Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet"

Transkript

1 Göteborg-Oslosamarbetet

2 1 Inledning Den 18 oktober 2013 antogs ett nytt samarbetsavtal för GO-samarbetet. Förändringarna från tidigare samarbetsavtal innebär bland annat: De fem parterna utgör GO-rådet två stycken representanter utses av respektive part till GO-rådet. Färre antal arbetsgrupper än tidigare: 1) Innovativt näringsliv/arbetsmarknad samt 2) Hållbara och effektiva transportsystem. Arbetsgrupperna utser operativa grupper som engageras i arbetet, med exempelvis universitet och andra aktörer engagerade. Utifrån dessa förändringar blir verksamhetsåret ett omtag kring hela GO-samarbetet för ett strategiskt starkare och effektivare samarbete. Under året ska de nya operativa grupperna etableras och påbörja ett långsiktigt arbete för att stärka regionen, med tydliga insatser för att exempelvis förbättra järnvägskapaciteten och minska restiden mellan Oslo-Göteborg. Detta ska kompletteras med konkreta utåtriktade aktiviteter för att under stärka GO-regionen och samarbetet. Till en stark arbetsmarknad i GO-regionen hör också ett tätt samarbete mellan kommun/region, akademi och näringsliv, där vi under året ser utvecklingsmöjligheter för samarbetet vad gäller exempelvis kompetensutveckling och att attrahera nya etableringar inom utvalda områden. Projektet Coinco North II/ The Scandinavian 8 Million City löper ut under året, där GO-samarbetet har en viktig roll i att komplettera de insatser som genomförs av projektet, samt stödja processen för en fortsättning av projektet. Under påbörjas en ny programperiod i EU för åren Ett utkast till nytt operativt program för Interreg V A Öresund-Kattegatt-Skagerrak har tagits fram av regionerna i området och sänts till respektive regering. Ett av de tematiska områdena för perioden ska vara att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur. Standarden och kapaciteten på väg- och järnvägsinfrastrukturen i korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn har i utkastet till det operativa programmet pekats ut som en sträcka som behöver förbättras för att reducera kostnader och spara tid för transport av personer och gods. Norges regering lade i november 2013 fram ett förslag till Stortinget om finansiering på 100 miljoner norska kronor för en ny utredning för en höghastighetstågsförbindelse mellan Göteborg-Oslo, vilket har fört fram behovet av en förbättrad förbindelse mellan Köpenhamn-Göteborg-Oslo i såväl nationell som lokal media under hösten. Förslaget ligger i allra högsta grad i linje med GO-samarbetets ambitioner om öka mobiliteten på ett hållbart sätt i regionen.

3 2 Vision, mål & strategi Vid GO-rådsmötet den 22 mars 2013 antogs ett nytt strategidokument med vision, målsättningar och strategi för GO-samarbetet, som utgör grunden för verksamheten. Vision Göteborg-Oslo-regionen ska vara en ledande, hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för att uppleva, bo, verka och utvecklas. Övergripande mål Göteborg-Oslo-samarbetet skall bidra till att: a. regionen blir en ledande europeisk region med hållbara transporter och ett starkt näringsliv. b. utveckla och profilera det gränsregionala samarbetet mellan Sverige och Norge. Strategi för att uppnå målsättningarna För att nå målen skall man: a. Identifiera och samverka om gemensamma möjligheter inom EU-finansierade program. b. Genom aktivt bruk av regionens europakontor profilera regionen i en europeisk kontext. c. Stärka samarbetet internt i regionen genom att skapa ett årligt återkommande mötesforum, ett GO-ting i form av en större konferens med brett deltagande, både politiskt och från näringslivet d. öka kännedomen om gränssamarbetet på nationell nivå i de båda länderna. GO-rådets och kontaktgruppens roller GO-rådet har det övergripande ansvaret för utformningen och genomförandet av samarbetet. GO-rådet formulerar riktlinjer för verksamheten, följer upp och säkerställer implementering av beslut samt beslutar om utbetalning av medel till projekt till annan verksamhet. Kontaktgruppen ansvarar för att förse GO-rådet med tillräcklig information för att kunna fatta beslut som är förankrade hos respektitive part och att besluten i GO-rådet genomförs och följs upp.

4 3 Aktiviteter Verksamhetsåret Övergripande aktiviteter De övergripande aktiviteterna för verksamhetsåret, som kontaktgruppen tillsammans med sekretariatet ansvarar för, tar sin utgångspunkt i den antagna strategin för GO-samarbetet. Identifiera och samverka om gemensamma möjligheter inom EU-finansierade program Under påbörjas en ny programperiod i EU för åren -2020, och GO-samarbetet kommer att vara en naturlig utgångspunkt for projektpartnerskap. De två arbetsgrupperna Innovativt näringsliv/arbetsmarknad och Hållbara och effektiva transportsystem ska inom respektive grupp bland annat fokusera på att finna möjligheter till ansökningar i kommande ansökningsprocess. De två mest aktuella programmen är Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS) og Horizon Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak har som en viktig funksjon å knytte sammen Europa 2020-strategien for smart og bærekraftig vekst med nasjonale planer og de regionale og lokale utviklingsplanene. Programmet skal medfinansiere prosjektaktiviteter som bidrar til å løse felles, grenseoverskridende problemer. Partene i GO har deltatt i utformingen av det nye Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak og programmets innretning samsvarer med GO-samarbeidets strategiske mål og fokusområder. I følge tidsplanen skal det nye programmet godkjennes av EU-Kommisjonen medio og første utlysningsrunde ventes å komme ila høsten. Horizon 2020 Horizon 2020 er en viderføring av EUs tidligere rammeprogram for forskning. Programmets overodnede mål er at Europa gjennom en aktiv innovasjonspolitikk skal nå målene om smart-, inkluderende og bærekraftig vekst (EU 2020). Horizon 2020 skal bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver innenfor temaer som blant annet energi, klima og transport. Denne utviklingen skal skje gjennom et tett samarbeid mellom FoU-institusjoner, næringsliv og offentlige aktører. Horizon 2020 krever dette samspillet for at prosjekter skal få støtte, til forskjell fra tidligere rammeprogram. GO-samarbeiet kan derfor spille en viktig rolle med å bringe disse aktørene sammen. Genom aktivt bruk av regionens europakontor profilera regionen i en europeisk kontext I tillegg til aktiv bruk av EU-programmene, kan profilering av regionen i Brussel bidra til ønsket politisk fokus og dermed investeringer i blant annet infrastruktur. Dette er ikke bare viktig for regionen og GO-samarbeidet, men også for aktører fra regionen som for eksempel ønsker partnere for Horizon 2020-prosjekter. GO-samarbeidet vil derfor aktivt bruke de tre representationskontorene i Brussel til å fremme både regionen, GO-samarbeidet og aktører som er viktige i regionen. Hvilke konkrete aktører og hvilke faglige innretninger dette arbeidet skal ha, utredes av faggruppene og kontaktgruppen og besluttes av GO-rådet.

5 4 Aktiviteter For foreslås det følgende aktiviteter i samarbeid med representationskontorene i Brussel: Det utarbeides en engelsk versjon av GO-strategien som regionskontorene kan dele ut sammen med eget profileringsmateriell. Denne bør inneholde en presentasjon av regionen, samt utvalgte næringer. Dette gjøres i samarbeid med næringsgruppen. De tre regionskontorene bidrar dermed til en bevisstgjøring av GO som en viktig region i Europa. Regionskontorene bidrar aktivt til å fremme FoU-institusjoner og næringslivet i regionen i ERRIN-nettver ket og på andre arenar. Regionskontorene informerer aktivt om ulike arenaer, som for eksempel EU:s SME week, Sustainable Energy Week, Green days, transport days etc, og ser i samarbeid med kontaktgruppen på hensikts messighet og mulighet for engasjement for GO-koordinert deltakelse. 8. Januar arrangeres det GO-seminar i Europaparlamentet. Juni: regionskontorene ser sammen med kontaktgruppen og arbeidsgruppen for næring, på mulighetene for et seminar under EUs Sustainable Energy Week. Oktober, regionskontorene arrangerer en mottakelse under Open Days uken. Relevante aktører i regionen presenteres kort. November, nytt seminar om utvalgt tematisk mål i Brussel. Gjerne i samarbeid med ERRIN. Skal danne grunnlag for innovasjonssamarbeid innenfor Horizon Stärka samarbetet internt i regionen genom att skapa ett årligt återkommande mötesforum, ett GO-ting i form av en större konferens med brett deltagande, både politiskt och från näringslivet Medan GO-rådet, kontaktgruppen och arbetsgrupperna strikt omfattar de fem parter som står bakom samarbetsavtalet, så är det önskvärt med ett årligt forum där rådets ledamöter och andra företrädare för de fem parterna diskuterar gränssamarbetet, och då framför allt inom de utpekade fokusområdena, med andra viktiga externa parter från exempelvis den nationella nivån, näringsliv, akademi, organisationer, kommuner, etc. En första sådan konferens, med arbetsnamnet GO-ting, hålls under en halv dag i anslutning till GO-rådets möte i Göteborg 14 oktober och får karaktären av kick-off för det nya GO-samarbetet. Programmet läggs av kontaktgruppen och ska omfatta seminarier inom såväl infrastruktur- som näringslivsområdet. Eftersom nya EU-program startar under ska också relevanta Interreg-program ges utrymme vid konferensen. Deltagande ska vara så öppet som möjligt. Evenemanget blir därmed också ett tillfälle att göra GO-samarbetet mer känt. Kommande år ska evenemanget cirkulera geografiskt. Öka kännedomen om gränssamarbetet på nationell nivå i de båda länderna

