Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl hos Statens Vegvesen, Oslo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo"

Transkript

1 MÖTESPROTOKOLL 4:2010 Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl hos Statens Vegvesen, Oslo Närvarande Lars-Bertil Ekman Stadskansliet Göteborg ordförande Solweig Adolfsson Trafikverket Region Väst Björn Egede-Nissen Jernbaneverket Region Öst Ing-Cristine Ericson Samferdselsetaten Oslo kommune Hans Erik Fosby Östfold fylkeskommune Tom Granquist Akershus fylkeskommune Helge Jensen Samferdselsetaten Oslo kommune Lene Mürer Statens Vegvesen Region Öst Per Gisle Rekdal Oslo Havn KF Bengt Wennerberg Business Region Göteborg Madeleine Johansson GO-samarbetet Julia Wadman GO-samarbetet Kent Lindström L&L dokumentation sekreterare Övriga kallade Lars Backström Magnus Kårestedt Knut Stabäck Rolf Thor Håkan Wennerström Helena Wiberg Västtrafik Göteborgs Hamn AB Oslo Lufthavn AS Västra Götalandsregionen Trafikverket Region Väst Swedavia AB, Landvetter flygplats 1. Sammanträdet öppnas Mötet inleddes med lunch. Ordförande Lars-Bertil Ekman hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Information från Statens Vegvesen, Region Öst Lene Mürer hälsade välkommen till Oslo och Statens Vegvesens kontor i Brynseng. Lene inledde med att redovisa Statens Vegvesens huvuduppgifter som sektorsansvarig myndighet för vägar och vägtrafik i Norge, myndighetens organisation samt de strategier som styr verksamheten. Den förvaltningsreform som sjösattes har medfört en omfattande ansvarsförändring bland annat genom att ansvaret för mer än 60 % av riksvägnätet, ca km, då överfördes dels till fylkeskommunerna för att ingå i fylkesvägnätet, dels till Oslo kommun för att ingå i det kommunala vägnätet. Fylkeskommunerna har härmed ett finansierings- och prioriteringsansvar för km fylkesvägar, medan Statens Vegvesen har motsvarande ansvar för ca km riksvägar och Oslo kommune för de kommunala vägarna inom kommunen. Statens Vegvesen har emellertid kvar det samlade ansvaret för administrationen på regional nivå av såväl riks- som fylkesvägarna, medan Oslo kommune 1

2 administrerar de kommunala vägarna i kommunen. Omfattande infrastrukturåtgärder pågår i Oslo/Akershusområdet och mer kommer att ske eftersom inflyttningen till området är omfattande och beräknas fortsätta. Särskilt nämndes projekten Fossumdiagonalen (Rv4), Manglerudsprojektet (E6), Drammensveien i Oslo (E18) samt Oslo centrum (Ring 1 och 3). Man är väl medveten om miljökonsekvenserna av en ökad biltrafik och har ambitionen att dels öka kollektivtrafikresandet genom en fortsatt utveckling av kollektivtrafiksystemet, dels förbättra förutsättningarna för en ökad cykeltrafik. Man lägger dessutom ner mycket arbete på att informera om nya och smarta resmöjligheter. Beträffande godshanteringen sker en omfattande utveckling såväl i Sydhavna som i Alnabru, vilka båda utgör centrala nav i den norska godshanteringen. Under den efterföljande diskussionen framhöll Helge Jensen att Oslo kommune har ett bra regionalt samarbete med Statens Vegvesen, bland annat i samband med utvecklingen av strategier för trafikstyrningen. Detta inte minst för att säkerställa ett väl fungerande flöde i det numera tämligen omfattande vägtunnelsystemet i Osloområdet. Redovisningen föranledde inget beslut 3. Godkännande av dagordning Ett förslag till dagordning hade skickats ut till gruppen den 27 oktober tillsammans med kallelsen till dagens möte. Solweig Adolfsson framförde önskemål om ytterligare en punkt på dagordningen, för att behandla en förfrågan om utbyggnad av infrastruktur för laddning av elbilar längs E6. Efter komplettering med ytterligare en punkt enligt önskemål, godkändes den föreslagna dagordningen 4. Godkännande av protokoll 3:2010 Ett förslag till protokoll från föregående möte hade skickats ut till gruppen den 16 september. Protokoll 3:2010 godkändes och lades till handlingarna 5. Redovisningar från pågående projekt Ny järnväg Oslo-Göteborg Tom Granquist meddelade att ambitionen att minska restiden med 30 minuter till 3,5 timme mellan Oslo och Göteborg ligger fast. Efter diskussioner med de parter som kan medverka till restiden minskas, är det emellertid möjligt att ambitionen klaras fullt ut först år 2013 och inte 2012 som hittills varit en målsättning. Restiden bedöms dock kunna minskas stegvis fram tills dess. Härutöver meddelades att arbetet fortgår med att få till stånd en avsiktsförklaring avseende järnvägsåtgärder på kort sikt. Under den efterföljande diskussionen klargjordes med GO-sekretariatet att en del av de budgetmedel som anvisats för årets verksamhet reserveras för fakturering under 2011 Redovisningen föranledde inget beslut 2

3 Förutsättningar för resor och transporter i GO-regionen Björn Egede-Nissen presenterade ett framtaget förslag till projektplan/upphandlingsunderlag. Målsättningen är att en slutlig projektrapport skall kunna presenteras innan halvårsskiftet Under den efterföljande diskussionen klargjordes med GO-sekretariatet att en del av de budgetmedel som anvisats för projektet reserveras för fakturering under Dessutom framfördes vissa synpunkter som borde inarbetas i förslaget till projektplan. Den upprättade förslaget till projektplan kompletteras i enlighet med de synpunkter som framförts. Det kompletterade planförslaget biläggs protokollet med möjlighet att framföra ytterligare synpunkter till projektansvariga inom en vecka från det att protokollet sänts ut Uppdatering av Faktahefte Samferdsel Lars-Bertil Ekman meddelade att projektarbetet har påbörjats. På grund av initiala svårigheter att få fram statistikuppgifter från vissa myndigheter, förelåg risk för att projektet inte skulle kunna slutredovisas, och därmed inte heller slutfaktureras, före årsskiftet. Under den efterföljande diskussionen klargjordes med GO-sekretariatet att slutfakturering kan komma att ske efter årsskiftet. Redovisningen föranledde inget beslut. - Personresor med buss och järnväg i GO-korridoren Från projektet fanns inget nytt att rapportera. Björn Egede-Nissen och Solweig Adolfsson kontaktar Lars Backström för att säkerställa att projektet fortlöper som planerat 6. Genomförandebeslut avseende nya projekt 2011 I Verksamhetsplan 2011, som har godkänts av GO-rådet, redovisas några nya projekt. Projektet Utveckling av reseplaneringstjänster genomförs av Statens Vegvesen, Region Öst och Trafikverket, Region Väst. Budget: SEK Projektet Ett sammanhängande cykelstråk Oslo-Göteborg genomförs i samarbete med Kultur- och turismgruppen av Statens Vegvesen, Region Öst och Trafikverket, Region Väst. Budget: SEK Det pågående projektet Förutsättningar för resor och transporter i GO-regionen kompletteras under 2011 med en fördjupad analys av projektresultatet. 7. Rapport från COINCO North Tom Granquist meddelade, med hänvisning till det referat som skickats ut inför dagens möte, att Coinco North hade tagit initiativ till en konferens som hade anordnats i anslutning till 3

4 Open Days i Bryssel den 6 oktober. Konferensen, som hade samlat ett 40-tal deltagare, syftade till att utbyta information om EU-program för gränskorsande infrastruktur, att framhålla vikten av att behålla Oslo-Köpenhamnkorridoren i TEN-T nätet, att informera om arbetet med InterCity-uppgraderingen i korridoren samt att inleda arbetet med att utarbeta ett intentionsavtal för utbyggnad av järnvägsetappen Halden-Öxnered/Trollhättan, The Missing Link. Under konferensen hade det svenska Näringsdepartementets representant Jerker Sjögren särskilt framhållit vikten av att utveckla gröna korridorer för att möta godstransportsektorns miljöutmaningar. Det framkom också att Sverige i samarbetet med EU-kommissionen har valt att prioritera korridorerna Oslo-Göteborg-Rotterdam och Narvik-Stockholm-Neapel. En utvärdering av TEN-T nätet pågår, och det är därför angeläget att snarast tydliggöra betydelsen av en fortsatt utveckling av järnvägssträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn, som utgör den västra länken i TEN-T-projektet The Nordic Triangle. I det inför dagens möte utsända referatet skisserades även inriktningen av det fortsatta arbetet för att säkerställa en fortsatt prioritering av Oslo-Göteborg-Köpenhamnskorridoren inom EU och i TEN-T sammanhang samt ta fram ett intentionsavtal avseende genomförandet av erforderliga åtgärder på sträckan Halden-Öxnered/Trollhättan. Det bedömdes därvid vara angeläget att få till stånd en bred politisk förankring av de erforderliga åtgärderna på järnvägsavsnittet. GO-samarbetet borde därför ta initiativ till att etablera en norsk-svensk arbetsgrupp med deltagande av berörda parter inom GO-regionen, berörda transportmyndigheter och berörda departement. En sådan arbetsgrupp skulle närmare kunna utreda, konkretisera och förankra olika åtgärdsalternativ mellan Halden och Trollhättan samt utreda hur dessa åtgärder lämpligen skulle kunna finansieras och organiseras. Detta strategiska arbete borde kunna slutföras under våren 2011 och resultera i ett svenskt/norskt intentionsavtal avseende ett samordnat genomförande av de erforderliga åtgärderna. Under den efterföljande diskussionen påpekades att de pågående norska utredningarna om höghastighetståg respektive ny IC-strategi borde ingå som underlag för det skisserade utredningsarbetet. Projektgruppen för projektet ny järnväg Oslo-Göteborg tar initiativ till att etablera en utvidgad arbetsgrupp med den sammansättning och med det syfte som skisserats ovan. Kommunikationsgruppen skall hållas löpande informerad om arbetet. Möjligheten till en presentation på GO-rådsmötet i februari 2011 skall undersökas 8. Rapport från GO-sekretariatet Julia Wadman meddelade att fakturor avseende årets verksamhet skall vara GO-sekretariatet tillhanda senast den 15 december. Vidare meddelades att gruppens underlag till GOsamarbetets gemensamma årsberättelse skall vara GO-sekretariatet tillhanda den 14 januari Redovisningen föranledde inget beslut 4

5 9. Bevakning av innovationer och entreprenörskap Julia Wadman redogjorde för GO-rådets beslut att tillsätta en representant från universitetseller högskoleområdet för att säkerställa innovations- och kompetensperspektivet i respektive arbetsgrupp. Julia Wadman ombads att kontakta Göteborgs Universitet med inriktning att få ett förslag på representant för medverkan i Kommunikationsgruppen 10. Underlag till Årsredovisning 2010 I samråd med Kommunikationsgruppens ledning fick sekreteraren i uppdrag att ta fram gruppens bidrag till GO Årsberättelse Medverkan på Infrastrukturkonferensen i Helsingborg den november Julia Wadman meddelade att 135 personer hittills var anmälda till konferensen. Ett flertal representanter från Kommunikationsgruppen avsåg att medverka. En redovisning från konferensen lämnas på nästa möte 12. Beslut om ny ledning för Kommunikationsgruppen Vid föregående möte hade vice ordförande Ing-Cristine Ericson meddelat att Helge Jensen skulle ersätta Ing-Cristine som Samferdselsetatens representant i gruppen. Lars-Bertil Ekman kunde nu meddela att Birgitta Hellgren på Trafikverket hade utsetts till ny trafikdirektör i Göteborgs kommun och kommer att ersätta Lars-Bertil som Trafikkontorets representant i gruppen. Helge Jensen, Samferdselsetaten Oslo kommune, utsågs till ny ordförande i Kommunikationsgruppen och Birgitta Hellgren, Trafikkontoret i Göteborg, utsågs till vice ordförande Lars-Bertil Ekman och Ing-Cristine Ericson avtackades med minnesgåvor för långvarig och högt uppskattad medverkan i Kommunikationsgruppen. 13. Datum för kommande möten under 2011 Följande mötesdatum fastställdes: - Den 2 mars hos Samferdselsetaten i Oslo - Den 10 maj hos BRG i Göteborg - Den 1 september hos Oslo Havn KF i Oslo - Den 16 november hos Göteborgs Hamn AB i Göteborg 5

6 14. Förfrågan om projektuppdrag avseende laddningsinfrastruktur för elbilar Solweig Adolfsson informerade om en intresseförfrågan till Kommunikationsgruppen om att driva ett projekt avseende infrastruktur för laddning av elbilar utmed E6 mellan Oslo och Göteborg. Syftet med projektet angavs vara att möjliggöra demonstration av elbilsladdning och med tillhörande infrastruktur. Gruppen konstaterade att GO-samarbetet inte hade mandat att ta ansvar för ett sådant uppdrag. Framställningen överlämnades till de berörda vägmyndigheterna, Statens Vegvesen, Region Öst och Trafikverket, Region Väst, för fortsatt hantering 15. Rapportering från trafiksektorerna Björn Egede-Nissen meddelade att planeringen och utvecklingen av Alnabruterminalen kommit långt, men också att kostnaderna kommer att bli höga. Mot denna bakgrund hade regeringen beslutat att en konceptvalsutredning med extern kvalitetssäkring skall genomföras. Pågående planarbete kommer därmed att stoppas tills vidare i avvaktan på nytt beslut av regeringen. Solweig Adolfsson meddelade att frågan om utveckling av höghastighetståg i Sverige vilar tills vidare. Dessutom meddelades att Trafikverket arbetar med en plan för att försöka undvika en upprepning av förra vinterns snökaos i tågtrafiken, samt att Sverige har fått en ny infrastrukturminister, Catharina Elmsäter-Svärd, som har ersatt avgående Åsa Thorstensson. Redovisningarna föranledde inget beslut 16. Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes 17. Mötet avslutas Lars-Bertil Ekman avslutade sitt uppdrag i gruppen med att tacka samtliga för ett intressant och givande samarbete genom åren. Ett särskilt tack riktades dessutom till dagens värdinna, Lene Mürer, för ett trevligt arrangemang och en god lunch. Därefter förklarades mötet avslutat. Kent Lindström sekreterare Bilaga: Uppdaterat förslag till projektplan för projektet Förutsättningar för resor och transporter i GO-regionen 6

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen GO-samarbetet Kommunikationsgruppen MÖTESPROTOKOLL NR 1:2008 Tid och plats för mötet Onsdagen den 27 februari kl. 12.00-15.30 hos Banverket, Göteborg Närvarande Ing-Cristine Ericson Samferdselsetaten Oslo

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2011 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Göteborg-Oslo-samarbetet

Verksamhetsplan 2011 Göteborg-Oslo-samarbetet Göteborg-Oslo-samarbetet 1 2 Kommunikationsgruppen 1. Kommunikationsgruppen har följande medlemmar: Samferdselsetaten, Oslo kommune Helge Jensen ordf. Trafikkontoret, Göteborgs Stad Birgitta Hellgren,

Läs mer

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 Förord I juni 2010 tillsatte regeringen ett råd för intelligenta transportsystem, ITS-rådet, för att bättre ta tillvara möjligheterna att använda informations-

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK I GÖTEBORG OSLO REGIONEN

KOLLEKTIVTRAFIK I GÖTEBORG OSLO REGIONEN Göteborg-Oslo Samarbetet Kommunikationsgruppen KOLLEKTIVTRAFIK I GÖTEBORG OSLO REGIONEN 1 (46) Göteborg-Oslo samarbetet ska öka Göteborg-Oslo regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Samarbetet ska

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED TJÄNSTEMANNAGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED TJÄNSTEMANNAGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 5 september 2007

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 5 september 2007 Sidan 1 av 8 Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 5 september 2007 Tid och plats: 13.00 4 september 15.00 5 september, Tornvillan, Nacka strand Närvarande: Hans Björke (ordf.), Bertil

Läs mer

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

1 Inledning... 2. 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2. 2 De olika samverkansmodellerna...

1 Inledning... 2. 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2. 2 De olika samverkansmodellerna... Sid 1(12) Rapport 2005-03-07 Utvärdering av försöksverksamhet med samverkan på Gotland m.m. Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2 2 De

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 1 oktober 1996. Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 1 oktober 1996. Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Protokoll fört vid SUNET styrelsesammanträde den 1 oktober 1996 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Kerstin Malmqvist Sigvard Nilsson. Staffan Sarbäck Arne Sundström Sven

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete. Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete. Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser...2 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010. både ett järnvägs- och samhällsbygge

Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010. både ett järnvägs- och samhällsbygge Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010 både ett järnvägs- och samhällsbygge 1 Förord Den 20 december 2005 tog regeringen beslutet om att utse undertecknad som förhandlingsperson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet 41 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Fredagen den 23 april 2010, kl 09.00-14.00 ande Eddie Forsman ordförande 62-79 Ulf Nilsson 62-79; ordförande 80-93 Mona

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Samordning av häktningsverksamhet

Samordning av häktningsverksamhet Samordning av häktningsverksamhet Domstolsverket Postadress Besöksadress Telefon Telefax Internetadress E-postadress 551 81 Jönköping Kyrkogatan 34 036-15 53 00 036-16 57 21 www.dom.se domstolsverket@dom.se

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Delgivningar Protokoll Länshandikapprådet 2012-12-07 Protokoll Kommunikationspolitiska rådet 2013-01-24 Skrivelse till Näringsdepartementet, Synpunkter från Tillväxtberedningen i Norrbotten inför framtagandet

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer