Handlingsplan för svensk miljöteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för svensk miljöteknik"

Transkript

1 Handlingsplan för svensk miljöteknik 1

2

3 innehåll Förord... 5 Sammanfattning Ett framtidsområde Ett nytt näringsliv behöver ta plats Miljöteknikområdet Swentecs uppdrag Varför handlingsplan? Visionen och fem åtgärdsprogram Strategiska miljöteknikområden Sverige tidigt ute Fokusområden Helhetstänkande och system Politisk styrning Ett politiskt ledarskap Robusta och stimulerande regler och stöd Kompetens för hållbar utveckling Kompetensuppbyggnad kring hållbar utveckling och entreprenörskap Kompetensspridning i samverkan Kommersialisering Stimulera och tillvarata idéer med kommersiell potential Stärk kopplingen till marknadens efterfrågan Stötta företagande och entreprenörskap Utveckla nya affärsmodeller Stötta utveckling av affärsmodeller som bygger på samverkan Kommunernas roll Internationellt utvecklingssamarbete Samverkan Tydliga roller i samverkansprocessen Effektivare företagsfrämjare Utveckla samverkansformer En effektiv struktur för svensk miljöteknik Bakgrund En förnyad nationell koordinering En svensk koordinering gentemot EU/ETAP Nationell koordinering i relation till regionerna Fortsatt utveckling under

4 4

5 Förord Världen står inför stora utmaningar inom miljöområdet. Visionen för svensk miljöteknik är att Sverige har en drivande roll och levererar världsledande lösningar för en hållbar framtid. Det är viktigt att förändringarna sker fort. I denna handlingsplan föreslås 82 åtgärder som ska bidra till att visionen förverkligas. I mars 2008 fick Swentec, Sveriges miljöteknikråd (the Swedish Environmental Technology Council) i uppdrag av regeringen att utarbeta underlag för regeringens fortsatta arbete för att stärka svenska miljöteknikföretag. Regeringen skrev att underlaget ska inkludera förslag till insatser och åtgärder såväl för åren 2009 och 2010 som därefter. Slutligen ska det i underlaget specifikt föreslås hur de statliga myndigheterna ska samordnas samt framöver samverka för att bäst stärka svensk miljöteknik. Fokus i handlingsplanen är att presentera konkreta åtgärder. Handlingsplanen utgår från miljöteknikföretagens perspektiv. En del åtgärder kommer Swentec att börja arbeta med redan under Andra förslag behöver regeringen först ta ställning till. Handlingsplanen är väl förankrad bland Sveriges miljöteknikaktörer. I arbetsprocessen har organisationer, myndigheter, företag, branschföreningar och företrädare från universitet och högskolor medverkat. Vidare har en referensgrupp, bestående av företrädare för statliga aktörer inom området, deltagit i arbetet. Handlingsplanens 82 åtgärder kan ses som försök att rätta till brister i de offentliga insatserna med betydelse för att få företag och affärer inom det nya näringslivet att växa fram. Syftet är att ge bättre utvecklingsmöjligheter för företagen med lösningar inom miljöteknik. Målet är att svensk miljöteknik ska bidra med lösningar på dagens miljöproblem och därmed underlätta omställningen till en hållbar framtid. Swentecs råd Kristina Alsér Ordförande Landshövding Kronobergs län Bodil Anjar VD Gila Control System AB Anders Jonsson VD Sundsvall Energi AB Helena Tillborg Projektledare Sweden Cleantech Incubators Annika Helker Lundström VD Återvinningsindustrierna Marie Reinius VD Svenska Riskkapital föreningen (SVCA) John Holmberg Vice rektor Chalmers tekniska högskola Lars Stendius Försäljningschef FACTS ABB Power Systems Swentecs kansli Berit Gullbransson Verksamhetschef Catarina Hedar Projektledare Maria Delombre Kommunikationsansvarig David Björneloo Vik. kommunikationsansvarig 5

6 1 Kapitelrubrik

7 Sammanfattning Sverige och världen står inför en rad svåra miljöutmaningar. Samtidigt innebär detta nya möjligheter. Målet är att hitta lösningar på dagens miljöproblem som skapar nya jobb och ger en ökad export. För att klara detta måste ett nytt näringsliv ta plats. Handlingsplanen ger 82 åtgärder som tillsammans ska göra detta möjligt. Visionen för Svensk Miljöteknik är att Sverige har en drivande roll och levererar världsledande lösningar för en hållbar framtid. För att nå visionen föreslås i denna handlingsplan 82 åtgärder inom fem strategiska åtgärdsområden. Handlings planen omfattar också ett kapitel om vikten av skapa en effektiv struktur för svensk miljöteknik. För att lyckas med detta behövs en nationell koordinering under kommande år. Den nationella koordineringen ska vara handlingsorienterad och bygga på hög affärsförståelse. Uppdraget bör vara under minst fem år för att sedan utvärderas. Ramarna ska vara tydliga och koordineringen mellan branscher, myndigheter och sektorplattformar överblickbar. Målet ska vara att stimulera framväxten av ett nytt näringsliv. De fem strategiska åtgärdsområdena som formulerats är politisk styrning, kompetens för hållbar utveckling, kommersialisering, affärsmodeller och samverkan. Politisk styrning Sverige behöver robusta regler över mandatperioderna, drivande marknadsincitament och en tydlig rollfördelning inom det offentliga. Politiken spelar en avgörande roll för att bryta upp gamla strukturer och skapa öppningar för ett nytt tillväxtområde. Därför föreslås bland annat att målbeskrivningen för olika myndigheter integreras samt att styrningen av departement och myndigheter samordnas tydligare. Det politiska ledarskapet är av största vikt för att skapa tydlighet och gemensamma mål och underlätta för ett nytt kunskapsområde att växa fram mellan och»på tvären«över etablerade organisationer och sektorer. Kompetens för hållbar utveckling För att Sverige ska bli framgångsrikt inom miljöteknik krävs att det finns personer och företag som vill utveckla nya idéer och lösningar för hållbar utveckling. För att åstadkomma detta behöver kompetensnivån höjas inom såväl politiken som inom näringslivet. Kopplingen mellan entreprenörskap och hållbar utveckling måste stärkas. Därför krävs förändrade attityder och nytt fokus redan från grundskolenivå. 7

8 Grundskolan bör koppla utbildning om hållbar utveckling till entreprenörskap och företagande. Vidare föreslås att satsningar görs på ett kunskapslyft som riktar sig till personer i näringslivet och inom politiken. Genom att utveckla forskningscentra till motorer för regional samverkan och utveckling kan den svenska kompetensen för hållbar utveckling ytterligare stärkas. Kommersialisering Sverige lägger mycket resurser på forskning och utveckling och ligger i topp när man gör internationella jämförelser av innovationer och innovationskraft. Däremot borde Sverige kunna producera fler nya och växande företag som resultat av forskningen. Möjligheterna till finansiering behöver bli bättre i Sverige. I ett internationellt perspektiv görs det få insatser för att stimulera tillgången till privat riskkapital. Därför föreslås att insatser görs för att öka kommersialiseringskompetensen i svenska forskningsmiljöer och säkerställa incitament till vidareutveckling av idéer och avknoppningar från företag. Ytterligare ett viktigt förslag är att på olika sätt uppmuntra miljökrav inom den offentliga upphandlingen. Affärsmodeller Den svenska miljötekniksektorn består till största delen av små och medelstora företag. För många av dessa företag är den svenska hemmamarknaden central för att få en grund att utvecklas ifrån. Internationella marknader ger ytter ligare möjligheter för att svenska företag ska kunna växa och utveckla sin verksamhet i Sverige. Därför är såväl försäljning på hemmamarknaden som ökad export viktiga mål för handlingsplanen. För detta krävs att företag kan utveckla skräddarsydda affärsmodeller som hanterar möjligheter på olika marknader. Därför föreslås bland annat att stora svenska företag stimuleras att agera som draglok och att kompetensen kring systemförsäljningar förbättras, att kommunernas olika roller förtydligas samt att det internationella utvecklingsarbetet i högre grad används för svensk miljöteknikexport. Samverkan Det stora intresse som idag finns för miljöteknik har skapat ett ökat behov av samverkan. Det finns en mångfald av organisationer och myndigheter som alla på olika sätt främjar utvecklingen av svensk miljöteknik. I många fall kan det vara förvirrande för företagen. För att uppnå långsiktig, nationell och internationell affärsmässig kraft behövs därför en effektiv samverkan mellan olika aktörer. Därför föreslås bland annat att myndigheternas roller förtydligas och att konsolidering genomförs så att färre statliga aktörer får större resurser. 8

9

10 1 Ett framtidsområde

11 Världens befolkning blir allt större. Efterfrågan på varor och tjänster ökar hela tiden. Samtidigt står världen inför hotande klimatförändringar och en rad andra allvarliga miljöproblem. Utmaningar är så stora att alla delar av näringslivet kommer att beröras. Samtidigt går det till stor del att förutse hur näringslivet behöver utvecklas. I detta ligger stor potential. De länder och företag som systematiskt utvecklar sig åt rätt håll kommer att vara av intresse för hela världen. Sverige har under ordförandeskapet i EU 2009 drivit frågan om att ställa om till en ekoeffektiv ekonomi 1. Det vill säga en hållbar koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi som är baserad på hållbar produktion, samt ett mer hållbart boende och transportsystem. Sverige har fantastiska möjligheter att fortsätta utvecklas mot en eko-effektiv ekonomi där nya företag kan skapas och befintliga växa. För att svenska företag ska kunna utnyttja detta tillfälle och bidra till att hantera utmaningarna krävs insatser som möjliggör att ett nytt näringsliv tar plats. 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats Hela näringslivet berörs av behovet att ställa om till hållbar verksamhet och utvecklingen av miljöteknikområdet skär genom hela näringslivet. Miljöteknikområdet är inte en avgränsad bransch. Miljöteknik som begrepp kan istället ses som en drivkraft för utveckling inom alla branscher. Det finns stor utvecklingspotential i samverkan mellan olika branscher. För att stärka miljötekniktillväxten i Sverige krävs en omställning av hela näringslivet. Flera branscher måste samverka och utvecklas i samma takt för att landet ska bli världsledande. Exempelvis biomassa kan användas inom flera branscher och för att få maximal utdelning av materialet krävs det samverkan. Det är tydligt i Västsverige där kemikluster samverkar med raffinaderier, skogs näring, energibolag, fordonstillverkare och övriga biogasaktörer för att skapa synergier. Behovet av samverkan utmanar näringslivet. Branschöverskridande strukturer, som kan hjälpa olika delar av näringslivet att utveckla nya lösningar i takt med varandra, kommer därför att bli centralt. Gamla strukturer och lösningar måste ses över så att det skapas utrymme för detta nya näringsliv att ta plats. I praktiken kan det vara svårt för ett nytt kunskapsområde att växa fram mellan och 1. Nilsson, Måns et al. 2009: A European Eco-Efficient Economy. Governing climate, energy and competitiveness. Report for the 2009 Swedish Presidency of the Council of the European Union, Stockholm Environment Institute. 11

12 »på tvären«över etablerade organisationer och sektorer. Det finns goda internationella erfarenheter av att universiteten kan ta ett större och mer utåtriktat ansvar för att skapa neutrala kunskapskluster där näringslivet kan mötas runt dessa branschövergripande utmaningar. Politiken är central för att skapa utrymme för ett nytt näringsliv. Få andra aktörer kan förväntas gå före och leda utvecklingen eftersom ingen ensam känner ansvar för den. Utveckling som relaterar till att få fram hållbara lösningar är föremål för vad som kallas»tragedy of the commons«(gemensamt ansvar är ingens ansvar). Detta är en tröskel som politiken kan gå över. Initialt kommer det att kräva beslut som ger resultat först på lite längre sikt. Utan insatser idag riskerar svenska företag att gå miste om de stora nya marknader som kommer att skapas i världen som en följd av klimatförändringar och befolkningsökningar. Många företag drivs av ett engagemang för miljöfrågorna. I en marknadsekonomi är det entreprenörens uppgift att identifiera nya affärsmöjligheter, ta risker och skörda framgångar. Men det kan finnas hinder som de små entreprenörerna inte tar sig förbi på egen hand, till exempel att samverka och dela på risker vid stora internationella affärer. Andra hinder kan vara ett resultat av politiska åtgärder som tillkommit i en annan tid och med andra syften. Hit hör svårigheter för företagare och brist på riskkapital som påverkas av skatteregler, allokering av statligt kapital med mera. En tredje typ av hinder är brister i kunskap och kompetens hos ungdomar och andra engagerade medborgare som hindrar dem från att göra konstruktiva insatser på miljöområdet. Engagemanget för miljöfrågor borde leda till fler företag och en större dynamik i näringslivet. Slutsatsen är att det behövs offentliga insatser i perspektivet av den angelägna uppgiften att släppa fram företag inom miljöteknikområdet. Befintliga insatser bör omprövas och effektiviseras. Strategiska nysatsningar bör göras. 1.2 Miljöteknikområdet Miljöteknik är en samlingsbenämning på tekniska kunskapsområden som har betydelse för att minska miljöpåverkan. I sin bredaste definition innefattar det åtgärder inom alla områden och kan beröra användare inom alla områden. Miljöteknik är som sagt inte en egen bransch, utan en sektor som skär genom flera branscher och ska därför ses som en drivkraft för hela näringslivet. Miljövänligare teknik är ett konkurrensmedel för etablerade företag, myndigheter och kommuner. Den statistik som Swentec tar fram i samarbete med Statistiska Centralbyrån kring miljöteknikområdet fångar inte området i dess bredaste definition men kärnan inom området. Denna omfattar cirka företag. Statistiken visar att omsättningen för miljötekniksektorn ökat med 14 procent, från 118 miljarder kronor till 135 miljarder kronor mellan 2007 och Exporten har ökat med 4 procent, från 35 miljarder kronor till 37 miljarder kronor. Den procentuella förändringen vad gäller omsättning, export och antal anställda 2003 till 2008 visar en fortsatt positiv trend. Exporten utgör dock en relativt liten del av omsättningen, omkring 27 procent. Det innebär att 12

13 exportens andel av omsättningen har minskat från 30 procent 2007 till 27 procent Antalet miljöteknikföretag har minskat från företag 2007 till företag 2008 samtidigt som antalet anställda har ökat med 3 procent från personer till personer. Av de redovisade miljöteknik företagen så är stycken enskilda firmor. De står dock för en mycket liten andel av omsättning, export och antal anställda Marknadsförutsättningar för miljöteknik En betydande del av marknaden för miljöteknik utgörs av kommuner och andra offentliga aktörer. Det betyder att företagen är beroende av de spelregler som råder på marknader som i vissa fall är reglerade. De internationella marknaderna är också politiska till en del, där sådant som kommunala vänorter och utvecklingssamarbeten kan ha stor betydelse. Till en del är marknaderna också mycket konkurrensutsatta och dominerade av internationella stor företag liknande det svenska Vattenfall. Kommuner och deras bolag som köper entreprenadtjänster har en viktig roll för att miljöteknikföretag ska kunna växa internationellt. De kan exempelvis vara dörröppnare och upphandlingsstöd för internationella kunder och de är viktiga referenser. De svenska miljöteknikföretagen är ofta små. Statistiken visar att över 80 procent av miljöteknikföretagen har max 10 anställda. Det finns stora svenska världsledande företag som spelar viktiga roller för svensk miljöteknik, men de är förhållandevis få. Det faktum att så stor andel av företagen är små skapar särskilda marknadsförutsättningar för miljötekniken. En följd av att miljöteknikföretagen är små är att de ofta är beroende av draghjälp av större företag och/eller offentliga insatser för att kunna växa internationellt. Det finns en utbredd uppfattning inom branschen att andra länder i Europa lyckas bättre med att göra sådana affärer. I Sverige finns en omfattande flora av aktörer och instrument för att stödja företagsutveckling i allmänhet och inom miljöteknikområdet i synnerhet. Det finns organisationer för att generera och utveckla idéer, tillföra kompetens och kapital, underlätta internationalisering etc. Åtgärder görs även för att utveckla efterfrågan, exempelvis genom regelverken för offentlig upphandling Ett urval aktörer med uttalad ambition att främja miljöteknik Det finns ett stort antal offentliga aktörer som på olika sätt främjar miljöteknikutvecklingen. En del aktörer har överlappande uppdrag medan vissa enbart täcker utvalda delar av sektorn. Det är en komplex situation med många aktörer som har en uttalat ambition att främja miljöteknik. Bilden på följande sida illustrerar på ett mycket förenklat sätt hur centrala offentliga aktörer på nationell nivå som alla har uppdrag av regeringen främjar miljöteknik. 2. Se: Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik. En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP, Swentec

14 Myndigheternas direkta och indirekta stöd till miljöteknikföretag Transportteknik Banverket Vägverket VA-teknik Avfall/ återvinning Energieffektivisering Formas Jordbruksverket Vinnova Naturvårdsverket Almi Boverket Miljöstyrningsrådet Tillväxtverket Invest in Sweden Agency Exportrådet EKN SEK Swedfund Sida Förnybar energi Energimyndigheten MILJÖTEKNIKFÖRETAGENS OLIKA FASER Forskning och utveckling Demonstration och verifiering Kommersialisering och marknad Export Handling globalt Forskningsinstitut Centres of Excellence Innovationskontor Innovationsbron Inkubatorer Regionala hubbar Konsultuppdrag för information/utbildning Strategisk rådgivning Myndigheter Uppföljning och analys (Swentec och Tillväxtanalys) Illustrationen visar på ett mycket förenklat sätt hur centrala offentliga aktörer på nationell nivå med uppdrag från regeringen främjar miljöteknik. Den övre delen av bilden visar hur en rad olika aktörer bistår dels skilda delar av miljöteknikområdet och dels olika utvecklingsfaser hos svenska företag. Bilden visar dessutom att vissa aktörer har horisontella uppdrag medan andra har vertikala. Den övre delen av bilden visar hur företag har möjlighet att delta i program direkt arrangerade av myndigheterna. Den nedre delen av bilden visar att det också finns andra aktörer som finansieras via myndigheterna, där sedan företagen kan få stöd. Utöver de organisationer som ingår i illustrationen så finns ett stort antal lokala och regionala aktörer som också verkar för att främja miljöteknikföretag. Det stora antalet aktörer bidrar till den otydlighet som finns på den svenska marknaden. 14

15 1.2.3 Internationellt arbete för miljöteknik EU är drivande i det internationella arbetet för att utveckla miljöteknik, bland annat genom ETAP, EU:s gemensamma miljöteknikplan som antogs 2004, och jämförelser av vad olika länder gör för att leva upp till riktlinjerna. Hållbarhetsaspekterna är en del av EU:s Lissabonstrategi, som går ut på att göra EU världsledande när det gäller konkurrenskraft. EU:s tydliga fokus på detta område är något som stärker Sveriges möjligheter att utvecklas inom miljöteknik. I arbetet med att främja miljöteknik i Sverige är det centralt att utnyttja de möjligheter som EU ger inom området. Syftet med ETAP är att medlemsländerna tillsammans på ett rationellt sätt ska öka andelen miljöteknik på marknaden. Med mer konkurrenskraftiga miljöteknikföretag och mer miljöteknik på marknaden minskar miljöbelastningen samtidigt som sysselsättning säkras. Utvecklingen drivs på av ett antal EU-direktiv inom miljöområdet vilka sätter upp gemensamma tidsbestämda mål för alla medlemsländer. Hur man når dessa mål, till exempel andel förnybara drivmedel eller andel förnybar el, kan respektive regering själv bestämma. ETAP är just nu under revidering, vilket förhoppningsvis kommer att innebära tydligare kopplingar framöver mellan de olika program som finns inom de miljöpolitiska och näringspolitiska områdena. Denna utveckling ger en bredare möjlighet även för svenska företag eftersom det finns inte mindre än fem olika europeiska stödprogram för företagsutveckling inom miljöteknikområdet från forskning och utveckling till så kallad eco-innovation. Tillsammans med de resurser som den svenska regeringen tillsatt via myndigheterna kan svenska företag få tillgång till betydande medel för att stärka sin konkurrenskraft. De direktiv som driver på utvecklingen styr vanligen mot en ökad användning av miljöteknik. Miljöteknikföretagen som levererar produkterna eller tjänsterna behöver varken vara svenska eller europeiska bara användningen av miljöteknik ökar. Flera länder sätter också upp egna näringslivsmål och miljömål (som inte alltid är kompatibla med varandra) för att också styra utvecklingen att bidra till den egna sysselsättningen. 1.3 Swentecs uppdrag I mars 2008 fick Swentec, Sveriges miljöteknikråd (Swedish Environmental Technology Council) i uppdrag av regeringen att utarbeta underlag för regeringens fortsatta arbete för att stärka svenska miljöteknikföretag. Regeringen skrev att underlaget ska inkludera förslag till insatser och åtgärder såväl för åren 2009 och 2010 som därefter, en beskrivning av motiven och grunden för dessa förslag samt en kostnadsberäkning och konsekvensanalys av förslagen. Slutligen ska det i underlaget specifikt föreslås hur de statliga myndigheterna ska samordnas samt framöver samverka för att bäst stärka svensk miljöteknik Dir 2008:31, Sveriges miljöteknikråd en delegation för miljöteknik. 15

16 Dagens utmaningar inom miljö- och klimatområdet skapar stora möjligheter till nya jobb och en ökad export. Behovet av teknik med minimal miljöpåverkan kommer framöver att vara stort, vilket skapar växande möjligheter till ökad svensk export av miljöteknik. Med hög kompetens när det gäller hållbara energi-, miljö- och transportlösningar har Sverige mycket goda förutsättningar att möta klimatutmaningen. Kunskaperna om sådana lösningar behöver dock i ännu större utsträckning tas till vara, så att kommersialisering av ny miljövänlig teknik kan utvecklas vidare. 4 Svenska miljöföretag behöver lägga kraft på att utveckla svensk spetsteknik inom miljöteknikområdet. Företagen kan då behöva stöd när det gäller utbyte av erfarenheter, marknadsföring och skapande av systemlösningar. Den internationella marknaden för miljöteknik växer kraftigt i takt med att klimat- och energifrågor blivit allt viktigare. Företag från allt fler länder försöker konkurrera på denna marknad. Många svenska miljöteknikföretag efterfrågar information och stöd i sin strävan efter möjligheter att utveckla nya affärer Varför handlingsplan? Handlingsplanen är en serie åtgärder för att rätta till brister i de offentliga insatserna med betydelse för att få företag och affärer inom det nya näringslivet att växa fram. Syftet är att ge bättre utvecklingsmöjligheter för företagen med lösningar inom miljöteknik i dess breda bemärkelse. I många fall handlar det om generella problem med företagsklimatet i Sverige. Tidigare utredningar har beskrivit problemen Under tio år har flera initiativ tagits för att stärka miljötekniken: Miljöexportutredningen: SOU 1998:118, Sustainable Sweden a success story Miljöteknikdelegationen: PM 2000:3, Miljöanpassning för tillväxt förslag till en nationell strategi och PM 2000:13, Miljöteknikdelegationens exportår slutsatser och rekommendationer Nutek 2003: Nationell kraftsamling för miljödriven näringslivsutveckling förslag till strategi Nutek 2004: Ökad kommersiell framgång för miljöinnovationer underlag för diskussion om en svensk handlingsplan SOU 2004:84, Swentec AB för en nationell kraftsamling på svensk miljöteknik Därutöver har området analyserats och jämförts med andra länder, bland annat i följande rapporter: VINNOVA och Energimyndigheten 2001: Drivers of environmental innovation Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) 2008: Drivkrafter för miljöproblemens marknadsvärde. Miljöarbetets nya arena 4. Dir 2008:31, Sveriges miljöteknikråd en delegation för miljöteknik. 5. Ibid. 16

17 Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) 2008: Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Svenskt näringsliv 2009: Miljöteknik på export. Om marknaden, kommunalt ägande och ett blomstrande näringslivsklimat Fokus i det äldre materialet ligger på att beskriva vad som bör göras. I Swentecs arbete ligger fokus på hur det ska göras Processen att ta fram handlingsplanen I samband med Swentecs nya uppdrag våren 2008 påbörjades arbetet med en gemensam strategi och handlingsplan med syftet att öka tillväxten och exporten av svensk miljöteknik. Den 21 augusti 2008 i Växjö bjöds över 200 nyckelpersoner från organisationer, myndigheter, företag, branschföreningar och forskarvärlden in för att delta i det gemensamma arbetet mot en vision för svensk miljöteknik. Swentecs råd presenterade fem strategiska områden som identifierats för att Sverige ska nå visionen. Under eftermiddagen arbetades kritiska framgångsfaktorer fram i nio mindre grupper, tillsammans med professionella diskussionsledare. Arbetet från Växjö har sammanställts och kommunicerats både till deltagarna och till Swentecs målgrupper i stort, genom Swentecs nyhetsbrev och en dokumenterande film från konferensen. Som en start för det fortsatta arbetet med en gemensam handlingsplan för svensk miljöteknik anordnade Swentec den 5 maj i år ett seminarium i Stockholm. Även denna gång blev responsen mycket god. Förutom att starta upp och få med alla i processen så handlade seminariet också om att visa upp hur Österrike har arbetat med en handlingsplan och hur Danmark framgångsrikt jobbat kring partnerskap. Samtliga deltagare gavs möjlighet att registrera sig som referensperson inom lämpligt strategiskt område samt att delta i en första idégenerering på plats. I augusti genomfördes gruppsamtal med dem som anmält intresse för respektive ämne. Fyra samtal hölls i Stockholm och ett i Göteborg. Swentecs råd har bidragit till och sammanställt åtgärdsförslagen och sammanfogat dem med analysen från Växjö till ett utkast till handlingsplan. Ramböll Management Consulting har bistått i arbetet. Övriga konsulter som bidragit i projektarbete är ÅF, SP, WSP och Adecco. Parallellt har särskilda projekt genomförts. Slutsatser från dessa har arbetats in i förslagen som presenteras i denna handlingsplan. I arbetet med handlingsplanen har kontinuerliga avstämningar ägt rum med en referensgrupp bestående av företrädare för statliga aktörer inom området, i enlighet med kommittédirektivet. På en avslutande workshop gjordes även en avstämning med dem som deltagit i de tidigare gruppintervjuerna. 17

18 1.5 Visionen och fem åtgärdsprogram Visionen för svensk miljöteknik är att Sverige har en drivande roll och levererar världsledande lösningar för en hållbar framtid. I denna handlingsplan föreslås åtgärder inom fem strategiska områden för att detta ska uppnås. De fem områdena ska ses som överlappande cirklar och tillsammans täcker de merparten av de problem som identifierats i tidigare utredningar. I kapitel 3 7 föreslås sammanlagt 82 åtgärder som delats in i de fem programmen. Politisk styrning Sverige behöver robusta regler över mandatperioder; drivande marknadsincitament och en tydlig rollfördelning inom det offentliga. Kompetens för hållbar utveckling Sverige har stor fördel i sin upparbetade kompetens inom området hållbar utveckling. Den behöver vidmakthållas och utvecklas. Kommersialisering Sverige har stor potential att generera företagande ur satsningar på forskning och utveckling inom både akademi och näringsliv. Verklig och potentiell efterfrågan är vägledande på en internationell marknad. Affärsmodeller Sverige behöver skräddarsydda affärsmodeller för att kunna hantera möjligheter på olika marknader. Samverkan Vi behöver i Sverige samverka genom att effektivisera och kraftsamla för att hitta slagkraftiga koncept. 18

19

20 21 Kapitelrubrik Strategiska miljöteknikområden

21 Sveriges långa historia inom miljöområdet har bidragit till att skapa ett mycket gott internationellt renommé. I kapitel två lyfts Sveriges styrkor inom miljöteknik fram. Arbetet med de strategiskt viktiga svenska miljöteknikområdena kommer att prioriteras av Swentec under En viktig framtidsfråga är om Sverige ska satsa på en ökad fokusering inom vissa miljöteknikområden eller satsa brett. Sverige har ett bra utgångsläge när det gäller att exportera miljöteknik. Historiskt har Sverige legat i topp när det gäller innovationskraft, bland annat flest antal patent per capita samt en lång tradition av att arbeta på en internationell marknad till följd av att den inhemska marknaden är för liten. 2.1 Sverige tidigt ute Sverige har ett gott rykte som bygger på en aktiv miljöpolitik och ett framsynt arbete kring miljöfrågor. Sverige var tidigt ute med miljölagstiftning (1969) och bildandet av ett särskilt verk för att hantera miljöfrågor (Statens Naturvårdsverk 1967). Detta betydde att både industri och samhälle snabbt fick anpassas till hårdare miljökrav. Det innebar också att en hemmamarknad kring svensk miljöteknikindustri och miljökunskap tidigt kunde byggas upp. Med detta som grund kunde Sverige arrangera den första FN-konferensen om miljö och utveckling i Stockholm Därefter har Sverige varit med och förberett Riokonferensen 1992, samt Johannesburgkonferensen Sidas insatser har också bäddat för vårt goda internationella rykte inom miljöområdet. Till detta höga politiska anseende kan läggas den stora kunskapen och intresset kring miljöfrågor som finns bland allmänhet och inom näringslivet. Sveriges goda rykte bidrar också till omvärldens stora intresse för och höga förväntningar på såväl system lösningar för stadsbyggnad som miljöteknikinnovationer. Sverige etablerade sig tidigt inom de miljöteknikområden som idag betraktas som traditionella det vill säga områden som vatten och avlopp, industriell luftrening samt avfallshantering. Den unika infrastruktur som byggts upp i Sverige genom åren för att hantera avfallsströmmar från industri och samhälle, är och har varit mycket beroende på samverkan mellan det offentliga och det privata. I kommande kapitel formuleras åtgärder inom fem strategiska åtgärdsområden för svensk miljöteknik. Däremot definieras inte inom vilka teknikområden satsningar bör göras. Diagrammet på nästa sida visar hur de svenska utsläppen av växthusgaser minskat i relation till bruttonationalprodukten sedan Intresset borde vara stort i 21

Strategiska miljöteknikområden

Strategiska miljöteknikområden Strategiska miljöteknikområden i Sverige Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad Berit Gullbransson Verksamhetschef Swentec Uppdraget Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

Från miljörätt till miljöhett

Från miljörätt till miljöhett Från miljörätt till miljöhett - så blir Sverige bäst på miljöteknik juli 2008 www.centerpartiet.se Inledning Centerpartiets vision är ett grönt, modernt och öppet samhälle som präglas av liberala värderingar.

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Energi- och miljöteknik pressinformation november 2013 Energi- och miljöteknik symbio city Det svenska erbjudandet inom energi- och miljöteknik står sig starkt i global konkurrens. Med teknik och kompetens i världsklass har Sverige

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Framgångsfaktorer för ökad export av svenskt kunnande och teknik inom avfallsområdet

Framgångsfaktorer för ökad export av svenskt kunnande och teknik inom avfallsområdet Framgångsfaktorer för ökad export av svenskt kunnande och teknik inom avfallsområdet Olof Hjelm*, Wisdom Kanda och Santaigo Mejia Dugand. Industriell miljöteknik Institutionen för ekonomisk och industriell

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Ungt forskningsområde på väg att hitta formen

Ungt forskningsområde på väg att hitta formen TEMA Miljöteknik (delar av) Av Anne Nilsson, Naturvetaren nr 9/2006 Ungt forskningsområde på väg att hitta formen Det råder ingen tvekan om att det finns en frodande forskning inom det relativt färska

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar från Hagainitiativet, Stockholm den 1 februari 2013 Sammanfattning: Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 tar sig an en viktig

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Kartläggning av aktörerna på miljöteknikområdet

Kartläggning av aktörerna på miljöteknikområdet Kartläggning av aktörerna på miljöteknikområdet Uppdragsnummer N2014/2726/E Tillväxtverkets dnr 1.2.2-2014-2582 1 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4 Bortfallsanalys...

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare Plattform för hållbar stadsutveckling Hans Gustafsson Samordnare Tillsammans för ett bättre liv i staden! Pla$ormen ska öka den tvärsektoriella samverkan för a4 möta städernas, tätorternas och stadsregionernas

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Energi- och klimatfrågor till 2020

Energi- och klimatfrågor till 2020 Energi- och klimatfrågor till 2020 Daniel Johansson Statssekreterare Klimatförändringar och andra miljöhot Mänskligheten står inför en global miljöutmaning Jorden utsätts globalt för ett förändringstryck

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv?

Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv? Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv? Stefan Jendteg Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2010 (66 Mton)

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

På spaning efter tillväxt

På spaning efter tillväxt NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Kansli På spaning efter tillväxt seminarium vid ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier Finansieras av EU Mål 2 Norra 2005-04-13 Lotta Lindh Projektledare Tema:

Läs mer

Att vända motgångar till möjligheter

Att vända motgångar till möjligheter Att vända motgångar till möjligheter En affärsplan för Östersjön med ett svenskt perspektiv 2.7.2014 Sammanfattande perspektiv 1. Kritiskt läge i Östersjön på grund av övergödning, farliga ämnen och överfiske,

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst.

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Hur tjänar man pengar på forskning Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Copyright 2009, Joachim Davidsson, B-Open Nordic. All

Läs mer