17 Remiss Mer trygghet och bättre försäkring RS150142

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "17 Remiss Mer trygghet och bättre försäkring RS150142"

Transkript

1 17 Remiss Mer trygghet och bättre försäkring RS Ärendet Region Halland instämmer i förslagen kring en successiv och kunskapsbaserad reformering av socialförsäkringen och stora delar i förändringarna inom ramen för Ett rättvisande inkomstunderlag samt En långsiktig hållbar sjukförsäkring. RH ser positivt på att fortsätta utvecklingsarbetet kring en förbättrad sjukskrivningsprocess, men instämmer inte i förslaget kring att ersättningen till landstingen ska baseras på en ökad rörlig del i förhållande till ohälsotalen. RH har synpunkter på en otydlighet vid beskrivningar av åtgärder för Bättre stöd för återgång i arbete vid ohälsa och ser att förslaget bidrar till en förändring som riskerar göra tidigare framgångsrikt samverkansarbete mellan rehabiliteringsaktörer (Försäkringskassan, arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen och ekonomiskt bistånd/socialtjänst) mer otydligt och för individen osäkert. Flera aktörer har ansvar, men om Försäkringskassans samordningsansvar försvinner minskar tydligheten om vem som har samordningsansvar när individen har behov av detta. Genom att särskilt lyfta det specifika ansvaret i hälso- och sjukvårdens arbete avseende arbetsåtergång via ett lagändringsförslag, krävs mer förändringar med större ekonomiska konsekvenser för hälso- och sjukvården än vad utredningen vill tillstå. Frågor uppstår kring omfattningen av behovet av förändringar i hälso- och sjukvårdens organisation, vem som kan/ska bedriva myndighetsutövning eller annat nödvändigt inflytande på arbetsplatser och ibland mot individen samt hur långt ansvaret sträcker sig för hälso- och sjukvården avseende arbetsåtergång. Förslagen får en påverkan på flera lagar som styr arbetet vilket kan vålla en större otydlighet i tolkningarna. Region Halland saknar en beskrivning av hur Företagshälsovården skulle kunna utvecklas och arbetsinnehållet evidensbaseras då innehållet i begreppet Företagshälsovård inte är definierat i betänkandet. Att som i betänkandet enbart beskriva förhoppningen om en mångfald av insatser inom detta område som ska ge stöd till arbetsgivarna, riskerar att missa målet. Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att anta förslaget till yttrande Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från regionkontoret ( ) Yttrande ( )

2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer RS Regionkontoret Hälso- och sjukvård samt HR-avd Katarina Larborn Utvecklare Kristoffer Bergström HR-strateg Regionstyrelsen Remiss: Mer Trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21), slutbetänkande av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, (S2015/1554/SF) Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att anta förslaget till yttrande. Sammanfattning Region Halland instämmer i förslagen kring en successiv och kunskapsbaserad reformering av socialförsäkringen och stora delar i förändringarna inom ramen för Ett rättvisande inkomstunderlag samt En långsiktig hållbar sjukförsäkring. RH ser positivt på att fortsätta utvecklingsarbetet kring en förbättrad sjukskrivningsprocess, men instämmer inte i förslaget kring att ersättningen till landstingen ska baseras på en ökad rörlig del i förhållande till ohälsotalen. RH har synpunkter på en otydlighet vid beskrivningar av åtgärder för Bättre stöd för återgång i arbete vid ohälsa och ser att förslaget bidrar till en förändring som riskerar göra tidigare framgångsrikt samverkansarbete mellan rehabiliteringsaktörer (Försäkringskassan, arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen och ekonomiskt bistånd/socialtjänst) mer otydligt och för individen osäkert. Flera aktörer har ansvar, men om Försäkringskassans samordningsansvar försvinner minskar tydligheten om vem som har samordningsansvar när individen har behov av detta. Genom att särskilt lyfta det specifika ansvaret i hälso- och sjukvårdens arbete avseende arbetsåtergång via ett lagändringsförslag, krävs mer förändringar med större ekonomiska konsekvenser för hälso- och sjukvården än vad utredningen vill tillstå. Frågor uppstår kring omfattningen av behovet av förändringar i hälso- och

3 2(2) sjukvårdens organisation, vem som kan/ska bedriva myndighetsutövning eller annat nödvändigt inflytande på arbetsplatser och ibland mot individen samt hur långt ansvaret sträcker sig för hälso- och sjukvården avseende arbetsåtergång. Förslagen får en påverkan på flera lagar som styr arbetet vilket kan vålla en större otydlighet i tolkningarna. Region Halland saknar en beskrivning av hur Företagshälsovården skulle kunna utvecklas och arbetsinnehållet evidensbaseras då innehållet i begreppet Företagshälsovård inte är definierat i betänkandet. Att som i betänkandet enbart beskriva förhoppningen om en mångfald av insatser inom detta område som ska ge stöd till arbetsgivarna, riskerar att missa målet. Bakgrund Den 29 april 2010 beslutade regeringen om direktiv som gav en parlamentarisk sammansatt kommitté i uppdrag att se över den allmänna försäkringen vid sjukdom och arbetslöshet. Kommittén har under utredningstiden lämnat tre delbetänkanden SOU 2011:74, I gränslandet, SOU 2012:47 Harmoniserat inkomstbegrepp samt SOU 2013:64 Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsersättningen. I februari 2015 överlämnades slutbetänkandet SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring och är nu föremål för yttrande via remiss. Denna ska vara besvarad till Socialdepartementet senast Region Halland har valt att främst besvara de delar av betänkandet som rör Region Hallands roll som arbetsgivare och vårdgivare. Det gör att vi särskilt understryker delar som vi har synpunkter eller frågetecken inför. Bilaga: Region Hallands yttrande angående remiss SOU 2015:21 Catarina Dahlöf Regiondirektör Karin Möller Hälso- och sjukvårdsdirektör

4 (6) Datum Diarienummer RS Socialdepartementet Yttrande: Mer Trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21), slutbetänkande av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, Dnr S2015/1554/SF Sammanfattning Region Halland instämmer i förslagen kring en successiv och kunskapsbaserad reformering av socialförsäkringen och stora delar i förändringarna inom ramen för Ett rättvisande inkomstunderlag samt En långsiktig hållbar sjukförsäkring. RH ser positivt på att fortsätta utvecklingsarbetet kring en förbättrad sjukskrivningsprocess, men instämmer inte i förslaget kring att ersättningen till landstingen ska baseras på en ökad rörlig del i förhållande till ohälsotalen. RH har synpunkter på en otydlighet vid beskrivningar av åtgärder för Bättre stöd för återgång i arbete vid ohälsa och ser att förslaget bidrar till en förändring som riskerar göra tidigare framgångsrikt samverkansarbete mellan rehabiliteringsaktörer (Försäkringskassan, arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen och ekonomiskt bistånd/socialtjänst) mer otydligt och för individen osäkert. Flera aktörer har ansvar, men om Försäkringskassans samordningsansvar försvinner minskar tydligheten om vem som har samordningsansvar när individen har behov av detta. Genom att särskilt lyfta det specifika ansvaret i hälso- och sjukvårdens arbete avseende arbetsåtergång krävs mer förändringar med större ekonomiska konsekvenser för hälso- och sjukvården än vad utredningen vill tillstå. Frågor uppstår kring omfattningen av behovet av förändringar i hälso- och sjukvårdens organisation, vem som kan/ska bedriva myndighetsutövning eller annat nödvändigt inflytande på arbetsplatser och ibland mot individen samt hur långt ansvaret sträcker sig för hälso- och sjukvården avseende arbetsåtergång. Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: Webb: Org.nr:

5 2(6) Region Halland har en stor andel privata vårdgivare med olika möjligheter och krav på att t. ex dela patientinformation. Det är också svårt för vårdgivarens att ställa krav på vårdleverantörernas samverkansskyldighet och hur denna ska se ut. Vi saknar en beskrivning av hur Företagshälsovården skulle kunna utvecklas och arbetsinnehållet evidensbaseras då innehållet i begreppet Företagshälsovård inte är definierat. Att som i betänkandet enbart beskriva förhoppningen om en mångfald av insatser inom detta område riskerar att missa målet. Kap: 10 Förslag för en långsiktigt hållbar sjukförsäkring Förstärkt ansvar för sjukfrånvaron för hälso- och sjukvården Region Halland ser positivt på ett fortsatt stöd för att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet i hälso- och sjukvården och att utveckla sjukskrivningsprocessen. Vi instämmer inte i förslaget att använda och öka den rörliga delen i Sjukskrivningsmiljarden som ersättningsunderlag till landstingen. Den bygger på förändringar i sjukfrånvaron och är mer komplex än vad hälso- och sjukvården kan påverka och står för sammanfattat resultat av flera aktörers effektivitet, organisation och kompetens samt attityder hos individ och samhälle. Utredningen belyser själv detta i kap Utvecklat försäkringsmedicinskt beslutstöd RH ser positivt på utvecklingen av olika beslutsstöd för att underlätta ställningstagande i sjukskrivningsprocessen samt öka möjligheten för mer ensade bedömningsgrunder och stöd för individen Mer flexibel sjukpenning En mer flexibel sjukpenning kan främja individens möjligheter att komma tillbaka till sitt arbete om det finns en möjlighet till att anpassa sjukpenningsnivån efter det behovet som finns vid rehabilitering. Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: Webb: Org.nr:

6 3(6) Kap 13: Förslag på bättre stöd för återgång i arbete vid ohälsa 13.1 Krav på samverkan införs i hälso- och sjukvårdslagen Betänkandet anger skälet att införa skrivningen om samverkan i hälso- och sjukvårdslagen med motiveringen att det inte är klarlagt hur långt hälso- och sjukvårdens uppdrag sträcker sig avseende rehabilitering tillbaka till arbete. Det kommer inte den föreslagna formuleringen heller att göra. Den förtydligade ansvarsfrågan skapar snarare fler frågetecken. Detta särskilt då samordningsansvaret tas bort från Försäkringskassan. Hälso- och sjukvården i RH har sedan flera år tillbaka arbetat målmedvetet med att utveckla sina samverkansformer som del i rehabiliteringsansvaret för individen. Försäkringskassans samordnande roll har varit tydlig och med deras upparbetade kontaktytor har nödvändig samordning kunnat ske för de personer som kräver flera rehabiliteringsaktörers medverkan. Arbetsförmedlingens roll och möjlighet till medverkan i arbetet har till och från uppfattats som begränsat, med svårigheter att nå handläggare och med större lokala skillnader i förutsättningar för rehabiliteringsarbete. Detta har riskerat att förlänga tiden för nödvändiga insatser. Vad sker om patienten inte ger sitt samtycke till de rehabiliteringsåtgärder som planeras? Hur långt sträcker sig hälso- och sjukvårdens ansvar avseende detta? Den nya patientlagen medger att patienten lättare kan uppsöka olika vårdgivare såväl inom som utom landstinget. Det kan medföra en otydlighet om vem som ansvarar för och har överblick över patientens åtgärder som innebär återgång i arbete. RH anser att det beskrivna ansvaret för arbetsåtergång kommer att öka arbetsuppgifterna i vården och tillsammans med ytterligare tillkommande uppdrag skapa prioriteringssvårigheter. I Region Hallands roll som arbetsgivare är vi nöjda med den samordnade roll som Försäkringskassan har idag. Man har arbetet upp ett kontaktnät och känner väl till formerna för samarbetet. Det är Försäkringskassan som kallar till möten med RH både som arbetsgivare och när RH är vårdgivare för att skapa rehabiliteringsplaner för individen. Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: Webb: Org.nr:

7 4(6) 13.2 Krav på behandlings- och rehabiliteringsplanering införs i hälso- och sjukvården Region Halland instämmer i förslaget om vikten av behandlings- och rehabiliteringsplaner för de patienter som är i behov av dessa. Det som försvårar förståelsen av skrivningen är på det sätt som de olika planerna beskrivs. Det står att Rehabiliteringsplaneringen ska omfatta planerade vårdinsatser och, om möjligt en tidsplan för dessa. De åtgärder som innefattar enbart vård och behandlingsinsatser inom hälso- och sjukvården brukar benämnas vårdplan. De tar vanligen inte med utomstående aktörers medverkan och insatser vilket skulle vara av vikt för en samordnad planering för återgång i arbete utan är en strukturerad medicinsk plan. Denna plan behöver enligt utredningen inte formaliseras utan kan dokumenteras i journal eller på annat lämpligt sätt. Det blir då svårt att se att dessa kan bidra till en strukturerad samordning som dessutom är möjliga att följa upp. Vidare nämner kommittén att individuell plan (SIP) ofta handlar om personer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden och att de inte är aktuella för arbete. RH har inte uppfattat användningen av SIP på detta sätt utan ser det som ett möjligt tydligt verktyg som individen äger och initierar och därmed deltar med i sin rehabilitering. Den individuella planen skulle snarare kunna utgöra det tydligare stöd som efterfrågas vad gäller samordnade insatser oavsett vem som lyfter ärendet i den samordnade rehabiliteringen. Som det är nu riskeras en begreppsförvirring och för många benämningar av planer från olika huvudmän. Genom att öka kompetensen hos alla möjliga rehabiliteringsaktörer kan målet återgång i arbete eller egen försörjning vara en ständigt närvarande rehabiliteringsaspekt som ska tydliggöras som del i SIP när så är möjligt Ekonomiskt stöd för koordineringsfunktioner inom hälso- och sjukvården RH ser positivt på att nu landstingen föreslås tillförsäkras permanenta resurser för koordineringsfunktioner som vi tidigare själva utvecklat med de medel som tillfallit oss inom ramen för Sjukskrivningsmiljarden och Rehabiliteringsgarantin. Då omfattningen av resurstilldelningen är oklar och betänkandet beskriver detta som den enda resursförstärkning som kommer ske i samband med ett utökat ansvar i hälso- och sjukvården finns det en oro för att denna inte kommer att vara tillräckligt stor för att motsvara förväntningarna på vad vården kan åstadkomma. Koordinatorsfunktionen har byggts upp för att motsvara det ansvaret som idag vilar på hälso- och sjukvården för att vi ska kunna möta det på ett tillfredsställande sätt för individen och andra rehabiliteringsaktörer. Funktionen är inte anpassad att ha en särskilt systematisk utökad roll gentemot till ex arbetsgivare där det kan uppstå etiska Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: Webb: Org.nr:

8 5(6) dilemman och ställningstagande i bedömningen av information från arbetsgivaren respektive arbetstagaren/patienten i rollen som behandlare. Det finns många nya aspekter och konsekvenser i denna förhållandevis utökade roll som inte är självklar i sin utformning Öppna jämförelser av sjukskrivningar Det har varit mycket svårt att hitta lämpliga indikatorer för att följa sjuskrivningsprocessen även i det nationella gemensamma arbetet. Det är viktigt att de nationella stöd som tas fram t ex Nationella statistiktjänsten kan möta de behov som finns av uppföljning såväl nationellt som regionalt och på verksamhetsnivå. Förutsättningarna för att kunna lämna uppgifter måste förenklas, jämställas mellan landstingen och andra aktörer och lämnas från samma källor Förtydligande av arbetsgivarens skyldigheter De krav som finns för arbetsgivaren att idag vidta åtgärder som rehabiliterar medarbetaren tillbaka till sitt arbeta regleras idag av AML, socialförsäkringsbalken, LAS och praxis från arbetsdomstolen. Här finns det en otydlighet i utredningen som måste styras upp utifrån vad det menas med samråd med medarbetaren. Ordningen med att Försäkringskassan idag är samordningsansvarig och att arbetsgivaren har en meddelande skyldighet att rapportera dit är idag ett fungerande kontrollinstrument. Detta är ett exempel på en olycklig otydlighet i utredningen som gör att man är inne på många olika lagstiftningsområden såsom patientlagen, arbetsrätten osv. Denna otydlighet kommer få stor påverkan för individens möjligheter att återgå i arbete efter sjukdom på samma sätt blir det svårt för arbetsgivaren att kunna ta sitt arbetsgivaransvar och rehabilitera medarbetaren tillbaka till arbete En förtydligad roll för Försäkringskassan Försäkringskassan beskrivs i det nya förslaget som en part som andra men utan samordningsansvar kring den försäkrade. Som den största skillnaden anger betänkandet att det ska stå klart att de berörda aktörerna självmant ska vidta åtgärder för den försäkrades återgång i arbetet. Detta riskerar bli allas och ingens ansvar. Hur uppföljningsansvaret för Försäkringskassan ska fungera i praktiken och var och när det kommer in i den samordnade rehabiliteringen är svårt att förstå i framställningen. Det är olyckligt att arbetet med att tydliggöra ansvar och roller i den samordnade rehabiliteringen inom RH nu riskerar att bli otydlig och att det utvecklade arbetssättet med särskilt knutna handläggare från Försäkringskassan i vården riskerar att försvinna med förslaget. Försäkringskassan är den myndighet som ser till Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: Webb: Org.nr:

9 6(6) att det blir verkställighet när det gäller genomförandet av rehabiliteringsplaner. De har möjlighet att sätt press både på arbetsgivaren och arbetstagaren Försäkringskassan ska fortlöpande verka för att en rehabiliteringsplan följs och att det vid behov görs ändringar i den Verka för är ett otydligt begrepp. Det är också svårt att se vilken rehabiliteringsplan som åsyftas. Vårdens? Försäkringskassans? Arbetsförmedlingens? Nu finns flera parallella. Vem har mandat att ändra och i vilka planer som omfattar flera aktörers medverkan? Kap 14: Utvecklingsmöjligheter för bättre stöd för återgång i arbete vid ohälsa 14.1 Stöd till arbetsgivarnas insatser för återgång i arbete: fler aktörer och ökad valfrihet RH stöder förslaget att det är av vikt att stödja arbetsgivarnas så att de har förutsättningar att fullgöra det ansvar de har för att få sina anställda tillbaka i arbetet efter en period av ohälsa. Det finns idag ett varierande innehåll i tjänsterna även i företagshälsovård som står som ett samlingsnamn för en del av stödet. Det mest arbetsplatsnära stödet, företagshälsovård, behandlas mycket kort i betänkandet, vilket är svårförståeligt. Det framstår mer som om utredningen vill lösa frågan med företagshälsovårdens roll genom att lägga ansvaret för motsvarande arbetsinsats på hälso- och sjukvården. Det är av vikt att innehållet i det stöd som stimuleras är av evidensbaserad karaktär avseende målet tidiga insatser och arbetsåtergång. Arbetsgivare kan behöva vägledning att förstå vilket innehåll som kan vara rekommenderat för deras verksamhet och har ingen självklarhet som arbetsgivarkompetens. Mats Eriksson Ordförande Regionstyrelsen Catarina Dahlöf Regiondirektör Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: Webb: Org.nr:

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Nr 14. Landstingsstyrelsen. 2015-08-24 Dnr 2015/00001

Nr 14. Landstingsstyrelsen. 2015-08-24 Dnr 2015/00001 2015-08-24 Dnr 2015/00001 Nr 14 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 24 augusti 2015 behandlat ärende angående svar på remiss SOU 2015:21 Mer trygghet och

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Mer trygghet och bättre

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) REMISSVAR 1(27) Datum Diarienummer 2015-08-17 2015-53 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) (S2015/1554/SF) Sammanfattning Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 1 (44) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm LM Ericsons väg 30 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21

Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21 1(32) Socialdepartementet Handläggare TCO Åsa Forsell Asa.forsell@tco.se Mats Essemyr Mats.essemyr@tco.se Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21 TCOs inledande kommentarer TCO har beretts tillfälle

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter 2015-08-17 Rnr 34.15 Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har arbetat

Läs mer

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK.

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK. Socialdepartementet Vår referens/dnr: 63/2015/CBK s.sf@regeringskansliet.se, s.registrator@regeringskansliet.se Er referens/dnr: S2015/1554/SF 2015-08-28 Remissvar Mer trygghet och bättre försäkring (SOU

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-08-17 Dnr.nr: S2015/1554/SF Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21 Handikappförbunden Handikappförbunden

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Bättre sjukskrivningar. handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården

Bättre sjukskrivningar. handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Bättre sjukskrivningar handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Bättre sjukskrivningar Handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Cecilia Unge, cecilia.unge@skl.se

Läs mer

Införande av en rehabiliteringskedja

Införande av en rehabiliteringskedja S2007/11032/SF Införande av en rehabiliteringskedja Promemoria Socialdepartementet Förord Denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

Kommittédirektiv. Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Dir. 2010:48. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010

Kommittédirektiv. Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Dir. 2010:48. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010 Kommittédirektiv Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet Dir. 2010:48 Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010 Sammanfattning av uppdraget En parlamentariskt sammansatt kommitté ges

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen En sjukförsäkring att lita på Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen Mars 2011 Innehåll BAKGRUND: SKENANDE OHÄLSOTAL OCH BRISTANDE REHABILITERING...3 Stor variation över

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Samordna rehabiliteringen

Samordna rehabiliteringen Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk Sjukdom eller funktionsnedsättning arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges

Läs mer

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning)

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning) 2009 01 30 Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning) Projektförslag till Samordningsförbundet Deltagande parter bakom

Läs mer

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49 1(5) Dnr 09-0406 /DE 2009-09-18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besöksadress: Gävlegatan 16 tel: +46 (0)8 457 55 00 texttel: +46 (0)8 457 55 01

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd vägledning för sjukskrivning

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd vägledning för sjukskrivning Försäkringsmedicinskt beslutsstöd vägledning för sjukskrivning reviderad 2012 Försäkringsmedicinskt beslutsstöd vägledning för sjukskrivning 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 1 2 Förord

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer