KOMMUNANALYS RAGUNDA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNANALYS 2015-08-12. RAGUNDA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser"

Transkript

1 KOMMUNANALYS RAGUNDA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Diagnos av hela kommunkoncernen Hela åtgärdsmängden presenteras Beställare: Allt för Ragunda Presentation: I Ragunda kommun Plats: Hotell Hammarstrand, kl 18 Expertsystemet med databas är under uppdatering med siffror för 14 i takt med SCB:s leveranser. Det finns fortfarande nyckeltal med värden från 13. Sidan 1 SVENSK KOMMUNRATING Röjningsvägen 17, Uppsala, Tel: ,

2 Indikativt betyg D och Slutsatser Bedömning Betygsmatris för KommunDiagnos Kommun- Finansiell Finansiella Finansiella skuld hälsa risker möjligheter A ( X ) ( X ) A B B C ( X ) C D ( X ) D Sammanvägda betyg är lägsta delbetyg, dvs D = Finansiell elitlicensnivå Kommunskuld Finansiell hälsa Finansiella risker Finansiella möjligheter Underlaget är nyckeltalen S1 och S och delbetyget är D. Underlaget är nyckeltalen H1 till H5 och delbetyget är A. Underlaget är nyckeltalen R1 till R6 och delbetyget är C. Underlaget är nyckeltalen M1 till M3 och delbetyget är A. Av S1 Förpliktelsebelopp framgår att Ragunda kommun är överbelånad. Den totala kommunskulden per invånare netto var kronor. Det är inte sannolikt att Ragunda kommun med en vikande och allt äldre befolkning har tillräcklig amorteringsförmåga för en skuld på denna nivå. Skuldgapet anges till 9 miljoner kronor per år i år. Av H1 Sparnivå framgår att genomsnittet över de senaste fem åren för det kommunala sparandet eller vad som fyller på kassan ligger på godkänd nivå över 4,5 procent av totala intäkter men att trenden faller brant. Av den anledningen ligger delbetyget på gränsen till B. Hälsogapet (eller ökningen av sparnivån) anges till 9 miljoner kronor för 14. Sidan R1 Investeringsnivå indikerar investeringsrisk. Höga investeringar kan generera oväntat höga driftkostnader. Det räcker för delbetyget C. R, R3 och R4 indikerar allvarlig skattebasrisk. R5 indikerar en viss volym tomma lägenheter. Riskgapet anges till miljoner kronor. Det anges ett behov att hantera ett totalt finansiellt gap på miljoner kronor. M1 anger skattehöjning som den minst effektiva åtgärden. M indikerar avgiftspotentialer på 5 miljoner kronor. M3 indikerar att kostnader på lite längre sikt kan pressas ner i storleksordningen 6 miljoner kronor.

3 Hur du balanserar kommunens ekonomi med hjälp av Svensk Kommunratings expertsystem Ett exempel på balansering med uppdrag till verksamhetscheferna 1 Finansiellt gap = vad som behöver göras för att ekonomin ska komma i balans från nuläget - given storhet När du vill ändra skatten 3 Du kan ändra alla blåa siffror 4 Du har ett balanserat alternativ när summa är noll Storleksrelationer Kommunens totala intäkter är 4 miljoner kronor. 1 % av totala intäkter är 4, miljoner kronor. Uppdraget Finansiellt gap - Mkr Indikerad Finns Skatten - Mkr potential statistik? Reformutrymme - Mkr Mkr Kr/inv Överkostnaderna i skattesänkning i %-uell förändring Avgifter Mkr 5 Riket Typen Länet Förskola 1-5 Mkr Förskola 1-5,88,5, Äldreomsorg 1 Mkr Äldreomsorg 8,11 3,89 3,15 Social omsorg 5 Mkr Social omsorg 1,36 1,18,77 Förskola 6 Mkr Förskola 6,14,5, Grundskola 3 Mkr Grundskola,15,95 1,33 Gymnasieskola Mkr Gymnasieskola,87,43,75 Infra, skydd, mm Mkr Infra, skydd, mm 1,4 1,3,89 Politik Mkr Politik,38,1,31 Fritid Mkr Fritid,1,1, Kultur Mkr Kultur,4,4,17 Summa Mkr Summa: 15,83 8,7 7,37 Skatteförändring -,5 Procent 15,83 % 5 6 Här lägger du in Halva dessa maximala potentialer (best ditt reformutrymme practice) bör en kommunledning klara att effektivisera inom 4 år (nyckeltal M3, blå staplar i nedre diagrammet) Du kan kräva mer vid stora potentialer i verksamheterna Sidan 3 Ekonomi definieras som hushållning med knappa resurser och det innebär val. I tider när Sverige saknar ekonomisk tillväxt måste även reformutrymme skapas genom effektiviseringar. Dina blå siffror anger dina krav på effektiviseringar av olika verksamheter. Här finns all relevant information för dig att formulera ditt uppdrag till förvaltningen Visar att komplett statistik finns för verksamheten för senast aktuella år Maximala potentialer omräknade i möjlig skattesänkning för varje verksamhet Du jämför med bästa kommun i samma kommuntyp som din kommun Du jämför med bästa kommun i länet eller regionen

4 Ragunda kommun Sammanfattning - Expertsystemets gränssnitt 5 Ledningens styrförmåga Indikativ betygsmatris Antal invånare: 5 44 (14) Kommuntyp: Glesbygdskommuner MAJORITETER Svag Kommunskuld Finansiell Finansiella Finansiella En procents skattehöjning motsvarar 9 mkr HANDLINGSKRAFT OK hälsa risker möjligheter En procent av totala intäkter är 4, mkr AVGIFTSPOLITIK OK A ( X ) ( X ) A B B Fråga 5 sammanfattas inte i ett delbetyg C ( X ) C 4 Finansiella möjligheter D ( X ) D Potentialer Sammanvägt betyg är lägsta delbetyg dvs D SKATTEHÖJNING Dålig AVGIFTSHÖJNINGAR Dålig = Nivån för finansiell elitlicens KOSTNADSPRESS Bra Kvalitetsgranskad senast Mkr Kostnadspress 15 1 Kommunskuld Förpliktelsenyckeltal 1 FÖRPLIKTELSEBELOPP Dålig 5 AMORTERINGSFÖRMÅGA Svag Jfr riket Jfr kommun typ Jfr länet Förpliktelsebelopp Potential 6 mkr 18 Kronor per invånare 16 3 Finansiella risker 14 Kommuner i rangordning efter Investeringsrisk Investeringsrisk bruttoförpliktelser från höger 1 INVESTERINGSNIVÅ Svag Skattebasrisk Skattebasrisk 1 SKATTEKRAFT Dålig 8 BEFOLKNING Svag SYSSELSÄTTNING Bra 6 Koncernrisk Koncernrisk 4 Finansiell hälsa BOSTADSÖVERSKOTT Svag Analysnyckeltal för nuläget BORGEN MM Bra SPARNIVÅ Bra SKULDFLÖDESGRAD OK Bedömt riskgap om detta inte ska vara 4 mkr SKULDBALANSGRAD Dålig, mkr för investeringsrisk (,8 mkr) RÖRELSEKAPITAL OK, mkr för skattekraftssvikt (1,3 mkr) KAPITALBILDNING OK Kritisk nivå : 4 kr/inv Kritisk nivå 3: 5 kr/inv, mkr för befolkningsrisk (,8 mkr) Kritisk nivå 3 65 kr/inv Nettoförpliktelsebelopp, mkr för sviktande sysselsättning (, mkr) Hälsogapet = (kritisk grön nivå - stapelnivån) x en proc av totala intäkter i mkr, mkr för tomma lägenheter i allmännyttan (,8 mkr) Vid negativt värde dvs tillräcklig stapelhöjd sätts hälsogapet till mkr, mkr för hög borgen (, mkr) En procent av totala intäkter är 4, mkr Ragunda kommun 1, mkr totalt för riskhantering Sparnivå - hushållningskravet Bruttoförpliktelsebelopp 9 59 kr/inv Balanskravet 8,% 6, % Vissa tillgångar värderade kr/inv Vad behöver göras? Mkr År Anger tid och kostnad för att nå högsta 6,% Nettoförpliktelsebelopp 7 89 kr/inv 4, % Skuldgap 9 Hälsogap 9 betyg, % År 13 var företagens andel av omsättning,% Riskgap 5 4,% av kommunkoncernens omsättning ( Nr 187 ) Totalt gap, % Vad kan göras?,% -, % Hela skuldgapet är 179 mkr och fördelas över år Kortsiktig potential 33,% -4, % Hela skuldgapet = (nettoförpliktelsebeloppet - kritisk Restpotentialen är 13 mkr och motsvarar en kalkylerad nivå 1) x antal invånare skattesänkning på,8 procent varje år i 5 år Rött=Pensioner, Gult=Underhåll, Grönt=Nyinvesteringar Balanskravet större än noll Sammanfattande rapport ur expertsystem Svensk KommunRating Sidan 4

5 Kommunskuld - Nyckeltal S1: Förpliktelsebelopp Nyckeltal S1 Förpliktelsebelopp för Ragunda kommun Viktigaste skuldnyckeltalet Indikerar ett högt förpliktelsebelopp en kommunskuld som kan innehålla konsumtionslån dvs lån som finansierat driftsunderskott? Kronor per invånare Nyckeltal S1 Förpliktelsebelopp Kommuner i rangordning efter bruttoförpliktelser från höger Hur tung är kommunens framtida åtaganden för kommande generationer invånare? Nyckeltalet är förvaltningarnas skulder, borgen och pensionsförpliktelser omräknat i kronor per invånare. Nyckeltalet indikerar dels om det finns skulder som finansierat tidigare generationers konsumtion och dels nuvarande invånares förmåga att själva (utan staten eller annans hjälp) klara av sina framtida ekonomiska åtaganden. Kritiska nivåer enligt Svensk KommunRatings Mätstandard juni 14 för kommuner Detta nyckeltal utvärderas mot en mätstandard för förvaltningarna vars kritiska nivåer (tre belastningar) anges i kronor per invånare. Värden över nivå 1, nivå resp nivå 3 innebär en belastning för varje nivå. Kritisk nivå 1 är 9 procent av prisbasbeloppet för mätåret. Ett nettoförpliktelsebelopp över denna nivå indikerar att tidigare generationer kan ha finansierat överkonsumtion med lån. För kritisk nivå tillfogas 1 kronor och för nivå 3 ytterligare 15 kronor. 8 6 Låga inkomstvärden, under 135 kronor per invånare, antyder att temporära skattehöjningar för att genom extra amorteringar sänka nettoförpliktelsebeloppet inte är möjliga. En belastning i blått fält i diagrammet 'Bruttoinkomsten' justerar mätstandarden för en låg inkomsteffekt Under kritisk nivå 1: 4 kr/inv Kritisk nivå : 4 kr/inv Kritisk nivå 3: 5 kr/inv Nettoförpliktelsebelopp Bruttoförpliktelsebelopp MÄTSTANDARD Belastning Nettoförpliktelsebeloppet över 4 kr/inv Ja Nettoförpliktelsebeloppet över 5 kr/inv Ja Nettoförpliktelsebeloppet över 65 kr/inv Ja En belastning för låg inkomst vid för hög nettoskuld Ja Den kritiska inkomstgränsen är 4 kronor per invånare Nr 187 efter storlek på bruttoförpliktelserna --Mätår-- Förpliktelsebelopp i kr per inv Bruttoförpliktelsebelopp Värdet på vissa tillgångar enligt gjord (partiell) värdering Nettoförpliktelsebelopp för Ragunda kommun 7 89 Kommunens företag schablonvärderas till 1 ggr vinsten om Gäller: 1; företagens kassaflöde sista 5 år överstiger 5 procent av omsättningen Nej ; andelen tomma lägenheter i allmännyttan understiger 3 procent Nej 3; befolkningsutvecklingen inte var sämre än -5 procent sista 1 åren Nej 4; vinsten i de kommunala företagen är positiv Ja MÄTSKALA 'Bra' 'OK' 'Svag' 'Dålig' Skuldnyckeltal Dålig Bruttoinkomsten per invånare (medeltal) 1 Kr / inv Antal i fallande ordning En belastning för låg inkomst Sidan 5

6 Kommunskuld - Nyckeltal S: Amorteringsförmåga Nyckeltal S Amorteringsförmåga för Ragunda kommuns förvaltningar Skuldnyckeltal Hur tung är den långsiktiga räntebärande skuldbördan ur ett återbetalningsperspektiv räknat i antal år? Förvaltningarna Nyckeltal S Långa skulder/kassaflöde = teoretisk återbetalningstid År OBS! Skulle den teoretiska återbetalningstiden för ett år överstiga 5 år sätts tiden till 5 år Krav: under kritiska nivåer Hur tung är skuldbetalningsförmågan ur ett återbetalningsperspektiv? Nyckeltalet är långa skulder exkl pensionsskulden dividerat med kassaflödet (från verksamheten) respektive år. Den erhållna kvoten anger det antal år det teoretiskt skulle ta att återbetala alla långa skulder om hela kassaflödet skulle användas till det. De långa lån som har förmedlats vidare som så kallade förmedlade lån till kommunens koncernföretag ingår inte i nyckeltalet men redovisas i stapelns övre del. I diagrammet finns också en linjärt anpassad femårig mättrend för nyckeltalet. De långa skulderna exklusive pensionsskulden utgörs till största delen av räntebärande långa lån. OBS! Skulle den teoretiska återbetalningstiden för ett år vara längre än 5 år sätts värdet till 5 år. Beträffande 'Medelvärde alla kommuner' så presenteras detta med och utan förmedlade lån Grön är kritisk nivå 1 5 år Röd är kritisk nivå 3 år Förmedlade lån till egna företag Trendmedelvärden Medelvärde alla kommuner Nyckeltalets årliga nivå Gul är kritisk nivå 1 år Ragunda kommuns förvaltningar Annan fordran på egna företag Trend för Ragunda kommuns förvaltningar Medelvärde utan förmedlade lån MÄTSTANDARD Belastning MÄTSKALA Över kritisk nivå 1 5 återbetalningsår Ja 'Bra' 'OK' 'Svag' 'Dålig' Även över kritisk nivå 1 återbetalningsår - Skuldnyckeltal Även över kritisk nivå 3 återbetalningsår - Svag Växande trend Ja Kritiska nivåer enligt Svensk KommunRatings Mätstandard dec 1998 för kommuner Detta nyckeltal utvärderas mot en mätstandard vars kritiska nivåer (tre belastningar) och kritisk trend (en belastning) anges i år. Under kritisk nivå 1 räcker kassaflödet för att betala lånen inom 5 år, under nivå inom 1 år och under nivå 3 inom år. Nivåerna mäts genom att den anpassade trendens medelvärde jämförs med mätstandardens olika kritiska nivåer. Trenden får inte växa mer än ett återbetalningsår per år i snitt för perioden. Även här mäts lutningen av den anpassade trenden Mätperiod mkr 14 Återbetalningsår Förmedlade lån, Kommunens förvaltningar 7,81 6,96 6,6 9,71 3,31 17,96 11,5 11,16 Långa skulder 14,6 Medelvärde alla kommuner 4,31 6,36 5,68 5,8 5,8 Boksl progn Budget Budget Icke fiktiva förmedlade lån, År 13 är sparnivån 8,8 mkr lägre än högsta kritiska nivå och sparnivån är 51% av nivån för god hushållning enl kap 8 KL Sidan 6

7 Finansiell Hälsa - Nyckeltal H1: Sparnivå Nyckeltal H1 Sparnivå för Ragunda kommun Finansiell hälsa styrnyckeltal Är sparandet så högt att pengar finns till investeringar och amorteringar utan att skuldnivån ökar och likviditeten försämras? Förvaltningarna 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % Nyckeltal H1 Kassaflöde/Intäkter Kritisk nivå 3 "Ny + reinvesteringar" Kritisk nivå 1 "Avtalspensioner" Trendmedelvärden Balanskravet är 3,5 % Krav: Över kritiska nivåer 9 mkr 1 3? 4? 1,95 Kritisk nivå "Reinvesteringar" Ragunda kommun Trend för Ragunda kommun Medelvärde alla kommuner Prognos kvartal 1 och MÄTSTANDARD Belastning MÄTSKALA Under kritisk nivå 'Ny- & reinvesteringar' 4,5% - 'Bra' 'OK' 'Svag' 'Dålig' Konsoliderande skattehöjningar m m Under kritisk nivå 'Reinvesteringar' 3,5% - Finansiell hälsa År Under kritisk nivå 'Avtalspensioner' 1,75% - Bra Skattehöjningskrav,,,,,97 Snabbt fallande trend -.77 % per år - Resultat 3 / Intäkter,8% 1,1% 5,3% 3,1% -1,6% Balanskravsnivå 1,5% 3,% -1,1% 1,1% 5,9% Mätperiod I tabellen ovan anges den ungefärliga storleken på de höjningar av Kassaflöde skatten på egen skattekraft som skulle ha behövts resp år för att Ragunda kommun 6,% 6,56% 6,96% 4,55%,17% 3,33% 5,8% 5,19% Kassaflödet skulle ha nått upp till kritisk nivå 'Re- och nyinvesteringar'. Därunder presenteras den lägsta nivå Kassaflödet Medelvärde alla kommuner 5,61% 4,6% 5,61% 5,46% 5,46% Boksl progn Budget Budget skulle ha legat på för att nå ett nollresultat resp år. År 13 är sparnivån 8,8 mkr lägre än högsta kritiska nivå och sparnivån är 51% av nivån för god hushållning enl kap 8 KL 6% 4% % % -% -4% -6% 6, % 5, % 4, % 3, %, % 1, %, % -1, % -, % -3, % -4, % Koncernen Sparnivå/omsättning Koncern Förvaltning Företag Trend koncern Resultat 3/Intäkter (balans- och hushållningskrav) Är sparandet tillräckligt? Nyckeltalet är kassaflödet (resultatet efter finansiella poster justerat för avskrivningar och fiktiv pensionsavsättning) i procent av intäkterna dvs skatter, avgifter och statsbidrag. Nyckeltalet kallas Sparnivå. Det mäter om det penningmässiga överskottet är tillräckligt för att betala amorteringar och investeringar. Kritiska nivåer och trender enligt Svensk KommunRatings Mätstandard dec 1998 För alla kommuner justeras mätstandarden med hänsyn till kommunens finansiella läge. Värden över kritisk nivå 1 innebär tillräcklig förmåga att avsätta till pensioner, ny- och reinvesteringar. En bestående trend över nivå 1 indikerar också förmåga att amortera lån. Värden över kritisk nivå innebär förmåga att avsätta till reinvesteringar och avtalspensioner men inte till nyinvesteringar. Värden under kritisk nivå 3 innebär oftast att driftkostnader lånefinansieras. Vid snabbt fallande trend över 1 procent per år sker en belastning. Information Data om kommunkoncernens kassaflöde (koncernsparnivå) finns för angivna år för de flesta kommuner. Obefintlig stapel ett år innebär att uppgifter saknas. Balanskravet Det finns även information om hur balanskravet förhåller sig till hushållningskravet i diagrammen. Sidan 7

8 Finansiell Hälsa - Nyckeltal H: Skuldflödesgrad Nyckeltal H Skuldflödesgrad för Ragunda kommun Finansiell hälsa Är sparnivån, nyckeltal H1, för låg så tenderar skulderna att växa och här mäts om skulderna växer snabbare än kommunens totala intäkter Förvaltningarna Nyckeltal H Skulder/intäkter Koncernen Hur tung är skuldbetalningsförmågan ur ett Långa inkomstperspektiv? 13% Nyckeltalet är långfristiga skulder netto (efter avdrag av Krav: under kritiska nivåer skulder/omsättning 1% pensionsskulden och förmedlade lån) i procent av 14% verksamhetens intäkter dvs skatter, avgifter och statsbidrag. 11% Nyckeltalet är den nedre delen av varje stapel i diagrammet. 13% En kommun ansvarar med skattekraften (inte med 1% tillgångarna) för sina skulder. Därför är det intressant att 1% studera skuldernas andel av intäkterna. Pensionsskuldens 9% storlek för förvaltningarna är av mindre intresse så länge 11% sparnivån (H1) indikerar tillräcklig avsättningsförmåga. 8% Skulle så inte vara fallet bör inte bara pensionsskulden utan 7% 1% också korta skulder räknas in i nyckeltalet. Här kan indikeras om förvaltningarna har en mycket kort exponering (dvs stor 6% 9% andel kort upplåning), jämför i så fall också med H4 Rörelsekapital. 5% 8% Beträffande koncernen ingår pensionsskulden i långa skulder och skatteintäkter och generella bidrag i omsättningen. 4% 7% Kritiska nivåer och trender enligt Svensk 3% 6% KommunRatings Mätstandard dec 1998 för kommuner Detta nyckeltal utvärderas mot en mätstandard för % 5% förvaltningarna vars kritiska nivåer (tre belastningar) och kritisk trend (en belastning) anges i procent. Värden över 1% 4% nivå 1, nivå resp nivå 3 ger en belastning för varje nivå. En belastning tillkommer om trenden växer mer än,5 procent i % 3% snitt per år. Beträffande koncernen utgår en belastning om koncernens flödesgrad överstiger 1 procent i genomsnitt. Grön är kritisk nivå 1 Gul är kritisk nivå Röd är kritisk nivå 3 Långa skulder netto Korta skulder Pensionsskulden Pensionsskuld inom linjen Förmedlade lån Trend för Ragunda kommun Medelvärde alla kommuner MÄTSTANDARD Belastning MÄTSKALA Över kritisk nivå 1 Ja 'Bra' 'OK' 'Svag' 'Dålig' Även över kritisk nivå - Finansiell hälsa Även över kritisk nivå 3 - OK Växande trend,49 % per år - SKULDER* Avrundat till hela tiotals mkr Koncernen över kritisk nivå 1% - Mkr Korta skulder Mätperiod Långa skulder Skuldflödesgrad Pensionsförpliktelser Ragunda kommun 47 % 46 % 46 % 44 % 51 % 6 % 59 % 58 % Summa skulder Medelvärde alla kommuner 4 % 9 % 3 % 3 % 3 % Boksl progn Budget Budget Förmedlade lån Koncerndata lämnade till SCB Ja Ja Ja Ja Ja * Obs! Kan avvika något från kommunens uppgifter pga avrundningsfel Sidan 8 % 1% % Skulderna i tabellen "SKULDER" nedan kan avvika från de i kommunens bokslut. Det finns ett avrundningsfel som torde hålla sig inom 5 miljoner kronor.

9 Finansiell Hälsa - Nyckeltal H3: Skuldbalansgrad Nyckeltal H3 Skuldbalansgrad för Ragunda kommun Finansiell hälsa Är sparnivån, nyckeltal H1, för låg tenderar skulderna att växa och här mäts om skulderna växer snabbare än kommunens förmögenhet (tillgångar) Nyckeltal H3 Skulder/tillgångar Förvaltningarna 17% 16% Krav: under kritiska nivåer 15% 14% 13% 1% 11% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % Grön är kritisk nivå 1 Gul är kritisk nivå Röd är kritisk nivå 3 Långa skulder netto Korta skulder Pensionsskulden Pensionsskuld inom linjen Förmedlade lån Trend för Ragunda kommun Medelvärde alla kommuner MÄTSTANDARD Belastning MÄTSKALA Kommunens tillgångar uppgår till 79,9% av genomsnittsvärdet för riket Över kritisk nivå 1 Ja 'Bra' 'OK' 'Svag' 'Dålig' Även över kritisk nivå Ja Finansiell hälsa KONCERNEN* Även över kritisk nivå 3 - Dålig Mkr Växande trend -,17 % per år - Omsättning Koncernen över kritisk nivå 95 %: Ja Kassaflöde (sparande) Förändring eget kapital Mätperiod Tillgångar Skuldbalansgrad Skulder Ragunda kommun 9% 9% 84% 8% 83% 9% 9% 9% Eget kapital Medelvärde alla kommuner 45% 47% 48% 46% 46% Boksl progn Budget Budget Pensionsförpliktelse inom linjen Koncerndata lämnade till SCB Ja Ja Ja Ja Ja * Obs! Kan avvika något från kommunens uppgifter pga avrundningsfel. Sidan 9 17% 16% 15% 14% 13% 1% 11% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % Koncernen Skulder/tillgångar Hur tung är skuldbetalningsförmågan ur ett förmögenhetsperspektiv? Nyckeltalet är skulderna exklusive pensionsskulden och förmedlade lån i procent av summa tillgångar för förvaltningarna. Nyckeltalet är summan av de två nedre delarna av varje stapel i diagrammet till vänster. För koncernen ingår i 'Skulder' alla skulder (även korta skulder och pensionsskulden). Pensionsskuldens storlek för förvaltningarna är av mindre intresse så länge kassaflödet indikerar en tillräcklig avsättningsförmåga. Kritiska trender och nivåer enligt Svensk KommunRatings Mätstandard dec 1998 för kommuner Detta nyckeltal utvärderas mot en mätstandard för förvaltningarna, vars kritiska nivåer (tre belastningar) och kritisk trend (en belastning) anges i procent. Värden över nivå 1, nivå resp nivå 3 ger en belastning för varje nivå. En belastning tillkommer om trenden växer mer än 4 procent i snitt per år. Beträffande koncernen utgår en belastning om koncernbalansgraden överstiger 95 procent i genomsnitt. Pensionsskulden ska räknas in i nyckeltalet om 'Kassaflödet' indikerar otillräcklig avsättningsförmåga för avtalspensioner, jämför H1.

10 Finansiell Hälsa - Nyckeltal H4: Rörelsekapital Nyckeltal H4 Rörelsekapital för Ragunda kommun Finansiell hälsa - kort tendens Ett fall i rörelsekapitalet kan indikera ett kortsiktigt oväntat betalningsbehov beroende på överskridanden eller investeringsfördyrningar Förvaltningarna 1% 5% % -5% -1% -15% Nyckeltal H4 Rörelsekapital/kostnader Kritisk nivå 1 Kritisk nivå Trend för Ragunda kommun Krav: ej fallande trend Ragunda kommun Medelvärde alla kommuner -6 1,99 MÄTSTANDARD Belastning MÄTSKALA Medelvärde under kritisk nivå 1 - 'Bra' 'OK' 'Svag' 'Dålig' OBS! En räntehöjning på Värden under kritisk nivå - Tendensnyckeltal % ökar lånekostnaderna Fallande trend (-,4 % ) Ja OK med 4,56 mkr Snabbt fallande trend - Snabbt stigande trend* - Medel i pensionsförvaltning (mkr) * Kompensation utgår för snabbt stigande trend Mätperiod Diagramvärden ovan Ragunda kommun -,3 % 1,1 % 7, % 1, % -3,8 % -4,4 % -,9 % -1,4 % Räntevinsten vid,5 % bättre lånevillkor (tkr) Trend för Ragunda kommun 1,3 % 1, %,7 %,4 %,1 % Medelvärde alla kommuner -5, % -3, %,6 % 1,7 % 1,7 % Boksl progn Budget Budget Kritisk nivå 1, %, %, %, %, %, %, %, % Finansnettot år 14 var -4,65 milj kr ( -1,1 % Kritisk nivå -1, % -1, % -1, % -1, % -1, % -1, % -1, % -1, % av totala intäkter) Finansnetto i kr/inv Ragunda Maxvärde 14 (Markaryd) Minvärde 14 (Lessebo) Medelvärden Hur snabb är förändringen? Nyckeltalet dvs staplarna i diagrammet är omsättningstillgångar minus korta skulder som andel av externa kostnader i procent. Observera att det inte sällan finns korta lån bokförda under långa lån i kommuner. Korta lån som avses att förnyas bokförs som långa. Läget kan vara sämre än vad nyckeltalet anger om det finns en stor volym "långa" lån som förfaller inom ett år. Kritiska trender och nivåer enligt Svensk KommunRatings Mätstandard sept 1994 Detta nyckeltal utvärderas mot en mätstandard, vars kritiska nivåer (två belastningar) och kritiska trender (två belastningar resp -% i snitt per år och en kompensation +% i snitt per år) anges i procent. Värden under kritisk nivå 1 innebär att volymen korta skulder är större än omsättningstillgångarna. Finns det något trendvärde under nivå så indikerar det en hög kort upplåning. Är kostnaderna för skulderna så tunga att de tränger undan annan verksamhet? Här presenteras finansnettot för förvaltningarna. Finansnettot är skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader justerat för större resultatstörande poster. Max-, min- och medelvärden avser alla Sveriges kommuner. Medelvärdena är befolkningsvägda. Sidan 1

11 Finansiell Hälsa - Nyckeltal H5: Kapitalbildning Nyckeltal H5 Kapitalbildning för Ragunda kommun Finansiell hälsa Sker kapitalbildning? Överstiger sparnivån för åren 6-14 den genomsnittliga investeringsnivån? Förvaltningarna Sparar kommunen till investeringarna eller finansieras de på annat sätt, Nyckeltal H5 Nettoinvesteringar/intäkter exempelvis genom upplåning? 16% Nyckeltalet (staplarna) är de årliga nettoinvesteringarna i procent av totala intäkter. Sparandet (kurvan), som här definieras som det penningmässiga överskottet då 15% verksamheten och finanserna har betalats, är ett mått på kommunens årliga kapitalbildning. Nyckeltalet berättar hur kapitalbildningen används. Sparandet 14% används, i den mån det är positivt, till finansiering av investeringsutgifter. Negativt 13% sparande betyder att en viss del av driftskostnaderna och alla investeringar finansieras genom lån i det fall det inte finns ett motsvarande stort positivt 1% rörelsekapital att tillgå. De år sparandet är större än investeringsutgifterna finns ett överskott som ökar rörelsekapitalet i den mån det inte används för att amortera lån. 11% H5 förklarar alltså varför skuldnivån H och H3 och rörelsekapitalet H4 utvecklas som det gör. 1% Det krävs en analys över flera år för att utröna om en kommun lever upp till 9% kommunallagens hushållningskrav. De fem nyckeltalen H1-H5 som följer utvecklingen över nio historiska år antyder hur kommunen sköter sin 8% kapitalbildning. En rimlig uthållig investeringsnivå för framtiden indikeras i linjen "uthållig investeringsnivå", som tar hänsyn till behovet av re- och nyinvesteringar 7% mot bakgrund av befolkningsutvecklingen. Bruttoinvesteringarna finns med de år 6% som de särredovisas av kommunen. 5% 4,5% Kritiska nivåer enligt Svensk KommunRatings Mätstandard sept 5 för kommuner 4% Mätstandarden innehåller tre kritiska nivåer. Överskrids kritisk nivå 1 så ges en belastning och det sker om investeringsnivån överstiger sparnivån för den 3% historiska mätperioden (samtliga bokslutsår). Överskrids även kritisk nivå så ges ytterligare en belastning och det sker om investeringsnivån överstiger sparnivån för % den historiska mätperioden (samtliga bokslutsår) med mer än en procent.,5% Överskrids även kritisk nivå 3 så påförs ytterligare en belastning och det sker om 1% investeringsnivån överstiger sparnivån för den historiska mätperioden (samtliga % bokslutsår) med mer än två procent Ragunda kommun netto Bruttonivå Medelvärde alla kommuner Sparnivå (kassaflöde/intäkter) Sparnivån 6-14 i genomsnitt Uthållig investeringsnivå,5 procent Investeringsnivå 6-14 i genomsnitt Högsta kritiska nivå 4,5 procent MÄTSTANDARD Belastning MÄTSKALA Kritisk nivå 1 Investeringsnivån är högre än sparnivån Ja 'Bra' 'OK' 'Svag' 'Dålig' Kritisk nivå Investeringsnivån är mer än 1% högre än sparnivån - Finansiell hälsa Kritisk nivå 3 Investeringsnivån är mer än % högre än sparnivån - OK Bruttonivå faktisk Mätperiod Sparandet åren 6-14 var 4,% per år och Investeringar investeringssnittet 4,5% (lånebehovet per år var alltså,3%). Ragunda kommun netto,3 %, %,7 % 9,7 % 14,8 % 9,1 % 3,7 %,5 % Befolkningsförändringen de senaste 1 åren var -7,7 procent. Medelvärde alla kommuner 6,8 % 7, % 7,7 % 7,5 % 7,5 % Boksl progn Budget Budget Andelen tillgångar i förvaltningarna är 79,9 procent av rikssnittets. Sidan 11

12 Finansiella Risker - Nyckeltal R1: Investeringsnivå Nyckeltal R1 Investeringar för Ragunda kommun Investeringsrisk Finns det en risk att man drar på sig stora framtida drift- och underhållskostnader? Investerar man ihjäl sig? Förvaltningarna 16% 15% 14% 13% 1% 11% 1% 9% 8% 7% Nyckeltal R1 Investeringar/intäkter Krav: under kritiska nivåer Investerar kommunen ihjäl sig? (årlig framtida kostnadsökningsrisk) Nyckeltalet är bruttoinvesteringar i procent av totala intäkter. Nyckeltalet indikerar bl a om kommunen drar på sig stora framtida drift- och underhållskostnader. Blå del av stapel (i den mån sådan finns) indikerar investeringar som sker i eget ägt lokalbolag. Vidare indikeras om kommunen investerar med- eller motcykliskt vad beträffar konjunkturen (se diagram nedan). Kritiska nivåer enligt Svensk KommunRatings Mätstandard jan 11 för kommuner Behovet av investeringar beror på befolkningsutvecklingen. Den tidigare trestegsnormen har ersatts av en kontinuerlig norm med den tioåriga befolkningsförändringen som ingångsvärde. Den justeras även med hänsyn tagen till den volym tillgångar som finns i förvaltningen. 1% Konjunkturanpassning = motcykliskhet 6% 5% 4% 3%,5% 1% 8% 6% 4% % 1% % Kritisk nivå 1 (grön) är,5 procent Kritisk nivå (gul) är 5,1 procent Kritisk nivå 3 (röd) är 7,7 procent Ragunda kommun netto Investeringar i lokalbolag Bruttonivå Medelvärde alla kommuner Trend för Ragunda kommun netto Uthållig investeringsnivå,5 procent Nyckeltalets årliga nivå MÄTSTANDARD Belastning MÄTSKALA Över kritisk nivå 1 Ja 'Bra' 'OK' 'Svag' 'Dålig' Även över kritisk nivå Ja Risknyckeltal Även över kritisk nivå 3 - Svag % % -% -4% -6% Investeringar snittavvikelse Årlig BNP-tillväxt BNP-snitt är 1,77 % Investerar kommunen motcykliskt? Det är lönsamt att investera mycket under lågkonjunktur. Din kommun är rationell om det finns understaplar i diagrammet ovan vid hög ökningstakt av BNP och omvänt överstaplar vid låg ökningstakt Mätperiod Investeringar Befolkningsförändringen de senaste 1 åren var -7,7 procent. Ragunda kommun netto,3 %, %,7 % 9,7 % 14,8 % 9,1 % 3,7 %,5 % Andelen tillgångar i förvaltningarna är 79,9 procent av rikssnittets. Medelvärde alla kommuner 6,8 % 7, % 7,7 % 7,5 % 7,5 % Boksl progn Budget Budget Sidan 1

KOMMUNANALYS 2015-04-14. LERUM KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser

KOMMUNANALYS 2015-04-14. LERUM KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser KOMMUNANALYS 15-4-14 LERUM KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Diagnos av hela kommunkoncernen Hela åtgärdsmängden presenteras Beställare: Företagare i samverkan Presentation: I Lerum kommun

Läs mer

KOMMUNANALYS 2005-05-16

KOMMUNANALYS 2005-05-16 KOMMUNANALYS 25-5-16 HÖÖR KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser SVENSK KOMMUNRATING Smedsgränd 2a, 753 2 Uppsala, Tel: 18-14 6 3, Fax:18-14 6 34, Sidan 1 KommunAnalys för Höör kommum Finansiell

Läs mer

Bedömning Betygsmatris för FP-Rating Förpliktel- Finansiell Finansiella Finansiella sebelopp hälsa risker möjligheter b.

Bedömning Betygsmatris för FP-Rating Förpliktel- Finansiell Finansiella Finansiella sebelopp hälsa risker möjligheter b. FörtroendeProfil-Rating för Jokkmokk kommun Finansiell värdering på historisk redovisning och statistik Finansiellt betyg = d Fastställt den 1 oktober 23 Presenterad för Jokkmokk kommun 16 oktober 23 Jokkmokk

Läs mer

KOMMUNANALYS 2005-05-19

KOMMUNANALYS 2005-05-19 KOMMUNANALYS 25-5-19 FÖR HUDDINGE KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser MED HUDDINGEPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR 26 Dess sifferdel sidorna 23-24 SVENSK KOMMUNRATING Smedsgränd 2a, 753 2 Uppsala,

Läs mer

KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008

KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008 KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1998-2010 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Bra

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Bra KommunDiagnos för Strömstads kommun Sammanfattning av en finansiell värdering på historisk och framtida statistik för åren 1991-2004 Nyckeltalen 1-5 speglar det finansiella läget. Är detta dåligt indikerar

Läs mer

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1996-2008 Bedömning Betygsmatris för KommunDiagnos

Läs mer

KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004

KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004 KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se)

Läs mer

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005 KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se) KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och

Läs mer

Kommunexperten. Är du i rätt kommun?

Kommunexperten. Är du i rätt kommun? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 2 4 kr. Moms tillkommer Nr 7, 29 TEMANUMMER FÖR INVESTERARE Är du i rätt kommun? Oavsett

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska kommunerna pressa kostnaderna? Varför beter sig politiker och tjänstemän som de gör? Analyserade kommuner i KE 6/2008

Kommunexperten. Hur ska kommunerna pressa kostnaderna? Varför beter sig politiker och tjänstemän som de gör? Analyserade kommuner i KE 6/2008 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 6, 28 Analyserade kommuner i KE 6/28 Dorotea har ett ovanligt högt sparande

Läs mer

Kommunexperten. Undvik svenska greklandskommuner

Kommunexperten. Undvik svenska greklandskommuner Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 4, 21 Undvik svenska greklandskommuner Du är en företagare

Läs mer

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 11, 21 Utjämningens incitament tömmer landsbygden Vet mamman

Läs mer

Kommunexperten. Varför händer inget i politiken? Analyserade kommuner i det här numret. Att ge sig på budbäraren

Kommunexperten. Varför händer inget i politiken? Analyserade kommuner i det här numret. Att ge sig på budbäraren Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 7, 21 Varför händer inget i politiken? Rapporten som kommissionen

Läs mer

Så ska offentliga företag styras!

Så ska offentliga företag styras! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr/2 4 kr exkl moms Nr 4, 29 Så ska offentliga företag styras! Det krävs samsyn om formerna

Läs mer

Kommunexperten. Decentralisera besluten om försörjningsstödet!

Kommunexperten. Decentralisera besluten om försörjningsstödet! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 8/212 Decentralisera besluten om försörjningsstödet! Hur ska lokalpolitikerna

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska ekonomiska regler styra?

Kommunexperten. Hur ska ekonomiska regler styra? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 9/211 Hur ska ekonomiska regler styra? Det behövs ekonomiska regler

Läs mer

Kommunexperten. Råd till en finansminister

Kommunexperten. Råd till en finansminister Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 2, 21 Råd till en finansminister Konjunkturrådets rapport

Läs mer

Kommunexperten. Vem betalar de kommunala avtalspensionerna? Analyserade kommuner i KE 2/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner

Kommunexperten. Vem betalar de kommunala avtalspensionerna? Analyserade kommuner i KE 2/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 2, 28 Analyserade kommuner i KE 2/28 TIERP är en av landets bästa kommuner.

Läs mer

Kommunexperten. Vikten av djup och tillförlitlig kunskap. Analyserade kommuner i det här numret

Kommunexperten. Vikten av djup och tillförlitlig kunskap. Analyserade kommuner i det här numret Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 2/212 Vikten av djup och tillförlitlig kunskap Många nöjer sig med

Läs mer

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år!

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 12/211 Kommunexperten fyller snart 4 år! I januari 28 startades

Läs mer

Kommunexperten. Finns utrymme för reformer?

Kommunexperten. Finns utrymme för reformer? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 4/212 Finns utrymme för reformer? De flesta framtidsbedömningar

Läs mer

Välkommen! Vet Du att det i Sverige finns 290 kommuner? Du bor i en!

Välkommen! Vet Du att det i Sverige finns 290 kommuner? Du bor i en! Välkommen! Vet Du att det i Sverige finns 290 kommuner? Du bor i en! 1 Grundstenen Bara goda och uthålliga finanser garanterar uthållig verksamhet av god kvalitet i en kommun. Det gäller din välfärd! 2

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekerö kommun och förutsättningar för uppdraget... 3 Ekonomisk utveckling... 6 Måluppfyllelse...

Läs mer

Ekerö kommun - Mälaröarna

Ekerö kommun - Mälaröarna Årsredovisning 2009 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö är en barnrik inflyttningskommun med unika sjönära naturmiljöer. Här sker en stor produktion av nya bostäder. Tillväxttakten sker med försiktighet och

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Förord. Stockholm i maj 2004. Samhällsekonomiska sekretariatet Finanssektionen Landstingsförbundet & Svenska Kommunförbundet

Förord. Stockholm i maj 2004. Samhällsekonomiska sekretariatet Finanssektionen Landstingsförbundet & Svenska Kommunförbundet Förord IRAPPORTERNA Landstingens ekonomi och Kommunernas ekonomiska läge, som kommer ut två gånger om året, redovisar förbunden sin bild av landstingens respektive kommunernas ekonomiska situation och

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer