Foto: Jörgen Knutsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Jörgen Knutsson"

Transkript

1 Polishögskolan årsrapport 2010

2 Foto: Jörgen Knutsson

3 Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson Layout: Silvia Lindmark/Info, Kristoffer Thessman Foto omslag: Peter Knutson Upplaga: April 2011, ex Tryck: EO Print Polishögskolan 2011

4 Innehåll 4 Rektorn har ordet i korthet 10 Vårt uppdrag 11 Omställning 12 Utbildningsenheten 16 Utbildningsenheten 18 Kursutveckling 19 Forskning och utveckling 20 Bibliotek 22 Internationell verksamhet 24 En dag på Servicecentrum 26 Miljöarbete 27 Arbetsmiljö 28 Studiebesök 30 Studerandeinflytande 32 Fakta och siffror 33 Polishögskolans organisationsskiss Polishögskolans årsrapport 2010 Foto: Kristoffer Thessman

5 Polishögskolans årsrapport

6 Rektorn har ordet Ytterligare ett händelserikt år har passerat. Men innan vi lägger det till handlingarna är det viktigt att reflektera över året som gått och använda erfarenheterna till att förbättra och utveckla verksamheten bjöd på både stort och smått. Stort för att vi examinerade den största kullen studenter någonsin, totalt 972 personer vid Polishögskolan och ytterligare 712 från polisutbildningarna i Umeå och Växjö. Och smått för att vi hade ett nollintag av studenter till Polishögskolan. Umeå universitet och Linnéuniversitetet antog 140 polisstudenter till våren men under hösten var det nollintag på alla tre utbildningsorterna. Detta låg i linje med regeringens mål om att det skulle finnas poliser år Eftersom vi hade färre studenter på Polisprogrammet kunde vi frigöra resurser till att genomföra fler kurser inom vidareutbildningsområdet. Vi såg också över organisationen och samlade all grundoch vidareutbildning i en enhet. Från årsskiftet började vi arbeta i den nybildade Utbildningsenheten. En del utredningar har genomförts under året. En utredning om HR-funktionen ledde till att Polishögskolans HR-medarbetare från och med oktober 2010 tillhör Polisens verksamhetsstöd. En annan utredning om styrning och ledning av Polishögskolan påbörjades under året. Slutrapport beräknas under början av Angående utredningen om framtidens polisutbildning (SOU 2008:39), fick vi inga besked under Däremot deltog vi i en utredning om kostnader för en framtida polisutbildning jämfört med idag. Betydelsen av internationellt polissamarbete ökar ständigt. Det är glädjande att Polishögskolan kan erbjuda kvalificerad kompetens på det området. Under 2010 kunde vi både skicka ut och ta emot deltagare på kurser inom CEPOL (den europeiska polisakademien). Vi administrerade också deltagandet för många kursdeltagare inom FRONTEX (den europeiska gränskontrollbyrån). Tack vare det här samarbetet är vi med och bidrar till att minska brottsligheten och öka tryggheten och rättssäkerheten på ett internationellt plan. Några av de prioriterade målen för hela Polisen under 2010 var att satsa mer på att bekämpa grov organiserad brottslighet samt brott i nära relationer. Det innebar att vi på Polishögskolan förutom alla övriga kurser, även genomförde ett utökat antal kurser inom dessa prioriterade områden. Vi fokuserade också på integrering av PUM (Polisens underrättelsemodell) och PNU (Polisens nationella utredningskoncept) i befintliga kurser. I takt med att samhället förändras, måste även vi göra det. Det innebär att vi ständigt utvecklas i syfte att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning av hög kvalitet, som bygger på senaste forskning och väl beprövad erfarenhet. I detta arbete är våra engagerade och kompetenta medarbetare en viktig resurs. Tillsammans vill vi erbjuda den bästa utbildningen för Svensk polis och våra andra uppdragsgivare. Ebba Sverne Arvill Foto: Peter Knutson Rektor Polishögskolan 4 Polishögskolans årsrapport 2010 Rektorn har ordet

7 Rektorn har ordet Polishögskolans årsrapport Foto: Jörgen Knutsson

8 2010 i korthet Ny organisation Vi inledde året med att börja arbeta i den nya organisation som tagits fram under Istället för att ha en uppdelning på grund- och vidareutbildning, skapades en gemensam Utbildningsenhet där Polisprogrammet och vidareutbildning ingår. Förändringen innebar att vi började arbeta i lärargrupper indelade efter ämnesintegrerade kunskapsområden, samt att vi inrättade en renodlad administrativ grupp. Fler studenter än någonsin men också färre De senaste årens volymökning av antalet studenter planade ut under 2010, detta i enlighet med regeringens mål om poliser år Samtidigt som vi examinerade ett rekordstort antal studenter, hade vi ett nollintag av nya studenter på Polishögskolan. Däremot fick polisutbildningarna vid Linnéuniversitetet och Umeå universitet ta emot 140 nya studenter till vårterminen. Under hösten 2010 antogs inga nya studenter alls. Den tillfälliga nedgången i antalet studenter innebar att vi istället kunde fokusera mer på vidareutbildning, där vi genomförde ett stort antal kurser. Utredningar En utredning om hur HR-verksamheten (Human Resource) ska organiseras genomfördes under året. Resultatet blev att Polishögskolans HR-grupp under hösten fördes över till Polisens verksamhetsstöd och att vi numera beställer tjänster därifrån. Under året gjordes också en utredning på beställning av Rikspolisstyrelsen gällande styrning och ledning av Polishögskolan. Resultatet blev en blandad styrning med åtagande och en budget som grund. Till detta kommer HK:s beställning av själva utbildningen. 6 Polishögskolans årsrapport i korthet

9 Foto: Jörgen Knutsson Den utredning som regeringen beställde om polisutbildningens framtid, presenterades våren Där väntar vi fortfarande på besked. Under 2010 uttryckte justitieministern att det var några ytterligare detaljer som behövde klargöras innan man kan fatta beslut. Bland annat kostnaderna för dagens polisutbildning jämfört med vad en framtida polisutbildning skulle kosta, enligt det förslag som presenterats tidigare. Utredningen om kostnader genomfördes och presenterades i juni. Internationell utblick Den internationella verksamheten vid Polishögskolan var efterfrågad även under En mängd kurser och utbildningar genomfördes. Vi tog emot kursdeltagare från andra länder och kunde också hjälpa till med att skicka polisanställda till kurser utomlands. Även våra studenter har deltagit i studentutbyte med övriga polisutbildningar i Norden. Kompetensutveckling En stor satsning har gjorts inom Polisen på chefsoch ledarskapsutbildningar. Flera av Polishögskolans chefer har deltagit i satsningen, vilket är värdefullt och utvecklande såväl för den enskilda medarbetaren som för hela verksamheten. På Polishögskolan har vi sett över processen gällande kompetensutveckling. Det ledde till att vi fått en bättre struktur och lättare kan identifiera vilka behov som finns när det gäller medarbetarnas kompetensutveckling. Distansutbildning i förorten Under året presenterade vi ett förslag gällande polisutbildning på distans i storstadslänens förorter. Förhoppningsvis kan det komma igång under i korthet Polishögskolans årsrapport

10 Foto: Pawel Flato

11

12 Vårt uppdrag Polishögskolan utbildar Svensk polis i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten och rättssäkerheten i samhället. Genom utbildning och kompetensutveckling i flexibla former vill Polishögskolan bidra till att Polisen utvecklar sin förmåga att lösa sin uppgift på ett effektivt sätt. Övergripande mål Polishögskolan ska vara en ledande nationell resurs för utbildning och kompetensutveckling för Svensk polis. Utbildningsmiljön vid Polishögskolan ska vara kreativ, lärande och stimulera till kritiskt tänkande. Den ska förbereda studenten och göra kursdeltagaren trygg i sin yrkesroll. Den ska i förlängningen leda till att polisverksamheten utvecklas. Polishögskolan ska i varje uppdrag leva upp till beställarens krav beträffande, kvalitet, effektivitet och pris. Polishögskolans uppgifter Vi bedriver grundutbildning för blivande poliser genom Polisprogrammet. Det innefattar utbildningen vid Polishögskolan i Sörentorp strax norr om Stockholm, polisutbildning på distans samt förvaltning av polisutbildningarna vid universiteten i Umeå och Växjö. Vi genomför också fortbildning och vidareutbildning för polisanställda samt uppdragsutbildning för Polisen och externa intressenter. Polishögskolan bedriver även metodutveckling i utbildningsfrågor, samverkar nationellt och internationellt i utbildningsfrågor, internationell utbildning och kompetensutveckling. Vi tillhandahåller även biblioteksservice för hela polisorganisationen samt Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 10 Polishögskolans årsrapport 2010 Vårt uppdrag

13 Omställning Inför riksdagsvalet 2006, var ett av alliansens vallöften att antalet poliser skulle öka från dåvarande cirka till poliser år Detta innebar att Polishögskolan samt polisutbildningarna vid universiteten i Umeå och Växjö under ett antal år fick ta emot ett ökat antal studenter. För Polishögskolans del innebar det en ökning av intaget per termin med närmare 70 procent. För att hantera den ökade studentvolymen bildades en projektgrupp i syfte att hantera den omställning det innebar. Projektet fick arbetsnamnet Puckeln. Målet med projektet blev att med bibehållen eller ökad kvalitet på utbildningen genomföra en utökning av antalet utbildningsplatser vid Polishögskolans grundutbildning under åren Nya datasalar ställdes i ordning, övningsområdena byggdes om och förbättrades och baracker hyrdes in för att öka antalet självskyddshallar. Även lärartätheten utökades under perioden. Under 2010 examinerades de sista stora kullarna av polisstudenter inom puckelprojektet. I och med detta påbörjades också omställningsarbetet med att återanpassa organisationen till mer normala nivåer. Självskyddsbarackerna flyttades från området och ett antal polislärare återgick till ordinarie tjänst vid den polismyndighet där de hade sin ursprungliga anställning. Eftersom 2010 också medförde att vi inte fick några nya studenter på Polishögskolan, kunde utökade resurser läggas på fortbildning och vidareutbildning, samt kompetensutveckling för medarbetarna. Foto: Jörgen Knutsson Omställning Polishögskolans årsrapport

14 Utbildningsenheten Polisprogrammet Händelserikt år Trots att vi inte tog emot några nya studenter under 2010, hände det ändå väldigt mycket på Utbildningsenheten. Året inleddes med att vi började arbeta i den nya organisation som arbetats fram under All utbildning vid Polishögskolan samlades då i en enhet; Utbildningsenheten. Sedan 1 januari 2010 hanterar Utbildningsenheten grundutbildning genom Polisprogrammet, fortbildning, vidareutbildning samt uppdragsutbildning. Under året examinerade vi den största kullen studenter någonsin. Från Polishögskolan i Solna utexaminerades totalt 972 studenter. Polisutbildningarna vid universiteten i Umeå och Växjö examinerade 280 respektive 432 studenter. En annan viktig del i kompetensutvecklingen är att sprida sin egen kunskap och erfarenhet genom att lära av varandra. Därför har flera medarbetare genomfört auskultationer på varandras enheter i syfte att utveckla och bredda den egna kompetensen. Under året har också samverkansmöten med polisutbildningarna i Umeå och Växjö genomförts. Förutom att vi utbyter erfarenheter, diskuterar vi även hur samarbetet kan utvecklas för att få en ökad samsyn i verksamheten. På grundutbildningen sker samverkan mellan de tre utbildningsorterna kring vissa färdighetsämnen som t.ex. vapen och självskydd. Vi påbörjade också arbetet med att förändra upplägget på termin 1. Ett utökat eget ansvar samt ett mer ämnesintegrerat upplägg leder till en ännu tydligare koppling till det polisarbete som väntar studenterna i framtiden. Integrering av Polisens underrättelsemodell (PUM) samt Polisens nationella utredningskoncept (PNU) har genomförts i relevanta delar på Polisprogrammet och i vidareutbildningskurser. Lärmiljön Ett stort antal föreläsningssalar och klassrum har setts över för att ytterligare förbättra lärmiljön när det gäller t.ex. möblering, belysning och teknisk utrustning. Kompetensutveckling För medarbetarna vid Utbildningsenheten har kompetensutvecklingsdagar genomförts vid sex tillfällen under året. Utbildningsdagarnas innehåll har varierat, men fokus har legat på kompetensutveckling inom angelägna områden som på sikt är till nytta för hela polisverksamheten. 12 Polishögskolans årsrapport 2010 Utbildningsenheten

15 Foto: Peter Knutson Lina och Patrik Varför vill ni bli poliser? För mig har beslutet vuxit fram genom åren, berättar Patrik. Det som lockar mig mest är de psykiska och fysiska utmaningarna som jobbet kräver. Jag vill göra nytta. Jag ville alltid jobba med människor, säger Lina. Dessutom finns det så mycket variation inom yrket, så många olika tjänster som ger intressanta möjligheter att utvecklas. Vad tycker ni om utbildningen? Utbildningen är jättebra, berättar Lina. Det är en bra mix av teori och praktik och ju längre man kommer i utbildningen desto mer flätas allting samman. Bitarna börjar falla på plats. Utbildningsenheten Polishögskolans årsrapport

16

17 Foto: Christian Wedin

18 Utbildningsenheten Vidareutbildning Uppdragsutbildning Vidareutbildning En del av Polishögskolans verksamhet utgörs av vidareutbildning. Polishögskolan erbjuder ett brett och varierat utbildningsutbud för poliser och civilanställda. Vidareutbildning genomförs efter beställning av Huvudkontoret vid Rikspolisstyrelsen, huvudsakligen inom områdena Utredning/Lagföring, Taktik och Trafik. Några av kurserna genomförs i samarbete med universitet och högskolor och ger högskolepoäng. Tack vare internationella nätverk kan vi för polisanställda, även erbjuda utbildningar i andra länder främst inom EU. Nollintaget av nya studenter under 2010 innebar att vi kunde satsa mer på fortbildning och vidareutbildning. Under året genomfördes ett femtiotal kurser i drygt 80 olika kursomgångar. En av de helt nya kurserna var förarutbildning för instruktörer som var första steget i en helt ny förarutbildning för hela Polisen. Fokus ligger på ökad riskmedvetenhet, miljötänkande och trafiksäkerhet. Liksom i alla utbildningar läggs också stor vikt vid att utgå från senaste forskning inom området. Uppdragsutbildning Polishögskolan genomför utbildningar och andra kompetensutvecklande insatser inom olika områden på uppdrag av polismyndigheter, externa myndigheter, organisationer och företag. Utbildningarna skräddarsys och utformas efter diskussioner med kunden och genomförs hos uppdragsgivaren eller på Polishögskolan. Exempel på beställda uppdragsutbildningar är intervju- och förhörsmetodik, utbildningar i juridik, kommunikation med konflikthantering samt vapenhantering. Under 2010 genomfördes ett trettiotal interna utbildningar, för polismyndigheterna samt Säkerhetspolisen. Bland de närmare 40 externa uppdragsutbildningar vi genomförde fanns t.ex. Tullverket, Trafikverket, Skatteverket samt Försvarsmakten bland beställarna. Rikspolisstyrelsens planeringsförutsättningar anger vilka områden som ska prioriteras under året. Särskilda utbildningsinsatser genomfördes därför inom grov organiserad brottslighet, människohandel med särskild inriktning mot sexuella ändamål samt brott i nära relationer. Inom ramen för CEPOL genomförde vi fyra kurser i Sverige samt administrerade deltagandet vid ett 80-tal andra kurser. 16 Polishögskolans årsrapport 2010 Utbildningsenheten

19 Hela förarutbildningen har ju gjorts om. Vad är nytt? Foto: Kristoffer Thessman Ingela Ring och Lars-Roland Svensson Ingela Ring är lärare i trafik och bilkörning på Polishögskolan och kursansvarig för förarutbildningen för länsinstruktörer som gavs för första gången under Berätta om kursen! Instruktörsutbildningen är en del i ett stort projekt. Det har utvecklats en helt ny förarutbildning och det första steget är att utbilda instruktörerna i kursplanerna. Vi har lagt stor vikt på forskningsförankring, miljötänkande, trafiksäkerhet och pedagogik. Fokus ligger på att höja riskmedvetenheten. Det är många faktorer som spelar in: förarens situation (stress, felbeteenden), omgivningen (trafikmiljön) och andra förare. En av kursdeltagarna var Lars-Roland Svensson. Han är länsinstruktör/utbildningsansvarig för all trafikutbildning vid Polismyndigheten i Hallands län. Utbildningen är grundad på de senaste forskningsresultaten och handlar mycket om riskmedvetenhet och människans beteende i olika situationer, berättar han. Mycket fokus ligger också på pedagogiken. Det är otroligt viktigt att vi ger konstruktiv feedback när vi utbildar. Vad tycker du om kursen? Kursen har ett väldigt bra upplägg med föreläsningar, föredrag av forskningsrapporter, grupparbeten och diskussioner. Människans beteende i trafiken står i centrum. Utbildningsenheten Polishögskolans årsrapport

20 Kursutveckling När beställningen har landat hos Polishögskolan påbörjas det spännande arbetet med att utveckla en kurs, oavsett om det är en ny eller befintlig kurs. Detta sker i samarbete mellan verksamhetsutvecklingsgruppen och utsedd kursansvarig. För ny kurs arbetas det fram kursplan som är det styrande dokumentet för kursen. Har kursen genomförts tidigare används kursutvärderingen som ett viktigt utvecklingsredskap för eventuella revideringar. Vad kan förbättras? Hur ska ny forskning och nya polisiära arbetsmetoder integreras i kursen? Kan kursen genomföras med fler flexibla inslag? Kursplanen är inte bara ett juridiskt dokument utan även ett viktigt pedagogiskt verktyg i kommunikationen med kursdeltagare. I den står det tydligt angivet vad målen med kursen är; d v s vad kursdeltagaren förväntas kunna efter genomförd kurs. Här finns också viktig information, såsom målgrupp och förkunskaper, som anger nivån på kursen. Är det en grundkurs där inga förkunskaper krävs eller en kurs på en mer avancerad nivå som utgår ifrån tidigare utbildning? Utvärdering och uppföljning Efter varje kurs sker en s k kursvärdering, vanligen i form av en elektronisk enkät, där kursdeltagare får tycka till om kursen. Denna vägs sedan samman med lärarnas kommentarer och provresultat till en kursutvärdering i form av en kursrapport. Främst används kursutvärdering som ett stöd i kursutveckling, men även som en återrapportering till HR-avdelningen på RPS i form av en kvartalsrapport. All kompetensutveckling, utbildning likväl som fortbildning, kostnadsberäknas och följs upp i en utfallskalkyl. Blev kursen dyrare eller billigare än beräknat? Behöver budgeten justeras? Vi är väldigt stolta över den positiva återkoppling vi får från kursdeltagare i våra kursvärderingar som sporrar oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Utbildning eller fortbildning Inte all kompetensutveckling bedrivs som kurser utan en del syftar till att upprätthålla befintlig kompetens inom ett område. Det handlar då om en så kallad fortbildning, exempelvis seminarier, övningar, konferenser eller motsvarande. För fortbildning finns inget styrande dokument i form av kursplan, då deltagaren inte ska bedömas. I fortbildningsbeskrivningen beskrivs därför inte mål och bedömningsformer utan endast upplägg och innehåll. En del kurser genomförs i samarbete med universitet och högskola, vilket innebär att kursdeltagaren får högskolepoäng efter genomförd kurs. Ett sådant exempel är kursen, Utredningsmetodik med inriktning på brott mot barn och ungdomar, som genomförs i samarbete med Uppsala universitet. Foto: Peter Knutson 18 Polishögskolans årsrapport 2010 Kursutveckling

21 Forskning och utveckling Forskning och utveckling Polishögskolan har ambitionen att bedriva utbildning av hög kvalitet. Det innebär att vi ständigt bevakar aktuell forskning för att kunna använda forskningsresultat och väl beprövade erfarenheter i alla utbildningar och kurser. Vid Polishögskolan har vi ett antal disputerade lärare och kontinuerlig samverkan med universitet och högskolor. Vi anlitar regelbundet professorer och andra experter med specialistkompetens till föreläsningar och kurser. Uppskattade seminarier I vår strävan att utvecklas och hålla oss uppdaterade inom juridikens område har vi en arbets grupp som särskilt studerar och diskuterar operativ juri dik. I arbetsgruppen ingår bland andra en dom are och ett ämnesråd på justitiedepartemen tet. Resultaten av diskussionerna har presenterats vid mycket uppskattade och välbesökta seminarier. Vi har också under året anordnat polisforskningsseminarier i samarbete med Stockholms universitet. Examensarbete Under fjärde terminen på Polisprogrammet ingår kursen Vetenskaplig metod. Det innefattar bland annat att studenterna ska skriva ett examensarbete som i slutet av terminen läggs fram för opponering vid ett seminarium. Detta tränar studenterna i ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt. Tack vare samverkan med polismyndigheterna som efterfrågat områden de vill ha belysta, så har resultatet av studenternas arbete på ett konkret sätt direkt kunnat återkopplas till polisverksamheten. Polishögskolan har också en egen rapportserie som tidigare publicerat rapporter om t.ex. Mäns våld mot kvinnor och Motpartsintervjuer. Under 2010 hölls ett seminarium om Lägesbetingad syrgasbrist som kommer att resultera i ytterligare en rapport. Den nordiska studie av polisutbildningarna som vi deltog i under 2009, har fortsatt även under Vi deltar också i nätverk med andra högskolor och universitet i gemensamma frågor samt pedagogiskt utvecklingsarbete. Foto: Kristoffer Thessman Forskning och utveckling Polishögskolans årsrapport

22 Bibliotek Polishögskolans bibliotek erbjuder service till studerande och personal på Polishögskolan, alla polisanställda i hela Sverige, forskare på Brottsförebyggande rådet (genom avtal) och allmänheten. Då bibliotekets samlingar inom polisrelaterade ämnesområden är unika i Sverige är det hit polisforskare och andra intresserade vänder sig för att hitta information. Samarbeten Biblioteket deltar i en mängd nationella och internationella nätverk. Bland annat är vi med i ett nätverk för samhällsvetenskapliga bibliotek där förutom Polishögskolans bibliotek bland annat Riksdagsbiblioteket, Stockholms universitetsbibliotek och Handelshögskolan ingår. Syftet med nätverket är att utbyta kunskap och erfarenheter samt anordna gemensam kompetensutveckling inom de samhällsvetenskapliga ämnesområdena. Ett exempel på det ägde rum i maj då en grupp på 20 personer från olika verksamheter samlades på Polishögskolan och fick en överskådlig introduktion till ämnet kriminologi av en forskare och tilllika lärare på Polishögskolan. I presentationen ingick även vad man bör tänka på när man använder kriminalstatistik. Därefter berättade en viktimolog (d.v.s. brottsofferforskare) mycket engagerande om viktimologins och brottsofferperspektivets framväxt i Sverige. Pedagogisk verksamhet - kurser i informationssökning En stor och viktig del i biblioteket är den pedagogiska verksamheten. En av bibliotekets uppgifter är att vara en resurs för utveckling av informationskompetens hos Polishögskolans personal och studenter. Informationskompetens kan förklaras som förmågan att söka, kritiskt värdera och kreativt utnyttja information. Ett övergripande mål för Polisprogrammet är att studenterna ska kunna söka och värdera information på vetenskaplig nivå. Studenterna har bl.a. obligatoriska kurser i litteratursökning och juridisk informationssökning (i två steg). Dels i första terminen och sedan en mer allmän kurs i informationssökning i termin 3 när de ska skriva sitt examensarbete. Under 2010 hade biblioteket bara ett kursmoment på Polisprogrammet eftersom det inte antogs några nya studenter. För studerande på termin tre inför examensarbetet (vår- och hösttermin) hade biblioteket 32 timmar undervisning för 358 studenter. I vissa kurser på vidareutbildningsnivå ingår också moment med informationssökning, anpassat efter kursens övriga innehåll och teman. Huvudfokus brukar dock vara på juridisk informationssökning, något som alla polisanställda har nytta av i sitt dagliga arbete. Under 2010 har vi t.ex. medverkat i Människohandel med inriktning mot sexuella ändamål, Förundersökningsledarutbildning för Säpos personal, Utredningsmetodik med inriktning på brott mot barn och ungdomar och Kvalificerad förundersökningsledare. Totalt 2010 genomförde biblioteket 34 timmar undervisning med 269 kursdeltagare. Övrigt Under 2010 har biblioteket tillsammans med verksamhetsutvecklingsgruppen varit med och arrangerat ett seminarium om upphovsrätt för lärarna, och med koppling till det lagt upp stöd i form av vanliga frågor och svar om upphovsrätt i lärplattformen Ping Pong. 20 Polishögskolans årsrapport 2010 Bibliotek

23 Piah Carlsson Vad jobbar du med? Arbetet här liknar arbetet på ett vanligt kundtjänstebibliotek. Vi servar kunderna, men samtidigt har vi alla våra specialområden som vi bevakar. Mina ämnen är mängdbrott och ungdomar. Jag hjälper Polisen med informationssökningar och letar efter litteratur, artiklar, webbplatser, metoder och personer. Vad är det bästa med ditt arbete? Det är just när man har gjort en stor sökning och mottagaren blir nöjd med resultatet. Bibliotek Polishögskolans årsrapport Foto: Peter Knutson

24 Internationell verksamhet Polishögskolans internationella enhet bildades i februari CEPOL Mellan polisutbildningarna inom EU finns ett nätverk, CEPOL. I dess regi genomförs ett stort antal kurser, utbildningar och konferenser varje år. Polishögskolan administrerar deltagande vid dessa aktiviteter för alla polisanställda i hela Sverige. Under 2010 genomfördes tre internationella CEPOLkurser på Polishögskolan; Crime Prevention, Human Rights and Police Ethics samt Northeast Europe Organised Crime Organisations OCTA. Vi har också medverkat som support med experter vid ytterligare sju kurser. Av de närmare 90 kurser som CEPOL anordnat under året, har 78 polisanställda deltagit i sammanlagt 39 kurser. CEPOL anordnar även ett utbytesprogram som ger polisanställda möjlighet att utbyta erfarenheter och värdefull kunskap. Under 2010 deltog tolv svenska poliser och experter i utbytesprogrammet. De besökte bland annat Estland, Lettland, Tyskland, England, Polen och Italien. I utbytesprogrammet ingår också att den som reser ut i sin tur ska vara värd för en kollega från det land man besökt. Under 2010 har vi haft en Seconded National Expert på CEPOLs sekretariat i England, för att sköta den centrala handläggningen av utbytesprogrammet. Polishögskolan blev också utvald att ingå i en expertgrupp som hade till uppgift att lägga fram en strategi för CEPOLs utbytesprogram under de kommande åren. FRONTEX Den europeiska gränskontrollbyrån, FRONTEX är en EU-byrå som samordnar det operativa samarbetet vid EUs yttre gränser. Under året har Polishögskolan administrerat inbjudningar till ett större antal av FRONTEX årliga kurser samt ett flertal andra internationella utbildningar. FRONTEX kurser är inte bara öppna för polismyndigheterna, även Migrationsverket, Kriminalvården, Tullverket och Kustbevakningen bjuds in. Under året har experter från Polishögskolan och Rikskriminalpolisen medverkat även vid anordnande av möten, kurser och utbildningar. Av de kurser och möten som Polishögskolan administrerat under året har 17 personer deltagit i olika utbildningar och 6 personer har deltagit som experter. NORDCOP Även våra polisstudenter erbjuds möjlighet att utbyta erfarenheter med studenter i andra länder. Det görs inom ramen för utbytesprogrammet NORDCOP som är ett samarbete mellan de nordiska polisutbildningarna. Under 2010 tog Sverige emot nio nordiska studenter och vi skickade själva iväg fem utbytesstudenter, tre från Polishögskolan och två från Umeå universitet. AEPC AEPC (Association of European Police Colleges) är ett informellt nätverk mellan de europeiska polishögskolorna. Sammanslutningen erbjuder bland annat kurser, konferenser och andra aktiviteter vars mål är att stödja och utveckla polisutbildningarnas träningsprogram för poliser i Europa. 22 Polishögskolans årsrapport 2010 Internationell verksamhet

25 Internationell verksamhet Polishögskolans årsrapport Foto: Peter Knutson

26 En dag på Servicecentrum Låtta Ek är chef på Servicecentrum. Hon leder inte bara sina medarbetare, utan även gympa-pass. Varje torsdag under 2010 har hon varit gympaledare för medarbetarna på Polishögskolan. Men när du inte står i gympasalen, hur kan en dag se ut på Servicecentrum? Redan vid sextiden på morgonen kommer den första medarbetaren. Då går man bland annat igenom nattens rapport från väktaren på området och förbereder dagens utlåning av teknisk utrustning. Varje vecka ska även maskinerna i gymmet smörjas och ses över. Receptionen öppnar kl Då brukar det oftast vara en hel del kort- och inpasseringsfrågor som ska hanteras. Vi hjälper också till med tjänstekortsfrågor. I första hand för Polishögskolans personal, men vi är även behjälpliga för annan personal. Senast vid åttatiden på morgonen kommer de första studenterna. De har frågor om allt från uniformer som ska provas eller bytas men även teknikfrågor. Generellt så fylls varje morgon av mycket teknisk support. Det är datorer som ska sättas igång i de olika klassrummen och aulan. Det är videokonferenser och andra former av inspelningar. På hotellet har vi också tv-apparater som behöver support ibland. Så det blir mycket teknik! Väldigt mycket tid går också åt till uniformshantering. Är det några uniformspersedlar som ska lagas, så brukar en av våra medarbetare göra det. Vi har sådan tur att hon också är utbildad sömmerska! Under de senaste åren när vi haft stora kullar med studenter kan uniformerna och allt arbete kring det, sysselsätta två personer på heltid under flera månader. Vi utför reprotryck och kopiering och varje dag har vi två postturer. Dessutom kommer alla godstransporter till oss på Servicecentrum för vidare distribution vidare ut på området. Det är cirka 5 godstransporter per dag. Även vårt övningsområde Lagtorget, ses över dagligen. Vi reparerar trasigt material, underhåller och tillverkar nytt när det behövs. Vi skapar nya miljöer utefter verksamhetens behov och önskemål, det är en ständig utveckling. Vi kan verkligen utnyttja varje medarbetares unika kompetens. Vi ansvarar även för vapenhantering och är inköpare för allt material på hela Polishögskolan, från kontorsmaterial till teknisk utrustning. Vi administrerar också alla flyttar när medarbetare börjar och slutar eller ska byta tjänsterum. Även lokalvården finns under Servicecentrums paraply. Sex fasta medarbetare gör fint varje dag tillsammans med ett externt miljöteam. Sedan har vi också en grupp som ger service till externa och interna grupper som kommer till oss för att ha möten och sammanträden av olika slag. Den gruppen sköter även hotellet och försäljning av läromedel. 24 Polishögskolans årsrapport 2010 En dag på Servicecentrum Foto: Silvia Lindmark

Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se

Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se Polishögskolans verksamhetsplan www.polishogskolan.se 2010 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Monica Landergård,

Läs mer

Polishögskolans verksamhetsplan

Polishögskolans verksamhetsplan Polishögskolans verksamhetsplan 2012 www.polishogskolan.se 2 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Lennart Karlsson,

Läs mer

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN 09 341 065 Projektledare: Monica Landergård Text: Ingmar Bergman Silvia Klinkott Lise von Krusenstjerna Monica Landergård Heelena Nilsson Annika Ulltin Form &

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Polishögskolan. året som gick

Polishögskolan. året som gick Polishögskolan året som gick 2011 341 123 Text: Thérèse Ahlén Annika Ulltin Lina Karlsson Heelena Nilsson Eva Lundström Helena Seyfert Harriet Jakobsson Öhrn Layout och grafik: Lina Karlsson Foto: Peter

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng 2002-08-26 POLISHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 2 (6) UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen (1999:740) beslutar

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 ---

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 --- Talmanus till PowerPointpresentationen: Vägen till en polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021 Bild 1 --- Bild 2 Säkerhetspolisen ingår inte i reformen utan kommer att vara en egen myndighet efter

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

HUR KRITISK FÅR MAN VARA? Exemplet polisen

HUR KRITISK FÅR MAN VARA? Exemplet polisen HUR KRITISK FÅR MAN VARA? Exemplet polisen Johannes Knutsson Politihøgskolen i Oslo johannes.knutsson@phs.no Vem är jag? Bakgrund i kriminologin. Började med uppdragsforskning åt Rikspolisstyrelsen1976.

Läs mer

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se Kriminalteknisk strategi med handlingsplan www.polisen.se Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm ISBN: 978-91-89475-73-1 Diarienr.: POA-470-7282/08 Upplaga: 1 000 ex juni 2007 1 000 ex

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning HANDBOK FÖR VFU Verksamhetsförlagd utbildning Innehåll Inledning...4 Syfte...4 VFU-placering på partnerskola...5 Särskilda skäl för placering VFU i utlandet Belastningsregistret Hälsodeklaration Närvaro

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM Handlingsplan För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab 2. Verksamhetsplan, kommunikationsstab

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Kursutvärdering Distans

Kursutvärdering Distans HT12 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning (7,5hp) V46-50 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering stängd Datum: 2013-04-26 13:29:21 Aktiverade deltagare (HT12

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Chef för Regionalt utvecklingscentrum

Chef för Regionalt utvecklingscentrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionalt utvecklingscentrum till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Integrering av HU i undervisningen En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Presentationen Vem är jag? Hur jobbar Högskolan i Borås med HU? Kursen Systemutvecklare Roller, miljö och praktik 2013-05-31

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg).

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg). Skogsmästarskolan 2009-05-28 U T V Ä R D E R I N G S K O G S M Ä S T A R P R O G R A M M E T 2 0 0 6 / 0 9 UNDERLAG Undersökningen bygger på de enkäter som skickats ut i april -09 (53 st). Här redovisas

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag avseende delmål inom En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016

Redovisning av regeringsuppdrag avseende delmål inom En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016 PM 1 (15) Datum 2015-03-10 Diarienr (åberopas) A048.665/2015 Emma Ravald Strategigruppen HR-avdelningen Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag avseende delmål

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer