Polishögskolans verksamhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polishögskolans verksamhetsplan"

Transkript

1 Polishögskolans verksamhetsplan 2012

2 2

3 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Lennart Karlsson, polisintendent Eva Lundström, chef controllergruppen Antti Aaltokallio, verksamhetsutvecklare Annika Ulltin, informationschef Thérèse Ahlén, informatör Layout: Lina Karlsson Foto: Peter Knutson: sid. 8, 12, 14, 16, 21, 24 samt omslag Lars Hedelin: sid. 9, 17 Lina Karlsson: sid. 7, 19, 22 Thérèse Ahlén: sid. 5 Säkerhetspolisen: sid. 5 Grafik: Lina Karlsson: sid. 15 Jörgen Knutsson: sid. 29 Upplaga: Februari 2012, 500 ex Tryck: RPS Tryckeri Polishögskolan

4 Rektorn har ordet Rektors viljeinriktning I dagens samhälle är förändringarna snabba. Modern teknik, globalisering, större rörlighet och en mängd andra faktorer ställer stora krav på individer och organisationer. Polisen är inget undantag. Om vi ska vara framgångsrika måste vi vara i ständig utveckling. Utbildning och kunskap är A & O för att möta nya krav och utmaningar och det har vi förmånen att få arbeta med på Polishögskolan. Utbildning är en viktig uppgift för en organisation och vi på Polishögskolan tar vårt uppdrag på största allvar. Vår målsättning är att vara hela Polisens kunskapscentrum. Vi vill vara en ledande nationell resurs för utbildning och kunskapsutveckling och gör det genom att erbjuda flexibel utbildning som präglas av vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi strävar efter att skapa en kreativ utbildningsmiljö som stimulerar till kritiskt tänkande, där medarbetare, studenter och kursdeltagare kan växa och utvecklas. Polishögskolan vill genom kvalificerad utbildning bidra till att enskilda individer, på väg in i polisyrket, är rustade på bästa sätt för sitt kommande uppdrag. Vi vill också att människor som på olika sätt vidareutbildar sig bidrar till att Polisen blir än mer framgångsrik i framtiden. Det är ett stort och krävande uppdrag, men också mycket stimulerande. Polishögskolan har drygt 200 medarbetare som i olika roller och på olika sätt bidrar till att lösa uppgiften. Den viktiga återkopplingen består bland annat av kursutvärderingar, effektutvärderingar och av enskilda individers feedback på det vi gör. Det är också en stor tillfredsställelse att möta enskilda människor som vittnar om att de vuxit både som individer och i sina yrkesroller under studietiden på Polishögskolan. Det sporrar oss att göra ännu mer och att driva verksamheten framåt. 4

5 Rektorn har ordet Under 2012 ser vi fram emot att få ta emot 311 nya studenter på grundutbildningen och hålla cirka 45 kurser inom fortbildning och vidareutbildning. Vi kommer också att delta i internationellt polisutbildningsarbete, utveckla och bedriva uppdragsutbildningar och tillhandahålla ett nationellt bibliotek för hela Sveriges polis. Det och mycket, mycket mer kommer att ske hos oss under året. Jag kommer också att lämna över stafettpinnen till Doris Högne Rydheim som tar över som rektor den 1 februari Jag önskar henne lycka till i uppdraget och ser fram emot att fortsatt vara en del i verksamheten som förvaltningschef. Varmt välkommen till Polishögskolan, Ingmar Bergman Tf rektor Polishögskolan Doris Högne Rydheim ny rektor 1 februari

6 Innehåll Rektors viljeinriktning 4 Polishögskolans uppdrag 8 Övergripande mål 9 Styrdokument för verksamheten 10 Polishögskolans organisation 10 Polishögskolans målbild 12 Tjänster 14 Polisprogrammet 14 Fortbildning och vidareutbildning 18 Internationell verksamhet 19 Uppdragsutbildning 20 Bibliotek 21 Gemensam verksamhet 22 Miljöarbete 22 Arbetsmiljöarbete 23 Kompetensförsörjning 23 Kurs- och ämnesutveckling 24 Pedagogiskt stöd 25 Kvalitet 25 Förvaltningen 25 Kommunikation 26 Verksamhetsskydd 26 Ekonomi och finansiering 27 Medelstilldelning för Investeringar 27 Ekonomimodellen 27 Verksamhetsuppföljning 28 Årscykel avseende planering och uppföljning 28 Års- och tertialuppföljning 28 Kvartals- och månadsuppföljning 28 Organisationsskiss 29 6

