E4 Trafikplats Rotebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E4 Trafikplats Rotebro"

Transkript

1 GESTALTNINGSPROGRAM VÄGPLAN E4 Trafikplats Rotebro Sollentuna kommun, Stockholms län Samrådshandling Uppdragsnummer: Yta för bild eller mönster

2 Dokumenttitel: Gestaltningsprogram vägplan, E4 Trafikplats Rotebro Skapat av: Linda Kullänger, Vectura Consulting AB Dokumentdatum: Dokumenttyp: Gestaltningsprogram, samrådshandling DokumentID: Uppdragsnummer: Ärendenummer: TRV 2013/68712 Version: 0.0 Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Jan-Erik Gunnestedt, projektledare, Trafikverket Uppdragsansvarig: Åsa Malmborg, Vectura Consulting AB, Ulrika Burman (underkonsult ÅF Infrastructure) Funktionsansvarig vägarkitektur: Peter Kankis, Trafikverket Teknikansvarig vägarkitektur: Linda Kullänger; Vectura Consulting AB Tryck: Arkitektkopia Distributör: Trafikverket, Solna Strandväg 98, Solna, telefon:

3 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Gestaltningsprogrammets syfte Omfattning och arbetsgång Förutsättningar Landskapsbild Bebyggelsestruktur Kulturvärden Naturvärden Landskapsanalys Kvaliteter Brister Möjligheter Hot Arkitektonisk utformning Övergripande gestaltningsidé Tillgänglighet Cirkulationer och refuger Sidoområden Byggnadsverk Vegetation Utrustning Fortsatt arbete Förfrågningsunderlag Byggskede Drift och underhåll Källor...19

4 Enköping V Ryd Strängnäs Uppsala E4 Sundby E18 Märsta E18 Bålsta Vallentuna Upplands- Väsby Åkersberga Täby Lidingö Stockholm E20 Granhammar Södertälje Tumba I 1 Västerhaninge E4 Kungsängen Nynäshamn Norrtälje Edsby Hammarby St. Väsby E4 Upplands Väsby Bollstanäs 268 Fresta 850 E18 Stäket 267 Rotebro Stäksön Görväln Kallhäll km Lantmäteriet MS2009/09632 Orienteringskarta, REV ANT ÄNDRINGEN AVSER E4 trafikplats Rotebro VÄGPLAN Villastaden Norrviken 265 Viby E18 Törnskogen 4 Järvafältet Häggvik 262 Edsberg Säbysj. GODK DATUM TRV DATUM TRV DIARIENUMMER SAMRÅDSHANDLING E4 TPL ROTEBRO Samrådshandling

5 1. Inledning 1.2.Gestaltningsprogrammets syfte 1.3 Omfattning och arbetsgång 1.1 Bakgrund Trafikverket planerar att bygga om trafikplats Rotebro. Det är ett projekt kopplat till det större projektet att bygga om väg 267, Rotebroleden (Vägplan Väg 267, Rotebroleden delen Tpl Stäket-Tpl Rotebro). Väg 267 Rotebroleden är en viktig tvärförbindelse mellan E4 och E18. När kapaciteten ökar på väg 267 Rotebroleden kommer köerna som orsakas av att trafiken ska väva ihop till ett körfält i västlig riktning på väg 267 Rotebroleden att försvinna. Däremot kommer det att uppstå nya framkomlighetstrafikproblem i trafikplats Rotebro på grund av ökade trafikmängder, om inget görs. Trafikverket har därför inlett arbetet med att ta fram en vägplan för trafikplats Rotebro med målet att öka kapaciteten i trafikplatsen så trafiken på väg 267 kan hanteras utan inga omfattande trafikstörningar uppstår. Trafikverkets förstudie Väg 267 tpl Stäket tpl Rotebro ( ) med Tilläggs-PM, förstudie väg 267 ( ) samt förslag till vägplan för väg 267 Rotebroleden ligger till grund för arbetet med upprättande av vägplan. För gestaltningsarbetet används också Vägverkets förslag till restaurering av vägmiljön på E4 Haga norra - Arlanda trafikplats ( ) samt landskapsgestaltning delen Rotebro trafikplats - Upplands Väsby trafikplats ( ). I samband med ombyggnad eller anläggning av väg uppförs ett gestaltningsprogram vars syfte är att samlat redovisa riktlinjer för den estetiska utformningen. Gestaltningsprogrammet är en del av planerings- och projekteringsprocessen och ingår som en del av Vägplanen. Arbetet med gestaltningsfrågor pågår under hela planerings- och projekteringsprocessen från åtgärdsvalsstudie till byggskede och vidare i drift och underhåll. I tidiga skeden som åtgärdsvalsstudie och utredning/ samråd handlar gestaltningsarbetet framförallt om att beskriva och analysera landskapets förutsättningar för att bedöma om och var det är lämpligt att utföra åtgärder. I vägplanens skiss- och projekteringsskeden behandlas frågor om vilken utformning vägen/ trafikplatsen ska ha. I skisskedet utformas riktlinjer och principlösningar till grund för projektering och utformning i det fortsatta arbetet. Under projekteringsskedet fördjupas gestaltningsprogrammet i takt med att projekteringen blir mer detaljerad. Mycket av gestaltningsarbetet handlar om att balansera olika intressen och skapa en fungerande helhetslösning. Gestaltningsprogrammet inleds med bakgrunden till projektet. I kapitel 2 beskrivs platsens förutsättningar och tidigare gestaltningsarbete I kapitel 3. Landskapsanalys, analyseras och värderas platsen och omgivningen. Då projektet berör en befintlig trafikplats i ett av infrastruktur- och bebyggelse starkt påverkat landskap är de valda analysmetoderna inspirerade av metoderna SWOT-analys och Kevin Lynchs stadsbildsanalys. SWOT som är en förkortning av de engelska orden Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats ) är ett planeringshjälpmedel, där man försöker hitta styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Den amerikanske stadsbyggnadsteoretikern Kevin Lynch utarbetade en strukturell metod för att kartlägga människors upplevelse av staden/ landskapet. Metoden innehåller fem grundelement; stråk, gränser, enhetliga områden ( rum ), knutpunkter och landmärken som hjälper till att förklara hur människor upplever och orienterar sig i landskapet. I kapitel 4. Arkitektonisk utformning, beskrivs gestaltningsprinciper både övergripande och mer i detalj. I kapitel 5. Fortsatt arbete, beskrivs gestaltningsarbetet i den fortsatta processen. 5

6 Ovan tv; Sollentuna kyrka, mitten; driftkontor och etableringsyta för kyrkogården, ovan th; Rotebro handel sett från trafikplatsen, mitten; tallar vid gravfältet sydväst om trafikplatsen, nedan th; gravfält mellan trafikplatsen och Sollentuna golfklubb 6

7 2. Förutsättningar 2.1 Landskapsbild Trafikplats Rotebro ligger i ett förhållandevis öppet kulturlandskap. Landskapets riktningar är huvudsakligen nordsydliga bestående av långsmala öppna dalstråk omgivna av skogsbevuxna höjdpartier. Strax öster om trafikplatsen ligger Norrviken, en sprickdalssjö. Närheten till sjön upplevs inte från trafikplatsen. Mellan Vibyvägen en bit söder om trafikplatsen och fram till trafikplatsen omgärdas E4 av slänter och bullerskärmar. En bit före trafikplatsen upphör bostadsbebyggelsen. I väster omges trafikplatsen av ett fornlämningsområde av hagmarkskaraktär med blandvegetation och öppna ytor. Nordväst om trafikplatsen och Rotebroleden finns bostadsbebyggelse. Sydost om trafikplatsen ligger Sollentuna kyrkogård, avgränsad med vall och bullerplank. Kyrktornet är ett landmärke som syns från E4. Nordost om trafikplatsen, intill den östra cirkulationen, ligger ett handelsområde, Rotebro handel. Trafikplatsen och E4 utgör barriärer för oskyddade trafikanter. Det finns inga gång- och cykelstråk i trafikplatsen och tillgängligheten mellan bostadsområden och till målpunkter i omgivningen påverkas av den stora ytan som trafikplatsen upptar. De närmaste planskilda passagerna för oskyddade trafikanter finns vid Konsumentvägen strax söder om Rotebro centrum och vid Viby, söder om trafikplatsen. Båda passagerna är belysta men kan uppfattas som otrygga då de ligger en bit från bostadsbebyggelse och omges av verksamheter och skogsvegetation. 2.2 Bebyggelsestruktur Trafikplats Rotebro ligger i Sollentuna kommun. Den närmaste bebyggelsen är Rotebro strax norr om trafikplatsen. Parallellt med E4 ligger järnvägen som vid Rotebro centrum korsar E4 planskilt. Rotebro delas in i Rotebro Centrum, Rotsunda, Rotsunda gård, Gillbo, Gillberga och Rotebro industriområde. Rotebro centrum byggdes på 1970-talet och kompletterades med bostadshus omkring år Norr om Norrviken ligger Rotsunda gård med manbyggnad, en flygel och ett par uthus. På markerna har ett stort område med flerbostadshus vuxit upp under 1980-talet. Vid Roteberg, alldeles vid Norrvikens strand, etablerade sig de första industrierna i Sollentuna. Här ligger Sveriges enda kvarvarande jästfabrik grundad i slutet av 1800-talet. I Rotsunda ligger ett villaområde och ett torg omgivet av flerbostadshus från 1950-talet. Här låg från mitten av 1600-talet fram till 1971 Rotebro gästgivargård, känd från målningen Grindslanten av August Malmström. Gillberga gård började styckas till tomter 1906 och egnahemsområdet Gillbo tog form. I mitten av 1960-talet uppfördes ett stort radhusområde som i väster gränsar till det öppna landskapet med Svartinge golfbana. Nordost om trafikplatsen ligger Rotebro handel Öster om E4 och trafikplatsen ligger Sollentuna kyrka. Kyrkan byggdes i slutet av 1100-talet och bestod av det nuvarande tornet och långhusets två västligaste travéer. I området finns en kontinuitet av fornlämningar från stenåldern och framåt. Sydväst om trafikplats Rotebro ligger Viby som är en kommundel i Sollentuna kommun. Egnahem med stora odlingslotter växte fram på Viby gårds gamla ägor från Stora områden bebyggdes under 1990-talet med radhus och villor. Norr om bebyggelsen i Viby ligger Sollentuna golfklubb. Platsen för Tuna gård och dess gravvårdsfält ligger vid golfbanan. 7

8 2.3 Kulturvärden Sydväst om trafikplatsen ligger Tuna gravfält som är ett historiskt viktigt fornlämningsområde. Här låg förmodligen en stormansgård, det gamla Tuna, som givit Sollentuna dess namn. Marken, som berörs av väganläggningen, är redan påverkad och delvis utgrävd. Namnen Rotebro och Rotsunda utgår från att det här fanns en bro över ett sund i Jutekärret numera Edsån. Det var en samlingsplats vid orostider då den militära roten kallades in. Ån förbinder Edssjön med sjön Norrviken som är en avlång sprickdalssjö öster om trafikplats Rotebro. Ån är i nuläget egentligen en grävd kanal genom det gamla Jutekärret, som torrlades i samband med att Norrviken sänktes i mitten av 1800-talet, för att komma åt åkermark. Strax norr om ån finns kullen med fornborgen som påminner om slaget vid Rotebro, där Sten Sture den äldre slogs mot danskarna. 2.4 Naturvärden Det finns inga utpekade naturvärden i anslutning till trafikplatsen. Hagmarkskaraktären med enar, äldre tallar och lövvegetation på Tuna gravfält är värdefull ur landskapsbildsynpunkt. Storlek på 1 spalts bild. inkl plats för bild text = 7,9 cm x 12,6 cm Ovan tv; sektion kallmur och vingmurar, fasad mot öster, källa: plan landskapsgestaltning (J&W 1997). 8

9 Ovan tv; sektion kallmur, th; illustration över trafikplatsen sedd i riktning mot Uppsala Nedan tv; bullerplank vid Sollentuna kyrka, th; bilder från modellen över trafikplats Rotebro. Källor: planer, sektioner och modellfoton (J&W, 1997) 9

10 REV ORT ANT UPPDRAGSANSVARIG KONSTR ÄNDRINGEN AVSER Tel UPPDRAGSNR GRANSK DATUM KONSTBYGGNADSNR OBJEKTNR GODK DATUM VV DATUM VV DIARIENUMMER FORMAT RITNINGSNR SKALA REV Gestaltningsprogram E4 Trafikplats Rotebro Storlek på 3 spalts bild. inkl plats för bild text = 24,8 cm x 12,6 cm Gillberga Rotebro centrum Jästfabrik TECKENFÖRKLARING Ny statlig väg - fastställs genom vägplan Kommunal väg Fornlämning, yta FÖRKLARINGAR landmärke/ målpunkt utblick gång- och cykelstråk öppet landskapsrum öppet trafiklandskap Väg 267, Rotebroleden 267 E4 Handelsområde slutet trafiklandskap Sollentuna golfklubb Fornlämning yta trafiklandskap utan tydlig karaktär bebyggelseavgränsning rumsavgränsning byggd rumsavgränsning vegetation bristande rumslighet E4 Sollentuna kyrka meter KOORDINATSYSTEM I PLAN: SWEREF Tuna VÄGPLAN SAMRÅDSHANDLING E4 TPL ROTEBRO meter Lantmäteriet, dnr /2667 U BURMAN I UNDHJEM VÄSTERÅS Å MALMBORG Sektion: km < FRÅN - TILL > Illustrationsplan A1 / A3 < NR > 1:2 000(A1) /1:4000(A3) Landskapsanalys inspirerad av Kevin Lynchs metod för stadsbildsanalys 10

11 3. Landskapsanalys Trafikplats Rotebro är en i grunden väl gestaltad trafikplats där utgångspunkten har varit det omgivande kulturlandskapet. Tidigare gestaltningsåtgärder längs E4 ger intryck av ett sammanhållet och medvetet utformat vägrum med vallar, bullerskydd och planteringar. Då det övergripande målet har utgått från ett åskådarperspektiv är kopplingen till omgivningen delvis svag. Vid trafikplats Rotebro öppnar sig landskapet i riktning mot norr efter en sträcka med vallar och bullerplank. Öppna gräsytor med landskapsväxter och en kallmur bidrar till att karaktären av kulturlandskap i trafikplatsen. Trafikplatsens placering på ett krön samt att det tidigare gestaltningsförslaget inte genomfördes i sin helhet med föreslagna trädplanteringar gör att trafikplatsen upplevs som storskalig och med en svag rumslighet. Bristande skötsel av terrängmodellerad yta mellan E4 och norrgående avfartsramp gör att hög vegetation döljer ytans form. Obearbetade slänter, parkeringsytor, flaggstänger och skyltar i anslutning till handelsområdet utgör ett tvärt möte som inte stämmer överens med trafikplatsens gestaltning. Urnor med sommarblommor i refug öster om trafikplatsen medverkar till det tvära mötet med omgivningen. Avsaknad av gång- och cykelvägar gör trafikplatsen till en barriär för oskyddade trafikanter. Trasiga och steniga slänter i anslutning gör att trafikplatsen ser misskött ut. Högt gräs skymmer de spiralformade stenläggningarna i rondellerna. 3.1 Kvaliteter gediget materialval i kallmurar och gatsten i cirkulationer. uppväxt vegetation i trafikplatsen och nära omgivningar 3.2.Brister rondellytornas gestaltning med gatsten i spiralform är otydlig impedimentsytor i norra delen av trafikplatsen harmonierar inte med omgivande landskap bristande skötsel av gräsytor påverkar helhetsintrycket negativt bristande anpassning av ytor i anslutning till vägporten under E4; ojämna ytor med synlig kross fysisk barriär för fotgängare och cyklister då gång- och cykelvägar saknas skyltar, flaggor och lutande stolpar i anslutning till verksamhetsområde nordost om trafikplatsen ger ett rörigt intryck material i stödmur vid infart till verksamhetsområde stämmer inte överens med övrig gestaltning otillräckligt med träd ger ett brett väglandskap med svag rumslighet obearbetad övergång mellan motorväg och anslutande vägar med ett abrupt möte mellan landskapsväxter och kulturväxter och som inte hänger ihop med anslutande vägs skala tidigare gestaltningsförslag har inte genomförts i sin helhet 3.3 Möjligheter öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter minimera eller undvika intrång i kulturlandskap och gravfält utforma en bra övergång mellan motorväg och lokalväg säkerställa driften fullfölja tidigare gestaltningsförslag genom att plantera träd i anslutning till kallmur, och mellan E4 och verksamheter. nya planteringar i anslutning till bullerskydd vid Sollentuna kyrka ny gestaltning av rondellytorna 11

12 3.4 Hot fortsatt barriär för oskyddade trafikanter intrång i fornlämningsområde Ovan tv; högt gräs i slänt, ovan th; vägport under E4; nedan tv; infart till Rotebro handel, nedan th; vegetation och kallmur 12

13 Ovan tv; västra cirkulationsplatsen, ovan th; kallmur i trafikplatsen; nedan tv; påfartsramp mot E4 söderut, nedan th; vegetation och kallmur 13

14 Plan landskapsgestaltning för trafikplats Rotebro (J&W 1997) 14

15 4. 3. Arkitektonisk Gestaltningsprinciper utformning 4.1.Övergripande gestaltningsidé För att förstärka upplevelsen av trafikrummet och fullfölja tidigare gestaltningsförslag föreslås flera nya trädplanteringar i trafikplatsen. Trädplanteringar är viktiga för att bryta ned skalan och öka rumsligheten i det storskaliga trafikrummet. Träden kan med sin höjd skapa visuella orienteringspunkter och förstärka rörelseriktningar vilket ökar orienterbarheten. Rumsligheten förstärks genom att träd planteras längs med den östra kallmuren och i cirkulationsplatsernas rondellytor. Längs ramperna är skalan större med landskapsträd och öppna gräsytor medan cirkulationerna och refugerna får en mer detaljerad utformning med mindre träd och låg marktäckande vegetation. Växter och material ska även i den mer detaljerade skalan knyta an till det omgivande kulturlandskapet så att trafikplatsen upplevs som en helhet. För att minska skalan och skapa ett lugnare intryck planteras buskar i slänten mot handelsområdet. 4.2 Cirkulationer och refuger Cirkulationsplatserna förstoras och de anslutande vägarna breddas. För att underlätta skötsel i rondellytorna föreslås att gräset byts mot marktäckande växter eller mot en mer svagväxade grässort. Mindre träd om ca 3-10 meter eller buskträd av sorter som passar in i kulturlandskapet planteras i rondellytorna för att minska skalan och signalera närheten till tätorten. 4.3 Sidoområden Slänter formas med en så mjuk anslutning till omgivningen som möjligt. Slänter och anslutning till brokoner fylls upp och sås med gräs. Vid ramper är lutningen på innerslänter 1:4 och vid cirkulationerna 1:3 som på väg 267, Rotebroleden. 4.4 Byggnadsverk Bullerskydd mellan trafikplatsen och Sollentuna kyrka återställs i samma utförande som befintligt plank. Eventuellt behövs en stödmur mellan påfartsrampen mot Stockholm och den västra cirkulationen. För att samspela med den övergripande gestaltningen föreslås stödmuren konstrueras av eller kläs in med granit. 4.5 Vegetation För att förstärka rumsligheten och öka orienterbarheten i trafikplatsen planteras träd i dubbla rader öster om den östra kallmuren. Närmast E4 (söder) övergår träden i en enkel rad. Träden ska vara stora lövträd exempelvis lönn, asp eller lind för att fungera i det storskaliga trafikrummet och knyta an till kulturlandskapet. I rondellerna planteras mindre träd och / eller buskträd av landskapskaraktär. Föreslagna sorter är rönn och fågelbär. I anslutning till bullerplanket vid Sollentuna kyrka anläggs tre nya grupper av planteringar med samma artsammansättning som befintliga planteringar längs E4. I slänten mellan trafikplatsen och verksamhetsområdet planteras buskvegetation exempelvis slånbär. 4.6 Utrustning Räcken ska utföras av sluten rörprofil. Skyltportaler och skyltbärare ska utföras med enhetlig utformning och ej synligt fackverk. Vägutrustning ska utföras i korrosionsbeständing grå kulör. Belysningsstolpar ska vara av cylindrisk form utan uppstickande knopp. Armaturen monteras på visuellt horisontella tvärarmar. 15

16 Typsektioner 16

17 5. Fortsatt arbete Vägplanen ska möjliggöra fastställelse av vägområdet. I nästa skede utförs detaljprojekteringen inför byggskedet. Om en inmätning av träd som ska skyddas inte har utförts under vägplanen bör det göras inför bygghandling. Hur träden ska ersättas vid skada ska formuleras i förfrågningsunderlaget (Administrativa Föreskrifter). Oavsett vilken entreprenadform som väljs i den fortsatta processen är det viktigt att formulera och föra vidare krav för de bärande gestaltningsdelarna från gestaltningsprogrammet i Vägplanen. Projekteringsarbetet ska sedan utgå från dessa krav och riktlinjer. Inför upphandling av totalentreprenad omvandlas vägplanens handlingar som förutsättningar, landskapsanalys och arkitektoniska utformning till Rapport landskap, Objektspecifik teknisk beskrivning (OTB) och ritningar. Entreprenören ska utgå från dessa handlingar när de utför bygghandlingen. 5.1 Förfrågningsunderlag 5.1.1Rapport landskap Rapport landskap ska beskriva varför vägen är utformad på ett visst sätt och ge den gestaltningsansvarige hos entreprenören förståelse för landskapets förutsättningar och värden. Innehållet i Rapport Landskap utgår från kapitlen Förutsättningar och Landskapsanalys i gestaltningsprogrammet. Rapport Landskap ska styra entreprenörens val av utformning där krav inte ställts i Objektspecifik Teknisk Beskrivning (OTB) och ska ingå i förfrågningsunderlaget Objektspecifik Teknisk Beskrivning (OTB) I OTB som är ett gemensamt dokument för alla teknikområden ställs funktionskrav och vid behov tekniska krav. Från gestaltningsprogrammet ska information om landskapets förutsättningar omvandlas till text i avsnitt C BEFINTLIG MARK, MILJÖ OCH KON- STRUKTIONER SAMT TILLFÄLLIGA AN- LÄGGNINGAR. Gestaltningskrav förs in i avsnitt D. VÄGANLÄGGNING under flera olika rubriker. För att skapa förståelse kan det vara bra att använda illustrationer och målbilder. Det är viktigt att bekriva bildens status. Om specifika krav ska uppfyllas ska typbilder användas. I avsnitt X. DOKUMENTATION beskrivs vad entreprenören ska ta fram för dokumentation. Ett ur gestaltningssynpunkt viktigt dokument är Projekteringsbeskrivning Landskap där entreprenören ska visa att han har förstått uppdraget och hur det ska lösas. Handlingen ska överlämnas till beställaren innan byggarbetet får påbörjas Ritningar En plan som beskriver ytor avseende vegetation (befintlig vegetation som ska skyddas, eventuell gallring och nyplantering) ska bifogas. Ytorna på ritningen kopplas till beskrivande text i OTB. 5.2 Byggskede Viktiga frågor att bevaka under framtagande av bygghandling och byggskede är bland andra att rätt kvaliteter på träd och buskar, rätt material och utrustning, skydd av bevarandevärda träd, uppbyggnad av växtbäddar, rätt skötsel under etableringstiden etc. 17

18 5.3 Drift och underhåll 18

19 6. Källor aspx?di= E4 Haga Norra- Arlanda Trafikplats, Förslag till restaurering av vägmiljön, Landskapsplanering Arne Segerros AB, Danderyd, (Vägverket Region Stockholm, februari 2004). E4 delen Rotebro Trafikplats- Väsby Trafikplats, Landskapsgestaltning, J&W, (Vägverket Region Stockholm 1997) 19

20 Trafikverket, Solna. Besöksadress: Solna strandväg 98. Telefon : , Texttelefon:

Väg 267, Rotebroleden

Väg 267, Rotebroleden ÖVERSIKTLIGT GESTALTNINGSPROGRAM Väg 267, Rotebroleden Delen Tpl Stäket - Tpl Rotebro Järfälla, Upplands Väsby och Sollentuna kommuner, Stockholms län Granskningshandling 2013-05-01 Uppdragsnummer: 107277

Läs mer

E16/väg 70, Borlänge Djurås, etapp 1

E16/väg 70, Borlänge Djurås, etapp 1 E16/väg 70, Borlänge Djurås, etapp 1 Borlänge kommun, Dalarnas län Vägplan - Gestaltningsprogram, 2015-12-11 Projektnummer: 83859571 Trafikverket Postadress: Box 417, 801 05 Gävle E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Naturstensbeklädnad. lutning 10:1 Betongyta formsatt med smala brädor. Rundad mittpelare. Barriärelement

Naturstensbeklädnad. lutning 10:1 Betongyta formsatt med smala brädor. Rundad mittpelare. Barriärelement VINSTA Terrängmodelleringen vid gång- och cykelöverfarten över Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen fungerar även som ett bullerskydd. Den möter söderut en vall, kombinerad med plank vid gång- och cykelpassagen

Läs mer

E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling 2011-05-05

E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling 2011-05-05 E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Objektnummer 8448590 Titel: E4 Förbifart Stockholm, Arbetsplan Gestaltningsprogram

Läs mer

TRAFIKPLATSER. De höga bergskärningarna mellan trafikplatserna Akalla och Häggvik gestaltas med stor omsorg och med arkitektonisk

TRAFIKPLATSER. De höga bergskärningarna mellan trafikplatserna Akalla och Häggvik gestaltas med stor omsorg och med arkitektonisk att klätterväxter, träd och buskar ska klara av att växa och trivas i en tuff vägmiljö är det helt avgörande att de får goda förutsättningar i form av bra tillgång till näring, vatten och syre. Både i

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM Samrådshandling

GESTALTNINGSPROGRAM Samrådshandling GESTALTNINGSPROGRAM Samrådshandling 2013-08-29 Detaljplan för ERIKSBERGS VERKSAMHETSOMRÅDE Del av Marstrand 6:7 m.fl. Kungälvs kommun, Västra Götalands län 1 INNEHÅLL DETALJPLANEN 3 Inledning 3 Detaljplanens

Läs mer

Gestaltningsprogram Norrsätra verksamhetsområde, Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07

Gestaltningsprogram Norrsätra verksamhetsområde, Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07 , Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07 Dnr 2008/721 Innehåll Gestaltningsprogrammets syfte och mål 3 Bakgrund 3 Planområdets läge samt syfte 3 Beskrivning av området 3 Överordnad struktur- och gestaltningsidé

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Tekniskt PM Geoteknik VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Projekterings PM

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg PM Ändringar efter granskning av vägplan Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands Län Vägplan, 2015-03-31 Projektnummer: 108130 TMALL 0093 PM ändringar efter granskning av

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. i arbetsplan Väg 76 förbi Norrtälje Västra vägen UTSTÄLLELSEHANDLING 2007-06-29

GESTALTNINGSPROGRAM. i arbetsplan Väg 76 förbi Norrtälje Västra vägen UTSTÄLLELSEHANDLING 2007-06-29 GESTALTNINGSPROGRAM i arbetsplan Väg 76 förbi Norrtälje Västra vägen UTSTÄLLELSEHANDLING 2007-06-29 Projektorganisation Vägverket Region Stockholm Vägverket Konsult t o m 2006-10 Vägverket Konsult fr o

Läs mer

Vägplan Väg 262 Danderyd - Rösjön, gång- och cykelväg. Danderyds och Sollentuna kommun, Stockholms län

Vägplan Väg 262 Danderyd - Rösjön, gång- och cykelväg. Danderyds och Sollentuna kommun, Stockholms län Vägplan Väg 262 Danderyd - Rösjön, gång- och cykelväg Danderyds och Sollentuna kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram, granskningshandling 2015-09-15 TRV 2014/45542 Innehåll Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

VÄGPLAN GRANSKNINGSHANDLING

VÄGPLAN GRANSKNINGSHANDLING VÄGPLAN GRANSKNINGSHANDLING Projekt Malmtransporter Kaunisvaara Svappavaara Vägplan delen väg 395 Junosuando Merasjärvi inkl. Masugnsbyn Pajala och Kiruna kommuner, Norrbottens län Objekt BD-109134-395

Läs mer

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2013-12-13 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Väg 46, Cirkulationsplats

Läs mer

10 Gaturummets innehåll

10 Gaturummets innehåll 10 Gaturummets innehåll I gaturummet utgörs ofta rummets väggar av bebyggelsen längs vägen. Även träd eller högre häckar kan bilda väggar i gaturummet. Vanligen skiljs trafikantslagen åt av en liten höjdskillnad,

Läs mer

Mörbylånga kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen

Mörbylånga kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen FÄRJESTADENS HANDELSOMRÅDE GESTALTNINGSPROGRAM Bilaga till detaljplan för del av Algutsrum 20:10 Brofästet, östra delen. Dnr 06/67, 2009-05-08 Mörbylånga kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen INNEHÅLL

Läs mer

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby TEKNISKT PM GEOTEKNIK E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby Sigtuna Kommun, Stockholms Län Arbetsplan, Utställelsehandling 2011-11-18 Projektnummer: 8447022 Dokumenttitel: Tekniskt PM Geoteknik Skapat

Läs mer

Gestaltningsprogram - Utställningshandling (samma som samrådshandlingen)

Gestaltningsprogram - Utställningshandling (samma som samrådshandlingen) KS06.233 Detaljplan för bostäder på Skiffervägen Hunstugan 1:129 m fl, Lerums kommun Gestaltningsprogram - Utställningshandling (samma som samrådshandlingen) SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2010-08-17

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län

Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län GESTALTNINGSPROGRAM FÖR ARBETSPLAN Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-09-17 Objekt: 884232 Yta för bild eller mönster DokumentID: 4L14001 Objektnummer: 884232 Dokumentslag:

Läs mer

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län RAPPORT Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län Samrådsredogörelse 2012-04-04 Projektnummer: 106965 Dokumenttitel: Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg- samrådsredogörelse Skapat av:

Läs mer

1 Befintliga förhållanden

1 Befintliga förhållanden Norsborgsdepån Gestaltningsprogram byggnader och yttre miljö Innehållsförteckning 1. Befintliga förhållanden 1.1 Byggnader och nuvarande användning 1.2 Landskap 1.3 Vägar 2 Förändringar 2.1 Markingrepp

Läs mer

TRAFIKPLATSER. Ny gång- och cykelpassage i samma läge som befintlig. Tunneltaket gestaltas som en urban park.

TRAFIKPLATSER. Ny gång- och cykelpassage i samma läge som befintlig. Tunneltaket gestaltas som en urban park. Ny gång- och cykelpassage i samma läge som befintlig. unneltaket gestaltas som en urban park. Skärholmens centrum Frånluftsanläggning på tunneltak. IKEA E20N E20S E4 Kungens kurva handelsområde Bergsskärning

Läs mer

KALKBROTTET NV - VÄSTRA PARKEN GESTALTNINGSPROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ 2010-10-04

KALKBROTTET NV - VÄSTRA PARKEN GESTALTNINGSPROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ 2010-10-04 KALKBROTTET NV - VÄSTRA PARKEN GESTALTNINGSPROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ 2010-10-04 Vision och målsättning Innehållsförteckning ANNETORPS GÅRD Förutsättningar/allmänt 2 Höjdutredning 3 Analyser 5 Funktioner

Läs mer

Bilaga A. Fotodokumentation Befintlig belysning. Belysningsprogram för Vallentuna kommun MARS 2014

Bilaga A. Fotodokumentation Befintlig belysning. Belysningsprogram för Vallentuna kommun MARS 2014 MARS 2014 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-24 KF 13 2014 Bilaga A Fotodokumentation Befintlig belysning Dokumentet är en bilaga till Belysningsprogrammet för Vallentuna kommun. Fotodokumentationen

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo SAMRÅDSREDOGÖRELSE E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo Göteborgs Stad, Västra Götalands län Vägplan 2014-12-17 Projektnummer: 109801 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse, Vägplan, granskningshandling

Läs mer

Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling

Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Objektnummer 8448590 Titel: E4 Förbifart Stockholm, Arbetsplan Gestaltningsprogram

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

LANDSKAPSBILDS-/STADSBILDSANALYS

LANDSKAPSBILDS-/STADSBILDSANALYS PEAB BOSTAD AB Detaljplan för Villabacken, del av Oxelö 8:39 och Oxelö 7:41, Oxelösunds kommun UPPDRAGSNUMMER 3372025400 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Bedömningsgrunder, metodik 2 3 Nuläge 2 3.1

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

7 Utformning av belysningsanläggning

7 Utformning av belysningsanläggning 7 Utformning av belysningsanläggning 7.1 Regler och föreskrifter Allt material i belysningsanläggningar ska vara utförd i enlighet med gällande lagar och förordningar samt uppfylla gällande svenska normer

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen 31 BROAR Optimal lutning på bullerskydd utreds vidare i bygghandlingsskedet.

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Väg- och gatubelysning 2004-05

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Väg- och gatubelysning 2004-05 Utdrag ur: VV Publikation 2004:80 Vägar och gators utformning Väg- och gatubelysning 2004-05 Titel: Vägar och gators utformning, VGU Författare: Sektion Utformning av vägar och gator Kontaktpersoner: Jan

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Lomma kommun, Skåne Län Vägplan 2016-06-03 Projektnummer: 145981 1 Innehåll 2 ALLMÄNT 3 3 AVVATTNING 3 3.1 Förutsättningar

Läs mer

Trädvårdplan Skönstaholm

Trädvårdplan Skönstaholm LANDSKAPSLAGET AB Peter Myndes Backe 12 118 46 Stockholm +46 8 442 48 20 info@landskapslaget.se www.landskapslaget.se Trädvårdplan Skönstaholm TRÄDVÅRDPLAN 2011.12.22 TRÄDVÅRDPLAN 2011.12.22 2 TRÄDVÅRDPLAN

Läs mer

Rastplats vid väg 90, Sollefteå

Rastplats vid väg 90, Sollefteå SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats vid väg 90, Sollefteå Sollefteå kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142452 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler.

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler. BOLLEBYGD IDAG Bollebygd ligger beläget på en ås mellan Nolåns och Söråns dalgångar omgiven av skogsbeklädda höjder. Orten är ett typiskt stationssamhälle som byggts upp kring järnvägen. Orten har i huvudsak

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Gestaltningsprogram för Västa Eriksberg. Granskningshandling

Gestaltningsprogram för Västa Eriksberg. Granskningshandling Gestaltningsprogram för Västa Eriksberg Granskningshandling Planförslag INLEDNING Bakgrund Västra Eriksberg ligger i norra delen av stadsdelen Norrböle och gränsar i söder mot Erikslids centrum, i väst

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Samråd Sida 1 av 8 Diarienummer: BN-2014/00904 Datum: 2015-10-02 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta

Läs mer

Plug Inn. - Underlag från Nyréns till Fas 2

Plug Inn. - Underlag från Nyréns till Fas 2 Plug Inn - Underlag från Nyréns till Fas 2 PARAMETRAR Planfrågor Marken måste vara Kvartersmark enligt gällande detaljplan, alt icke planlagd mark. Bestämmelser för kvartersmarken i gällande detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund. 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203

Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund. 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203 Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203 Innehållsförteckning Planbeskrivning HANDLINGAR 1 BAKGRUND OCH SYFTE 1 TIDIGARE

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen Teknisk PM Geoteknik Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: Teknisk PM Geoteknik, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat

Läs mer

Gestaltningsprogram för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Vägutredning för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Väg - Objektnr 51112 2006-12-20

Gestaltningsprogram för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Vägutredning för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Väg - Objektnr 51112 2006-12-20 Gestaltningsprogram för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund Vägutredning för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Väg - Objektnr 51112 2006-12-20 1L320001.indd 1 2007-01-24 10:53:43 Titel: Gestaltningsprogram

Läs mer

Väg 47, gång- och cykelväg, delen Grästorp-Tre Älgar

Väg 47, gång- och cykelväg, delen Grästorp-Tre Älgar GRANSKNINGSHANDLING Väg 47, gång- och cykelväg, delen Grästorp-Tre Älgar Grästorps kommun, Västra Götalands län PM Gestaltning, 2015-12-15 Projektnummer: 139143 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17,

Läs mer

Väg 1758 bro över Nolån

Väg 1758 bro över Nolån ARBETSPLAN BESKRIVNING Väg 1758 bro över Nolån 2012-04-18 Objektnr: 5815211 Objektdata Vägnr: 1758 Vägnamn: Objektnamn: Objektnr: 5815211 Kommun: Län: Dokumentdata Titel: Bollebygd Töllsjövägen Väg 1758

Läs mer

Program för stadsmiljön inom Hyllie centrumområde

Program för stadsmiljön inom Hyllie centrumområde 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning 3 Övergripande gatustruktur...4 Allmänna mål för den offentlig miljö. 6 Tillgänglighet och trygghet.. 6 Ljussättning..6 Ljussättningen av Hyllie

Läs mer

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Grönt ljus för Flackarp Arlöv, fyra spår Många fördelar med utbyggnaden Efterlängtat tillåtlighetsbeslut från regeringen skapar stora

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Belysningsstolpar med kort rak arm.

VÄGARKITEKTUR. Belysningsstolpar med kort rak arm. Belysningsstolpar Belysningspunkterna skall vara placerade så att de ger god visuell ledning. Utmed Förbifart Stockholm placeras belysningsstolpar med två armaturarmar i vägens mittremsan. Utmed ramper

Läs mer

Mörbylånga kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl

Mörbylånga kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl Bilaga till detaljplan. Dnr 04/1130 Upprättad 2012-12-18, rev. 2013-04-23, red. ändr. 2013-09-24 Mörbylånga kommun En detaljplan är under upprättande för ett

Läs mer

PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN

PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: PM Hamnar Innehållsförteckning Allmänt... 3 Identifiering

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för GESTALTNINGSPROGRAM kvarteret Höken tillhörande detaljplan för kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 Vårt diarienummer med närområde inom Kneippen i Norrköping den 22 maj 2012 reviderad

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214

GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214 GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214 Februari 2015 Gestaltningsprogrammets status Gestaltningsprogrammet är ett

Läs mer

LÄRKETORPET GESTALTNINGSPROGRAM BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I LÄRKETORPET ETAPP 1 2011-12-08

LÄRKETORPET GESTALTNINGSPROGRAM BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I LÄRKETORPET ETAPP 1 2011-12-08 LÄRKETORPET GESTALTNINGSPROGRAM BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I LÄRKETORPET ETAPP 1 2011-12-08 ILLUSTRATIONSPLAN skala 1:2000/A3 ÖVERBYVÄGEN BOSTÄDER & VERKSAMHETER 3-5 VÅN återvinningsstation A

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012 SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430 Utställningshandling Planbeskrivning Spårområde vid kv Tegen inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015 E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet Samråd December 2014 januari 2015 Vägplan ger markåtkomst för vägen Planläggning Åtgärdsval Utredningsarbete VAR ska den nya vägen gå och HUR ska den utformas

Läs mer

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14 Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten Tumba 2014-02-14 Förord Följande behovsbedömning av detaljplan för Dioriten1/Grönstenen 4 i Storvreten

Läs mer

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: Innehållsförteckning Allmänt... 3 Transporter

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län Förslagshandling 2010-09-24, kompletterad 2010-10-13 Projektnummer: 88 1065

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Vägplan ny korsning väg 263

Vägplan ny korsning väg 263 Samrådsunderlag Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådsredogörelse 2015-01-07 Projektnummer: TRV 2014/93309 Trafikverket Postadress: Solna

Läs mer

Trafikplats Jung, E20 1 (8) PM - Jämförelse Bro över eller under E20

Trafikplats Jung, E20 1 (8) PM - Jämförelse Bro över eller under E20 Trafikplats Jung, E20 1 (8) Vägverket Region Väst, Mariestad Objektnummer: 85 631 150 Vägverket Konsults Uppdragsnummer: 34070076 Trafikplats Jung PM - Jämförelse Bro över eller under E20 Upprättad av:

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

Detaljplan för Del av kv. Yrkesskolan Tumba, Botkyrka kommun

Detaljplan för Del av kv. Yrkesskolan Tumba, Botkyrka kommun 2014-07-18 SBN 2014-08-26 10-38x Utställningshandling Detaljplan för Del av kv. Yrkesskolan Tumba, Botkyrka kommun Gestaltningsprogram Referens Raad Al Khafagy SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Stadsbyggnadsenheten

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Gestaltningsprogram. Kavallerivägen/Rissneleden

Gestaltningsprogram. Kavallerivägen/Rissneleden Gestaltningsprogram Kavallerivägen/Rissneleden 2013 03 27 Inledning BAKGRUND Planering för sydvästra Rissne har pågått i flera år. Området är utpekat som ett förändringsområde i Fördjupad översiktplan

Läs mer

Kvalitetsprogram för Kv. Trädgårdsbruket, Kumla 3:1130 m fl. i Trollbäcken, Tyresö kommun

Kvalitetsprogram för Kv. Trädgårdsbruket, Kumla 3:1130 m fl. i Trollbäcken, Tyresö kommun Illustrationsplan, Brunnberg&Forshed arkitekter 061107. Kvalitetsprogram för Kv. Trädgårdsbruket, Kumla 3:1130 m fl. i Trollbäcken, Tyresö kommun I 2007-02-27 I KVALITETSPROGRAM sid 2/9 Innehåll Motiv

Läs mer

Gestaltningsbilaga. Förslag till detaljplan för Torsby 1:342- Dragudden(Torsby havsvik)

Gestaltningsbilaga. Förslag till detaljplan för Torsby 1:342- Dragudden(Torsby havsvik) Förslag till detaljplan för Torsby 1:342- Dragudden(Torsby havsvik) Gestaltningsbilaga samrådshandling SPN 2013-01-22 dnr:11spn/0312 samhällsbyggnadskontoret GESTALTNINGSBILAGA INNEHÅLL Gestaltningsbilagan

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Väst Elisabeth Lunman Samhälle Telefon: 0771-91 91 www.trafikverket.se elisabeth.lunman@trafikverket.se Direkt: 010-1 60 04 Beredningsunderlag

Läs mer

Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg

Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg SAMRÅDSUNDERLAG Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg Sigtuna kommun, Stockholms län Vägplan 2015-01-07 Projektnummer: TRV 2014/93309 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.1.0 Trafikverket

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN 2012-07-03 1C140004.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Susanna Sandelius Peter Fors Uppsala 2012-07-03 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING EXPLOATERINGSUTREDNING, UTFORMNINGSRÅD,

ANTAGANDEHANDLING EXPLOATERINGSUTREDNING, UTFORMNINGSRÅD, ANTAGANDEHANDLING EXPLOATERINGSUTREDNING, UTFORMNINGSRÅD, DETALJPLAN FÖR NYTT TURISTISKT BOENDE M.M. VID FJÄLLGÅRDEN SAMT UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FJÄLLGÅRDEN FRÅN 1994 MED TILLHÖRANDE OMRÅDESBESTÄMMELSER

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52688

Ärendenr: TRV 2012/52688 Ärendenr: TRV 2012/52688 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61 40 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Remissyttrande Förbifart Stockholm från Villaägarna i ABC regionen.

Remissyttrande Förbifart Stockholm från Villaägarna i ABC regionen. Till Stockholms Stadsbyggnadskontor Info kopia till Vägverket Riggert Andersson Remissyttrande Förbifart Stockholm från Villaägarna i ABC regionen. Villaägarna tar ej ställning för eller emot Förbifart

Läs mer

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 ARBETSPLAN Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Uddevalla kommun, Västra Götalands län BARNKONSEKVENSANALYS 2012-10-15 Objek ktnummer: 85 54 59 10 Omslagsfoto: Med tillstånd av Per Pixel Petersson 2011-12-19.

Läs mer

Gestaltningsprogram. Detaljplan för del av fastigheten Magnarp 64:1

Gestaltningsprogram. Detaljplan för del av fastigheten Magnarp 64:1 Gestaltningsprogram Detaljplan för del av fastigheten Magnarp 64:1 SYFTE Syftet med ett gestaltningsprogram är att underlätta samarbetet mellan fastighetsägare och kommun genom att illustrera och tydliggöra

Läs mer

Gestaltningsprogram Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. 2014-10-31 Projektnummer: 107350

Gestaltningsprogram Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Gestaltningsprogram Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: Gestaltningsprogram, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat

Läs mer

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 2011-01-10 Sid 1 (9) Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 Gestaltningsprogram INLEDNING... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 BEBYGGELSE

Läs mer

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås DP 1781 Detaljplan för: Del av Västerås 4:86 Vallby, Västerås GRANSKNINGSTID: 3 oktober 25 oktober 2013 Granskningshandling, 2013-09-26, dnr: 2011/104-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN

Läs mer

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Uddevalla den 11 februari 2011 Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Utredning, principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Planområdet Askums Anneröd

Läs mer

PM GESTALTNINGSAVSIKTER Vägplan - 370, Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län Objektnummer: ,TRV 2015/101450

PM GESTALTNINGSAVSIKTER Vägplan - 370, Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län Objektnummer: ,TRV 2015/101450 PM GESTALTNINGSAVSIKTER Vägplan - 370, Nölviken Malå kommun, Västerbottens län 2016-02-15 Objektnummer: 137580,TRV 2015/101450 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå, Besöksadress:

Läs mer

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 1 Rapport

Läs mer

Skötselplan. för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01

Skötselplan. för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01 Skötselplan för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01 Skötselplan för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund Området är höglänt beläget på Hökeberget i Hamburgsund och exponeras

Läs mer

E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd

E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd ARBETSPLAN E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd Kristianstad kommun, Skåne län Samrådsredogörelse 2013-05-03 Projektnummer: 881097 Arbetsplan E22 Malmö-Kristianstad, förbi Linderöd Projektnr: 881097 Samrådsredogörelse

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007 LANDSKAPSANALYS MARELD LANDSKAP 2007 VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN Fördjupning och tillägg till översiktsplanen ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-06-18 bilaga 3 2 Metod Landskapsrummen har

Läs mer