Verksamhetsplan 2015 Göteborg-Oslosamarbetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Göteborg-Oslosamarbetet"

Transkript

1 Göteborg-Oslosamarbetet

2 1 Inledning Projektet Coinco North II/ The Scandinavian 8 Million City avslutas 31 oktober GO-samarbetet har haft en viktig roll i att komplettera de insatser som genomfördes av projektet, samt stödja processen för en fortsättning av projektet och dess målsättningar. Missing Link (Halden - Öxnered) är en prioriterad sträcka för GO-samarbetet. De strategiska arbetsgrupperna, Innovativt näringsliv/arbetsmarknad samt Hållbara och effektiva transportsystem, har startat upp de operativa arbetsgrupperna. De fyra operativa arbetsgrupper som bildats under Innovativt näringsliv/arbetsmarknad är: Fordonsindustri, Energi, Life Science samt Maritima Operationer och Maritim Teknologi. Tre arbetsgrupper har bildats under Hållbara och effektiva transportsystem: Elektrisk infrastruktur, Sjögodstransporter samt Missing Link (järnväg Öxnered-Halden). I samband med GO-rådets styrgruppsmöte i januari 2014, arrangerade GO-samarbetet för första gången ett seminarium på plats i Bryssel, Scandinavian Cross-border cooperation for infrastructure. Det årliga GO-tinget har för första gången genomförts i Göteborg 14 oktober. De båda strategiska arbetsgrupperna kommer under verksamhetsåret fortsätta att konkretisera sitt långsiktiga arbete inom de operativa arbetsgrupperna. Arbetsgruppen för Innovativt näringsliv och arbetsmarknad kommer att fokusera på fyra områden; energi, fordon, life science samt maritimt. Bland annat är utmaningen för regionen att skapa förutsättningar för ett fossilfritt och resurseffektivt energisystem som kan möta framtidens befolkningstillväxt, där arbetsgruppen kommer att undersöka nya möjligheter för energieffektivisering av redan existerande bostäder samt kommande bostadsprojekt. I september meddelade Norges samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen att potentialen för att öka person- och godstrafiken via järnväg mellan Oslo och Göteborg måste utredas närmare och att det råder samstämmighet mellan norska och svenska myndigheter. Enighet finns också kring annan gränsöverskridande infrastruktur (flyg och båt) där utvecklingen fortlöpande ska ske genom dialog mellan departementen och myndigheter på norsk och svensk sida. Norska Jernbaneverket och svenska Trafikverket ska utreda förutsättningarna för att utveckla järnvägstrafiken på kort och lång sikt mellan de två städerna. Samferdselsdepartementet har gett Jernbaneverket i uppdrag att leda utredningsarbetet, medan Trafikverket ska delta i utredningen. En utredning av dubbelspår Öxnered-Halden fanns med bland de prioriterade projekten i de svenska socialdemokraternas infrastrukturförslag inför riksdagsvalet.

3 2 Vision, mål & strategi Vision Göteborg-Oslo-regionen ska vara en ledande, hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för att uppleva, bo, verka och utvecklas. Övergripande mål Göteborg-Oslo-samarbetet skall bidra till att: a. regionen blir en ledande europeisk region med hållbara transporter och ett starkt näringsliv. b. utveckla och profilera det gränsregionala samarbetet mellan Sverige och Norge. Strategi för att uppnå målsättningarna För att nå målen skall man: a. Identifiera och samverka om gemensamma möjligheter inom EU-finansierade program. b. Genom aktivt bruk av regionens europakontor profilera regionen i en europeisk kontext. c. Stärka samarbetet internt i regionen genom att skapa ett årligt återkommande mötesforum, ett GO-ting i form av en större konferens med brett deltagande, både politiskt och från näringslivet d. öka kännedomen om gränssamarbetet på nationell nivå i de båda länderna. GO-rådets, kontaktgruppens och sekretariatets roller GO-rådet är samarbetets högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret för utformning och genomförande av samarbetet. Kontaktgruppen är den tjänstemannagrupp som ansvarar för att förse GO-rådet med underlag för att kunna fatta beslut och att besluten i GO-rådet genomförs och följs upp. Kontaktgruppen har bedömt att Göteborg-Oslo-samarbetet behöver ett operativt sekretariat för att stödja, driva och samordna arbetet, för att samarbetet ska nå de målsättningar som finns uppsatta i strategin. Ett förslag till ett förstärkt sekretariat har därför lagts fram till GO-rådet i samband med rådsmötet den 14 oktober 2014.

4 3 Aktiviteter Verksamhetsåret Övergripande aktiviteter De övergripande aktiviteterna för verksamhetsåret tar sin utgångspunkt i den antagna strategin för GO-samarbetet. 1. Identifiera och samverka om gemensamma möjligheter inom EU-finansierade program Under 2014 påbörjades en ny programperiod i EU för åren GO-samarbetet är en naturlig utgångspunkt för projektpartnerskap där de två arbetsgrupperna Innovativt näringsliv/arbetsmarknad och Hållbara och effektiva transportsystem ska identifiera möjliga partnerskap och teman för projektansökningar i kommande ansökningsprocesser under verksamhetsåret. a. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) Interreg-ÖKS-programmet har som funktion att knyta samman Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt. De områden som är prioriterade i det nya Interreg-ÖKS-programmet är: Främja hållbar ekonomisk tillväxt Binda samman regionen Främja vardagsintegration. Parterna i GO har deltagit i utformningen av det nya Interreg-ÖKS-programmet och programmets innehåll ligger i linje med GO-samarbetets strategiska mål. I förslaget till programmet finns 143 miljoner Euro till projekt under , första utlysningen er planlagt våren. Programmet stödjer 50 procent av projektens samlade kostnader. b. Horizon 2020 Horizon 2020 är EUs program för forskning och innovation. Programmets överordnade mål är att Europa genom en aktiv forsknings- och innovationspolitik ska nå målen för smart, inkluderande och hållbar tillväxt (Europa 2020). Förutom att stötta projekt inom framstående forskning och industriellt ledarskap, ska Horizon 2020 bidra till att lösa viktiga samhällsuppgifter inom t.ex. områden som energi, klimat och transport. Denna utveckling ska ske genom ett tätt samarbete mellan FoU-institutioner, näringsliv och offentliga aktörer (Triple Helix). Offentlig sektor kommer att bli involverat i högre grad än tidigare, t.ex. vid test av nya lösningar, teknologi och modeller i stor skala. De områden som utpekas som särskilt relevanta för offentlig sektor är: hälsa, teknologi och innovation i offentliga tjänster, Smart Cities, tvärsektoriella utlysningar inom energi, transport och IKT, klimat, miljö, resursutnyttjande och råmaterial, transport, samt SME:s roll och medel. Utlysningar sker fortlöpande och är organiserade i tvååriga arbetsprogram. c. Connecting Europe Facility Connecting Europe Facility (CEF) finansierar Ten-T-projekt som bidrar till att eliminera bristande länkar i Europas transportsystem. CEF syftar bland annat till att gynna hållbara transporter och underlätta användningen av förnyelsebara bränslen. Genom att fokusera på smarta, hållbara och fullt sammanlänkade transporter ska CEF bidra till att förstärka den inre marknaden och EU:s globala konkurrenskraft. Genom CEF kommer ca 26 miljarder Euro finnas tillgängligt åren för att medfinansiera TEN-T-projekt inom EU:s medlemsstater. Det ska under arrangeras ett GO-seminarium om möjligheter inom relevanta EU-program för berörda tjänstemän inom GO-samarbetet.

5 4 Aktiviteter 2. Profilering av regionen i en europeisk kontext a) Aktiv bruk av regionens europakontor Som komplement till användning av EU-programmen ska profilering av regionen i Bryssel bidra till önskat politiskt fokus på GO-regionen och GO-samarbetet. GO-samarbetet ska därför aktivt använda de tre representationskontoren i Bryssel till att synliggöra regionen, föra upp aktuella frågor på agendan samt skapa förutsättningar för relevanta samarbetsarenor. För föreslås följande aktiviteter i samarbete med representationskontoren i Brussel: Regionskontorene skal bidra aktivt til å fremme FoU-institusjoner og næringslivet i regionen i ERRIN-net tverket og på andre relevante arenar. Regionskontorene skal informere aktivt om relevante arrangement, som for eksempel EU:s SME week, Sustainable Energy Week, Green days, transport days etc, og i samarbeid med kontaktgruppen vurdere hensiktsmessighet og mulighet for engasjement for GO-koordinert deltakelse. Regionskontorene skal sammen med kontaktgruppen og arbeidsgruppen for næring, vurdere å arrangere et seminar under EUs Sustainable Energy Week. Regionskontorene skel arrangere en mottakelse under Open Days uken hvor relevante aktører i regionen profileres. GO-samarbetet ska värdera att arrangera ett seminarium i Bryssel tillsammans med STRING-samarbetet. Tema för seminariet ska vara möjligheter och hinder för att knyta samman sträckan Hamburg-Oslo som en del av EU:s Ten-T Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor. Målgrupp ska vara relevanta aktörer inom politiken, EU.s institutioner, nationella myndigheter, tjänstemän inom kommun/region, näringsliv och akademin. 3. Öka kännedomen om gränssamarbetet och förståelsen för GO-samarbetet För att öka kännedomen om gränssamarbetet och förståelsen för GO-samarbetet på nationell nivå planeras följande aktiviteter under : Två informationsmöten om GO-samarbetet under våren där representanter från GO-samarbetet möter politiker på nationell nivå. Ett möte ska äga rum för representanter för regionen i Stortinget, samt ett möte för ledamöter från Västsverige i Sveriges Riksdag. Målsättningen för dessa möten är att öka engagemanget hos de nationella politikerna i frågor som GO-samarbetet driver. GO-tinget är en årligt återkommande konferens där frågor av vikt för GO-regionen presenteras och diskuteras av relevanta politiker, samt representanter från akademin och näringslivet. Uppmärksamma GO-samarbetets 20-års jubileum i samband med GO-tinget. Syftet med tinget är: - Öka kännedomen om det gränssamarbetet i GO-regionen - Diskutera aktuella frågor och gemensamma möjligheter och utmaningar i GO-regionen

6 5 Aktiviteter 3. Öka kännedomen om gränssamarbetet och förståelsen för GO-samarbetet (forts) Målgrupper - GO-rådet - GO-samarbetets arbetsgrupper - Politiker och tjänstemän i region/fylkeskommuner och kommuner - Akademi - Näringsliv - Myndigheter - Press Evenemanget ska cirkulera geografiskt. arrangeras det i Oslo. Nytt pris: GO:s näringslivspris som ges till företag/företagsledare som bidragit till gränsöverskridande samarbete & utveckling i GO-regionen, som presenteras i samband med GO-tinget hösten. Den Strategiska arbetsgruppen för Innovativt näringsliv/arbetsmarknad utses som jury för priset samt tar fram nomineringarna. Syftet är att priset ska bidra till att skapa ett medialt intresse för GO-samarbetet samt uppmärksamma det gränsöverskridande näringslivet i GO-regionen. Som ett led i att driva frågan om Missing Link bör GO-samarbetet försöka anordna ett möte för GO-rådet tillsammans med Norges samferdselminister Ketil Solvik-Olsen och Sveriges nya infrastrukturminister Anna Johansson, för att diskutera järnvägsförbindelsen mellan Oslo-Göteborg. Om inte ett samlat möte är möjligt bör det sökas ett möte mellan representanter för GO-rådet med respektive minister vid separata tillfällen. Se på möjligheterna att söka medel från Olaf Ditlev-Simonsens fond för att stärka och uppmärksamma norsk-svenskasamverkan.

7 6 Innovativt näringsliv & arbetsmarknad Arbetsgruppen Innovativt näringsliv/arbetsmarknad GO-samarbetet ska arbeta för en stark region med ett konkurrenskraftigt näringsliv och en attraktiv livsmiljö med förmåga att locka till sig arbetskraft och etableringar. Genom gränsregionalt samarbete är målet att stärka och utveckla innovativa miljöer, främja ett dynamiskt näringsliv och öka tillgängligheten för regionens näringsliv. För att skapa fler företag och arbetstillfällen i regionen behövs satsningar på såväl befintligt näringsliv som på nyföretagande. Att skapa arenor och nätverk för samverkan i regionen med avsikt att öka och stärka konkurrenskraften i ett globalt perspektiv ska vara en central del av GO-samarbetets aktiviteter Övergripande målsättningar Arbetsgruppen för innovativt näringsliv och arbetsmarknad ska bidra till att stärka den hållbara tillväxten inom GO-regionen och skapa förutsättningar för att stärka konkurrenskraften och förstora arbetsmarknaden. Den ska verka för att underlätta och stimulera nya etableringar, handel, partnerskap, samarbeten, projekt, forskning och innovation, samt erfarenhetsutbyten mellan näringslivet i GO-regionen. Verksamhet De operativa grupperna ska arbeta långsiktigt utifrån de övergripande målsättningarna. Samtliga operativa grupper ska arbeta utifrån Triple Helix samverkan, det vill säga att det ska finnas deltagare från kommun/region, näringsliv och akademi. Samtliga grupper ska undersöka möjligheter till att finna EU-finansiering, exempelvis genom ÖKS och Horizon 2020, för potentiella samverkansprojekt inom respektive område. De operativa grupperna rapporterar löpande om sitt arbete till den strategiska arbetsgruppen. Som anges i samarbetsavtalet ansvarar den strategiska arbetsgruppen för att informera kontaktgruppen om löpande aktiviteter, mötesagenda och protokoll från respektive operativ grupps möten, samt att ordförande i den strategiska arbetsgruppen avrapporterar till samarbetets rådsmöten. Den strategiska arbetsgruppen ska sammanträda vid minst två tillfällen under. De operativa grupperna ska sammanträda vid minst fyra tillfällen under. GO: Affärsutveckling För att stärka samarbetet mellan näringslivet i Göteborg-Osloregionen kommer Business Region Göteborg tillsammans med norska aktörer att genomföra projektaktiviteter inom ramen för programmet Svensk-norskt näringslivssamarbete mellan och Projektet GO:Affärsutveckling ska genom att fokusera på näringar som är viktiga för Göteborg - Osloregionen, skapa möjligheter för ett utökat och fördjupat affärssamarbete. Projektet ska stärka arbetet med att attrahera norska investeringar till Göteborgsregionen, samt affärsutveckling (export) och samverkan mellan företag i bägge regionerna/länderna men också stärka banden mellan svenska och norska företag inom Göteborg-Osloregionen och därigenom öka företagens lönsamhet och konkurrenskraft på den norska och svenska exportmarknaden. Projektet ska också leda till ett ökat intresse för norska företag att investera i Göteborgsregionen. Projekt mål: Ökat antal samarbeten mellan svenska och norska företag inom Göteborg-Osloregionen. Detta mäts genom antalet kvalificerade intresseförklaringar som följer efter genomförda möten utifrån de utvärderingar som görs i samband med aktiviteten. Projektets mål är också att främja norska investeringar vilket mäts genom antal kvalificerade leads för investeringar och etableringar i Göteborgsregionen som anges vid uppföljning av aktiviteter på området. Projektet riktar sig till företag i GO-regionen inom följande branscher: Fordonsindustrin/Hållbara transporter, life science, energi, maritimt och miljöteknik.

8 7 Innovativt näringsliv & arbetsmarknad Fordonsindustri Omfattar fordonsindustrin och dess underleverantörer, där elfordon, säkerhet och autonom körning områden där GO-regionen kan ligga i framkant för utveckling och demoprojekt. Inom arbetsgruppen har diskuterats förslag till utvecklingsarbete där parterna kan samverka och där tydliga effekter kan identifieras. Det handlar bland annat om gränsöverskridande hinder, teknikutveckling och demo/testverksamhet. Bland de områden som hittills identifieras är: - Laddinfrastruktur för elbilar och infrastruktur för drivmedelsstationer - Formaliserade arenor/forum för gränsöverskridande infrastrukturfrågor - Utvecklingen inom citylogistik och närsjöfart - Närsjöfart, genom exv sjöfartspendlar - Tunga fordons framdrivning och alternativa drivmedel - Affärsmodeller De resurser som krävs är främst egen tid för representanterna. I början av året behöver en utforskande och beskrivande förstudie genomföras. Förstudien ska vara klar 1:a kvartalet och konkreta samarbetsprojekt överenskomna 2:a kvartalet. Förutom intressenterna kommer akademi och näringsliv att involveras. Gruppen ska hålla en nära kontakt med grupperna för Godstrafik och el-infrastruktur för att undvika dubbelarbete. Energi Det planeras två workshops under hösten 2014 med bäring på områdena hållbart byggande, energitillförsel i städer samt utsläppsfria transporter. Ambitionen är att det ska komma minst ett projekt från varje workshop som kan startas upp under. Kontakt behövs med grupperna fordonsindustri och el-infrastruktur för att undvika dubbelarbete. Life Science Göteborg respektive Oslo/Akershus utvecklar Life Science-kluster, där det finns goda möjligheter till att gemensamt skapa ett globalt starkt Life Science-kluster inom GO-regionen. Gruppen ska fokusera på att attrahera finansiering, investeringar, kvalificerad kompetens och företagsetableringar inom området, finna samarbetsprojekt och etablera nya nätverk. Gruppen nyligen startats och ännu inte planerat någon konkret verksamhet för. Maritima operationer och maritim teknologi Innefattar sjöfart, hamnverksamhet, offshoreolja och -gas, underleverantörer av teknik och tjänster. Det finns en bred kompetens inom GO-regionen inom området, både gällande forskning inom akademin såväl som verksamhet från världsledande företag. Gruppen ska vara en plattform för att skapa nätverk, erfarenhetsutbyten och projekt mellan aktörer i regionen. I vil arbeidsgruppen arbeide videre med prosjektene: - Nærskipsfart - Offshore Det forventes at det er et betydelig verdiskapingspotensial for ytterligere samarbeid innenfor disse to områdene. I løpet av 2014 skal samarbeidspartnerne og foretakene være identifisert og GO Maritims rolle nærmere definert. Arbeidsgruppen vil bidra til arenabygging og fasilitering i og det vil kreve et budsjett på NOK for disse to prosjektene til sammen. Rekeforvaltning og Beslutningsverktøy/Simulering holdes foreløpig under observasjon.

9 8 Hållbara & effektiva transportsystem Arbetsgruppen Hållbara och effektiva transportsystem Genom att knyta samman kunskaps- och kompetensmiljöer och skapa en sammanhängande innovations- och arbetsmarknadsregionen vill man stärka den gränsregionala integrationen samt tillväxtmöjligheter i GO-regionen. Förutsättningen för detta är att öka mobiliteten på ett hållbart sätt genom att stärka infrastrukturutbyggnaden internt i storstadsregionerna och mellan dessa. Att bygga ut ett konkurrenskraftigt transportsystem för person- och godstransporter med reducerad restid och ökad kapacitet, kommer att gynna både näringslivet, invånarna och miljön. Övergripande målsättningar Arbetsgruppen för hållbara & effektiva transportsystem ska arbeta för ökad kapacitet och ökad användning av miljövänligt bränsle samt bidra till att regionen blir ledande för tillgänglighet och bruk av hållbara transporter. Verksamhet Som anges i samarbetsavtalet ansvarar den strategiska arbetsgruppen för att informera kontaktgruppen om löpande aktiviteter, mötesagenda och protokoll från respektive operativ grupps möten, samt att ordförande i den strategiska arbetsgruppen avrapporterar till samarbetets rådsmöten. De operativa grupperna rapporterar löpande om sitt arbete till den strategiska arbetsgruppen. De operativa grupperna ska arbeta långsiktigt utifrån de övergripande målsättningarna. Grupperna ska undersöka möjligheter att finna EU-finansiering, exempelvis genom ÖKS och Horizon 2020, för potentiella samverkansprojekt inom respektive område. Arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i arbeidet som er gjort i regi av prosjektet The 8 Million City og vurdere videreføring av konkrete aktiviteter etter at prosjektet er avsluttet. Et prioritert område for GO vil være å følge opp arbeidet med de nasjonale transportplanene for å sikre en felles skandinavisk planlegging og utbygging av viktig infrastruktur. Arbeidsgruppen skal identifisere og igangsette konkrete prosjekter/aktiviteter knyttet til transportplanarbeidet. EUs program for utbygging av grensekryssende infrastruktur i Europa, TEN-T (Trans-European Transport Network), har som mål å oppnå et multimodalt europeisk nettverk som integrerer transport på land, til sjøs og i luften. Sverige kan søke programmet om finansiering av infrastrukturprosjekter, og arbeidsgruppen skal identifisere og planlegge aktuelle prosjekter. Av EU-programmene utpeker Interreg ØKS og Horizon 2020 som spesielt relevante for prosjekter i GO-sammenheng. Arbeidsgruppen skal i forkant av de første utlysningsrundene i 2014/ skaffe seg oversikt over programmenes innretning, prosjekt- og partnerskapskrav og forberede aktuelle prosjektpartnerskap og søknader under. Den strategiska arbetsgruppen ska sammanträda åtminstone vid minst två tillfällen under. De operativa grupperna skal utarbeide egne møteplaner for aktivitetene under.

10 9 Hållbara & effektiva transportsystem Missing Link Järnvägssträckan Öxnered-Halden på 116 kilometer utgörs idag av enkelspår. Norska Jernbaneverket har fått uppdrag att leda en utredning om järnvägssträckan. Trafikverket ska delta i utredningen. Järnvägssträckan är emellertid inte utpekad för finansiering i nationell plan för transportsystemet Arbetsgruppen för Missing Link inom Göteborg-Oslo-samarbetet planerar under hösten 2014 en ansökan till Connecting Europe Facility (CEF) för medel till en utredning för uppgradering av sträckan till dubbelspår, som ska stödja och komplettera Jernbaneverkets utredning. En ansökan till CEF möjliggörs av att sträckan är en del av Ten-T Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor.. Identifiserte tiltak for realisering av Missing Link er: Utrede alternativ finansiering, som ulike offentlig-privat samarbeidsløsninger Fasilitere work shop om finansiering som involverer relevante interessenter Utarbeide en kommunikasjons- og påvirkningsplan for GO-rådet som støtter opp under arbeidet med å realisere strekningen Søke Interreg finansiering vår (om inte finansiering genom Ten-T går igenom) SEK med forbehold om vilket mandat jernbaneverkene får, samt beroende på finansiering från relevanta EU-program. Sjøgodstransporter Gjennomføre forstudie av en mulig RO-RO linje fra kontinentet til Gøteborg Oslo. Engasjere konsulent for å vurdere om det er grunnlag for å etablere en RO-RO linje mellom en polsk/tysk havn og havnene i Gøteborg-Oslo regionene. Søke Interreg finansering, forutsatt at de to studiene om mulig feeder-linje Gøteborg-Oslo (høst 2014) og studien mulig RO-RO linje (), gir grunnlag for dette. Mulig studietur til samarbeidende havn utenfor regionen El- infrastruktur blir reell oppstart for arbeidsgruppen Utrede etablering av konseptfyllestasjon på norsk og svensk side Vurdere etablering og finansiering av konseptfyllestasjon i sammenheng med Eco Green Freight Corridor - EU prosjekt Søke Interregfinansiering hvis det viser seg aktuelt for utredning av konseptfyllestasjon eller eventuelt andre tiltak gruppen identifiserer Gruppen ska hålla kontakt med grupperna för Fordonsindustri och Energi för att undvika dubbelarbete

11 10 Budget Insatserna för verksamhetsåret blir högre än föregående år per part pga lägre insats av överskjutande medel från (Överskjutande medel från 2014 består till stor del av kvarvarande medel från ej genomförda insatser 2014.) Vid arbetet med års budget har man tagit hänsyn till föregående års planerade aktiviteter såsom seminarier, utredningar samt aktiviteter kopplade till Bryssel/EU, aktiveter som dock inte genomförts men som arbetsgrupperna initierat och förberett under 2014 och planerar att arrangera/genomföra som uppföljning på uppstartade samverkansprojekt. Det finns också medel till eventuella aktiviteter, så som konferens/seminarium inom Den Skandinaviska Arenan, som ej täcks av verksamheten inom sekretariatet (sekretariatet för Den Skandinaviska Arenan delas med Öresundskommittén. Eventuella mindre kostnader för konferens/seminarium inom Den Skandinaviska Arenan delas av GO-samarbetet, Region Halland och Öresundskommittén). Budgeten utgår från förslaget att sekretariatet utökas till två personer. Intäkter(SEK) 2014 Oslo kommune Akershus fylkeskommune Østfold fylkeskommune Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen Överskjutande medel från 2014(prognos) SUMMA Kostnader(NOK) Arbetsgruppen Innovativt näringsliv & arbetsmarknad (SEK) 2014 SUMMA Arbetsgruppen Hållbara & effektiva transportsystem SUMMA GO-sekretariatet Personalkostnader+OH+valutaförluster Resor SUMMA Aktiviteter GO-ting Information & tryck Aktiviteter i Bryssel samt Den Skandinaviska Arenan Representation möten SUMMA Totala kostnader

Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet

Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet Göteborg-Oslosamarbetet 1 Inledning Den 18 oktober 2013 antogs ett nytt samarbetsavtal för GO-samarbetet. Förändringarna från tidigare samarbetsavtal innebär bland annat: De fem parterna utgör GO-rådet

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Green Drive Region Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Framtidsplaner med samma riktning VÄRMLAND Vi står inför utmaningen att utveckla ett resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkan.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com BAKGRUND Beslut 18 november att ta fram ett «dokument/positionspapper/propagandamaterial» som översiktligt beskriver DSA:s viktigaste frågor att bevaka och påverka och som kan användas i den utåtriktade

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Delområden Nordens Gröna Bälte: Jämtlands och Västernorrlands län, Nord- och Sör-Tröndelags fylken Inre Skandinavien: Värmlands och Dalarnas län, Hedmarks

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN

SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN GbTEBORG OSLO REGION SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN Parter i detta avtal år GO-regionen; hår definierade som Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, østfold fylkeskommune, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Kommittédirektiv Initiativet Fossilfritt Sverige Dir. 2016:66 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare stödja regeringen

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan?

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Ebba Bjerkander Ebba.bjerkander@centralsweden.be 2016.03.18 Kontoret Eva Björk Director - Påverkansarbete inom sammanhållningspolitik Ebba Bjerkander

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

GR:s uppdrag

GR:s uppdrag GR:s uppdrag Social hållbarhet på agendan i flera nätverk Samhällsbyggnadschefer Socialchefer Nätverket för EU-samordnare Mistra Urban Futures-nätverket Nätverket för hållbart resande Förslag på inriktning

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien?

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom transport från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar transport över

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU-programenheten Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt samarbete A. Gränsregionalt

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011 Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet Göteborg och Västsverige ska vara en attraktiv, hållbar och växande region nu och i framtiden För att skapa god

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Kommunikationsplan Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Utarbetat av Sekretariatet Göteborg-Oslo-samarbetet Julia Wadman Madeleine Johansson Göteborg-Oslo-samarbetet

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-12-06 KS 2016/1203 Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, 2010 2009 Plats och tid Quality Spa och Resort, Strömstad, 12 november, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Region Skåne och Tyskland

Region Skåne och Tyskland 12 augusti 14 Dnr 1401329 Region Skåne och Tyskland Prioriterade insatser 2014-2015 VERSION 1.4 BILAGA TILL INRIKTNING FÖR SAMARBETE 0 Inledning... 3 1 Forskning och innovation... 3 1.1 Historik... 3 1.2

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

Energi & klimat i Värmland

Energi & klimat i Värmland Energi & klimat i Värmland Aktuella utvecklingsområden och strategier Dag Hallén Enheten för Region Tillväxt ENERGI OCH KLIMATFRÅGOR I VÄRMLAND Värmlandsstrategin är vår framtidsplan Vi har ett gemensamt

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Initiativtagare till projektet

Initiativtagare till projektet Initiativtagare till projektet Region Skåne LEADPARTNER Viktigt att visa på vårt engagemang i frågan. Viktigt att vara en Region som gör skillnad för omställning av transportsektorn. Ur Skånes regionala

Läs mer

UTSKOTTSFÖRSLAG. Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat. Nordiska rådet. 1. Utskottets förslag

UTSKOTTSFÖRSLAG. Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat. Nordiska rådet. 1. Utskottets förslag UTSKOTTSFÖRSLAG Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat 1. Utskottets förslag och miljö- och naturresursutskottet föreslår att rekommenderar de norska, svenska

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER G30441-69-10 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold/Fyrbodal Att: Yvonne Samuelsson Box 305 451 18 UDDEVALLA

Läs mer

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Innehållsförteckning 1 Vision för näringsliv och arbetsmarknad... 3 1.1 Övergripande mål från kommunens vision... 3 1.2 Syfte... 3

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

E12 Atlantica. Ett innovativt och hållbart samarbete för effektiva transportlösningar. Slutrapport 2014-09-30

E12 Atlantica. Ett innovativt och hållbart samarbete för effektiva transportlösningar. Slutrapport 2014-09-30 E12 Atlantica Ett innovativt och hållbart samarbete för effektiva transportlösningar Slutrapport 2014-09-30 NORWAY Luleå FINLAND Karleby St Petersburg Skellefteå Jakobstad Seinäjoki Lycksele Umeå Vasa

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Rumslig strategisk planering på regional nivå

Rumslig strategisk planering på regional nivå Rumslig strategisk planering på regional nivå Fredagsakademi Region Örebro Dagens presentation: Hur ser dagens regionalisering ut? Rumslig organisering och planering Några exempel från Åttamiljonerstaden

Läs mer

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa Modern järnväg mellan Oslo och Göteborg på rätt spår. PÅ INITIATIV AV: DNB KPMG Norske Skog Borregaard SPACEGROUP DB International COINCO e.v. MarLife Norsk-Svenska

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer