Foto: Jörgen Knutsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Jörgen Knutsson"

Transkript

1 Polishögskolan årsrapport 2010

2 Foto: Jörgen Knutsson

3 Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson Layout: Silvia Lindmark/Info, Kristoffer Thessman Foto omslag: Peter Knutson Upplaga: April 2011, ex Tryck: EO Print Polishögskolan 2011

4 Innehåll 4 Rektorn har ordet i korthet 10 Vårt uppdrag 11 Omställning 12 Utbildningsenheten 16 Utbildningsenheten 18 Kursutveckling 19 Forskning och utveckling 20 Bibliotek 22 Internationell verksamhet 24 En dag på Servicecentrum 26 Miljöarbete 27 Arbetsmiljö 28 Studiebesök 30 Studerandeinflytande 32 Fakta och siffror 33 Polishögskolans organisationsskiss Polishögskolans årsrapport 2010 Foto: Kristoffer Thessman

5 Polishögskolans årsrapport

6 Rektorn har ordet Ytterligare ett händelserikt år har passerat. Men innan vi lägger det till handlingarna är det viktigt att reflektera över året som gått och använda erfarenheterna till att förbättra och utveckla verksamheten bjöd på både stort och smått. Stort för att vi examinerade den största kullen studenter någonsin, totalt 972 personer vid Polishögskolan och ytterligare 712 från polisutbildningarna i Umeå och Växjö. Och smått för att vi hade ett nollintag av studenter till Polishögskolan. Umeå universitet och Linnéuniversitetet antog 140 polisstudenter till våren men under hösten var det nollintag på alla tre utbildningsorterna. Detta låg i linje med regeringens mål om att det skulle finnas poliser år Eftersom vi hade färre studenter på Polisprogrammet kunde vi frigöra resurser till att genomföra fler kurser inom vidareutbildningsområdet. Vi såg också över organisationen och samlade all grundoch vidareutbildning i en enhet. Från årsskiftet började vi arbeta i den nybildade Utbildningsenheten. En del utredningar har genomförts under året. En utredning om HR-funktionen ledde till att Polishögskolans HR-medarbetare från och med oktober 2010 tillhör Polisens verksamhetsstöd. En annan utredning om styrning och ledning av Polishögskolan påbörjades under året. Slutrapport beräknas under början av Angående utredningen om framtidens polisutbildning (SOU 2008:39), fick vi inga besked under Däremot deltog vi i en utredning om kostnader för en framtida polisutbildning jämfört med idag. Betydelsen av internationellt polissamarbete ökar ständigt. Det är glädjande att Polishögskolan kan erbjuda kvalificerad kompetens på det området. Under 2010 kunde vi både skicka ut och ta emot deltagare på kurser inom CEPOL (den europeiska polisakademien). Vi administrerade också deltagandet för många kursdeltagare inom FRONTEX (den europeiska gränskontrollbyrån). Tack vare det här samarbetet är vi med och bidrar till att minska brottsligheten och öka tryggheten och rättssäkerheten på ett internationellt plan. Några av de prioriterade målen för hela Polisen under 2010 var att satsa mer på att bekämpa grov organiserad brottslighet samt brott i nära relationer. Det innebar att vi på Polishögskolan förutom alla övriga kurser, även genomförde ett utökat antal kurser inom dessa prioriterade områden. Vi fokuserade också på integrering av PUM (Polisens underrättelsemodell) och PNU (Polisens nationella utredningskoncept) i befintliga kurser. I takt med att samhället förändras, måste även vi göra det. Det innebär att vi ständigt utvecklas i syfte att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning av hög kvalitet, som bygger på senaste forskning och väl beprövad erfarenhet. I detta arbete är våra engagerade och kompetenta medarbetare en viktig resurs. Tillsammans vill vi erbjuda den bästa utbildningen för Svensk polis och våra andra uppdragsgivare. Ebba Sverne Arvill Foto: Peter Knutson Rektor Polishögskolan 4 Polishögskolans årsrapport 2010 Rektorn har ordet

7 Rektorn har ordet Polishögskolans årsrapport Foto: Jörgen Knutsson

8 2010 i korthet Ny organisation Vi inledde året med att börja arbeta i den nya organisation som tagits fram under Istället för att ha en uppdelning på grund- och vidareutbildning, skapades en gemensam Utbildningsenhet där Polisprogrammet och vidareutbildning ingår. Förändringen innebar att vi började arbeta i lärargrupper indelade efter ämnesintegrerade kunskapsområden, samt att vi inrättade en renodlad administrativ grupp. Fler studenter än någonsin men också färre De senaste årens volymökning av antalet studenter planade ut under 2010, detta i enlighet med regeringens mål om poliser år Samtidigt som vi examinerade ett rekordstort antal studenter, hade vi ett nollintag av nya studenter på Polishögskolan. Däremot fick polisutbildningarna vid Linnéuniversitetet och Umeå universitet ta emot 140 nya studenter till vårterminen. Under hösten 2010 antogs inga nya studenter alls. Den tillfälliga nedgången i antalet studenter innebar att vi istället kunde fokusera mer på vidareutbildning, där vi genomförde ett stort antal kurser. Utredningar En utredning om hur HR-verksamheten (Human Resource) ska organiseras genomfördes under året. Resultatet blev att Polishögskolans HR-grupp under hösten fördes över till Polisens verksamhetsstöd och att vi numera beställer tjänster därifrån. Under året gjordes också en utredning på beställning av Rikspolisstyrelsen gällande styrning och ledning av Polishögskolan. Resultatet blev en blandad styrning med åtagande och en budget som grund. Till detta kommer HK:s beställning av själva utbildningen. 6 Polishögskolans årsrapport i korthet

9 Foto: Jörgen Knutsson Den utredning som regeringen beställde om polisutbildningens framtid, presenterades våren Där väntar vi fortfarande på besked. Under 2010 uttryckte justitieministern att det var några ytterligare detaljer som behövde klargöras innan man kan fatta beslut. Bland annat kostnaderna för dagens polisutbildning jämfört med vad en framtida polisutbildning skulle kosta, enligt det förslag som presenterats tidigare. Utredningen om kostnader genomfördes och presenterades i juni. Internationell utblick Den internationella verksamheten vid Polishögskolan var efterfrågad även under En mängd kurser och utbildningar genomfördes. Vi tog emot kursdeltagare från andra länder och kunde också hjälpa till med att skicka polisanställda till kurser utomlands. Även våra studenter har deltagit i studentutbyte med övriga polisutbildningar i Norden. Kompetensutveckling En stor satsning har gjorts inom Polisen på chefsoch ledarskapsutbildningar. Flera av Polishögskolans chefer har deltagit i satsningen, vilket är värdefullt och utvecklande såväl för den enskilda medarbetaren som för hela verksamheten. På Polishögskolan har vi sett över processen gällande kompetensutveckling. Det ledde till att vi fått en bättre struktur och lättare kan identifiera vilka behov som finns när det gäller medarbetarnas kompetensutveckling. Distansutbildning i förorten Under året presenterade vi ett förslag gällande polisutbildning på distans i storstadslänens förorter. Förhoppningsvis kan det komma igång under i korthet Polishögskolans årsrapport

10 Foto: Pawel Flato

11

12 Vårt uppdrag Polishögskolan utbildar Svensk polis i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten och rättssäkerheten i samhället. Genom utbildning och kompetensutveckling i flexibla former vill Polishögskolan bidra till att Polisen utvecklar sin förmåga att lösa sin uppgift på ett effektivt sätt. Övergripande mål Polishögskolan ska vara en ledande nationell resurs för utbildning och kompetensutveckling för Svensk polis. Utbildningsmiljön vid Polishögskolan ska vara kreativ, lärande och stimulera till kritiskt tänkande. Den ska förbereda studenten och göra kursdeltagaren trygg i sin yrkesroll. Den ska i förlängningen leda till att polisverksamheten utvecklas. Polishögskolan ska i varje uppdrag leva upp till beställarens krav beträffande, kvalitet, effektivitet och pris. Polishögskolans uppgifter Vi bedriver grundutbildning för blivande poliser genom Polisprogrammet. Det innefattar utbildningen vid Polishögskolan i Sörentorp strax norr om Stockholm, polisutbildning på distans samt förvaltning av polisutbildningarna vid universiteten i Umeå och Växjö. Vi genomför också fortbildning och vidareutbildning för polisanställda samt uppdragsutbildning för Polisen och externa intressenter. Polishögskolan bedriver även metodutveckling i utbildningsfrågor, samverkar nationellt och internationellt i utbildningsfrågor, internationell utbildning och kompetensutveckling. Vi tillhandahåller även biblioteksservice för hela polisorganisationen samt Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 10 Polishögskolans årsrapport 2010 Vårt uppdrag

13 Omställning Inför riksdagsvalet 2006, var ett av alliansens vallöften att antalet poliser skulle öka från dåvarande cirka till poliser år Detta innebar att Polishögskolan samt polisutbildningarna vid universiteten i Umeå och Växjö under ett antal år fick ta emot ett ökat antal studenter. För Polishögskolans del innebar det en ökning av intaget per termin med närmare 70 procent. För att hantera den ökade studentvolymen bildades en projektgrupp i syfte att hantera den omställning det innebar. Projektet fick arbetsnamnet Puckeln. Målet med projektet blev att med bibehållen eller ökad kvalitet på utbildningen genomföra en utökning av antalet utbildningsplatser vid Polishögskolans grundutbildning under åren Nya datasalar ställdes i ordning, övningsområdena byggdes om och förbättrades och baracker hyrdes in för att öka antalet självskyddshallar. Även lärartätheten utökades under perioden. Under 2010 examinerades de sista stora kullarna av polisstudenter inom puckelprojektet. I och med detta påbörjades också omställningsarbetet med att återanpassa organisationen till mer normala nivåer. Självskyddsbarackerna flyttades från området och ett antal polislärare återgick till ordinarie tjänst vid den polismyndighet där de hade sin ursprungliga anställning. Eftersom 2010 också medförde att vi inte fick några nya studenter på Polishögskolan, kunde utökade resurser läggas på fortbildning och vidareutbildning, samt kompetensutveckling för medarbetarna. Foto: Jörgen Knutsson Omställning Polishögskolans årsrapport

14 Utbildningsenheten Polisprogrammet Händelserikt år Trots att vi inte tog emot några nya studenter under 2010, hände det ändå väldigt mycket på Utbildningsenheten. Året inleddes med att vi började arbeta i den nya organisation som arbetats fram under All utbildning vid Polishögskolan samlades då i en enhet; Utbildningsenheten. Sedan 1 januari 2010 hanterar Utbildningsenheten grundutbildning genom Polisprogrammet, fortbildning, vidareutbildning samt uppdragsutbildning. Under året examinerade vi den största kullen studenter någonsin. Från Polishögskolan i Solna utexaminerades totalt 972 studenter. Polisutbildningarna vid universiteten i Umeå och Växjö examinerade 280 respektive 432 studenter. En annan viktig del i kompetensutvecklingen är att sprida sin egen kunskap och erfarenhet genom att lära av varandra. Därför har flera medarbetare genomfört auskultationer på varandras enheter i syfte att utveckla och bredda den egna kompetensen. Under året har också samverkansmöten med polisutbildningarna i Umeå och Växjö genomförts. Förutom att vi utbyter erfarenheter, diskuterar vi även hur samarbetet kan utvecklas för att få en ökad samsyn i verksamheten. På grundutbildningen sker samverkan mellan de tre utbildningsorterna kring vissa färdighetsämnen som t.ex. vapen och självskydd. Vi påbörjade också arbetet med att förändra upplägget på termin 1. Ett utökat eget ansvar samt ett mer ämnesintegrerat upplägg leder till en ännu tydligare koppling till det polisarbete som väntar studenterna i framtiden. Integrering av Polisens underrättelsemodell (PUM) samt Polisens nationella utredningskoncept (PNU) har genomförts i relevanta delar på Polisprogrammet och i vidareutbildningskurser. Lärmiljön Ett stort antal föreläsningssalar och klassrum har setts över för att ytterligare förbättra lärmiljön när det gäller t.ex. möblering, belysning och teknisk utrustning. Kompetensutveckling För medarbetarna vid Utbildningsenheten har kompetensutvecklingsdagar genomförts vid sex tillfällen under året. Utbildningsdagarnas innehåll har varierat, men fokus har legat på kompetensutveckling inom angelägna områden som på sikt är till nytta för hela polisverksamheten. 12 Polishögskolans årsrapport 2010 Utbildningsenheten

15 Foto: Peter Knutson Lina och Patrik Varför vill ni bli poliser? För mig har beslutet vuxit fram genom åren, berättar Patrik. Det som lockar mig mest är de psykiska och fysiska utmaningarna som jobbet kräver. Jag vill göra nytta. Jag ville alltid jobba med människor, säger Lina. Dessutom finns det så mycket variation inom yrket, så många olika tjänster som ger intressanta möjligheter att utvecklas. Vad tycker ni om utbildningen? Utbildningen är jättebra, berättar Lina. Det är en bra mix av teori och praktik och ju längre man kommer i utbildningen desto mer flätas allting samman. Bitarna börjar falla på plats. Utbildningsenheten Polishögskolans årsrapport

16

17 Foto: Christian Wedin

18 Utbildningsenheten Vidareutbildning Uppdragsutbildning Vidareutbildning En del av Polishögskolans verksamhet utgörs av vidareutbildning. Polishögskolan erbjuder ett brett och varierat utbildningsutbud för poliser och civilanställda. Vidareutbildning genomförs efter beställning av Huvudkontoret vid Rikspolisstyrelsen, huvudsakligen inom områdena Utredning/Lagföring, Taktik och Trafik. Några av kurserna genomförs i samarbete med universitet och högskolor och ger högskolepoäng. Tack vare internationella nätverk kan vi för polisanställda, även erbjuda utbildningar i andra länder främst inom EU. Nollintaget av nya studenter under 2010 innebar att vi kunde satsa mer på fortbildning och vidareutbildning. Under året genomfördes ett femtiotal kurser i drygt 80 olika kursomgångar. En av de helt nya kurserna var förarutbildning för instruktörer som var första steget i en helt ny förarutbildning för hela Polisen. Fokus ligger på ökad riskmedvetenhet, miljötänkande och trafiksäkerhet. Liksom i alla utbildningar läggs också stor vikt vid att utgå från senaste forskning inom området. Uppdragsutbildning Polishögskolan genomför utbildningar och andra kompetensutvecklande insatser inom olika områden på uppdrag av polismyndigheter, externa myndigheter, organisationer och företag. Utbildningarna skräddarsys och utformas efter diskussioner med kunden och genomförs hos uppdragsgivaren eller på Polishögskolan. Exempel på beställda uppdragsutbildningar är intervju- och förhörsmetodik, utbildningar i juridik, kommunikation med konflikthantering samt vapenhantering. Under 2010 genomfördes ett trettiotal interna utbildningar, för polismyndigheterna samt Säkerhetspolisen. Bland de närmare 40 externa uppdragsutbildningar vi genomförde fanns t.ex. Tullverket, Trafikverket, Skatteverket samt Försvarsmakten bland beställarna. Rikspolisstyrelsens planeringsförutsättningar anger vilka områden som ska prioriteras under året. Särskilda utbildningsinsatser genomfördes därför inom grov organiserad brottslighet, människohandel med särskild inriktning mot sexuella ändamål samt brott i nära relationer. Inom ramen för CEPOL genomförde vi fyra kurser i Sverige samt administrerade deltagandet vid ett 80-tal andra kurser. 16 Polishögskolans årsrapport 2010 Utbildningsenheten

19 Hela förarutbildningen har ju gjorts om. Vad är nytt? Foto: Kristoffer Thessman Ingela Ring och Lars-Roland Svensson Ingela Ring är lärare i trafik och bilkörning på Polishögskolan och kursansvarig för förarutbildningen för länsinstruktörer som gavs för första gången under Berätta om kursen! Instruktörsutbildningen är en del i ett stort projekt. Det har utvecklats en helt ny förarutbildning och det första steget är att utbilda instruktörerna i kursplanerna. Vi har lagt stor vikt på forskningsförankring, miljötänkande, trafiksäkerhet och pedagogik. Fokus ligger på att höja riskmedvetenheten. Det är många faktorer som spelar in: förarens situation (stress, felbeteenden), omgivningen (trafikmiljön) och andra förare. En av kursdeltagarna var Lars-Roland Svensson. Han är länsinstruktör/utbildningsansvarig för all trafikutbildning vid Polismyndigheten i Hallands län. Utbildningen är grundad på de senaste forskningsresultaten och handlar mycket om riskmedvetenhet och människans beteende i olika situationer, berättar han. Mycket fokus ligger också på pedagogiken. Det är otroligt viktigt att vi ger konstruktiv feedback när vi utbildar. Vad tycker du om kursen? Kursen har ett väldigt bra upplägg med föreläsningar, föredrag av forskningsrapporter, grupparbeten och diskussioner. Människans beteende i trafiken står i centrum. Utbildningsenheten Polishögskolans årsrapport

20 Kursutveckling När beställningen har landat hos Polishögskolan påbörjas det spännande arbetet med att utveckla en kurs, oavsett om det är en ny eller befintlig kurs. Detta sker i samarbete mellan verksamhetsutvecklingsgruppen och utsedd kursansvarig. För ny kurs arbetas det fram kursplan som är det styrande dokumentet för kursen. Har kursen genomförts tidigare används kursutvärderingen som ett viktigt utvecklingsredskap för eventuella revideringar. Vad kan förbättras? Hur ska ny forskning och nya polisiära arbetsmetoder integreras i kursen? Kan kursen genomföras med fler flexibla inslag? Kursplanen är inte bara ett juridiskt dokument utan även ett viktigt pedagogiskt verktyg i kommunikationen med kursdeltagare. I den står det tydligt angivet vad målen med kursen är; d v s vad kursdeltagaren förväntas kunna efter genomförd kurs. Här finns också viktig information, såsom målgrupp och förkunskaper, som anger nivån på kursen. Är det en grundkurs där inga förkunskaper krävs eller en kurs på en mer avancerad nivå som utgår ifrån tidigare utbildning? Utvärdering och uppföljning Efter varje kurs sker en s k kursvärdering, vanligen i form av en elektronisk enkät, där kursdeltagare får tycka till om kursen. Denna vägs sedan samman med lärarnas kommentarer och provresultat till en kursutvärdering i form av en kursrapport. Främst används kursutvärdering som ett stöd i kursutveckling, men även som en återrapportering till HR-avdelningen på RPS i form av en kvartalsrapport. All kompetensutveckling, utbildning likväl som fortbildning, kostnadsberäknas och följs upp i en utfallskalkyl. Blev kursen dyrare eller billigare än beräknat? Behöver budgeten justeras? Vi är väldigt stolta över den positiva återkoppling vi får från kursdeltagare i våra kursvärderingar som sporrar oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Utbildning eller fortbildning Inte all kompetensutveckling bedrivs som kurser utan en del syftar till att upprätthålla befintlig kompetens inom ett område. Det handlar då om en så kallad fortbildning, exempelvis seminarier, övningar, konferenser eller motsvarande. För fortbildning finns inget styrande dokument i form av kursplan, då deltagaren inte ska bedömas. I fortbildningsbeskrivningen beskrivs därför inte mål och bedömningsformer utan endast upplägg och innehåll. En del kurser genomförs i samarbete med universitet och högskola, vilket innebär att kursdeltagaren får högskolepoäng efter genomförd kurs. Ett sådant exempel är kursen, Utredningsmetodik med inriktning på brott mot barn och ungdomar, som genomförs i samarbete med Uppsala universitet. Foto: Peter Knutson 18 Polishögskolans årsrapport 2010 Kursutveckling

21 Forskning och utveckling Forskning och utveckling Polishögskolan har ambitionen att bedriva utbildning av hög kvalitet. Det innebär att vi ständigt bevakar aktuell forskning för att kunna använda forskningsresultat och väl beprövade erfarenheter i alla utbildningar och kurser. Vid Polishögskolan har vi ett antal disputerade lärare och kontinuerlig samverkan med universitet och högskolor. Vi anlitar regelbundet professorer och andra experter med specialistkompetens till föreläsningar och kurser. Uppskattade seminarier I vår strävan att utvecklas och hålla oss uppdaterade inom juridikens område har vi en arbets grupp som särskilt studerar och diskuterar operativ juri dik. I arbetsgruppen ingår bland andra en dom are och ett ämnesråd på justitiedepartemen tet. Resultaten av diskussionerna har presenterats vid mycket uppskattade och välbesökta seminarier. Vi har också under året anordnat polisforskningsseminarier i samarbete med Stockholms universitet. Examensarbete Under fjärde terminen på Polisprogrammet ingår kursen Vetenskaplig metod. Det innefattar bland annat att studenterna ska skriva ett examensarbete som i slutet av terminen läggs fram för opponering vid ett seminarium. Detta tränar studenterna i ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt. Tack vare samverkan med polismyndigheterna som efterfrågat områden de vill ha belysta, så har resultatet av studenternas arbete på ett konkret sätt direkt kunnat återkopplas till polisverksamheten. Polishögskolan har också en egen rapportserie som tidigare publicerat rapporter om t.ex. Mäns våld mot kvinnor och Motpartsintervjuer. Under 2010 hölls ett seminarium om Lägesbetingad syrgasbrist som kommer att resultera i ytterligare en rapport. Den nordiska studie av polisutbildningarna som vi deltog i under 2009, har fortsatt även under Vi deltar också i nätverk med andra högskolor och universitet i gemensamma frågor samt pedagogiskt utvecklingsarbete. Foto: Kristoffer Thessman Forskning och utveckling Polishögskolans årsrapport

22 Bibliotek Polishögskolans bibliotek erbjuder service till studerande och personal på Polishögskolan, alla polisanställda i hela Sverige, forskare på Brottsförebyggande rådet (genom avtal) och allmänheten. Då bibliotekets samlingar inom polisrelaterade ämnesområden är unika i Sverige är det hit polisforskare och andra intresserade vänder sig för att hitta information. Samarbeten Biblioteket deltar i en mängd nationella och internationella nätverk. Bland annat är vi med i ett nätverk för samhällsvetenskapliga bibliotek där förutom Polishögskolans bibliotek bland annat Riksdagsbiblioteket, Stockholms universitetsbibliotek och Handelshögskolan ingår. Syftet med nätverket är att utbyta kunskap och erfarenheter samt anordna gemensam kompetensutveckling inom de samhällsvetenskapliga ämnesområdena. Ett exempel på det ägde rum i maj då en grupp på 20 personer från olika verksamheter samlades på Polishögskolan och fick en överskådlig introduktion till ämnet kriminologi av en forskare och tilllika lärare på Polishögskolan. I presentationen ingick även vad man bör tänka på när man använder kriminalstatistik. Därefter berättade en viktimolog (d.v.s. brottsofferforskare) mycket engagerande om viktimologins och brottsofferperspektivets framväxt i Sverige. Pedagogisk verksamhet - kurser i informationssökning En stor och viktig del i biblioteket är den pedagogiska verksamheten. En av bibliotekets uppgifter är att vara en resurs för utveckling av informationskompetens hos Polishögskolans personal och studenter. Informationskompetens kan förklaras som förmågan att söka, kritiskt värdera och kreativt utnyttja information. Ett övergripande mål för Polisprogrammet är att studenterna ska kunna söka och värdera information på vetenskaplig nivå. Studenterna har bl.a. obligatoriska kurser i litteratursökning och juridisk informationssökning (i två steg). Dels i första terminen och sedan en mer allmän kurs i informationssökning i termin 3 när de ska skriva sitt examensarbete. Under 2010 hade biblioteket bara ett kursmoment på Polisprogrammet eftersom det inte antogs några nya studenter. För studerande på termin tre inför examensarbetet (vår- och hösttermin) hade biblioteket 32 timmar undervisning för 358 studenter. I vissa kurser på vidareutbildningsnivå ingår också moment med informationssökning, anpassat efter kursens övriga innehåll och teman. Huvudfokus brukar dock vara på juridisk informationssökning, något som alla polisanställda har nytta av i sitt dagliga arbete. Under 2010 har vi t.ex. medverkat i Människohandel med inriktning mot sexuella ändamål, Förundersökningsledarutbildning för Säpos personal, Utredningsmetodik med inriktning på brott mot barn och ungdomar och Kvalificerad förundersökningsledare. Totalt 2010 genomförde biblioteket 34 timmar undervisning med 269 kursdeltagare. Övrigt Under 2010 har biblioteket tillsammans med verksamhetsutvecklingsgruppen varit med och arrangerat ett seminarium om upphovsrätt för lärarna, och med koppling till det lagt upp stöd i form av vanliga frågor och svar om upphovsrätt i lärplattformen Ping Pong. 20 Polishögskolans årsrapport 2010 Bibliotek

23 Piah Carlsson Vad jobbar du med? Arbetet här liknar arbetet på ett vanligt kundtjänstebibliotek. Vi servar kunderna, men samtidigt har vi alla våra specialområden som vi bevakar. Mina ämnen är mängdbrott och ungdomar. Jag hjälper Polisen med informationssökningar och letar efter litteratur, artiklar, webbplatser, metoder och personer. Vad är det bästa med ditt arbete? Det är just när man har gjort en stor sökning och mottagaren blir nöjd med resultatet. Bibliotek Polishögskolans årsrapport Foto: Peter Knutson

24 Internationell verksamhet Polishögskolans internationella enhet bildades i februari CEPOL Mellan polisutbildningarna inom EU finns ett nätverk, CEPOL. I dess regi genomförs ett stort antal kurser, utbildningar och konferenser varje år. Polishögskolan administrerar deltagande vid dessa aktiviteter för alla polisanställda i hela Sverige. Under 2010 genomfördes tre internationella CEPOLkurser på Polishögskolan; Crime Prevention, Human Rights and Police Ethics samt Northeast Europe Organised Crime Organisations OCTA. Vi har också medverkat som support med experter vid ytterligare sju kurser. Av de närmare 90 kurser som CEPOL anordnat under året, har 78 polisanställda deltagit i sammanlagt 39 kurser. CEPOL anordnar även ett utbytesprogram som ger polisanställda möjlighet att utbyta erfarenheter och värdefull kunskap. Under 2010 deltog tolv svenska poliser och experter i utbytesprogrammet. De besökte bland annat Estland, Lettland, Tyskland, England, Polen och Italien. I utbytesprogrammet ingår också att den som reser ut i sin tur ska vara värd för en kollega från det land man besökt. Under 2010 har vi haft en Seconded National Expert på CEPOLs sekretariat i England, för att sköta den centrala handläggningen av utbytesprogrammet. Polishögskolan blev också utvald att ingå i en expertgrupp som hade till uppgift att lägga fram en strategi för CEPOLs utbytesprogram under de kommande åren. FRONTEX Den europeiska gränskontrollbyrån, FRONTEX är en EU-byrå som samordnar det operativa samarbetet vid EUs yttre gränser. Under året har Polishögskolan administrerat inbjudningar till ett större antal av FRONTEX årliga kurser samt ett flertal andra internationella utbildningar. FRONTEX kurser är inte bara öppna för polismyndigheterna, även Migrationsverket, Kriminalvården, Tullverket och Kustbevakningen bjuds in. Under året har experter från Polishögskolan och Rikskriminalpolisen medverkat även vid anordnande av möten, kurser och utbildningar. Av de kurser och möten som Polishögskolan administrerat under året har 17 personer deltagit i olika utbildningar och 6 personer har deltagit som experter. NORDCOP Även våra polisstudenter erbjuds möjlighet att utbyta erfarenheter med studenter i andra länder. Det görs inom ramen för utbytesprogrammet NORDCOP som är ett samarbete mellan de nordiska polisutbildningarna. Under 2010 tog Sverige emot nio nordiska studenter och vi skickade själva iväg fem utbytesstudenter, tre från Polishögskolan och två från Umeå universitet. AEPC AEPC (Association of European Police Colleges) är ett informellt nätverk mellan de europeiska polishögskolorna. Sammanslutningen erbjuder bland annat kurser, konferenser och andra aktiviteter vars mål är att stödja och utveckla polisutbildningarnas träningsprogram för poliser i Europa. 22 Polishögskolans årsrapport 2010 Internationell verksamhet

25 Internationell verksamhet Polishögskolans årsrapport Foto: Peter Knutson

26 En dag på Servicecentrum Låtta Ek är chef på Servicecentrum. Hon leder inte bara sina medarbetare, utan även gympa-pass. Varje torsdag under 2010 har hon varit gympaledare för medarbetarna på Polishögskolan. Men när du inte står i gympasalen, hur kan en dag se ut på Servicecentrum? Redan vid sextiden på morgonen kommer den första medarbetaren. Då går man bland annat igenom nattens rapport från väktaren på området och förbereder dagens utlåning av teknisk utrustning. Varje vecka ska även maskinerna i gymmet smörjas och ses över. Receptionen öppnar kl Då brukar det oftast vara en hel del kort- och inpasseringsfrågor som ska hanteras. Vi hjälper också till med tjänstekortsfrågor. I första hand för Polishögskolans personal, men vi är även behjälpliga för annan personal. Senast vid åttatiden på morgonen kommer de första studenterna. De har frågor om allt från uniformer som ska provas eller bytas men även teknikfrågor. Generellt så fylls varje morgon av mycket teknisk support. Det är datorer som ska sättas igång i de olika klassrummen och aulan. Det är videokonferenser och andra former av inspelningar. På hotellet har vi också tv-apparater som behöver support ibland. Så det blir mycket teknik! Väldigt mycket tid går också åt till uniformshantering. Är det några uniformspersedlar som ska lagas, så brukar en av våra medarbetare göra det. Vi har sådan tur att hon också är utbildad sömmerska! Under de senaste åren när vi haft stora kullar med studenter kan uniformerna och allt arbete kring det, sysselsätta två personer på heltid under flera månader. Vi utför reprotryck och kopiering och varje dag har vi två postturer. Dessutom kommer alla godstransporter till oss på Servicecentrum för vidare distribution vidare ut på området. Det är cirka 5 godstransporter per dag. Även vårt övningsområde Lagtorget, ses över dagligen. Vi reparerar trasigt material, underhåller och tillverkar nytt när det behövs. Vi skapar nya miljöer utefter verksamhetens behov och önskemål, det är en ständig utveckling. Vi kan verkligen utnyttja varje medarbetares unika kompetens. Vi ansvarar även för vapenhantering och är inköpare för allt material på hela Polishögskolan, från kontorsmaterial till teknisk utrustning. Vi administrerar också alla flyttar när medarbetare börjar och slutar eller ska byta tjänsterum. Även lokalvården finns under Servicecentrums paraply. Sex fasta medarbetare gör fint varje dag tillsammans med ett externt miljöteam. Sedan har vi också en grupp som ger service till externa och interna grupper som kommer till oss för att ha möten och sammanträden av olika slag. Den gruppen sköter även hotellet och försäljning av läromedel. 24 Polishögskolans årsrapport 2010 En dag på Servicecentrum Foto: Silvia Lindmark

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Polisens förhör med misstänkta

Polisens förhör med misstänkta Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:7 Polisens förhör med misstänkta Svensk utbildning i internationell belysning Pär Anders Granhag Leif A. Strömwall Sebastian Cancino Montecinos Psykologiska

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Är Polisen en lärande organisation?

Är Polisen en lärande organisation? Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:6 Är Polisen en lärande organisation? En intervjustudie om polisens ledningsstruktur Swedish Police Ann-Christine Andersson Arntén Kommunikation Ledarskap

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer