Verksamhetsplan 2012 Göteborg-Oslo-samarbetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2012 Göteborg-Oslo-samarbetet"

Transkript

1 Göteborg-Oslo-samarbetet

2 1 Strategiarbete Göteborg-Oslo-samarbetet Hösten 2011 kom ett initiativ från Kontaktgruppen om att se över hur Göteborg-Oslo-samarbetet kan stärkas ytterligare så att det blir en strategisk och än mer kraftfull plattform i ett interregionalt sammanhang. Med det menar man att titta på samarbetets organisering, rutiner och strategi för att kraftsamla och skapa förutsättningar för de gemensamma samarbetsområden man arbetar med och där utmaningarna ska stå i centrum. Man kallar processen för framtidsdiskussion och vill lyfta denna för att: identifiera gemensamma viktiga frågor i området Oslo till Göteborg se över nuvarande samarbetsområden och hur de är organiserade se över förankringsprocesserna få en gemensam bild av hur samarbetets mål och vision ska utarbetats och genomföras. stärka det politiska engagemanget synliggöra samarbetets mål och vision tydligare Förslaget är att Sekretariatet och Kontaktgruppen får i uppdrag att starta och genomföra processen kring framtidsstrategier. Man har även tagit fram ett förslag på tidplan för denna, se nedan. Tidplan för arbetet november GO-rådsmöte - Framtidsdiskussionen intieras för rådet - beslut om fortsatt process mars/april GO-rådsmöte - förslag presenteras framtidsstrategier - efterföljande workshop framtidsstrategier juni - förslag klart för beslut Aug/Sept GO-rådsmöte - beslut

3 2 Kommunikationsgruppen 1. Kommunikationsgruppen har följande medlemmar: Samferdselsetaten, Oslo kommune Helge Jensen ordf. Trafikkontoret, Göteborgs Stad Birgitta Hellgren, v. ordf. Trafikverket, Region Väst Solweig Adolfsson Trafikverket, Region Väst Bengt Rydhed Göteborgs Hamn AB Magnus Kårestedt Swedavia AB, Landvetter flygplats Helena Wiberg Akershus fylkeskommune Tom Granquist Västra Götalandsregionen Rolf Thor Göteborgsregionernas kommunalförbund Ylva Löf Statens Vegvesen, Region Öst Turid Stubø Johnsen Business Region Göteborg AB Bengt Wennerberg Jernbaneverket, Region Öst Björn Egede-Nissen Oslo Havn KF Per Gisle Rekdal Oslo Lufthavn AS Knut Stabäck Västtrafik Lars Backström Östfold fylkeskommune Hans Erik Fosby Göteborg Universitet Boo Edgar 2. Kommunikationsgruppens mål 2.1 Långsiktiga mål för verksamheten År 2025 skall tillgängligheten vara hög till och inom GO-regionen, med långsiktigt hållbara transporter för personer och gods. Transporterna skall bygga på en optimerad samverkan mellan trafikslagen och utgå från transportkonsumentperspektivet. Väg E6 skall vara en trafiksäker trafikled som svarar mot trafikens framkomlighetsbehov. Tågtransportsystemet skall kunna erbjuda två timmars restid för persontrafik mellan Oslo och Göteborg samt vara ett kapacitetsstarkt och konkurrenskraftigt godstransportalternativ. Tåg- och busstrafikens andel av den långväga person- och godstrafiken i regionen skall ha ökat. Trafikanterna i regionen skall erbjudas adekvata trafikinformationstjänster som bidrar till att främja ett långsiktigt hållbart resande. 2.2 Kortsiktiga mål för verksamheten Senast år 2014 skall restiden med tåg mellan Oslo och Göteborg ha minskats med 30 minuter till 3 ½ timme. Senast år 2014 skall väg E6 ha byggts ut till en trafiksäker fyrfältsväg mellan Oslo och Göteborg. Senast år 2014 skall beslut föreligga om utbyggnad av en järnväg som kan erbjuda två timmars restid mellan Oslo och Göteborg. Under år har gruppen för avsikt att även definiera flyg- och sjöfartssektorernas respektive bidrag gällande det långsiktiga målet. 3. Strategi Att genom ett målinriktat arbete medverka till att nationella och regionala infrastruktur- och transportmyndigheter i Norge och Sverige utvecklar ett effektivt, bärkraftigt och modernt transportsystem i GO-regionen. Detta sker bland annat genom att Kommunikationsgruppen tar fram utredningar, faktauppgifter och informationsmaterial till i första hand GO-rådet som underlag för opinionsbildning och påverkansinsatser. Sådana påverkansinsatser bör i första hand inriktas mot beslutsfattare inom departement och statliga myndigheter, och skall syfta till att de uppsatta målen uppnås. 4. Nuläge för Kommunikationsgruppens arbete För utvecklingen av järnvägen Oslo-Göteborg bedrivs ett flerårigt projekt med syfte att ta fram en långsiktig struktur för en etappvis utbyggnad och en ökad trafikering av järnvägen. I andra pågående projekt analyseras de allmänna förutsättningarna för resor och transporter i GO-regionen, omfattningen av det faktiska resandet med buss och järnväg i regionen samt möjligheterna att skapa ett sammanhängande cykelstråk mellan Oslo och Göteborg. En uppdaterad faktasammanställning om infrastrukturen, resorna och transporterna i GOkorridoren håller på att färdigställas. Dessutom planeras för en fortsättning på det nyligen avslutade EU-projektet COINCO North, där gruppen har medverkat. Projektet Utveckling av reseplaneringstjänster har påbörjats, men vilar för närvarande i avvaktan på det norska Kulturdepartementets tillåtlighetsprövning avseende etablering av en ny webbaserad nationell rutt- och trafikportal i Norge. 5. Aktivitetsplan för år Kommunikationsgruppen avser bedriva följande verksamhet år : 5.2 Projekt Utveckling av järnvägen Oslo-Göteborg: Detta projekt, som inleddes 2006, är avsett att pågå under flera år. Under 2009 påbörjades ett omfattande arbete med att ta fram ett väl förankrat förslag till långsiktig struktur för järnvägen, förslag till konkreta åtgärdsplaner för infrastrukturåtgärder och trafikering på kort- och medellång sikt samt förslag till organisations- och finansieringslösningar. Detta arbete har under 2011 resulterat i en från Jernbaneverket, Trafikverket, NSB och Västtrafik gemensam avsiktsförklaring med syfte att innan årsskiftet 2014/2015 genomföra åtgärder som dels minskar restiden mellan Oslo och Göteborg med 30 minuter till 3,5 timmar, dels ökar turtätheten på sträckan. Det fortsatta arbetet kommer att inriktas mot att få mer långsiktiga utbyggnadsåtgärder förankrade, så att restiden mellan Oslo och Göteborg minskar till högst två timmar senast år Dessutom kommer arbetet med att få till stånd en ökad andel järnvägstransporterat gods i transportkorridoren att intensifieras. Bland annat kommer projektgruppen att medverka i det arbete som bedrivs inom EU i syfte att utveckla ett antal gröna transportkorridorer. Projektansvar: Akershus- och Östfold fylkeskommuner, Västra Götalandsregionen och BRG. Utveckling av reseplaneringstjänster: Detta projekt påbörjades år 2011 och skall undersöka möjligheterna till att utveckla en gränsöverskridande reseplaneringstjänst som täcker in hela GO-regionen. För närvarande finns webbaserade nationella reseplaneringstjänster i såväl Sverige som Norge, men dessa tjänster är inte tillfredsställande när det gäller planering av riksgränsöverskridande resor. I Norge har ett arbete inletts med syfte att etablera en ny nationell rutt- och trafikportal för bland annat reseplanering. Denna etablering tillåtlighetsprövas för närvarande av Kulturdepartementet, som kommer att besluta i ärendet. Givet att etableringen godkänns och genomförs, kommer möjligheterna till en vidareutveckling i syfte att skapa en gränsöverskridande reseplanerings tjänst som innefattar hela GO-regionen att tas upp till fortsatt diskussion med berörda intressenter. Om den nya norska portalen inte skulle komma till utförande, kommer alternativa möjligheter till att erbjuda gränsöverskridande reseplaneringstjänster att undersökas. Projektansvar: Statens Vegvesen, Region Öst och Trafikverket, Region Väst 5.3 Övrig verksamhet Medverkan i COINCO II. Kommunikationsgruppen har medverkat i det EU-bidragsfinansierade projektet COINCO North som avslutades den 1 juli En fortsättning planeras, ett COINCO II på temat The Scandinavian 8 Million Region, där man bland annat avser att analysera de samhällsekonomiska effekterna av en utvecklad transportinfrastruktur i korridoren Oslo-Köpenhamn. Skulle en ansökan om EU-bidrag till detta projekt godkännas, har Kommunikations gruppen för avsikt att aktivt medverka i projektet. Medverkan i Den Skandinaviska Arenan. Kommunikationsgruppen planerar en fortsatt och utvidgad medve rkan i Den Skandinaviska Arenan, och kommer där att verka för att transportinfrastrukturen fortlöpande vidareutvecklas med syfte att främja en hållbar tillväxt. 5.1 Arbetsmöten Minst fyra sammanträden anordnas under året för styrning och uppföljning av verksamheten.

4 3 Kommunikationsgruppen 6. Målgrupper för Kommunikationsgruppens verksamhet De viktigaste målgrupperna för Kommunikationsgruppens verksamhet är boende och verksamma inom GO-regionen, främst i deras roll som transportkonsumenter, samt deras företrädare. Andra viktiga målgrupper är myndigheter och organisationer som berörs av gruppens verksamhet. Gruppens uppdragsgivare är GO-rådet. 7. Samarbetsparter Kommunikationsgruppen bedriver sin verksamhet i bred samverkan med berörda lokala, regionala och nationella myndigheter. Gruppen samarbetar med organisationer, företag, universitet och högskolor vars verksamhet berörs av gruppens verksamhetsområde eller av enskilda projekt som gruppen arbetar med. Övriga arbetsgrupper inom GO-samarbetet, liksom aktörer inom den Skandinaviska Arenan, är också viktiga samarbetsparter. 8. Information och marknadsföring av verksamheten Utöver att gruppens resultat delges GO-rådet, presenteras viktiga resultat på GO-samarbetets hemsida och i GO-samarbetets nyhetsbrev. Resultat delges även de aktörer som bedöms ha nytta av resultatet och de som på olika sätt har bidragit med underlag. Härutöver förmedlas information om GO-samarbetet och dess verksamhet till gruppens samarbetsparter och internt inom gruppens medlemsorganisationer.

5 Utbildningsgruppen 1. Utbildningsgruppens medlemmar Gro Sommerfelt-Karlsen, rektor, Oslo kommune. Ordf. Eva Thelin, Göteborg Stad Centrum Göran Fock, Västra Götalandsregionen Guri Gjerde, rådgiver, Akershus fylkeskommune Anne Gro Isaksen, Oslo kommune Sven Höper, Göteborg Stad, Utbildningsförvaltningen, v. ordf Sven E Wirén, Center för skolutveckling, sekr Inge Haraldstad, Oslo kommune Anne-May Sandvik Olsen, Østfold fylkeskommune 2. Nuläge för arbetsgruppens arbete Arbetsgruppen för utbildning arbetar med utveckling av utbytet/ utväxlingen med skolledare, lärare och elever. Gruppen har tagit fram en mer detaljerad och tidsatt struktur. Den ökade ambitionen för det direkta utbytet har givit resultat under 2011 och ett ökat antal utväxlingar har ägt rum. Ungdomens Fredspris blir nu den stora sammankomst som binder ihop hela arbetet. 3. Mål 3.1 Långsiktiga mätbara mål för arbetsgruppens verksamhet Alla rektorer och förtroendevalda ska ha kunskap om Göteborg- Oslo-samarbetet och antalet praktiska utväxklingar skall öka. Att stärka de gemensamma nordiska språkens status och användning genom att i huvudsak använda fåra egna modersmål i samtal och skrift. Att stärka de grundläggande värderingarna avseende hållbar utveckling (tolerans, demokrati, jämlikhet och jämställdhet samt miljö) och ta fram ett gemensamt förhållningssätt Erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning skall ske genom nätverk inom regionen 3.2 Kortsiktiga mätbara mål för arbetsgruppens verksamhet Öka engagemanget/deltagandet i Ungdomens fredspris - fler nomineringar med målsättning 50 bidrag. Fler och kvalitativt bra mötesplatser för våra målgrupper(skolledare/elever/lärare) Fler mötesplatser för våra målgrupper(rektorer/elever/lärare) 4. Strategi Ungdomens Fredspris En välutvecklad kommunikations- och informationsplan skall vidareutvecklas genom samarbete med kommunikatörerna och informatörerna inom våra egna organisationer. Ungdomens Fredspris är ett medel för att uppmärksamma och sprida erfarenheter av goda exempel Ungdomens Fredspris blir den sammanhållande aktivitet där samtliga inom utbytet träffas, samt ger alla övriga som lämnar bidrag möjlighet till en naturlig och festlig träffpunkt. Utbyte norska-svenska skolor Utveckla utbytet och mötesplatserna för rektorer, lärare och elever Antalet fysiska mötesplatser i utbytet är min. 4 st/år En utvärderingsmatris över arbetet skapas. Rektorerna har det övergripande ansvaret att driva utbytesarbetet under perioden. Budgetarbetet i GO-samarbetet skall vara kopplat till detta måldokument 5. Målgrupp Rektorer, elever, lärare 6. Samarbetsparter Liseberg. Norska Generalkonsulatet Bus 4 you Universeum, Göteborg 7. Aktivitetsplan för år Utbyte norska-svenska skolor Aktiviteter : Rektorsutbyten- min. 4 tillfällen utöver enskilda utbyten inklusive temamöte i Oslo i september och vid Ungdomens Fredspris 5 december. Utbytet med elever skall planeras till min. 4 ggr/år, De skolor som deltar i utbytet skall lämna bidrag/ansökan till Ungdomens Fredspris. Engagemanget för skolorna/rektorerna skall vara 4-årigt, med byte av hälften vartannat år. Utbildningsgruppen har ett övergripande ansvar för rekrytering av rektorer i utbytet. Erfarenhetsutbyten för de centrala utvecklingsförvaltningarna skall genomföras och kan gärna sammanfalla i tid med rektorernas utbyten. Ungdomens Fredspris genomförs på Lisebergsteatern i Göteborg den 5 december. 8. Information och marknadsföring av verksamheten GO:s hemsida som ständigt uppdateras, Vårt Göteborg, pressrelease vid Ungdomens Fredspris, Hemsidan Center för Skolutveckling, GO:s nyhetsbrev, Utdanningsetatens hemsida, skolskyltarna på resp utbytesskola visar alla att skolan är en del av GO-samarbetet. Medverkan i sociala medier är en allt viktigare form av marknadsföring och kommunikation. Ansvariga: Madeleine Johansson och Sven Wirén. Formerna för mobilitet/utbyte för såväl lärare som elever, utvecklas. Digitala rum skapas. Lärplattformar, e-twinning och Facebook kan användas för att förenkla sättet att upprätthålla kontakter. Tillfällen till elevutväxling/utbyte inom yrkesprogrammen fortsätter. Gro Sommerfeldt Karlsen Ordförande Arbetsgruppen fångar upp och kanaliserar på olika sätt goda exempel på lärande.

6 5 1. Arbeidsgruppen har følgende medlemmer: Erik Vadholm, Akershus fylkeskommune, leder Birgitta L-Öfverholm, Göteborg&Co, nestleder Bjørn Edvardsen, Østfold fylkeskommune Bjørn Sandmark, Göteborg Stad Bibbi Wopenka, Göteborg Stad 2. Status- Gruppen har fra innværende år, 2011, definert og spisset sitt satsingsområde de neste tre årene mot kystkultur hvor målgruppen primært er regionens egne innbyggere for å opparbeide kunnskap om regionens felles kyst, kulturarv og kulturinstitusjoner av alle slag. Gjennomføring av WP III i COINCO North-prosjektet. 2 hovedsatsinger, Kunst langs vei og Nordic Film Lab. Sistnevnte ble for andre gang gjennomført i januar 2011, i forbindelse med Göteborg Internasjonale Filmfestival. Det er utarbeidet eget info.materiell og gjennomført deltakerevaluering fra gjennomføringen av sistnevnte. 3. Mål 3.1 Langsiktig mål - Øke den internasjonale interessen for regionen både som reisemål og for næringsetablering. - Sette fokus på regionens fortrinn innenfor kultur og reiselivsområdet for egne innbyggere. - Fungere som antenner i eget område for initiativ og tiltak som både kan ha en overføringseffekt til andre aktører i regionen eller som bidrag til å øke deltakelsen fra alle deler av regionen. For måloppnåelse legger gruppen opp til å være initiativtaker og premissleverandør ved å samhandle med eksisterende og nye miljøer i regionen som i sin tur tar et selvstendig ansvar for gjennomføring av synlige tiltak under Göteborg-Oslo-samarbeidets logo. Økt deltakelse og kunnskaputvikling blant egne innbyggere og tilreisende. 3.2 Mål - Gjennomføre 2. år av prosjektet Din kyst som en treårig satsing med primærfokus på regionens egne innbyggere for kortreiste opplevelser med kvalitet og mangfold. Kosterhavet nasjonalpark samt Ytre Hvaler nasjonalpark skal være en tydelig og integrert del av satsingen. Det vil være viktig å se alle miljøer i sammenheng og hvor arbeidsgruppen bygger opp under allerede igangsatte/påtenkte prosjekter og utviklingstiltak som tangerer eller overlapper gruppens ønskede fokus på kystkulturen i GO-regionen. Gruppen stiller seg positive til kommunikasjonsgrupens invitasjon til samarbeid om bærekraftig transport, eks. sykkelstier langs hele kysten og muligheten for bruk av kollektivtransport. - I 2011 planlegges det en TV-produksjon om kysten fra Gøteborg til Oslo for sending i. Fokus for produksjonen har tema Kriminalforfattere og arenaer for kriminallitteratur i regionen. Markedsføringsmateriell og spin-off-aktiviteter må utvikles slik at de faller sammen i tid med sending av programmene (både i Norge og Sverige). Samarbeidet skal ikke gå inn i den konkrete produksjonen, men inngå i et samarbeid med produsenten for å kunne stå klar med oppfølgingsaktiviteter. - Videreføring av Nordic Film Lab i GO-regi har utgangspunkt i at tiltaket opprinnelig var en del av COINCO North i 2010 og Gøteborg Internasjonale Filmfestival og arbeidsgruppen har hatt møter hvor det synes svært viktig å sikre gjennomføringen av Nordic Film Lab i slik at det ikke blir et opphold i gjennomføringen. Samtidig har vi opprettet kontakt med samarbeidspartner på dansk side (København) som er positive til deltakelse allerede i. Det legges opp til gjennomføring januari for en gruppen på deltakere, likt fordelt på alle tre nordiske land. Vid gjennomføringen, kommer trykksaker og annen markedsføring vil heretter ha en tydelig GO-profil, som et samarbeidsprosjekt internt i regionen og overfor våre nye nordiske samabeidspartnere i Danmark. Evalueringen fra denne gjennomføringen vil danne grunnlag for søknader om mer permanent finansiering i årene fremover. - Større grad av deltakelse fra andre deler av regionen på lokale/regionale arrangementer og tiltak for synliggjøring av regionen gjennom disse. Kultur & turismgruppen Bo Öster, Västsvenska Turistrådet Liss Kristin Steinbakk, Oslo kommune Tor Sannerud, Visit Oslo Ulla Bjørnsjø, Oslo kommune Ann-Charlott Eklund, Västra Götalandsregionen - Arbeidsgruppen ønsker å vurdere hvorvidt man kan gjennomføre en utstilling med kunst langs kysten i 2014, Västkustmålarna. Institusjoner på begge sider av grensen (Punkt Ø og Göteborg Konstmuseum) oppfordres til et samarbeid om en felles utstilling i 2014, i Norge og i Sverige. Det avsettes midler til et forprosjekt i basert på de eksisterende samarbeidsrelasjoner som er oppnådd gjennom Kunst langs vei -prosjektet (Kostbiennalen i Gøteborg og Punkt Ø). - Arbeidsgruppen vil også ta til orde for at GO-samarbeidet tenker stort i forhold til større felles arrangementer på lang sikt (VM/EM). 4. Strategi - Legge den kunnskap som fremkommer i den planlgte kystkulturseminaret i oktober 2011 til grunn for videre utvikling av et felles løft, hvor GO-samarbeidet blir en aktør for felles synliggjøring og fokusering på regionens felles kyst. - Videreutvikle kontakten med produksjonselskapet for TV-produksjonen for utvikling av tilleggseffekter knyttet til programmet, redaksjonell og annen synlighet i sendingene i. - Vurdere hvordan muligheten til å benytte den teknologiske løsning som nå utvikles for synliggjøring av aktiviteter, reisealternativer m.m. på begge sider av grensen og om mulig koble disse sammen over landegrensene slik at Kystkultur blir tydelig også i moderne, internettbaserte systemer. - Valg av samarbeidspartnere og utviklingsaktører vil ha en prosjektdefinisjon som utgangspunkt og det bør vurderes hvorvidt en prosjektmedarbeider bør drive prosjektet (deltid) med arbeidsgruppen som oppdragsgiver/ styringsgruppe. - Kontakt til kunstinstitusjonene Punkt Ø og Göteborg Konstmuseum for gjennomføring av et forprosjekt knyttet til en felles utstilling - Västkustmålarna i Målgruppe Regionens egen befolkning. Bedrifter/institusjoner/organisasjoner og enkeltutøvere innenfor kulturområdet, kulturbasert næring og turisme. Regionale myndigheter, reiseoperatører, næringsliv. 6. Samarbeidsparter Utviklingsaktører, næringsliv, turistnæring, kulturinstitusjoner/-organisasjoner, andre arbeidsgrupper i GO-samarbeidet, veimyndigheter og nettverkskontakter. 7. Aktivitetsplan I løpet av første halvår utarbeide en strategi/tiltaksplan for gjennomføring/ oppfølging av enkelttiltak i perioden Arbeidsgruppen vil i dette arbeidet være pådriver og nettverksbygger, mens gjennomføringen av enkelttiltak vil skje ved de enkelte aktører på kultur- og turismeområdet. Se ellers pkt Informasjon och markedsføring av virksamheten Arbeidsgruppen vil bruke både de aktiviteter som initieres, sammen med eksisterende aktiviteter på arbeidsgruppens område til også å synliggjøre at dette er en del av en større helhet en GO-helhet med fokus på felles kyst og felles kystnære tradisjoner. Å legge til rette for et felles databasert system for reiseplanlegging og informasjon langs kysten (til lands og vanns) er også et virkemiddel overfor befolkningen. Bruk av hverandres kunstneriske, kulturelle og reiselivskapital er et aspekt arbeidsgruppen har drøftet og som gir en markedsføringseffekt i større deler av regionen. Erik Vadholm Ordförande

7 6 Näringslivsgruppen 1. Arbetsgruppen för näringslivsutveckling har följande medlemmar: Patrik Andersson, Business Region Göteborg AB(ordf.) Lars-Kåre Legernes, adm. direktör, Oslo Handelskammer Jan-Fredrik Lockert, Oslo Kommune Mikael Klingberg, Voksenåsen Jan Andreasson, Kgl. Norsk Generalkonsulat i Göteborg Terje Knutsen, Østfold fylkeskommune Bertil Törsäter, Västra Götalandsregionen Tina Nordlander, Innovasjon Norge Eirik Mathiesen, Akershus fylkeskommune Boo Edgar, Medcoast Scandinavia Stefan Gustavsson, Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2. Syfte och mål 2.1 Syfte med gruppens verksamhet Arbeidsgruppen for næringsutvikling skal bidra til gjennomføringen av prosjekt som fremmer GO -samarbeidets mål og stimulere økonomisk utvikling i GO -regionen og øke regionens internasjonale attraktivitet som lokaliseringsog bostedsområde innenfor regionen Den Skandinaviske 8 millioners byen (The Scandinavian 8 million City). 2.2 Långsiktiga mätbara mål för arbetsgruppens verksamhet Arbeidsgruppen for næringsutvikling skal ta initiativ til samarbeidsprosjekt og erfaringsutveksling som kan stimulere næringsrettet forskning og utvikling og kommersialisering/ etablering/markedsføring på følgende områder tilpasset forsknings- og næringslivsstrukturen i GO-regionen: - medisin/helse/bioteknologi - maritimt cluster - miljøteknikk (eksport) - næringsmiddel - energi - automotive. 4. Målgrupper Målgruppene er primært næringsliv, forskningsmiljøer, organisasjoner og offentlige aktører. Prosjektutviklingen og markedsføringen av G O-regionen gjennomføres i samarbeid med målgruppene. 5. Samarbetsparter - Arbetsgrupperna inom GO-samarbetet - Regioner och aktörer inom Den Skandinaviska Arena 6. Aktivitetsplan för år a) genomföra seminarer b) avhålla fyra arbetsgruppsmöten Patrik Andersson Ordförande Gjennom etableringen av samarbeidsprosjektet COINCO North (I og II), vil dette kunne stimuleres Det satses videre på markedsføring av regionen som felles næringslivsarena innenfor konseptet The Scandinavian 8 million City. 2.3 Målsättning för arbetsgruppens verksamhet COINCO-North II prosjektet, forutsatt finansiert gjennom interreg (ØKS/KASKprogrammet), vil danne rammen for næringslivsgruppens arbeid i og de neste par årene. Interregfinansiering gir muligheter til høyere aktivitetsnivå innen G Os ulike arbeidsgrupper, og det gir muligheter for å stimulere synergi mellom arbeidsgruppene på en annen måte. Søknaden til COINCO North arbeidet vil pågå fram til midten av september 2011 og vil utgjøre et vedlegg til virksomhetsplanen. Etter møtet i den Skandinaviske Arena (DSA) i Gøteborg 17. august ligger det også til rette for tettere samarbeid med Øresund. Mye av dette i vil i praksis skje gjennom COINCO Norths arbeidsgrupper. Næringslivsgruppen vil få en overordnet rolle i forhold til WP 3 Næringsutvikling. 3. Strategier Samarbeid innen internasjonal profilering med spesiell vekt på The Scandinavian 8 million City, FoU-basert næringsutvikling med spesiell vekt på å støtte opp om arbeidet i MedCoast Scandinavia. En hovedstrategi vil være å utvide samarbeidet sørover innenfor DSA samarbeidet og strategiene, prosjekter og aktiviteter er nærmere definert innen COINCO North II.

8 7 Sekretariatet GO-sekretariatets uppgift GO-sekretariatet ansvarar för GÖTEBORG-OSLO samarbetets löpande verksamhet och skall verka för att GO-rådets beslut verkställs. Sekretariatet har det rapporterande, informerande och samordnande ansvaret mellan GO-rådet, kontaktgruppen och arbetsgrupperna. Sekretariatet ansvarar även för externa kontakter. Det åligger sekretariatet att ansvara för de administrativa rutinerna inom GO-samarbetet inklusive att hantera den löpande budgetprocessen inkl uppföljning, kassa och in- och utgående betalningar enligt GO-rådets instruktioner. Sekretariatet skall även sköta erfoderlig bokföring. Räkenskaperna skall årligen underställas GO-rådet för godkännande. GO-samarbetets räkenskaper granskas årligen av Business Region Göteborgs (BRG) revisorer. Personal GO-sekretariatet består av 2 personer: - Julia Wadman, chef - Madeleine Johansson, projektledare Samordning och samarbete GO-sekretariatet skall vara en aktiv samarbets/samordningspartner med syfte att bidra till en positiv utveckling av arbetet i de olika arbetsgrupperna. Därför medverkar sekretariatet i arbetsgruppsmöten som en kommunikationslänk mellan GO-rådet och arbetsgrupperna liksom mellan arbetsgrupper. Interreg/EU-medel Sekretariatet ska medverka till att interreg-medel används som verktyg för att möjliggöra aktuella projekt och satsningar i de olika arbetsgrupperna. Sekretariatet har goda kontakter med det Interreg lv A projektet COINCO North som avslutades i juli Projektet är ett samarbete mellan parterna i den Den Skandinaviska Arenan och Göteborg-Oslo-samarbetet och där Madeleine Johansson agerar kontaktperson för Business Region Göteborg AB som är leadpart i projektet på den svenska sidan. Ansökan för fortsättningen COINCO ll är inlämnad och beräkans starta januari. Sekretariatet har också aktivt medverkat till att GOsamarbetet ansökt som associated partner i Interreg-projektet Creative Bridges, där Hamburg är leadpartner. Sekretariatet medverkar även i KUSK, (kompetens, utveckling, statistik och kommunikation) i gränsregionen Norge-Sverige) för informationsspridning och inlärning av statistik i regionen. Information och marknadsföring Nyhetsbrevet skickas ut 4 gånger årligen till en bred mottagarkrets, drygt 1600 mottagare, bl. a till samtliga medverkande i alla arbetsgrupper, andra gränsregioner, UD i båda länder, NMR och media. Hemsidan är den huvudsakliga informationskanalen internt och externt och arbetet med att hålla denna uppdaterad och intressant kommer att prioriteras under året. Hemsidan är färskvara och under fortsätter arbetet med att få alla GO-medlemmar att aktivt använda hemsidan för spridning om samarbetet samt som informationskälla. Roll-ups samt övrigt marknadsföringsmaterial finns tillgängligt för samtliga arbetsgrupper att använda och sekretariatet ser som sin uppgift att bidra med detta vid de olika seminarier, etc, som arbetsgrupperna genomför. Sociala medier - genom Ungdomens Fredspris på Facebook kan man nå hemsidan för GO-samarbetet. Mässor/seminarier - när tillfälle ges ser vi till att vara på plats med material för att synliggöra samarbetet i lämpligt forum/plats. Aktiviteter GO-konferens för GO-samarbetets samtliga medlemmar och arbetsgrupper genomförs årligen. Denna planeras och leds av GOsekretariatet. Tema bestäms av GO-rådet. Övrigt Sekretariatet ombesörjer kallelser och utskick till presidiemöte, GO-rådsmöte samt GO-konferens. Sekretariatet hanterar den årliga budgetprocessen samt regelbunden uppföljning.

9 8 Budget Intäkter(nok) Oslo kommune 350 Akershus fylkeskommune 350 Østfold fylkeskommune 350 Göteborgs Stad 525 Västra Götalandsregionen 525 SUMMA 2100 Kommunikationer Budget (sek) Budget 2011 Utveckling av järnvägen Oslo-Göteborg 200 (återstående del av tidigare beslutad projektbudget sek) Administration 50 SUMMA Kultur och Turism Kustprojektet(programutveckling och spin-off ) 200 Förprojekt gemensam konstutställning Administration 25 Nordic Film Lab 125 SUMMA Näringsliv Seminarier 1 & Administration 25 SUMMA Utbildning Ungdomens Fredspris 350 Rektorer/lärare/elevutbyte 250 Administration 50 SUMMA GO-sekretariatet Personalkostnader 1060 OH-kostnader, etc 120 Resor 30 GO-konferens 110 Marknadsföring 80 SUMMA

Verksamhetsplan 2010 Göteborg-Oslo-samarbetet

Verksamhetsplan 2010 Göteborg-Oslo-samarbetet Göteborg-Oslo-samarbetet 1 Från och med verksamhetsåret kommer Göteborg-Oslo-samarbetet ha en gemensam verksamhetsplan för alla arbetsgrupper och sekretariat. Under 2009 har vi även arbetat med att forma

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Göteborg-Oslo-samarbetet

Verksamhetsplan 2011 Göteborg-Oslo-samarbetet Göteborg-Oslo-samarbetet 1 2 Kommunikationsgruppen 1. Kommunikationsgruppen har följande medlemmar: Samferdselsetaten, Oslo kommune Helge Jensen ordf. Trafikkontoret, Göteborgs Stad Birgitta Hellgren,

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2012 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2009 Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för att

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet

Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet Göteborg-Oslosamarbetet 1 Inledning Den 18 oktober 2013 antogs ett nytt samarbetsavtal för GO-samarbetet. Förändringarna från tidigare samarbetsavtal innebär bland annat: De fem parterna utgör GO-rådet

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2011 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

Protokoll från Göteborg-Oslo samarbetets rådsmöte, 2009-02-25, Oslo

Protokoll från Göteborg-Oslo samarbetets rådsmöte, 2009-02-25, Oslo Dnr:0054/09 Protokoll från Göteborg-Oslo samarbetets rådsmöte, 2009-02-25, Oslo Närvarande GO-rådet: Göran Johansson, styrelseordförande ordf Business Region Göteborg AB Erling Lae, byrådsleder vice ordf

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Naturbruksgymnasiet Nuntorp Att: Thor Kempe Nuntorp

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-72-11

DIARIENUMMER N30441-72-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-11-09 DIARIENUMMER N30441-72-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman 871 88 Härnösand Projekt: Styring, integrasjon

Läs mer

Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo

Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo MÖTESPROTOKOLL 4:2010 Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo Närvarande Lars-Bertil Ekman Stadskansliet Göteborg ordförande Solweig Adolfsson Trafikverket

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-19-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Härjedalens kommun Att: Staffan Eriksson Medborgarhuset 842 80 Sveg Projekt:

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2010 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering. SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com

Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering. SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com Innehåll Generellt om havsplanering i Norge Projektet Kystplan Midt- og

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-38-08

DIARIENUMMER G30441-38-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-38-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Siv Andersson Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: DESME

Läs mer

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se Hav möter Land klimat vatten samhällsplanering tillsammans Projektledare: Ingela Isaksson Länsstyrelsen Västra Götalands län (lead partner) 1 september 2010 31 augusti 2013 Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Östersunds kommun Att: Annelie Bengtsson Odensviksvägen 5 831 51 Östersund Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella

Läs mer

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005.

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005. 41464_sö_23 05-12-28 10.11 Sida 1 Nr 23 Avtal med Norge om ändring av och tillägg till avtalet den 7 augusti 2002 (SÖ 2005:22) om den nya Svinesundsförbindelsen Stockholm den 1 juli 2005 Regeringen beslutade

Läs mer

Integrerad landskapskaraktärisering - ett bidrag till hållbar utveckling?

Integrerad landskapskaraktärisering - ett bidrag till hållbar utveckling? Integrerad landskapskaraktärisering - ett bidrag till hållbar utveckling? Morten Clemetsen Aurland Naturverkstad AS/ NMBU Bengt Schibbye, Schibbye landskap AB Uppsala 20.oktober 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige

Läs mer

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com BAKGRUND Beslut 18 november att ta fram ett «dokument/positionspapper/propagandamaterial» som översiktligt beskriver DSA:s viktigaste frågor att bevaka och påverka och som kan användas i den utåtriktade

Läs mer

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Elin Reite, Avdelningsdirektör, Skoleetaten Oslo Ordförande 2003 Lisbeth Fossum, Pedagogisk vägledare,

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 8. december 2011-9. december 2011 Mødested Stockholm Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396

Läs mer

Summering av gårdagens gruppdiskussioner. Temagrupper: fiske, vattenbruk, turism, friluftsliv

Summering av gårdagens gruppdiskussioner. Temagrupper: fiske, vattenbruk, turism, friluftsliv Summering av gårdagens gruppdiskussioner Temagrupper: fiske, vattenbruk, turism, friluftsliv Fiske - vision Aktiv fiskenäring med stolthet, framtidstro och ansvar i en levande nationalpark. Fiske mål &

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-58-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads Universitet Att: P-O Norell Universitetsgatan 2 651 88 Karlstad

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-51-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-51-11 DELOMRÅDE NGB Att: Anna Berglund 83 186 Östersund Projekt: Söka gammalt skapa nytt Skapa nytt mathantverk Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Läs mer

SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN

SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN GbTEBORG OSLO REGION SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN Parter i detta avtal år GO-regionen; hår definierade som Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, østfold fylkeskommune, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

PROJEKTPLAN - STRUKTUR, ROLLER OCH UPPFÖLJNING

PROJEKTPLAN - STRUKTUR, ROLLER OCH UPPFÖLJNING PROJEKTPLAN - STRUKTUR, ROLLER OCH UPPFÖLJNING Mats Johansson Maraton Konsult AB 08:30 Inledning och syfte: Projektmål och indikatorer samt exempel Övergripande struktur för projektplan Uppföljning och

Läs mer

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Datum: 9 maj 2012 Plats: Varbergs kurort En väg in Möten 1 gång i månaden där entreprenörer/arrangörer får träffa alla berörda enheter på en gång. För att sedan

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

Typ EU-medel / Europeiskt territoriellt samarbete / Sverige-Norge / Innovativa miljöer Status. Projekt

Typ EU-medel / Europeiskt territoriellt samarbete / Sverige-Norge / Innovativa miljöer Status. Projekt Typ EU-medel / Europeiskt territoriellt samarbete / Sverige-Norge / Innovativa miljöer Status Skickad Sparad 2015-02-23 Mottagare Länsstyrelsen i Jämtlands län Allmänna uppgifter Projektets namn EcoINSIDE

Läs mer

Protokoll Dnr 0104/11 Rådsmöte, Göteborg-Oslo-samarbetet 1 mars 2011, Göteborg

Protokoll Dnr 0104/11 Rådsmöte, Göteborg-Oslo-samarbetet 1 mars 2011, Göteborg Protokoll Dnr 0104/11 Rådsmöte, Göteborg-Oslo-samarbetet 1 mars 2011, Göteborg 1) Välkommen Ordföranden, Anneli Hulthén, öppnar mötet och hälsar välkommen till Göteborg samt överlämnar ordförandeskapet

Läs mer

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Vad är en innovativ miljö för mig? Tänkbart förslag till generellt svar: Ett liv där jag ofta

Läs mer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 MONTERINGSDELER MONTERINGSDELAR Del nr. Beskrivelse Antall Antall til 4,3m. til 3,6m. A Stolpe, øvre del 6

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-1-10

DIARIENUMMER N30441-1-10 BESLUT SMÅPROJEKT 2010-02-16 DIARIENUMMER N30441-1-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Handelskammaren Mittsverige Att: Dick Jansson Kyrkogatan 26 852 32 Sundsvall

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-118-08

DIARIENUMMER N30441-118-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-09-03 DIARIENUMMER N30441-118-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting / Länskulturen Att: Karin Kvam Krondikesvägen 93

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Mittnorden Samarbete över gränserna

ÅRSBERÄTTELSE. Mittnorden Samarbete över gränserna 2008 ÅRSBERÄTTELSE Mittnorden Samarbete över gränserna 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FRA LEDEREN VERKSAMHET 2008 PRIORITERADE SAMVERKANSOMRÅDEN STRATEGISK PÅVERKAN MITTNORDISKT UNGDOMSNÄTVERK MITTNORDISKA KULTURDAGARNA

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-21-11

DIARIENUMMER G30441-21-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-03-18 DIARIENUMMER G30441-21-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

AOG:s ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2002

AOG:s ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2002 AOG:s ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2002 Arbetsgruppens mål Arbetsgruppens mål för utbyggnaden av väg E6 och järnvägen mellan Oslo och Göteborg är: att väg E6 byggs ut till fyra fälts väg med mittdelare.

Läs mer

StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt

StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt Carl-Gunnar Hanaeus, SCB Therese Karlsson, SCB 2011-08-18 1 Huvudpunkter Statistikens syfte och innehåll Bakgrund till StatNord Smakprov

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 EU-program och finansiering, Trollhättan 10 nov, 2015 Annika Nordenstam 1 Gränsöverskridande samarbeten EU:s sammanhållningspolitik (ERUF, ESF, SF): 1/3 av

Läs mer

Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten Anders Jönsson Tågstrateg Telefon: +46 40 675 30 24, +46 72 599 77 98 E-post: anders.e.jonsson@skane.se PROJEKTPLAN Datum 2015-10-26 1 (8) Tågstrategi

Läs mer

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och kan delta lite mer i idrottsaktiviteter. Där idrottens behov av ledare är

Läs mer

Projekt: Söka gammalt Skapa Nytt Hantverksmat för gammal och ung

Projekt: Söka gammalt Skapa Nytt Hantverksmat för gammal och ung BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-33-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Jämtlands län, Eldrimner Att: Anna Berglund 831 86 Östersund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Plats och tid Stadshuset, Strömstads kommun, 12 juni, 2009 kl. 09.30 11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

Remiss Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering inför perioden 2018-2029

Remiss Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering inför perioden 2018-2029 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum 2016-03-02 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-1509 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering

Läs mer

Biogass - Avfall till Energi - det ultimata återvinningssystemet Sirkulær Bioøkonomi. Biogass Oslofjord

Biogass - Avfall till Energi - det ultimata återvinningssystemet Sirkulær Bioøkonomi. Biogass Oslofjord Biogass - Avfall till Energi - det ultimata återvinningssystemet Sirkulær Bioøkonomi SYFTE Projektet består av en rad aktiviteter som inbegriper hela värdekedjan vars syfte är att ta fram underlag för

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

Kontaktintensitet Norge - Sverige Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen

Kontaktintensitet Norge - Sverige Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Kontaktintensitet Norge - Sverige Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Frivillig samarbeidsallianse for kommuner og fylkeskommuner som selv regner seg som en del av Osloregionen.

Läs mer

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region Om Mälardalsrådet Samverkansorganisation och mötesplats för storregionala utvecklingsfrågor Politiskt styrd organisation Medlemmar: 57 kommuner, 5 landsting, 5 associerade Fokusområden Infrastruktur och

Läs mer

Spelförebyggande insatser för arbetslivet

Spelförebyggande insatser för arbetslivet Spelförebyggande insatser för arbetslivet Et prosjekt av og med Alna Sverige Förening Kenneth Dahlgren Akan kompetansesenter, lanseringsseminar Oslo Kongressenter 31. mai Periode: 2012-2015 Tilnærming:

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun Version: PA1 Revisionsdatum: 2014-06-03 Upprättad av: Aun Henriksson, Anna Eklund, Yvonne Edenmark Lilliedahl Granskad/ av Birgitta Elvås, kommunchef Revision A beslutas av: kommunfullmäktige Näringslivsstrategi

Läs mer

Näringsstrukturer i KUSK-området

Näringsstrukturer i KUSK-området Projekt KUSK Temagrupp Näringsliv Näringsstrukturer i KUSK-området Handledare: Henning, Martin (martin.henning@keg.lu.se) Temagrupp: Daisley, Annika (annika.daisley@fyrbodal.se) Kömmits, Urmas (urmas.kommits@vgregion.se)

Läs mer

Young Baltic Narratives ungas filmer inom Central Baltic Archipelago and Islands

Young Baltic Narratives ungas filmer inom Central Baltic Archipelago and Islands - KUN 2009-09-15, p 4 KUN 2009/536 Handläggare: Kerstin Olander Young Baltic Narratives ungas filmer inom Central Baltic Archipelago and Islands 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen GO-samarbetet Kommunikationsgruppen MÖTESPROTOKOLL NR 1:2008 Tid och plats för mötet Onsdagen den 27 februari kl. 12.00-15.30 hos Banverket, Göteborg Närvarande Ing-Cristine Ericson Samferdselsetaten Oslo

Läs mer

Svenska synpunkter på höghastighetståg

Svenska synpunkter på höghastighetståg IVA Väst seminarium Oslo 2015-01-13 Svenska synpunkter på höghastighetståg Jörgen Einarsson Region Väst Varför behövs nya transportförbindelser? Den Skandinaviska 8-miljoners-staden. Nationella nyttor.

Läs mer

SÖ 2003: 36. Avtale mellom Kongeriket Sverige og Kongeriket Norge om forenklet behandling

SÖ 2003: 36. Avtale mellom Kongeriket Sverige og Kongeriket Norge om forenklet behandling Nr 36 Avtal med Norge om enklare förfarande och kortare frister vid tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Göteborg-Oslosamarbetet

Verksamhetsplan 2015 Göteborg-Oslosamarbetet Göteborg-Oslosamarbetet 1 Inledning Projektet Coinco North II/ The Scandinavian 8 Million City avslutas 31 oktober 2014. GO-samarbetet har haft en viktig roll i att komplettera de insatser som genomfördes

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-20-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-20-08 BESLUTS 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-20-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting Filmpool Jämtland Att: Eva Aspling Krondikesvägen

Läs mer

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-30 DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Johan Kullander 651 84 Karlstad Projekt: Träteknisk utbildning

Läs mer

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla?

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Cecilia Ferm Thorgersen Professor i musikpedagogik Luleå Tekniska Universitet (Lektor i estetiska lärprocesser Uppsala Universitet) FN Artikel

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016

Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016 Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016 Dalarna Innehåll Om Hela Sverige ska leva Dalarna 1 Vårt uppdrag enligt våra stadgar: 2 Om verksamhetsplanen 2 Strategi för 2016 2018 3

Läs mer

Peter Eriksson Innovatum

Peter Eriksson Innovatum Peter Eriksson Innovatum SYFTE Projektet består av en rad aktiviteter som inbegriper hela värdekedjan vars syfte är att ta fram underlag för att öka investeringar i biogasproduktion och användning Flera

Läs mer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Problemlösarna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 10 jenter og 12 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Läs mer

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Kommunikationsplan Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Utarbetat av Sekretariatet Göteborg-Oslo-samarbetet Julia Wadman Madeleine Johansson Göteborg-Oslo-samarbetet

Läs mer

DIARIENUMMER 304-631-13. Projekt: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer som konkurrenskraft

DIARIENUMMER 304-631-13. Projekt: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer som konkurrenskraft BESLUT PROJEKT 2013-03-25 DIARIENUMMER 304-631-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrichs 831 25 Östersund Projekt: Samhällsentreprenörskap

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa Modern järnväg mellan Oslo och Göteborg på rätt spår. PÅ INITIATIV AV: DNB KPMG Norske Skog Borregaard SPACEGROUP DB International COINCO e.v. MarLife Norsk-Svenska

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

9. Nytt från RUS Bör gå ut nästa vecka om hälsofrämjande mötet, anteckningar, samhällsekonomiska plattformen, labb hållbara livsstilar m.m.

9. Nytt från RUS Bör gå ut nästa vecka om hälsofrämjande mötet, anteckningar, samhällsekonomiska plattformen, labb hållbara livsstilar m.m. RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte 24 september 2015 Lync-möte, kl. 13-15. Närvarande: Magnus Eriksson (anteckningar), Emilie Vejlens, Carl-Johan Sanglert, Marie Vallin, Jens Mattsson, Monika Puch,

Läs mer

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Delområden Nordens Gröna Bälte: Jämtlands och Västernorrlands län, Nord- och Sör-Tröndelags fylken Inre Skandinavien: Värmlands och Dalarnas län, Hedmarks

Läs mer

DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2013-06-17 DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen Att: Kristina Carling Verkstadsgatan 1 652

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-33-10 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-33-10 DELOMRÅDE NGB BESLUT Jamtli Att: Anna Hansen Box 709 831 28 Östersund Projekt: Kulturarvets hantverk Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands

Läs mer

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...

Läs mer

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Utfärdare: Avdelningen för tillväxt Ver 2 Versionshantering Datum: Redigerare: Godkänd av: 1: 2011-07-08 xx 2: 2012-01-25 David Schubert 3: 2012-01-27

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg Anneli Hulthén

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

Periodeplan. Huldreheim

Periodeplan. Huldreheim Periodeplan Huldreheim Våren 2016 Periodeplan för hösten 2016 på Huldreheim Välkommen till sista halvdel av barnehageåret. I denna periodeplanen kan ni läsa om vad vi har tänkt att arbeta med fram till

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Peter Eriksson Fredrik Grund Innovatum

Peter Eriksson Fredrik Grund Innovatum Peter Eriksson Fredrik Grund Innovatum SYFTE Projektet består av en rad aktiviteter som inbegriper hela värdekedjan vars syfte är att ta fram underlag för att öka investeringar i biogasproduktion och användning

Läs mer

Vad lär ni eleverna? 2

Vad lär ni eleverna? 2 Vad lär ni eleverna? 2 I Nämnaren nr 14/2 redovisar Ankar Jylltorp ett exempel på hur elever i åk 7 behandlar ett matrecept, dels under en lektion i hemkunskap, dels på lektioner i matematik. Eleverna

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-47-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Uddevalla kommun Att: Lena Tegenfeldt Stadshuset, Utvecklingsavdelningen

Läs mer

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2006-2016

Strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2006-2016 FÖRSLAG nr 2 Sid 1 av 10 Upprättad av: Datum: Version: lars.forslof@ljusdal.se 2006-08-29 0.6 Strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2006-2016 INNEHÅLL Versionshistorik... 1 Godkännande... 1 1 Sammanfattning...

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning 2012-03-19 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning Den 22 februari 2012 beviljade Arvsfonden

Läs mer

Projektplan Industriell Dynamik

Projektplan Industriell Dynamik Projektplan Industriell Dynamik Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning och utveckling... 2 1.3 Projektets syfte... 3 1.4 Projekt tid... 3 2. Projektets mål... 4 2.1

Läs mer