Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg"

Transkript

1 SAMRÅDSUNDERLAG Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg Sigtuna kommun, Stockholms län Vägplan Projektnummer: TRV 2014/93309

2 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.1.0 Trafikverket Postadress: Solna Strandväg 98, Sundbyberg E-post: Telefon: Dokumenttitel: Samrådsunderlag Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg Författare: Louise Bergström Dokumentdatum: Ärendenummer: 2014/93309 Version: 0.1 Fastställt av: Kontaktperson: Linnea Ljung 2

3 Innehåll SAMMANFATTNING 5 1. BESKRIVNING AV PROJEKTET Bakgrund 6 Behov av förändringar Tidigare utredningar Aktualitet Ändamål och projektmål 7 Analys enligt fyrstegprincipen 7 Planläggningsprocessen 7 2. FÖRUTSÄTTNINGAR Geografisk avgränsning Markanvändning Befolkning och bebyggelse Målpunkter Näringsliv Kommunala planer Rekreation och friluftsliv Ledningar och annan infrastruktur Trafik och trafikanter Motorfordonstrafik Gång- och cykeltrafik Kollektivtrafik Trafiksäkerhet Miljöförutsättningar Landskap Riksintressen Kulturmiljö Växt- och djurliv Våtmark och vatten Buller Geoteknik 15 3

4 2.5. Brister och möjligheter i landskapet FÖRESLAGEN ÅTGÄRD Nollalternativ Utredningsalternativ Utformningsförslag Kostnader EFFEKTER OCH KONSEKVENSER Miljöeffekter och konsekvenser Landskap Riksintressen Kulturmiljö Växt- och djurliv Våtmark och vatten Buller Geoteknik Påverkan på allmänna intressen Kommunala planer Ledningar och annan infrastruktur Trafik och trafikanter Motorfordonstrafik Gående och cyklister Kollektivtrafik Trafiksäkerhet Boende, bebyggelse och näringsliv 22 Påverkan under byggtiden FORTSATT ARBETE 23 4

5 Sammanfattning I Sigtuna kommun, ca fem kilometer öster om Märsta centrum, planeras en korsningsåtgärd där Ölsta byväg och Steningehöjdsvägen ansluter till länsväg 263. De två vägarna ansluter till väg 263 med en förskjutning om ca 60 meter. De två anslutande vägarna är idag trevägskorsningar med separata vänstersvängsfält. Norr och söder om väg 263 vid den aktuella platsen ligger bostadsområden. Norr om väg 263 finns ett redan uppväxt mindre villaområde och söder om väg 263 pågår exploatering av ett större bostadsområde, Steningehöjden. Söder om vägen finns skola, förskola och idrottshall. Figur 1. Utredningsområde, röd markering. Föreslagen åtgärd är att samordna de två trevägskorsningarna till en cirkulationsplats i höjd med Steningehöjdsvägen. Detta bedöms ge ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för samtliga tillfarter. Cirkulationsplatsen behöver vara tvåfältig för att kunna hantera den förväntade trafikmängden för horisontåret, år Åtgärden innebär inga konsekvenser för boende, bebyggelse, näringsliv, gående och cyklister. För motorfordonstrafik och kollektivtrafik innebär det viss förändring jämfört med idag men bibehållen eller ökad framkomlighet kan förväntas. Landskapsbilden påverkas i viss utsträckning då den föreslagna cirkulationsplatsen blir ett nytt inslag i området. Beroende på hur rondellen gestaltas blir påverkan på omgivningen olika stor. Inga övriga konsekvenser för miljön bedöms baserat på föreslagen åtgärd. Kompetterande geotekniska undersökningar kommer att genomföras för att bestämma behovet av förstärkningsåtgärder. 5

6 1. Beskrivning av projektet 1.1. Bakgrund Länsväg 263 är en tvärförbindelse i norra Stockholm som sträcker sig mellan Litslena/väg 55 i väster och E4 i öster. Väg 263 är en viktig länk för Sigtuna kommun då vägen utgör huvudlänken genom kommunen mellan samhällena Märsta och Sigtuna och E4an. Väg 263 förbinder även samhällena med väg 55 och i förlängingen E18 i väster. Mellan Sigtuna och Märsta finns mindre bebyggelse utmed vägen och flera anslutande vägar. Ca fyra kilometer väster om Märta ansluter Ölsta byväg och Steningehöjdsvägen med 60 meters mellanrum. Figur 2. Projektets läge i Sigtuna kommun Behov av förändringar Ölsta byväg och Steningehöjdsvägen ansluter till väg 263 med ca 60 meters mellanrum med två förskjutna trevägskorsningar. Trafiken på väg 263 dominerar trafikflödet och det är svårt att komma ut på väg 263 från anslutande vägar. Störst problem finns för vänstersvängande trafik in mot Ölsta byväg och Steningehöjdsvägen. Det pågår exploatering av nya bostäder i Steningehöjden och det finns behov av att säkerställa framkomlighet och hög trafiksäkerhet för anslutande vägar. 6

7 1.3. Tidigare utredningar För sträckan finns sedan tidigare framtagna utredningar: - Åtgärdsvalsstudie stråken Arlanda-Bålsta och Arlanda-Litslena, väg 263, 912 och 269; Trafikverket Stråkstudie Väg 263 Enköping (C-län) Arlanda tpl (AB-län); Trafikverket Aktualitet De två tidigare utredningarna pekar på behov av åtgärder utmed väg 263. Vägen har en viktig funktion för lokala och regionala resor för boende i Sigtuna kommun. Projektet medfinansieras av Sigtuna kommun Ändamål och projektmål Ändamålet med projektet är att ta fram handlingar där god framkomlighet och trafiksäkerhet för trafik på väg 263 och anslutande vägar säkerställs. Genom att bygga om korsningarna vid Ölsta byväg och Steningehöjdsvägen säkerställs att framtida trafikflöden kan hanteras. Projektmålet är att säkerställa god framkomlighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikanter vid Ölsta byväg och Steningehöjdsvägen. Samrådsunderlaget ska ligga till grund för länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan samt utgöra underlag för det fortsatta projekteringsarbetet Analys enligt fyrstegprincipen Trafikverket arbetar utifrån strategin Fyrstegsprincipen. Detta innebär att analys av åtgärder görs för att lösa identifierade problem och brister. Behov av åtgärder analyseras utifrån följande steg: 1. Tänk om Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. 2. Optimera Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. 3. Bygg om Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer. 4. Bygg nytt Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. Åtgärder vid Ölsta byväg och Steningehöjdsvägen innebär en steg 4-åtgärd i fyrstegsprincipen. En ny korsningsutformning föreslås som delvis ligger utanför befintligt vägområde Planläggningsprocessen Trafikverkets planläggningsprocess styrs av väglagen och miljöbalken. Planläggningsprocessen är utformad för att effektivisera den fysiska planläggningen 7

8 samt göra planeringen mer situationsanpassad. Utgångspunkt för planläggningsprocessen är fem typfall som baseras på svaret av följande frågor: 1. Är det en liten och okomplicerad åtgärd på befintlig anläggning som endast medför marginell ytterligare påverkan på omgivningen, och har berörda fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt skriftligen medgett att mark eller annat utrymme får tas i anspråk? 2. Innebär åtgärden betydande miljöpåverkan? 3. Finns det alternativa lokaliseringar som tillgodoser ändamålet och projektmålen? 4. Ska åtgärden tillåtlighetsprövas av regeringen? Utifrån svaret på frågorna ovan finns fem olika typfall för en vägplan; typfall 1-5, som beror på komplexitet och omfattning. Tillåtlighetsprövning är inte längre obligatoriskt att genomföra och MKB (miljökonsekvensbeskrivning) behöver bara tas fram när ett projekt innebär betydande miljöpåverkan. Typfall 1 Typfall 2 Typfall 3 Små och okomplcerade åtgärder på befintligt anläggning, endast marginell ytterliager påverkan på omgivningen, frivillig markåtkomst. (svar ja på fråga 1) Ej betydande miljöpåverkan (nej på alla frågor ovan) Betydande miljöpåverkan, inga alternativa lokaliseringar (svar nej på fråga 1 och 4 och svar ja på fråga 2 och 3) Typfall 4 Betydande miljöpåverkan, alternativa lokaliseringar (svar nej på fråga 1 och 4 och svar ja på fråga 2 och 3) Typfall 5 Tillåtlighetsprövning, betydande miljöpåverkan, alternativa lokaliseringar (svar nej på fråga 1 och svar ja på fråga 2, 3 och 4) Typfall 1 kräver ingen vägplan utan en enklare form av bedömning av konsekvenser. Typfall 2-5 kräver vägplan. I figuren nedan kan en schematisk bild över planläggningsprocessen studeras. Figur 3. Planläggningsprocessen (figur från Trafikverket). Denna rapport är det första steget i planläggningsprocessen, samrådsunderlag, som syftar till att utgöra grund för länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan. 8

9 2. Förutsättningar 2.1. Geografisk avgränsning Det studerade området är korsningarna väg 263 Ölsta byväg och väg 263- Steningehöjdsvägen. I figuren nedan kan utredningsområdet studeras. Figur 4. Utredningsområde, röd markering Markanvändning Befolkning och bebyggelse I Sigtuna kommun bor det drygt invånare (2013). Befolkningen är koncentrerad till de större tätorterna Sigtuna och Märsta. I kommunen finns även flera mindre bostadsområden, exempelvis Steningehöjden, söder om väg 263 vid utredningsområdet, och Ölsta, norr om väg 263 vid utredningsområdet. I Ölsta uppskattas antal bostäder till ca 40 som ansluter till väg 263 via Ölsta byväg. I Steningehöjden pågår exploatering av nya bostäder. När området är fullt utbyggt ska det rymma 900 bostäder. Det är villor och flerbostadshus som byggs. Delar av området är redan utbyggt, ca 300 bostäder finns på plats, och försäljning av bostäder pågår. I området finns även förskola, skola och idrottshall Målpunkter I Steningehöjden finns mindre verksamheter, förskola, skola och sporthall. Steningehöjden har även förbindelse med Valsta i södra Märsta via Valstavägen. I Märsta finns handel, service, skolor och kommunikationer. Avståndet till Märsta är ca fem kilometer. 9

10 I Sigtuna finns också service och handel. Avstånd till Sigtuna är ca fem kilometer. I närområdet finns skogstigar, elljusspår, badplats samt ridhus Näringsliv Området kring de två korsningarna är dominerat av bostäder. I Steningehöjden möjliggörs för verksamheter i bottenvåningarna av flerbostadshusen. Det finns lantbruk i närområdet och en virkesindustri öster om utredningsområdet Kommunala planer Sigtuna kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i maj Temat på översiktsplanen är Hållbarhet i en växande kommun. I översiktsplanen pekas Steningehöjden ut som ett område för bebyggelseutveckling. Även Steninge Slottspark, söder om Steningehöjden, ska byggas ut. Det finns gällande detaljplaner både norr och söder om väg 263 vid utredningsområdet. I figuren nedan kan utbredning på gällande detaljplaner studeras. Båda detaljplanerna reglerar funktionen huvudgata för de anslutande vägarna. Figur 5. Detaljplaner inom utredningsområdet. Bild från Infovisaren, Sigtuna kommun. 10

11 Rekreation och friluftsliv Det aktuella området ligger på landsbygden mellan de två större samhällena Sigtuna och Märsta. Det är nära till skog och natur samtidigt som det endast ca fem kilometer till service och handel. Det finns en badplats vid Mälaren, söder om Steningehöjden. Vid Steningehöjden finns elljusspår och idrottshall. I Valsta finns en större idrottsplats. Söder om Steningehöjden finns ett mindre ridhus Ledningar och annan infrastruktur Längs med väg 263 går diken och vägen avvattnas delvis via dagvattenbrunnar. I åkermarken norr om väg 263 kan privata dräneringsledningar och/eller bevattningsledningar återfinnas. Väster om utredningsområdet korsar kommunens spill- och vattenledning befintlig väg 263. Utmed väg 263 finns befintlig belysning med tillhörande ledningar Trafik och trafikanter Motorfordonstrafik Väg 263 har ett körfält i vardera riktningen. Hastigheten är idag 80 km/h och det finns trafiksäkerhetskameror på platsen. Korsningarna vid Ölsta byväg och Steningehöjden är utformade som typ-c korsningar med separat vänstersvängsfält. Väg 263 trafikerar idag av ca fordon (mätning år 2010) per vardagsmedeldygn. Ölsta byväg har ett uppskattat flöde på ca 150 fordon/vardagsmedeldygn och Steningehöjdsvägen ett uppskattat flöde på ca fordon/vardagsmedeldygn. Andel tung trafik är 10 % i östlig riktning och 7 % i västlig riktning. Motorfordonstrafiken är styrd av arbetspendling och tydligt riktad västerut mot Märsta, Arlanda och E4 under morgonens mest belastade timmar. Under eftermiddagen är trafiken riktad i motsatt riktning. Framkomligheten är idag god i korsningen vid Steningehöjden. Förmiddagens maxtimma av är den mest belastade och en analys i Capcal för nuläget visar att trafik från Steningehöjden som ska höger vidare österut idag har en belastningsgrad på 0,62. Genomgående trafik i östgående riktning har en belastningsgrad på 0,5. Övriga tillfarter och svängrörelser har låg belastningsgrad. Korsningen vid Ölsta byväg har idag samtliga tillfarter en belastningsgrad på < 0,5 vilket bedöms som god framkomlighet Gång- och cykeltrafik Det finns friliggande gång- och cykelväg längs med väg 263 norr om väg 263 öster om Ölsta byväg och söder om väg 263 väster om Ölsta byväg. Gång- och cykelvägen korsar under väg 263 i en port strax väster om korsningen med Ölsta byväg. Det finns en gångoch cykelväg utmed Steningehöjdsvägen. Se figur nedan för gång- och cykelvägar i området. 11

12 Figur 6. Gång- och cykelvägar i området kring Ölsta byväg och Steningehöjdsvägen. Gång- och cykelport väster om Ölsta byväg ligger i anslutning till busshållplatserna. Figur 7. GC-port väster om Ölsta byväg. 12

13 Kollektivtrafik Busstrafik trafikerar utmed väg 263 och det finns en busshållplats i vardera riktningen väster om Ölsta byväg i höjd med GC-porten. Busshållplatserna är utformade som fickhållplatser och det finns väderskydd på hållplatsen i riktning mot Märsta. Det är totalt fem busslinjer som trafikerar utmed väg 263 varav två linjer (linje 570 och 575) trafikerar regelbundet med halvtimmestrafik per riktning. Se figur nedan från SL. Figur 8. Busstrafik förbi korsningen Trafiksäkerhet Under den senaste femårsperioden har fem lindriga olyckor inträffat i området vid de två korsningarna, enligt rapporter i olycksdatabasen STRADA. Samtliga olyckor omfattar motorfordon och det finns inga inrapporterade olyckor med oskyddade trafikanter involverade. Olyckorna fördelar sig så här: - Två singelolyckor där motorfordon kört av vägen ut på åkermark. - Två korsningsolyckor där motorfordon ska svänga vänster ut från Steningehöjden mot Sigtuna och blir påkörda. - En upphinnande olycka som orsakas av bländning. 13

14 2.4. Miljöförutsättningar Vid beskrivning av miljöförutsättningar har de aspekter som belyses i projektets miljösäkring (TDOK 2012:159) arbetats in under avsnitten nedan Landskap Landskapet är ett flackt jordbrukslandskap som ramas in av skogsklädda höjder. Det är ett storskaligt landskap med långa siktlinjer mot sydöst. Åkerholmar skapar rumslighet och bryter ner skalan. Skogen är barrblandskog. Norr om vägen finns både en äldre gårdsbebyggelse och nyare villabebyggelse (Ölsta by) i gränsen mellan skog och öppet landskap. I anslutning till bostadsbebyggelsen finns stora ädellövträd. Söder om vägen finns ytterligare bostadsområde. Vägen ligger på en låg bank och är väl anpassad till landskapet. Gång- och cykelvägen som löper längs med bilvägen ligger något högre och skiljs från bilvägen med ett brett, gräsklätt dike. I diket växer även kaveldun och andra fuktgynnade arter Riksintressen Området omfattas inte av något riksintresse Kulturmiljö Det finns inga registrerade eller kända kulturhistoriska värden eller lämningar i området Växt- och djurliv Det finns inga registrerade eller kända naturvärden i området. Områden angränsar till öppen åkermark. Insprängt i åkermarken finns skogspartier. Således kan det antas finnas småvilt och i viss mån klövvilt i närområdet, och vägen kan antas utgöra en barriär för dessa Våtmark och vatten Det finns inga vattendrag eller känd våtmark i närheten. Längs med väg 263 finns öppna dagvattendiken. Dessa ingår inte i något markavvattningsföretag, utan bedöms endast ta hand om dagvatten. Sydost om korsningen ansluter dagvattendiket till en anlagd dagvattendamm. Det finns inte några identifierade risker gällande översvämning, då inga större vattendrag finns i närheten, området har utbyggd system för dagvattenhantering som bedöms utgöra bra rinnstråk vid kraftig nederbörd. Området har även stora ytor tillgängliga för infiltration och eventuell översvämning på grund av skyfall, då omkringliggande område utgörs till stor del av öppen mark Buller Väg 263 är den dominerande bullerkällan med fordon och 9 % tung trafik i snitt. Närliggande bostäder norr om väg 263 har på den mest exponerade fasaden beräknade ljudnivåer på db(a) ekvivalent ljudnivå. 14

15 Figur 9. Ljudutbredning i nuläge. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer på 2 m höjd Geoteknik Enligt SGUs jordartskarta utgörs undergrunden av postclacial lera. Tidigare geotekniska undersökningar visar att lerdjupet varierar mellan ca tre och fem meter. Leran uppvisar torrskorpekaraktär ner till ca 1 á 1,5 meters djup och är därunder av lös- till mycket lös beskaffenhet. Figur 10. SGU jordartskarta för studerat område. Röd ring markerar aktuellt område. 15

16 Grundvattnets trycknivå har, vid de tidigare undersökningarna, noterats på nivå +16, (RH 00) vilket motsvarar strax under markytan eller högre. Således är grundvattnets trycknivå periodvis artesisk Brister och möjligheter i landskapet Landskapets storskalighet kan ses som en styrka då det är lätt att överblicka, vilket kan upplevas tryggt och säkert. Samtidigt gör den stora skalan att det kan kännas ödsligt och som gående eller cyklist känner man sig väldigt liten. Vägen och korsningarna är ett påtagligt och synligt inslag i det stora landskapsrummet. Utformning vägrummet och korsningarna bör gestaltas för att utgöra ett blickfång och orienteringsmärke längs sträckan. 16

17 3. Föreslagen åtgärd 3.1. Nollalternativ Nuvarande utformning utgör ett jämförelsealternativ till utredningsalternativet. Nollalternativet innebär att dagens utformning består i sin nuvarande utformning med sedvanligt underhåll Utredningsalternativ Utformningsförslag Idag finns två trevägskorsningar med en förskjutning om ca 60 meter på platsen; Ölsta byväg väg 263 och Steningehöjdsvägen-väg 263. Trafikverket avser att genomföra en åtgärd på väg 263 som innebär att korsningarna samlokaliseras till en korsning. Den nya korsningen utformas som cirkulationsplats, se skiss nedan. Figur 11. Skiss ny korsningsutformning. Hastigheten föreslås sänkas lokalt till 60 km/tim vid cirkulationsplatsen. I övrigt kvarstår 80 km/tim på väg 263 väster och öster om korsningen. Cirkulationsplatsen anpassas för busstrafik och befintligt busshållplatser kan ligga kvar i befintligt läge. Avståndet mellan cirkulationsplatsen och busshållplatsen i västlig riktning blir 50 meter, avståndet mellan busshållplatsen i östlig riktning och cirkulationsplatsen är ca 100 meter. Sidoområdet ska enligt VGU Krav (Trv 2012:179) vara minst sju meter vid gällande och framtida trafikflöde. Sidoområdet är även säkerhetszon Kostnader Kompletteras i samrådshandling. 17

18 4. Effekter och konsekvenser 4.1. Miljöeffekter och konsekvenser En anpassning av ny korsningsutformning har gjorts med hänsyn till lanskapet och naturresurser. Ingen värdefull vegetation eller andra naturvärden har identifierats, och därmed har detta inte hänsyn tagits till detta vid utformningen Landskap Landskapsbilden påverkas i viss utsträckning då den föreslagna cirkulationsplatsen blir ett nytt inslag i området. Beroende på hur rondellen gestaltas blir påverkan på omgivningen olika stor. För att minimera påverkan på landskapsbilden är det viktigt att rondellen är överblickbar och att de utblickar som finns bevaras. Jordbruksmark tas i anspråk norr om väg 263 och impedimentsytor som inte går att bruka uppstår. Nuvarande anslutning av Ölsta byväg till väg 263 tas bort. Ytorna bör gestaltas som en del av cirkulationsplatsen och tas om hand för att inte växa igen. Söder om väg 263 ansluter Steningehöjdsvägen till den nya cirkulationsplatsen i befintlig sträckning. Visst markintrång sker då anslutning till cirkulationen blir bredare än dagens korsning. Om rondellen görs oval istället för rund blir intrånget i åkermark norr om väg 263 något mindre och likaså impedimentsytorna. Intrånget söder om väg 263 blir större vid en oval cirkulation men inga impedimentsytor uppstår Riksintressen Inget riksintresseområde berörs av åtgärden Kulturmiljö Inget känt kulturmiljövärde påverkas av åtgärden Växt- och djurliv Inget känt naturvärde påverkas av åtgärden Våtmark och vatten Mängden hårdgjord yta ökar vilket även i viss mån ökar föroreningsmängden. Vatten kan ledas i öppna diken vidare till befintligt dagvattendam. Åtgärden bedöms inte påverka risk för översvämning Buller Utbyggnadsalternativet med cirkulationsplatsen har ingen påverkan på trafikflödet utöver den prognostiserade trafikökningen fram till år Däremot påverkar den tänkta hastighetssänkningen ljudnivåer. Visst accelerationsljud kan förekomma då bilarna återgår till 80 km/h från 60 km/h men denna påverkan bedöms som ringa i förhållande till trafiken i övrigt. 18

19 Figur 12. Ljudutbredning i utbyggnadsalternativet år 2035 med ny cirkulationsplats. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer på 2 m höjd Geoteknik Ingen kc-pelarförstärkning har sannolikt utförts när vägen byggdes inom just detta område. Enligt relationsritningar 1 förbelastades området med överlast innan vägkroppen byggdes upp för att ta ut en del av framtida förväntade sättningar. Åtgärder kommer sannolikt krävas för att hantera de differenssättningar som uppstår vid belastningsökning pga. vägens ombyggnation. Detta kan exempelvis ske genom förbelastning med överlast (om det finns utrymme och tid), kc-pelarförstärkning eller lastkompensation med lättfyllning. Kompletterande geotekniska undersökningar genomförs för val av åtgärd Påverkan på allmänna intressen Befolkning, bebyggelse, näringsliv, rekreation och friluftsliv bedöms inte påverkas av den ändrade korsningsutformningen Kommunala planer Det finns ingen konflikt med gällande detaljplaner i området. För anslutning mot Ölsta byväg finns en detaljplan som reglerar befintlig anslutning mot väg 263. Här behöver kommunen se över hur den nya vägen regleras. 1 Relationsritning B:12:12T, Profil - Tolkad geoteknik, Väg 263 delen Borgen Tullen Relationsritning B:12:05T, Plan - Tolkad geoteknik, kc-förstärkning, Väg 263 delen Borgen Tullen Relationsritning B:12:02T, Plan - Tolkad geoteknik, Väg 263 delen Borgen - Tullen 19

20 Figur 13. Utsnitt ur detaljplan 218, Ölsta by. Söder om väg 263 pågår detaljplanearbete och Sigtuna kommun är delaktiga i projektet. Genom ett nära samarbete med kommunen kommer den nya anslutningen mellan Steningehöjdsvägen och väg 263 utgöra underlag för kommande detaljplan Ledningar och annan infrastruktur Längs med väg 263 går diken som kommer att påverkas av den nya cirkulationsplatsen. Dikena kommer behöva anpassas och befintliga trummor flyttas. Befintlig väg 263 avvattnas delvis via dagvattenbrunnar och några av brunnarna kommer eventuellt behöva flyttas p.g.a. den nya cirkulationsplatsen. I åkermarken norr om väg 263 kan privata dräneringsledningar och/eller bevattningsledningar återfinnas. Om dessa finns måste de tas omhand genom avskärande ledningar. Väst om den nya cirkulationsplatsen korsar kommunens spill- och vattenledning befintlig väg 263 och kommer behöva skyddas då cirkulationsplatsen byggs. Befintlig belysning går längs med vägen och kommer behöva anpassas vid ombyggnation Trafik och trafikanter Motorfordonstrafik För motorfordonstrafik innebär en cirkulationsplats att hastigheten måste sänkas jämfört med passage av en typ c-korsning med vänstersvängsfält. Hänsyn och företräde måste ges till fler trafikanter. Cirkulationen är utformad för att ge en naturlig hastighetsanpassning för motorfordonstrafiken till km/tim. Trafikflödena kommer att öka fram till år Enligt en trafikprognos från Trafikverket ökar flödet till ca fordon per vardagsmedeldygn, vilket motsvarar en ökning med 75 % fram till år Framkomligheten för nollalternativet, om inga åtgärder genomförs i de två korsningarna bedöms ge en hög belastning. Belastningsgraden blir >8 för fordon som ska ut från Steningehöjden och genomgående trafik på väg 263 har en belastningsgrad på 0,89 på 20

21 östgående och 0,72 för västgående trafik vid Steningehöjdsvägen. Vid korsningen med Ölsta byväg har genomgående trafik hög belastningsgrad, 0,86 för östgående trafik. Övriga tillfarter har god framkomlighet. Detta baseras på analys av morgonens maxtimma i Capcal för år Sammanfattningsvis innebär nollalternativet stora framkomlighetsproblem och ny utformning krävs för att öka kapaciteten framförallt för trafik till och från Steningehöjden. Med utformningsförlaget bedöms framkomligheten, baserat på kapacitetsstudie i Capcal, att bli god för år Studie har gjorts av morgonens maxtimma då trafikkoncentrationen är som störst. Belastningsgraden blir som högst 0,78 för tillfarten från Steningehöjden om cirkulationen utformas med två tillfarter i varje anslutning samt två cirkulerande körfält. Om cirkulationsplatsen istället utformas som enfältig i såväl cirkulation som anslutande tillfarter blir det problem för trafik från Sigtuna mot Märsta, dvs. genomgående östgående trafik (belastningsgrad 1,18) samt för anslutning från Steningehöjden (belastningsgrad 1,39). Sammanfattningsvis visar kapacitetsstudien att det behövs två körfält i varje anslutning samt i cirkulationen för att klara de framtida trafikflödena och skapa en långsiktig lösning Gående och cyklister Gående och cyklister bedöms inte påverkas av att korsningen byggs om. Den befintliga gång och cykelvägen på norra sidan om väg 263 kommer att finnas kvar och anpassas vid ombyggnaden av korsningar Kollektivtrafik Kollektivtrafiken kommer att påverkas i samma utsträckning som motorfordonstrafiken. Radier och körfältsbredder i cirkulationen anpassas för busstrafiken. Körspår kommer att testas i det fortsatta arbetet. Befintliga lägen för busshållplatser behålls och avståndet blir ca 50 meter väster om cirkulationen i västlig riktning och 100 meter väster om cirkulationen i östlig riktning. Busshållplatser ska enligt VGU Krav (Trv 2012:179) placeras enligt figuren nedan. Det innebär att föreslagen lösning är ett avsteg från VGU Krav. Detta kräver dispens från Trafikverket. Figur 14. VGU Krav placering av busshållplatser vid cirkulationsplats på landsbygd. 21

22 Trafiksäkerhet En cirkulationsplats innebär att risken korsningsolyckor med sidokollision minskar och generellt minskar de allvarliga olyckorna när en korsning byggs om till cirkulationsplats. Utfallet från dagens utformning visar då få olyckor varav samtliga varit lindriga. Upphinnandeolyckor kan förväntas öka då samtliga trafikanter måste bromsa in för att trafikera korsningen. Det finns även en ökad risk för singelolyckor i mörker när cirkulationsplatser byggs. Det är viktigt att beakta detaljutformningen för att skapa en trafiksäker lösning Boende, bebyggelse och näringsliv En ny korsning mellan Ölsta byväg och Steningehöjdsvägen med väg 263 kommer öka framkomligheten och de boendes möjlighet att komma ut på väg 263. Trafiksäkerheten bedöms öka. I övrigt påverkar inte korsningsutformningen boende, bebyggelse och näringsliv utöver att det kan bli störningar under byggtiden Påverkan under byggtiden Byggnationen kan medföra visst buller och trafikstörningar. Detta sker dock under en begränsad tid. 22

23 5. Fortsatt arbete Detta samrådsunderlag ska ligga till grund för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Det fortsatta arbetet med planläggningsprocessen beror på utfallet av länsstyrelsens beslut. I det fortsatta arbetet kommer utformningen studeras mer detaljerat, geotekniska utredningar genomföras och kostnadsuppskattning tas fram. Samråd kommer att hållas med allmänheten och en kontinuerlig dialog för med Sigtuna kommun. 23

24 Trafikverket, Sundbyberg. Besöksadress: Solna Strandväg 98, Sundbyberg Telefon: , Texttelefon:

Vägplan ny korsning väg 263

Vägplan ny korsning väg 263 Samrådsunderlag Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådsredogörelse 2015-01-07 Projektnummer: TRV 2014/93309 Trafikverket Postadress: Solna

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2013-12-13 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Väg 46, Cirkulationsplats

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby TEKNISKT PM GEOTEKNIK E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby Sigtuna Kommun, Stockholms Län Arbetsplan, Utställelsehandling 2011-11-18 Projektnummer: 8447022 Dokumenttitel: Tekniskt PM Geoteknik Skapat

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

Rastplats vid väg 90, Sollefteå

Rastplats vid väg 90, Sollefteå SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats vid väg 90, Sollefteå Sollefteå kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142452 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Objektdata Vägnr: 942 Vägnamn: Gathes väg Objektnamn: Väg 942, Anslutning vid Mariedal i Kungsbacka

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 regeringsbeslut 2006-06-26 NORMALT PLANFÖRFARANDE Planprogram för Arlandastad Norra Omfattande del av fastigheterna Broby

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-06-02 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

Trafikutredning Lilljansberget

Trafikutredning Lilljansberget Rapport: 2015:79 / Version:0.9 Trafikutredning Lilljansberget Umeå Dokumentinformation Titel: Trafikutredning Lilljansberget, Umeå Serie nr: 2015:79 Projektnr: 15151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Bullerskydd PUBLIKATION 2015:01 Titel: Datum: Beställare: Kontakt: Förenklad åtgärdsvalsstudie Väg 40

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

Väg 168, Ekelöv - Kareby

Väg 168, Ekelöv - Kareby SAMRÅDSHANDLING Väg 168, Ekelöv - Kareby Kungälvs kommun, Västra Götalands län Vägplanbeskrivning, 2015-08-14 Projektnummer: 130 108 Trafikverket Postadress: 405 33, GÖTEBORG E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

3 Vägnät och trafik. 3.1 Vägnät

3 Vägnät och trafik. 3.1 Vägnät 3 Vägnät och trafik 3.1 Vägnät Väg 73 är av stor betydelse för regionen och ingår i huvudvägnätet. Väg 73 trafikförsörjer stora delar av Haninge kommun och förbinder kommunen med Stockholm och Nynäshamn.

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus på delar av Riksby 1:3 och Bällsta 1:9 stadsdelen Bromma

Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus på delar av Riksby 1:3 och Bällsta 1:9 stadsdelen Bromma STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-10-04 Handläggare: Oskar Bergström Tfn 08-508 27 130 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde)

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 22 oktober 2010 A N

Läs mer

DETALJPLAN. Samhällsutvecklingsförvaltningen DEL AV ÖJE 7:29 M. FL., TRIANGELN VALLMOVÄGEN DEL 1 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

DETALJPLAN. Samhällsutvecklingsförvaltningen DEL AV ÖJE 7:29 M. FL., TRIANGELN VALLMOVÄGEN DEL 1 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Datum 2011-06-09 Dnr KS 15/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV ÖJE 7:29 M. FL., TRIANGELN VALLMOVÄGEN DEL 1 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Översiktsbild över

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av. ÖDESHÖG 9:32 M.FL. (Ny väg mellan Fabriksvägen och Grännavägen) Inom Ödeshögs kommun.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av. ÖDESHÖG 9:32 M.FL. (Ny väg mellan Fabriksvägen och Grännavägen) Inom Ödeshögs kommun. SAMRÅDSHANDLING Datum: 2011-02-07 Detaljplan för del av ÖDESHÖG 9:32 M.FL. (Ny väg mellan Fabriksvägen och Grännavägen) Inom Ödeshögs kommun Planområde Fabriksvägen Ny väglänk Ödeshögs tätort Grännavägen/Lv

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Väg 601, delen Tiarpsallén-kustvägen

Väg 601, delen Tiarpsallén-kustvägen f SAMRÅDSUNDERLAG Väg 601, delen Tiarpsallén-kustvägen Halmstad kommun, Hallands Län Vägplan 2014-03-19 Projektnummer: 130 131 Dokumenttitel: Samrådsunderlag. Väg 601, delen Tiarpsallén-kustvägen, Halmstad

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm, tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm, tpl Kockbacka GRANSKNINGSHANDLING E18 Enköping-Stockholm, tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län Vägplanbeskrivning 2013-12-05 Projektnummer: 884258 Dokumenttitel: Planbeskrivning Skapat av: Sven-Bertil Götvall

Läs mer

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Lomma kommun, Skåne Län Vägplan 2016-06-03 Projektnummer: 145981 1 Innehåll 2 ALLMÄNT 3 3 AVVATTNING 3 3.1 Förutsättningar

Läs mer

November 2015 Lommabanan

November 2015 Lommabanan November 2015 banan Kävlinge Furulund Malmö Om banan banan sträcker sig från Kävlinge i norr till Arlöv i söder där den ansluter till Södra stambanan. Banan som öppnades för trafik år 1886 är enkelspårig

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg PM Ändringar efter granskning av vägplan Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands Län Vägplan, 2015-03-31 Projektnummer: 108130 TMALL 0093 PM ändringar efter granskning av

Läs mer

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö 4.6 ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil. Samhället har vuxit upp kring en hållplats

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR ARBETSPLAN Väg 222 Dalkrokstigen - Strömma ny gång- och cykelväg Värmdö kommun, Stockholms län

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR ARBETSPLAN Väg 222 Dalkrokstigen - Strömma ny gång- och cykelväg Värmdö kommun, Stockholms län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR ARBETSPLAN Väg 222 Dalkrokstigen - Strömma ny gång- och cykelväg Värmdö kommun, Stockholms län Uppdragsnummer: 10 71 71 Godkänd handling 2012-04-16 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott SAMRÅDSUNDERLAG Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott Västerås kommun, Västmanlands län 2013-03-15 Objekt: 106949 Följande tjänstemän och konsulter har deltagit i arbetet med denna samrådsunderlag:

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

DEL 3: INNEHÅLL 1. FÖRUTSÄTTNINGAR...464 2. KONSEKVENSANALYS...466

DEL 3: INNEHÅLL 1. FÖRUTSÄTTNINGAR...464 2. KONSEKVENSANALYS...466 DEL 3: FÖRDJUPNING 11. MARKANVÄNDNING Markanvändning kan definieras som reella, fysiska strukturer av naturligt eller mänskligt ursprung som innehar eller möjliggör åtkomst till ekonomiska värden. INNEHÅLL

Läs mer

Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad

Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad Förstudie Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad Vellinge kommun, Skåne 2010-12-17 Beslutshandling 0 Dokumenttitel: Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling TÄTORTERNA Markanvändning och bebyggelseutveckling ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil.

Läs mer

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015 E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet Samråd December 2014 januari 2015 Vägplan ger markåtkomst för vägen Planläggning Åtgärdsval Utredningsarbete VAR ska den nya vägen gå och HUR ska den utformas

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län Förslagshandling 2010-09-24, kompletterad 2010-10-13 Projektnummer: 88 1065

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

E18 Trafikplats Stäket

E18 Trafikplats Stäket Granskningshandling 2014-04-15 E18 Trafikplats Stäket Järfälla kommun, Stockholms län Plan- och miljöbeskrivning Projektnr: 137355 Dokumenttitel: Plan- och miljöbeskrivning, E18 trafikplats Stäket Utgivningsdatum:

Läs mer

Korsning väg 83/696 Järvsö

Korsning väg 83/696 Järvsö SAMRÅDSUNDERLAG Korsning väg 83/696 Järvsö Ljusdals kommun, Gävleborgs län Vägplan 2015-05-20 Projektnummer: 143999 Dokumenttitel: Korsning väg 83/696 Järvsö Skapat av: Sweco Dokumentdatum: 2015-05-20

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, komplettering

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, komplettering Samhällsbyggnadskontoret Plan- och byggenheten ANTAGANDEHANDLING 1 (5) 2004-10-27 Detaljplan för SUNDBY STRAND 3 del av Toresunds-Sundby 1:1, Stallarholmen, Strängnäs Kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING,

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET

STADSBYGGNADSKONTORET Antagandehandling DNR BTN 2008/0137-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2009-xx-xx xxx Laga kraft, regeringsbeslut 2009-xx-xx Detaljplan för Övre Ekilla omfattande del av fastigheten Ekilla 6:1 m.fl. i

Läs mer

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-04-25 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMbt Kaplansgatan 1, Gävle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt:026-147305 Beredningsunderlag

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52688

Ärendenr: TRV 2012/52688 Ärendenr: TRV 2012/52688 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61 40 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE FÖR TRAFIK TILL OCH FÖRBI HEMMESTA

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE FÖR TRAFIK TILL OCH FÖRBI HEMMESTA ÅTGÄRDSVALSSTUDIE FÖR TRAFIK TILL OCH FÖRBI HEMMESTA Trivector VÄLKOMMEN! 2 PROGRAM 9.30 Välkomna Introduktion Om ÅVS-processen, var står vi nu? Förstå situationen förutsättningar, problem och mål (ca

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Utställningsutlåtande Detaljplan för Hemmeslöv 8:2 m.fl. i Båstad, Båstads kommun Detta detaljplaneförslag har varit utställt under tiden 2011-10-25 till 2011-11-28 för att ge sakägare, boende, myndigheter

Läs mer

E45/70 Genom Mora E45/Malungsvägen-Svedjärnsvägen, Cirkulationsplats Mora kommun, Dalarnas Län

E45/70 Genom Mora E45/Malungsvägen-Svedjärnsvägen, Cirkulationsplats Mora kommun, Dalarnas Län PLAN- OCH MILJÖBESKRIVNING E45/70 Genom Mora E45/Malungsvägen-Svedjärnsvägen, Cirkulationsplats Mora kommun, Dalarnas Län Granskningshandling: 2015-12-01 Projektnummer: 144779 1 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås DP 1781 Detaljplan för: Del av Västerås 4:86 Vallby, Västerås GRANSKNINGSTID: 3 oktober 25 oktober 2013 Granskningshandling, 2013-09-26, dnr: 2011/104-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Gång- och cykelväg mellan Bäckaskog och Gualöv

Gång- och cykelväg mellan Bäckaskog och Gualöv GRANSKNINGSHANDLING Gång- och cykelväg mellan Bäckaskog och Gualöv Kristianstad kommun och Bromölla kommun, Skåne län Plan- och miljöbeskrivning 2014-11-10 Projektnummer: 133719 Dokumenttitel: Granskningshandling,

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Väst Elisabeth Lunman Samhälle Telefon: 0771-91 91 www.trafikverket.se elisabeth.lunman@trafikverket.se Direkt: 010-1 60 04 Beredningsunderlag

Läs mer

Väg 570, gång- och cykelväg Kongahällavägen Hisingsleden och väg 563/570 Bärby korsning Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Väg 570, gång- och cykelväg Kongahällavägen Hisingsleden och väg 563/570 Bärby korsning Göteborgs Stad, Västra Götalands län FÖRSTUDIE Väg 570, gång- och cykelväg Kongahällavägen Hisingsleden och väg 563/570 Bärby korsning Göteborgs Stad, Västra Götalands län SAMRÅDSHANDLING 2013-11-07 Objekt nr: 130954 och 109773 Beställare:

Läs mer

Detaljplan för Böle 1:1 Klissbacken - två delområden i södra delen av Böle by vid Klissvägen och Bölevägen, Sidsjö, Sundsvalls kommun

Detaljplan för Böle 1:1 Klissbacken - två delområden i södra delen av Böle by vid Klissvägen och Bölevägen, Sidsjö, Sundsvalls kommun 2009-08-28 SBN-2010-00144 1. Detaljplan för Böle 1:1 Klissbacken - två delområden i södra delen av Böle by, Sidsjö, Sundsvalls kommun PLANBESKRIVNING Till planen hör - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning

Läs mer

TRAFIKUTREDNING. Röbäck - åtgärdsalternativ i och kring Röbäck Umeåprojektet, Västra länken, ny E12 delen Röbäck - Tvärvägen 2010-11-12

TRAFIKUTREDNING. Röbäck - åtgärdsalternativ i och kring Röbäck Umeåprojektet, Västra länken, ny E12 delen Röbäck - Tvärvägen 2010-11-12 TRAFIKUTREDNING Röbäck - åtgärdsalternativ i och kring Röbäck Umeåprojektet, Västra länken, ny E12 delen Röbäck - Tvärvägen 2010-11-12 Innehåll Beställare Trafikverket Kontaktperson Leif Strinnholm 090-17

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Datum 16 februari 2015 Beställare Kungälvs kommun (Kontaktperson: Mikaela Ranweg) Konsult

Läs mer

Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun

Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun Upprättad dec 2008 Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun Slutsats av behovsbedömningen / Motivering Omvandlingen från fritidshusbebyggelse till ett villaområde med kommunalt

Läs mer

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Nils Sylwan 2009-04-22 SBN/2008:1222

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Nils Sylwan 2009-04-22 SBN/2008:1222 SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Nils Sylwan 2009-04-22 SBN/2008:1222 Samrådshandling Planbeskrivning Kv Krossen, idrottsområde inom stadsdelen Järva, upprättad i april 2009 Handlingar Utöver

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Plandata Den aktuella fastigheten Stranden 19:7 är belägen på Hantverkaregatan 8, ca 400 m sydväst om Mora kyrka och omfattar ca 0,1 ha.

Plandata Den aktuella fastigheten Stranden 19:7 är belägen på Hantverkaregatan 8, ca 400 m sydväst om Mora kyrka och omfattar ca 0,1 ha. Granskningshandling Dnr: BN 2014/12 215 Ändring 2 av del av detaljplan S 35 för Stranden 19:7 i Mora kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING januari 2015 Handlingar Planbeskrivning (denna handling), januari

Läs mer

Väg 2012, Gång och cykelväg, Sjuntorp-Glösemosse

Väg 2012, Gång och cykelväg, Sjuntorp-Glösemosse VÄGPLAN Väg 2012, Gång och cykelväg, Sjuntorp-Glösemosse Trollhättans stad, Västra Götalands län Samrådsunderlag, 2013-07-05 Projektnummer: 130919 Dokumenttitel: Vägplan, Väg 162, Gång- och cykelväg, Sjuntorp

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

PIREN TILL STORTÅNGSKÄR

PIREN TILL STORTÅNGSKÄR Detaljplan för Antagandehandling Antagen av Miljö- och Byggnämnden 2001-03-19 Sotenäs kommun, 2004-04-22. Justerad 2004-04-22 Laga kraft 2006-12-07. PIREN TILL STORTÅNGSKÄR Kungshamn, Sotenäs kommun PLANBESKRIVNING

Läs mer

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Närlundavägen 2011-11-02 TITEL: Hastighetsöversyn i Ekerö tätort DATUM: 2011-11-02 BESTÄLLARE:

Läs mer

Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012).

Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012). Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012). 30 4.4 Luft Luftkvaliteten vid trafikplats Handen är i första hand beroende av kvaliteten på bakgrundsluften,

Läs mer

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45 Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-161 00 Fax 0640-161 05 krokoms.kommun@krokom.se

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning, Slumnäs udde, Tyresö kommun

Miljökonsekvensbeskrivning, Slumnäs udde, Tyresö kommun Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Bertil Eriksson, 1:e miljöingenjör Miljökonsekvensbeskrivning, Slumnäs udde, Tyresö kommun INLEDNING Detaljplanesamrådet för området Slumnäs udde vid Öringesjön har

Läs mer

DETALJPLAN för del av BYN 1:4 "SÅNGHUSVALLEN 1" Ås, Krokoms kommun

DETALJPLAN för del av BYN 1:4 SÅNGHUSVALLEN 1 Ås, Krokoms kommun DETALJPLAN för del av BYN 1:4 "SÅNGHUSVALLEN 1" Ås, Krokoms kommun BESKRIVNING AV PLANEN OCH DESS MILJÖKONSEKVENSER 1 PLANHANDLINGAR Planhandlingarna består av denna beskrivning med bl.a. redovisning av

Läs mer

Arbetsplanens Beskrivning VÄG 1195, KARÖSUNDET. Östhammars Kommun, Uppsala Län. SAMRÅDSHANDLING 2011-09-29 Projektnummer: 863397

Arbetsplanens Beskrivning VÄG 1195, KARÖSUNDET. Östhammars Kommun, Uppsala Län. SAMRÅDSHANDLING 2011-09-29 Projektnummer: 863397 Arbetsplanens Beskrivning VÄG 1195, KARÖSUNDET Östhammars Kommun, Uppsala Län SAMRÅDSHANDLING 2011-09-29 Projektnummer: 863397 Dokumenttitel: Arbetsplanens Beskrivning Skapat av: Rickard Sundström Dokumentdatum:

Läs mer