Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art ,6m. Art

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115"

Transkript

1 Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO 4,3m. Art ,6m. Art

2 MONTERINGSDELER MONTERINGSDELAR Del nr. Beskrivelse Antall Antall til 4,3m. til 3,6m. A Stolpe, øvre del 6 8 B Stolpe, nedre del 6 8 C Toppdeksel 6 8 D Polstring, kort 6 8 E Polstring, lang 6 8 F Endehylse 6 8 H1 Bolt M8x40L 6 8 H2 Skrueanker M H3 Mutter M8 6 8 H4 Øyeskrue M8x45L 6 8 H5 U-bøyle M8x110L H6 Nylock-mutter M H7 Klamme H9 Distansekloss 30mm For nyttige tips og råd vedr. verktøy og monteringsteknikk, se våre anbefalinger på siste side i monteringsanvisningen. Del nr Beskrivning Antal Antal till 4,3 m till 3,6 m A Stång, övre del 6 8 B Stång, nedre del 6 8 C Överlock 6 8 D Stoppning, kort 6 8 E Stoppning, lång 6 8 F Ändhylsa 6 8 H1 Bult M8x40L 6 8 H2 Skruvankare M H3 Mutter M8 6 8 H4 Ögleskruv M8x45L 6 8 H5 U-bygel M8x110L H6 Nylock-mutter M H7 Klämma H9 Distanskloss 30 mm För nyttiga tips och råd ang. verktyg och monteringsteknik, se våra rekommendationer på sista sidan i monteringsanvisningen. 2

3 MONTERING Trinn 1 Sett sammen stolpedelene A og B. Pass på at hullene passer (lite hull mot lite hull). Bruk skrueanker (H2) og bolt (H1). Sett skrueankeret inn i det største hullet og tre bolten gjennom fra motsatt side. Stram til. Steg 1 Sätt ihop stångdelarna A och B. Se till att hålen passar (litet hål mot litet hål). Använd skruvankare (H2) och bult (H1). Sätt in skruvankaret i det största hålet och trä igenom bulten från motsatt sida. Spänn åt. Trinn 2 Trekk på en kort polstring (D), en lang polstring (E) og en og sett et toppdeksel (C) på stolpen. Toppdekselet skal sitte i den enden som fortsatt har skruehull. Ikke fest dekselet med skruer ennå, da disse kan hekte seg fast i nettet senere. Steg 2 Dra på en kort stoppning (D) och en lång stoppning (E) och sätt ett överlock (C) på stången. Överlocket ska sitta i den änden som fortfarande har skruvhål. Sätt inte fast locket med skruvar ännu, då dessa kan haka fast i nätet senare. Trinn 3 I den andre enden av stolpen festes endehylsen (F) som beskyttelse. Steg 3 I den andra änden av stången fästs ändhylsan (F) som skydd. Gjenta trinn 1-3 med alle stolper. Gör om steg 1-3 med alla stänger. 3

4 Trinn 4 Fest stolpen til trampolinebena som vist i illustrasjonen til høyre. Stolpen skal sitte så den nedre delen av polstringene er jevnt med rammen på trampolinen. Sørg for at stolpene blir stående slik at øyeskruen peker inn mot midten av trampolinen når denne festes senere. Dvs. stort hull ut, og lite hull inn. Steg 4 Fäst stången på studsmattans ben enligt illustrationen till höger. Stången ska sitta så att den undre delen av stoppningarna ligger jämnt mot ramen på studsmattan. Se till att stängerna blir stående så att ögleskruven pekar in mot mitten av studsmattan när denna fästs senare, d.v.s. stort hål ut och litet hål in. Trinn 5 Fest den øvre U-bolten (H5) så tett opptil rammen som mulig, og den nedre U-bolten ca. 5 cm. fra enden av stolpen. Steg 5 Fäst den övre U-bulten (H5) så tätt upp på ramen som möjligt, och den nedre U- bulten ca 5 cm från änden av stolpen. Trinn 6 Tre lommene i nettet ned på hver enkelt stolpe. Pass på at du starter med nettet riktig vei, dvs. at inn- og utgangsåpningen i nettet er åpen fra bunnen og opp, og at den øvre kanten av nettet er sammenhengende. Pass på at selve nettingen, som går gjennom lommene i nettet, tres på utsiden av stolpene. Det nedre kantbåndet skal tres på innsiden av stolpene. Dette er viktig for strammingen av nettet senere. Steg 6 Trä fickorna i nätet ner över varje enskild stång. Var noga med att du börjar med nätet på rätt sätt, d.v.s. att in- och utgångsöppningen i nätet är öppen från botten och uppåt, och att den övre kanten av nätet är sammanhängande. Var noga med att själva maskan, som går genom fickorna i nätet, träs på utsidan av stängerna. Det nedre kantbandet ska träs på insidan av stolparna. Detta är viktigt vid den senare åtstramningen av nätet. 4

5 Trinn 7 Skru fast toppdekslene med øyekskrue (H4), mutter (H3) og skrueanker. Pass på at øyeksruens åpning vender oppover. Hekt det øvre kantbåndet inn på hver av de seks øyeskruene, så nettet har godt feste oppe. Steg 7 Skruva fast överlocken med ögleskruvarna (H4), muttern (H3) och skruvankaret. Var noga med att ögleskruvens öppning är vänd uppåt. Haka in det övre kantbandet på var och en av de sex ögleskruvarna, så att nätet sitter fast bra upptill. Trinn 8 Stram til nettet oppe og nede. Benytt øvre og nedre kantbånd, og stram gradvis til for jevnest mulig montering. Kantbåndene knytes sammen ved inn- og utgangsåpningen, og det overskytende kan klippes bort om ønskelig. Pass bare på å beholde nok bånd til demontering og montering i årene fremover. Steg 8 Strama åt nätet uppe och nere. Använd övre och nedre kantband och spänn åt gradvis för jämnast möjliga montering. Kantbanden knyts ihop vid in- och utgångsöppningen, och det band som blir över kan klippas bort om man så önskar. Var bara noga med att behålla band så det räcker till nedmontering och montering för kommande år. 5

6 Vedlikehold av sikkerhetsnett og trampoliner Vinterlagring av trampolinens fjærer, polstringer til stolpene, duk og kantpolstring bør finne sted innendørs sammen med selve sikkerhetsnettet. Duken er spesielt viktig å ta inn, da vekten av snø kan strekke fjærene i en slik grad at de ikke finner tilbake til sin opprinnelige fasong. Det skal ikke mer enn drøye 10cm. med riktig våt snø til, før belastningen er opp imot maks. brukervekt på trampolinen. La alle de demonterte delene tørke før de evt. brettes sammen/pakkes bort. I strøk som er spesielt utsatt for vind kan det være fare for at trampolinen blåser overende. Sørg for at bena er godt feste til bakken dersom det er forventet sterk vind. Under normale forhold vil ikke vind være et problem for trampoliner fra Sport Supply. Vekten er svært høy på grunn av materialtykkelsen i både rammen og fjærene. Dersom du velger å la metallrammen til selve trampolinen og stolpene til sikkerhetsnettett stå igjen ute vinterstid, bør du sette inn disse med en litt tykk smøreolje som tørkes av igjen på våren. Dette gjelder i særlig grad alle skjøtene. Dersom det skulle oppstå en rift eller et hull i duken, må dette repareres umiddelbart for at det ikke skal utvikle seg. Hull med diameter på opptil 5 cm. eller rifter på opptil 10 cm. lar seg reparere med reparasjonssett fra Sport Supply Int. AS. Kontakt utsalgsstedet ved behov for reparasjonssett. 6

7 Underhåll av säkerhetsnät och studsmattor Vinterförvaring av trampolinens fjädrar, stoppningar till stängerna, duk och kantstoppning bör göras inomhus tillsammans med själva säkerhetsnätet. Duken är särskilt viktig att ta in, då vikten av snön kan sträcka fjädrarna så pass mycket att de inte återgår till sitt ursprungliga skick. Det behövs inte mer än 10 cm riktigt våt snö för att belastningen ska komma upp till den maximala användarvikten på studsmattan. Låt alla de nedmonterade delarna torka innan de ev. viks ihop/packas. I områden som är särskilt utsatta för blåst kan det finnas risk för att studsmattan blåser omkull. Se till att benen är ordentligt fästa vid marken om stark vind förväntas. Under normala förhållanden är inte vind något problem för trampoliner från Sport Supply. Vikten är ganska hög p.g.a. tjockleken på materialet i både ramen och fjädrarna. Om du väljer att låta metallramen till själva studsmattan och stängerna till säkerhetsnätet stå ute vintertid, bör du smörja in dessa med lite tjock smörjolja som torkas av igen på våren. Det gäller särskilt alla fogarna. Om det skulle bildas en reva eller ett hål i duken, måste detta repareras omedelbart så att det inte förvärras. Hål med diameter på upp till 5 cm eller revor på upp till 10 cm kan repareras med reparationssats från Sport Supply Int. AS. Kontakta vid behov ditt försäljningsställe för att få en reparationssats. 7

8 Nyttige råd og tips ved montering av trampoline og sikkerhetsnett For å feste duken, start med å feste to fjærer rett overfor hverandre i rammen. Sett deretter to nye fjærer nøyaktig midt imellom disse så linjen mellom disse fire fjærene danner et kryss. Fortsett og dele sektorene på midten for hver nye fjær du setter på plass. Dersom du begynner å feste fjærene side om side og jobber deg rundt trampolinen, vil du komme til et punkt hvor det blir veldig stramt og veldig vanskelig å trekke fjærene på plass. Bruk gjerne èn av fjærene som hjelpemiddel til å hekte de andre fjærene inn på rammen med. Det er fort å få fingrene i klem dersom du forsøker å trekke alle fjærene på med bare hendene. En 13mm. pipenøkkel med minimum 30mm. dyp pipe, vil lette monteringen av stolpene betraktelig. Brukes til å stramme mutter H6 For å komme bedre til med verktøyet, bør du begynne montering av den øverste U-bolten cm. ned fra rammen, og så skyve den på plass oppunder rammen før man strammer helt til. Når du skal knyte nettet sammen; stram til oppe først, og se til at du strammer like mye nede. Om du strammer for mye eller for lite nede kan det bli vanskelig å feste nettet riktig langs den nedre kanten. 8

9 Nyttiga råd och tips vid montering av studsmatta och säkerhetsnät När du fäster duken, börja då med att fästa två fjädrar rakt mittemot varandra i ramen. Sätt därefter två nya fjädrar exakt mittemellan dessa så att linjerna mellan de fyra fjädrarna bildar ett kryss. Fortsätt att dela sektorerna på mitten för varje ny fjäder du sätter på plats. Om du börjar fästa fjädrarna bredvid varandra och arbetar dig runt stadsmattan, kommer du snart till en punkt där det blir väldigt spänt och mycket svårt att dra fjädrarna på plats. Använd gärna en av fjädrarna som hjälpmedel till att haka in de andra fjädrarna på ramen. Det är lätt att få fingrarna i kläm om du försöker dra på alla fjädrarna med bara händerna. En 13 mm pipnyckel med minst 30 mm djup pipa underlättar avsevärt monteringen av stängerna. Används till att spänna åt mutter H6. För att komma åt bättre med verktyget bör du börja med att montera den översta U-bulten cm ner från ramen och sedan skjuta den på plats upp under ramen innan du spänner åt helt. När du ska knyta ihop nätet stramar du åt upptill först, och ser till att du stramar lika mycket nere. Om du spänner för mycket eller för lite där nere kan det bli svårt att fästa nätet korrekt längs den nedre kanten. Rev

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1 ARHOLMA Enkeldörr med sidoparti i glas Enkel dør med sideparti i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 6x 5x 3x 4x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs och gå igenom

Läs mer

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Garn: Silenzio 50% akryl, 25% ull, 25% alpaka, 1 n = 50 g, 60 m Anchor Tapisserie ull: 100% ull, 1 docka/dukke = 10

Läs mer

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Innsidenett Adrenalin 244/300 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler at

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040 ruksanvisning Växthus Drivhus SE NO Item. No. 62301040 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus Läs bruksanvisningen

Läs mer

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Energi i framtiden Energi är ett av de viktigaste ämnena i det moderna samhället. Att fokusera på

Läs mer

Montasje veiledning Monteringsanvisning

Montasje veiledning Monteringsanvisning Montasje veiledning Monteringsanvisning 3406 20141126 1/7 Generell informasjon / Generell information 3406 Aldersgrupp / Åldersgrupp: Arealbehov: Mål / Mått: Forankring / Förankring: Fallhøyde: Underlag:

Läs mer

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar.

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar. Ifö Solo - 660, 66, 670 SE WC-stol NO Klosett 9 www.ifosanitar.com SE NO Drift- och skötselinstruktion... - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... -6 6 660, 66, 670 9 6 6 0 7 7 8 8 SE Tack för att du valde

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Vibro Max Art Nr 555 260

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Vibro Max Art Nr 555 260 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Vibro Max Art Nr 555 260 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION 1 DELÖVERSIKT 2 UPPACKNING 3 MONTERING 4-5 INSTÄLLNING AV DATORN 6 TRÄNINGSÖVNINGAR

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Vetenskap & Teknologi MEKANIK PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Vetenskap & Teknologi MEKANIK PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Vetenskap & Teknologi MEKANIK PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Kreativ naturvetenskap! Med Vetenskap & Teknologi från LEGO Education blir undervisningen

Läs mer

Monteringsanvisning för a-staketet

Monteringsanvisning för a-staketet Monteringsanvisning för a-staketet Allmänt Samtliga stolpar monteras med 167 cm eller 200 cm centrumavstånd. Hörnstolpar är borrade med hålen 90 eller 135 beroende på typ av hörn. Grindstolpar är borrade

Läs mer

Casita Lusthus. Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller

Casita Lusthus. Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller Casita Lusthus Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller Säkerhets instruktioner 1. Montera ej ihop Casita huset under blåsiga förhållanden. 2. Om starka vindar eller stormar är förutspådda,

Läs mer

Positionsstol Österlen

Positionsstol Österlen Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Österlen Posisjonsstol Østerlen SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400 MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 EN 1298 - IM - sv RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SÄKERHET I VARJE STEG www.wibeladders.se INNEHÅLL

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Abilica Multi 960. Art No. 722 210

Bruks- och monteringsanvisning Abilica Multi 960. Art No. 722 210 Bruks- och monteringsanvisning Abilica Multi 960 Art No. 722 210 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION Apparaten bör vara utom synhåll för barn. Apparaten skall bara användas av 1 person åt gången. Om man upplever

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Montering av Lustväxthus 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset. Följande

Läs mer

Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk

Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk ENG SE NO Item. No 6210 1155 0101 59 0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire

Läs mer

Färgkombination på tältdetaljer Dukarna är märkta vid kederlisten.

Färgkombination på tältdetaljer Dukarna är märkta vid kederlisten. MONTAGEBESKRIVNING Att tänka på före montaget Se till att ytan är tillräckligt plan. Mät ut ytan där tältet skall stå. (Uppmärksamma kablar i mark) För att få tältet rakt bör du mäta diagonalen mellan

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

Årgang 10. Nr. 4/07. Canis vi förändrar hundvärlden! www.canis.se

Årgang 10. Nr. 4/07. Canis vi förändrar hundvärlden! www.canis.se E n k u n s k a p s t i d n i n g f ö r a k t i v a h u n d ä g a r e Nr. 4/07 Årgang 10 Canis vi förändrar hundvärlden! www.canis.se SVINAKTIGA VÄRSTINGAR VS. EXEMPLARISKA TUFFINGAR Text: Morten Egtvedt

Läs mer

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN KJÆRE GARNKUNDE Takk for at du valgte VIKING GARN og oppskrift til ditt nye håndarbeid. Denne siden inneholder viktig informasjon og veiledning, som vil hjelpe deg til å få et best mulig resultat og et

Läs mer

Monteringsanvisning TREND. 42 Monteringsanvisning Plannja Trend

Monteringsanvisning TREND. 42 Monteringsanvisning Plannja Trend Monteringsanvisning TREND 42 Monteringsanvisning Plannja Trend FÖRBEREDELSER Innan du sätter igång och monterar ditt Plannjatak är det viktigt att du läser igenom avsnittet Allmänna förberedelser takläggning.

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 40 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

Monteringsanvisning MAFA Midi

Monteringsanvisning MAFA Midi Monteringsanvisning MAFA Midi Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor Manual_Midi_SE_rev2 100-35 2007-11-29 2 12 Garanti: MAFA Midi silo

Läs mer

Instruktioner Rigg av Landshypoteks tältkit 3x3m.

Instruktioner Rigg av Landshypoteks tältkit 3x3m. Instruktioner Rigg av Landshypoteks tältkit 3x3m. Verktyg o hjälpmedel som finns med i kitet: Skruvdragare med stjärnbits (alt. vanlig skruvmejsel) Sax och packtejp + silvertejp Tuschpenna och papper (för

Läs mer

Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus

Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus Detta behöver du för att montera en ytterdörr: Vattenpass Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Hammare Vinkelhake Såg Drevisolering Penna 2st 1,5m träribbor Kilar

Läs mer

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1 SANDHAMN 3-delat duschhörn i glas 3-delt dusjhjørne i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 1x 8x 1x 1x 6x 6x 2x 1x 2x 2x 1x 1x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs

Läs mer

Stödstrumpor och Segelduk Brehms Spilerdug Tlf.: 57648351 E-mail: info@spilerdug.dk www.spilerdug.dk

Stödstrumpor och Segelduk Brehms Spilerdug Tlf.: 57648351 E-mail: info@spilerdug.dk www.spilerdug.dk Stödstrumpor och Segelduk Brehms Spilerdug Tlf.: 57648351 E-mail: info@spilerdug.dk www.spilerdug.dk Støttestrømper (Rev. 001) 1 I denne vägledning används ordet Stödstrumpa oavsett strumptyp. Val av segelduk

Läs mer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324. Kilar (boardremsor)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324. Kilar (boardremsor) Isomax,5 mm 4 mm Rev.nr: 404 Kilar (boardremsor) 5 mm T0 Innehållsförteckning: OBS!!! Luckorna bäres stående. A: Sortera upp luckorna per skjutparti. Kontrollera att storlek och antal stämmer. Stäm av

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Diffusionsöppna underlagstak

MONTERINGSANVISNING. Diffusionsöppna underlagstak MONTERINGSANVISNING Diffusionsöppna underlagstak enklaste vägen till nytt tak 2. innehåll generella Förberedelser 2 Grundförutsättningar 2 Transport och lagring 2 Säkerhet 2 Byggdetaljer 3 Byggdetaljer

Läs mer

BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12

BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 Bruk og vedlikehold BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 BRUKSANVISNING GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 BRANNSLUKNINGSAPPARAT

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd. Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd. Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm Titan förråd Monteringsinstruktioner för Titan förråd Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm Komponentlista 7 9 16 42 43 17 30 13 Bilderna av komponenterna är bara en visuell vägledning och visas inte i rätt proportion

Läs mer

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2009

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2009 WALLENBERGS FYSIKPRIS 2009 SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET Kvalificerings- och lagtävling Tävlingsuppgifter Detta försättsblad skall du lämna in tillsammans med de lösta tävlingsuppgifterna. Riv loss det från

Läs mer

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer:

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer: Kontrollerad av: Viktigt! Bespara denna. Garantinummer: Lillevilla + monteringsanvisning 2,0 m Finland 2,6 m OBS! I alla frågor och kontakter som gäller denna produkt ange för återförsäljaren eller tillverkaren

Läs mer

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Silvano Box 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Utrustning som behövs för monteringen Nödvändiga verktyg: (Skruvar medföljer) Du behöver också: Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Tack för att du har valt BeSafe izi Sleep BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

TRAMPOLINE. Monteringsanvisningar för följande studsmattor: NORTH EXPLORER 360, 460, 510. vers 1.0

TRAMPOLINE. Monteringsanvisningar för följande studsmattor: NORTH EXPLORER 360, 460, 510. vers 1.0 NORTH TRAMPOLINE Monteringsanvisningar för följande studsmattor: NORTH EXPLORER 360, 460, 50 vers.0 NORTH EXPLORER 360, 460, 50 INNEHÅLL OM NORTH TRAMPOLINE............................... INNAN DU BÖRJAR.....................................

Läs mer

Monteringsanvisning. Glaspartier för uterum och terrasser. System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas

Monteringsanvisning. Glaspartier för uterum och terrasser. System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas Monteringsanvisning Glaspartier för uterum och terrasser System WG62ECO / Säkerhetsisolerglas 2015-9 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom Innehåll Reservdelslista Illustrationer Instruktioner Garanti Bästa kund! Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom är en prisbelönt barnstol som kan användas mycket

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING för montering av fiberkabel inomhus och skarvbox Arbetsgång vid egen installation: Bestäm placering av mediaomvandlare. Borra hål i yttervägg (observera lutning på borrhål). Sätt

Läs mer

31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM

31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM 31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM S N DK FIN GB INSTALLATIONSBLAD Minsta avstånd från olika typer av spisar: 43 cm (elektrisk spis), 65 cm (gasspis, gasolspis och koleldad spis). Följ

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15 INSTRUKTIONSBOK 2 GRATTIS TILL DITT KLOKA VAL AV CYKEL! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cykelns delar.............................. 3 Tips och råd............................... 4 Montering.................................

Läs mer

Span 300 VX Montageanvisning

Span 300 VX Montageanvisning Span 300 VX Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 VX Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 VX Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den

Läs mer

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått)

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått) 1 / 5 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING Tack för att du valde bojkorgen Basketbuoy från Finland. Bojkorgen är till för att förtöja högst 2,2 m breda båtar under 800 kg. Båten kan ligga högst - cm djupt beroende

Läs mer

MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION

MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION medemagruppen Ver. 6-0-05 Ser.nr från: 053688 medemagruppen MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION Montering tillbehör Sufflett Fäste för handbåge / bord Handbåge Bord Bålstöd Huvudstöd / Huvudstöd låg modell

Läs mer

PILHA PAVILJONG MONTERINGSANVISNINGAR

PILHA PAVILJONG MONTERINGSANVISNINGAR PILHA PAVILJONG MONTERINGSANVISNINGAR Innoros Oy :: Paanakedonkatu 20 :: 28100 Pori :: Tel. +358-424-852200 :: www.ultimatemarket.com Byggande av grunden Rekommendation för grunden: Grusbädd, minst 20

Läs mer

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden 1 Bilaga 2 Vedlegg 2 Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och Svensk-norska överprövningsnämnden Inledande bestämmelser 1 Denna stadga innehåller närmare bestämmelser för Svensk-norska renbetesnämnden

Läs mer

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sida 1 / 44 IMG-331664

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sida 1 / 44 IMG-331664 Installation instructions, accessories Anvisningsnr 31310090 Version 1.3 Art. nr. 31285547 Handsfree, Bluetooth IMG-331664 Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310090 - V1.3 Sida 1 / 44 Utrustning

Läs mer

Sparkcykel Sparkesykkel

Sparkcykel Sparkesykkel Bruksanvisning / Bruksanvisning Sparkcykel Sparkesykkel SE NO Item. No. 7550-1067, 7550-1068 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell Du har valt ankarspel 710Fs från South Pacific. Det utmärks av kompakt uppbyggnad, enkelt att sköta och lätt att installera.

Läs mer

Bord Marstrand Bord Marstrand

Bord Marstrand Bord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Marstrand Bord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1156 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

System för elektrisk stenspräckning. Instruktionsbok

System för elektrisk stenspräckning. Instruktionsbok System för elektrisk stenspräckning Instruktionsbok VARNING! När stenspräckaren används utvecklas mycket hög värme, upp till 800 C. Tänk på att rensa området runt stenen från lättantändligt material. VARNING!

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Med den här guiden tar du dig enkelt igenom alla monteringsmoment! Se över produkterna före installation. Vi godkänner ingen reklamation (t.ex transportskada) när

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare.

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. Cool sekretär Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. 1 Inledning Stora lådor och fack är passé i tider när allt

Läs mer

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Skjutbara partier. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista på nästa sida. OBS! Nästan alla skruvar är Torx-skruvar. Du behöver en T20 Torx-bit

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

MONTERINGSANVISNING ISOLERGRUND UK-SYSTEM

MONTERINGSANVISNING ISOLERGRUND UK-SYSTEM MONTERINGSANVISNING ISOLERGRUND UK-SYSTEM Schaktning och utläggning av makadam utförs enligt gällande byggnormer. Grundbalk monteras enligt utläggningsplan. Byggsystem Direkt Sverige AB Tel vx 0430-149

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 8x 2 PLACERING 1m Området runt flänsen måste vara fri från hinder inom en 1 meters radie. Placera anläggningen på en plats med så mycket

Läs mer

V5.0 SE 26.11.2015. Monteringsanvisning 101-serien

V5.0 SE 26.11.2015. Monteringsanvisning 101-serien V5.0 SE 26.11.2015 Monteringsanvisning 101-serien Innehåll Komplett monteringssett 1 2 3 4 5 6 7 Regel Fall 4 - Skruvset låskasse 7 - Skruvset slutstycke 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 14 15 17 - Skruvset

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Installation. Kvik kök

Installation. Kvik kök Installation. Kvik kök Grattis till ditt nya Kvik-kök! Innan du kan börja laga den första maten i ditt nya kök måste du först klara av installationen. Med hjälp av den här guiden vill vi förbereda dig

Läs mer

Instruksjonsbok & delesliste HB-16

Instruksjonsbok & delesliste HB-16 Instruksjonsbok & delesliste HB-16 Håndbøylebøyemaskin for armeringsjern TEKNISKE DATA - BENDOF HB-16 Hydraulisk håndbøylebøyemaskin. (Fr.o.m. serienr. W712001) Vekt ca. 15 kg Bøyekapasitet 1 st 16 mm

Läs mer

Viking Björk. Strand-dress 1409-1A

Viking Björk. Strand-dress 1409-1A Strand-dress 1409-1A Storlekar-1-3-6-9-12mån-2år Övervidd-40-43-47-51-55-60 cm Hel längd-40-43-46-49-52-55 cm Benlängd-5-6-7-8-9-10 cm Beige nr 507-1-1-2-2-2-2nystan Ljusrosa nr 565-1-1-1-1-1nystan Rosa

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 35CB3 & 350CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre Astro2 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Nordline Monteringsanvisning Garageport Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Byggmå& på din port A: ÖppningsmåC skall vara samma som angiven portbredd. Portbladen är några cm bredare. B: ÖppningsmåC

Läs mer

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A SERVICEANVISNINGAR SV WHEELDRIVE 9011310A Förberedelser före drivning med WheelDrive Monteringen av WheelDrive ska utföras av behöriga yrkespersoner. Före drivning med hjälpmotorn måste följande åtgärder

Läs mer

Vad lär ni eleverna? 2

Vad lär ni eleverna? 2 Vad lär ni eleverna? 2 I Nämnaren nr 14/2 redovisar Ankar Jylltorp ett exempel på hur elever i åk 7 behandlar ett matrecept, dels under en lektion i hemkunskap, dels på lektioner i matematik. Eleverna

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv)

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) Monteringsanvisning ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI-25340 Kanunki, Salo Tfn +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-post: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com

Läs mer

Hej! Tack för att du valt en Harmonidörr.

Hej! Tack för att du valt en Harmonidörr. Hej! Tack för att du valt en Harmonidörr. OBS! Kontrollera att mått och hängning på dörren, är enligt er order. Besikta den nya dörren/porten innan ni tar bort den gamla! Montering av dörr/port med defekt

Läs mer

SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING

SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING 1 Version/datum 2007-01-15 SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING AV FUNCTION Tack för att du valde AV Function som din förvaringsmöbel för din audio- och videoutrustning. Den tillverkas i Litauen av skickliga

Läs mer

BRUKSANVISNING RAK 09 12.12.2005 TASSU N

BRUKSANVISNING RAK 09 12.12.2005 TASSU N SYSTEM CERTIFICATION 14001 9001 BRUKSANVISNING RAK 09 12.12.2005 TASSU N SYSTEM CERTIFICATION ISO ISO TASSU N R ( Ω / m) PVC Ø 6x8 mm t max. 70 C 1,0 mm 2 Cu PEX / EVA 0,75 mm PVC 2 1 5 4b 7 6 4a 7 1 2

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica ExBike Art. nr. 555 014

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica ExBike Art. nr. 555 014 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica ExBike Art. nr. 555 014 VIKTIG INFORMATION Användningsområdet för denna apparat är hemträning. Barn ska ej använda denna apparat och låt inte barn vara i närheten

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

LYCKA TILL! För ytterligare information: Annamari Jääskeläinen Ungdomsansvarig. Finlands Handbollförbund

LYCKA TILL! För ytterligare information: Annamari Jääskeläinen Ungdomsansvarig. Finlands Handbollförbund Det är meningen att utföra teknikmärket som en del av handbollsspelarens vardagliga träning. Det är meningen att utföra övningarna på träningar under tränarens ledning. Man behöver inte gå igenom alla

Läs mer

Vvälkomna. Grattis till ditt köp av en Mountain Buggy Babylift barnvagn.

Vvälkomna. Grattis till ditt köp av en Mountain Buggy Babylift barnvagn. Vvälkomna Grattis till ditt köp av en Mountain Buggy Babylift barnvagn. Vi vet hur värdefull och inspirerande en ny liten person kan vara i Ditt liv. Det är ganska viktigt att ha möjligheten att visa världen

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

Zitzi Sharky INNEHÅLL. Plats för etikett! BRUKSANVISNING

Zitzi Sharky INNEHÅLL. Plats för etikett! BRUKSANVISNING 16:1) Sammanfattning/Efterkontroll Fortsätt kontinuerligt att utföra efterkontrollerna som anges under respektive punkt. Kontrollera regelbundet att alla skruvar är ordentligt åtdragna. Kontrollera regelbundet

Läs mer

Anvisningar steg för steg Skruva i metall

Anvisningar steg för steg Skruva i metall Anvisningar steg för steg Skruva i metall Bultar och skruvar Bultar och skruvar för metall finns med många olika huvudformer, som: 1. sexkantigt huvud 2. kullrigt huvud 3. försänkt huvud 4. runt huvud

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

Monteringsanvisningar Duschar

Monteringsanvisningar Duschar Monteringsanvisningar Duschar Emmaboda Home duschlösningar Grattis till din nya duschlösning från Emmaboda Home När du valt en glaslösning från Emmaboda Home, har du valt att kombinera modern design och

Läs mer

Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500

Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500 Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500 (Bruksanvisning i original) Välkommen! Välkommen som ägare till en produkt från Pro-Terra! Vi tackar dig för förtroendet du visat oss

Läs mer

Gör din egen kontroll

Gör din egen kontroll Gör din egen kontroll Avståndet mellan djupaste punkten och påläggspunkten ska vara den samma på hästen och sadeln. Läs under Djupaste punkten på sadeln hur du mäter. Trycket under sadeln Alla hästar har

Läs mer

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005.

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005. 41464_sö_23 05-12-28 10.11 Sida 1 Nr 23 Avtal med Norge om ändring av och tillägg till avtalet den 7 augusti 2002 (SÖ 2005:22) om den nya Svinesundsförbindelsen Stockholm den 1 juli 2005 Regeringen beslutade

Läs mer

Montage av Heras stängsel och grindar

Montage av Heras stängsel och grindar Montage av Heras stängsel och grindar Monteringsanvisningar för flätverksstängsel och grindar i villa- och industriutförande. Märk ut sträckan Märk ut hörn-, änd- och grindstolparnas plats med hjälp av

Läs mer