7 7

8 Polishögskolans uppdrag Polishögskolans uppdrag Polishögskolan bedriver grundutbildning för blivande poliser genom Polisprogrammet. Det innefattar utbildningen vid Polishögskolan, polisutbildning på distans samt stöd och service till polisutbildningarna vid Linnéuniversitetet i Växjö och Umeå universitet. Antal studerande på Polisprogrammet på Polishögskolan inklusive distansutbildningen uppgår VT 2012 till 523 och HT 2012 till 682. Till våren antas 152 studenter till Polishögskolans termin 1 och till hösten väntas ytterligare 159. Polishögskolan genomför också fortbildning och vidareutbildning för polisanställda samt uppdragsutbildning för Polisen och externa intressenter. För 2012 har skolan fått beställningar på 45 kurser. Skolan bedriver också metodutveckling i utbildningsfrågor och samverkar nationellt och internationellt i utbildningsfrågor. 8

9 Övergripande mål Övergripande mål Polishögskolan ska vara en ledande nationell resurs för utbildning och kunskapsutveckling för svensk polis. Utbildningsmiljön vid Polishögskolan ska vara kreativ, lärande och stimulera till kritiskt tänkande. Den ska förbereda studenten och göra kursdeltagaren trygg i sin yrkesroll. Den ska i förlängningen leda till att all polisverksamhet utvecklas. Polishögskolan ska i varje uppdrag leva upp till uppdragsgivarnas krav beträffande kvalitet, effektivitet och pris. 9

10 Styrdokument för verksamheten Styrdokument för verksamheten Polishögskolan är en del av Rikspolisstyrelsen och följer de strategier och riktlinjer som är relevanta för verksamheten. Verksamhetsplanen för Polishögskolan bygger på polisutbildningsförordningen, regleringsbrevet, Polisens planeringsförutsättningar för perioden , RPS verksamhetsplan, förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll, arbetsordning och åtagande för Polishögskolan. Polishögskolan arbetar utifrån åtagande och ägarstyrning, vilket innebär att verksamheten är beställarstyrd och de ekonomiska ramarna regleras genom ett åtagandedokument som fastställs av Rikspolischefen och arbetas in i verksamhetsplanen. Polishögskolans organisation Polishögskolan styrs av en rektor. Till sitt stöd utser rektor en strategisk ledningsgrupp. Vid Polishögskolan finns även en utbildningsledningsgrupp som leds av chefen för Enheten för planering och verksamhetsutveckling. Organisationen består av fyra enheter och två fristående grupper. Utbildningsenheten leds av en studierektor. Enheten planerar och genomför Polisprogrammet, fortbildning och vidareutbildning och vissa internationella aktiviteter/ kurser. Enheten består av fem lärargrupper och en administrativ grupp. Enheten för planering och verksamhetsutveckling består av ett kansli och två grupper. Kansliets uppdrag är att hantera samtliga beställningar som rör utbildning och de HR-frågor där inte tjänsten beställs av Polisens verksamhetsstöd. 10

11 Polishögskolans organisation Biblioteket erbjuder service till studerande och personal på Polishögskolan, alla polisanställda i Sverige och allmänheten. Verksamhetsutvecklingsgruppens uppdrag innehåller strukturer för kvalitetsarbetet, kursutvärdering, pedagogisk utbildning/handledning, stöd och utbildning vad gäller IT-pedagogik och flexibel utbildning och frågor som rör kunskaps- och kursutveckling. Internationella enheten driver och utvecklar Polishögskolans internationella uppdrag samt informerar och samordnar deltagande i internationella utbildningar för svensk polis. Förvaltningsenheten består av ett kansli och fem grupper. Kansliet har hand om fastighetsfrågor, hanterar remisser, utredningar och disciplinärenden. Fordonsgruppen ansvarar för fordonsparken. IT-gruppen samordnar Polishögskolans IT-lösningar. Service har hand om Konferenscentrum, lokalvård, uniformshantering, lokaler, telefoni och säkerhet. Förvaltningsgrupperna vid polisutbildningarna vid Umeå universitet respektive Linnéuniversitetet i Växjö hanterar fordon, vapen, uniformer och lokaler. Controllergruppen ansvarar för Polishögskolans redovisning och arbetar med upphandling och inköp. Gruppen hanterar även budget, prognoser och analyser. Informationsgruppen arbetar med extern och intern kommunikation samt grafisk formgivning. 11

12 Polishögskolans målbild Polishögskolans målbild Det finns en tydlig vilja att utveckla studie- och arbetsmiljön på Polishögskolan genom att medvetandegöra antaganden, normer och värderingar. På så sätt kan vi fördjupa det pågående värdegrundsarbetet. Polisens gemensamma värdegrund präglar Polishögskolans verksamhet genom att: Vi är ENGAGERADE - med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde. Polishögskolan arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en polisutbildning av hög kvalitet. 12

13 Polishögskolans Målbild Vi är EFFEKTIVA - för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling. All utbildning ska bidra till att förbättra Polisens resultat. Polishögskolan ska använda personalens kompetens och tillgängliga resurser effektivt och säkerställa att ekonomin är i balans. Vi är TILLGÄNGLIGA - för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande. Polishögskolans personal ska genom sitt bemötande vid exempelvis undervisningstillfällen, besök och övriga externa kontakter visa en god serviceanda och professionalism och bidra till att öka allmänhetens förtroende för Polisen. Vi ska visa att vi är en professionell samarbetspartner som håller god kvalitet. 13

14 Tjänster Tjänster Polisprogrammet Polishögskolan bedriver grundutbildning för blivande poliser genom Polisprogrammet, ett uppdrag som innebär att planera och genomföra utbildningen enligt gällande kursplan. I uppdraget ingår också att i utbildningen säkerställa integrationen av Polisens värdegrund och inkludera perspektiv på genus, jämlikhet och mångfald. Genomförandet av polisprogrammet vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet sker som uppdragsutbildning under ledning av föreståndare respektive prefekt. För att vidare utveckla samarbetet kommer Polishögskolan och föreståndarna för respektive universitet att ha regelbundna träffar för att diskutera utveckling och samordning av utbildningsinsatserna. Polishögskolan på Sörentorp utbildar omkring studenter på distans fördelat på fyra terminer. Utbildningen bedrivs på sex distansorter och studenterna knyts till den polismyndighet som finns på orten. Sedan HT 2011 genomförs en storstadssatsning där utbildningen i Västra Götaland och Skåne har sin fysiska placering i Göteborg respektive Malmö. Under 2012 ska sammanlagt cirka 30 studenter påbörja sin utbildning inom satsningen. 14

15 tjänster Polisprogrammet antalet studenter fördelade på utbildningsort Distansutbildningsort för studenter vid Sörentorp Fördelning VT 2012 Kalix 12 Umeå VT HT termin termin termin termin summa Ludvika 9 Torsby 11 Köping 11 Sörentorp VT HT termin termin termin termin summa Göteborg 14 Växjö VT HT termin termin termin termin summa Malmö 26 15

16 Tjänster Vid polisprogrammet finns två formella vägar för studenternas inflytande över villkor, utbildning och annat som rör studiemiljön och trivseln. Terminsråd hålls för varje utbildningsomgång två gånger per termin. I terminsrådet deltar två representanter från varje klass och de lärare som undervisat dem under terminen. Alla typer av allmänna frågor kan tas upp och behandlas i rådet som protokollförs. Programrådet behandlar frågor från terminsrådet två gånger per termin tillsammans med studieledningen. Varje studieomgång representeras med två personer. I programrådet deltar studierektorn, administrationen vid polisprogrammet, förvaltningen, biblioteket och den ansvarige för fältstudierna. För att förbättra resultaten inom det brottsförebyggande och brottsutredande arbetet arbetar Polishögskolan med att fortsätta implementeringen av Polisens underrättel- 16

17 tjänster semodell (PUM) och Polisens nationella utredningskoncept (PNU) i utbildningsverksamheten. Det brottsförebyggande perspektivet lyfts fram under samtliga terminer på Polisprogrammet. Utbildningen tydliggör vikten av att genomföra ett proaktivt, planlagt, problemorienterat och kunskapsbaserat brottförebyggande arbete. Under 2012 implementeras Pust I vid Polisprogrammet. Pust är Polisens nya utredningsstöd som effektiviserar brottshanteringen och stödjer arbetssättet enligt Polisens nationella utredningskoncept. Genom mobil teknik och ett mobilt arbetssätt ska Polisen klara upp fler brott och samtidigt bli mer synlig för allmänheten. Utöver implementeringen sker en fortsatt utveckling av Pust:s utbildningsmiljö. 17

18 Tjänster Fortbildning och vidareutbildning Polishögskolan ska planera, genomföra och examinera beställda fortbildningar och vidareutbildningar för polisanställda. I uppdraget ingår att utarbeta kursplaner och att föredra dem för uppdragsgivaren. Genomförandet av vidareutbildningarna ska enligt uppdraget ha ett integrerat perspektiv på frågor som rör genus, jämlikhet, mångfald och Polisens värdegrund. Beställningen för 2012 består av 45 kurser och med 58 kursomgångar. Nya kurser för 2012 är: Idrottsrelaterad brottslighet, grunder och funktionsutbildning Länsinstruktörsutbildning i att upptäcka och förebygga våldsbejakande radikalisering på lokal nivå (COPPRA) Tre olika utbildningar inom området kriminalunderrättelsetjänst Nationell grundutbildning för beslutsfattare i utlänningsrätt Applikationen PUM-A inom Polisens underrättelsemodell är sedan tidigare ett verktyg för gemensam dokumentation av all operativ polisverksamhet. Med början 2012 ska all central utbildning läggas in i nya kompetensmodulen i PUM-A. Modulen ska fungera som ett gemensamt systemstöd och verktyg med nationell standard. 18

19 tjänster Internationell verksamhet Polishögskolan ska delta i arbetet inom AEPC och FRONTEX inräknat dess styrelser, kommittéer, arbetsgrupper och projekt och genomföra internationella studiebesök. Vidare ska Polishögskolan genomföra specifika utbildningsinsatser inom CEPOL efter samråd med HR-avdelningen och beviljade anslag, så kallade grants. Polishögskolan medverkar i det nordiska lärar- och studentutbytet Nordcop (nordiskt polissamarbete) och deltar också i det årliga nordiska rektorsmötet. Polishögskolan ska under 2012 utöka sin samverkan med interna och externa parter, såväl nationellt som internationellt, för att höja kvaliteten i utbildningen. Det internationella polissamarbetet har en allt större påverkan på det svenska polisarbetet. Det är därför angeläget att i utbildningen belysa befintliga internationella samarbetsformer och de möjligheter som det internationella samarbetet innebär. CEPOL European Police College AEPC Association of European Police Colleges FRONTEX The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union 19

20 Tjänster Uppdragsutbildning Polishögskolan bedriver uppdragsutbildning och andra kompetenshöjande insatser för Polisen och andra myndigheter, framförallt inom rättskedjan, men även för andra externa intressenter. I första hand används resurserna till FAP-reglerade utbildningar och i andra hand till att genomföra andra utbildningar för Polisen, men även till andra organisationer och företag. Polismyndigheternas andel av uppdragsutbildningen är ca 80 procent. Till detta tillkommer utbildning till andra statliga myndigheter som Polisen har ett nära samarbete med: Tullverket, Kustbevakningen, Åklagarmyndigheten med flera. Utbildningarna utformas efter diskussioner med kunden och skräddarsys ofta inför ett genomförande på Polishögskolan eller hos beställaren. Under 2012 ska Polishögskolan utvärdera och kvalitetssäkra alla uppdragsutbildningar. Dessutom ska skolan säkerställa att de befintliga lärarresurserna används effektivt. 20

21 tjänster Bibliotek Polishögskolans bibliotek ska tillhandahålla biblioteksservice för Polisen och vara en nationell resurs för vetenskaplig informationsförsörjning och kunskapsförmedling inom polisväsendets verksamhetsområden. Biblioteket är också en resurs för utveckling av informationskompetens hos Polishögskolans personal och studenter. Under 2012 planerar Polishögskolan besök på några utvalda polismyndigheter med syfte att informera om vad biblioteket kan bidra med för Polisen. Polishögskolans bibliotekstjänster bidrar till en ökad effektivitet och kvalitetsutveckling inom polisorganisationen. 21

22 gemensam verksamhet Gemensam verksamhet Miljöarbete Polishögskolan verkar för en bättre miljö genom att chefer och medarbetare alltid ska ha miljöaspekten med såväl i det kortsiktiga som i det långsiktiga arbetet. Antalet miljöbilar ska öka under 2012 och som ett led i detta ska alla bilar som utrangeras ersättas med miljöbilar. För att minska användningen av fossila bränslen ska Polishögskolan minska resandet med bil och flyg, öka andelen resor med tåg och öka användningen av videooch telefonkonferenser. Vid längre resor med bil ska personalen använda säkra miljöbilar. 22

23 gemensam verksamhet Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöaspekterna ska beaktas genom att arbetsmiljöronder kontinuerligt genomförs på Polishögskolan. Dessa ronder genomförs under våren Polishögskolan ska arbeta för att sjukfrånvaron är fortsatt låg och att rehabiliteringsinsatser ska initieras tidigt och i samverkan med företagshälsovården. Polishögskolan ska vara en arbetsplats och studiemiljö som är fri från kränkande särbehandling och trakasserier. Riskbedömningar ur ett arbetsmiljöperspektiv är obligatorisk inför beslut om förändring av organisation, arbetsmetoder, utrustning och teknik. Kompetensförsörjning För att kunna uppfylla verksamhetsmål, kostnadseffektivitet och kraven från beställare och kunder ska Polishögskolan vara en flexibel organisation med bred och djup kompetens. Polishögskolan ska ha chefer med rätt kompetens som har vilja och förmåga att leda verksamheten. Medarbetarna ska på samma sätt ha viljan och förmågan att bidra till verksamhetens mål. Målet med detta är att öka effektiviteten. 23

24 gemensam verksamhet Mångfald ska vara en integrerad och självklar del av Polishögskolans verksamhet och bidra till en mer effektiv och attraktiv arbetsplats. Genom att individers olika kunskaper och erfarenheter tas tillvara blir verksamheten bättre samtidigt som idéutveckling och nytänkande stimuleras. Polishögskolans arbete med mångfald har sin utgångspunkt i Polisens nationella policy för mångfald och likabehandling. Under 2012 ska Rikspolisstyrelsens medarbetarpolicy diskuteras på Polishögskolans arbetsplatsträffar. All rekrytering ska utgå från Polisens rekryteringspolicy med fokus på rätt kompetens utifrån verksam hetens behov, på kort och lång sikt. Utvecklingssamtal ska genomföras under våren Varje enhet/grupp ska ha regelbundna arbetsplatsträffar för att sprida information och ta tillvara medarbetarnas idéer kring verksamhetsutveckling. Kurs- och ämnesutveckling Polishögskolan ska ansvara för utbildningens kurs- och ämnesutveckling i både teoretiska och praktiska ämnen. I arbetet ingår att kartlägga och redovisa behoven av ämnesutveckling inom verksamheten och att säkerställa rutiner och strategier för detta. Löpande sker arbete med att stärka utbildningens kvalitet genom uppföljning och resultatutvärdering. Här ingår även fortsatt implementering av Bolognaprocessens tillämpliga delar i arbetet med att koppla samman kursmål och bedömning. Utveckling av Polisprogrammet fortsätter utifrån utbildningsplanen (Dnr HR /11). 24

25 gemensam verksamhet Pedagogiskt stöd Polishögskolan arbetar med kvalitetsfrågor som direkt rör utbildningsverksamhetens strukturer för kvalitetsarbete, kursutvärdering, pedagogisk fortbildning och handledning, utveckling av läromedel, stöd för informations- och kommunikationsteknologi, flexibelt lärande och frågor som rör kunskaps- och kursutveckling. Skolan följer också kunskapsutveckling och forskning inom polisiära ämnen och uppdaterar löpande forskningsöversikten inom området. För 2012 planeras ett antal kompetenshöjande seminarier och utvecklingsdagar för personalen i syfte att skapa ett gemensamt pedagogiskt perspektiv och bidra till en fungerande sammansättning av utbildningen. Kvalitet För att säkra kvaliteten på utbildningarna ska kursutvärdering genomföras och kursrapport sammanställas efter varje kurs. Kursrapporten ska fokusera på förslag som utvecklar kursen till nästa tillfälle. Förbättringarna ska göras löpande och säkerställa att kursernas innehåll motsvarar kraven enligt utbildningsplanen eller uppdragsgivarens krav. Under 2012 ska lärare och studenter fortsatt engageras i diskussioner om hur kvalitetsarbetet i utbildningen ska kunna utvecklas och förbättras. Alla kurser ska utvärderas och en kursrapport skrivas. Målet är även att alla kurser ska ha medelvärde som ligger över 3,5 på den femgradiga skalan som används i kursvärderingar. Förvaltningen Förvaltningen är ett stöd till utbildningen och omfattar Polishögskolans ledning och stödfunktioner som service och teknik, lokalfrågor och underhåll, IT-stöd, information och kommunikation, controller- och personalfrågor. Förvaltningen omfattar också till viss del polisutbildningarna vid universiteten i Växjö och Umeå. 25

26 gemensam verksamhet Kommunikation Polishögskolan ska förmedla en breddad, fördjupad och nyanserad bild av verksamheten och utveckla och förnya kontaktytorna med våra målgrupper, interna som externa. Skolan ska möta dessa i rätt forum, med lämpligt tilltal och med den information som efterfrågas. Som en del i detta kommer Polishögskolan under 2012 arbeta för att närvara i sociala medier när så är lämpligt. Polishögskolan arbetar för att skapa goda förutsättningar för den interna kommunikationen. Om skolans medarbetare är välinformerade kan de fungera som goda ambassadörer för verksamheten. Polishögskolan ska följa samhällsdebatten och målmedvetet lyfta fram och kommunicera de utbildningar och den verksamhet som knyter an till aktuella samhällsfrågor. Verksamhetsskydd Under 2012 ska säkerheten vid Polishögskolan förbättras när det gäller skyddsvärda objekt och skyddsvärd information. Arbetet med översyn av tillträdesskyddet kommer att fortsätta, bland annat med uppgradering av inpasseringssystemet. Under året ska en långsiktig vision för verksamhetsskyddet tas fram. Brandskyddet kommer att utvecklas genom att regler och rutiner tas fram i samarbete med polisutbildningarna vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet. 26

27 ekonomi och finansiering Ekonomi och finansiering All verksamhet inom Polishögskolan ska bedrivas effektivt och inom ramen för tillgängliga medel. Alla möjligheter till att effektivisera verksamheten ska prövas och genomföras. Polishögskolan ska ha en ekonomi i balans. Medelstilldelning för 2012 Polishögskolan har tilldelats 333 miljoner för grundutbildning, bibliotek och internationell verksamhet inom utbildningsområdet. RPS kan revidera budget vid tertialuppföljningen. Polishögskolan administrerar uppdragsavtalen med universiteten och löner för de poliser som undervisar på Polisprogrammet vid Umeå Universitet respektive Linnéuniversitetet. Omsättningen för detta är ca 110 miljoner. Polishögskolan har tilldelats 29 miljoner inom fortbildning och vidareutbildning. Investeringar Polishögskolan planerar att investera för cirka 10 miljoner kronor. Detta avser samtliga tre utbildningsorter. Planerade nyinvesteringar är främst miljöbilar, anpassning av lokaler och bilsimulator. Ekonomimodellen Alla budgetansvariga ansvarar för sitt eget ekonomiska utfall. Den nya ekonomimodellen har som utgångspunkt att alla kostnader, både direkta och indirekta, ska fördelas på de tjänster som beställs för året. För 2012 innebär det att alla kostnader ska fördelas på fem tjänster och på de tre utbildningsorterna. De indirekta kostnaderna fördelas med fördelningsnycklar. Tidredovisningen kommer att vara underlag för fördelning av kostnader för undervisningen. 27

28 verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Polishögskolan följer upp utbildningsverksamheten genom kursvärderingar. Övrig verksamhet följs upp kvartals- och tertialvis genom prognos respektive tertialrapport av Polishögskolans ledning och redovisas till ägaren. november december Årsredovisning Prognos 1 januari februari Årscykel avseende planering och uppföljning mars oktober Prognos 4 Prognos 2 Tertial 1 april september maj juni augusti juli Tertial 2 Prognos 3 Års- och tertialuppföljning Tertialuppföljning innebär en analys av verksamhetens genomförande utifrån verksamhetsplan med bilagd aktivitetsplan, ekonomiska utfallet och personalfrågor. Vid årsredovisningen tillkommer miljöredovisning, uppföljning och ekonomiadministrativ värdering. Kvartals- och månadsuppföljning Polishögskolan lämnar ekonomiska prognoser fyra gånger om året till ägaren. Månadsvis ska uppföljning av det ekonomiska utfallet samt tidredovisning ske och redovisas för ledningsgruppen. Särskilt att beakta för 2012 är att tidredovisningen är en viktig del av verksamhetsredovisningen, både i den löpande uppföljningen och i Polisens årsredovisning. 28

29 Organisationsskiss Utbildningsenheten Administration Lärargrupper Polishögskolans organisation 2012 Rektor Controller Information Enheten för planering och verksamhetsutveckling Förvaltningsenheten Internationella enheten Verksamhetsutveckling Bibliotek Garage IT Service Umeå Växjö 29

30

31

32 Adress: Ulriksdal, Sörentorp Solna Tel: E-post:

Polishögskolans. verksamhetsplan. www.polishogskolan.se

Polishögskolans. verksamhetsplan. www.polishogskolan.se Polishögskolans verksamhetsplan 2011 www.polishogskolan.se 2 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Monica Landergård,

Läs mer

Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se

Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se Polishögskolans verksamhetsplan www.polishogskolan.se 2010 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Monica Landergård,

Läs mer

Det här är Polishögskolan

Det här är Polishögskolan www.polishogskolan.se Det här är Polishögskolan 1 Polishögskolans uppdrag är att utbilda svensk polis i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten och rättssäkerheten i samhället. Genom utbildning

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Polishögskolans verksamhetsplan 2008

Polishögskolans verksamhetsplan 2008 1 (7) Polishögskolans verksamhetsplan 2008 Datum Diarienummer 2008-08-27 PHS 191-4835/08 Polishögskolans verksamhetsplan 2008 2008-08-28 Foto: Peter Knutson 2 Rektorns inriktningar Polishögskolan ska utbilda

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för grundutbildningen till polis. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras.

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad 2011. inledning Produktion: Rikspolisstyrelsen, Box

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Kommittédirektiv En polisutbildning för framtiden Dir. 2006:139 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur den nuvarande

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

En attraktiv arbetsgivare i allmänhetens tjänst

En attraktiv arbetsgivare i allmänhetens tjänst En attraktiv arbetsgivare i allmänhetens tjänst Rikspolisstyrelsen 21 polismyndigheter 27 000 anställda 20 000 poliser år 2010 Allmänhetens förtroende - vår största tillgång Att de polisanställda avspeglar

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny polisutbildning. Dir. 2006:10. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006

Kommittédirektiv. En ny polisutbildning. Dir. 2006:10. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 Kommittédirektiv En ny polisutbildning Dir. 2006:10 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur polisutbildningen helt

Läs mer

Diarienummer PHS-191-202/09. Polishögskolans verksamhetsplan

Diarienummer PHS-191-202/09. Polishögskolans verksamhetsplan Diarienummer PHS-191-202/09 Polishögskolans verksamhetsplan 2009 1 Rektorns inriktning Under 2009 utbildar Polishögskolan fler polisstudenter än någonsin. Det är ett uppdrag vi är stolta över. I juni 2009

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014 Mångfalds- och likabehandlingsplan En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns Mångfalds- och likabehandlingsplan Polisen ska vara en arbetsplats för alla där olikheter och olika bakgrund är

Läs mer

Polis i Norrbotten. Polismyndigheten i Norrbotten

Polis i Norrbotten. Polismyndigheten i Norrbotten Polis i Norrbotten Polismyndigheten i Norrbotten Polisens uppdrag Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det innebär bland annat att polisen ska förebygga brott, övervaka den

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Bris strategi

Bris strategi Bris strategi 2013-2016 1 Bris löfte till barn All verksamhet inom Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen): Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

The Police Executive Programme i Cambridge. Diplomerad kurs och Masters i tillämpad kriminologi samt ledning och styrning (Police Management)

The Police Executive Programme i Cambridge. Diplomerad kurs och Masters i tillämpad kriminologi samt ledning och styrning (Police Management) The Police Executive Programme i Cambridge Diplomerad kurs och Masters i tillämpad kriminologi samt ledning och styrning (Police Management) 1 Kriminologiska Institutionen Har en forskningsinriktning som

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Rektor BESLUT 2015-05-26 Dnr HS 2015/129 Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Jag fastställer härmed handlingsplan för utveclding av excellent lärmiljö år 2015 2016. Rådet för

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP HANDLINGSPLAN Dnr V 2015/109 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖ DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET VID INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP Publicerad

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

Objektplan PHS 2009 Orgenhet Insats/projekt (Oblig. Fält) Vh Spec Fin Bu-avtal

Objektplan PHS 2009 Orgenhet Insats/projekt (Oblig. Fält) Vh Spec Fin Bu-avtal 200 Ledning 30001 Rektor KF 301 8090601 Förvaltning PHS 30002 Ledningsgrupp inkl sekreterare KF 301 8090601 Förvaltning PHS 30003 Personalfrämjande åtgärd KF 301 8090601 Förvaltning PHS 30004 Övrigt KF

Läs mer

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 ---

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 --- Talmanus till PowerPointpresentationen: Vägen till en polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021 Bild 1 --- Bild 2 Säkerhetspolisen ingår inte i reformen utan kommer att vara en egen myndighet efter

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet KAROLINSKA INSTITUTET Dnr. 4808/03-200 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005 Beslutad av konsistoriet 2003-02-19 samt 2003-10-07 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2016/110 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Stavreskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14 1 (6) 2014-12-17 Dnr 897-14 Verksamhetsstöd, HR Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Rektorsbeslut nr: 199 Datum: 2013-11-11 Dnr: ST 2013/417-1.1 Rektors förord Linnéuniversitetet har högt ställda ambitioner som lärosäte. För att nå upp till vår vision

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Intern styrning och kontroll belastning eller tillgång? Ett försök till utvecklingsarbete inom Linnéuniversitetet

Intern styrning och kontroll belastning eller tillgång? Ett försök till utvecklingsarbete inom Linnéuniversitetet Till SUHF administratörskonferens Handläggare: Per Sundström och Susanne Lindberg, universitetsledningens kansli Intern styrning och kontroll belastning eller tillgång? Ett försök till utvecklingsarbete

Läs mer

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser Projektdirektiv 2013-08-22 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv EK-2, Finansiell styrning Den nya Polismyndigheten ska inleda sitt arbete den 1 januari

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM Handlingsplan För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab 2. Verksamhetsplan, kommunikationsstab

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Inledande ord Statens geotekniska institut (SGI) är en kunskaps intensiv myndighet som tillsammans med kompetenta medarbetare är under ständig utveckling.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE DATUM: 130823 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Djursdala skola och fritidshem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING...

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Biträdande chef för utvecklingsavdelningen tillika kanslichef

Biträdande chef för utvecklingsavdelningen tillika kanslichef Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Biträdande chef för utvecklingsavdelningen tillika kanslichef till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer