Verksamhetsplan 2011 Göteborg-Oslo-samarbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2011 Göteborg-Oslo-samarbetet"

Transkript

1 Göteborg-Oslo-samarbetet

2 1

3 2 Kommunikationsgruppen 1. Kommunikationsgruppen har följande medlemmar: Samferdselsetaten, Oslo kommune Helge Jensen ordf. Trafikkontoret, Göteborgs Stad Birgitta Hellgren, v. ordf. Trafikverket, Region Väst Solweig Adolfsson Trafikverket, Region Väst Håkan Wennerström Göteborgs Hamn AB Magnus Kårestedt Swedavia AB, Landvetter flygplats Helena Wiberg Akershus fylkeskommune Tom Granquist Västra Götalandsregionen Rolf Thor Statens Vegvesen, Region Öst Lene Mürer Business Region Göteborg AB Bengt Wennerberg Jernbaneverket, Region Öst Björn Egede-Nissen Oslo Havn KF Per Gisle Rekdal Oslo Lufthavn AS Knut Stabäck Västtrafik Lars Backström Östfold fylkeskommune Hans Erik Fosby 2. Kommunikationsgruppens mål 2.1 Långsiktiga mål för verksamheten År 2025 skall tillgängligheten vara hög till och inom GO-regionen, med långsiktigt hållbara transporter för personer och gods. Transporterna skall bygga på en optimerad samverkan mellan trafikslagen och utgå från transportkonsumentperspektivet. Väg E6 skall vara en trafiksäker trafikled som svarar mot trafikens framkomlighetsbehov. Tågtransportsystemet skall kunna erbjuda två timmars restid för persontrafik mellan Oslo och Göteborg samt vara ett kapacitetsstarkt och konkurrenskraftigt godstransportalternativ. Tåg- och busstrafikens andel av den långväga person- och godstrafiken i regionen skall ha ökat. Trafikanterna i regionen skall erbjudas adekvata trafikinformationstjänster som bidrar till att främja ett långsiktigt hållbart resande. 2.2 Kortsiktiga mål för verksamheten Senast 2012 skall restiden med tåg mellan Oslo och Göteborg ha minskats med 30 minuter till 3 ½ timme Senast 2013 skall väg E6 vara utbyggd till en trafiksäker fyrfältsväg mellan Oslo och Göteborg. Senast 2014 skall beslut föreligga om utbyggnad av en järnväg som kan erbjuda två timmars restid mellan Oslo och Göteborg. 3. Strategi Att genom ett målinriktat arbete medverka till att nationella och regionala infrastruktur- och transportmyndigheter i Norge och Sverige utvecklar ett effektivt, bärkraftigt och modernt transportsystem i GO-regionen. Detta sker bland annat genom att Kommunikationsgruppen tar fram utredningar, faktauppgifter och informationsmaterial till i första hand GO-rådet som underlag för opinionsbildning och påverkansinsatser. Sådana påverkansinsatser bör i första hand inriktas mot beslutsfattare på departement och statliga myndigheter och skall syfta till att de uppsatta målen uppnås. 4. Nuläge för Kommunikationsgruppens arbete För utvecklingen av järnvägen Oslo-Göteborg bedrivs ett flerårigt projekt med syfte att ta fram en långsiktig struktur för en etappvis utbyggnad och ökad trafikering av järnvägen. I andra pågående projekt analyseras dels förutsättningarna för resor och transporter i GO-regionen, dels det faktiska resandet. En ny faktasammanställning om infrastrukturen, resorna, och transporterna i GO-korridoren håller också på att tas fram. Dessutom medverkar gruppen aktivt i EU-projektet COINCO North. I ett nyligen avslutat projekt har förutsättningarna för en webbaserad riksgränsöverskridande reseplanerartjänst analyserats. Resultatet kommer att ligga till grund för diskussioner om möjligheterna till ett genomförande av en sådan lösning. 5. Aktivitetsplan för år 2010 Kommunikationsgruppen avser bedriva följande verksamhet år : 5.1 Arbetsmöten Minst fyra sammanträden anordnas under året för styrning och uppföljning av verksamheten. 5.2 Projekt Utveckling av järnvägen Oslo-Göteborg: Detta projekt inleddes 2006 och är avsett att pågå under flera år. Under 2009 påbörjades ett omfattande arbete med att ta fram ett väl förankrat förslag till långsiktig struktur för järnvägen, förslag till utbyggnadsplaner på kort och medellång sikt, konkreta åtgärdsplaner för trafikering och infrastruktur samt förslag till finansieringslösningar. Detta arbete förväntas under 2010 resultera i principöverenskommelser och genomförandeavtal mellan berörda statliga och regionala myndigheter i Norge och Sverige så att ett genomförande kan påbörjas under år med syfte att minska restiden med 30 minuter och öka turtätheten på sträckan Oslo-Göteborg. Projektansvar: Akershus- och Östfold fylkeskommuner, Västra Götalandsregionen och BRG. Utveckling av reseplaneringstjänster: Av slutrapporten från det nyligen avslutade projektet Informationstekniska system inom transportsektorn framgår att det finns webbaserade nationella reseplaneringstjänster såväl i Sverige och Norge, men att dessa nationella planeringstjänster inte är tillfredsställande när det gäller planering av riksgränsöverskridande resor. I Norge har ett arbete inletts med syfte att utveckla en ny Nationell rutt- och trafikportal. Vi kommer att följa detta arbete under innevarande höst. Om det bedöms möjligt och intressant, avser vi att under inleda ett projekt som ser på möjligheterna att kunna länka samman reseinformationen från denna norska portal med den motsvarande reseinformation som tillhandahålls av den svenska Samtrafikens reseportal ResRobot. Detta med syfte att skapa förutsättningar för att de båda portalerna skall kunna erbjuda en bättre information om resealternativ mellan Sverige och Norge. Ett alternativt scenario kan vara att få den norska reseinformationen kopplad informationsförmedlingstjänsten EU-Spirit, ett europeiskt samarbete där den svenska Samtrafiken redan medverkar. Projektansvar: Statens Vegvesen, Region Öst och Trafikverket, Region Väst Fördjupad analys av rese- och transportsituationeni GO-regionen: Projektet Resor och transporter i GO-regionen påbörjades 2009 och kommer att slutföras under Syftet med projektet är att, med utgångspunkt från kundperspektivet, beskriva rese- och transportförutsättningarna i GO-regionen i jämförelse med några andra liknande regioner i Europa. Under diskuteras att genomföra en fördjupad analys av projektets resultat. Projektansvar: Jernbaneverket, Västtrafik, Swedavia AB och Oslo Havn Ett sammanhängande cykelstråk Oslo-Göteborg: Som ett led i utvecklingen av hållbara transporter i GO-regionen, har gruppen diskuterat möjligheten att få till stånd ett sammanhängande och tydligt markerat cykelstråk mellan Oslo och Göteborg. Diskussioner förs med Kultur- och turismgruppen om att under tillsammans utreda förutsättningar och utgångspunkter för en eventuell utveckling av ett sådant stråk. Projektansvar: Trafikverket, Region Väst och Statens Vegvesen, Region Öst COINCO North: Detta EU-bidragsfinansierade projekt drivs vidare i samarbete med Näringslivsgruppen. Projektansvar: Akershus- och Östfold fylkeskommuner, Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och Oslo Teknopol.

4 3 Kommunikationsgruppen 6. Målgrupper för Kommunikationsgruppens verksamhet Huvudmålgrupp för verksamheten är GO-rådet, som är gruppens uppdragsgivare och därmed mottagare av gruppens resultat. Andra viktiga målgrupper är nationella, regionala och lokala myndigheter samt organisationer, företag, universitet och högskolor inom GO-regionen som berörs av gruppens verksamhetsområde. Även transportkonsumenterna och deras företrädare är en viktig målgrupp. 7. Samarbetsparter Kommunikationsgruppen samarbetar med myndigheter, organisationer, företag, universitet och högskolor vars verksamhet berörs av gruppens verksamhetsområde eller av de projekt gruppen arbetar med. Övriga arbetsgrupper inom GO-samarbetet, liksom aktörer inom den Skandinaviska Arenan, är också viktiga samarbetsparter. 8. Information och marknadsföring av verksamheten Utöver att gruppens resultat delges GO-rådet, presenteras viktiga resultat på GOsamarbetets hemsida och i GO-samarbetets nyhetsbrev. Resultat delges även de aktörer som på olika sätt bidragit till att ta fram resultat. Härutöver förmedlas information om GO-samarbetet och dess verksamhet till gruppens samarbetsparter och inom gruppens medlemsorganisationer.

5 Utbildningsgruppen 1. Utbildningsgruppens medlemmar Gro Sommerfelt-Karlsen, rektor, Oslo kommune. Ordf. Eva Thelin, Göteborg Stad Centrum Göran Fock, Västra Götalandsregionen Göran Ohlsson, Göteborg Stad, Utbildningsförvaltningen Sven Höper, Göteborg Stad, Utbildningsförvaltningen, Ordf Sven Höper, Göteborg Stad, Utbildningsförvaltningen, V. ordf Sven E Wirén, Center för skolutveckling, sekr Inge Haraldstad, Oslo kommune Guri Gjerde, rådgiver, Akershus fylkeskommune Mai-Lise Gundersby, Utdanningsetaten Oslo kommune 2. Nuläge för arbetsgruppens arbete Arbetsgruppen för utbildning är fortfarande inne i fasen med arbetet för förädling och utveckling av strukturer. Detta gäller framför allt i arbetet med utbytet/utväxlingen med skolledare, lärare och elever, där gruppen tagit fram en mer detaljerad och tidsatt struktur. I och med den ökade ambitionen för det direkta utbytet, genomförs inte Vårfestivalen längre. Ungdomens Fredspris blir då den stora sammankomst som binder ihop hela arbetet. 3. Mål De mål som arbetsgruppen satt upp är i huvudsak kvantitativa 3.1 Långsiktiga mätbara mål för arbetsgruppens verksamhet Alla skolledare och förtroendevalda ska ha kunskap om Göteborg- Oslo-samarbetet Att stärka de gemensamma nordiska språkens status och användning Att stärka de grundläggande värderingarna avseende hållbar utveckling (tolerans, demokrati, jämlikhet och jämställdhet samt miljö) Erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning genom nätverk inom regionen 3.2 Kortsiktiga mätbara mål för arbetsgruppens verksamhet Öka engagemanget/deltagandet i Ungdomens fredspris - fler nomineringar med målsättning 50 bidrag. Fler mötesplatser för våra målgrupper(skolledare/elever/lärare) 4. Strategi Ungdomens Fredspris En välutvecklad kommunikations- och informationsplan skall vidareutvecklas. Ungdomens Fredspris är ett medel för att uppmärksamma och sprida erfarenheter av goda exempel Ungdomens Fredspris blir den sammanhållande aktivitet där samtliga inom utbytet träffas, samt ger alla övriga som lämnar bidrag möjlighet till en naturlig och festlig träffpunkt. Utbyte norska-svenska skolor Utveckla utbytet och mötesplatserna för skolledare, lärare och elever Antalet mötesplatser i utbytet är min. 4 st/år Formerna för mobilitet/utbyte för såväl lärare som elever, utvecklas. Digitala rum skapas för att utveckla och förenkla sättet att mötas. Tillfällen till elevutväxling/utbyte inom yrkesprogrammen skapas, över tid. Styrgruppen fångar upp och kanaliserar på olika sätt gexempel på lärande En utvärderingsmatris över arbetet skapas. Budgetarbetet i GO-samarbetet skall vara kopplat till detta måldokument 5. Målgrupp Skolledare, elever, lärare 6. Samarbetsparter Liseberg. Norska Generalkonsulatet Bus 4 you 7. Aktivitetsplan för år Utbyte norska-svenska skolor Aktiviteter : Skolledarutbyten- min. 4 tillfällen utöver enskilda utbyten samt temamöte i Oslo i september och Fredspriset-dagarna 7-8 december. Utbytet med elever skall planeras till min. 4 ggr/år, De skolor som deltar i utbytet skall lämna bidrag/ansökan till Ungdomens Fredspris. Engagemanget för skolorna/skolledarna skall vara 4-årigt, med byte av hälften vartannat år. Eftersom det skall vara ett privilegium att vara med i utbytet, skall särskild ansökan om deltagande lämnas till utbildningsgruppen. Erfarenhetsutbyten för de centrala utvecklingsförvaltningarna planeras, och kan gärna sammanfalla i tid med skolledarutbytena. Ungdomens Fredspris genomförs på Lisebergsteatern i Göteborg den 7 december. 8. Information och marknadsföring av verksamheten GO:s hemsida som ständigt uppdateras, Vårt Göteborg, pressrelease vid Ungdomens Fredspris, Hemsidan Center för Skolutveckling, GO:s nyhetsbrev, Utdanningsetatens hemsida, skolskyltarna på resp utbytesskola visar alla att skolan är en del av GO-samarbetet. Inför medverkan i sociala medier skall en uppföljning och kartläggning av de involverade klassernas kommunikationsbehov genomföras. Frågeunderlag går ut under tidig höst. Ansvariga: Madeleine Johansson och Sven Wirén. Sven Höper ordförande

6 5 1. Arbeidsgruppen har følgende medlemmer: Erik Vadholm, Akershus fylkeskommune, leder Birgitta L-Öfverholm, Göteborg&Co, nestleder Bjørn Edvardsen, Østfold fylkeskommune Bjørn Sandmark, Göteborg Stad Kultur & turismgruppen Ann-Charlott Eklund, Västra Götalandsregionen Bo Öster, Västsvenska Turistrådet Liss Kristin Steinbakk, Oslo kommune Tor Sannerud, Visit Oslo Ulla Bjørnsjø, Oslo kommune 2. Status Gruppen har definert og spisset sitt satsingsområde de neste tre årene mot kystkultur hvor målgruppen primært er regionens egne innbyggere for å opparbeide kunnskap om regionens felles kyst, kulturarv og kulturinstitusjoner av alle slag. Gjennomføring av WP III i COINCONorth-prosjektet. 2 hovedsatsinger, Kunst langs vei (arbeidstittel) og Nordic Film Lab (film). Sistnevnte ble første gang gjennomført i januar 2010, i forbindelse med Göteborg Internasjonale Filmfestival. Det er utarbeidet eget info.materiell og gjennomført deltakerevaluering fra gjennomføringen av sistnevnte. Kunst langs vei er i utvikling for gjennomføring i Mål 3.1 Langsiktig mål - Øke den internasjonale interessen for regionen både som reisemål og for næringsetablering - Sette fokus på regionens fortrinn innenfor kultur og reiselivsområdet for egne innbyggere - Fungere som antenner i eget område for initiativ og tiltak som både kan ha en overføringseffekt til andre aktører i regionen eller som bidrag til å øke deltakelsen fra alle deler av regionen For måloppnåelse legger gruppen opp til å være initiativtaker og premissleverandør ved å samhandle med eksisterende og nye miljøer i regionen som i sin tur tar et selvstendig ansvar for gjennomføring av synlige tiltak under Göteborg-Oslo-samarbeidets logo. Økt deltakelse og kunnskaputvikling både blant egne innbyggere og tilreisende. 3.2 Mål - Oppfølging og gjennomføring av delprosjektene i COINCONorth/WPIII. Arbeidsgruppen vil i denne forbindelse være arbeidsgruppe også for dette arbeidet, mens gjennomføringen vil ligge hos eksterne samarbeidspartnere for derigjennom å unngå sammenblanding av roller og ansvarsområder, GO og COINCONorth. - Gjennomføre 1. år av prosjektet Din kyst (Arbeidstittel) som en treårig satsing med primærfokus på regionens egne innbyggere for kortreiste opplevelser med kvalitet og mangfold. Kosterhavet nasjonalpark skal være en tydelig og integrert del av satsingen. I del 1 () legges det vekt på det maitime fiske sjøfart og regionens felles historie og tradisjoner. Det vil være viktig å se alle miljøer i sammenheng og hvor arbeidsgruppen bygger opp under allerede igangsatte/påtenkte prosjekter og utviklingstiltak som tangerer eller overlapper gruppens ønskede fokus på kystkulturen i GO-regionen. Gruppen stiller seg positive til kommunikasjonsgrupens invitasjon til samarbeid om bærekraftig transport, eks. sykkelstier langs hele kysten og muligheten for bruk av kollektivtransport. Dette vil arbeidsgruppen ta inn i prosjektet på et senere tidspunkt i prosjektet, men allerede i inneværende år inngå i et samarbeid med kommunikasjonsgruppen for å videreutvikle transportutfordringen knyttet til prosjektet. I 2010 planlegges det en TV-produksjon om kysten fra Gøteborg til Oslo for sending i (12 programmer). Dette er, etter gruppens oppfatning, en effektiv og tydelig måte å starte kystsatsingen på. I tilknytning til programmet bør det utvikles spin-off-aktiviteter i hele regionen som oppfølging og synliggjøring. Markedsføringsmateriell og spin-off-aktiviteter må utvikles i. GOsamarbeidet skal ikke gå inn i den konkrete produksjonen, men inngå i et samarbeid med produsenten for å kunne stå klar med oppfølgingsaktiviteter når programmene sendes (både i Norge og Sverige). Arbeidsgruppen vil også arbeide for å kunne markedsføre GO-samarbeidet (redaksjonelt eller på rulleteksten) sammen med produsenten. Denne typen storsatsing og deltakelse så langt det lar seg gjøre, er upløyd mark for arbeidsgruppen, men likevel i tråd med arbeids gruppens mål om å spille på allerede initierte tiltak og gjennom dette utvide enkeltprosjekter til å bli noe mer enn utgangspunktet til beste for hele regionen som en synergieffekt. Arbeidsgruppen vil innlede et samarbeid med produsenten i 2010 for å avklare hvordan denne produksjonen kan fremme arbeidsgruppens mål, uten å blande oss inn i det redaksjonelle arbeidet, men legge til rette for enda større effekt av programmene for regionens egen befolkning. - Større grad av deltakelse fra andre deler av regionen på lokale/regionale arrangementer og tiltak for synliggjøring av regionen gjennom disse. - For å tydeliggjøre regionens kulturelle og reiselivsrelaterte fortrinn vil vi også i bidra til å kvalitetsikre kulturområdet på MIPIM med inntil kroner. Midlene skal ikke være fullfinasnsiering av det kulturelle innslaget og arbeidsgruppen skal ha en tydelig rolle i kvalitetssikringen av tiltaket. 4. Strategi - Kontakt for mulig samarbeid med produksjonselskapet for TV-produksjonen allerede i 2010 for utvikling av tilleggseffekter knyttet til programmet, redaksjonell og annen synlighet i sendingene i. - Tidlig søk blant regionens utøvende kunstnere for presentasjon på MIPIM i et samarbeid med ansvarlig arrangør fra GO s side for å sikre kvaliteten og mulighet for kvalitativ gjennomføring under arrangementet. Det er viktig i denne sammenhengen at våre vurderinger veier tungt i valg av kunstnerisk uttrykk, kunstnere og økonomi. - Vurdere hvordan muligheten til å benytte den teknologiske løsning som nå utvikles for synliggjøring av aktiviteter, reisealternativer m.m. på begge sider av grensen og om mulig koble disse sammen over landegrensene slik at Kystkulturmenyen blir tydelig også i moderne, internettbaserte systemer. - Valg av samarbeidspartnere og utviklingsaktører vil ha en prosjektdefinisjon som utgangspunkt og det bør vurderes hvorvidt en prosjektmedarbeider bør drive prosjektet (deltid) med arbeidsgruppen som oppdragsgiver/styringsgruppe. 5. Målgruppe Regionens egen befolkning. Bedrifter/institusjoner/organisasjoner og enkeltutøvere innenfor kulturområdet, kulturbasert næring og turisme. Regionale myndigheter, utenlandske reiseoperatører, næringsliv. 6. Samarbeidsparter Utviklingsaktører, Næringsliv, turistnæring, kulturinstitusjoner/-organisasjoner, andre arbeidsgrupper i GO-samarbeidet, veimyndigheter og nettverkskontakter.

7 6 Kultur & turismgruppen 7. Aktivitetsplan I løpet av vil en strategi/tiltaksplan bli utarbeidet for gjennomføring/oppfølging av enkelttiltak i perioden Arbeidsgruppen vil i dette arbeidet være pådriver og nettverksbygger, mens gjennomføringen av enkelttiltak vil skje ved de enkelte aktører på kultur- og turismeområdet. Se ellers pkt Informasjon och markedsføring av virksamheten Arbeidsgruppen vil bruke både de aktiviteter som initieres, sammen med eksisterende aktiviteter på arbeidsgruppens område til også å synliggjøre at dette er en del av en større helhet en GO-helhet med fokus på felles kyst og felles kystnære tradisjoner. Å legge til rette for et felles databasert system for reiseplanlegging og informasjon langs kysten (til lands og vanns) er også et virkemiddel overfor befolkningen. Bruk av hverandres kunstneriske, kulturelle og reiselivskapital er et aspekt arbeidsgruppen har drøftet og som gir en markedsføringseffekt i større deler av regionen. Erik Vadholm Ordförande

8 Näringslivsgruppen 1. Arbetsgruppen för näringslivsutveckling har följande medlemmar: Knut Halvorsen, Oslo Teknopol IKS (ordförande) Patrik Andersson, Business Region Göteborg AB(vice ordf.) Mary Moe, Oslo Kommune Mikael Klingberg, Voksenåsen Jan Andreasson, Kgl. Norsk Generalkonsulat i Göteborg Terje Knutsen, Østfold fylkeskommune Bertil Törsäter, Västra Götalandsregionen Tina Nordlander, Innovasjon Norge Egil Björn-Hansen, Akershus fylkeskommune Boo Edgar, Medcoast Scandinavia Stefan Gustavsson, Västsvenska Industri- och Handelskammaren Lars-Kåre Legernes, adm. direktör, Oslo Handelskammer 2. Syfte och mål 4. Målgrupper 2.1 Syfte med gruppens verksamhet Arbetsgruppen för näringslivsutveckling skall bidra till genomförande av projekt som främjar GO -samarbetets mål och stimulera ekonomisk utveckling i GO -regionen och öka regionens internationella attraktivitet som lokaliserings- och bosättningsområde. 2.2 Långsiktiga mätbara mål för arbetsgruppens verksamhet Arbetsgruppen för näringslivsutveckling skall ta initiativ till samarbetsprojekt och erfarenhetsutbyte rörande näringlivsinriktad forskning och utveckling och kommersialisering/etablering/ marknadsföring på följande områden anpassat forsknings- och näringslivsstrukturen i GO-regionen: - medicin/hälsa/bioteknologi - maritimt cluster - livsmedel - energi (gas) - miljöteknik/cleantech - automotive Det satsas vidare på marknadsföring av regionen som gemensam näringslivsarena. Målgrupperna är primärt näringsliv, forsknings- och innovationsmiljöer, näringslivsorganisationer och offentliga aktörer. Projektutveckling och marknadsföring av GO-regionen genomförs i samarbete med målgrupperna. 5. Samarbetsparter - Arbetsgrupperna inom GO-samarbetet - Regioner och aktörer inom Den Skandinaviska Arena 6. Aktivitetsplan för år a) genomföra seminarer b) miljöteknikutveckling, fortsätta cleantech arbetet med inriktning på export c) samarbete på MIPIM-mässan i mars d) avhålla fyra arbetsgruppsmöten Lennart Olausson ordförande Målsättning för arbetsgruppens verksamhet - Fortsatt arbete inom de olika områdena i COINCO-North projektet (interreg ÖKS/KASK-programmet). Interregfinansieringen ger möjligheter till högre aktivitetsnivå, det ger också möjligheter att stimulera synergier mellan arbetsgrupperna på en helt annan nivå. Aktiviteter sker inom MedCoast, Kommunikationsgruppen och i Kultur- och turismgruppen. - Samordna strategisk viktiga projekt och aktiviteter med andra arbetsgrupper inom GO/COINCO North enligt ovan. - Genomföra aktuella konferenser inom valda satsningsområden. - Marknadsföra GO-regionen på utvalda mässor och konferenser. - Producera gemensamt informationsmaterial rörande miljöteknik/cleantech området. 3. Strategier Samarbete med internationell profilering och FoU baserad näringslivsutveckling är de centralt strategiska elementen, enligt den s. k Triple Helix-modellen. Vidare fortsätter regionförstoringsprocessen på svensk och norsk sida. Utvecklingsstrategierna vi valt inom COINCO North ligger till grund för arbetsgruppens strategiska arbete.

9 7 Sekretariatet GO-sekretariatets uppgift GO-sekretariatet ansvarar för GÖTEBORG-OSLO samarbetets löpande verksamhet och skall verka för att GO-rådets beslut verkställs. Sekretariatet har det rapporterande, informerande och samordnande ansvaret mellan GO-rådet, kontaktgruppen och arbetsgrupperna. Sekretariatet ansvarar även för externa kontakter. Det åligger sekretariatet att ansvara för de administrativa rutinerna inom GO-samarbetet inklusive att hantera den löpande budgetprocessen inkl uppföljning, kassa och in- och utgående betalningar enligt GO-rådets instruktioner. Sekretariatet skall även sköta erfoderlig bokföring. Räkenskaperna skall årligen underställas GO-rådet för godkännande. GO-samarbetets räkenskaper granskas årligen av Business Region Göteborgs (BRG) revisorer. Personal GO-sekretariatet består av 2 personer: - Julia Wadman, chef - Madeleine Johansson, projektledare Samordning och samarbete GO-sekretariatet skall vara en aktiv samarbets/samordningspartner med syfte att bidra till en positiv utveckling av arbetet i de olika arbetsgrupperna. Därför medverkar sekretariatet i arbetsgruppsmöten som en kommunikationslänk mellan GO-rådet och arbetsgrupperna liksom mellan arbetsgrupper. Interreg/EU-medel Sekretariatet ska medverka till att interreg-medel används som verktyg för att möjliggöra aktuella projekt och satsningar i de olika arbetsgrupperna. Sekretariatet har goda kontakter med det Interreg lv A projektet COINCO North som skall pågå fram till. Projektet är ett samarbete mellan parterna i den Den Skandinaviska Arenan och Göteborg-Oslo-samarbetet och där Madeleine Johansson agerar kontaktperson för Business Region Göteborg AB som är leadpart i projektet på den svenska sidan. Sekretariatet har också aktivt medverkat till att GO-samarbetet ansökt som associated partner i Interreg-projektet Creative Bridges, där Hamburg är leadpartner. Information och marknadsföring Nyhetsbrevet skickas ut 4 gånger årligen till en bred mottagarkrets, drygt 1600 mottagare, bl. a till samtliga medverkande i alla arbetsgrupper, andra gränsregioner, UD i båda länder, NMR och media. Kommunikationsmaterial. Inför MIPIM-mässan ska material på engelska tas fram. Lämpligt marknadsföringsmaterial som beskriver samarbetet både till medlemmar i samarbetet och invånarna i regionen ska tas fram. Sekretariatet ansvarar för att samtliga aktiviteter i GO-samabetets regi, dokumenteras och finns tillgängligt på hemsida. Användandet av nya medier finns med i planeringen. Annonsering. Kan bli aktuellt på norsk sida. Hemsidan är den huvudsakliga informationskanalen internt och externt och arbetet med att hålla denna uppdaterad och intressant kommer att prioriteras under året. Hemsidan är färskvara och fokus är att få alla GO-medlemmar att aktivt använda hemsidan för spridning om samarbetet samt som informationskälla. Roll-ups samt övrigt marknadsföringsmaterial finns tillgängligt för samtliga arbetsgrupper att använda och sekretariatet ser som sin uppgift att bidra med detta vid de olika seminarier, etc, som arbetsgrupperna genomför. Kommunikationsplanen som färdigställdes under 2010 ska ligga till grund för kommunikationsarbetet. Aktiviteter GO-konferens för GO-samarbetets samtliga medlemmar och arbetsgrupper genomförs årligen. Denna planeras och leds av GOsekretariatet. Tema bestäms av GO-rådet. Övrigt Sekretariatet ombesörjer kallelser och utskick till presidiemöte, GO-rådsmöte samt GO-konferens. Sekretariatet hanterar den årliga budgetprocessen samt regelbunden uppföljning.

10 8 Budget Kommunikationer Budget Budget 2010 Utveckling av järnvägen Oslo-Göteborg 138 (återstående del av tidigare beslutad projektbudget sek) Utveckling av reseplaneringstjänster 200 Administration 50 Utveckling av ett sammanhängande cykelstråk Oslo-Göteborg 100 SUMMA Kultur och Turism Kustprojektet(programutveckling och spin-off ) 150 Administration 25 Kvalitétssäkring av kulturinslag MIPIM 60 SUMMA Näringsliv Seminarier 100 Miljöteknik, Cleantech export(marknadsföringsinsatser) 125 Administration 25 SUMMA Utbildning Ungdomens Fredspris 325 Skolledare/lärare/elevutbyte 245 Administration 30 SUMMA GO-sekretariatet Personalkostnader 1020 OH-kostnader, etc 190 Resor 90 GO-konferens 100 Marknadsföring 100 SUMMA

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2011 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo

Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo MÖTESPROTOKOLL 4:2010 Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo Närvarande Lars-Bertil Ekman Stadskansliet Göteborg ordförande Solweig Adolfsson Trafikverket

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Kommunikationsplan Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Utarbetat av Sekretariatet Göteborg-Oslo-samarbetet Julia Wadman Madeleine Johansson Göteborg-Oslo-samarbetet

Läs mer

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen GO-samarbetet Kommunikationsgruppen MÖTESPROTOKOLL NR 1:2008 Tid och plats för mötet Onsdagen den 27 februari kl. 12.00-15.30 hos Banverket, Göteborg Närvarande Ing-Cristine Ericson Samferdselsetaten Oslo

Läs mer

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Elin Reite, Avdelningsdirektör, Skoleetaten Oslo Ordförande 2003 Lisbeth Fossum, Pedagogisk vägledare,

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Göteborg-Oslosamarbetet

Verksamhetsplan 2015 Göteborg-Oslosamarbetet Göteborg-Oslosamarbetet 1 Inledning Projektet Coinco North II/ The Scandinavian 8 Million City avslutas 31 oktober 2014. GO-samarbetet har haft en viktig roll i att komplettera de insatser som genomfördes

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-26-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden JiLU, Jämtlands läns landsting Att: Erik Andersson Rösta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Vad är en innovativ miljö för mig? Tänkbart förslag till generellt svar: Ett liv där jag ofta

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 ANSÖKAN OM FINANSIERING FRÅN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH OM MEDFINANSIERING FRÅN NATIONELLA OFFENTLIGA MYNDIGHETER Datum Ansökning Projektets namn

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009.

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. UTLYSNING SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØGRE UTDANNING Utviklingsmidler for Nordic Master Program Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. Det tildeles opp til 1 million

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 På initiativ av Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland och i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Dals-Eds kommun har en

Läs mer

Minnesanteckningar gemensamt styr- och arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar gemensamt styr- och arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar gemensamt styr- och arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 2 december 2011 Tid: 8.30 13. 00 Plats: Bohusgården i Uddevalla Deltagare: Yvonne Samuelsson, Gränskommittén

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge BESLUT DATUM 2012-09-14 DIARIENUMMER N30441-64-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Energidalen i Sollefteå AB Att: Tord Fjällström Nipan 163 881 52 Sollefteå Projekt:

Läs mer

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Green Drive Region Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Framtidsplaner med samma riktning VÄRMLAND Vi står inför utmaningen att utveckla ett resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkan.

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

dialogen en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång

dialogen en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång dialogen #1 2002 en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Agenda 1. Tidsvärdestudier vad och varför 2. Stora skillnader mellan dels i. olika områden/

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP SOM DRIVANDE KRAFT I NORDEN. Nordisk entreprenörskapskonferens 2008

ENTREPRENÖRSKAP SOM DRIVANDE KRAFT I NORDEN. Nordisk entreprenörskapskonferens 2008 ENTREPRENÖRSKAP SOM DRIVANDE KRAFT I NORDEN Nordisk entreprenörskapskonferens 2008 Entreprenørskap i Norden Norden trenger flere entreprenører. Entreprenørskap er en viktig ingrediens i arbeidet med å

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Plats och tid Strömstads kommun, Stadshuset, Strömstad 30 Maj, 2008 09.00 12.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun MBN/-0044 Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun VERKSAMHETSPLAN FÖR Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Aktiviteter... 4 Telefonrådgivning... 4 Kvalitativa,

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Next Move II (arbeidstittel)

Next Move II (arbeidstittel) Next Move II (arbeidstittel) Next Move II er en grenseoverskridende satsning på anvendelse og videre utbredelse av vätgas/hydrogen til transport i Öresund Kattegatt Skagerrak-regionen. Prosjektet skal

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER 30441-66-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: GREEN - Gränsöverskridande

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Minnesanteckningar 9-10 april 2010 Partnerskapsmöte Evje-Hornnes

Minnesanteckningar 9-10 april 2010 Partnerskapsmöte Evje-Hornnes Minnesanteckningar 9-10 april 2010 Partnerskapsmöte Evje-Hornnes 9 april 18:00 Administrativa frågor : Statusrapporten: I Norge har man börjat sätta samman rapporten. I Sverige är det deadline nästa vecka.

Läs mer

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter... 5 4. Indikatorer... 8 5.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Norsk Biotekforum, 27.spetember 2010

Norsk Biotekforum, 27.spetember 2010 Norsk Biotekforum, 27.spetember 2010 Eiendomsutvikling som instrument for life science utvikling Steinar Stokke, Oslo Næringseiendom as Oslo Næringseiendom - Summary Utvecklingsbolag med fokus på tidligfase-prosjekt

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Umeåregionens strategiska plan Umeåregionens Regionråd fattade 2006-11-23 beslut om strategisk plan för Umeåregionens kommunsamverkan:

Umeåregionens strategiska plan Umeåregionens Regionråd fattade 2006-11-23 beslut om strategisk plan för Umeåregionens kommunsamverkan: Umeåregionens strategiska plan Umeåregionens Regionråd fattade 2006-11-23 beslut om strategisk plan för Umeåregionens kommunsamverkan: Umeåregionen har tre övergripande målsättningar 1. utveckla regionen

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Nyhetsbrev 4/2014. Effektivare försörjning med NeC. Norsk satsning på e- Build Supply

Nyhetsbrev 4/2014. Effektivare försörjning med NeC. Norsk satsning på e- Build Supply INNEHÅLL 1 Effektivare försörjning med NeC 2 Norsk satsning på e-build Supply 3 Workshop om aviseringar 4 Arbetsgrupp om BIM och logistik 5 Hogia satsar på NeC 6 PEPPOL rekommenderas av SFTI 7 Standard

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

NNM s paviljong (stand) vid Bocuse d Or i Stavanger 30-2 juli 2008

NNM s paviljong (stand) vid Bocuse d Or i Stavanger 30-2 juli 2008 2008-02-26 NNM s paviljong (stand) vid Bocuse d Or i Stavanger 30-2 juli 2008 Efter diskussioner med NNM s ambassadörer, den 20 feb 2008 i Reykjavik, har följande underlag till en paviljong (stand) vid

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 Plats och tid Svinesundsparken 3 januari, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Projekthandbok Interreg

Projekthandbok Interreg Projekthandbok Interreg Version 28 augusti 2015 Endast kapitel Planera och Ansöka Sid 1 av 18 INNEHÅLL PLANERA... 3 INLEDNING... 3 MÅLET MED PROGRAMMET... 3 FRA IDÉ TIL SØKNAD... 4 Grenseregional merverdi...

Läs mer

Hjärtligt välkommen till. Lärande Lysekil KONFERENS 9-10 MAJ 2012

Hjärtligt välkommen till. Lärande Lysekil KONFERENS 9-10 MAJ 2012 Hjärtligt välkommen till Lärande Lysekil KONFERENS 9-10 MAJ 2012 Medverkande Agneta Essén Agneta Stenqvist Socialchef, Kvalitets- och utvecklingschef, Socialförvaltningen, Eli Mundheim Ingela Josefson

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer