Polishögskolans. verksamhetsplan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polishögskolans. verksamhetsplan. www.polishogskolan.se"

Transkript

1 Polishögskolans verksamhetsplan

2 2

3 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Monica Landergård, informationschef Eva Lundström, chef controllergruppen Heelena Nilsson, bibliotekschef Layout: Silvia Lindmark/Info & Kristoffer Thessman. Foto: Peter Knutson: sid. 5,14,15,21,24,25. Kristoffer Thessman: sid. 7,10, Övriga bilder är tagna av Jörgen Knutsson. Upplaga: Mars 2011, 700 ex Tryck: RPS Tryckeri Polishögskolan

4 Inledning Rektors viljeinriktning Att vara rektor vid Polishögskolan är en tacksam uppgift. Varje dag får jag och mina medarbetare möjlighet att bidra till samhällets utveckling på ett konkret och kvalificerat sätt. Här lägger vi grunden till vad som ska bli framtidens poliser. Vi gör det också möjligt för dem som redan är polisanställda att tillägna sig den så viktiga och nödvändiga vidareutbildningen. För externa kunder genomför vi varje år ett stort antal uppdragsutbildningar av hög kvalitet. Under 2010 hade vi ett nollintag på Polisprogrammet, men nu ser vi fram emot att välkomna nya studenter under De kommer att få ta del av några nyheter under termin 1. I vår strävan att ständigt utvecklas och bli bättre har vi sett över och utvecklat inledningen av Polisprogrammet. I översynen har helhet och integration varit viktiga utgångspunkter. Vi arbetar nu successivt vidare med att se över de andra terminerna. Under 2010 har vi utvecklat den nya organisationen med en utbildningsenhet som består av fem grupper indelade efter kunskapsområden och administration. I april 2008 lämnades slutrapporten om den framtida polisutbildningen (SOU 2008:39), men ännu har inga beslut fattats. Trots den osäkerhet det innebär för oss som arbetar med utbildning av poliser och polisanställda, har vi självfallet arbetat vidare på att ständigt utveckla och utföra en så bra och konkurrenskraftig utbildning som möjligt. Polisens övergripande uppdrag är att minska brottsligheten samt att öka tryggheten och rättssäkerheten i samhället. Polishögskolan ska bidra till att uppfylla de målen genom att erbjuda utbildning av hög kvalitet, både på Polisprogrammet och på övriga utbildningar. Genom att ta till oss och använda det senaste inom forskning och metoder berikar och utvecklar vi verksamheten. Fyra områden är särskilt prioriterade inom Polisen under Det är brottsförebyggande verksamhet, brottsutredning, ökad trygghet bland befolkningen samt att vårda och stärka allmänhetens förtroende för Polisen. För Polishögskolans del innebär det bland annat att vi fortsätter arbetet med att integrera polisens underrättelsemodell PUM, samt polisens nationella utredningskoncept PNU, i våra kurser. Under året kommer vi även att införa det mobila utredningsstödet PUST, i Polisprogrammet. Polisens gemensamma värdegrund; Engagerade, Effektiva och Tillgängliga, är givetvis en viktig del också i Polishögskolans verksamhet. Värdegrunden ska vara utgångspunkten i allt arbete. Den skapar möjligheter att reflektera kring attityd- och 4

5 bemötandefrågor i våra utbildningar. Alla Polishögskolans medarbetare har ett gemensamt ansvar för att konkretisera innebörden av värdegrunden och att tillämpa den i vardagen. Under 2011 kommer en medarbetarpolicy för alla polisanställda. Det är ett viktigt uppdrag att diskutera och att aktivt arbeta med den. Den återkoppling vi ger varandra i vårt arbete är väsentligt för att se betydelsen i varje enskild medarbetares insats i det gemensamma arbetet. Det är viktigt att alla tar ett eget ansvar för att bidra till hela verksamhetens utveckling. Betydelsen av internationell samverkan och kunskapsutbyte ökar för varje år. Med gränsöverskridande brottslighet ökar de internationella kraven på utbildning och nätverk för att förbättra samarbetet, främst inom Europa men även med andra länder. Det är viktigt att vi alla bidrar med vår kunskap och kompetens genom ett ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter och god praxis. Polishögskolan är bland annat engagerad i olika utbytesprogram inom CEPOL (den europeiska polisakademien) och FRON- TEX (den europeiska gränskontrollbyrån). Vi administrerar deltagandet i kurser och olika aktiviteter för en mängd polisanställda årligen. Det är ett engagemang som väntas öka för varje år. Vi deltar också i Nordcop, ett lärar- och studentutbyte inom de nordiska polisutbildningarna. Polishögskolan har sikte på att vara hela Polisens kunskapscentrum. Det är ett stort men också stimulerande ansvar att leva upp till. I det arbetet är våra kompetenta och engagerade medarbetare en viktig resurs. Tillsammans arbetar vi mot det gemensamma målet; att erbjuda och genomföra utbildningar av hög kvalitet som bygger på senaste forskning och väl beprövad erfarenhet. Väl mött på Polishögskolan! Inledning Ebba Sverne Arvill Rektor Polishögskolan 5

6 Inledning Polishögskolans uppdrag Polishögskolan bedriver grundutbildning för blivande poliser genom Polisprogrammet. Det innefattar utbildningen vid Polishögskolan, polisutbildning på distans samt förvaltning av polisutbildningarna vid Linnéuniversitetet i Växjö och Umeå universitet. Antal studerande på Polisprogrammet på Polishögskolan (inklusive distansutbildningen) uppgår VT 2011 till 500 och HT 2011 till ca 400. Till våren antas 224 studenter till Polishögskolans termin 1 och till hösten väntas 159. Vi genomför också fortbildning och vidareutbildning för polisanställda samt uppdragsutbildning för Polisen och externa intressenter. För 2011 har Polishögskolan fått beställningar på drygt 50 kurser vilket förändras löpande. Polishögskolan bedriver också metodutveckling i utbildningsfrågor och samverkar nationellt och internationellt i utbildningsfrågor. Vi tillhandahåller även biblioteksservice för hela polisorganisationen och Brottsförebyggande rådet (Brå). 6

7 Övergripande mål Övergripande mål Polishögskolan ska vara en ledande nationell resurs för utbildning och kunskapsutveckling för Svensk polis. Utbildningsmiljön vid Polishögskolan ska vara kreativ, lärande och stimulera till kritiskt tänkande. Den ska förbereda studenten och göra kursdeltagaren trygg i sin yrkesroll. Den ska i förlängningen leda till att polisverksamheten utvecklas. Polishögskolan ska i varje uppdrag leva upp till uppdragsgivarens krav beträffande kvalitet, effektivitet och pris. 7

8 Innehåll Innehåll Rektors viljeinriktning 4 Polishögskolans uppdrag 6 Styrdokument för verksamheten 10 Polishögskolans organisation 11 Målbild 14 Prioriterade områden 16 Uppdrag 18 Grundutbildning/Polisprogrammet 18 Fortbildning och vidareutbildning 19 Internationell verksamhet 19 Utveckling 20 Förvaltning 21 Bibliotek 21 Gemensam verksamhet 22 Kompetens, ledarskap och medarbetskap inom Polishögskolan 22 Finansiering 26 Bilaga: Organisationsskiss 27 8

9 9

10 Styrdokument för verksamheten Styrdokument för verksamheten Polishögskolan (PHS) är en del av Rikspolisstyrelsen (RPS) och vi följer de strategier och riktlinjer som är relevanta för vår verksamhet. Verksamhetsplanen för Polishögskolan bygger på polisutbildningsförordningen, regleringsbrevet, Polisens planeringsförutsättningar för perioden , RPS verksamhetsplan, arbetsordning samt åtagande för Polishögskolan. Polishögskolan arbetar utifrån åtagande och ägarstyrning vilket innebär att verksamheten och de ekonomiska ramarna regleras genom ett åtagandedokument som fastställs av Rikspolischefen. I det åtagandet ingår även beställningar av utbildningar från RPS Huvudkontor (HK). 10

11 Polishögskolans organisation Polishögskolans organisation Polishögskolans personal består av drygt 200 personer inom olika yrkeskategorier. På grund av verksamhetens krav tillämpas olika anställningsformer på Polishögskolan (bl.a. tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning enligt LAS och 8 Förordningen 1989:773 med instruktion för RPS samt tidsbegränsad tjänstgöring enligt samma instruktion). Detta medför en stor personalomsättning. Polishögskolan styrs av en rektor. Till stöd har rektor en ledningsgrupp som består av de personer rektor utser. Organisationen består av fyra enheter och två fristående grupper. 11

12 Polishögskolans organisation Utbildningsenheten leds av en studierektor. Enheten planerar och genomför Polisprogrammet, fortbildning och vidareutbildning, uppdragsutbildning samt vissa internationella aktiviteter/kurser. Enheten består av fem grupper; fyra lärargrupper och en administrativ grupp. Enheten för planering och verksamhetsutveckling består av ett kansli samt två grupper. Kansliets uppdrag är att hantera samtliga beställningar avseende utbildning samt de HR-frågor där inte tjänsten köps av Polisens verksamhetsstöd. Biblioteket erbjuder biblioteksservice till Polishögskolans studenter, personal och samtliga polisanställda i Sverige. Verksamhetsutvecklingsgruppen (VUG) utvecklar, följer upp och utvärderar utbildningen. Internationella enheten driver och utvecklar Polishögskolans internationella uppdrag samt informerar och samordnar deltagande i internationella utbildningar för Svensk polis. Förvaltningsenheten består av ett kansli samt fem grupper. Kansliet har hand om fastighetsfrågor, hanterar remisser, utredningar och disciplinärenden. Garagegruppen ansvarar för fordonsparken. IT-gruppen ansvarar för att samordna Polishögskolans IT-lösningar. Service har hand om Konferenscentrum, lokalvård, uniformshantering, lokaler, telefoni, säkerhet m.m. Förvaltningsgrupperna vid polisutbildningarna i Umeå respektive Växjö (Linnéuniversitetet) hanterar fordon, vapen, uniformer och lokaler. Controllergruppen ansvarar för Polishögskolans redovisning, samt arbetar med upphandling och inköp. Informationsgruppen arbetar med extern och intern kommunikation samt grafisk formgivning. 12

13 13

14 Målbild Målbild Vi är ENGAGERADE - med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde. Polishögskolan arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en polisutbildning av hög kvalitet. Kurs- och verksamhetsutvecklingen ska hålla hög kvalitet och vara ändamålsenlig utifrån polismyndigheternas behov och polisarbetets krav. Verksamheten ska även bidra till ökad enhetlighet i polisverksamheten. Polishögskolan ska kontinuerligt föra en dialog med HK och polismyndigheterna om inriktningen av kursutbudet och behovet av kursutveckling för att nå goda resultat. Polishögskolans verksamhet ska planeras och genomföras så att varje medarbetares engagemang, kompetens och förmåga att ta ansvar tas tillvara. Vi är EFFEKTIVA - för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling. Polishögskolan ser till att målen för Polisen får genomslag i utbildningen. Polishögskolan ska använda personalens kompetens och tillgängliga resurser effektivt för att nå goda resultat och säkerställa att ekonomin är i balans. 14

15 Målbild Vi är TILLGÄNGLIGA - för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande. Polishögskolan är en kunskapsorganisation. Vi vet hur man bedriver utbildning och vi vet hur Polisen arbetar. I samverkan med HK, polismyndigheterna samt externa samarbetspartners inom och utom rättsväsendet t.ex. universitet och högskolor kan vi bidra till utveckling av polisverksamheten såväl genom vår utbildningsverksamhet som vår övriga verksamhet. Polishögskolans personal ska genom sitt bemötande t.ex. vid besök, undervisningstillfällen och övriga externa kontakter visa en god serviceanda och professionalism och bidra till att öka allmänhetens förtroende för Polisen. Vi ska också visa att vi är en professionell samarbetspartner som håller god kvalitet. Polishögskolans interna arbete ska kännetecknas av ett nära och gott samarbete över enhetsgränserna, där vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande för varandra. Bild på värdegrundsbroschyren? 15

16 Prioriterade områden Prioriterade områden På Polishögskolan finns ett antal områden som ska prioriteras utifrån Polisens planeringsförutsättningar samt rektors viljeinriktning. Värdegrund Polisens värdegrund ska bidra till ständig utveckling av verksamheten och ska gälla såväl externt som internt. Genom engagemang, effektivitet och tillgänglighet ska chefer och medarbetare bidra till förbättrade resultat och ett ökat förtroende för Polisen. Polishögskolan arbetar aktivt med frågan genom att ha en stående punkt om värdegrunden vid arbetsplatsträffar. Värdegrunden ska även genomsyra den utbildning som ges till studenter och kursdeltagare. Utbildning Polishögskolan ska genomföra Polisprogrammet samt fortbildning och vidareutbildningar med fortsatt hög kvalitet. I planeringsförutsättningarna anges ett antal områden som ska prioriteras. Det innebär bland annat att det brottsförebyggande arbetet ska integreras tydligare i utbildningen och att särskild vikt ska läggas vid det brottsutredande uppdraget. Polishögskolan har fått i uppdrag att planera och genomföra särskilda utbildningsinsatser inom de prioriterade områdena grov organiserad brottslighet samt polisdatalagen. Vi planerar också att genomföra utbildning för instruktörer inom taktisk konflikthantering för poliser i yttre tjänst. Polisens underrättelsemodell (PUM) I den utbildning som bedrivs på Polishögskolan ska PUM även fortsättningsvis integreras som en naturlig del. 16

17 Prioriterade områden Polisens nationella utredningskoncept (PNU) Polishögskolan ska såväl i Polisprogrammet som i vidareutbildningskurser fortsätta införlivningen av PNU i relevanta delar. Internationell verksamhet Svensk polis påverkas av det som sker internationellt, med brottslighet som rör sig över länders gränser. Därför är det viktigt att ha väl fungerande internationella sam-arbeten samt kunskap om vilka samarbetsformer och stöd det finns. CEPOL (Collège européen de police / European police college) har bland annat som syfte att genom olika utbildningsaktiviteter bidra till att nätverk utvecklas mellan poliser och polisorganisationer i de olika länderna samt öka möjligheten till samarbete över gränserna i kampen mot brottsligheten. Polishögskolan kommer under 2011 att arrangera och genomföra fyra utbildningar inom CEPOL samt administrera deltagande vid ett 80-tal andra CEPOLaktiviteter samt även utbildningar inom FRONTEX (europeiska gränskontrollbyrån). 17

18 Uppdrag Uppdrag Polishögskolan utför för Rikspolisstyrelsens räkning ett antal uppdrag som regleras genom ett åtagandedokument. Avseende fortbildning och vidareutbildning som beställs av HK ska intentionerna i B/U-metoden gälla. Grundutbildning/Polisprogrammet Uppdraget innebär att Polishögskolan ska planera och genomföra Polisprogrammet i enlighet med gällande utbildningsplan beslutad I det ingår även att säkerställa integrationen av genusperspektiv, jämlikhetsperspektiv, mångfaldsperspektiv och Polisens värdegrund i utbildningen. Studenterna ska ges möjlighet till inflytande och deras synpunkter på utbildningen ska tas tillvara. Inom ramen för Utbildningsplanen ska det ske en översyn av utbildningens innehåll för att öka ämnesintegrationen och tydliggöra progressionen i samtliga terminer. Ett nytt inslag på Polisprogrammet är införandet av PUST (IT-baserat verksamhetsstöd, både mobilt och stationärt). 18

19 Uppdrag Fortbildning och vidareutbildning Polishögskolan ska planera, genomföra och examinera beställda fortbildningar och vidareutbildningar samt utarbeta kursplaner. I uppdraget ingår att säkerställa att det i vidareutbildningens genomförande sker en integration av genusperspektiv, jämlikhetsperspektiv, mångfaldsperspektiv och Polisens värdegrund. Kvalificerad förundersökningsledning och polistaktisk förarutbildning är några exempel på kurser som ska genomföras under Internationell verksamhet Polishögskolan deltar i arbetet inom CEPOL, AEPC (Association of European Police Colleges) och FRON- TEX (styrelse, kommittéer, arbetsgrupper och projekt) samt i genomförande av internationella studiebesök. Polishögskolan deltar i det nordiska lärar- och studentutbytet Nordcop (nordiskt polissamarbete). Under 2011 är Polishögskolan huvudarrangör för fyra CEPOL-kurser: Crime prevention, Dealing with crime victims, Police interviews och Trafficking in human beings. 19

20 Uppdrag Utveckling KURS- OCH ÄMNESUTVECKLING Polishögskolan ska ansvara för kurs- och ämnesutveckling i såväl teoretiska som praktiska ämnen i utbildningen. I det ingår att kartlägga och redovisa behoven samt säkerställa rutiner och strategier av ämnesutvecklingen inom Polishögskolans verksamhet. Polishögskolan ska också delta i nätverk som bidrar till utveckling av ämnen och/eller verksamheten. PEDAGOGISKT STÖD På Polishögskolan ska det finnas resurser för pedagogiskt stöd för lärare och instruktörer. Det ska ges möjlighet att utveckla lärar-/instruktörsrollen samt inhämta aktuell kunskap inom respektive ämnesområden. KVALITET För att säkra kvaliteten på utbildningarna ska kursutvärdering genomföras och kursanalys sammanställas efter varje kurs. Kursanalysen ska fokusera på förslag för att göra kursen ännu bättre vid nästa tillfälle. Förbättringarna ska göras löpande och möta verksamhetens och uppdragsgivarens krav. 20

21 Uppdrag Förvaltning Förvaltningen ska vara ett stöd till kärnverksamheten och omfattar ledning samt olika stödfunktioner som service och teknik, lokalförsörjning och underhåll, ITstöd, information och kommunikation, ekonomi samt personalfrågor. Polishögskolan har också uppdraget att tillhandahålla ett Konferenscenter. Uppdraget omfattar även viss förvaltning för polisutbildningarna vid universiteten i Växjö och Umeå. Bibliotek Polishögskolans bibliotek ska tillhandahålla biblioteksservice för Polisen och vara en nationell resurs för vetenskaplig informationsförsörjning och kunskapsförmedling inom polisväsendets verksamhetsområden. Biblioteket är också en resurs för utveckling av informationskompetens hos Polishögskolans personal och studenter. 21

22 Gemensam verksamhet Gemensam verksamhet Intern styrning och kontroll Polishögskolan ska genomföra en riskanalys i syfte att säkra den interna styrningen och kontrollen. Miljöarbete Polishögskolan verkar för en bättre miljö genom att chefer och medarbetare alltid ska ha miljöaspeten med såväl i det kortsiktiga som i det långsiktiga arbetet. För att minska användningen av fossila bränslen så ska vi satsa på ökad användning av video- och telefonkonferenser. Kompetens, ledarskap och medarbetskap inom Polishögskolan Kompetensförsörjning Personer med rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt är en förutsättning för att uppnå verksamhetsresultat och kostnadseffektivitet. Polishögskolan ska ha chefer med vilja och förmåga att leda och styra verksamheten samt ha medarbetare med vilja och förmåga att bidra till verksamhetens mål. Mångfald ska vara en integrerad och självklar del av Polishögskolans verksamhet och bidra till en mer effektiv och attraktiv arbetsplats. Rekrytering ska i varje enskilt ärende utgå från Polisens rekryteringsprocess med särskild betoning på kompetensprofilen. Utvecklingssamtal ska genomföras årligen och ligga till grund för nästa års planering. 22

23 23

24 Kompetens, ledarskap och medarbetskap inom Polishögskolan Lönesamtal och lönesättande samtal samt kollektivavtalsförhandlingar ska genomföras. Varje enhet/grupp ska ha regelbundna arbetsplatsträffar för att sprida information samt ta tillvara medarbetarnas idéer kring verksamhetsutveckling. Under verksamhetsåret ska varje enhet/grupp gå igenom RPS medarbetarpolicy och Polisens nationella policy och handlingsplan för mångfald och likabehandling. Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöaspekterna ska beaktas genom att arbetsmiljöronder kontinuerligt genomförs på Polishögskolan. Polishögskolan ska arbeta för att sjukfrånvaron är fortsatt låg och att rehabiliteringsinsatser ska initieras tidigt och i samverkan med företagshälsovården. Polishögskolan ska vara en arbetsplats som är fri från kränkande särbehandling och trakasserier. 24

25 Kompetens, ledarskap och medarbetskap inom Polishögskolan Kommunikation Kommunikationen ska bidra till att Polishögskolans övergripande mål uppnås samt förmedla en tydlig och relevant bild av Polishögskolans verksamhet. I förlängningen ska kommunikationen även bidra till att värna och stärka förtroendet för Polisen. Kommunikation är ett viktigt verktyg som chefer och ledare använder för ledning och styrning av verksamheten. De ska översätta budskap och se till att informationen når rätt mottagare. Kommunikationen ska bidra till en ökad samverkan mellan Polishögskolans enheter. Grunden för all kommunikation ska vara mötet och samtalet. De andra kanalerna stödjer och kompletterar. Huvudsakliga informationskanaler för Polishögskolans medarbetare och studenter är Intrapolis samt lärplattformen Ping Pong. De elektroniska kanalerna ska användas samordnat och planerat för att nå målgrupper och att öka tillgängligheten. Alla medarbetare har ett ansvar för att hålla sig själva informerade samt att kommunicera kring Polishögskolans verksamhet. Vid kontakt med medier är det normalt den som är ansvarig för sakområdet som uttalar sig. Det är en prioriterad arbetsuppgift för varje chef att besvara frågor från media. 25

26 Finansiering Finansiering Medelstilldelning Polishögskolan styrs genom ägarstyrning med ett åtagande och intentionerna i B/Umetoden med beställningar. Ägarstyrningen är överordnad. Medelstilldelningen för Polisprogrammet och gemensamma kostnader är 336 miljoner. Detta inkluderar avtalsersättningar till Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Polishögskolan administrerar avtalen med universiteten samt löner för de poliser som undervisar på Polisprogrammet vid Umeå Universitet respektive Linnéuniversitetet. Vidareutbildning beställs separat från HK efter prioriteringar och behov inom Polisen. Medel för vidareutbildning tillförs Polishögskolan från gemensamma medel enligt särskild ordning. Kalkylerad kostnad för beställningen av fortbildning och vidareutbildning är ca 36 miljoner. Ytterligare tillägg kommer under året. All verksamhet inom Polishögskolan ska bedrivas effektivt och inom ramen för tillgängliga medel. Prognoser och uppföljning Polishögskolan ska följa upp verksamhetsresultat och budget varje månad. Vid varje tertial ska Polishögskolan redovisa verksamhetsresultat utifrån mål och aktivitetsplan samt budget till HK. Vid årsslutet sammanställs ett årsbokslut, miljöredovisning samt årsrapport. Investeringar Polishögskolan planerar att investera för ca 10 miljoner kronor. Detta avser samtliga tre utbildningsorter. Planerade nyinvesteringar fördelas enligt följande (tkr): Förbättringsutgift på annan fastighet Transportmedel Maskiner och inventarier Summa tkr tkr tkr tkr 26

27 Organisationsskiss Utbildningsenheten Administration Lärargrupper Polishögskolan organisation 2011 Rektor Controller Information Enheten för planering och verksamhetsutveckling Förvaltningsenheten Internationella enheten Verksamhetsutveckling Bibliotek Garage IT Service Umeå Växjö 27

28 Adress: Ulriksdal, Sörentorp Solna / Tel: / E-post:

Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se

Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se Polishögskolans verksamhetsplan www.polishogskolan.se 2010 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Monica Landergård,

Läs mer

Polishögskolans verksamhetsplan 2008

Polishögskolans verksamhetsplan 2008 1 (7) Polishögskolans verksamhetsplan 2008 Datum Diarienummer 2008-08-27 PHS 191-4835/08 Polishögskolans verksamhetsplan 2008 2008-08-28 Foto: Peter Knutson 2 Rektorns inriktningar Polishögskolan ska utbilda

Läs mer

Polishögskolans verksamhetsplan

Polishögskolans verksamhetsplan Polishögskolans verksamhetsplan 2012 www.polishogskolan.se 2 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Lennart Karlsson,

Läs mer

Diarienummer PHS-191-202/09. Polishögskolans verksamhetsplan

Diarienummer PHS-191-202/09. Polishögskolans verksamhetsplan Diarienummer PHS-191-202/09 Polishögskolans verksamhetsplan 2009 1 Rektorns inriktning Under 2009 utbildar Polishögskolan fler polisstudenter än någonsin. Det är ett uppdrag vi är stolta över. I juni 2009

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny polisutbildning. Dir. 2006:10. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006

Kommittédirektiv. En ny polisutbildning. Dir. 2006:10. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 Kommittédirektiv En ny polisutbildning Dir. 2006:10 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur polisutbildningen helt

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Det här är Polishögskolan

Det här är Polishögskolan www.polishogskolan.se Det här är Polishögskolan 1 Polishögskolans uppdrag är att utbilda svensk polis i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten och rättssäkerheten i samhället. Genom utbildning

Läs mer

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer

Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer Rikspolisstyrelsen 2013-08-23 RAPPORT 2 (6) INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UPPDRAGET... 3 2.1 Uppdragets genomförande... 3 3 GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Det händer på. Polishögskolan. www.polishogskolan.se. Nr 6 september 2010. Innehåll nr 6. Polisutbildning i storstadslänens förorter

Det händer på. Polishögskolan. www.polishogskolan.se. Nr 6 september 2010. Innehåll nr 6. Polisutbildning i storstadslänens förorter Det händer på Nr 6 september 2010 Polishögskolan Innehåll nr 6 Nu är skolan igång igen. Dialogpoliser - en modell för hela Europa! Seminarium om polisidentiteter. Utbildning i utlänningsrätt. Marcus är

Läs mer

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Utredningsgruppens uppdrag

Utredningsgruppens uppdrag UTREDNING FÖR EFFEKTIVARE UTBILDNINGSORGANISATION Första delrapporten Inledning och bakgrund Den 2 juni 2009 beslutade Polishögskolans ledning att tillsätta en utredningsgrupp med syfte att utreda möjligheterna

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015 Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ollonborren 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ollonborren 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Ollonborren 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 Fastställd av styrelsen 2013-11-12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 Fastställd av styrelsen 2011-08-24 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08 Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008- sept-08 Presentation Sollentuna Musikklasser är en tvåparallellig 4-9-skola med 355-360 elever. Eleverna kommer från alla delar av Sollentuna, men

Läs mer

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 Dokumentnamn Samverkansinriktning 2010 Handläggare Tom Jensen Sidan 1 (7) Datum Diarienummer 2010-03-10 AA 160-11184/10 Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 1 Arbetet med samverkansinriktningen Bakom

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Älvdalens Utbildningscentrum. Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling. Läsåret 11/12

Älvdalens Utbildningscentrum. Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling. Läsåret 11/12 Älvdalens Utbildningscentrum Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling Läsåret 11/12 Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.2 Former för samråd... 3 2. Resultat och måluppfyllelse inom gymnasieskolan...

Läs mer

pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen

pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen, Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress:

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Länsstyrelsens Likavillkorsplan

Länsstyrelsens Likavillkorsplan Länsstyrelsens Likavillkorsplan LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 1 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 2 Inledning Länsstyrelsen har en viktig

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET STRATEGISK AGENDA 2015 2018 1 2 HÄLSAAR BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET IVVÄLFÄRDHÄ VHÄLSAVÄ BETS S Vision och strategier för Fortes verksamhet inom hälsa, arbets liv och välfärd 2015 2018 Forte arbetar på uppdrag

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

Medborgarlöften och lokal samverkan. Förebygg.nu 2015-11-12

Medborgarlöften och lokal samverkan. Förebygg.nu 2015-11-12 Medborgarlöften och lokal samverkan Förebygg.nu 1 Resan till en Polismyndighet 2011-2012 2013-2014 2015-2016 Utreda en sammanhållen polis Polisorganisationskommittén Ombilda 23 myndigheter till en polismyndighet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för skolförvaltningen

Verksamhetsplan 2015 för skolförvaltningen 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2014-11-19 RS140431 Torbjörn Svanberg Förvaltningschef 070-5453531 Regionstyrelsen Verksamhetsplan 2015 för skolförvaltningen Förslag till

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Inledning Högskolebibliotekets kvalitetssystem ska se till att den service och det stöd som ges via biblioteket håller hög kvalitet. Högskolebiblioteket arbetar

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

Objektplan PHS 2009 Orgenhet Insats/projekt (Oblig. Fält) Vh Spec Fin Bu-avtal

Objektplan PHS 2009 Orgenhet Insats/projekt (Oblig. Fält) Vh Spec Fin Bu-avtal 200 Ledning 30001 Rektor KF 301 8090601 Förvaltning PHS 30002 Ledningsgrupp inkl sekreterare KF 301 8090601 Förvaltning PHS 30003 Personalfrämjande åtgärd KF 301 8090601 Förvaltning PHS 30004 Övrigt KF

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september 2003. Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter.

Läs mer

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Allmänt Kommissarie Stefan Thörn fick den 15 juni 2009 i uppdrag att tillsammans

Läs mer

POLISENS CHEFSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM mot indirekt nivå

POLISENS CHEFSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM mot indirekt nivå POLISENS CHEFSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM mot indirekt nivå Polisens uppdrag från medborgarna är tydligt: vi ska bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället... Framöver kommer Polisens

Läs mer

Chefer till nationella avdelningar

Chefer till nationella avdelningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till nationella avdelningar till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Det händer på Polishögskolan

Det händer på Polishögskolan Nr 5 juni 2010 Det händer på Polishögskolan Innehåll nr 5 Det är roligt att vara polis i Sverige. Positiv respons på utbildning i arbetsmiljöbrott. Justitiedepartementet besökte Polishögskolan. Motorcykelkursen

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Uppdraget vad gäller grundutbildningen ska genomföras skyndsamt och resultaten redovisas i en rapport till regeringen senast den 31 december 2013.

Uppdraget vad gäller grundutbildningen ska genomföras skyndsamt och resultaten redovisas i en rapport till regeringen senast den 31 december 2013. Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-13 Ju2012/8213/PO Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm Ju2007/1410/PO Ju2007/5570/PO Ju2008/3540/PO Ju2010/4872/PO Uppdrag till Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KOMMUNFÖRBUND ET NORRBOTTEN

PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KOMMUNFÖRBUND ET NORRBOTTEN 1 KOMMUNFÖRBUNDET Fastställd av styrelsen 2011-06-09 NORRBOTTEN PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KOMMUNFÖRBUND ET NORRBOTTEN 2 KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Varför en

Läs mer

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan 1 Föräldraorganisationen BARNverkets yttrande över Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan Dnr U2015 1888 S A. Sammanfattning av BARNverkets synpunkter Varför rektorernas arbetssituation

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att ha ett gemensamt underlag för hur Linköpings kommun ska marknadsföras som arbetsgivare. Detta

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Arbetet i verksamheten Kunskaper, utveckling och lärande Den fria leken

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING VID KTH Skapat av Dokumentdatum Ev. diarienummer Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH Ersätter Lönepolicy nr 1/2006 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING

Läs mer

Att sätta lön vid lönerevision

Att sätta lön vid lönerevision 1 (7) BESLUT 2012-05-16 Dnr SU 609-1594-12 Personalchefen Att sätta lön vid lönerevision Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A 106 91 Stockholm 2 (7) Innehåll Inledning...

Läs mer

INFOBLADET. Journalister fick lära mer om 112-myndigheterna

INFOBLADET. Journalister fick lära mer om 112-myndigheterna INFOBLADET östgötapolisen redaktör: Annika Manninen, informatör ansv. utgivare: Annsofie Bondesson, informationsdirektör Materialet till Infobladet skickas till mailto:annika.manninen@polisen.se senast

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

SVT:s policy för mångfald och likabehandling

SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT är till för alla. SVT värnar principen om alla människors lika värde. SVT värnar om mångfald i programutbudet grundat på publikens olika behov, intressen,

Läs mer

Kvalitetspolicy vid SMI 2014-2017

Kvalitetspolicy vid SMI 2014-2017 2014-2017 POLICYDOKUMENT BESLUTAD I FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSNÄMND 2013-10-22 Kvalitetspolicy vid SMI 2014-2017 Verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen. De

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Kommittédirektiv En polisutbildning för framtiden Dir. 2006:139 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur den nuvarande

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Rektorsområde 1. Fredrik Juthman Resultatenhetschef. Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare.

Rektorsområde 1. Fredrik Juthman Resultatenhetschef. Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare. Rektorsområde 1 Fredrik Juthman Resultatenhetschef Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare Maud Granberg förskoleassistent Irené Björklin Specialpedagog Anette Aspgren

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta.

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Arbetsordning för Margarethaskolan i Knivsta Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Funktion Lagstiftning Innehåll

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

BHS - handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016

BHS - handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016 BHS - handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016 Uppdaterat 2013-10-21 Detta underlag är baserat på de högskolegemensamma målen för hållbar utveckling 2014-2016 (dnr 555-13) samt institutionens verksamhetsplan

Läs mer

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Handläggare Datum Katarina Johansson Storm 2010-03-01 0480-45 06 27 Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kultur- och fritidsförvaltningen Kalmar kommun 2010-2012 Version 2010 Administrativa

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Kansliordning. Kansliets organisation, ansvar och befogenheter. Beslutad den 19 december

Kansliordning. Kansliets organisation, ansvar och befogenheter. Beslutad den 19 december Kansliordning Beslutad den 19 december 2013 Kansliordningen innehåller interna föreskrifter om organisation och arbetsfördelning, ansvar och befogenhet, samt handläggning och föredragning på Sametingets

Läs mer

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Gäller tillsvidare, revideras 2017 Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning:

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Polisaspiranter vid Polismyndigheten i Kalmar län har sin anställning vid Personalenheten.

Polisaspiranter vid Polismyndigheten i Kalmar län har sin anställning vid Personalenheten. POLISASPIRANTPOLICY DATUM: 2005-09-11 DIARIENR: A-761-4849/05 PERSONALENHETEN Policy beträffande polisaspiranter (Syfte, mål och innehåll enligt nationell plan samt lokala tillägg med inspiration från

Läs mer

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program HANDBOK för dig som medverkar i Ifous FoU-program Innehåll Hur är ett FoU-program upplagt?... 3 Vad kommer ut av Ifous FoU-program?... 4 Organisation och roller... 5 Vad behöver ni göra nu?... 7 Det här

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014)

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) 1 Inledning Principen om likabehandling ska genomsyra hela Solna stad. Alla Solnabor ska i alla verksamheter

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer