Polishögskolans verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polishögskolans verksamhetsplan"

Transkript

1 Polishögskolans verksamhetsplan 2012

2 2

3 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Lennart Karlsson, polisintendent Eva Lundström, chef controllergruppen Antti Aaltokallio, verksamhetsutvecklare Annika Ulltin, informationschef Thérèse Ahlén, informatör Layout: Lina Karlsson Foto: Peter Knutson: sid. 8, 12, 14, 16, 21, 24 samt omslag Lars Hedelin: sid. 9, 17 Lina Karlsson: sid. 7, 19, 22 Thérèse Ahlén: sid. 5 Säkerhetspolisen: sid. 5 Grafik: Lina Karlsson: sid. 15 Jörgen Knutsson: sid. 29 Upplaga: Februari 2012, 500 ex Tryck: RPS Tryckeri Polishögskolan

4 Rektorn har ordet Rektors viljeinriktning I dagens samhälle är förändringarna snabba. Modern teknik, globalisering, större rörlighet och en mängd andra faktorer ställer stora krav på individer och organisationer. Polisen är inget undantag. Om vi ska vara framgångsrika måste vi vara i ständig utveckling. Utbildning och kunskap är A & O för att möta nya krav och utmaningar och det har vi förmånen att få arbeta med på Polishögskolan. Utbildning är en viktig uppgift för en organisation och vi på Polishögskolan tar vårt uppdrag på största allvar. Vår målsättning är att vara hela Polisens kunskapscentrum. Vi vill vara en ledande nationell resurs för utbildning och kunskapsutveckling och gör det genom att erbjuda flexibel utbildning som präglas av vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi strävar efter att skapa en kreativ utbildningsmiljö som stimulerar till kritiskt tänkande, där medarbetare, studenter och kursdeltagare kan växa och utvecklas. Polishögskolan vill genom kvalificerad utbildning bidra till att enskilda individer, på väg in i polisyrket, är rustade på bästa sätt för sitt kommande uppdrag. Vi vill också att människor som på olika sätt vidareutbildar sig bidrar till att Polisen blir än mer framgångsrik i framtiden. Det är ett stort och krävande uppdrag, men också mycket stimulerande. Polishögskolan har drygt 200 medarbetare som i olika roller och på olika sätt bidrar till att lösa uppgiften. Den viktiga återkopplingen består bland annat av kursutvärderingar, effektutvärderingar och av enskilda individers feedback på det vi gör. Det är också en stor tillfredsställelse att möta enskilda människor som vittnar om att de vuxit både som individer och i sina yrkesroller under studietiden på Polishögskolan. Det sporrar oss att göra ännu mer och att driva verksamheten framåt. 4

5 Rektorn har ordet Under 2012 ser vi fram emot att få ta emot 311 nya studenter på grundutbildningen och hålla cirka 45 kurser inom fortbildning och vidareutbildning. Vi kommer också att delta i internationellt polisutbildningsarbete, utveckla och bedriva uppdragsutbildningar och tillhandahålla ett nationellt bibliotek för hela Sveriges polis. Det och mycket, mycket mer kommer att ske hos oss under året. Jag kommer också att lämna över stafettpinnen till Doris Högne Rydheim som tar över som rektor den 1 februari Jag önskar henne lycka till i uppdraget och ser fram emot att fortsatt vara en del i verksamheten som förvaltningschef. Varmt välkommen till Polishögskolan, Ingmar Bergman Tf rektor Polishögskolan Doris Högne Rydheim ny rektor 1 februari

6 Innehåll Rektors viljeinriktning 4 Polishögskolans uppdrag 8 Övergripande mål 9 Styrdokument för verksamheten 10 Polishögskolans organisation 10 Polishögskolans målbild 12 Tjänster 14 Polisprogrammet 14 Fortbildning och vidareutbildning 18 Internationell verksamhet 19 Uppdragsutbildning 20 Bibliotek 21 Gemensam verksamhet 22 Miljöarbete 22 Arbetsmiljöarbete 23 Kompetensförsörjning 23 Kurs- och ämnesutveckling 24 Pedagogiskt stöd 25 Kvalitet 25 Förvaltningen 25 Kommunikation 26 Verksamhetsskydd 26 Ekonomi och finansiering 27 Medelstilldelning för Investeringar 27 Ekonomimodellen 27 Verksamhetsuppföljning 28 Årscykel avseende planering och uppföljning 28 Års- och tertialuppföljning 28 Kvartals- och månadsuppföljning 28 Organisationsskiss 29 6

7 7

8 Polishögskolans uppdrag Polishögskolans uppdrag Polishögskolan bedriver grundutbildning för blivande poliser genom Polisprogrammet. Det innefattar utbildningen vid Polishögskolan, polisutbildning på distans samt stöd och service till polisutbildningarna vid Linnéuniversitetet i Växjö och Umeå universitet. Antal studerande på Polisprogrammet på Polishögskolan inklusive distansutbildningen uppgår VT 2012 till 523 och HT 2012 till 682. Till våren antas 152 studenter till Polishögskolans termin 1 och till hösten väntas ytterligare 159. Polishögskolan genomför också fortbildning och vidareutbildning för polisanställda samt uppdragsutbildning för Polisen och externa intressenter. För 2012 har skolan fått beställningar på 45 kurser. Skolan bedriver också metodutveckling i utbildningsfrågor och samverkar nationellt och internationellt i utbildningsfrågor. 8

9 Övergripande mål Övergripande mål Polishögskolan ska vara en ledande nationell resurs för utbildning och kunskapsutveckling för svensk polis. Utbildningsmiljön vid Polishögskolan ska vara kreativ, lärande och stimulera till kritiskt tänkande. Den ska förbereda studenten och göra kursdeltagaren trygg i sin yrkesroll. Den ska i förlängningen leda till att all polisverksamhet utvecklas. Polishögskolan ska i varje uppdrag leva upp till uppdragsgivarnas krav beträffande kvalitet, effektivitet och pris. 9

10 Styrdokument för verksamheten Styrdokument för verksamheten Polishögskolan är en del av Rikspolisstyrelsen och följer de strategier och riktlinjer som är relevanta för verksamheten. Verksamhetsplanen för Polishögskolan bygger på polisutbildningsförordningen, regleringsbrevet, Polisens planeringsförutsättningar för perioden , RPS verksamhetsplan, förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll, arbetsordning och åtagande för Polishögskolan. Polishögskolan arbetar utifrån åtagande och ägarstyrning, vilket innebär att verksamheten är beställarstyrd och de ekonomiska ramarna regleras genom ett åtagandedokument som fastställs av Rikspolischefen och arbetas in i verksamhetsplanen. Polishögskolans organisation Polishögskolan styrs av en rektor. Till sitt stöd utser rektor en strategisk ledningsgrupp. Vid Polishögskolan finns även en utbildningsledningsgrupp som leds av chefen för Enheten för planering och verksamhetsutveckling. Organisationen består av fyra enheter och två fristående grupper. Utbildningsenheten leds av en studierektor. Enheten planerar och genomför Polisprogrammet, fortbildning och vidareutbildning och vissa internationella aktiviteter/ kurser. Enheten består av fem lärargrupper och en administrativ grupp. Enheten för planering och verksamhetsutveckling består av ett kansli och två grupper. Kansliets uppdrag är att hantera samtliga beställningar som rör utbildning och de HR-frågor där inte tjänsten beställs av Polisens verksamhetsstöd. 10

11 Polishögskolans organisation Biblioteket erbjuder service till studerande och personal på Polishögskolan, alla polisanställda i Sverige och allmänheten. Verksamhetsutvecklingsgruppens uppdrag innehåller strukturer för kvalitetsarbetet, kursutvärdering, pedagogisk utbildning/handledning, stöd och utbildning vad gäller IT-pedagogik och flexibel utbildning och frågor som rör kunskaps- och kursutveckling. Internationella enheten driver och utvecklar Polishögskolans internationella uppdrag samt informerar och samordnar deltagande i internationella utbildningar för svensk polis. Förvaltningsenheten består av ett kansli och fem grupper. Kansliet har hand om fastighetsfrågor, hanterar remisser, utredningar och disciplinärenden. Fordonsgruppen ansvarar för fordonsparken. IT-gruppen samordnar Polishögskolans IT-lösningar. Service har hand om Konferenscentrum, lokalvård, uniformshantering, lokaler, telefoni och säkerhet. Förvaltningsgrupperna vid polisutbildningarna vid Umeå universitet respektive Linnéuniversitetet i Växjö hanterar fordon, vapen, uniformer och lokaler. Controllergruppen ansvarar för Polishögskolans redovisning och arbetar med upphandling och inköp. Gruppen hanterar även budget, prognoser och analyser. Informationsgruppen arbetar med extern och intern kommunikation samt grafisk formgivning. 11

12 Polishögskolans målbild Polishögskolans målbild Det finns en tydlig vilja att utveckla studie- och arbetsmiljön på Polishögskolan genom att medvetandegöra antaganden, normer och värderingar. På så sätt kan vi fördjupa det pågående värdegrundsarbetet. Polisens gemensamma värdegrund präglar Polishögskolans verksamhet genom att: Vi är ENGAGERADE - med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde. Polishögskolan arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en polisutbildning av hög kvalitet. 12

13 Polishögskolans Målbild Vi är EFFEKTIVA - för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling. All utbildning ska bidra till att förbättra Polisens resultat. Polishögskolan ska använda personalens kompetens och tillgängliga resurser effektivt och säkerställa att ekonomin är i balans. Vi är TILLGÄNGLIGA - för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande. Polishögskolans personal ska genom sitt bemötande vid exempelvis undervisningstillfällen, besök och övriga externa kontakter visa en god serviceanda och professionalism och bidra till att öka allmänhetens förtroende för Polisen. Vi ska visa att vi är en professionell samarbetspartner som håller god kvalitet. 13

14 Tjänster Tjänster Polisprogrammet Polishögskolan bedriver grundutbildning för blivande poliser genom Polisprogrammet, ett uppdrag som innebär att planera och genomföra utbildningen enligt gällande kursplan. I uppdraget ingår också att i utbildningen säkerställa integrationen av Polisens värdegrund och inkludera perspektiv på genus, jämlikhet och mångfald. Genomförandet av polisprogrammet vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet sker som uppdragsutbildning under ledning av föreståndare respektive prefekt. För att vidare utveckla samarbetet kommer Polishögskolan och föreståndarna för respektive universitet att ha regelbundna träffar för att diskutera utveckling och samordning av utbildningsinsatserna. Polishögskolan på Sörentorp utbildar omkring studenter på distans fördelat på fyra terminer. Utbildningen bedrivs på sex distansorter och studenterna knyts till den polismyndighet som finns på orten. Sedan HT 2011 genomförs en storstadssatsning där utbildningen i Västra Götaland och Skåne har sin fysiska placering i Göteborg respektive Malmö. Under 2012 ska sammanlagt cirka 30 studenter påbörja sin utbildning inom satsningen. 14

15 tjänster Polisprogrammet antalet studenter fördelade på utbildningsort Distansutbildningsort för studenter vid Sörentorp Fördelning VT 2012 Kalix 12 Umeå VT HT termin termin termin termin summa Ludvika 9 Torsby 11 Köping 11 Sörentorp VT HT termin termin termin termin summa Göteborg 14 Växjö VT HT termin termin termin termin summa Malmö 26 15

16 Tjänster Vid polisprogrammet finns två formella vägar för studenternas inflytande över villkor, utbildning och annat som rör studiemiljön och trivseln. Terminsråd hålls för varje utbildningsomgång två gånger per termin. I terminsrådet deltar två representanter från varje klass och de lärare som undervisat dem under terminen. Alla typer av allmänna frågor kan tas upp och behandlas i rådet som protokollförs. Programrådet behandlar frågor från terminsrådet två gånger per termin tillsammans med studieledningen. Varje studieomgång representeras med två personer. I programrådet deltar studierektorn, administrationen vid polisprogrammet, förvaltningen, biblioteket och den ansvarige för fältstudierna. För att förbättra resultaten inom det brottsförebyggande och brottsutredande arbetet arbetar Polishögskolan med att fortsätta implementeringen av Polisens underrättel- 16

17 tjänster semodell (PUM) och Polisens nationella utredningskoncept (PNU) i utbildningsverksamheten. Det brottsförebyggande perspektivet lyfts fram under samtliga terminer på Polisprogrammet. Utbildningen tydliggör vikten av att genomföra ett proaktivt, planlagt, problemorienterat och kunskapsbaserat brottförebyggande arbete. Under 2012 implementeras Pust I vid Polisprogrammet. Pust är Polisens nya utredningsstöd som effektiviserar brottshanteringen och stödjer arbetssättet enligt Polisens nationella utredningskoncept. Genom mobil teknik och ett mobilt arbetssätt ska Polisen klara upp fler brott och samtidigt bli mer synlig för allmänheten. Utöver implementeringen sker en fortsatt utveckling av Pust:s utbildningsmiljö. 17

18 Tjänster Fortbildning och vidareutbildning Polishögskolan ska planera, genomföra och examinera beställda fortbildningar och vidareutbildningar för polisanställda. I uppdraget ingår att utarbeta kursplaner och att föredra dem för uppdragsgivaren. Genomförandet av vidareutbildningarna ska enligt uppdraget ha ett integrerat perspektiv på frågor som rör genus, jämlikhet, mångfald och Polisens värdegrund. Beställningen för 2012 består av 45 kurser och med 58 kursomgångar. Nya kurser för 2012 är: Idrottsrelaterad brottslighet, grunder och funktionsutbildning Länsinstruktörsutbildning i att upptäcka och förebygga våldsbejakande radikalisering på lokal nivå (COPPRA) Tre olika utbildningar inom området kriminalunderrättelsetjänst Nationell grundutbildning för beslutsfattare i utlänningsrätt Applikationen PUM-A inom Polisens underrättelsemodell är sedan tidigare ett verktyg för gemensam dokumentation av all operativ polisverksamhet. Med början 2012 ska all central utbildning läggas in i nya kompetensmodulen i PUM-A. Modulen ska fungera som ett gemensamt systemstöd och verktyg med nationell standard. 18

19 tjänster Internationell verksamhet Polishögskolan ska delta i arbetet inom AEPC och FRONTEX inräknat dess styrelser, kommittéer, arbetsgrupper och projekt och genomföra internationella studiebesök. Vidare ska Polishögskolan genomföra specifika utbildningsinsatser inom CEPOL efter samråd med HR-avdelningen och beviljade anslag, så kallade grants. Polishögskolan medverkar i det nordiska lärar- och studentutbytet Nordcop (nordiskt polissamarbete) och deltar också i det årliga nordiska rektorsmötet. Polishögskolan ska under 2012 utöka sin samverkan med interna och externa parter, såväl nationellt som internationellt, för att höja kvaliteten i utbildningen. Det internationella polissamarbetet har en allt större påverkan på det svenska polisarbetet. Det är därför angeläget att i utbildningen belysa befintliga internationella samarbetsformer och de möjligheter som det internationella samarbetet innebär. CEPOL European Police College AEPC Association of European Police Colleges FRONTEX The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union 19

20 Tjänster Uppdragsutbildning Polishögskolan bedriver uppdragsutbildning och andra kompetenshöjande insatser för Polisen och andra myndigheter, framförallt inom rättskedjan, men även för andra externa intressenter. I första hand används resurserna till FAP-reglerade utbildningar och i andra hand till att genomföra andra utbildningar för Polisen, men även till andra organisationer och företag. Polismyndigheternas andel av uppdragsutbildningen är ca 80 procent. Till detta tillkommer utbildning till andra statliga myndigheter som Polisen har ett nära samarbete med: Tullverket, Kustbevakningen, Åklagarmyndigheten med flera. Utbildningarna utformas efter diskussioner med kunden och skräddarsys ofta inför ett genomförande på Polishögskolan eller hos beställaren. Under 2012 ska Polishögskolan utvärdera och kvalitetssäkra alla uppdragsutbildningar. Dessutom ska skolan säkerställa att de befintliga lärarresurserna används effektivt. 20

21 tjänster Bibliotek Polishögskolans bibliotek ska tillhandahålla biblioteksservice för Polisen och vara en nationell resurs för vetenskaplig informationsförsörjning och kunskapsförmedling inom polisväsendets verksamhetsområden. Biblioteket är också en resurs för utveckling av informationskompetens hos Polishögskolans personal och studenter. Under 2012 planerar Polishögskolan besök på några utvalda polismyndigheter med syfte att informera om vad biblioteket kan bidra med för Polisen. Polishögskolans bibliotekstjänster bidrar till en ökad effektivitet och kvalitetsutveckling inom polisorganisationen. 21

22 gemensam verksamhet Gemensam verksamhet Miljöarbete Polishögskolan verkar för en bättre miljö genom att chefer och medarbetare alltid ska ha miljöaspekten med såväl i det kortsiktiga som i det långsiktiga arbetet. Antalet miljöbilar ska öka under 2012 och som ett led i detta ska alla bilar som utrangeras ersättas med miljöbilar. För att minska användningen av fossila bränslen ska Polishögskolan minska resandet med bil och flyg, öka andelen resor med tåg och öka användningen av videooch telefonkonferenser. Vid längre resor med bil ska personalen använda säkra miljöbilar. 22

23 gemensam verksamhet Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöaspekterna ska beaktas genom att arbetsmiljöronder kontinuerligt genomförs på Polishögskolan. Dessa ronder genomförs under våren Polishögskolan ska arbeta för att sjukfrånvaron är fortsatt låg och att rehabiliteringsinsatser ska initieras tidigt och i samverkan med företagshälsovården. Polishögskolan ska vara en arbetsplats och studiemiljö som är fri från kränkande särbehandling och trakasserier. Riskbedömningar ur ett arbetsmiljöperspektiv är obligatorisk inför beslut om förändring av organisation, arbetsmetoder, utrustning och teknik. Kompetensförsörjning För att kunna uppfylla verksamhetsmål, kostnadseffektivitet och kraven från beställare och kunder ska Polishögskolan vara en flexibel organisation med bred och djup kompetens. Polishögskolan ska ha chefer med rätt kompetens som har vilja och förmåga att leda verksamheten. Medarbetarna ska på samma sätt ha viljan och förmågan att bidra till verksamhetens mål. Målet med detta är att öka effektiviteten. 23

24 gemensam verksamhet Mångfald ska vara en integrerad och självklar del av Polishögskolans verksamhet och bidra till en mer effektiv och attraktiv arbetsplats. Genom att individers olika kunskaper och erfarenheter tas tillvara blir verksamheten bättre samtidigt som idéutveckling och nytänkande stimuleras. Polishögskolans arbete med mångfald har sin utgångspunkt i Polisens nationella policy för mångfald och likabehandling. Under 2012 ska Rikspolisstyrelsens medarbetarpolicy diskuteras på Polishögskolans arbetsplatsträffar. All rekrytering ska utgå från Polisens rekryteringspolicy med fokus på rätt kompetens utifrån verksam hetens behov, på kort och lång sikt. Utvecklingssamtal ska genomföras under våren Varje enhet/grupp ska ha regelbundna arbetsplatsträffar för att sprida information och ta tillvara medarbetarnas idéer kring verksamhetsutveckling. Kurs- och ämnesutveckling Polishögskolan ska ansvara för utbildningens kurs- och ämnesutveckling i både teoretiska och praktiska ämnen. I arbetet ingår att kartlägga och redovisa behoven av ämnesutveckling inom verksamheten och att säkerställa rutiner och strategier för detta. Löpande sker arbete med att stärka utbildningens kvalitet genom uppföljning och resultatutvärdering. Här ingår även fortsatt implementering av Bolognaprocessens tillämpliga delar i arbetet med att koppla samman kursmål och bedömning. Utveckling av Polisprogrammet fortsätter utifrån utbildningsplanen (Dnr HR /11). 24

25 gemensam verksamhet Pedagogiskt stöd Polishögskolan arbetar med kvalitetsfrågor som direkt rör utbildningsverksamhetens strukturer för kvalitetsarbete, kursutvärdering, pedagogisk fortbildning och handledning, utveckling av läromedel, stöd för informations- och kommunikationsteknologi, flexibelt lärande och frågor som rör kunskaps- och kursutveckling. Skolan följer också kunskapsutveckling och forskning inom polisiära ämnen och uppdaterar löpande forskningsöversikten inom området. För 2012 planeras ett antal kompetenshöjande seminarier och utvecklingsdagar för personalen i syfte att skapa ett gemensamt pedagogiskt perspektiv och bidra till en fungerande sammansättning av utbildningen. Kvalitet För att säkra kvaliteten på utbildningarna ska kursutvärdering genomföras och kursrapport sammanställas efter varje kurs. Kursrapporten ska fokusera på förslag som utvecklar kursen till nästa tillfälle. Förbättringarna ska göras löpande och säkerställa att kursernas innehåll motsvarar kraven enligt utbildningsplanen eller uppdragsgivarens krav. Under 2012 ska lärare och studenter fortsatt engageras i diskussioner om hur kvalitetsarbetet i utbildningen ska kunna utvecklas och förbättras. Alla kurser ska utvärderas och en kursrapport skrivas. Målet är även att alla kurser ska ha medelvärde som ligger över 3,5 på den femgradiga skalan som används i kursvärderingar. Förvaltningen Förvaltningen är ett stöd till utbildningen och omfattar Polishögskolans ledning och stödfunktioner som service och teknik, lokalfrågor och underhåll, IT-stöd, information och kommunikation, controller- och personalfrågor. Förvaltningen omfattar också till viss del polisutbildningarna vid universiteten i Växjö och Umeå. 25

26 gemensam verksamhet Kommunikation Polishögskolan ska förmedla en breddad, fördjupad och nyanserad bild av verksamheten och utveckla och förnya kontaktytorna med våra målgrupper, interna som externa. Skolan ska möta dessa i rätt forum, med lämpligt tilltal och med den information som efterfrågas. Som en del i detta kommer Polishögskolan under 2012 arbeta för att närvara i sociala medier när så är lämpligt. Polishögskolan arbetar för att skapa goda förutsättningar för den interna kommunikationen. Om skolans medarbetare är välinformerade kan de fungera som goda ambassadörer för verksamheten. Polishögskolan ska följa samhällsdebatten och målmedvetet lyfta fram och kommunicera de utbildningar och den verksamhet som knyter an till aktuella samhällsfrågor. Verksamhetsskydd Under 2012 ska säkerheten vid Polishögskolan förbättras när det gäller skyddsvärda objekt och skyddsvärd information. Arbetet med översyn av tillträdesskyddet kommer att fortsätta, bland annat med uppgradering av inpasseringssystemet. Under året ska en långsiktig vision för verksamhetsskyddet tas fram. Brandskyddet kommer att utvecklas genom att regler och rutiner tas fram i samarbete med polisutbildningarna vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet. 26

27 ekonomi och finansiering Ekonomi och finansiering All verksamhet inom Polishögskolan ska bedrivas effektivt och inom ramen för tillgängliga medel. Alla möjligheter till att effektivisera verksamheten ska prövas och genomföras. Polishögskolan ska ha en ekonomi i balans. Medelstilldelning för 2012 Polishögskolan har tilldelats 333 miljoner för grundutbildning, bibliotek och internationell verksamhet inom utbildningsområdet. RPS kan revidera budget vid tertialuppföljningen. Polishögskolan administrerar uppdragsavtalen med universiteten och löner för de poliser som undervisar på Polisprogrammet vid Umeå Universitet respektive Linnéuniversitetet. Omsättningen för detta är ca 110 miljoner. Polishögskolan har tilldelats 29 miljoner inom fortbildning och vidareutbildning. Investeringar Polishögskolan planerar att investera för cirka 10 miljoner kronor. Detta avser samtliga tre utbildningsorter. Planerade nyinvesteringar är främst miljöbilar, anpassning av lokaler och bilsimulator. Ekonomimodellen Alla budgetansvariga ansvarar för sitt eget ekonomiska utfall. Den nya ekonomimodellen har som utgångspunkt att alla kostnader, både direkta och indirekta, ska fördelas på de tjänster som beställs för året. För 2012 innebär det att alla kostnader ska fördelas på fem tjänster och på de tre utbildningsorterna. De indirekta kostnaderna fördelas med fördelningsnycklar. Tidredovisningen kommer att vara underlag för fördelning av kostnader för undervisningen. 27

28 verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Polishögskolan följer upp utbildningsverksamheten genom kursvärderingar. Övrig verksamhet följs upp kvartals- och tertialvis genom prognos respektive tertialrapport av Polishögskolans ledning och redovisas till ägaren. november december Årsredovisning Prognos 1 januari februari Årscykel avseende planering och uppföljning mars oktober Prognos 4 Prognos 2 Tertial 1 april september maj juni augusti juli Tertial 2 Prognos 3 Års- och tertialuppföljning Tertialuppföljning innebär en analys av verksamhetens genomförande utifrån verksamhetsplan med bilagd aktivitetsplan, ekonomiska utfallet och personalfrågor. Vid årsredovisningen tillkommer miljöredovisning, uppföljning och ekonomiadministrativ värdering. Kvartals- och månadsuppföljning Polishögskolan lämnar ekonomiska prognoser fyra gånger om året till ägaren. Månadsvis ska uppföljning av det ekonomiska utfallet samt tidredovisning ske och redovisas för ledningsgruppen. Särskilt att beakta för 2012 är att tidredovisningen är en viktig del av verksamhetsredovisningen, både i den löpande uppföljningen och i Polisens årsredovisning. 28

29 Organisationsskiss Utbildningsenheten Administration Lärargrupper Polishögskolans organisation 2012 Rektor Controller Information Enheten för planering och verksamhetsutveckling Förvaltningsenheten Internationella enheten Verksamhetsutveckling Bibliotek Garage IT Service Umeå Växjö 29

30

31

32 Adress: Ulriksdal, Sörentorp Solna Tel: E-post:

Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se

Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se Polishögskolans verksamhetsplan www.polishogskolan.se 2010 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Monica Landergård,

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014 Mångfalds- och likabehandlingsplan En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns Mångfalds- och likabehandlingsplan Polisen ska vara en arbetsplats för alla där olikheter och olika bakgrund är

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Verksamhetsplan. Rikspolisstyrelsen år 2014

Verksamhetsplan. Rikspolisstyrelsen år 2014 Verksamhetsplan Rikspolisstyrelsen år 2014 3 Innehåll Inledning......................................... 4 Organisation och uppgiftsfördelning.................. 6 Verksamhetsstyrningen inom Rikspolisstyrelsen........

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Polishögskolan. året som gick

Polishögskolan. året som gick Polishögskolan året som gick 2011 341 123 Text: Thérèse Ahlén Annika Ulltin Lina Karlsson Heelena Nilsson Eva Lundström Helena Seyfert Harriet Jakobsson Öhrn Layout och grafik: Lina Karlsson Foto: Peter

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Grafisk profil styrande dokument. En manual från Rikspolisstyrelsen

Grafisk profil styrande dokument. En manual från Rikspolisstyrelsen Grafisk profil styrande dokument En manual från Rikspolisstyrelsen avdelning I den här manualen finns information om den grafiska profil som används för styrande dokument inom Polisen. Det kan vara strategier,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 ---

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 --- Talmanus till PowerPointpresentationen: Vägen till en polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021 Bild 1 --- Bild 2 Säkerhetspolisen ingår inte i reformen utan kommer att vara en egen myndighet efter

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Gemensamma förvaltningen DATUM: November 2014 BESLUTAD AV: Jörgen Tholin KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM Handlingsplan För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab 2. Verksamhetsplan, kommunikationsstab

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14 1 (6) 2014-12-17 Dnr 897-14 Verksamhetsstöd, HR Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 Riksdag och regering: skapa en Polis DECEMBER 2012 119 21 1 1965 1990-tal 2015 En naturlig fortsättning på arbetet som

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Presschef, Kommunikationsavdelningen

Presschef, Kommunikationsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Presschef, Kommunikationsavdelningen till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi Dokumenthistorik Datum Version Kommentar Reviderad av 17 mars 2011 1 Denna version gäller under 2011, planen ska Projektgruppen revideras

Läs mer

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng 2002-08-26 POLISHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 2 (6) UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen (1999:740) beslutar

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017

STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017 T E T E T I S R E V I N U T MIT STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017 Strategi för verksamhetens förutsättningar 2013-2017 Dnr: MIUN 2012/612 Foto: Sandra Pettersson. Strategi för verksamhetens

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Chef för arkitektur, IT-avdelningen

Chef för arkitektur, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för arkitektur, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Bakgrund I dagens samhälle krävs det att alla har en hög kompetens när det gäller kommunikation och informationshantering. Enligt IT-strategin

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se Kriminalteknisk strategi med handlingsplan www.polisen.se Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm ISBN: 978-91-89475-73-1 Diarienr.: POA-470-7282/08 Upplaga: 1 000 ex juni 2007 1 000 ex

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag avseende delmål inom En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016

Redovisning av regeringsuppdrag avseende delmål inom En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016 PM 1 (15) Datum 2015-03-10 Diarienr (åberopas) A048.665/2015 Emma Ravald Strategigruppen HR-avdelningen Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag avseende delmål

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

REGIONALT UTVECKLINGSCENTRUM. RUC vill stärka samarbetet med skolsamhället, idrottsorganisationer,

REGIONALT UTVECKLINGSCENTRUM. RUC vill stärka samarbetet med skolsamhället, idrottsorganisationer, REGIONALT UTVECKLINGSCENTRUM En resurs för dig RUC vill stärka samarbetet med skolsamhället, idrottsorganisationer, kulturinstitutioner och näringsliv. Utvecklar lärandet RUC utvecklar din verksamhet

Läs mer

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer