Handlingsplan för svensk miljöteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för svensk miljöteknik"

Transkript

1 Handlingsplan för svensk miljöteknik 1

2

3 innehåll Förord... 5 Sammanfattning Ett framtidsområde Ett nytt näringsliv behöver ta plats Miljöteknikområdet Swentecs uppdrag Varför handlingsplan? Visionen och fem åtgärdsprogram Strategiska miljöteknikområden Sverige tidigt ute Fokusområden Helhetstänkande och system Politisk styrning Ett politiskt ledarskap Robusta och stimulerande regler och stöd Kompetens för hållbar utveckling Kompetensuppbyggnad kring hållbar utveckling och entreprenörskap Kompetensspridning i samverkan Kommersialisering Stimulera och tillvarata idéer med kommersiell potential Stärk kopplingen till marknadens efterfrågan Stötta företagande och entreprenörskap Utveckla nya affärsmodeller Stötta utveckling av affärsmodeller som bygger på samverkan Kommunernas roll Internationellt utvecklingssamarbete Samverkan Tydliga roller i samverkansprocessen Effektivare företagsfrämjare Utveckla samverkansformer En effektiv struktur för svensk miljöteknik Bakgrund En förnyad nationell koordinering En svensk koordinering gentemot EU/ETAP Nationell koordinering i relation till regionerna Fortsatt utveckling under

4 4

5 Förord Världen står inför stora utmaningar inom miljöområdet. Visionen för svensk miljöteknik är att Sverige har en drivande roll och levererar världsledande lösningar för en hållbar framtid. Det är viktigt att förändringarna sker fort. I denna handlingsplan föreslås 82 åtgärder som ska bidra till att visionen förverkligas. I mars 2008 fick Swentec, Sveriges miljöteknikråd (the Swedish Environmental Technology Council) i uppdrag av regeringen att utarbeta underlag för regeringens fortsatta arbete för att stärka svenska miljöteknikföretag. Regeringen skrev att underlaget ska inkludera förslag till insatser och åtgärder såväl för åren 2009 och 2010 som därefter. Slutligen ska det i underlaget specifikt föreslås hur de statliga myndigheterna ska samordnas samt framöver samverka för att bäst stärka svensk miljöteknik. Fokus i handlingsplanen är att presentera konkreta åtgärder. Handlingsplanen utgår från miljöteknikföretagens perspektiv. En del åtgärder kommer Swentec att börja arbeta med redan under Andra förslag behöver regeringen först ta ställning till. Handlingsplanen är väl förankrad bland Sveriges miljöteknikaktörer. I arbetsprocessen har organisationer, myndigheter, företag, branschföreningar och företrädare från universitet och högskolor medverkat. Vidare har en referensgrupp, bestående av företrädare för statliga aktörer inom området, deltagit i arbetet. Handlingsplanens 82 åtgärder kan ses som försök att rätta till brister i de offentliga insatserna med betydelse för att få företag och affärer inom det nya näringslivet att växa fram. Syftet är att ge bättre utvecklingsmöjligheter för företagen med lösningar inom miljöteknik. Målet är att svensk miljöteknik ska bidra med lösningar på dagens miljöproblem och därmed underlätta omställningen till en hållbar framtid. Swentecs råd Kristina Alsér Ordförande Landshövding Kronobergs län Bodil Anjar VD Gila Control System AB Anders Jonsson VD Sundsvall Energi AB Helena Tillborg Projektledare Sweden Cleantech Incubators Annika Helker Lundström VD Återvinningsindustrierna Marie Reinius VD Svenska Riskkapital föreningen (SVCA) John Holmberg Vice rektor Chalmers tekniska högskola Lars Stendius Försäljningschef FACTS ABB Power Systems Swentecs kansli Berit Gullbransson Verksamhetschef Catarina Hedar Projektledare Maria Delombre Kommunikationsansvarig David Björneloo Vik. kommunikationsansvarig 5

6 1 Kapitelrubrik

7 Sammanfattning Sverige och världen står inför en rad svåra miljöutmaningar. Samtidigt innebär detta nya möjligheter. Målet är att hitta lösningar på dagens miljöproblem som skapar nya jobb och ger en ökad export. För att klara detta måste ett nytt näringsliv ta plats. Handlingsplanen ger 82 åtgärder som tillsammans ska göra detta möjligt. Visionen för Svensk Miljöteknik är att Sverige har en drivande roll och levererar världsledande lösningar för en hållbar framtid. För att nå visionen föreslås i denna handlingsplan 82 åtgärder inom fem strategiska åtgärdsområden. Handlings planen omfattar också ett kapitel om vikten av skapa en effektiv struktur för svensk miljöteknik. För att lyckas med detta behövs en nationell koordinering under kommande år. Den nationella koordineringen ska vara handlingsorienterad och bygga på hög affärsförståelse. Uppdraget bör vara under minst fem år för att sedan utvärderas. Ramarna ska vara tydliga och koordineringen mellan branscher, myndigheter och sektorplattformar överblickbar. Målet ska vara att stimulera framväxten av ett nytt näringsliv. De fem strategiska åtgärdsområdena som formulerats är politisk styrning, kompetens för hållbar utveckling, kommersialisering, affärsmodeller och samverkan. Politisk styrning Sverige behöver robusta regler över mandatperioderna, drivande marknadsincitament och en tydlig rollfördelning inom det offentliga. Politiken spelar en avgörande roll för att bryta upp gamla strukturer och skapa öppningar för ett nytt tillväxtområde. Därför föreslås bland annat att målbeskrivningen för olika myndigheter integreras samt att styrningen av departement och myndigheter samordnas tydligare. Det politiska ledarskapet är av största vikt för att skapa tydlighet och gemensamma mål och underlätta för ett nytt kunskapsområde att växa fram mellan och»på tvären«över etablerade organisationer och sektorer. Kompetens för hållbar utveckling För att Sverige ska bli framgångsrikt inom miljöteknik krävs att det finns personer och företag som vill utveckla nya idéer och lösningar för hållbar utveckling. För att åstadkomma detta behöver kompetensnivån höjas inom såväl politiken som inom näringslivet. Kopplingen mellan entreprenörskap och hållbar utveckling måste stärkas. Därför krävs förändrade attityder och nytt fokus redan från grundskolenivå. 7

8 Grundskolan bör koppla utbildning om hållbar utveckling till entreprenörskap och företagande. Vidare föreslås att satsningar görs på ett kunskapslyft som riktar sig till personer i näringslivet och inom politiken. Genom att utveckla forskningscentra till motorer för regional samverkan och utveckling kan den svenska kompetensen för hållbar utveckling ytterligare stärkas. Kommersialisering Sverige lägger mycket resurser på forskning och utveckling och ligger i topp när man gör internationella jämförelser av innovationer och innovationskraft. Däremot borde Sverige kunna producera fler nya och växande företag som resultat av forskningen. Möjligheterna till finansiering behöver bli bättre i Sverige. I ett internationellt perspektiv görs det få insatser för att stimulera tillgången till privat riskkapital. Därför föreslås att insatser görs för att öka kommersialiseringskompetensen i svenska forskningsmiljöer och säkerställa incitament till vidareutveckling av idéer och avknoppningar från företag. Ytterligare ett viktigt förslag är att på olika sätt uppmuntra miljökrav inom den offentliga upphandlingen. Affärsmodeller Den svenska miljötekniksektorn består till största delen av små och medelstora företag. För många av dessa företag är den svenska hemmamarknaden central för att få en grund att utvecklas ifrån. Internationella marknader ger ytter ligare möjligheter för att svenska företag ska kunna växa och utveckla sin verksamhet i Sverige. Därför är såväl försäljning på hemmamarknaden som ökad export viktiga mål för handlingsplanen. För detta krävs att företag kan utveckla skräddarsydda affärsmodeller som hanterar möjligheter på olika marknader. Därför föreslås bland annat att stora svenska företag stimuleras att agera som draglok och att kompetensen kring systemförsäljningar förbättras, att kommunernas olika roller förtydligas samt att det internationella utvecklingsarbetet i högre grad används för svensk miljöteknikexport. Samverkan Det stora intresse som idag finns för miljöteknik har skapat ett ökat behov av samverkan. Det finns en mångfald av organisationer och myndigheter som alla på olika sätt främjar utvecklingen av svensk miljöteknik. I många fall kan det vara förvirrande för företagen. För att uppnå långsiktig, nationell och internationell affärsmässig kraft behövs därför en effektiv samverkan mellan olika aktörer. Därför föreslås bland annat att myndigheternas roller förtydligas och att konsolidering genomförs så att färre statliga aktörer får större resurser. 8

9

10 1 Ett framtidsområde

11 Världens befolkning blir allt större. Efterfrågan på varor och tjänster ökar hela tiden. Samtidigt står världen inför hotande klimatförändringar och en rad andra allvarliga miljöproblem. Utmaningar är så stora att alla delar av näringslivet kommer att beröras. Samtidigt går det till stor del att förutse hur näringslivet behöver utvecklas. I detta ligger stor potential. De länder och företag som systematiskt utvecklar sig åt rätt håll kommer att vara av intresse för hela världen. Sverige har under ordförandeskapet i EU 2009 drivit frågan om att ställa om till en ekoeffektiv ekonomi 1. Det vill säga en hållbar koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi som är baserad på hållbar produktion, samt ett mer hållbart boende och transportsystem. Sverige har fantastiska möjligheter att fortsätta utvecklas mot en eko-effektiv ekonomi där nya företag kan skapas och befintliga växa. För att svenska företag ska kunna utnyttja detta tillfälle och bidra till att hantera utmaningarna krävs insatser som möjliggör att ett nytt näringsliv tar plats. 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats Hela näringslivet berörs av behovet att ställa om till hållbar verksamhet och utvecklingen av miljöteknikområdet skär genom hela näringslivet. Miljöteknikområdet är inte en avgränsad bransch. Miljöteknik som begrepp kan istället ses som en drivkraft för utveckling inom alla branscher. Det finns stor utvecklingspotential i samverkan mellan olika branscher. För att stärka miljötekniktillväxten i Sverige krävs en omställning av hela näringslivet. Flera branscher måste samverka och utvecklas i samma takt för att landet ska bli världsledande. Exempelvis biomassa kan användas inom flera branscher och för att få maximal utdelning av materialet krävs det samverkan. Det är tydligt i Västsverige där kemikluster samverkar med raffinaderier, skogs näring, energibolag, fordonstillverkare och övriga biogasaktörer för att skapa synergier. Behovet av samverkan utmanar näringslivet. Branschöverskridande strukturer, som kan hjälpa olika delar av näringslivet att utveckla nya lösningar i takt med varandra, kommer därför att bli centralt. Gamla strukturer och lösningar måste ses över så att det skapas utrymme för detta nya näringsliv att ta plats. I praktiken kan det vara svårt för ett nytt kunskapsområde att växa fram mellan och 1. Nilsson, Måns et al. 2009: A European Eco-Efficient Economy. Governing climate, energy and competitiveness. Report for the 2009 Swedish Presidency of the Council of the European Union, Stockholm Environment Institute. 11

12 »på tvären«över etablerade organisationer och sektorer. Det finns goda internationella erfarenheter av att universiteten kan ta ett större och mer utåtriktat ansvar för att skapa neutrala kunskapskluster där näringslivet kan mötas runt dessa branschövergripande utmaningar. Politiken är central för att skapa utrymme för ett nytt näringsliv. Få andra aktörer kan förväntas gå före och leda utvecklingen eftersom ingen ensam känner ansvar för den. Utveckling som relaterar till att få fram hållbara lösningar är föremål för vad som kallas»tragedy of the commons«(gemensamt ansvar är ingens ansvar). Detta är en tröskel som politiken kan gå över. Initialt kommer det att kräva beslut som ger resultat först på lite längre sikt. Utan insatser idag riskerar svenska företag att gå miste om de stora nya marknader som kommer att skapas i världen som en följd av klimatförändringar och befolkningsökningar. Många företag drivs av ett engagemang för miljöfrågorna. I en marknadsekonomi är det entreprenörens uppgift att identifiera nya affärsmöjligheter, ta risker och skörda framgångar. Men det kan finnas hinder som de små entreprenörerna inte tar sig förbi på egen hand, till exempel att samverka och dela på risker vid stora internationella affärer. Andra hinder kan vara ett resultat av politiska åtgärder som tillkommit i en annan tid och med andra syften. Hit hör svårigheter för företagare och brist på riskkapital som påverkas av skatteregler, allokering av statligt kapital med mera. En tredje typ av hinder är brister i kunskap och kompetens hos ungdomar och andra engagerade medborgare som hindrar dem från att göra konstruktiva insatser på miljöområdet. Engagemanget för miljöfrågor borde leda till fler företag och en större dynamik i näringslivet. Slutsatsen är att det behövs offentliga insatser i perspektivet av den angelägna uppgiften att släppa fram företag inom miljöteknikområdet. Befintliga insatser bör omprövas och effektiviseras. Strategiska nysatsningar bör göras. 1.2 Miljöteknikområdet Miljöteknik är en samlingsbenämning på tekniska kunskapsområden som har betydelse för att minska miljöpåverkan. I sin bredaste definition innefattar det åtgärder inom alla områden och kan beröra användare inom alla områden. Miljöteknik är som sagt inte en egen bransch, utan en sektor som skär genom flera branscher och ska därför ses som en drivkraft för hela näringslivet. Miljövänligare teknik är ett konkurrensmedel för etablerade företag, myndigheter och kommuner. Den statistik som Swentec tar fram i samarbete med Statistiska Centralbyrån kring miljöteknikområdet fångar inte området i dess bredaste definition men kärnan inom området. Denna omfattar cirka företag. Statistiken visar att omsättningen för miljötekniksektorn ökat med 14 procent, från 118 miljarder kronor till 135 miljarder kronor mellan 2007 och Exporten har ökat med 4 procent, från 35 miljarder kronor till 37 miljarder kronor. Den procentuella förändringen vad gäller omsättning, export och antal anställda 2003 till 2008 visar en fortsatt positiv trend. Exporten utgör dock en relativt liten del av omsättningen, omkring 27 procent. Det innebär att 12

13 exportens andel av omsättningen har minskat från 30 procent 2007 till 27 procent Antalet miljöteknikföretag har minskat från företag 2007 till företag 2008 samtidigt som antalet anställda har ökat med 3 procent från personer till personer. Av de redovisade miljöteknik företagen så är stycken enskilda firmor. De står dock för en mycket liten andel av omsättning, export och antal anställda Marknadsförutsättningar för miljöteknik En betydande del av marknaden för miljöteknik utgörs av kommuner och andra offentliga aktörer. Det betyder att företagen är beroende av de spelregler som råder på marknader som i vissa fall är reglerade. De internationella marknaderna är också politiska till en del, där sådant som kommunala vänorter och utvecklingssamarbeten kan ha stor betydelse. Till en del är marknaderna också mycket konkurrensutsatta och dominerade av internationella stor företag liknande det svenska Vattenfall. Kommuner och deras bolag som köper entreprenadtjänster har en viktig roll för att miljöteknikföretag ska kunna växa internationellt. De kan exempelvis vara dörröppnare och upphandlingsstöd för internationella kunder och de är viktiga referenser. De svenska miljöteknikföretagen är ofta små. Statistiken visar att över 80 procent av miljöteknikföretagen har max 10 anställda. Det finns stora svenska världsledande företag som spelar viktiga roller för svensk miljöteknik, men de är förhållandevis få. Det faktum att så stor andel av företagen är små skapar särskilda marknadsförutsättningar för miljötekniken. En följd av att miljöteknikföretagen är små är att de ofta är beroende av draghjälp av större företag och/eller offentliga insatser för att kunna växa internationellt. Det finns en utbredd uppfattning inom branschen att andra länder i Europa lyckas bättre med att göra sådana affärer. I Sverige finns en omfattande flora av aktörer och instrument för att stödja företagsutveckling i allmänhet och inom miljöteknikområdet i synnerhet. Det finns organisationer för att generera och utveckla idéer, tillföra kompetens och kapital, underlätta internationalisering etc. Åtgärder görs även för att utveckla efterfrågan, exempelvis genom regelverken för offentlig upphandling Ett urval aktörer med uttalad ambition att främja miljöteknik Det finns ett stort antal offentliga aktörer som på olika sätt främjar miljöteknikutvecklingen. En del aktörer har överlappande uppdrag medan vissa enbart täcker utvalda delar av sektorn. Det är en komplex situation med många aktörer som har en uttalat ambition att främja miljöteknik. Bilden på följande sida illustrerar på ett mycket förenklat sätt hur centrala offentliga aktörer på nationell nivå som alla har uppdrag av regeringen främjar miljöteknik. 2. Se: Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik. En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP, Swentec

14 Myndigheternas direkta och indirekta stöd till miljöteknikföretag Transportteknik Banverket Vägverket VA-teknik Avfall/ återvinning Energieffektivisering Formas Jordbruksverket Vinnova Naturvårdsverket Almi Boverket Miljöstyrningsrådet Tillväxtverket Invest in Sweden Agency Exportrådet EKN SEK Swedfund Sida Förnybar energi Energimyndigheten MILJÖTEKNIKFÖRETAGENS OLIKA FASER Forskning och utveckling Demonstration och verifiering Kommersialisering och marknad Export Handling globalt Forskningsinstitut Centres of Excellence Innovationskontor Innovationsbron Inkubatorer Regionala hubbar Konsultuppdrag för information/utbildning Strategisk rådgivning Myndigheter Uppföljning och analys (Swentec och Tillväxtanalys) Illustrationen visar på ett mycket förenklat sätt hur centrala offentliga aktörer på nationell nivå med uppdrag från regeringen främjar miljöteknik. Den övre delen av bilden visar hur en rad olika aktörer bistår dels skilda delar av miljöteknikområdet och dels olika utvecklingsfaser hos svenska företag. Bilden visar dessutom att vissa aktörer har horisontella uppdrag medan andra har vertikala. Den övre delen av bilden visar hur företag har möjlighet att delta i program direkt arrangerade av myndigheterna. Den nedre delen av bilden visar att det också finns andra aktörer som finansieras via myndigheterna, där sedan företagen kan få stöd. Utöver de organisationer som ingår i illustrationen så finns ett stort antal lokala och regionala aktörer som också verkar för att främja miljöteknikföretag. Det stora antalet aktörer bidrar till den otydlighet som finns på den svenska marknaden. 14

15 1.2.3 Internationellt arbete för miljöteknik EU är drivande i det internationella arbetet för att utveckla miljöteknik, bland annat genom ETAP, EU:s gemensamma miljöteknikplan som antogs 2004, och jämförelser av vad olika länder gör för att leva upp till riktlinjerna. Hållbarhetsaspekterna är en del av EU:s Lissabonstrategi, som går ut på att göra EU världsledande när det gäller konkurrenskraft. EU:s tydliga fokus på detta område är något som stärker Sveriges möjligheter att utvecklas inom miljöteknik. I arbetet med att främja miljöteknik i Sverige är det centralt att utnyttja de möjligheter som EU ger inom området. Syftet med ETAP är att medlemsländerna tillsammans på ett rationellt sätt ska öka andelen miljöteknik på marknaden. Med mer konkurrenskraftiga miljöteknikföretag och mer miljöteknik på marknaden minskar miljöbelastningen samtidigt som sysselsättning säkras. Utvecklingen drivs på av ett antal EU-direktiv inom miljöområdet vilka sätter upp gemensamma tidsbestämda mål för alla medlemsländer. Hur man når dessa mål, till exempel andel förnybara drivmedel eller andel förnybar el, kan respektive regering själv bestämma. ETAP är just nu under revidering, vilket förhoppningsvis kommer att innebära tydligare kopplingar framöver mellan de olika program som finns inom de miljöpolitiska och näringspolitiska områdena. Denna utveckling ger en bredare möjlighet även för svenska företag eftersom det finns inte mindre än fem olika europeiska stödprogram för företagsutveckling inom miljöteknikområdet från forskning och utveckling till så kallad eco-innovation. Tillsammans med de resurser som den svenska regeringen tillsatt via myndigheterna kan svenska företag få tillgång till betydande medel för att stärka sin konkurrenskraft. De direktiv som driver på utvecklingen styr vanligen mot en ökad användning av miljöteknik. Miljöteknikföretagen som levererar produkterna eller tjänsterna behöver varken vara svenska eller europeiska bara användningen av miljöteknik ökar. Flera länder sätter också upp egna näringslivsmål och miljömål (som inte alltid är kompatibla med varandra) för att också styra utvecklingen att bidra till den egna sysselsättningen. 1.3 Swentecs uppdrag I mars 2008 fick Swentec, Sveriges miljöteknikråd (Swedish Environmental Technology Council) i uppdrag av regeringen att utarbeta underlag för regeringens fortsatta arbete för att stärka svenska miljöteknikföretag. Regeringen skrev att underlaget ska inkludera förslag till insatser och åtgärder såväl för åren 2009 och 2010 som därefter, en beskrivning av motiven och grunden för dessa förslag samt en kostnadsberäkning och konsekvensanalys av förslagen. Slutligen ska det i underlaget specifikt föreslås hur de statliga myndigheterna ska samordnas samt framöver samverka för att bäst stärka svensk miljöteknik Dir 2008:31, Sveriges miljöteknikråd en delegation för miljöteknik. 15

16 Dagens utmaningar inom miljö- och klimatområdet skapar stora möjligheter till nya jobb och en ökad export. Behovet av teknik med minimal miljöpåverkan kommer framöver att vara stort, vilket skapar växande möjligheter till ökad svensk export av miljöteknik. Med hög kompetens när det gäller hållbara energi-, miljö- och transportlösningar har Sverige mycket goda förutsättningar att möta klimatutmaningen. Kunskaperna om sådana lösningar behöver dock i ännu större utsträckning tas till vara, så att kommersialisering av ny miljövänlig teknik kan utvecklas vidare. 4 Svenska miljöföretag behöver lägga kraft på att utveckla svensk spetsteknik inom miljöteknikområdet. Företagen kan då behöva stöd när det gäller utbyte av erfarenheter, marknadsföring och skapande av systemlösningar. Den internationella marknaden för miljöteknik växer kraftigt i takt med att klimat- och energifrågor blivit allt viktigare. Företag från allt fler länder försöker konkurrera på denna marknad. Många svenska miljöteknikföretag efterfrågar information och stöd i sin strävan efter möjligheter att utveckla nya affärer Varför handlingsplan? Handlingsplanen är en serie åtgärder för att rätta till brister i de offentliga insatserna med betydelse för att få företag och affärer inom det nya näringslivet att växa fram. Syftet är att ge bättre utvecklingsmöjligheter för företagen med lösningar inom miljöteknik i dess breda bemärkelse. I många fall handlar det om generella problem med företagsklimatet i Sverige. Tidigare utredningar har beskrivit problemen Under tio år har flera initiativ tagits för att stärka miljötekniken: Miljöexportutredningen: SOU 1998:118, Sustainable Sweden a success story Miljöteknikdelegationen: PM 2000:3, Miljöanpassning för tillväxt förslag till en nationell strategi och PM 2000:13, Miljöteknikdelegationens exportår slutsatser och rekommendationer Nutek 2003: Nationell kraftsamling för miljödriven näringslivsutveckling förslag till strategi Nutek 2004: Ökad kommersiell framgång för miljöinnovationer underlag för diskussion om en svensk handlingsplan SOU 2004:84, Swentec AB för en nationell kraftsamling på svensk miljöteknik Därutöver har området analyserats och jämförts med andra länder, bland annat i följande rapporter: VINNOVA och Energimyndigheten 2001: Drivers of environmental innovation Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) 2008: Drivkrafter för miljöproblemens marknadsvärde. Miljöarbetets nya arena 4. Dir 2008:31, Sveriges miljöteknikråd en delegation för miljöteknik. 5. Ibid. 16

17 Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) 2008: Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Svenskt näringsliv 2009: Miljöteknik på export. Om marknaden, kommunalt ägande och ett blomstrande näringslivsklimat Fokus i det äldre materialet ligger på att beskriva vad som bör göras. I Swentecs arbete ligger fokus på hur det ska göras Processen att ta fram handlingsplanen I samband med Swentecs nya uppdrag våren 2008 påbörjades arbetet med en gemensam strategi och handlingsplan med syftet att öka tillväxten och exporten av svensk miljöteknik. Den 21 augusti 2008 i Växjö bjöds över 200 nyckelpersoner från organisationer, myndigheter, företag, branschföreningar och forskarvärlden in för att delta i det gemensamma arbetet mot en vision för svensk miljöteknik. Swentecs råd presenterade fem strategiska områden som identifierats för att Sverige ska nå visionen. Under eftermiddagen arbetades kritiska framgångsfaktorer fram i nio mindre grupper, tillsammans med professionella diskussionsledare. Arbetet från Växjö har sammanställts och kommunicerats både till deltagarna och till Swentecs målgrupper i stort, genom Swentecs nyhetsbrev och en dokumenterande film från konferensen. Som en start för det fortsatta arbetet med en gemensam handlingsplan för svensk miljöteknik anordnade Swentec den 5 maj i år ett seminarium i Stockholm. Även denna gång blev responsen mycket god. Förutom att starta upp och få med alla i processen så handlade seminariet också om att visa upp hur Österrike har arbetat med en handlingsplan och hur Danmark framgångsrikt jobbat kring partnerskap. Samtliga deltagare gavs möjlighet att registrera sig som referensperson inom lämpligt strategiskt område samt att delta i en första idégenerering på plats. I augusti genomfördes gruppsamtal med dem som anmält intresse för respektive ämne. Fyra samtal hölls i Stockholm och ett i Göteborg. Swentecs råd har bidragit till och sammanställt åtgärdsförslagen och sammanfogat dem med analysen från Växjö till ett utkast till handlingsplan. Ramböll Management Consulting har bistått i arbetet. Övriga konsulter som bidragit i projektarbete är ÅF, SP, WSP och Adecco. Parallellt har särskilda projekt genomförts. Slutsatser från dessa har arbetats in i förslagen som presenteras i denna handlingsplan. I arbetet med handlingsplanen har kontinuerliga avstämningar ägt rum med en referensgrupp bestående av företrädare för statliga aktörer inom området, i enlighet med kommittédirektivet. På en avslutande workshop gjordes även en avstämning med dem som deltagit i de tidigare gruppintervjuerna. 17

18 1.5 Visionen och fem åtgärdsprogram Visionen för svensk miljöteknik är att Sverige har en drivande roll och levererar världsledande lösningar för en hållbar framtid. I denna handlingsplan föreslås åtgärder inom fem strategiska områden för att detta ska uppnås. De fem områdena ska ses som överlappande cirklar och tillsammans täcker de merparten av de problem som identifierats i tidigare utredningar. I kapitel 3 7 föreslås sammanlagt 82 åtgärder som delats in i de fem programmen. Politisk styrning Sverige behöver robusta regler över mandatperioder; drivande marknadsincitament och en tydlig rollfördelning inom det offentliga. Kompetens för hållbar utveckling Sverige har stor fördel i sin upparbetade kompetens inom området hållbar utveckling. Den behöver vidmakthållas och utvecklas. Kommersialisering Sverige har stor potential att generera företagande ur satsningar på forskning och utveckling inom både akademi och näringsliv. Verklig och potentiell efterfrågan är vägledande på en internationell marknad. Affärsmodeller Sverige behöver skräddarsydda affärsmodeller för att kunna hantera möjligheter på olika marknader. Samverkan Vi behöver i Sverige samverka genom att effektivisera och kraftsamla för att hitta slagkraftiga koncept. 18

19

20 21 Kapitelrubrik Strategiska miljöteknikområden

21 Sveriges långa historia inom miljöområdet har bidragit till att skapa ett mycket gott internationellt renommé. I kapitel två lyfts Sveriges styrkor inom miljöteknik fram. Arbetet med de strategiskt viktiga svenska miljöteknikområdena kommer att prioriteras av Swentec under En viktig framtidsfråga är om Sverige ska satsa på en ökad fokusering inom vissa miljöteknikområden eller satsa brett. Sverige har ett bra utgångsläge när det gäller att exportera miljöteknik. Historiskt har Sverige legat i topp när det gäller innovationskraft, bland annat flest antal patent per capita samt en lång tradition av att arbeta på en internationell marknad till följd av att den inhemska marknaden är för liten. 2.1 Sverige tidigt ute Sverige har ett gott rykte som bygger på en aktiv miljöpolitik och ett framsynt arbete kring miljöfrågor. Sverige var tidigt ute med miljölagstiftning (1969) och bildandet av ett särskilt verk för att hantera miljöfrågor (Statens Naturvårdsverk 1967). Detta betydde att både industri och samhälle snabbt fick anpassas till hårdare miljökrav. Det innebar också att en hemmamarknad kring svensk miljöteknikindustri och miljökunskap tidigt kunde byggas upp. Med detta som grund kunde Sverige arrangera den första FN-konferensen om miljö och utveckling i Stockholm Därefter har Sverige varit med och förberett Riokonferensen 1992, samt Johannesburgkonferensen Sidas insatser har också bäddat för vårt goda internationella rykte inom miljöområdet. Till detta höga politiska anseende kan läggas den stora kunskapen och intresset kring miljöfrågor som finns bland allmänhet och inom näringslivet. Sveriges goda rykte bidrar också till omvärldens stora intresse för och höga förväntningar på såväl system lösningar för stadsbyggnad som miljöteknikinnovationer. Sverige etablerade sig tidigt inom de miljöteknikområden som idag betraktas som traditionella det vill säga områden som vatten och avlopp, industriell luftrening samt avfallshantering. Den unika infrastruktur som byggts upp i Sverige genom åren för att hantera avfallsströmmar från industri och samhälle, är och har varit mycket beroende på samverkan mellan det offentliga och det privata. I kommande kapitel formuleras åtgärder inom fem strategiska åtgärdsområden för svensk miljöteknik. Däremot definieras inte inom vilka teknikområden satsningar bör göras. Diagrammet på nästa sida visar hur de svenska utsläppen av växthusgaser minskat i relation till bruttonationalprodukten sedan Intresset borde vara stort i 21

Strategiska miljöteknikområden

Strategiska miljöteknikområden Strategiska miljöteknikområden i Sverige Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad Berit Gullbransson Verksamhetschef Swentec Uppdraget Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik

En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik Berit Gullbransson verksamhetschef Swentec, Sveriges miljöteknikråd Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens uppdrag att

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom!

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom! Remiss 2008-07-23 Diarienummer 013-2008-2666 Ert Diarienummer M2008/1443/Mk Miljödepartementet 103 33 Stockholm registrator@environment.ministry.se Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning. Dir. 2011:54. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011

Kommittédirektiv. Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning. Dir. 2011:54. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Kommittédirektiv Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning Dir. 2011:54 Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska bl.a. analysera it-användningen

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Från miljörätt till miljöhett

Från miljörätt till miljöhett Från miljörätt till miljöhett - så blir Sverige bäst på miljöteknik juli 2008 www.centerpartiet.se Inledning Centerpartiets vision är ett grönt, modernt och öppet samhälle som präglas av liberala värderingar.

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

På grön kvist miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet

På grön kvist miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet På grön kvist miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet RKG 2012-04-17 Klas Fritzon Uppdraget Styrt via regleringsbrev 2011, leverans juni Årlig uppföljning av det regionala tillväxtarbetet,

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad? Workshop den 4 februari kl

Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad? Workshop den 4 februari kl Energisession 2010 Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad? Workshop den 4 februari kl.15.00 17.00 Ur programmet: Europas framtida energimarknad för transport och elproduktion Strategiska

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 Sammanfattning Uppdraget Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett system för nationell

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess MinBas-dagarna 24-25 Mars 2011 Göran Marklund, Stf GD VINNOVA Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Fler exporterande företag,

Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, tjänster tjänster och produkter och produkter inom smartainom elnätsmarta elnät En strategi från forskning till internationalisering En strategi från

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL

AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL 2013-02-04 AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL Under de kommande två åren kommer Fyrbodals Kommunalförbund inom ramen för satsningen på Affärsdriven Miljöutveckling prioritera enligt följande programskrivning.

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Smart industri. En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Per Stagnell och Sofia Nyman. Näringsdepartementet. Näringsdepartementet

Smart industri. En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Per Stagnell och Sofia Nyman. Näringsdepartementet. Näringsdepartementet Smart industri En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Per Stagnell och Sofia Nyman Foto: ABB Foto: Scania Foto: Siemens Svensk ekonomi går starkt Det globala skiftet Nordamerika 23% EU:s inre marknad

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Energi, klimat och miljö

Energi, klimat och miljö Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén Från turnén i Värmland våren 2014 Värmlandsstrategin

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Framgångsfaktorer.för.ökad.export.av.svenskt.kunnande.och.teknik. inom.avfallsområdet.

Framgångsfaktorer.för.ökad.export.av.svenskt.kunnande.och.teknik. inom.avfallsområdet. Framgångsfaktorer.för.ökad.export.av.svenskt.kunnande.och.teknik. inom.avfallsområdet. OlofHjelm*,WisdomKandaochSantaigoMejiaDugand. Industriellmiljöteknik Institutionenförekonomiskochindustriellmiljöteknik

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. ASSET 14 April. Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. ASSET 14 April. Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter ASSET 14 April Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter 1 Vi arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande 2 Programmet Miljödrivna marknader Löptid: 2011 Totala

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006. rapportering av sektorsansvaret 2006

Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006. rapportering av sektorsansvaret 2006 Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006 rapportering av sektorsansvaret 2006 INNEHÅLL 1 Bakgrund 3 2 Nuteks sektorsansvar 4 - Omfattning och ambitionsnivå 3 Nuteks rapportering

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Christina Nordin Avdelningschef Fossilfritt Sverige! Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogprogrammet Smart industri

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Hållbara städer med informationsteknologi

Hållbara städer med informationsteknologi Hållbara städer med informationsteknologi www.teknikforetagen.se Hållbara städer med informationsteknologi Utmaningen är uppenbar. Storstäderna växer i Sverige och i hela världen, och allt fler flyttar

Läs mer