Verksamhetsplan 2011 Göteborg-Oslo-samarbetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2011 Göteborg-Oslo-samarbetet"

Transkript

1 Göteborg-Oslo-samarbetet

2 1

3 2 Kommunikationsgruppen 1. Kommunikationsgruppen har följande medlemmar: Samferdselsetaten, Oslo kommune Helge Jensen ordf. Trafikkontoret, Göteborgs Stad Birgitta Hellgren, v. ordf. Trafikverket, Region Väst Solweig Adolfsson Trafikverket, Region Väst Håkan Wennerström Göteborgs Hamn AB Magnus Kårestedt Swedavia AB, Landvetter flygplats Helena Wiberg Akershus fylkeskommune Tom Granquist Västra Götalandsregionen Rolf Thor Statens Vegvesen, Region Öst Lene Mürer Business Region Göteborg AB Bengt Wennerberg Jernbaneverket, Region Öst Björn Egede-Nissen Oslo Havn KF Per Gisle Rekdal Oslo Lufthavn AS Knut Stabäck Västtrafik Lars Backström Östfold fylkeskommune Hans Erik Fosby 2. Kommunikationsgruppens mål 2.1 Långsiktiga mål för verksamheten År 2025 skall tillgängligheten vara hög till och inom GO-regionen, med långsiktigt hållbara transporter för personer och gods. Transporterna skall bygga på en optimerad samverkan mellan trafikslagen och utgå från transportkonsumentperspektivet. Väg E6 skall vara en trafiksäker trafikled som svarar mot trafikens framkomlighetsbehov. Tågtransportsystemet skall kunna erbjuda två timmars restid för persontrafik mellan Oslo och Göteborg samt vara ett kapacitetsstarkt och konkurrenskraftigt godstransportalternativ. Tåg- och busstrafikens andel av den långväga person- och godstrafiken i regionen skall ha ökat. Trafikanterna i regionen skall erbjudas adekvata trafikinformationstjänster som bidrar till att främja ett långsiktigt hållbart resande. 2.2 Kortsiktiga mål för verksamheten Senast 2012 skall restiden med tåg mellan Oslo och Göteborg ha minskats med 30 minuter till 3 ½ timme Senast 2013 skall väg E6 vara utbyggd till en trafiksäker fyrfältsväg mellan Oslo och Göteborg. Senast 2014 skall beslut föreligga om utbyggnad av en järnväg som kan erbjuda två timmars restid mellan Oslo och Göteborg. 3. Strategi Att genom ett målinriktat arbete medverka till att nationella och regionala infrastruktur- och transportmyndigheter i Norge och Sverige utvecklar ett effektivt, bärkraftigt och modernt transportsystem i GO-regionen. Detta sker bland annat genom att Kommunikationsgruppen tar fram utredningar, faktauppgifter och informationsmaterial till i första hand GO-rådet som underlag för opinionsbildning och påverkansinsatser. Sådana påverkansinsatser bör i första hand inriktas mot beslutsfattare på departement och statliga myndigheter och skall syfta till att de uppsatta målen uppnås. 4. Nuläge för Kommunikationsgruppens arbete För utvecklingen av järnvägen Oslo-Göteborg bedrivs ett flerårigt projekt med syfte att ta fram en långsiktig struktur för en etappvis utbyggnad och ökad trafikering av järnvägen. I andra pågående projekt analyseras dels förutsättningarna för resor och transporter i GO-regionen, dels det faktiska resandet. En ny faktasammanställning om infrastrukturen, resorna, och transporterna i GO-korridoren håller också på att tas fram. Dessutom medverkar gruppen aktivt i EU-projektet COINCO North. I ett nyligen avslutat projekt har förutsättningarna för en webbaserad riksgränsöverskridande reseplanerartjänst analyserats. Resultatet kommer att ligga till grund för diskussioner om möjligheterna till ett genomförande av en sådan lösning. 5. Aktivitetsplan för år 2010 Kommunikationsgruppen avser bedriva följande verksamhet år : 5.1 Arbetsmöten Minst fyra sammanträden anordnas under året för styrning och uppföljning av verksamheten. 5.2 Projekt Utveckling av järnvägen Oslo-Göteborg: Detta projekt inleddes 2006 och är avsett att pågå under flera år. Under 2009 påbörjades ett omfattande arbete med att ta fram ett väl förankrat förslag till långsiktig struktur för järnvägen, förslag till utbyggnadsplaner på kort och medellång sikt, konkreta åtgärdsplaner för trafikering och infrastruktur samt förslag till finansieringslösningar. Detta arbete förväntas under 2010 resultera i principöverenskommelser och genomförandeavtal mellan berörda statliga och regionala myndigheter i Norge och Sverige så att ett genomförande kan påbörjas under år med syfte att minska restiden med 30 minuter och öka turtätheten på sträckan Oslo-Göteborg. Projektansvar: Akershus- och Östfold fylkeskommuner, Västra Götalandsregionen och BRG. Utveckling av reseplaneringstjänster: Av slutrapporten från det nyligen avslutade projektet Informationstekniska system inom transportsektorn framgår att det finns webbaserade nationella reseplaneringstjänster såväl i Sverige och Norge, men att dessa nationella planeringstjänster inte är tillfredsställande när det gäller planering av riksgränsöverskridande resor. I Norge har ett arbete inletts med syfte att utveckla en ny Nationell rutt- och trafikportal. Vi kommer att följa detta arbete under innevarande höst. Om det bedöms möjligt och intressant, avser vi att under inleda ett projekt som ser på möjligheterna att kunna länka samman reseinformationen från denna norska portal med den motsvarande reseinformation som tillhandahålls av den svenska Samtrafikens reseportal ResRobot. Detta med syfte att skapa förutsättningar för att de båda portalerna skall kunna erbjuda en bättre information om resealternativ mellan Sverige och Norge. Ett alternativt scenario kan vara att få den norska reseinformationen kopplad informationsförmedlingstjänsten EU-Spirit, ett europeiskt samarbete där den svenska Samtrafiken redan medverkar. Projektansvar: Statens Vegvesen, Region Öst och Trafikverket, Region Väst Fördjupad analys av rese- och transportsituationeni GO-regionen: Projektet Resor och transporter i GO-regionen påbörjades 2009 och kommer att slutföras under Syftet med projektet är att, med utgångspunkt från kundperspektivet, beskriva rese- och transportförutsättningarna i GO-regionen i jämförelse med några andra liknande regioner i Europa. Under diskuteras att genomföra en fördjupad analys av projektets resultat. Projektansvar: Jernbaneverket, Västtrafik, Swedavia AB och Oslo Havn Ett sammanhängande cykelstråk Oslo-Göteborg: Som ett led i utvecklingen av hållbara transporter i GO-regionen, har gruppen diskuterat möjligheten att få till stånd ett sammanhängande och tydligt markerat cykelstråk mellan Oslo och Göteborg. Diskussioner förs med Kultur- och turismgruppen om att under tillsammans utreda förutsättningar och utgångspunkter för en eventuell utveckling av ett sådant stråk. Projektansvar: Trafikverket, Region Väst och Statens Vegvesen, Region Öst COINCO North: Detta EU-bidragsfinansierade projekt drivs vidare i samarbete med Näringslivsgruppen. Projektansvar: Akershus- och Östfold fylkeskommuner, Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och Oslo Teknopol.

4 3 Kommunikationsgruppen 6. Målgrupper för Kommunikationsgruppens verksamhet Huvudmålgrupp för verksamheten är GO-rådet, som är gruppens uppdragsgivare och därmed mottagare av gruppens resultat. Andra viktiga målgrupper är nationella, regionala och lokala myndigheter samt organisationer, företag, universitet och högskolor inom GO-regionen som berörs av gruppens verksamhetsområde. Även transportkonsumenterna och deras företrädare är en viktig målgrupp. 7. Samarbetsparter Kommunikationsgruppen samarbetar med myndigheter, organisationer, företag, universitet och högskolor vars verksamhet berörs av gruppens verksamhetsområde eller av de projekt gruppen arbetar med. Övriga arbetsgrupper inom GO-samarbetet, liksom aktörer inom den Skandinaviska Arenan, är också viktiga samarbetsparter. 8. Information och marknadsföring av verksamheten Utöver att gruppens resultat delges GO-rådet, presenteras viktiga resultat på GOsamarbetets hemsida och i GO-samarbetets nyhetsbrev. Resultat delges även de aktörer som på olika sätt bidragit till att ta fram resultat. Härutöver förmedlas information om GO-samarbetet och dess verksamhet till gruppens samarbetsparter och inom gruppens medlemsorganisationer.

5 Utbildningsgruppen 1. Utbildningsgruppens medlemmar Gro Sommerfelt-Karlsen, rektor, Oslo kommune. Ordf. Eva Thelin, Göteborg Stad Centrum Göran Fock, Västra Götalandsregionen Göran Ohlsson, Göteborg Stad, Utbildningsförvaltningen Sven Höper, Göteborg Stad, Utbildningsförvaltningen, Ordf Sven Höper, Göteborg Stad, Utbildningsförvaltningen, V. ordf Sven E Wirén, Center för skolutveckling, sekr Inge Haraldstad, Oslo kommune Guri Gjerde, rådgiver, Akershus fylkeskommune Mai-Lise Gundersby, Utdanningsetaten Oslo kommune 2. Nuläge för arbetsgruppens arbete Arbetsgruppen för utbildning är fortfarande inne i fasen med arbetet för förädling och utveckling av strukturer. Detta gäller framför allt i arbetet med utbytet/utväxlingen med skolledare, lärare och elever, där gruppen tagit fram en mer detaljerad och tidsatt struktur. I och med den ökade ambitionen för det direkta utbytet, genomförs inte Vårfestivalen längre. Ungdomens Fredspris blir då den stora sammankomst som binder ihop hela arbetet. 3. Mål De mål som arbetsgruppen satt upp är i huvudsak kvantitativa 3.1 Långsiktiga mätbara mål för arbetsgruppens verksamhet Alla skolledare och förtroendevalda ska ha kunskap om Göteborg- Oslo-samarbetet Att stärka de gemensamma nordiska språkens status och användning Att stärka de grundläggande värderingarna avseende hållbar utveckling (tolerans, demokrati, jämlikhet och jämställdhet samt miljö) Erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning genom nätverk inom regionen 3.2 Kortsiktiga mätbara mål för arbetsgruppens verksamhet Öka engagemanget/deltagandet i Ungdomens fredspris - fler nomineringar med målsättning 50 bidrag. Fler mötesplatser för våra målgrupper(skolledare/elever/lärare) 4. Strategi Ungdomens Fredspris En välutvecklad kommunikations- och informationsplan skall vidareutvecklas. Ungdomens Fredspris är ett medel för att uppmärksamma och sprida erfarenheter av goda exempel Ungdomens Fredspris blir den sammanhållande aktivitet där samtliga inom utbytet träffas, samt ger alla övriga som lämnar bidrag möjlighet till en naturlig och festlig träffpunkt. Utbyte norska-svenska skolor Utveckla utbytet och mötesplatserna för skolledare, lärare och elever Antalet mötesplatser i utbytet är min. 4 st/år Formerna för mobilitet/utbyte för såväl lärare som elever, utvecklas. Digitala rum skapas för att utveckla och förenkla sättet att mötas. Tillfällen till elevutväxling/utbyte inom yrkesprogrammen skapas, över tid. Styrgruppen fångar upp och kanaliserar på olika sätt gexempel på lärande En utvärderingsmatris över arbetet skapas. Budgetarbetet i GO-samarbetet skall vara kopplat till detta måldokument 5. Målgrupp Skolledare, elever, lärare 6. Samarbetsparter Liseberg. Norska Generalkonsulatet Bus 4 you 7. Aktivitetsplan för år Utbyte norska-svenska skolor Aktiviteter : Skolledarutbyten- min. 4 tillfällen utöver enskilda utbyten samt temamöte i Oslo i september och Fredspriset-dagarna 7-8 december. Utbytet med elever skall planeras till min. 4 ggr/år, De skolor som deltar i utbytet skall lämna bidrag/ansökan till Ungdomens Fredspris. Engagemanget för skolorna/skolledarna skall vara 4-årigt, med byte av hälften vartannat år. Eftersom det skall vara ett privilegium att vara med i utbytet, skall särskild ansökan om deltagande lämnas till utbildningsgruppen. Erfarenhetsutbyten för de centrala utvecklingsförvaltningarna planeras, och kan gärna sammanfalla i tid med skolledarutbytena. Ungdomens Fredspris genomförs på Lisebergsteatern i Göteborg den 7 december. 8. Information och marknadsföring av verksamheten GO:s hemsida som ständigt uppdateras, Vårt Göteborg, pressrelease vid Ungdomens Fredspris, Hemsidan Center för Skolutveckling, GO:s nyhetsbrev, Utdanningsetatens hemsida, skolskyltarna på resp utbytesskola visar alla att skolan är en del av GO-samarbetet. Inför medverkan i sociala medier skall en uppföljning och kartläggning av de involverade klassernas kommunikationsbehov genomföras. Frågeunderlag går ut under tidig höst. Ansvariga: Madeleine Johansson och Sven Wirén. Sven Höper ordförande

6 5 1. Arbeidsgruppen har følgende medlemmer: Erik Vadholm, Akershus fylkeskommune, leder Birgitta L-Öfverholm, Göteborg&Co, nestleder Bjørn Edvardsen, Østfold fylkeskommune Bjørn Sandmark, Göteborg Stad Kultur & turismgruppen Ann-Charlott Eklund, Västra Götalandsregionen Bo Öster, Västsvenska Turistrådet Liss Kristin Steinbakk, Oslo kommune Tor Sannerud, Visit Oslo Ulla Bjørnsjø, Oslo kommune 2. Status Gruppen har definert og spisset sitt satsingsområde de neste tre årene mot kystkultur hvor målgruppen primært er regionens egne innbyggere for å opparbeide kunnskap om regionens felles kyst, kulturarv og kulturinstitusjoner av alle slag. Gjennomføring av WP III i COINCONorth-prosjektet. 2 hovedsatsinger, Kunst langs vei (arbeidstittel) og Nordic Film Lab (film). Sistnevnte ble første gang gjennomført i januar 2010, i forbindelse med Göteborg Internasjonale Filmfestival. Det er utarbeidet eget info.materiell og gjennomført deltakerevaluering fra gjennomføringen av sistnevnte. Kunst langs vei er i utvikling for gjennomføring i Mål 3.1 Langsiktig mål - Øke den internasjonale interessen for regionen både som reisemål og for næringsetablering - Sette fokus på regionens fortrinn innenfor kultur og reiselivsområdet for egne innbyggere - Fungere som antenner i eget område for initiativ og tiltak som både kan ha en overføringseffekt til andre aktører i regionen eller som bidrag til å øke deltakelsen fra alle deler av regionen For måloppnåelse legger gruppen opp til å være initiativtaker og premissleverandør ved å samhandle med eksisterende og nye miljøer i regionen som i sin tur tar et selvstendig ansvar for gjennomføring av synlige tiltak under Göteborg-Oslo-samarbeidets logo. Økt deltakelse og kunnskaputvikling både blant egne innbyggere og tilreisende. 3.2 Mål - Oppfølging og gjennomføring av delprosjektene i COINCONorth/WPIII. Arbeidsgruppen vil i denne forbindelse være arbeidsgruppe også for dette arbeidet, mens gjennomføringen vil ligge hos eksterne samarbeidspartnere for derigjennom å unngå sammenblanding av roller og ansvarsområder, GO og COINCONorth. - Gjennomføre 1. år av prosjektet Din kyst (Arbeidstittel) som en treårig satsing med primærfokus på regionens egne innbyggere for kortreiste opplevelser med kvalitet og mangfold. Kosterhavet nasjonalpark skal være en tydelig og integrert del av satsingen. I del 1 () legges det vekt på det maitime fiske sjøfart og regionens felles historie og tradisjoner. Det vil være viktig å se alle miljøer i sammenheng og hvor arbeidsgruppen bygger opp under allerede igangsatte/påtenkte prosjekter og utviklingstiltak som tangerer eller overlapper gruppens ønskede fokus på kystkulturen i GO-regionen. Gruppen stiller seg positive til kommunikasjonsgrupens invitasjon til samarbeid om bærekraftig transport, eks. sykkelstier langs hele kysten og muligheten for bruk av kollektivtransport. Dette vil arbeidsgruppen ta inn i prosjektet på et senere tidspunkt i prosjektet, men allerede i inneværende år inngå i et samarbeid med kommunikasjonsgruppen for å videreutvikle transportutfordringen knyttet til prosjektet. I 2010 planlegges det en TV-produksjon om kysten fra Gøteborg til Oslo for sending i (12 programmer). Dette er, etter gruppens oppfatning, en effektiv og tydelig måte å starte kystsatsingen på. I tilknytning til programmet bør det utvikles spin-off-aktiviteter i hele regionen som oppfølging og synliggjøring. Markedsføringsmateriell og spin-off-aktiviteter må utvikles i. GOsamarbeidet skal ikke gå inn i den konkrete produksjonen, men inngå i et samarbeid med produsenten for å kunne stå klar med oppfølgingsaktiviteter når programmene sendes (både i Norge og Sverige). Arbeidsgruppen vil også arbeide for å kunne markedsføre GO-samarbeidet (redaksjonelt eller på rulleteksten) sammen med produsenten. Denne typen storsatsing og deltakelse så langt det lar seg gjøre, er upløyd mark for arbeidsgruppen, men likevel i tråd med arbeids gruppens mål om å spille på allerede initierte tiltak og gjennom dette utvide enkeltprosjekter til å bli noe mer enn utgangspunktet til beste for hele regionen som en synergieffekt. Arbeidsgruppen vil innlede et samarbeid med produsenten i 2010 for å avklare hvordan denne produksjonen kan fremme arbeidsgruppens mål, uten å blande oss inn i det redaksjonelle arbeidet, men legge til rette for enda større effekt av programmene for regionens egen befolkning. - Større grad av deltakelse fra andre deler av regionen på lokale/regionale arrangementer og tiltak for synliggjøring av regionen gjennom disse. - For å tydeliggjøre regionens kulturelle og reiselivsrelaterte fortrinn vil vi også i bidra til å kvalitetsikre kulturområdet på MIPIM med inntil kroner. Midlene skal ikke være fullfinasnsiering av det kulturelle innslaget og arbeidsgruppen skal ha en tydelig rolle i kvalitetssikringen av tiltaket. 4. Strategi - Kontakt for mulig samarbeid med produksjonselskapet for TV-produksjonen allerede i 2010 for utvikling av tilleggseffekter knyttet til programmet, redaksjonell og annen synlighet i sendingene i. - Tidlig søk blant regionens utøvende kunstnere for presentasjon på MIPIM i et samarbeid med ansvarlig arrangør fra GO s side for å sikre kvaliteten og mulighet for kvalitativ gjennomføring under arrangementet. Det er viktig i denne sammenhengen at våre vurderinger veier tungt i valg av kunstnerisk uttrykk, kunstnere og økonomi. - Vurdere hvordan muligheten til å benytte den teknologiske løsning som nå utvikles for synliggjøring av aktiviteter, reisealternativer m.m. på begge sider av grensen og om mulig koble disse sammen over landegrensene slik at Kystkulturmenyen blir tydelig også i moderne, internettbaserte systemer. - Valg av samarbeidspartnere og utviklingsaktører vil ha en prosjektdefinisjon som utgangspunkt og det bør vurderes hvorvidt en prosjektmedarbeider bør drive prosjektet (deltid) med arbeidsgruppen som oppdragsgiver/styringsgruppe. 5. Målgruppe Regionens egen befolkning. Bedrifter/institusjoner/organisasjoner og enkeltutøvere innenfor kulturområdet, kulturbasert næring og turisme. Regionale myndigheter, utenlandske reiseoperatører, næringsliv. 6. Samarbeidsparter Utviklingsaktører, Næringsliv, turistnæring, kulturinstitusjoner/-organisasjoner, andre arbeidsgrupper i GO-samarbeidet, veimyndigheter og nettverkskontakter.

7 6 Kultur & turismgruppen 7. Aktivitetsplan I løpet av vil en strategi/tiltaksplan bli utarbeidet for gjennomføring/oppfølging av enkelttiltak i perioden Arbeidsgruppen vil i dette arbeidet være pådriver og nettverksbygger, mens gjennomføringen av enkelttiltak vil skje ved de enkelte aktører på kultur- og turismeområdet. Se ellers pkt Informasjon och markedsføring av virksamheten Arbeidsgruppen vil bruke både de aktiviteter som initieres, sammen med eksisterende aktiviteter på arbeidsgruppens område til også å synliggjøre at dette er en del av en større helhet en GO-helhet med fokus på felles kyst og felles kystnære tradisjoner. Å legge til rette for et felles databasert system for reiseplanlegging og informasjon langs kysten (til lands og vanns) er også et virkemiddel overfor befolkningen. Bruk av hverandres kunstneriske, kulturelle og reiselivskapital er et aspekt arbeidsgruppen har drøftet og som gir en markedsføringseffekt i større deler av regionen. Erik Vadholm Ordförande

8 Näringslivsgruppen 1. Arbetsgruppen för näringslivsutveckling har följande medlemmar: Knut Halvorsen, Oslo Teknopol IKS (ordförande) Patrik Andersson, Business Region Göteborg AB(vice ordf.) Mary Moe, Oslo Kommune Mikael Klingberg, Voksenåsen Jan Andreasson, Kgl. Norsk Generalkonsulat i Göteborg Terje Knutsen, Østfold fylkeskommune Bertil Törsäter, Västra Götalandsregionen Tina Nordlander, Innovasjon Norge Egil Björn-Hansen, Akershus fylkeskommune Boo Edgar, Medcoast Scandinavia Stefan Gustavsson, Västsvenska Industri- och Handelskammaren Lars-Kåre Legernes, adm. direktör, Oslo Handelskammer 2. Syfte och mål 4. Målgrupper 2.1 Syfte med gruppens verksamhet Arbetsgruppen för näringslivsutveckling skall bidra till genomförande av projekt som främjar GO -samarbetets mål och stimulera ekonomisk utveckling i GO -regionen och öka regionens internationella attraktivitet som lokaliserings- och bosättningsområde. 2.2 Långsiktiga mätbara mål för arbetsgruppens verksamhet Arbetsgruppen för näringslivsutveckling skall ta initiativ till samarbetsprojekt och erfarenhetsutbyte rörande näringlivsinriktad forskning och utveckling och kommersialisering/etablering/ marknadsföring på följande områden anpassat forsknings- och näringslivsstrukturen i GO-regionen: - medicin/hälsa/bioteknologi - maritimt cluster - livsmedel - energi (gas) - miljöteknik/cleantech - automotive Det satsas vidare på marknadsföring av regionen som gemensam näringslivsarena. Målgrupperna är primärt näringsliv, forsknings- och innovationsmiljöer, näringslivsorganisationer och offentliga aktörer. Projektutveckling och marknadsföring av GO-regionen genomförs i samarbete med målgrupperna. 5. Samarbetsparter - Arbetsgrupperna inom GO-samarbetet - Regioner och aktörer inom Den Skandinaviska Arena 6. Aktivitetsplan för år a) genomföra seminarer b) miljöteknikutveckling, fortsätta cleantech arbetet med inriktning på export c) samarbete på MIPIM-mässan i mars d) avhålla fyra arbetsgruppsmöten Lennart Olausson ordförande Målsättning för arbetsgruppens verksamhet - Fortsatt arbete inom de olika områdena i COINCO-North projektet (interreg ÖKS/KASK-programmet). Interregfinansieringen ger möjligheter till högre aktivitetsnivå, det ger också möjligheter att stimulera synergier mellan arbetsgrupperna på en helt annan nivå. Aktiviteter sker inom MedCoast, Kommunikationsgruppen och i Kultur- och turismgruppen. - Samordna strategisk viktiga projekt och aktiviteter med andra arbetsgrupper inom GO/COINCO North enligt ovan. - Genomföra aktuella konferenser inom valda satsningsområden. - Marknadsföra GO-regionen på utvalda mässor och konferenser. - Producera gemensamt informationsmaterial rörande miljöteknik/cleantech området. 3. Strategier Samarbete med internationell profilering och FoU baserad näringslivsutveckling är de centralt strategiska elementen, enligt den s. k Triple Helix-modellen. Vidare fortsätter regionförstoringsprocessen på svensk och norsk sida. Utvecklingsstrategierna vi valt inom COINCO North ligger till grund för arbetsgruppens strategiska arbete.

9 7 Sekretariatet GO-sekretariatets uppgift GO-sekretariatet ansvarar för GÖTEBORG-OSLO samarbetets löpande verksamhet och skall verka för att GO-rådets beslut verkställs. Sekretariatet har det rapporterande, informerande och samordnande ansvaret mellan GO-rådet, kontaktgruppen och arbetsgrupperna. Sekretariatet ansvarar även för externa kontakter. Det åligger sekretariatet att ansvara för de administrativa rutinerna inom GO-samarbetet inklusive att hantera den löpande budgetprocessen inkl uppföljning, kassa och in- och utgående betalningar enligt GO-rådets instruktioner. Sekretariatet skall även sköta erfoderlig bokföring. Räkenskaperna skall årligen underställas GO-rådet för godkännande. GO-samarbetets räkenskaper granskas årligen av Business Region Göteborgs (BRG) revisorer. Personal GO-sekretariatet består av 2 personer: - Julia Wadman, chef - Madeleine Johansson, projektledare Samordning och samarbete GO-sekretariatet skall vara en aktiv samarbets/samordningspartner med syfte att bidra till en positiv utveckling av arbetet i de olika arbetsgrupperna. Därför medverkar sekretariatet i arbetsgruppsmöten som en kommunikationslänk mellan GO-rådet och arbetsgrupperna liksom mellan arbetsgrupper. Interreg/EU-medel Sekretariatet ska medverka till att interreg-medel används som verktyg för att möjliggöra aktuella projekt och satsningar i de olika arbetsgrupperna. Sekretariatet har goda kontakter med det Interreg lv A projektet COINCO North som skall pågå fram till. Projektet är ett samarbete mellan parterna i den Den Skandinaviska Arenan och Göteborg-Oslo-samarbetet och där Madeleine Johansson agerar kontaktperson för Business Region Göteborg AB som är leadpart i projektet på den svenska sidan. Sekretariatet har också aktivt medverkat till att GO-samarbetet ansökt som associated partner i Interreg-projektet Creative Bridges, där Hamburg är leadpartner. Information och marknadsföring Nyhetsbrevet skickas ut 4 gånger årligen till en bred mottagarkrets, drygt 1600 mottagare, bl. a till samtliga medverkande i alla arbetsgrupper, andra gränsregioner, UD i båda länder, NMR och media. Kommunikationsmaterial. Inför MIPIM-mässan ska material på engelska tas fram. Lämpligt marknadsföringsmaterial som beskriver samarbetet både till medlemmar i samarbetet och invånarna i regionen ska tas fram. Sekretariatet ansvarar för att samtliga aktiviteter i GO-samabetets regi, dokumenteras och finns tillgängligt på hemsida. Användandet av nya medier finns med i planeringen. Annonsering. Kan bli aktuellt på norsk sida. Hemsidan är den huvudsakliga informationskanalen internt och externt och arbetet med att hålla denna uppdaterad och intressant kommer att prioriteras under året. Hemsidan är färskvara och fokus är att få alla GO-medlemmar att aktivt använda hemsidan för spridning om samarbetet samt som informationskälla. Roll-ups samt övrigt marknadsföringsmaterial finns tillgängligt för samtliga arbetsgrupper att använda och sekretariatet ser som sin uppgift att bidra med detta vid de olika seminarier, etc, som arbetsgrupperna genomför. Kommunikationsplanen som färdigställdes under 2010 ska ligga till grund för kommunikationsarbetet. Aktiviteter GO-konferens för GO-samarbetets samtliga medlemmar och arbetsgrupper genomförs årligen. Denna planeras och leds av GOsekretariatet. Tema bestäms av GO-rådet. Övrigt Sekretariatet ombesörjer kallelser och utskick till presidiemöte, GO-rådsmöte samt GO-konferens. Sekretariatet hanterar den årliga budgetprocessen samt regelbunden uppföljning.

10 8 Budget Kommunikationer Budget Budget 2010 Utveckling av järnvägen Oslo-Göteborg 138 (återstående del av tidigare beslutad projektbudget sek) Utveckling av reseplaneringstjänster 200 Administration 50 Utveckling av ett sammanhängande cykelstråk Oslo-Göteborg 100 SUMMA Kultur och Turism Kustprojektet(programutveckling och spin-off ) 150 Administration 25 Kvalitétssäkring av kulturinslag MIPIM 60 SUMMA Näringsliv Seminarier 100 Miljöteknik, Cleantech export(marknadsföringsinsatser) 125 Administration 25 SUMMA Utbildning Ungdomens Fredspris 325 Skolledare/lärare/elevutbyte 245 Administration 30 SUMMA GO-sekretariatet Personalkostnader 1020 OH-kostnader, etc 190 Resor 90 GO-konferens 100 Marknadsföring 100 SUMMA

Verksamhetsplan 2010 Göteborg-Oslo-samarbetet

Verksamhetsplan 2010 Göteborg-Oslo-samarbetet Göteborg-Oslo-samarbetet 1 Från och med verksamhetsåret kommer Göteborg-Oslo-samarbetet ha en gemensam verksamhetsplan för alla arbetsgrupper och sekretariat. Under 2009 har vi även arbetat med att forma

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Göteborg-Oslo-samarbetet

Verksamhetsplan 2012 Göteborg-Oslo-samarbetet Göteborg-Oslo-samarbetet 1 Strategiarbete Göteborg-Oslo-samarbetet Hösten 2011 kom ett initiativ från Kontaktgruppen om att se över hur Göteborg-Oslo-samarbetet kan stärkas ytterligare så att det blir

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2012 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2010 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2011 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2009 Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för att

Läs mer

Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo

Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo MÖTESPROTOKOLL 4:2010 Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo Närvarande Lars-Bertil Ekman Stadskansliet Göteborg ordförande Solweig Adolfsson Trafikverket

Läs mer

SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN

SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN GbTEBORG OSLO REGION SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN Parter i detta avtal år GO-regionen; hår definierade som Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, østfold fylkeskommune, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Kommunikationsplan Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Utarbetat av Sekretariatet Göteborg-Oslo-samarbetet Julia Wadman Madeleine Johansson Göteborg-Oslo-samarbetet

Läs mer

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen GO-samarbetet Kommunikationsgruppen MÖTESPROTOKOLL NR 1:2008 Tid och plats för mötet Onsdagen den 27 februari kl. 12.00-15.30 hos Banverket, Göteborg Närvarande Ing-Cristine Ericson Samferdselsetaten Oslo

Läs mer

Protokoll från Göteborg-Oslo samarbetets rådsmöte, 2009-02-25, Oslo

Protokoll från Göteborg-Oslo samarbetets rådsmöte, 2009-02-25, Oslo Dnr:0054/09 Protokoll från Göteborg-Oslo samarbetets rådsmöte, 2009-02-25, Oslo Närvarande GO-rådet: Göran Johansson, styrelseordförande ordf Business Region Göteborg AB Erling Lae, byrådsleder vice ordf

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Naturbruksgymnasiet Nuntorp Att: Thor Kempe Nuntorp

Läs mer

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Elin Reite, Avdelningsdirektör, Skoleetaten Oslo Ordförande 2003 Lisbeth Fossum, Pedagogisk vägledare,

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet

Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet Göteborg-Oslosamarbetet 1 Inledning Den 18 oktober 2013 antogs ett nytt samarbetsavtal för GO-samarbetet. Förändringarna från tidigare samarbetsavtal innebär bland annat: De fem parterna utgör GO-rådet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Göteborg-Oslosamarbetet

Verksamhetsplan 2015 Göteborg-Oslosamarbetet Göteborg-Oslosamarbetet 1 Inledning Projektet Coinco North II/ The Scandinavian 8 Million City avslutas 31 oktober 2014. GO-samarbetet har haft en viktig roll i att komplettera de insatser som genomfördes

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, Strömstads kommun 24 februari, 2006 09.30 13.00 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige har invitert seksti skoleledere som har gjennomført rektorutdanning til et Benchlearningsamarbeid. Målet

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 ANSÖKAN OM FINANSIERING FRÅN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH OM MEDFINANSIERING FRÅN NATIONELLA OFFENTLIGA MYNDIGHETER Datum Ansökning Projektets namn

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götalands län Att: Andreas Bäckstrand 462 82 VÄNERSBORG

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-72-11

DIARIENUMMER N30441-72-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-11-09 DIARIENUMMER N30441-72-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman 871 88 Härnösand Projekt: Styring, integrasjon

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

Kontaktintensitet Norge - Sverige Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen

Kontaktintensitet Norge - Sverige Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Kontaktintensitet Norge - Sverige Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Frivillig samarbeidsallianse for kommuner og fylkeskommuner som selv regner seg som en del av Osloregionen.

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-19-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Härjedalens kommun Att: Staffan Eriksson Medborgarhuset 842 80 Sveg Projekt:

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se Hav möter Land klimat vatten samhällsplanering tillsammans Projektledare: Ingela Isaksson Länsstyrelsen Västra Götalands län (lead partner) 1 september 2010 31 augusti 2013 Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt 13379 Stockholm 2017-03-17 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund Granskning av ritningar är ett omfattande arbete i branschen som många parter

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Plats och tid Rådhuset, Rygge kommune, 17 april, 2009 kl. 09.00 11.15 ande tum Arbetsutskottet 1(5 Datum 17 april, 2009 Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Martin Carling,

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com BAKGRUND Beslut 18 november att ta fram ett «dokument/positionspapper/propagandamaterial» som översiktligt beskriver DSA:s viktigaste frågor att bevaka och påverka och som kan användas i den utåtriktade

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2012-03-21 DIARIENUMMER G30441-11-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstad kommun Strömstad Gymnasium Att: Johan Flodin Tångenv 2 452 80 STRÖMSTAD

Läs mer

Gränsregionens arbetsmarknad

Gränsregionens arbetsmarknad Gränsregionens arbetsmarknad Fyrbodal Östfold 2017-11-24 Intensivkurs i förutsättningarna för gränsregionen Fyrbodal-Östfold En särprägel för Fyrbodals arbetsmarknad i Västra Götaland är närheten till

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-1-10

DIARIENUMMER N30441-1-10 BESLUT SMÅPROJEKT 2010-02-16 DIARIENUMMER N30441-1-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Handelskammaren Mittsverige Att: Dick Jansson Kyrkogatan 26 852 32 Sundsvall

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-26-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden JiLU, Jämtlands läns landsting Att: Erik Andersson Rösta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Green Drive Region Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Framtidsplaner med samma riktning VÄRMLAND Vi står inför utmaningen att utveckla ett resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkan.

Läs mer

AOG:s ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2002

AOG:s ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2002 AOG:s ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2002 Arbetsgruppens mål Arbetsgruppens mål för utbyggnaden av väg E6 och järnvägen mellan Oslo och Göteborg är: att väg E6 byggs ut till fyra fälts väg med mittdelare.

Läs mer

Protokoll Dnr 0104/11 Rådsmöte, Göteborg-Oslo-samarbetet 1 mars 2011, Göteborg

Protokoll Dnr 0104/11 Rådsmöte, Göteborg-Oslo-samarbetet 1 mars 2011, Göteborg Protokoll Dnr 0104/11 Rådsmöte, Göteborg-Oslo-samarbetet 1 mars 2011, Göteborg 1) Välkommen Ordföranden, Anneli Hulthén, öppnar mötet och hälsar välkommen till Göteborg samt överlämnar ordförandeskapet

Läs mer

Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering. SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com

Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering. SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com Innehåll Generellt om havsplanering i Norge Projektet Kystplan Midt- og

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-38-08

DIARIENUMMER G30441-38-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-38-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Siv Andersson Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: DESME

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009.

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. UTLYSNING SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØGRE UTDANNING Utviklingsmidler for Nordic Master Program Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. Det tildeles opp til 1 million

Läs mer

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005.

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005. 41464_sö_23 05-12-28 10.11 Sida 1 Nr 23 Avtal med Norge om ändring av och tillägg till avtalet den 7 augusti 2002 (SÖ 2005:22) om den nya Svinesundsförbindelsen Stockholm den 1 juli 2005 Regeringen beslutade

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och kan delta lite mer i idrottsaktiviteter. Där idrottens behov av ledare är

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-21-11

DIARIENUMMER G30441-21-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-03-18 DIARIENUMMER G30441-21-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-118-08

DIARIENUMMER N30441-118-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-09-03 DIARIENUMMER N30441-118-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting / Länskulturen Att: Karin Kvam Krondikesvägen 93

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun MBN/-0044 Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun VERKSAMHETSPLAN FÖR Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Aktiviteter... 4 Telefonrådgivning... 4 Kvalitativa,

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Datum: 9 maj 2012 Plats: Varbergs kurort En väg in Möten 1 gång i månaden där entreprenörer/arrangörer får träffa alla berörda enheter på en gång. För att sedan

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

E12 Atlantica. Ett innovativt och hållbart samarbete för effektiva transportlösningar. Slutrapport 2014-09-30

E12 Atlantica. Ett innovativt och hållbart samarbete för effektiva transportlösningar. Slutrapport 2014-09-30 E12 Atlantica Ett innovativt och hållbart samarbete för effektiva transportlösningar Slutrapport 2014-09-30 NORWAY Luleå FINLAND Karleby St Petersburg Skellefteå Jakobstad Seinäjoki Lycksele Umeå Vasa

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter. Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011

Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter. Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011 Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011 Bakgrunn for ÅGP-arbeidet Regjeringens prop. Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier fra 2000/2001

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Summering av gårdagens gruppdiskussioner. Temagrupper: fiske, vattenbruk, turism, friluftsliv

Summering av gårdagens gruppdiskussioner. Temagrupper: fiske, vattenbruk, turism, friluftsliv Summering av gårdagens gruppdiskussioner Temagrupper: fiske, vattenbruk, turism, friluftsliv Fiske - vision Aktiv fiskenäring med stolthet, framtidstro och ansvar i en levande nationalpark. Fiske mål &

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Nätverksträff inom INNOVATION

Nätverksträff inom INNOVATION Nätverksträff inom INNOVATION Vasa 30.8.2016 9.30 Fika 10.00 Vad är INNOVATION? 10.30 Möjligheter i Botnia-Atlanticaprogrammet 11.30 Exempel på pågående innovationsprojekt 12.00 Lunch 13.00 Från idé till

Läs mer

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla?

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Cecilia Ferm Thorgersen Professor i musikpedagogik Luleå Tekniska Universitet (Lektor i estetiska lärprocesser Uppsala Universitet) FN Artikel

Läs mer

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Vad är en innovativ miljö för mig? Tänkbart förslag till generellt svar: Ett liv där jag ofta

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

Revidering Kommunikationsplan för år 2015

Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-10-09 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Minnesanteckningar gemensamt styr- och arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar gemensamt styr- och arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar gemensamt styr- och arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 2 december 2011 Tid: 8.30 13. 00 Plats: Bohusgården i Uddevalla Deltagare: Yvonne Samuelsson, Gränskommittén

Läs mer