6 5 Aktiviteter För att öka kännedomen om gränssamarbetet och förståelsen för GO-samarbetet på nationell nivå planeras följande aktiviteter under året: Det planeras två informationsmöten om GO-samarbetet under för politiker från GO-regionen på nationell nivå. Ett möte ska äga rum för representanter för regionen i Stortinget under våren, samt ett möte för ledamöter från Västsverige i Sveriges Riksdag efter det allmänna valet i september. Målsättnin gen för dessa möten är att öka engagemanget hos de nationella politikerna från GO-regionen i frågor som GO-samarbetet driver. Nordiskt nutidsforum äger rum i Kungälv den 4-7 juni för att fira 200 år av fred mellan de nordiska länderna. Under dessa dagar planeras olika arrangemang med beslutsfattare från nationell, regional och lokal nivå från de nordiska länderna. Projektet The Scandinavian 8 Million City planerar att närvara med olika aktiviteter under dessa dagar. GO-samarbetet ska emellertid också synliggöras under arrangemanget genom en monter med bemanning för att sprida information om samarbetet. Som nytillträdd Samferdselsminister i Norges regering har Ketil Solvik-Olsen påpekat vikten av att förbättra järnvägskapaciteten och minska restiden mellan Oslo Göteborg, samt att Norges regering i november 2013 lade fram ett förslag till Stortinget om finansiering på 100 miljoner norska kronor för en ny utredning för en höghastighetstågsförbindelse mellan Göteborg-Oslo. Det har även förts samtal mellan Norges och Sveriges infrastrukturministrar, där de är överens om ett administrativt samarbete mellan berörda departement som ska värdera möjliga insatser för järnvägssträckningen mellan Oslo-Göteborg. Projektet The Scandinavian 8 Million City försöker åstadkomma ett möte med Danmarks, Norges och Sveriges infrastrukturministrar när slutrapporten för projektet ska presenteras den 9 april. Projektet arbetar också för att infrastrukturministrarna ska träffas under Nordiskt nutidsforum i Kungälv, med målet att få till stånd en avsiktsförklaring om att inleda ett arbete för gränsöverskridande infrastrukturplanering längs med korridoren Oslo Köpenhamn. GO-samarbetet ska verka för att Norges och Sveriges regeringar tillsammans kan föra fram en utredning för sträckan Oslo-Göteborg så snart som möjligt. Dock ska GO-samarbetet och The Scandinavian 8 Million City komplettera och stödja varandras insatser, inte tränga ut varandra. GO-rådet bör därför vid rådsmötet den 8 januari diskutera om GO-samarbetet ska anordna någon egen aktivitet där exempelvis Norges och Sveriges infrastrukturministrar bjuds in till ett möte med rådet för att diskutera järnvägsförbindelsen mellan Oslo-Göteborg. En kommunikationsplan för samarbetet antogs av GO-rådet den 25 februari Sedan dess har emellertid GO-samarbetet förändrats med bland annat färre antal arbetsgrupper än tidigare. En revidering av kommunikationsplanen ska därför genomföras under utifrån den nya struktur som finns för samarbetet. Beslut om den reviderade kommunikationsplanen ska kunna fattas vid rådsmötet den 14 oktober.

7 6 Innovativt näringsliv & arbetsmarknad Arbetsgruppen Innovativt näringsliv/arbetsmarknad En stark region med ett konkurrenskraftigt näringsliv och en attraktiv livsmiljö lockar till sig arbetskraft och etableringar. Gränsregionalt samarbete ska stärka och utveckla innovativa miljöer, främja ett dynamiskt näringsliv och öka tillgängligheten för regionens näringsliv. För att skapa fler företag och arbetstillfällen i regionen behövs satsningar på såväl befintligt näringsliv som på nyföretagande. Att skapa arenor och nätverk för samverkan i regionen ökar och stärker konkurrenskraften i ett globalt perspektiv, vilket är en central del för GO-samarbetet Övergripande målsättningar Arbetsgruppen för innovativt näringsliv och arbetsmarknad ska bidra till att stärka den hållbara tillväxten inom GO-regionen och skapa förutsättningar för att stärka konkurrenskraften och förstora arbetsmarknaden. Den ska verka för att underlätta och stimulera nya etableringar, handel, partnerskap, samarbeten, projekt, forskning och innovation, samt erfarenhetsutbyten mellan näringslivet i GO-regionen. Verksamhetsåret Den strategiska arbetsgruppen ska under etablera fyra operativa grupper som valts ut utifrån att de är områden och branscher som kan bidra till att utveckla och stärka GO-regionen. De operativa grupperna ska arbeta långsiktigt utifrån de övergripande målsättningarna. Samtliga operativa grupper ska arbeta utifrån Triple Helix samverkan, det vill säga att det ska finnas deltagare från kommun/region, näringsliv och akademi. Samtliga grupper ska undersöka möjligheter till att finna EU-finansiering, exempelvis genom ÖKS och Horizon 2020, för potentiella samverkansprojekt inom respektive område. Identifiering och tillsättning av aktörer till de operativa grupperna ska ske av den strategiska arbetsgruppen senast under februari månad. De operativa grupperna rapporterar löpande om sitt arbete till den strategiska arbetsgruppen. Som anges i samarbetsavtalet ansvarar den strategiska arbetsgruppen för att informera kontaktgruppen om löpande aktiviteter, mötesagenda och protokoll från respektive operativ grupps möten, samt att ordförande i den strategiska arbetsgruppen avrapporterar till samarbetets rådsmöten. Den strategiska arbetsgruppen ska sammanträda vid två tillfällen under. De operativa grupperna ska sammanträda åtminstone vid två tillfällen under. Övergripande aktiviteter Den strategiska arbetsgruppen ansvarar för att det under året hålls ett tematiskt möte, i samarbete med Tillväxtverket och Interreg-sekretariatet, med fokus på näringslivsmöjligheter inom ÖKS-programmet. Det ska också hållas ett näringslivsseminarium i samarbete med Norsk-Svenska Handelskammaren med fokus på näringslivsrelationer inom GO-området. Inbjudan ska gå ut brett till näringslivsaktörer med norsk-svenska relationer. Målsättningen är att sprida kunskap om GO-samarbetet, skapa nätverk och bidra till erfarenhetsutbyten.

8 7 Innovativt näringsliv & arbetsmarknad Den strategiska arbetsgruppen ska tillsätta operativa arbetsgrupper inom följande områden: Fordonsindustri Omfattar fordonsindustrin och dess underleverantörer, där elfordon, säkerhet och autonom körning områden där GO-regionen kan ligga i framkant för utveckling och demoprojekt. Det pågår initierade diskussioner om diverse demoprojekt för tunga godstransporter och infrastruktur för flytande metan, elfordon, vätgas och möjligen även med fokus på shipping och energieffektivisering. Inom området finns också ett behov av kompetensförsörjning med bland annat brist på civilingenjörer. Den operativa gruppen ska fokusera på att skapa nya projekt/partnerskap inom området och förbättra matchning mellan framtida kompetensbehov och nya studenter vid GO-regionens lärosäten. Inom detta område ska samverkan ske med arbetsgruppen Hållbara och effektiva transportsystem så att insatserna kompletterar varandra. Energi Detta område omfattar produktion av förnyelsebara bränslen, lagring av grön energi, marin energi, (förnybar energi från vind, vågor och tidvatten), solenergi. smart energi med exempelvis energistyrningssystem, energieffektivisering i fastigheter, samt frågan om hur industriell restvärme används i storskaliga fjärrvärmenät. Gruppen ska fokusera på investeringar och etableringar, erfarenhetsutbyte, forskning och innovationssamarbeten och kompetenstillförsel inom området. Life Science Göteborg respektive Oslo/Akershus utvecklar för närvarande Life Science-kluster, där det finns goda möjligheter till att gemensamt skapa ett globalt starkt Life Science-kluster inom GO-regionen. Ett exempel på samarbete inom regionen mellan Norge och Sverige är den avsiktsförklaring som träffats mellan det norska fastighetsbolaget Sveanor och Sahlgrenska Universitetssjukhuset om ett idékoncept för Life Science-klustret vid Medicinarberget. Gruppen ska fokusera på att attrahera finansiering, investeringar, kvalificerad kompetens och företagsetableringar inom området, finna samarbetsprojekt och etablera nya nätverk. Maritima operationer och maritim teknologi Innefattar sjöfart, hamnverksamhet, offshoreolja och -gas, underleverantörer av teknik och tjänster. Det finns en bred kompetens inom GO-regionen inom området, både gällande forskning inom akademin såväl som verksamhet från världsledande företag. Gruppen ska vara en plattform för att skapa nätverk, erfarenhetsutbyten och projekt mellan aktörer i regionen.

9 8 Hållbara & effektiva transportsystem Arbetsgruppen Hållbara och effektiva transportsystem Med att knyta samman kunskaps- och kompetensmiljöer och skapa en sammanhängande innovations- och arbetsmarknadsregionen vill man stärka den gränsregionala integrationen och tillväxtmöjligheten i GO-regionen. Förutsättningen för detta är att öka mobiliteten på ett hållbart sätt genom att stärka infrastrukturutbyggnaden internt i storstadsregionerna och mellan dessa. Att bygga ut ett konkurrenskraftigt transportsystem för person och godstransporter med reducerad resetid och ökad kapacitet, kommer att gynna både näringslivet, invånarna och miljön. Övergripande målsättningar Arbeidsgruppen for bærekraftige og effektive transportsystem skal arbeide for økt kapasitet og økt bruk av miljøvennlige drivstoff og slik bidra til at regionen blir ledende innen tilgjengelighet og bruk av miljøvennlig transport. Verksamhetsåret Den strategiska arbetsgruppen ska under etablera operativa grupper som valts ut utifrån områden som kan bidra till att utveckla och stärka GO-regionen. De operativa grupperna ska arbeta långsiktigt utifrån de övergripande målsättningarna. Gruppene ska undersöka möjligheter till att finna EU-finansiering, exempelvis genom ÖKS och Horizon 2020, för potentiella samverkansprojekt inom respektive område. Identifiering och tillsättning av aktörer till de operativa grupperna ska ske av den strategiska arbetsgruppen senast under februari månad. Arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i arbeidet som er gjort i regi av prosjektet The 8 Million City og vurdere videreføring av konkrete aktiviteter etter at prosjektet er avsluttet. Et prioritert område for GO vil være å følge opp arbeidet med de nasjonale transportplanene for å sikre en felles skandinavisk planlegging og utbygging av viktig infrastruktur. Arbeidsgruppen skal identifisere og igangsette konkrete prosjekter/aktiviteter knyttet til transportplanarbeidet. EUs program for utbygging av grensekryssende infrastruktur i Europa, TEN-T (Trans-European Transport Network), har som mål å oppnå et multimodalt europeisk nettverk som integrerer transport på land, til sjøs og i luften. Sverige kan søke programmet om finansiering av infrastrukturprosjekter, og arbeidsgruppen skal identifisere og planlegge aktuelle prosjekter. Av EU-programmene utpeker Interreg ØKS og Horizon 2020 som spesielt relevante for prosjekter i GO-sammenheng. Arbeidsgruppen skal i forkant av de første utlysningsrundene i skaffe seg oversikt over programmenes innretning, prosjekt- og partnerskapskrav og forberede aktuelle prosjektpartnerskap og søknader. De operativa grupperna rapporterar löpande om sitt arbete till den strategiska arbetsgruppen. Som anges i samarbetsavtalet ansvarar den strategiska arbetsgruppen för att informera kontaktgruppen om löpande aktiviteter, mötesagenda och protokoll från respektive operativ grupps möten, samt att ordförande i den strategiska arbetsgruppen avrapporterar till samarbetets rådsmöten. Den strategiska arbetsgruppen ska sammanträda åtminstone vid två tillfällen under. De operativa grupperna skal utarbeide egne møteplaner for aktivitetene under.

10 9 Hållbara & effektiva transportsystem Övergripande aktiviteter Arbeidsgruppen for infrastruktur skal i forbindelse med lanseringen av de nye programmene Interreg ØKS og Horizon 2020 arrangere et tematisk møte med nasjonale kontaktpunkt/sekretariat for å identifisere muligheter for prosjekter innen infrastukturområdet. Som en del av oppfølgingen av prosjektet The 8 Million City, skal arbeidsgruppen ila arrangere en infrastrukturkonferanse for å kommunisere resultater og videreføre påvirkningsarbeidet mot regionale og nasjonale myndigheter. Arbeidsgruppen skal vurdere oppfølging og/eller igangsettelse av prosjekter innen disse temaene: Utbedring av jernbanen på strekningen Oslo-Gøteborg, med spesielt fokus på strekningen kalt The Missing Link En grønn godskorridor for vei, bane og sjøtransport i tråd med EUs krav til bruk av miljøvennlige drivstoff Utbygging av en sammenhengende el-ladestruktur og hydrogenstationstruktur på strekningen Oslo-Gøteborg og oppfølging av EUs krav til infrastruktur for alternative drivstoff ITS intelligente transportsystemer for smartere, sikrere og renere transport på hovedveinettet mellom Oslo og Gøteborg Identifisere aktuelle planleggings-/investeringsprosjekter for jernbane og/eller knutepunktutvikling med finansieringsmuligheter fra TEN-T Tiltak for å sikre at all vekst i storbytrafikk skjer ved kollektivtrafikk, sykkel og gange Tiltak innen logistikkfeltet for å sikre en grønn bydistribusjon

11 10 Budget års budget har en tydlig koppling mellan denne och gällande verksamhetsplan då planerade aktiviteter ska kunna härröras till den gällande budgeten ur ett realistiskt perspektiv. Överskjutande medel från 2013 består av insastser från parterna efter beslut vid rådsmötet 18 okt Insatserna reducerades dock till NKr per part (baserad på den låga aktivitetsnivån som varit under 2013 pga mål - och strategiarbetet) samt att alla parter numera betalar lika mycket i kontignent enligt beslutat nytt samarbetsavtal (tidigare har svenska parter betalat 525 Nkr och norska 350 Nkr). I de överskjutande medlen ingår ca 150 Nkr av vad som återstod av de 837 Skr som fördes över från 2012 till De 837 Skr har använts till lönekostnader för sekretariatet, resor och mötesrepresentation samt kvarvarande utbetalningar för aktiviteter genomförda av arbetsgrupperna under 2012 men där kostnaden bokförts våren Vid arbetet med års budget har man tagit hänsyn till tidigare kostnader inom samarbetet för aktiviteter såsom seminarier, utredningar etc men också tagit höjd för nya aktiviteter kopplade till Bryssel/EU. I den nya organsiationen är arbetsgrupperna uppdelade i en strategisk och en operativ arbetsgrupp, med två olika budget för sina aktiviteter. Insaterna för parterna är beslutat till 85 Nkr men med flexibilitet att under året kunna ta in ytterligare insatser om så krävs pga ökade aktiviteter inom målet för samarbetet. Intäkter(NOK) Oslo kommune 85 Akershus fylkeskommune 85 Østfold fylkeskommune 85 Göteborgs Stad 85 Västra Götalandsregionen 85 Överskjutande medel från SUMMA 1825 Kostnader(NOK) Arbetsgruppen Innovativt näringsliv & arbetsmarknad Budget (NOK) Övergripande aktiviteter/strategiska gruppen 150 Operativa grupper 150 Arbetsgruppen Hållbara & effektiva transportsystem SUMMA 300 Övergripande aktiviteter/strategiska gruppen 150 Utredningar/projekt inom temaområden 300 GO-sekretariatet SUMMA 450 Personalkostnader+OH 600 Resor 50 Aktiviteter SUMMA 650 GO-ting 100 Information & tryck 100 Aktiviteter & påverkan i Bryssel 200 Representation möten 25 SUMMA 425 Totala kostnader 1825

12 11 Tidplan Tidplan 8 januari - GO-rådsmöte och seminarium i Europaparlamentet, Bryssel 17 januari - Horizon 2020 launch Bioeconomy 3 februari - DSA/8 million city styrgruppsmöte, Göteborg 9 april - 8 million city slutkonferens, Stockholm Maj Näringslivsseminarium med norsk-svenska handelskammaren (näringslivsgruppen) 4-7 juni - Nordiskt nutidsforum, Kungälv 5 juni - 8 million city seminarium, Kungälv Juni Näringslivsgruppen värderar tillsammans med kontaktgruppen och representationskontoren i Bryssel om GO-samarbetet bör anordna seminarium under EU Sustainable Energy Week Juni ev. 8 million city på Bornholm, Folkemötet (inget eget utan som programpunkt i andras aktiviteter) Juli ev. 8 million city på Almedalen (inget eget utan som programpunkt i andras aktiviteter) Augusti - projektseminarium i anslutning till första utlysningen i ÖKS (näringslivsgruppen) 14 oktober GO rådsmöte/go-ting, Göteborg Oktober - GO reception under Open days, marknadsföring av relevante aktörer i regionen, Bryssel 31 okt 8 million city avslutas November - nytt seminarium om utvalt tematiskt mål i Bryssel. Gärna i samarbete med ERRIN, som kan grundlägga innovationssamarbete innanför Horizon De strategiska arbetsgrupperna ska under första kvartalet återkomma med en detaljerad aktivitetsplan för de operativa grupperna.

Verksamhetsplan 2015 Göteborg-Oslosamarbetet

Verksamhetsplan 2015 Göteborg-Oslosamarbetet Göteborg-Oslosamarbetet 1 Inledning Projektet Coinco North II/ The Scandinavian 8 Million City avslutas 31 oktober 2014. GO-samarbetet har haft en viktig roll i att komplettera de insatser som genomfördes

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 EU-program och finansiering, Trollhättan 10 nov, 2015 Annika Nordenstam 1 Gränsöverskridande samarbeten EU:s sammanhållningspolitik (ERUF, ESF, SF): 1/3 av

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Naturbruksgymnasiet Nuntorp Att: Thor Kempe Nuntorp

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-11-24 Diarienummer KSN-2015-2171 Kommunstyrelsen Almedalsveckan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens

Läs mer

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Närvarande: Mats Eriksson, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Ann Charlotte Stenkil, Eva Borg, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com BAKGRUND Beslut 18 november att ta fram ett «dokument/positionspapper/propagandamaterial» som översiktligt beskriver DSA:s viktigaste frågor att bevaka och påverka och som kan användas i den utåtriktade

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Gröna Kronoberg är en politiskt beslutad strategi för länets utveckling som talar om hur det ska vara att bo och leva i Kronoberg 2025. Ett stort antal aktörer och

Läs mer

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Diarienummer: 342-7226-2015 Tryck:, Härnösand 2015 Denna handlingsplan går att få i alternativt format. Förord Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, för

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-1-10

DIARIENUMMER N30441-1-10 BESLUT SMÅPROJEKT 2010-02-16 DIARIENUMMER N30441-1-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Handelskammaren Mittsverige Att: Dick Jansson Kyrkogatan 26 852 32 Sundsvall

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017.

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. 2015-01-28 PM Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. Bakgrund Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjöns status och havet som kontaktväg betytt och betyder

Läs mer

Rumslig strategisk planering på regional nivå

Rumslig strategisk planering på regional nivå Rumslig strategisk planering på regional nivå Fredagsakademi Region Örebro Dagens presentation: Hur ser dagens regionalisering ut? Rumslig organisering och planering Några exempel från Åttamiljonerstaden

Läs mer

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden:

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: maj 2014 Detta är årets femte rapport om bevakning och påverkan av de prioriterade områdena för Stockholmsregionens Europaförening 2014. Innehållsförteckning

Läs mer

UTSKOTTSFÖRSLAG. Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat. Nordiska rådet. 1. Utskottets förslag

UTSKOTTSFÖRSLAG. Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat. Nordiska rådet. 1. Utskottets förslag UTSKOTTSFÖRSLAG Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat 1. Utskottets förslag och miljö- och naturresursutskottet föreslår att rekommenderar de norska, svenska

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Rapport Sida: 1 av 6 Dnr. Af-2014/139813 Datum: 2014-03-21 Region Skåne Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Arbetsförmedlingen har tagit del av Regions Skånes

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan 1(30) INFORMATION 2014-01-28 Dnr 3.2.17-2297 13 Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan Dokumentet i sin helhet består av både anvisningar, färdigskriven text och luckor där ni på länsstyrelserna

Läs mer

Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien

Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien CSR-konferens i Malmö, 19 maj 2016 Lone Hylander, projektrådgivare Varför är vi här idag? Vill vara med att lösa viktiga samhällsutmaningar Vill hjälpa

Läs mer

Ca 70% av lagstiftning som påverkar svenska kommuner har sitt ursprung i EU.

Ca 70% av lagstiftning som påverkar svenska kommuner har sitt ursprung i EU. Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel GR 29 september 2015 Ca 70% av lagstiftning som påverkar svenska kommuner har sitt ursprung i EU. Vad gör en lobbyist? Hur var det nu då? Europeiska

Läs mer

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005.

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005. 41464_sö_23 05-12-28 10.11 Sida 1 Nr 23 Avtal med Norge om ändring av och tillägg till avtalet den 7 augusti 2002 (SÖ 2005:22) om den nya Svinesundsförbindelsen Stockholm den 1 juli 2005 Regeringen beslutade

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Delområden Nordens Gröna Bälte: Jämtlands och Västernorrlands län, Nord- och Sör-Tröndelags fylken Inre Skandinavien: Värmlands och Dalarnas län, Hedmarks

Läs mer

Policy för Region Skånes internationella arbete

Policy för Region Skånes internationella arbete 2015-01-19 FÖRSLAG Per-Olof Persson Strateg internationella relationer Koncernstab kansli, Möten & Internationella relationer Tel: 040 675 32 26 / 0768 87 07 43 E-post: per-olof.persson@skane.se Policy

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla?

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Cecilia Ferm Thorgersen Professor i musikpedagogik Luleå Tekniska Universitet (Lektor i estetiska lärprocesser Uppsala Universitet) FN Artikel

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU-programenheten Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt samarbete A. Gränsregionalt

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND Fastställd av regionfullmäktige 2014-06-16, 98. Syftet med Region Gotlands internationella strategi är att vara ett verktyg för förtroendevalda och anställda inom regionen samt att fungera som stöd och

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige 1. Inledning CONCORD Sveriges uppdrag är att inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik bedriva påverkans- och informationsarbete med fokus

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

INTERNATIONELLA SEKRETARIATET VÄRMLAND I VÄRLDEN

INTERNATIONELLA SEKRETARIATET VÄRMLAND I VÄRLDEN INTERNATIONELLA SEKRETARIATET VÄRMLAND I VÄRLDEN Utgiven av: Länsstyrelsen Värmland Foto: Länsstyrelsen Värmland Form: Catrin Hasewinkel Tryckår: 2009, reviderad 2010 Publ. nr: 2009:25 ISSN: 0284-6845

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen Praktikrapport Praktikplats: Central Sweden, Belgien Praktikperiod: 16 augusti - 16 januari, heltid Handledare: Maria Lunander, Director, Central Sweden Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Bruxelles, Belgique,

Läs mer

RMS (Roll, Mål & Sammanhang)

RMS (Roll, Mål & Sammanhang) RMS (Roll, Mål & Sammanhang) Uppdrag: Övergripande Mål (syfte): Näringslivs- och utvecklingschef, en nyinrättad tjänst. Att initiera och genomföra aktiviteter i syfte att stimulera och stärka bilden av

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan Rapport från Läkemedelsverket 2013-01-31 Dnr 1.2-2013-4123 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

Södertörnskonferensen den 14 januari 2010

Södertörnskonferensen den 14 januari 2010 Södertörnskonferensen den 14 januari 2010 KONFERENSDOKUMENTATION Innehåll SÅ HÄR HAR DET SETT UT och SÅ HÄR SER DET UT Konferensens förslag till ändringar samt val av de viktigaste punkterna i nulägesbeskrivningen

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Inriktning Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är denna policy som är antagen av kommunfullmäktige. Internationella policyn anger de

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-21-11

DIARIENUMMER G30441-21-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-03-18 DIARIENUMMER G30441-21-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Diarienummer (Fylls i av Region Skåne) Ansökningsdatum: 2015-09-22 (uppdaterad 2015-09-30) Namn på verksamhet/satsning/projekt: Acceleratorprogram: PUPIE - Pop Up Programme for International

Läs mer

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB Skicka svaren till remissvar@ framtidsjobb.nu eller Remissvar Socialdemokraterna, Slottsgatan 154, 602 20 Norrköping senast den 15 november Förord till

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2006 Utgiven i Helsingfors den 19 juli 2006 Nr 54 55 INNEHÅLL Nr Sidan 54 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

GAS nyhetsbrev #4. Länsgemensam genomsnittsprislista framtagen

GAS nyhetsbrev #4. Länsgemensam genomsnittsprislista framtagen GAS nyhetsbrev #4 God fortsättning på det nya året! Jag vill börja med att tack för samarbetet under 2011 och önska en god fortsättning på det som säkert blir ett händelserikt år. Tiden går fort då man

Läs mer

Näringslivsprogram fö r Ljusnarsbergs kommun 2016-2019

Näringslivsprogram fö r Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 [9191 LJUSNARSBERGS WJ KOMMUN ALLMÄNNA UTSKOTIET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (27) Sammanträdesdatum 2016-01-13 Au 2 Dnr KS 0031/2016 Näringslivsprogram fö r Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 Ärendebeskrivning

Läs mer

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-30 DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Johan Kullander 651 84 Karlstad Projekt: Träteknisk utbildning

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentationen utgår från ESF samordnarnas anteckningar och är redigerade för att få liknande form. Syftet med dokumentationen är att andra snabbt ska

Läs mer

Protokoll Dnr 0104/11 Rådsmöte, Göteborg-Oslo-samarbetet 1 mars 2011, Göteborg

Protokoll Dnr 0104/11 Rådsmöte, Göteborg-Oslo-samarbetet 1 mars 2011, Göteborg Protokoll Dnr 0104/11 Rådsmöte, Göteborg-Oslo-samarbetet 1 mars 2011, Göteborg 1) Välkommen Ordföranden, Anneli Hulthén, öppnar mötet och hälsar välkommen till Göteborg samt överlämnar ordförandeskapet

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Sektorprogram: Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 ANP 2007: 760 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007

Läs mer

Genomförande av Värmlandsstrategin

Genomförande av Värmlandsstrategin PM Sida 1(5) Datum 2015-11-30 Dnr RV 2013-626 Enheten för kommunikation Malin Wikner, 054-701 10 77 malin.wikner@regionvarmland.se Odd Råberg, 054-701 10 97 odd.raberg@regionvarmland.se Enheten för regional

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 VP PALEMA 2016.docx Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 PALEMA s ändamål och uppgift, enligt ändamålsparagrafen, är att verka för en förbättrad vård och

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Datum: 9 maj 2012 Plats: Varbergs kurort En väg in Möten 1 gång i månaden där entreprenörer/arrangörer får träffa alla berörda enheter på en gång. För att sedan

Läs mer

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-09-24 LS 1405-0688 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa

Läs mer

Regionalfonden Västsverige & Urbact

Regionalfonden Västsverige & Urbact Regionalfonden Västsverige & Urbact Linnea Hagblom Thanos Pinakas Helena Gidlöf (SKL) 1 Kort om Tillväxtverket Kontor på 9 orter Cirka 350 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland

Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS INTRESSEFÖRENING...3 INTRESSEFÖRENINGEN SÖDRA SMÅLAND.3 VISION...4 VERKSAMHETSIDÉ 4

Läs mer

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr Rambudget 2015-2016 förklaring och motivering av budgetposter Intäkter 2015-2016 Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr - Myndigheten för Ungdom och Civilsamhällsfrågor är vår största bidragsgivare.

Läs mer