Den skandinaviska arenan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den skandinaviska arenan"

Transkript

1 Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1

2 SYFTE Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet till samarbetet togs år 2000 av svenska Utrikesdepartementet och idag finns en politisk samarbetskommitté etablerad med representanter från Norge, Sverige och Danmark. Parterna i Den Skandinaviska Arenan är Akershus Fylkeskommune, Göteborgs Stad, Helsingborgs stad, Malmö stad, Københavns kommune, Oslo Kommune, Region Halland, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Östfold Fylkeskommune. DSA:s sekretariat utgörs av sekretariatet för Göteborg-Oslo samarbetet och Öresundskommittén. *Göteborg-Osloregionen avser det geografiska området; Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Östfold fylkeskommune, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Syftet med samarbetet är att verka för att utveckla en europeisk tillväxtkorridor med hög tillgänglighet och fokus på forskning och innovation att stärka tillväxten på ett hållbart sätt och göra regionen mer konkurrenskraftig i ett europeisk och globalt perspektiv regionförstoring och en sammanhållen arbetsmarknadsregion där människor ges bättre pendlingsmöjligheter, tillgång till fler arbetsplatser och där de kan välja att bo på en ort och arbeta på en annan bättre och miljömässigt hållbara transportlösningar för gods och människor ett nära samarbete mellan regionerna i Den Skandinaviska Arenan är nödvändigt för att realisera och säkerställa genomslagskraften gentemot de nationella myndigheterna i de nordiska länderna. Den Skandinaviska Arenan

3 ska arbeta medvetet och systematiskt gentemot omvärlden för att få genomslag för sina lösningar och driva gemensamma frågor Fokus ligger på utvecklingsområden som gagnar hela regionen och där samarbete ger en styrka som varken Göteborg-Osloregionen*, Halland eller Öresundsregionen kan uppnå på egen hand. För ett sådant utvecklingsområde är en utbyggd infrastruktur en förutsättning för att binda samman en stark region som kan markera sig i såväl ett europeisk som ett globalt perspektiv. Den Skandinaviska Arenan täcker en 600 km lång korridor, som sträcker sig från Oslo via Göteborg och sedan vidare söderut till Köpenhamn och Öresundsregionen. Korridoren har cirka 8 miljoner invånare och förbinder två huvudstäder, flera storstäder, några av Nordens viktigaste centra för internationell industri, handel och logistik, forskning och utbildning samt ett rikt utbud av kultur och turistattraktioner. Den Skandinaviska Arenan ska kopplas samman med norra Tyskland och Hamburg för att därigenom skapa en sammanhängande grön tillväxtkorridor. Inom korridoren finns en rad erkända högteknologiska högskolor och forskningsinstitut, och år 2019 etableras European Spallation Source i Lund/ Köpenhamn som tillsammans med Max IV i Lund och motsvarande anläggningar i Hamburg kommer att skapa ett världsledande kluster inom materialforskning. Detta kommer att ge stora möjligheter till utbyggda relationer inom forskning/utbildning och inte minst på arbetsmarknaden, som kan vara till gagn för hela korridoren från Oslo/Göteborg till Öresundsregionen och Hamburg. 3

4

5 STRATEGI Den Skandinaviska Arenans strategi För att realisera målsättningarna är Arenans strategi att 1. etablera snabbtåg/intercitytåg Oslo-Göteborg- Köpenhamn och att dubbelspår, för hastigheter upp till 250 km/t, är fullt utbyggt senast år på sikt etablera höghastighetståg mellan Oslo och Köpenhamn/Kastrup och vidare mot det europeiska höghastighetsnätet 3. skapa en gemensam gränsöverskridande planering i infrastrukturfrågor mellan Sverige, Danmark och Norge 4. prioritera skandinaviska snabb- och höghastighetståg inom ramen för EU och den transnationella europeiska transportinfrastrukturen, TEN-T 5. främja den Nordiska Triangeln. Det innebär snabba, gröna och effektiva transporter mellan de tre skandinaviska huvudstadsregionerna Köpenhamn, Oslo och Stockholm samt Göteborg med Nordens största hamn. 1. Snabbtåg/Intercitytåg mellan Oslo och Köpenhamn/Kastrup och fullt utbyggt dubbelspår Den Skandinaviska Arenan arbetar för att de kommande nationella transportplanerna i Sverige, Danmark och Norge ska prioriteras och säkra en koordinerad utbyggnad av gränsöverskridande Intercitytåg samt kapacitetshöjande åtgärder för etableringen av en grön korridor för godståg, snabbtåg och på längre sikt höghastighetståg till kontinenten. Tågtransport är mer långsiktigt hållbart än biltransport det är både snabbare, säkrare och mer miljövänligt. Om bilens andel av trafiken inte kommer att mindskas, kommer miljöbelastningen att vara oöverstiglig och det kommer att uppstå krav om att leda trafiken utanför storstäderna 5

6 STRATEGI detta sätt kan vi kombinera ökad tillväxt och högre levnadsstandard med en attraktiv miljö som ger goda levnadsvillkor för alla samhällsgrupper. Ett större utbyte mellan människor över nationsgränserna har inneburit ett stadigt ökat resande. Men det är på sikt inte hållbart att flygtransporternas andel av transporterna ökar ytterligare Flygplatser och flygkorridorer kan komma nå sin kapacitetsgräns och behovet för en hållbar och energieffektiv transport kommer att tränga sig på. Höghastighetståg gör tågresorna mer attraktiva och konkurrenskraftiga eftersom de startar och slutar i storstädernas centrum och eftersom in- och utcheckningen är väsentligt snabbare än vid resor med flyg. I såväl Sverige som Norge har det därför genomförts nationella utredningar om höghastighetståg. Båda utredningarna har dock haft ett för snävt nationellt perspektiv. Den Skandinaviska Arenan arbetar för att höghastighetstågen ska ses i ett gränsöverskridande europeiskt perspektiv vilket ger betydligt fler passagerare och därmed bättre ekonomi. Alla analyser visar att höghastighetståg mellan Oslo/Göteborg-Köpenhamn/Kastrup har mycket stor potential. Det prioriteras att inom rimlig tid få både beslut om och planering av långsiktigt effektiv modern järnvägsinfrastruktur, som gör det möjligt att knyta samman Köpenhamn, Oslo och Stockholm på under tre timmar. 3. En gemensam gränsöverskridande planering i infra - strukturfrågor mellan Sverige, Danmark och Norge För att etablera gränsöverskridande snabbtåg och höghastighetståg på sträckan Oslo/Göteborg- Köpenhamn /Kastrup krävs gränsöverskridande infra strukturplanering på nationell nivå. En

7 «För att etablera gränsöverskridande snabbtåg och hög hastighetståg på sträckan Oslo/Göteborg-Köpenhamn/Kastrup krävs gränsöverskridande infrastrukturplanering på nationell nivå.» nationell samordning mellan departement och trafikmyndigheter i Sverige, Danmark och Norge måste till i samverkan med de regionala aktörerna. Ett tätt samarbete mellan regionerna i Den Skandinaviska Arenan är nödvändigt för att realisera och för att säkerställa genomslagskraften gentemot de nationella myndigheterna i de nordiska länderna. DSA ska arbeta medvetet och systematiskt gentemot omvärlden för att få genomslag för sina lösningar och driva gemensamma frågor Söderut samarbetar DSA med STRING, som är ett politiskt nätverk, som binder samman norra Tyskland och Öresundsregionen. 4. Prioritering av skandinaviska snabb- och höghastighetståg inom ramen för EU Färdigställandet av Fehmarn Bält-förbindelsen år 2021 aktualiserar hur angeläget det är att de nordiska länderna i samverkan med EU, sam ordnar sina insatser för att bygga ut hela strukturer. Både Öresundsbron och den kommande fasta förbindelsen över Fehmarn Bält är delar av EU:s prioriterade TEN-T-projekt. I Europeiska kommissionens senaste förslag till riktlinjer för att utveckla en transnationell europeisk transportinfrastruktur, TEN-T, presenterades ett förslag till gemensamma investeringar på 50 miljarder euro för att förbättra Europas infrastruktur inom transport, energi och elektroniska kommunikationer, kallat Fonden för ett sammanlänkat Europa. Eftersom det är tydligt att EU-kommissionen inte väljer att lyfta in sträckor i stamnätet om inte respektive land själv har prioriterat sträckorna, så är det av avgörande betydelse att även påverka de svenska, danska och norska regeringarna i denna fråga. Den Skandinaviska Arenan ska även jobba för att

8 STRATEGI danska, svenska och norska nationella myndigheter prioriterer korridoren Oslo-Göteborg-Köbenhavn i Northern Dimension partnership for Transport and Logistics (NDPTL) som en gränsoverskridende förlängning av EUs TEN-Ts «Core Networks. I övrigt ska Den Skandinaviska Arenan verka inom ramen för sammanhållningspolitiken i EU för att initiera projekt och insatser för att skapa hållbar tillväxt. Inför EU:s nästa programperiod är det av stor vikt att ta till vara olika program och möjligheter för detta syfte. Inom EU sker ökade ansträngningar till koordinering mellan politikområden och EU-fonder. Geografin för Den Skandinaviska Arenan sammanfaller med geografin inom EU:s sammanhållningspolitik och det nya Interreg ÖS/KASKprogrammet. Det skapar möjligheter för ett mer integrerat arbete inom detta område. FAKTA Det är skillnader mellan Sverige, Norge och Danmark på hur man benämnar de olika tågtypen och hur snabbt de kör. Sverige Snabbtåg: km/t Höghastighetståg: min. 250 km/t Norge Intercity: km/t Lyntog: min. 250 km/t Danmark Intercity: 180 km/t Hurtigtog: 250 km/t 11

9 STRATEGI 5. Nordiska Triangeln De skandinaviska länderna är, liksom hela EU, beroende av en fungerande och effektiv infrastruktur för att nå målen i EUs tillväxtstrategi Europa Därför är den Nordiska Triangeln ytterst viktig. Med den Nordiska Triangeln binder inte bara korridorens storstäder och regioner samman, utan även Stockholm. Visionen är att de nordiska huvudstadsregionerna Köpenhamn, Oslo och Stockholm samt Göteborg ska bindas samman med höghastighetståg och moderna vägförbindelser för ömsesidig nytta och tillväxt. Med den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält, som beräknas vara klar år 2021, kommer denna dynamiska triangel att kopplas tätt på Hamburg och vidare mot Berlin och det europeiska nätet för höghastighetståg. Den Skandinaviska Arenan arbetar för att lyfta frågan om den västliga delen av den Nordiska Triangeln högre upp på dagordningen i såväl de nationella parlamenten i Sverige, Norge och Danmark som på EU-nivå.

10 Foto: Göteborgs Hamn 13

11 BERGEN TRONDHEIM OSLO STOC STAVANGER SARPSBORG NORRKÖPING LINKÖPING TROLLHÄTTAN JÖNKÖPING GÖTEBORG BORÅS HALMSTAD HELSINGBORG KØBENHAVN MALMÖ

12 THE SCANDINAVIAN 8 MILLION CITY STOCKHOLM HELSINGFORS The Scandinavian 8 million city COINCO NORRKÖPING Den Skandinaviska Arenan är också politisk styrgrupp för Interreg-projektet COINCO The Scandinavian 8 million city, som är ett projekt inom ramen för Interreg IVA Projektets syfte är att tillföra ny kunskap, stärka förutsättningarna för förbättrad infrastruktur och interregional integration samt att vidareutveckla samarbetsstrukturer. Den övergripande tanken är att knyta samman städer, kunskaps- och kompetensmiljöer längs sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn till en sammanhållen attraktiv arbetsmarknad och att skapa förutsättningar för att området The Scandinavian 8 million city skall bli en stark tillväxtaktör på europeisk och global nivå. Visionen är att utveckla en effektiv, grön och snabb järnvägskorridor så att städarna binds samman av grön mobilitet och att pendling längs sträckan från Oslo till Köpenhamn ska vara 2,5 timmar med höghastighetståg. 15

13 c/o Business Region Göteborg Box , SE Göteborg Tel: +46 (0) c/o Öresundskomiteen DK-1165 København K Tel: Norway drofus AS (+47) USA drofus inc. (+1) Visit our website for mor information: 16

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se Vision för Öresundsregionen år 2070 www.oresund2070.se Befolkningen kommer att öka med en miljon invånare och klimatet förändras. (sid 3 5 & 10) För att alla ska få plats behöver vi förtäta städerna och

Läs mer

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom Från det gamla till det nya Sverige Vårt mål är att Sverige ska få ett modernt trafiksystem. En trafikkorridor ska gå genom Sverige, riktad mot Europa.

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Innehåll Region Skåne Malmö Stad s kommun Helsingborgs stad Skåne Nordost Styrgrupp

Läs mer

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 1 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION 2 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN ISSN 1403-2511 Denna rapport är utgiven

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

Sektor möter region men hur och var?

Sektor möter region men hur och var? Sektor möter region men hur och var? En studie av territorium och funktion i svensk politik på uppdrag av Ansvarskommittén Göran Hallin ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

"TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 1 "TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 En roll för det civila samhällets organisationer Jag har tre områden som prioriteringar under mitt

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD VÅR VISION: Det ska alltid gå ett flyg på rätt tid till rätt plats. Vi kommer att resa mer i framtiden inte mindre. Men kommer

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer