Verksamhetsplan 2011 Göteborg-Oslo-samarbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2011 Göteborg-Oslo-samarbetet"

Transkript

1 Göteborg-Oslo-samarbetet

2 1

3 2 Kommunikationsgruppen 1. Kommunikationsgruppen har följande medlemmar: Samferdselsetaten, Oslo kommune Helge Jensen ordf. Trafikkontoret, Göteborgs Stad Birgitta Hellgren, v. ordf. Trafikverket, Region Väst Solweig Adolfsson Trafikverket, Region Väst Håkan Wennerström Göteborgs Hamn AB Magnus Kårestedt Swedavia AB, Landvetter flygplats Helena Wiberg Akershus fylkeskommune Tom Granquist Västra Götalandsregionen Rolf Thor Statens Vegvesen, Region Öst Lene Mürer Business Region Göteborg AB Bengt Wennerberg Jernbaneverket, Region Öst Björn Egede-Nissen Oslo Havn KF Per Gisle Rekdal Oslo Lufthavn AS Knut Stabäck Västtrafik Lars Backström Östfold fylkeskommune Hans Erik Fosby 2. Kommunikationsgruppens mål 2.1 Långsiktiga mål för verksamheten År 2025 skall tillgängligheten vara hög till och inom GO-regionen, med långsiktigt hållbara transporter för personer och gods. Transporterna skall bygga på en optimerad samverkan mellan trafikslagen och utgå från transportkonsumentperspektivet. Väg E6 skall vara en trafiksäker trafikled som svarar mot trafikens framkomlighetsbehov. Tågtransportsystemet skall kunna erbjuda två timmars restid för persontrafik mellan Oslo och Göteborg samt vara ett kapacitetsstarkt och konkurrenskraftigt godstransportalternativ. Tåg- och busstrafikens andel av den långväga person- och godstrafiken i regionen skall ha ökat. Trafikanterna i regionen skall erbjudas adekvata trafikinformationstjänster som bidrar till att främja ett långsiktigt hållbart resande. 2.2 Kortsiktiga mål för verksamheten Senast 2012 skall restiden med tåg mellan Oslo och Göteborg ha minskats med 30 minuter till 3 ½ timme Senast 2013 skall väg E6 vara utbyggd till en trafiksäker fyrfältsväg mellan Oslo och Göteborg. Senast 2014 skall beslut föreligga om utbyggnad av en järnväg som kan erbjuda två timmars restid mellan Oslo och Göteborg. 3. Strategi Att genom ett målinriktat arbete medverka till att nationella och regionala infrastruktur- och transportmyndigheter i Norge och Sverige utvecklar ett effektivt, bärkraftigt och modernt transportsystem i GO-regionen. Detta sker bland annat genom att Kommunikationsgruppen tar fram utredningar, faktauppgifter och informationsmaterial till i första hand GO-rådet som underlag för opinionsbildning och påverkansinsatser. Sådana påverkansinsatser bör i första hand inriktas mot beslutsfattare på departement och statliga myndigheter och skall syfta till att de uppsatta målen uppnås. 4. Nuläge för Kommunikationsgruppens arbete För utvecklingen av järnvägen Oslo-Göteborg bedrivs ett flerårigt projekt med syfte att ta fram en långsiktig struktur för en etappvis utbyggnad och ökad trafikering av järnvägen. I andra pågående projekt analyseras dels förutsättningarna för resor och transporter i GO-regionen, dels det faktiska resandet. En ny faktasammanställning om infrastrukturen, resorna, och transporterna i GO-korridoren håller också på att tas fram. Dessutom medverkar gruppen aktivt i EU-projektet COINCO North. I ett nyligen avslutat projekt har förutsättningarna för en webbaserad riksgränsöverskridande reseplanerartjänst analyserats. Resultatet kommer att ligga till grund för diskussioner om möjligheterna till ett genomförande av en sådan lösning. 5. Aktivitetsplan för år 2010 Kommunikationsgruppen avser bedriva följande verksamhet år : 5.1 Arbetsmöten Minst fyra sammanträden anordnas under året för styrning och uppföljning av verksamheten. 5.2 Projekt Utveckling av järnvägen Oslo-Göteborg: Detta projekt inleddes 2006 och är avsett att pågå under flera år. Under 2009 påbörjades ett omfattande arbete med att ta fram ett väl förankrat förslag till långsiktig struktur för järnvägen, förslag till utbyggnadsplaner på kort och medellång sikt, konkreta åtgärdsplaner för trafikering och infrastruktur samt förslag till finansieringslösningar. Detta arbete förväntas under 2010 resultera i principöverenskommelser och genomförandeavtal mellan berörda statliga och regionala myndigheter i Norge och Sverige så att ett genomförande kan påbörjas under år med syfte att minska restiden med 30 minuter och öka turtätheten på sträckan Oslo-Göteborg. Projektansvar: Akershus- och Östfold fylkeskommuner, Västra Götalandsregionen och BRG. Utveckling av reseplaneringstjänster: Av slutrapporten från det nyligen avslutade projektet Informationstekniska system inom transportsektorn framgår att det finns webbaserade nationella reseplaneringstjänster såväl i Sverige och Norge, men att dessa nationella planeringstjänster inte är tillfredsställande när det gäller planering av riksgränsöverskridande resor. I Norge har ett arbete inletts med syfte att utveckla en ny Nationell rutt- och trafikportal. Vi kommer att följa detta arbete under innevarande höst. Om det bedöms möjligt och intressant, avser vi att under inleda ett projekt som ser på möjligheterna att kunna länka samman reseinformationen från denna norska portal med den motsvarande reseinformation som tillhandahålls av den svenska Samtrafikens reseportal ResRobot. Detta med syfte att skapa förutsättningar för att de båda portalerna skall kunna erbjuda en bättre information om resealternativ mellan Sverige och Norge. Ett alternativt scenario kan vara att få den norska reseinformationen kopplad informationsförmedlingstjänsten EU-Spirit, ett europeiskt samarbete där den svenska Samtrafiken redan medverkar. Projektansvar: Statens Vegvesen, Region Öst och Trafikverket, Region Väst Fördjupad analys av rese- och transportsituationeni GO-regionen: Projektet Resor och transporter i GO-regionen påbörjades 2009 och kommer att slutföras under Syftet med projektet är att, med utgångspunkt från kundperspektivet, beskriva rese- och transportförutsättningarna i GO-regionen i jämförelse med några andra liknande regioner i Europa. Under diskuteras att genomföra en fördjupad analys av projektets resultat. Projektansvar: Jernbaneverket, Västtrafik, Swedavia AB och Oslo Havn Ett sammanhängande cykelstråk Oslo-Göteborg: Som ett led i utvecklingen av hållbara transporter i GO-regionen, har gruppen diskuterat möjligheten att få till stånd ett sammanhängande och tydligt markerat cykelstråk mellan Oslo och Göteborg. Diskussioner förs med Kultur- och turismgruppen om att under tillsammans utreda förutsättningar och utgångspunkter för en eventuell utveckling av ett sådant stråk. Projektansvar: Trafikverket, Region Väst och Statens Vegvesen, Region Öst COINCO North: Detta EU-bidragsfinansierade projekt drivs vidare i samarbete med Näringslivsgruppen. Projektansvar: Akershus- och Östfold fylkeskommuner, Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och Oslo Teknopol.

4 3 Kommunikationsgruppen 6. Målgrupper för Kommunikationsgruppens verksamhet Huvudmålgrupp för verksamheten är GO-rådet, som är gruppens uppdragsgivare och därmed mottagare av gruppens resultat. Andra viktiga målgrupper är nationella, regionala och lokala myndigheter samt organisationer, företag, universitet och högskolor inom GO-regionen som berörs av gruppens verksamhetsområde. Även transportkonsumenterna och deras företrädare är en viktig målgrupp. 7. Samarbetsparter Kommunikationsgruppen samarbetar med myndigheter, organisationer, företag, universitet och högskolor vars verksamhet berörs av gruppens verksamhetsområde eller av de projekt gruppen arbetar med. Övriga arbetsgrupper inom GO-samarbetet, liksom aktörer inom den Skandinaviska Arenan, är också viktiga samarbetsparter. 8. Information och marknadsföring av verksamheten Utöver att gruppens resultat delges GO-rådet, presenteras viktiga resultat på GOsamarbetets hemsida och i GO-samarbetets nyhetsbrev. Resultat delges även de aktörer som på olika sätt bidragit till att ta fram resultat. Härutöver förmedlas information om GO-samarbetet och dess verksamhet till gruppens samarbetsparter och inom gruppens medlemsorganisationer.

5 Utbildningsgruppen 1. Utbildningsgruppens medlemmar Gro Sommerfelt-Karlsen, rektor, Oslo kommune. Ordf. Eva Thelin, Göteborg Stad Centrum Göran Fock, Västra Götalandsregionen Göran Ohlsson, Göteborg Stad, Utbildningsförvaltningen Sven Höper, Göteborg Stad, Utbildningsförvaltningen, Ordf Sven Höper, Göteborg Stad, Utbildningsförvaltningen, V. ordf Sven E Wirén, Center för skolutveckling, sekr Inge Haraldstad, Oslo kommune Guri Gjerde, rådgiver, Akershus fylkeskommune Mai-Lise Gundersby, Utdanningsetaten Oslo kommune 2. Nuläge för arbetsgruppens arbete Arbetsgruppen för utbildning är fortfarande inne i fasen med arbetet för förädling och utveckling av strukturer. Detta gäller framför allt i arbetet med utbytet/utväxlingen med skolledare, lärare och elever, där gruppen tagit fram en mer detaljerad och tidsatt struktur. I och med den ökade ambitionen för det direkta utbytet, genomförs inte Vårfestivalen längre. Ungdomens Fredspris blir då den stora sammankomst som binder ihop hela arbetet. 3. Mål De mål som arbetsgruppen satt upp är i huvudsak kvantitativa 3.1 Långsiktiga mätbara mål för arbetsgruppens verksamhet Alla skolledare och förtroendevalda ska ha kunskap om Göteborg- Oslo-samarbetet Att stärka de gemensamma nordiska språkens status och användning Att stärka de grundläggande värderingarna avseende hållbar utveckling (tolerans, demokrati, jämlikhet och jämställdhet samt miljö) Erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning genom nätverk inom regionen 3.2 Kortsiktiga mätbara mål för arbetsgruppens verksamhet Öka engagemanget/deltagandet i Ungdomens fredspris - fler nomineringar med målsättning 50 bidrag. Fler mötesplatser för våra målgrupper(skolledare/elever/lärare) 4. Strategi Ungdomens Fredspris En välutvecklad kommunikations- och informationsplan skall vidareutvecklas. Ungdomens Fredspris är ett medel för att uppmärksamma och sprida erfarenheter av goda exempel Ungdomens Fredspris blir den sammanhållande aktivitet där samtliga inom utbytet träffas, samt ger alla övriga som lämnar bidrag möjlighet till en naturlig och festlig träffpunkt. Utbyte norska-svenska skolor Utveckla utbytet och mötesplatserna för skolledare, lärare och elever Antalet mötesplatser i utbytet är min. 4 st/år Formerna för mobilitet/utbyte för såväl lärare som elever, utvecklas. Digitala rum skapas för att utveckla och förenkla sättet att mötas. Tillfällen till elevutväxling/utbyte inom yrkesprogrammen skapas, över tid. Styrgruppen fångar upp och kanaliserar på olika sätt gexempel på lärande En utvärderingsmatris över arbetet skapas. Budgetarbetet i GO-samarbetet skall vara kopplat till detta måldokument 5. Målgrupp Skolledare, elever, lärare 6. Samarbetsparter Liseberg. Norska Generalkonsulatet Bus 4 you 7. Aktivitetsplan för år Utbyte norska-svenska skolor Aktiviteter : Skolledarutbyten- min. 4 tillfällen utöver enskilda utbyten samt temamöte i Oslo i september och Fredspriset-dagarna 7-8 december. Utbytet med elever skall planeras till min. 4 ggr/år, De skolor som deltar i utbytet skall lämna bidrag/ansökan till Ungdomens Fredspris. Engagemanget för skolorna/skolledarna skall vara 4-årigt, med byte av hälften vartannat år. Eftersom det skall vara ett privilegium att vara med i utbytet, skall särskild ansökan om deltagande lämnas till utbildningsgruppen. Erfarenhetsutbyten för de centrala utvecklingsförvaltningarna planeras, och kan gärna sammanfalla i tid med skolledarutbytena. Ungdomens Fredspris genomförs på Lisebergsteatern i Göteborg den 7 december. 8. Information och marknadsföring av verksamheten GO:s hemsida som ständigt uppdateras, Vårt Göteborg, pressrelease vid Ungdomens Fredspris, Hemsidan Center för Skolutveckling, GO:s nyhetsbrev, Utdanningsetatens hemsida, skolskyltarna på resp utbytesskola visar alla att skolan är en del av GO-samarbetet. Inför medverkan i sociala medier skall en uppföljning och kartläggning av de involverade klassernas kommunikationsbehov genomföras. Frågeunderlag går ut under tidig höst. Ansvariga: Madeleine Johansson och Sven Wirén. Sven Höper ordförande

6 5 1. Arbeidsgruppen har følgende medlemmer: Erik Vadholm, Akershus fylkeskommune, leder Birgitta L-Öfverholm, Göteborg&Co, nestleder Bjørn Edvardsen, Østfold fylkeskommune Bjørn Sandmark, Göteborg Stad Kultur & turismgruppen Ann-Charlott Eklund, Västra Götalandsregionen Bo Öster, Västsvenska Turistrådet Liss Kristin Steinbakk, Oslo kommune Tor Sannerud, Visit Oslo Ulla Bjørnsjø, Oslo kommune 2. Status Gruppen har definert og spisset sitt satsingsområde de neste tre årene mot kystkultur hvor målgruppen primært er regionens egne innbyggere for å opparbeide kunnskap om regionens felles kyst, kulturarv og kulturinstitusjoner av alle slag. Gjennomføring av WP III i COINCONorth-prosjektet. 2 hovedsatsinger, Kunst langs vei (arbeidstittel) og Nordic Film Lab (film). Sistnevnte ble første gang gjennomført i januar 2010, i forbindelse med Göteborg Internasjonale Filmfestival. Det er utarbeidet eget info.materiell og gjennomført deltakerevaluering fra gjennomføringen av sistnevnte. Kunst langs vei er i utvikling for gjennomføring i Mål 3.1 Langsiktig mål - Øke den internasjonale interessen for regionen både som reisemål og for næringsetablering - Sette fokus på regionens fortrinn innenfor kultur og reiselivsområdet for egne innbyggere - Fungere som antenner i eget område for initiativ og tiltak som både kan ha en overføringseffekt til andre aktører i regionen eller som bidrag til å øke deltakelsen fra alle deler av regionen For måloppnåelse legger gruppen opp til å være initiativtaker og premissleverandør ved å samhandle med eksisterende og nye miljøer i regionen som i sin tur tar et selvstendig ansvar for gjennomføring av synlige tiltak under Göteborg-Oslo-samarbeidets logo. Økt deltakelse og kunnskaputvikling både blant egne innbyggere og tilreisende. 3.2 Mål - Oppfølging og gjennomføring av delprosjektene i COINCONorth/WPIII. Arbeidsgruppen vil i denne forbindelse være arbeidsgruppe også for dette arbeidet, mens gjennomføringen vil ligge hos eksterne samarbeidspartnere for derigjennom å unngå sammenblanding av roller og ansvarsområder, GO og COINCONorth. - Gjennomføre 1. år av prosjektet Din kyst (Arbeidstittel) som en treårig satsing med primærfokus på regionens egne innbyggere for kortreiste opplevelser med kvalitet og mangfold. Kosterhavet nasjonalpark skal være en tydelig og integrert del av satsingen. I del 1 () legges det vekt på det maitime fiske sjøfart og regionens felles historie og tradisjoner. Det vil være viktig å se alle miljøer i sammenheng og hvor arbeidsgruppen bygger opp under allerede igangsatte/påtenkte prosjekter og utviklingstiltak som tangerer eller overlapper gruppens ønskede fokus på kystkulturen i GO-regionen. Gruppen stiller seg positive til kommunikasjonsgrupens invitasjon til samarbeid om bærekraftig transport, eks. sykkelstier langs hele kysten og muligheten for bruk av kollektivtransport. Dette vil arbeidsgruppen ta inn i prosjektet på et senere tidspunkt i prosjektet, men allerede i inneværende år inngå i et samarbeid med kommunikasjonsgruppen for å videreutvikle transportutfordringen knyttet til prosjektet. I 2010 planlegges det en TV-produksjon om kysten fra Gøteborg til Oslo for sending i (12 programmer). Dette er, etter gruppens oppfatning, en effektiv og tydelig måte å starte kystsatsingen på. I tilknytning til programmet bør det utvikles spin-off-aktiviteter i hele regionen som oppfølging og synliggjøring. Markedsføringsmateriell og spin-off-aktiviteter må utvikles i. GOsamarbeidet skal ikke gå inn i den konkrete produksjonen, men inngå i et samarbeid med produsenten for å kunne stå klar med oppfølgingsaktiviteter når programmene sendes (både i Norge og Sverige). Arbeidsgruppen vil også arbeide for å kunne markedsføre GO-samarbeidet (redaksjonelt eller på rulleteksten) sammen med produsenten. Denne typen storsatsing og deltakelse så langt det lar seg gjøre, er upløyd mark for arbeidsgruppen, men likevel i tråd med arbeids gruppens mål om å spille på allerede initierte tiltak og gjennom dette utvide enkeltprosjekter til å bli noe mer enn utgangspunktet til beste for hele regionen som en synergieffekt. Arbeidsgruppen vil innlede et samarbeid med produsenten i 2010 for å avklare hvordan denne produksjonen kan fremme arbeidsgruppens mål, uten å blande oss inn i det redaksjonelle arbeidet, men legge til rette for enda større effekt av programmene for regionens egen befolkning. - Større grad av deltakelse fra andre deler av regionen på lokale/regionale arrangementer og tiltak for synliggjøring av regionen gjennom disse. - For å tydeliggjøre regionens kulturelle og reiselivsrelaterte fortrinn vil vi også i bidra til å kvalitetsikre kulturområdet på MIPIM med inntil kroner. Midlene skal ikke være fullfinasnsiering av det kulturelle innslaget og arbeidsgruppen skal ha en tydelig rolle i kvalitetssikringen av tiltaket. 4. Strategi - Kontakt for mulig samarbeid med produksjonselskapet for TV-produksjonen allerede i 2010 for utvikling av tilleggseffekter knyttet til programmet, redaksjonell og annen synlighet i sendingene i. - Tidlig søk blant regionens utøvende kunstnere for presentasjon på MIPIM i et samarbeid med ansvarlig arrangør fra GO s side for å sikre kvaliteten og mulighet for kvalitativ gjennomføring under arrangementet. Det er viktig i denne sammenhengen at våre vurderinger veier tungt i valg av kunstnerisk uttrykk, kunstnere og økonomi. - Vurdere hvordan muligheten til å benytte den teknologiske løsning som nå utvikles for synliggjøring av aktiviteter, reisealternativer m.m. på begge sider av grensen og om mulig koble disse sammen over landegrensene slik at Kystkulturmenyen blir tydelig også i moderne, internettbaserte systemer. - Valg av samarbeidspartnere og utviklingsaktører vil ha en prosjektdefinisjon som utgangspunkt og det bør vurderes hvorvidt en prosjektmedarbeider bør drive prosjektet (deltid) med arbeidsgruppen som oppdragsgiver/styringsgruppe. 5. Målgruppe Regionens egen befolkning. Bedrifter/institusjoner/organisasjoner og enkeltutøvere innenfor kulturområdet, kulturbasert næring og turisme. Regionale myndigheter, utenlandske reiseoperatører, næringsliv. 6. Samarbeidsparter Utviklingsaktører, Næringsliv, turistnæring, kulturinstitusjoner/-organisasjoner, andre arbeidsgrupper i GO-samarbeidet, veimyndigheter og nettverkskontakter.

7 6 Kultur & turismgruppen 7. Aktivitetsplan I løpet av vil en strategi/tiltaksplan bli utarbeidet for gjennomføring/oppfølging av enkelttiltak i perioden Arbeidsgruppen vil i dette arbeidet være pådriver og nettverksbygger, mens gjennomføringen av enkelttiltak vil skje ved de enkelte aktører på kultur- og turismeområdet. Se ellers pkt Informasjon och markedsføring av virksamheten Arbeidsgruppen vil bruke både de aktiviteter som initieres, sammen med eksisterende aktiviteter på arbeidsgruppens område til også å synliggjøre at dette er en del av en større helhet en GO-helhet med fokus på felles kyst og felles kystnære tradisjoner. Å legge til rette for et felles databasert system for reiseplanlegging og informasjon langs kysten (til lands og vanns) er også et virkemiddel overfor befolkningen. Bruk av hverandres kunstneriske, kulturelle og reiselivskapital er et aspekt arbeidsgruppen har drøftet og som gir en markedsføringseffekt i større deler av regionen. Erik Vadholm Ordförande

8 Näringslivsgruppen 1. Arbetsgruppen för näringslivsutveckling har följande medlemmar: Knut Halvorsen, Oslo Teknopol IKS (ordförande) Patrik Andersson, Business Region Göteborg AB(vice ordf.) Mary Moe, Oslo Kommune Mikael Klingberg, Voksenåsen Jan Andreasson, Kgl. Norsk Generalkonsulat i Göteborg Terje Knutsen, Østfold fylkeskommune Bertil Törsäter, Västra Götalandsregionen Tina Nordlander, Innovasjon Norge Egil Björn-Hansen, Akershus fylkeskommune Boo Edgar, Medcoast Scandinavia Stefan Gustavsson, Västsvenska Industri- och Handelskammaren Lars-Kåre Legernes, adm. direktör, Oslo Handelskammer 2. Syfte och mål 4. Målgrupper 2.1 Syfte med gruppens verksamhet Arbetsgruppen för näringslivsutveckling skall bidra till genomförande av projekt som främjar GO -samarbetets mål och stimulera ekonomisk utveckling i GO -regionen och öka regionens internationella attraktivitet som lokaliserings- och bosättningsområde. 2.2 Långsiktiga mätbara mål för arbetsgruppens verksamhet Arbetsgruppen för näringslivsutveckling skall ta initiativ till samarbetsprojekt och erfarenhetsutbyte rörande näringlivsinriktad forskning och utveckling och kommersialisering/etablering/ marknadsföring på följande områden anpassat forsknings- och näringslivsstrukturen i GO-regionen: - medicin/hälsa/bioteknologi - maritimt cluster - livsmedel - energi (gas) - miljöteknik/cleantech - automotive Det satsas vidare på marknadsföring av regionen som gemensam näringslivsarena. Målgrupperna är primärt näringsliv, forsknings- och innovationsmiljöer, näringslivsorganisationer och offentliga aktörer. Projektutveckling och marknadsföring av GO-regionen genomförs i samarbete med målgrupperna. 5. Samarbetsparter - Arbetsgrupperna inom GO-samarbetet - Regioner och aktörer inom Den Skandinaviska Arena 6. Aktivitetsplan för år a) genomföra seminarer b) miljöteknikutveckling, fortsätta cleantech arbetet med inriktning på export c) samarbete på MIPIM-mässan i mars d) avhålla fyra arbetsgruppsmöten Lennart Olausson ordförande Målsättning för arbetsgruppens verksamhet - Fortsatt arbete inom de olika områdena i COINCO-North projektet (interreg ÖKS/KASK-programmet). Interregfinansieringen ger möjligheter till högre aktivitetsnivå, det ger också möjligheter att stimulera synergier mellan arbetsgrupperna på en helt annan nivå. Aktiviteter sker inom MedCoast, Kommunikationsgruppen och i Kultur- och turismgruppen. - Samordna strategisk viktiga projekt och aktiviteter med andra arbetsgrupper inom GO/COINCO North enligt ovan. - Genomföra aktuella konferenser inom valda satsningsområden. - Marknadsföra GO-regionen på utvalda mässor och konferenser. - Producera gemensamt informationsmaterial rörande miljöteknik/cleantech området. 3. Strategier Samarbete med internationell profilering och FoU baserad näringslivsutveckling är de centralt strategiska elementen, enligt den s. k Triple Helix-modellen. Vidare fortsätter regionförstoringsprocessen på svensk och norsk sida. Utvecklingsstrategierna vi valt inom COINCO North ligger till grund för arbetsgruppens strategiska arbete.

9 7 Sekretariatet GO-sekretariatets uppgift GO-sekretariatet ansvarar för GÖTEBORG-OSLO samarbetets löpande verksamhet och skall verka för att GO-rådets beslut verkställs. Sekretariatet har det rapporterande, informerande och samordnande ansvaret mellan GO-rådet, kontaktgruppen och arbetsgrupperna. Sekretariatet ansvarar även för externa kontakter. Det åligger sekretariatet att ansvara för de administrativa rutinerna inom GO-samarbetet inklusive att hantera den löpande budgetprocessen inkl uppföljning, kassa och in- och utgående betalningar enligt GO-rådets instruktioner. Sekretariatet skall även sköta erfoderlig bokföring. Räkenskaperna skall årligen underställas GO-rådet för godkännande. GO-samarbetets räkenskaper granskas årligen av Business Region Göteborgs (BRG) revisorer. Personal GO-sekretariatet består av 2 personer: - Julia Wadman, chef - Madeleine Johansson, projektledare Samordning och samarbete GO-sekretariatet skall vara en aktiv samarbets/samordningspartner med syfte att bidra till en positiv utveckling av arbetet i de olika arbetsgrupperna. Därför medverkar sekretariatet i arbetsgruppsmöten som en kommunikationslänk mellan GO-rådet och arbetsgrupperna liksom mellan arbetsgrupper. Interreg/EU-medel Sekretariatet ska medverka till att interreg-medel används som verktyg för att möjliggöra aktuella projekt och satsningar i de olika arbetsgrupperna. Sekretariatet har goda kontakter med det Interreg lv A projektet COINCO North som skall pågå fram till. Projektet är ett samarbete mellan parterna i den Den Skandinaviska Arenan och Göteborg-Oslo-samarbetet och där Madeleine Johansson agerar kontaktperson för Business Region Göteborg AB som är leadpart i projektet på den svenska sidan. Sekretariatet har också aktivt medverkat till att GO-samarbetet ansökt som associated partner i Interreg-projektet Creative Bridges, där Hamburg är leadpartner. Information och marknadsföring Nyhetsbrevet skickas ut 4 gånger årligen till en bred mottagarkrets, drygt 1600 mottagare, bl. a till samtliga medverkande i alla arbetsgrupper, andra gränsregioner, UD i båda länder, NMR och media. Kommunikationsmaterial. Inför MIPIM-mässan ska material på engelska tas fram. Lämpligt marknadsföringsmaterial som beskriver samarbetet både till medlemmar i samarbetet och invånarna i regionen ska tas fram. Sekretariatet ansvarar för att samtliga aktiviteter i GO-samabetets regi, dokumenteras och finns tillgängligt på hemsida. Användandet av nya medier finns med i planeringen. Annonsering. Kan bli aktuellt på norsk sida. Hemsidan är den huvudsakliga informationskanalen internt och externt och arbetet med att hålla denna uppdaterad och intressant kommer att prioriteras under året. Hemsidan är färskvara och fokus är att få alla GO-medlemmar att aktivt använda hemsidan för spridning om samarbetet samt som informationskälla. Roll-ups samt övrigt marknadsföringsmaterial finns tillgängligt för samtliga arbetsgrupper att använda och sekretariatet ser som sin uppgift att bidra med detta vid de olika seminarier, etc, som arbetsgrupperna genomför. Kommunikationsplanen som färdigställdes under 2010 ska ligga till grund för kommunikationsarbetet. Aktiviteter GO-konferens för GO-samarbetets samtliga medlemmar och arbetsgrupper genomförs årligen. Denna planeras och leds av GOsekretariatet. Tema bestäms av GO-rådet. Övrigt Sekretariatet ombesörjer kallelser och utskick till presidiemöte, GO-rådsmöte samt GO-konferens. Sekretariatet hanterar den årliga budgetprocessen samt regelbunden uppföljning.

10 8 Budget Kommunikationer Budget Budget 2010 Utveckling av järnvägen Oslo-Göteborg 138 (återstående del av tidigare beslutad projektbudget sek) Utveckling av reseplaneringstjänster 200 Administration 50 Utveckling av ett sammanhängande cykelstråk Oslo-Göteborg 100 SUMMA Kultur och Turism Kustprojektet(programutveckling och spin-off ) 150 Administration 25 Kvalitétssäkring av kulturinslag MIPIM 60 SUMMA Näringsliv Seminarier 100 Miljöteknik, Cleantech export(marknadsföringsinsatser) 125 Administration 25 SUMMA Utbildning Ungdomens Fredspris 325 Skolledare/lärare/elevutbyte 245 Administration 30 SUMMA GO-sekretariatet Personalkostnader 1020 OH-kostnader, etc 190 Resor 90 GO-konferens 100 Marknadsföring 100 SUMMA

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2011 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim BESLUT PROJEKT 2008-06-25 DIARIENUMMER N30441-24-08 DELOMRÅDE Nordens Gröna Bälte Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Östersunds kommun Att: Bengt Marsh Rådhuset 831 26 Östersund

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Madeleine Nazak Haghighat. Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch

Madeleine Nazak Haghighat. Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch Madeleine Nazak Haghighat Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch Bo Hamrå (Sekretariat, VGR/Interreg Sverige-Norge): På gamla Svinesundsbron finns en röd och en grön lampa för att ange styrbord

Läs mer

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Spång vid Ånn Fotograf: Fredrik Boberg Karen Havdal, Sör Tröndelag Fylkeskommune, Arild Egge,

Läs mer

Next Move II (arbeidstittel)

Next Move II (arbeidstittel) Next Move II (arbeidstittel) Next Move II er en grenseoverskridende satsning på anvendelse og videre utbredelse av vätgas/hydrogen til transport i Öresund Kattegatt Skagerrak-regionen. Prosjektet skal

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 www.interreg-sverige-norge.com INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 Programmanual Version 5 2011-02-01 Programmanual 2011-02-01 Version 5 Innehållsförteckning

Läs mer

Unga inflyttare skapar framtidstro Fokus inflyttning, sid 10 13

Unga inflyttare skapar framtidstro Fokus inflyttning, sid 10 13 Fokus vandring sid 16 20 Vandring ska sätta Vaajma på kartan Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 14 Skoterregler kan lättas upp Svar väntas snart nr 2/2012 Projektledaren har ordet

Läs mer

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT 19. august 2014 FORORD Rapporten er en mulighetsstudie av busstilbudet langs E18 mellom Karlstad og Østfold, som

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

PROJEKT KONTAKT. Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

PROJEKT KONTAKT. Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden 2009 PROJEKT KONTAKT Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Välkommen till Projektkontakt 2009 Varmt välkommen till Projektkontakt den 19 och 20 november 2009. Det är med glädje som

Läs mer

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Elin Reite, Avdelningsdirektör, Skoleetaten Oslo Ordförande 2003 Lisbeth Fossum, Pedagogisk vägledare,

Läs mer

Slutrapport TRUST Hedmark Dalarna 2008-2012

Slutrapport TRUST Hedmark Dalarna 2008-2012 Slutrapport TRUST Hedmark Dalarna 2008-2012 Tillväxt och Regional Utveckling i Skandinavien Tillsammans Slutrapport 2012-06-25 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Summary... 4 2. Projektets

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Slutrapport Hälsa över gröna gränser

Slutrapport Hälsa över gröna gränser FYLKESMANNEN I HEDMARK Slutrapport Hälsa över gröna gränser Ett EU finansierat projekt Interreg IIIA Sverige - Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden Delområde: Indre Skandinavien Diarienr: IS 3041-90-06

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Business Region Göteborg AB... 4 Vision...4 Bakgrund...4 Verksamhetsidé... 4 Mål och mätetal... 5 Göteborgsregionen och den

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer