EU-projekt COINCO North II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU-projekt COINCO North II"

Transkript

1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur Datum Diarienummer RS Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslås besluta om deltagande i COINCO (corridor of innovation and cooperation) North II med totalt svenska kronor i perioden september 2011 december Sammanfattning I CONCO North II ingår partners från Köpenhamn till Oslo. Den politiska överbyggnaden är samarbetskommittén den Skandinaviska Arenan. Projektet kommer att ha fokus på transportinfrastruktur som ryggraden i utvecklingen av regionen (hård infrastruktur) och etablering av permanenta samarbetsstrukturer mellan kunskap och kompetensmiljöer i korridoren (mjuk infrastruktur). Projektet stämmer mycket väl överens med våra strategiska mål och strategier, bland annat skapandet av Strategiska allianser och prioriteringen av Västkustbanan. Bakgrund Region Halland har under senaste åren deltagit i EU-projekten COINCO (med partners från Tyskland, Danmark och Sverige i stråket Belin Oslo) och senast COINCO North (endast Göteborg-Oslo området inklusive Halland). Region Halland har valt att delta i projekten för att de stödjer strategierna Här skapar vi fördelar av läget och inom detta Skapa strategiska allianser samt Här skapar vi bodrömmar som är formulerade i den regionala utvecklingsstrategin: Halland bästa livsplatsen. De stödjer också prioriteringen av Kuststråket

2 2(6) som gjorts i infrastrukturområdets program: Systemanalys för Halland och Regional infrastrukturplan Inför mötet med den Skandinaviska Arenan den 17 augusti 2011 aktualiserades en fortsättning av projektet COINCO North. I COINCO North II utvidgas projektområdet från att ha varit begränsat till Göteborg-Oslo samarbetet inklusive Halland till att även omfatta Öresundsregionen. På mötet beslutades att man skulle påskynda arbetet med ansökan för att kunna göra en sådan redan i september månad. Ett argument för detta var att projektet är angeläget och att insatser måste göras redan nu för att påverka utformandet av det nya TEN-T (Transeuropean Network). Ett annat att de medel som finns tillgängliga i ÖKS (programområdet för Öresund - Kattegatt Skagerack) håller på att ta slut. De politiska representanterna på mötet (ordf. Pia Kinhult och vice Annelie Hultén) menade att det var möjligt att lämna besked om deltagande innan den 20 september eftersom man var överens om att projektet var angeläget. Projektets syfte COINCO North II, The Scandinavian 8 Million Region, bygger vidare på samarbetsstrukturerna och kunskapsunderlaget som är framtaget i COINCO och COINCO North. Projektets målsättning är att knyta samman kunskaps- och kompetensmiljöer mellan Oslo och Köpenhamn, med hjälp av miljövänlig mobilitet, för att skapa en integrerad arbetsmarknad med global konkurrenskraft. Detta blir möjligt genom: Fokus på transportinfrastruktur som ryggraden i utvecklingen av regionen (hård infrastruktur) Etablering av permanenta samarbetsstrukturer mellan kunskap och kompetensmiljöer i korridoren (mjuk infrastruktur) Mål och målgrupp Knyta samman regionen. Skapa regional, nationell och internationell uppmärksamhet om stråket riktat mot beslutsfattare på nationellnivå och inom EU.

3 3(6) Tidplan: Projektet planeras pågå september december Projektägare: Oslo kommun Lead Partner: Troligen Business Region Göteborg (Lead partner representerar projektet gentemot EU). Budget Budget för projektet: ca 30 miljoner Norska kronor. Utgångspunkten var att varje partner deltar med Norska kr/år men projektet för nu diskussioner med olika partners om vilken med vilken nivå man kommer att delta i projektet. Region Halland går enligt förslaget in med totalt Svenska kr (ca Norska kronor). Medel hämtas ur anslaget regional medfinansiering av EU-projekt. Denna summa håller på att förankras i projektet. På Region Hallands styrelsemöte kommer vi att kunna redovisa resultatet av finansieringsdiskussionerna och eventuellt kommer då en justering av vår föreslagna nivå att behöva göras. Budget fördelning inom WP: WP1, Inter City-tog/Snabbtåg och Green Freight Corridor 25 % WP2 Höghastighetståg (HHT) 25 % WP3 Kunskapsbaserad näringslivsutveckling 25 % WP 4 Nordic Filmlab 10 % WP 5 Information 5 % WP 6 Management 10 % Förslag till budget Region Halland, motfinansieras med lika mycket från EU 2011 (Svenska kronor) Kontant In-kind Kontant In-kind Kontant In-Kind kr kr kr kr kr kr Samarbetspartners: Akershus Fylkeskommune Østfold fylkeskommune Västra Götalandsregionen

4 4(6) Göteborg Stad BRG Chalmers Helsingborg kommun Region Skåne Regin Halland Malmö København Region Hovedstaden Region Sjælland Trafikverket Jernbaneverket Statens Vegvesen Styrning och innehåll i projektet Den politiska samarbetskommittén den Skandinaviska Arenan kommer att utgöra styrgrupp för projektet. Till detta kommer en tjänstemanna grupp med representanter från samtliga partners att finns. WP1 Inter City-tog/Snabbtog og Green Freight Corridor (Akershus Fylkeskommune) Huvudfokus är en systematisk och samordnad utbyggnad av järnvägsinfrastrukturen i Den nordiska triangeln. Arbetet består i att utreda och analysera följande frågeställningar: - Betydelsen av COINCO-korridoren i relation till Den Nordiske Triangel och EU. - Analysera samhällsnyttor och miljövinster av en ny och modern järnvägsförbindelse mellan Oslo-Göteborg-Öresund. - Ta fram förslag till ett attraktivt och effektivt järnvägssystem som både tar hänsyn till nationella Inter City och höghastighetsambitioner samt gods på järnväg utifrån ett Green Freight Corridor perspektiv. - Utföra en värdering av aktuella finansierings- och organisationsmodeller för att förverkliga en samordnad utbyggnad av järnvägen. WP2 Höghastighetståg (HHT) (Oslo kommun/partner från Öresundsregionen)

5 5(6) I WP2 kommer man att utreda HHT (höghastighetståg) i samarbete med nationella utredningar. Arbetet kommer att ha följande utgångspunkter: - Etablera The Scandinavian 8 Million Region som en del av en gemensam skandinavisk vision för utbyggnad av HHT-nätverk med anslutning till kontinentens HHT. - Kartlägga effekterna av en höghastighetsbana avseende arbetsmarknadsintegration, bostads- och näringslivsutveckling. - Utreda effekterna av mellanliggande stopp i förhållande till befolkningstillväxt och näringslivsutveckling. - Global konkurrenskraft: Utarbeta ett statstikunderlag för korridoren där de potentiella vinsterna med en gemensam arbetsmarknadsregion kan analyseras. WP3 Kunskapsbaserad näringslivsutveckling (Göteborg/Chalmers) Målet för arbetet inom WP3 är att utveckla permanenta samarbetsrelationer knutet till Life Sciende, IKT och miljöteknologi (Clean Tech) och utveckla denna Nordiska innovationskorridor som ledande inom entreprenörskap genom följande aktiviteter: - Utveckla permanenta samarbetsrelationer - Positionera regionen i ett nordiskt och globalt perspektiv som ledande inom entreprenörskap och utbildning. - Kartlägga aktörer och strategiska förutsättningar för utveckling av framtidens innovationer och e-hälsa. - Lyfta fram ungas behov och intressen i processen med skapandet av en sammanhållen region. WP4 Nordic Filmlab (Business Region Göteborg) - Utvidga samarbetet i Nordic Filmlab till att inkludera Region Skåne och Köpenhamn. - Arrangera en filmtävling där Skandinaviska miljöer blir inbjudna att visa framtidspotentialen i en 8 miljoners region. WP5 Information Kommunikationsarbetet ska synliggöra projektet och klargöra krav, förväntningar, möjligheter och utmaningar.

6 6(6) Motiv för Region Halland att delta i projektet Region Halland har i sin omvärldsanalys beskrivit att Sveriges befolkning koncentreras allt mer till två större och storstadsdominerade områden. Det är Stockholm Mälardalen Östergötland och Göteborg Halland Skåne. Under 2000-talet har dessa två områden ökat sin folkmängd med över invånare, medan resten av landet totalt sett har en oförändrad folkmängd. I detta projekt finns ambitioner att arbeta med att integrera arbetsmarknadsregionerna i stråket, en utveckling som i hög grad skull gynna Halland. Projektet ligger väl i linje med strategin Skapa strategiska allianser.. Att den Skandinaviska Arenan är styrgrupp för projektet innebär att den politiska representationen i projektet är på en hög nivå. Detta medför att politiken i Halland får tillgång till politiska forum för diskussioner om regional utveckling och infrastrukturfrågor i ett större perspektiv. Ett mycket tungt argument för projektet är att det har huvudfokus på vårt viktigaste infrastrukturobjekt: Västkustbanan. Ett av projektets syften är att verka för utbyggnad av den hårda infrastrukturen i stråket gentemot nationell och EU-nivå. Detta innebär att projektet kan bli en viktig plattform för det fortsatta arbetet för ett komplett dubbelspår på Västkustbanan. Det material som tas fram i projektet kommer också att kunna användas både i infrastruktur- och kollektivtrafikplaneringen. Inom delprojektet kunskapsbaserat näringslivsutveckling finns möjligheter att utveckla samarbeten om innovationer med de främsta universiteten. Ett område som projektet ska arbeta med är e-hälsa vilket även är ett prioriterat område på Region Halland. I delprojektet som handlar om film kan vi genom projektet knyta värdefulla kontakter och få möjlighet att marknadsföra de filmmiljöer som finns i Halland och det arbete som Film i Halland gjort. Region Halland Gösta Bergenheim Regionstyrelsen ordförande Catarina Dahlöf Regiondirektör

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-11-07 RS130045 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 Regionstyrelsen Förslag till Regional infrastrukturplan

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

1 (2) Landstingsrådsberedningen

1 (2) Landstingsrådsberedningen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0538 Landstingsstyrelsen Avtal angående inträde i gemensam projektorganisation för Götalandsbanan Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

Det öppna Skåne Regional utvecklingsstrategi för Skåne 2030

Det öppna Skåne Regional utvecklingsstrategi för Skåne 2030 01054 1(2) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-03-26 RS140055 Region Skåne J A Hedlunds väg 291 89 Kristianstad Det öppna Skåne

Läs mer

Nordisk infrastruktur

Nordisk infrastruktur Nordisk infrastruktur Anteckningar från konferensen i Helsingborg, 23 september 2009 Inledning och välkomsthälsning Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne Jerker Swanstein inledde

Läs mer

FramtidsFrö i Halland 2013-2015

FramtidsFrö i Halland 2013-2015 01054 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Uc/Regional Samverkan 2013-07-19 RS130134 Rutger Herlin, Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070-570 44 43 Regionstyrelsen FramtidsFrö i Halland 2013-2015

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Efter att presidiet berett ärenden till styrelsen har ytterligare två brådskande ärenden inkommit till Kommunförbundet Norrbotten. Avseende en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen GO-samarbetet Kommunikationsgruppen MÖTESPROTOKOLL NR 1:2008 Tid och plats för mötet Onsdagen den 27 februari kl. 12.00-15.30 hos Banverket, Göteborg Närvarande Ing-Cristine Ericson Samferdselsetaten Oslo

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION GÖTEBORG

ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION GÖTEBORG www.businessregion.se www.facebook.com/businessregiongoteborg Box 111 19, 404 23 Göteborg Telefon: 031-61 24 02 Fax: 031-61 24 01 Besöksadress: Norra Hamngatan 14, Göteborg PRODUKTION: RUBRIK FOTO: MIKAEL

Läs mer

STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag

STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag GÖTEBORG Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg HALMSTAD Laholm Båstad Ängelholm Maria HELSINGBORG Landskrona Kävlinge Lund MALMÖ Enkelspår Dubbelspår Innehåll

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Nyhetsbrev från sammanträdet 28 oktober 2014

Nyhetsbrev från sammanträdet 28 oktober 2014 Sida 1 av 6 Ser mailet konstigt ut? Klicka här för att öppna i webbläsare. Nyhetsbrev från sammanträdet 28 oktober 2014 Som politiker och tjänsteman i Västra Götalandsregionen och kommunerna kan du här

Läs mer

En handlingsplan för Skånes maritima sektor

En handlingsplan för Skånes maritima sektor Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Område samhällsplanering Enheten för miljöstrategier BILAGA 1 Peter Askman Miljöstrateg 044-3093293 peter.askman@skane.se Datum 2015-02-27 Dnr 1300749

Läs mer

Madeleine Nazak Haghighat. Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch

Madeleine Nazak Haghighat. Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch Madeleine Nazak Haghighat Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch Bo Hamrå (Sekretariat, VGR/Interreg Sverige-Norge): På gamla Svinesundsbron finns en röd och en grön lampa för att ange styrbord

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap Maj 2012 1 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie

Läs mer

GRs årsredovisning 2014 2015-05-18. Göteborgsregionens kommunalförbund

GRs årsredovisning 2014 2015-05-18. Göteborgsregionens kommunalförbund 2015-05-18 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2014 1 2 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2014 3 Index Arbetsformer...16, 20 Avslutade projekt 2014...11 Barn- och jämställdhetsperspektivet...10

Läs mer