Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden"

Transkript

1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret RH08288 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur REGIONSTYRELSEN Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner - upprättat förslag till genomförandeavtal - upprättat förslag till avsiktsförklaring. Sammanfattning Regionstyrelsen föreslås godkänna upprättade förslag till genomförandeavtal respektive avsiktsförklaring för Kattegattleden. Bakgrund Kattegattleden är ett nationellt utpekat pilotprojekt i Sverige för att utveckla cykelturismen. Ambitionen är att skapa en bilfri cykelled längs kusten från Göteborg till Helsingborg som kännetecknas av kärnvärdena havsnära, fylld av upplevelser och i stort sett bilfri. Planeringsarbetet för att färdigställa leden har pågått sedan Det är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, två regioner och tio kommuner. Region Halland och andra parter går nu in i en intensivare fas för arbetet med Kattegattleden med målet att inviga leden våren En förutsättning för detta är att leden är utbyggd i så stor utsträckning som möjligt till Inom Halland deltar Region Halland, fem kommuner och Trafikverket i projektet. En gemensam avsiktsförklaring föreslås ligga till grund för det fortsatta arbetet där alla parter har ansvar för att arbeta för ett förverkligande av projektet.

2 2(2) Utbyggnaden av leden finansieras med statliga medel genom nationell och regional infrastrukturplan, och med kommunala medel. Trafikverket har i uppdrag att under 2013 ta fram förslag till nationell plan liksom Region Halland har i uppdrag att ta fram förslag på regional infrastrukturplan För att genomförandet av Kattegattprojektet ska vara möjligt är det helt avgörande att det även fortsättningsvis finns avsatta medel i dessa två planer. Genomförandeavtal Trafikverket har upprättat förslag till genomförandeavtal mellan Trafikverket, Region Halland och Region Skåne. Avtalets syfte är att reglera ansvarsfördelningen och parternas ekonomiska åtaganden för Kattegattleden. Regionstyrelsen föreslås godkänna detta förslag. Avsiktsförklaring Region Halland har upprättat förslag till avsiktsförklaring mellan Region Halland, Trafikverket och de fem berörda kommunerna. Förslaget har behandlats i Chefsgrupp Halland den 6 mars och kommunberedningen den 13 mars och reviderats utifrån synpunkter från dessa möten. Regionstyrelsen föreslås godkänna upprättat förslag. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Jörgen Preuss Biträdande regiondirektör

3 Sida 1 (3) Ärendenummer: TRV 2013/22208 Genomförandeavtal för Kattegattleden 1 Parter Mellan Trafikverket Region Syd och Region Väst, nedan kallat Trafikverket, och Region Skåne och Region Halland, nedan kallad regionerna, träffas följande genomförandeavtal. Avtalets syfte är att reglera ansvarsfördelningen och parternas ekonomiska åtaganden för Kattegattleden. 2 Bakgrund Kattegattleden är en turistcykelled mellan Göteborg och Helsingborg. Leden förverkligas i ett samarbetsprojekt mellan Region Halland, Region Skåne, Trafikverket, REV (Riksförbund Enskilda Vägar), Göteborg, Kungsbacka, Halmstad, Varberg, Falkenberg, Laholm, Båstad, Ängelholm, Höganäs och Helsingborg. Det huvudmannaskap som krävs för att kunna utmärka Kattegattleden representeras tillsvidare av projektorganisationen kring Kattegattleden. 3 Åtgärd Trafikverket och regionerna planerar att tillsammans förverkliga felande länkar i Kattegattleden. 4 Ansvarsfördelning - Genomförande Genomförande av åtgärder regleras separat i avtal med kommunerna. 5 Ansvarsfördelning - Finansiering Trafikverket och regionerna planerar att tillsammans förverkliga felande länkar i Kattegattleden genom en statlig finansiering av 50%. Kommunerna finansierar de övriga 50%. Den statliga medfinansiering kan bestå av medel från den regionala planen och/eller medel från den nationella planen. Undantag kan förekomma i fördelningen mellan statliga finansiering och kommunal medfinansiering. Dessa undantag ska skriftligen godkännas av berörda parter.

4 Sida 2 (3) Vardera part står för sina egna interna kostnader (tid, resor m.m.). Trafikverkets kostnader i form av projektledning och annan expertis (för att kunna driva projektet) ingår i respektive delprojekt. 6 Tidplan och organisation Parter eftersträvar att Kattegattleden kan invigas före sommaren Garanti 8 Avtalets giltighet Detta avtal är giltigt under förutsättning att regionala och nationella medel finns tillgängliga enligt planerna. 9 Övrigt Tvist på grund av denna överenskommelse ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, om inte parterna enas om skiljeförfarande.

5 Sida 3 (3) Av detta avtal är 4 exemplar upprättade och utväxlade. Göteborg, Halmstad, För Trafikverket Region Halland Jörgen Einarsson, planeringschef Trafikverket Region Väst Kristianstad, Region Skåne

6 (2) Datum Diarienummer Avsiktförklaring avseende Kattegattleden i Halland Kattegattleden (Helsingborg-Göteborg) är avsedd att bli en cykelturistled av hög internationell klass havsnära, upplevelserik och i huvudsak bilfri. Erfarenheter från utländska föregångsexempel visar att Kattegattleden bör ha goda möjligheter att medverka till utveckling och ökad sysselsättning inom besöksnäringen både lokalt och regionalt. Regeringen har utsett Kattegattleden till ett nationellt pilotprojekt. Syftet med denna avsiktsförklaring är att ge samtliga berörda samarbetsparter i Halland, det vill säga Region Halland, fem kommuner och Trafikverket, möjlighet att gemensamt uttala sitt stöd för projektet. Enligt projektets tidsplan ska leden invigas våren 2015, men samtliga samarbetsparter är medvetna om att genomförandet av hela ledens sträckning kan komma att tidsmässigt påverkas av oförutsedda händelser som överklaganden. Beträffande några delsträckor finns dock fortfarande osäkerhet om den exakta förläggningen (till exempel genom naturreservat). Dock är redan nu mer än halva sträckan bilfri och andra delar är under projektering eller utbyggnad. Utbyggnaden av Kattegattleden finansieras gemensamt med statliga medel (genom länstransportplan och nationell plan) och av kommunerna. För enskilda vägavsnitt träffas avtal mellan Trafikverket och berörd kommun och beträffande nyttjande av enskilda vägar träffas avtal mellan berörd vägförening och kommun. För att kunna genomföra ett projekt av denna storleksordning med många berörda offentliga och privata aktörer och intressenter krävs en väl fungerande projektorganisation. För rätt att använda det nya nationella vägvisningssystemet för cykelleder för skyltning av Kattegattleden krävs en huvudman som tar ansvar för ledens grundläggande kvalitet och dess framtida drift och underhåll. Avsikten är att varje berörd väghållare ansvarar för sin del av drift och underhåll under den gemensamma projektorganisationens ledning. Det huvudmannaskap som krävs för vägvisningssystemet representeras tillsvidare av projektorganisationen kring Kattegattleden. Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: Webb: Org.nr:

7 2(2) Genom att underteckna denna gemensamma avsiktförklaring uttrycker samtliga samarbetsparter sitt fortsatta intresse för Kattegattleden och sin vilja att bidra till finansieringen av leden och dess projektorganisation. Region Halland Gösta Bergenheim. Trafikverket Region Väst Laholms kommun Thomas Jönsson. Halmstad kommun Carl Fredrik Graf. Falkenbergs kommun Varbergs kommun Mari-Louise Wernersson Jörgen Warborn. Kungsbacka kommun Per Ödman Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: Webb: Org.nr: