Polishögskolans verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polishögskolans verksamhetsplan"

Transkript

1 Polishögskolans verksamhetsplan 2012

2 2

3 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Lennart Karlsson, polisintendent Eva Lundström, chef controllergruppen Antti Aaltokallio, verksamhetsutvecklare Annika Ulltin, informationschef Thérèse Ahlén, informatör Layout: Lina Karlsson Foto: Peter Knutson: sid. 8, 12, 14, 16, 21, 24 samt omslag Lars Hedelin: sid. 9, 17 Lina Karlsson: sid. 7, 19, 22 Thérèse Ahlén: sid. 5 Säkerhetspolisen: sid. 5 Grafik: Lina Karlsson: sid. 15 Jörgen Knutsson: sid. 29 Upplaga: Februari 2012, 500 ex Tryck: RPS Tryckeri Polishögskolan

4 Rektorn har ordet Rektors viljeinriktning I dagens samhälle är förändringarna snabba. Modern teknik, globalisering, större rörlighet och en mängd andra faktorer ställer stora krav på individer och organisationer. Polisen är inget undantag. Om vi ska vara framgångsrika måste vi vara i ständig utveckling. Utbildning och kunskap är A & O för att möta nya krav och utmaningar och det har vi förmånen att få arbeta med på Polishögskolan. Utbildning är en viktig uppgift för en organisation och vi på Polishögskolan tar vårt uppdrag på största allvar. Vår målsättning är att vara hela Polisens kunskapscentrum. Vi vill vara en ledande nationell resurs för utbildning och kunskapsutveckling och gör det genom att erbjuda flexibel utbildning som präglas av vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi strävar efter att skapa en kreativ utbildningsmiljö som stimulerar till kritiskt tänkande, där medarbetare, studenter och kursdeltagare kan växa och utvecklas. Polishögskolan vill genom kvalificerad utbildning bidra till att enskilda individer, på väg in i polisyrket, är rustade på bästa sätt för sitt kommande uppdrag. Vi vill också att människor som på olika sätt vidareutbildar sig bidrar till att Polisen blir än mer framgångsrik i framtiden. Det är ett stort och krävande uppdrag, men också mycket stimulerande. Polishögskolan har drygt 200 medarbetare som i olika roller och på olika sätt bidrar till att lösa uppgiften. Den viktiga återkopplingen består bland annat av kursutvärderingar, effektutvärderingar och av enskilda individers feedback på det vi gör. Det är också en stor tillfredsställelse att möta enskilda människor som vittnar om att de vuxit både som individer och i sina yrkesroller under studietiden på Polishögskolan. Det sporrar oss att göra ännu mer och att driva verksamheten framåt. 4

5 Rektorn har ordet Under 2012 ser vi fram emot att få ta emot 311 nya studenter på grundutbildningen och hålla cirka 45 kurser inom fortbildning och vidareutbildning. Vi kommer också att delta i internationellt polisutbildningsarbete, utveckla och bedriva uppdragsutbildningar och tillhandahålla ett nationellt bibliotek för hela Sveriges polis. Det och mycket, mycket mer kommer att ske hos oss under året. Jag kommer också att lämna över stafettpinnen till Doris Högne Rydheim som tar över som rektor den 1 februari Jag önskar henne lycka till i uppdraget och ser fram emot att fortsatt vara en del i verksamheten som förvaltningschef. Varmt välkommen till Polishögskolan, Ingmar Bergman Tf rektor Polishögskolan Doris Högne Rydheim ny rektor 1 februari

6 Innehåll Rektors viljeinriktning 4 Polishögskolans uppdrag 8 Övergripande mål 9 Styrdokument för verksamheten 10 Polishögskolans organisation 10 Polishögskolans målbild 12 Tjänster 14 Polisprogrammet 14 Fortbildning och vidareutbildning 18 Internationell verksamhet 19 Uppdragsutbildning 20 Bibliotek 21 Gemensam verksamhet 22 Miljöarbete 22 Arbetsmiljöarbete 23 Kompetensförsörjning 23 Kurs- och ämnesutveckling 24 Pedagogiskt stöd 25 Kvalitet 25 Förvaltningen 25 Kommunikation 26 Verksamhetsskydd 26 Ekonomi och finansiering 27 Medelstilldelning för Investeringar 27 Ekonomimodellen 27 Verksamhetsuppföljning 28 Årscykel avseende planering och uppföljning 28 Års- och tertialuppföljning 28 Kvartals- och månadsuppföljning 28 Organisationsskiss 29 6

7 7

8 Polishögskolans uppdrag Polishögskolans uppdrag Polishögskolan bedriver grundutbildning för blivande poliser genom Polisprogrammet. Det innefattar utbildningen vid Polishögskolan, polisutbildning på distans samt stöd och service till polisutbildningarna vid Linnéuniversitetet i Växjö och Umeå universitet. Antal studerande på Polisprogrammet på Polishögskolan inklusive distansutbildningen uppgår VT 2012 till 523 och HT 2012 till 682. Till våren antas 152 studenter till Polishögskolans termin 1 och till hösten väntas ytterligare 159. Polishögskolan genomför också fortbildning och vidareutbildning för polisanställda samt uppdragsutbildning för Polisen och externa intressenter. För 2012 har skolan fått beställningar på 45 kurser. Skolan bedriver också metodutveckling i utbildningsfrågor och samverkar nationellt och internationellt i utbildningsfrågor. 8

9 Övergripande mål Övergripande mål Polishögskolan ska vara en ledande nationell resurs för utbildning och kunskapsutveckling för svensk polis. Utbildningsmiljön vid Polishögskolan ska vara kreativ, lärande och stimulera till kritiskt tänkande. Den ska förbereda studenten och göra kursdeltagaren trygg i sin yrkesroll. Den ska i förlängningen leda till att all polisverksamhet utvecklas. Polishögskolan ska i varje uppdrag leva upp till uppdragsgivarnas krav beträffande kvalitet, effektivitet och pris. 9

10 Styrdokument för verksamheten Styrdokument för verksamheten Polishögskolan är en del av Rikspolisstyrelsen och följer de strategier och riktlinjer som är relevanta för verksamheten. Verksamhetsplanen för Polishögskolan bygger på polisutbildningsförordningen, regleringsbrevet, Polisens planeringsförutsättningar för perioden , RPS verksamhetsplan, förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll, arbetsordning och åtagande för Polishögskolan. Polishögskolan arbetar utifrån åtagande och ägarstyrning, vilket innebär att verksamheten är beställarstyrd och de ekonomiska ramarna regleras genom ett åtagandedokument som fastställs av Rikspolischefen och arbetas in i verksamhetsplanen. Polishögskolans organisation Polishögskolan styrs av en rektor. Till sitt stöd utser rektor en strategisk ledningsgrupp. Vid Polishögskolan finns även en utbildningsledningsgrupp som leds av chefen för Enheten för planering och verksamhetsutveckling. Organisationen består av fyra enheter och två fristående grupper. Utbildningsenheten leds av en studierektor. Enheten planerar och genomför Polisprogrammet, fortbildning och vidareutbildning och vissa internationella aktiviteter/ kurser. Enheten består av fem lärargrupper och en administrativ grupp. Enheten för planering och verksamhetsutveckling består av ett kansli och två grupper. Kansliets uppdrag är att hantera samtliga beställningar som rör utbildning och de HR-frågor där inte tjänsten beställs av Polisens verksamhetsstöd. 10

11 Polishögskolans organisation Biblioteket erbjuder service till studerande och personal på Polishögskolan, alla polisanställda i Sverige och allmänheten. Verksamhetsutvecklingsgruppens uppdrag innehåller strukturer för kvalitetsarbetet, kursutvärdering, pedagogisk utbildning/handledning, stöd och utbildning vad gäller IT-pedagogik och flexibel utbildning och frågor som rör kunskaps- och kursutveckling. Internationella enheten driver och utvecklar Polishögskolans internationella uppdrag samt informerar och samordnar deltagande i internationella utbildningar för svensk polis. Förvaltningsenheten består av ett kansli och fem grupper. Kansliet har hand om fastighetsfrågor, hanterar remisser, utredningar och disciplinärenden. Fordonsgruppen ansvarar för fordonsparken. IT-gruppen samordnar Polishögskolans IT-lösningar. Service har hand om Konferenscentrum, lokalvård, uniformshantering, lokaler, telefoni och säkerhet. Förvaltningsgrupperna vid polisutbildningarna vid Umeå universitet respektive Linnéuniversitetet i Växjö hanterar fordon, vapen, uniformer och lokaler. Controllergruppen ansvarar för Polishögskolans redovisning och arbetar med upphandling och inköp. Gruppen hanterar även budget, prognoser och analyser. Informationsgruppen arbetar med extern och intern kommunikation samt grafisk formgivning. 11

12 Polishögskolans målbild Polishögskolans målbild Det finns en tydlig vilja att utveckla studie- och arbetsmiljön på Polishögskolan genom att medvetandegöra antaganden, normer och värderingar. På så sätt kan vi fördjupa det pågående värdegrundsarbetet. Polisens gemensamma värdegrund präglar Polishögskolans verksamhet genom att: Vi är ENGAGERADE - med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde. Polishögskolan arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en polisutbildning av hög kvalitet. 12

13 Polishögskolans Målbild Vi är EFFEKTIVA - för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling. All utbildning ska bidra till att förbättra Polisens resultat. Polishögskolan ska använda personalens kompetens och tillgängliga resurser effektivt och säkerställa att ekonomin är i balans. Vi är TILLGÄNGLIGA - för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande. Polishögskolans personal ska genom sitt bemötande vid exempelvis undervisningstillfällen, besök och övriga externa kontakter visa en god serviceanda och professionalism och bidra till att öka allmänhetens förtroende för Polisen. Vi ska visa att vi är en professionell samarbetspartner som håller god kvalitet. 13

14 Tjänster Tjänster Polisprogrammet Polishögskolan bedriver grundutbildning för blivande poliser genom Polisprogrammet, ett uppdrag som innebär att planera och genomföra utbildningen enligt gällande kursplan. I uppdraget ingår också att i utbildningen säkerställa integrationen av Polisens värdegrund och inkludera perspektiv på genus, jämlikhet och mångfald. Genomförandet av polisprogrammet vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet sker som uppdragsutbildning under ledning av föreståndare respektive prefekt. För att vidare utveckla samarbetet kommer Polishögskolan och föreståndarna för respektive universitet att ha regelbundna träffar för att diskutera utveckling och samordning av utbildningsinsatserna. Polishögskolan på Sörentorp utbildar omkring studenter på distans fördelat på fyra terminer. Utbildningen bedrivs på sex distansorter och studenterna knyts till den polismyndighet som finns på orten. Sedan HT 2011 genomförs en storstadssatsning där utbildningen i Västra Götaland och Skåne har sin fysiska placering i Göteborg respektive Malmö. Under 2012 ska sammanlagt cirka 30 studenter påbörja sin utbildning inom satsningen. 14

15 tjänster Polisprogrammet antalet studenter fördelade på utbildningsort Distansutbildningsort för studenter vid Sörentorp Fördelning VT 2012 Kalix 12 Umeå VT HT termin termin termin termin summa Ludvika 9 Torsby 11 Köping 11 Sörentorp VT HT termin termin termin termin summa Göteborg 14 Växjö VT HT termin termin termin termin summa Malmö 26 15

16 Tjänster Vid polisprogrammet finns två formella vägar för studenternas inflytande över villkor, utbildning och annat som rör studiemiljön och trivseln. Terminsråd hålls för varje utbildningsomgång två gånger per termin. I terminsrådet deltar två representanter från varje klass och de lärare som undervisat dem under terminen. Alla typer av allmänna frågor kan tas upp och behandlas i rådet som protokollförs. Programrådet behandlar frågor från terminsrådet två gånger per termin tillsammans med studieledningen. Varje studieomgång representeras med två personer. I programrådet deltar studierektorn, administrationen vid polisprogrammet, förvaltningen, biblioteket och den ansvarige för fältstudierna. För att förbättra resultaten inom det brottsförebyggande och brottsutredande arbetet arbetar Polishögskolan med att fortsätta implementeringen av Polisens underrättel- 16

17 tjänster semodell (PUM) och Polisens nationella utredningskoncept (PNU) i utbildningsverksamheten. Det brottsförebyggande perspektivet lyfts fram under samtliga terminer på Polisprogrammet. Utbildningen tydliggör vikten av att genomföra ett proaktivt, planlagt, problemorienterat och kunskapsbaserat brottförebyggande arbete. Under 2012 implementeras Pust I vid Polisprogrammet. Pust är Polisens nya utredningsstöd som effektiviserar brottshanteringen och stödjer arbetssättet enligt Polisens nationella utredningskoncept. Genom mobil teknik och ett mobilt arbetssätt ska Polisen klara upp fler brott och samtidigt bli mer synlig för allmänheten. Utöver implementeringen sker en fortsatt utveckling av Pust:s utbildningsmiljö. 17

18 Tjänster Fortbildning och vidareutbildning Polishögskolan ska planera, genomföra och examinera beställda fortbildningar och vidareutbildningar för polisanställda. I uppdraget ingår att utarbeta kursplaner och att föredra dem för uppdragsgivaren. Genomförandet av vidareutbildningarna ska enligt uppdraget ha ett integrerat perspektiv på frågor som rör genus, jämlikhet, mångfald och Polisens värdegrund. Beställningen för 2012 består av 45 kurser och med 58 kursomgångar. Nya kurser för 2012 är: Idrottsrelaterad brottslighet, grunder och funktionsutbildning Länsinstruktörsutbildning i att upptäcka och förebygga våldsbejakande radikalisering på lokal nivå (COPPRA) Tre olika utbildningar inom området kriminalunderrättelsetjänst Nationell grundutbildning för beslutsfattare i utlänningsrätt Applikationen PUM-A inom Polisens underrättelsemodell är sedan tidigare ett verktyg för gemensam dokumentation av all operativ polisverksamhet. Med början 2012 ska all central utbildning läggas in i nya kompetensmodulen i PUM-A. Modulen ska fungera som ett gemensamt systemstöd och verktyg med nationell standard. 18

19 tjänster Internationell verksamhet Polishögskolan ska delta i arbetet inom AEPC och FRONTEX inräknat dess styrelser, kommittéer, arbetsgrupper och projekt och genomföra internationella studiebesök. Vidare ska Polishögskolan genomföra specifika utbildningsinsatser inom CEPOL efter samråd med HR-avdelningen och beviljade anslag, så kallade grants. Polishögskolan medverkar i det nordiska lärar- och studentutbytet Nordcop (nordiskt polissamarbete) och deltar också i det årliga nordiska rektorsmötet. Polishögskolan ska under 2012 utöka sin samverkan med interna och externa parter, såväl nationellt som internationellt, för att höja kvaliteten i utbildningen. Det internationella polissamarbetet har en allt större påverkan på det svenska polisarbetet. Det är därför angeläget att i utbildningen belysa befintliga internationella samarbetsformer och de möjligheter som det internationella samarbetet innebär. CEPOL European Police College AEPC Association of European Police Colleges FRONTEX The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union 19

20 Tjänster Uppdragsutbildning Polishögskolan bedriver uppdragsutbildning och andra kompetenshöjande insatser för Polisen och andra myndigheter, framförallt inom rättskedjan, men även för andra externa intressenter. I första hand används resurserna till FAP-reglerade utbildningar och i andra hand till att genomföra andra utbildningar för Polisen, men även till andra organisationer och företag. Polismyndigheternas andel av uppdragsutbildningen är ca 80 procent. Till detta tillkommer utbildning till andra statliga myndigheter som Polisen har ett nära samarbete med: Tullverket, Kustbevakningen, Åklagarmyndigheten med flera. Utbildningarna utformas efter diskussioner med kunden och skräddarsys ofta inför ett genomförande på Polishögskolan eller hos beställaren. Under 2012 ska Polishögskolan utvärdera och kvalitetssäkra alla uppdragsutbildningar. Dessutom ska skolan säkerställa att de befintliga lärarresurserna används effektivt. 20

21 tjänster Bibliotek Polishögskolans bibliotek ska tillhandahålla biblioteksservice för Polisen och vara en nationell resurs för vetenskaplig informationsförsörjning och kunskapsförmedling inom polisväsendets verksamhetsområden. Biblioteket är också en resurs för utveckling av informationskompetens hos Polishögskolans personal och studenter. Under 2012 planerar Polishögskolan besök på några utvalda polismyndigheter med syfte att informera om vad biblioteket kan bidra med för Polisen. Polishögskolans bibliotekstjänster bidrar till en ökad effektivitet och kvalitetsutveckling inom polisorganisationen. 21

22 gemensam verksamhet Gemensam verksamhet Miljöarbete Polishögskolan verkar för en bättre miljö genom att chefer och medarbetare alltid ska ha miljöaspekten med såväl i det kortsiktiga som i det långsiktiga arbetet. Antalet miljöbilar ska öka under 2012 och som ett led i detta ska alla bilar som utrangeras ersättas med miljöbilar. För att minska användningen av fossila bränslen ska Polishögskolan minska resandet med bil och flyg, öka andelen resor med tåg och öka användningen av videooch telefonkonferenser. Vid längre resor med bil ska personalen använda säkra miljöbilar. 22

23 gemensam verksamhet Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöaspekterna ska beaktas genom att arbetsmiljöronder kontinuerligt genomförs på Polishögskolan. Dessa ronder genomförs under våren Polishögskolan ska arbeta för att sjukfrånvaron är fortsatt låg och att rehabiliteringsinsatser ska initieras tidigt och i samverkan med företagshälsovården. Polishögskolan ska vara en arbetsplats och studiemiljö som är fri från kränkande särbehandling och trakasserier. Riskbedömningar ur ett arbetsmiljöperspektiv är obligatorisk inför beslut om förändring av organisation, arbetsmetoder, utrustning och teknik. Kompetensförsörjning För att kunna uppfylla verksamhetsmål, kostnadseffektivitet och kraven från beställare och kunder ska Polishögskolan vara en flexibel organisation med bred och djup kompetens. Polishögskolan ska ha chefer med rätt kompetens som har vilja och förmåga att leda verksamheten. Medarbetarna ska på samma sätt ha viljan och förmågan att bidra till verksamhetens mål. Målet med detta är att öka effektiviteten. 23

24 gemensam verksamhet Mångfald ska vara en integrerad och självklar del av Polishögskolans verksamhet och bidra till en mer effektiv och attraktiv arbetsplats. Genom att individers olika kunskaper och erfarenheter tas tillvara blir verksamheten bättre samtidigt som idéutveckling och nytänkande stimuleras. Polishögskolans arbete med mångfald har sin utgångspunkt i Polisens nationella policy för mångfald och likabehandling. Under 2012 ska Rikspolisstyrelsens medarbetarpolicy diskuteras på Polishögskolans arbetsplatsträffar. All rekrytering ska utgå från Polisens rekryteringspolicy med fokus på rätt kompetens utifrån verksam hetens behov, på kort och lång sikt. Utvecklingssamtal ska genomföras under våren Varje enhet/grupp ska ha regelbundna arbetsplatsträffar för att sprida information och ta tillvara medarbetarnas idéer kring verksamhetsutveckling. Kurs- och ämnesutveckling Polishögskolan ska ansvara för utbildningens kurs- och ämnesutveckling i både teoretiska och praktiska ämnen. I arbetet ingår att kartlägga och redovisa behoven av ämnesutveckling inom verksamheten och att säkerställa rutiner och strategier för detta. Löpande sker arbete med att stärka utbildningens kvalitet genom uppföljning och resultatutvärdering. Här ingår även fortsatt implementering av Bolognaprocessens tillämpliga delar i arbetet med att koppla samman kursmål och bedömning. Utveckling av Polisprogrammet fortsätter utifrån utbildningsplanen (Dnr HR /11). 24

25 gemensam verksamhet Pedagogiskt stöd Polishögskolan arbetar med kvalitetsfrågor som direkt rör utbildningsverksamhetens strukturer för kvalitetsarbete, kursutvärdering, pedagogisk fortbildning och handledning, utveckling av läromedel, stöd för informations- och kommunikationsteknologi, flexibelt lärande och frågor som rör kunskaps- och kursutveckling. Skolan följer också kunskapsutveckling och forskning inom polisiära ämnen och uppdaterar löpande forskningsöversikten inom området. För 2012 planeras ett antal kompetenshöjande seminarier och utvecklingsdagar för personalen i syfte att skapa ett gemensamt pedagogiskt perspektiv och bidra till en fungerande sammansättning av utbildningen. Kvalitet För att säkra kvaliteten på utbildningarna ska kursutvärdering genomföras och kursrapport sammanställas efter varje kurs. Kursrapporten ska fokusera på förslag som utvecklar kursen till nästa tillfälle. Förbättringarna ska göras löpande och säkerställa att kursernas innehåll motsvarar kraven enligt utbildningsplanen eller uppdragsgivarens krav. Under 2012 ska lärare och studenter fortsatt engageras i diskussioner om hur kvalitetsarbetet i utbildningen ska kunna utvecklas och förbättras. Alla kurser ska utvärderas och en kursrapport skrivas. Målet är även att alla kurser ska ha medelvärde som ligger över 3,5 på den femgradiga skalan som används i kursvärderingar. Förvaltningen Förvaltningen är ett stöd till utbildningen och omfattar Polishögskolans ledning och stödfunktioner som service och teknik, lokalfrågor och underhåll, IT-stöd, information och kommunikation, controller- och personalfrågor. Förvaltningen omfattar också till viss del polisutbildningarna vid universiteten i Växjö och Umeå. 25

26 gemensam verksamhet Kommunikation Polishögskolan ska förmedla en breddad, fördjupad och nyanserad bild av verksamheten och utveckla och förnya kontaktytorna med våra målgrupper, interna som externa. Skolan ska möta dessa i rätt forum, med lämpligt tilltal och med den information som efterfrågas. Som en del i detta kommer Polishögskolan under 2012 arbeta för att närvara i sociala medier när så är lämpligt. Polishögskolan arbetar för att skapa goda förutsättningar för den interna kommunikationen. Om skolans medarbetare är välinformerade kan de fungera som goda ambassadörer för verksamheten. Polishögskolan ska följa samhällsdebatten och målmedvetet lyfta fram och kommunicera de utbildningar och den verksamhet som knyter an till aktuella samhällsfrågor. Verksamhetsskydd Under 2012 ska säkerheten vid Polishögskolan förbättras när det gäller skyddsvärda objekt och skyddsvärd information. Arbetet med översyn av tillträdesskyddet kommer att fortsätta, bland annat med uppgradering av inpasseringssystemet. Under året ska en långsiktig vision för verksamhetsskyddet tas fram. Brandskyddet kommer att utvecklas genom att regler och rutiner tas fram i samarbete med polisutbildningarna vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet. 26

27 ekonomi och finansiering Ekonomi och finansiering All verksamhet inom Polishögskolan ska bedrivas effektivt och inom ramen för tillgängliga medel. Alla möjligheter till att effektivisera verksamheten ska prövas och genomföras. Polishögskolan ska ha en ekonomi i balans. Medelstilldelning för 2012 Polishögskolan har tilldelats 333 miljoner för grundutbildning, bibliotek och internationell verksamhet inom utbildningsområdet. RPS kan revidera budget vid tertialuppföljningen. Polishögskolan administrerar uppdragsavtalen med universiteten och löner för de poliser som undervisar på Polisprogrammet vid Umeå Universitet respektive Linnéuniversitetet. Omsättningen för detta är ca 110 miljoner. Polishögskolan har tilldelats 29 miljoner inom fortbildning och vidareutbildning. Investeringar Polishögskolan planerar att investera för cirka 10 miljoner kronor. Detta avser samtliga tre utbildningsorter. Planerade nyinvesteringar är främst miljöbilar, anpassning av lokaler och bilsimulator. Ekonomimodellen Alla budgetansvariga ansvarar för sitt eget ekonomiska utfall. Den nya ekonomimodellen har som utgångspunkt att alla kostnader, både direkta och indirekta, ska fördelas på de tjänster som beställs för året. För 2012 innebär det att alla kostnader ska fördelas på fem tjänster och på de tre utbildningsorterna. De indirekta kostnaderna fördelas med fördelningsnycklar. Tidredovisningen kommer att vara underlag för fördelning av kostnader för undervisningen. 27

28 verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Polishögskolan följer upp utbildningsverksamheten genom kursvärderingar. Övrig verksamhet följs upp kvartals- och tertialvis genom prognos respektive tertialrapport av Polishögskolans ledning och redovisas till ägaren. november december Årsredovisning Prognos 1 januari februari Årscykel avseende planering och uppföljning mars oktober Prognos 4 Prognos 2 Tertial 1 april september maj juni augusti juli Tertial 2 Prognos 3 Års- och tertialuppföljning Tertialuppföljning innebär en analys av verksamhetens genomförande utifrån verksamhetsplan med bilagd aktivitetsplan, ekonomiska utfallet och personalfrågor. Vid årsredovisningen tillkommer miljöredovisning, uppföljning och ekonomiadministrativ värdering. Kvartals- och månadsuppföljning Polishögskolan lämnar ekonomiska prognoser fyra gånger om året till ägaren. Månadsvis ska uppföljning av det ekonomiska utfallet samt tidredovisning ske och redovisas för ledningsgruppen. Särskilt att beakta för 2012 är att tidredovisningen är en viktig del av verksamhetsredovisningen, både i den löpande uppföljningen och i Polisens årsredovisning. 28

29 Organisationsskiss Utbildningsenheten Administration Lärargrupper Polishögskolans organisation 2012 Rektor Controller Information Enheten för planering och verksamhetsutveckling Förvaltningsenheten Internationella enheten Verksamhetsutveckling Bibliotek Garage IT Service Umeå Växjö 29

30

31

32 Adress: Ulriksdal, Sörentorp Solna Tel: E-post:

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN 09 341 065 Projektledare: Monica Landergård Text: Ingmar Bergman Silvia Klinkott Lise von Krusenstjerna Monica Landergård Heelena Nilsson Annika Ulltin Form &

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013 Verksamhetsplan 2014 Preliminär version december 2013 Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län Produktion Ekonomiavdelningen Beställning Ekonomiavdelningen Diarienr. AA-191-32100-2013 Tryck RPS Tryckeri

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan Mångfald Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012 Nationell policy och handlingsplan Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: HR- 7491663-09

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

OP-13 Kartläggning av polisens internationella verksamhet

OP-13 Kartläggning av polisens internationella verksamhet Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 2014-03-28 OP-13 Kartläggning av polisens internationella verksamhet Slutrapport 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 En ny organisation

Läs mer

Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande

Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande Anneli Häyrén Weinestål Januari 2011 1 Innehållsförteckning Kvinnors karriärutveckling i staten... 4 Staten leder Jämt... 7 Deltagare... 8

Läs mer

Årsberättelse 2011. Statens kriminaltekniska laboratorium SKL

Årsberättelse 2011. Statens kriminaltekniska laboratorium SKL Denna skrift ger en inblick i Statens kriminaltekniska laboratoriums (SKL:s) verksamhet under 2011. Årets upplaga fokuserar särskilt på SKL:s roll som kundorienterat expertorgan inom det svenska rättsväsendet.

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer