uppdrag Utveckling Kurs- och ämnesutveckling Polishögskolan ska ansvara för kurs- och ämnesutveckling i såväl teoretiska som praktiska ämnen i utbildningen. I det ingår att kartlägga och redovisa behoven samt säkerställa rutiner och strategier av ämnesutvecklingen inom Polishögskolans verksamhet. Polishögskolan ska också delta i nätverk som bidrar till utveckling av ämnen och/eller verksamheten. Pedagogiskt stöd På Polishögskolan ska det finnas resurser för pedagogiskt stöd för lärare och instruktörer. Det ska ges möjlighet att utveckla lärar-/instruktörsrollen samt inhämta aktuell kunskap inom respektive ämnesområden. Kvalitet För att säkra kvaliteten på utbildningarna ska kursutvärdering genomföras och kursanalys sammanställas efter varje kurs. Kursanalysen ska fokusera på förslag för att göra kursen ännu bättre vid nästa tillfälle. Förbättringarna ska göras löpande och möta verksamhetens och beställarens krav. 21

24 7. Uppdrag 7.5 Uppdrag Gemensam utveckling Särskilda underavtal tecknas löpande. 7.6 Uppdrag Förvaltning Förvaltningen ska vara ett stöd till kärnverksamheten. Avtalet omfattar ledning samt olika stödfunktioner som service och teknik, lokalförsörjning och underhåll, IT-stöd, information och kommunikation, ekonomi samt personalfrågor. Det omfattar även viss förvaltning för polisutbildningarna vid universiteten i Växjö och Umeå. Polishögskolan har också uppdraget att tillhandahålla ett Konferenscenter. 22

25 7. Uppdrag 23

26 7. Uppdrag 7.7 Uppdrag Bibliotek Polishögskolans bibliotek ska tillhandahålla biblioteksservice för Polisen och vara en nationell resurs för vetenskaplig informationsförsörjning och kunskapsförmedling inom polisväsendets verksamhetsområden. Biblioteket är också en resurs för utveckling av informationskompetens hos Polishögskolans personal och studenter. 7.8 Uppdrag Beredskapspolisen Polishögskolan ska bedriva utbildning för beredskapspoliser. 24

27 7. Uppdrag 25

28 8. Gemensam verksamhet 8 Gemensam verksamhet Kompetensförsörjning Personer med rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt är en förutsättning för att uppnå verksamhetsresultat och kostnadseffektivitet. Polishögskolan ska ha chefer med vilja och förmåga att leda och styra verksamheten samt ha medarbetare med vilja och förmåga att bidra till verksamhetens mål. Mångfald ska vara en integrerad och självklar del av Polishögskolans verksamhet och bidra till en mer effektiv och attraktiv arbetsplats. Rekrytering ska i varje enskilt ärende utgå från Polisens rekryteringsprocess med särskild betoning på kompetensprofilen. Utvecklingssamtal ska genomföras årligen och ligga till grund för nästa års planering. Lönesamtal och lönesättande samtal samt kollektivavtalsförhandlingar ska genomföras. Varje enhet/grupp ska ha regelbundna arbetsplatsträffar för att sprida information samt ta tillvara medarbetarnas idéer kring verksamhetsutveckling. Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöaspekterna ska beaktas genom att arbetsmiljöronder kontinuerligt genomförs på Polishögskolan. Polishögskolan ska arbeta för att sjukfrånvaron är fortsatt låg och att rehabiliteringsinsatser ska initieras tidigt och i samverkan med företagshälsovården. Polishögskolan ska vara en arbetsplats som är fri från kränkande särbehandling och trakasserier. 26

29 8. Gemensam verksamhet Intern styrning och kontroll Polishögskolan ska genomföra en riskanalys i syfte att säkra den interna styrningen och kontrollen. Kommunikation Kommunikationen ska bidra till att Polishögskolans övergripande mål uppnås samt förmedla en tydlig och relevant bild av Polishögskolans verksamhet. I förlängningen ska kommunikationen även bidra till att värna och stärka förtroendet för Polisen. Kommunikation ska vara verktyget som chefer och ledare använder för ledning och styrning av verksamheten. De ska översätta budskap och se till att informationen når rätt mottagare. Kommunikationen ska bidra till en ökad samverkan mellan Polishögskolans enheter. Grunden för all kommunikation ska vara mötet och samtalet. De andra kanalerna stödjer och kompletterar. Huvudsakliga informationskanaler för PHS medarbetare och studenter är Intrapolis samt lärplattformen Ping Pong. De elektroniska kanalerna ska användas samordnat och planerat för att nå målgrupper och att öka tillgängligheten. Alla medarbetare har ett ansvar för att hålla sig själva informerade samt att kommunicera kring Polishögskolans verksamhet. Vid kontakt med medier är det normalt den som är ansvarig för sakområdet som uttalar sig. Det är en prioriterad arbetsuppgift för varje chef att besvara frågor från media. 27

30 9. Finansiering 9 Finansiering Polishögskolans finansiering kommer till största delen från beställningarna från Huvudkontoret. De beställningarna avser Polisprogrammet, fort- och vidareutbildning, internationell verksamhet, bibliotek, utveckling och förvaltning. Polishögskolan får 396,8 miljoner via ordinarie beställningar detta inkluderar avtalsersättningarna till Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Utöver detta tillkommer medel för utbildning för beredskapspoliser, viss uppdragsutbildning samt särskilda uppdrag som via Huvudkontoret finansieras av regeringen, bl.a. människohandel med särskild inriktning mot sexuella ändamål och miljöbrott. Fördelning av medel: Utbildningsenheten Enheten för planering och verksamhetsutveckling Internationella enheten Förvaltningsenheten Avtalsersättning Linnéuniversitetet Avtalsersättning Umeå universitet Ledning, controller- och informationsgruppen 136,1 miljoner 24,6 miljoner 2,8 miljoner 117,7 miljoner 50,8 miljoner 37,3 miljoner 27,5 miljoner Polishögskolan administrerar avtalen med Linnéuniversitetet och Umeå universitet genom månatliga utbetalningar. Därutöver administrerar Polishögskolan löner m.m. för de poliser som undervisar vid Linnéuniversitetet och Umeå universitet Verksamheten följs upp efter varje tertial inom Rikspolisstyrelsen. Polishögskolan följer upp verksamheten månadsvis. Investeringar 2010 Investeringsramen för Polishögskolan 2010 är ca 7-8 miljoner. Inom ramen ligger bl.a. inköp av motorcyklar och miljöbilar. 28

31 >>>> 9. Finansiering >>>> 29

32 10. Bilagor Polishögskolan öppnar dörrar för din karriär! 24

33 25

34 Bilaga 1: Organisationsskiss Gruppchefer Växjö Verksamhetsutveckling Bibliotek HR Garage IT Service Umeå Utbildning Enheten för planering och verksamhetsutveckling Förvaltning Internationella enheten Information Controller Rektor # _

35

36 Swedish National Police Academy Adress: Ulriksdal, Sörentorp Solna / Tel: / E-post:

Polishögskolans verksamhetsplan

Polishögskolans verksamhetsplan Polishögskolans verksamhetsplan 2012 www.polishogskolan.se 2 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Lennart Karlsson,

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN 09 341 065 Projektledare: Monica Landergård Text: Ingmar Bergman Silvia Klinkott Lise von Krusenstjerna Monica Landergård Heelena Nilsson Annika Ulltin Form &

Läs mer

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan Mångfald Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012 Nationell policy och handlingsplan Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: HR- 7491663-09

Läs mer

Polisens digitala årsredovisning

Polisens digitala årsredovisning Polisens digitala årsredovisning 2009 Polisens digitala årsredovisning 2009 är anpassad för att läsas på skärmen och skrivas ut i svartvitt. tips för läsning Söka och bläddra med hjälp av bokmärken Som

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013 Verksamhetsplan 2014 Preliminär version december 2013 Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län Produktion Ekonomiavdelningen Beställning Ekonomiavdelningen Diarienr. AA-191-32100-2013 Tryck RPS Tryckeri

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

Polisens årsredovisning 2012

Polisens årsredovisning 2012 Årsredovisning 212 Polisens årsredovisning 212 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6625/11 ISBN: 978-91-86791--1 Grafisk form och layout: Citat Foto: Robert Kindroth sid 22, Lars Hedelin övriga Tryck:

Läs mer

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Bakgrund Projektet Learning Center drevs mellan år 2001 och januari 2005. Ett av projektets mål var att hitta en mer permanent form för

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 , www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 112-470-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 Strategisk plan med korta mål och planeringsinriktning för 2015 Godkänd av Katrin Westling Palm 2014-06-25 På väg mot visionen Den strategiska

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2011-618 STA 2011 09 29 ESTABLISHED 1668 Från konsolidering

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer