VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 21 mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 21 mars 2012"

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 21 mars 2012

2 EKONOMI Ekonomi m m Som vanligt lever man i en ovisshet i början av året det finns för lite säkra faktorer att bedöma den ekonomiska utvecklingen. Under detta år är det både lönerörelsens utfall och de beslutade besparingarna inom handikappomsorgen som kommer att avgöra årets resultat. I budgeten har löneökningarna beräknats till 2,3 procent. De avtal som hittills är tecknade hamnade på kring 3 procent. Det återstår att se hur mycket avtalet för det största kollektivet, kommunal, kommer att kosta. Varje tiondels procent motsvarar en miljon kronor, så om detta avtal hamnar på samma nivå som de redan tecknade, saknas det minst 7 mnkr i budgeten. I budgeten gjordes en uppskattning av hur mycket effekter förvaltningen kommer att få i år av det totala sparpaketet på 45 mnkr. En del av dem är redan i hamn medan arbetet pågår för full inom handikappomsorgen. En vanlig framgångsfaktor för nämndens ekonomi är volymutvecklingen. De två första månaderna är stabila och ger ingen anledning att revidera årets prognosutfall. Årets budget är underbalanserad med 14,5 mnkr och därutöver beräknas 6,8 mnkr tas i anspråk till projekt och engångssatsningar. Den beviljade timvolymen under februari visar en minskning med 1,4 procent jämfört med motsvarande månad i fjol, trots att februari i år omfattade 29 dagar. De två första månaderna innebär en minskning med 2,2 procent jämfört med perioden i fjol. En liten del av minskningen beror på att hemhandlingen hos de privata entreprenörerna numera ersätts per handlingstillfälle istället för beviljade hemtjänsttimmar. Inom personlig assistans har ökning av antalet ärenden avstannat. Februari innebär en ökning med ett ärende till 132 ärenden. Nivån kring ärenden har varit stabil en längre period. Den budgeterade volymen uppgår till 131 ärenden. Inom LSS-boende finns det ett antal ärenden som inte är verkställda men samtidigt finns det vakanser i boendebeståndet. Kösituationen inom äldreomsorgen var besvärlig under platser på Resurscentrum omvandlades då till permanenta vårdboendeplatser. Omsättningen av platser under januari-februari uppgår till 43 stycken. Samtidigt har 57 nya boendebeslut fattats. Antalet personer i kön ökar mellan januari och februari från 43 till 54 personer. Den ekonomiska redovisningen efter februari visar att äldreomsorgen har ett överskott på 1,8 mnkr, en liten ökning jämfört med januari. Hälso- och sjukvårdsområdet har ett överskott på 0,7 mnkr, vilket är i paritet med föregående månad. Handikappomsorgen redovisar ett underskott på 2,7 mnkr efter februari. Detta beror på att budgeten är anpassad till den lägre resursfördelningen, det vill säga besparingarna, men organisationen ännu inte har kunnat anpassa sina kostnadsnivåer till den lägre ersättningen. Alla verksamhetsområden har i sina överskott medel som kommer att förbrukas under året, så februaris resultat inte ger helt rättvis bild av helårets utfall. Tapani Savallampi, tel

3 BISTÅNDSKONTORET äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till personer i januari vilket är 13 personer färre än under december Uppgiften för februari saknas. Under februari månad har det fattats 850 beslut avseende 463 personer. Hemtjänst Betalda timmar jmf Antal personer med insats Jan ,9% Febr ,2% Mars Dec T o m februari ,1% Snitt för perioden ,1% Volymbudgeten för betalda timmar är timmar för Under helåret 2011 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka timmar per månad. Februarisiffran är 1,2 procent lägre än motsvarande månad Från och med januari redovisas och ersätts hemhandlingen hos entreprenaden per tillfälle och inte som timmar vilket drar ner timnivån. Hemtjänstval Oktober November December Januari Februari Tillskott till Attendo Bortfall från Attendo Tillskott till Carema Bortfall från Carema Tillskott till kommunen Bortfall från kommunen Tillskott till Agaten Bortfall från Agaten Kunder i hemtjänstvalet Attendo Carema Karlstads kommun Agaten 1 2 Summa I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. Sedan årsskiftet har tre personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Den procentuella fördelningen mellan utförarna är ungefär densamma som förut. 3

4 Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg februari 2012 Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser Personer i kö Förändring i kö Kösituationen är fortsatt svår, beslut och omsättning går inte ihop. Antalet personer som behöver plats på demensboende är åtta mer än i januari månad. Trycket på platser för långtidssjuka är fortsatt högt. För närvarande finns det en ansökan från andra kommuner. Omsättningen under februari var klart lägre än i januari men ändå 19 platser. Samtidigt tillkom det 33 nya personer som behöver plats på vårdboende. Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. oktober ,3 3,0 4,0 november ,7 3,0 3,5 december ,4 1,5 2,8 januari ,9 6,3 2,7 februari ,8 5,5 2,5 Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna har minskat något avseende plats på demensboende. Väntetiden till plats med somatisk sjukdom uppgår nu 5,5 månader. Men man måste beakta att siffran påverkas av att en del personer har tackat nej till erbjudanden. För närvarande används fem platser på Resurscentrum till långtidssjuka. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under februari tre platser och för dementa var det tio platser. Antal platser som omsatts hittills i år är 22 platser per månad att jämföra med 16 platser i snitt per månad under 2011 och 17 platser Det är fortsatt inflöde av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under februari månad. Trygghets- Växelvård plats dec januari februari Av trygghetsplatserna används 47 procent i dag för de somatiskt sjuka. Inom växelvården används 44 procent för de somatiskt sjuka. 60 personer är inskrivna i dagverksamhet för dementa och 13 personer har dagverksamhet för multisjuka. 4

5 Aktiveringstid Redovisade Budget timmar Maxtid/år % Hemtjänst ,3% Hemtjänst stimulansbidrag ,0% Servicehus ,7% Servicehus stimulansbidrag ,0% Gruppboende ,9% TOTAL BUDGET ,5% Redovisningen av timmar släpar normalt cirka en månad. Här är till och med januari Handikappomsorg Inom LSS-området har det under februari månad fattats 66 beslut rörande 58 personer. Av besluten har 57 resulterat i bifall. De flesta beslut avser förnyade beslut avseende kontaktpersoner och ledsagare. Under perioden har 911 insatser avslutats Boende med särskild service Jan 2011 Feb 2012 Antalet boresurser Antal beslut om boende Antal verkställda beslut Antal ej verkställda beslut 6 5 I besluten ingår ett SoL-beslut. 45 procent av besluten avser kvinnor. För närvarande är det två bostäder lediga för vuxna. Det finns fem personer på väntelistan och två har förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Under februari månad har en servicebostad omvandlas till gruppbostad. Idag finns två lediga resurser. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I slutet av år 2010 fanns det 134 beslutade ärenden. I februari 2012 uppgår antalet till 132 ärenden, varav 57 procent i privat regi. Budgeten för 2012 omfattar 131 ärenden och timmar i egen regi. I februari finns det ett ärende i avvaktan på beslut. De kommunala LSS-ärendena är 18 personer med totalt 791 tim/vecka. Beslut på tillfällig utökning har minskat till fyra samtidigt som insatsen är 60 tim/vecka och 32 tim/period. Besluten fattas med olika tidsomfattning. Av 247 beslut avseende daglig verksamhet avser 47 procent kvinnor, nu åter samma antal beslut som i december. 226 personer har fått utbetalt habiliteringsersättning. Boendestödsbesluten uppgår till 54 och det är samma antal som januari månad. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 56 timmar i veckan, en ökning med 36 tim. Medelantalet timmar/vecka ligger nu på 5,6 timmar i veckan. Totalt ges det stöd 304 timmar/vecka, en ökning med 62 timmar sedan december. Beslut om avlösare ligger stabilt och likaså ledsagare med 37 respektive 120 personer. Beslut om kontaktperson har minskat med två till 216 varav 53 procent avser kvinnor, här finns även tre SoL-beslut. 5

6 Roger Granat, tel PERSONAL Sjukstatistik Korttidsfrånvaron har minskat från kalenderdagar i januari till kalenderdagar i februari. Mellanperioden har minskat från 874 dagar till 699 dagar och långtidsfrånvaron minskat från 855 dagar till 813 dagar. Totalt denna månad är frånvarodagarna mot förgående månads kalenderdagar. Jämfört med februari 2011 är den sammanlagda sjukfrånvaron 3,9 procent högre. Antalet kalendersjukdagar i snitt per månadsanställd var i februari 1,48 dagar och per anställd och år 18,6 dagar. Under månaden var 423 personer sjuka, att jämföra med förgående månads 413 personer Februari Februari Februari Februari Februari Sjuk dag Sjuk dag Sjuk dag Total per månad Totalt antal sjukdagar Antal kalenderdagar Mertid/Övertid Redovisningen av mertid och övertid sker med en månads eftersläpning. Mer/övertiden för februari månad var timmar. Detta motsvarar cirka 13 årsarbetare, en minskning med 5 årsarbetare från förgående månad. 6

7 Antal anställda Antalet timanställda under januari var 266 årsarbetare, en ökning med 17 årsarbetare från januari månad. Lena Jonsson, tel Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 7

8 Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2011 tom tom Kostnader Intäkter Summa Budget Budget Redovisning 2012 tom tom Kostnader Intäkter Summa Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Korttids- Summa långtidssjuka dementa vård personer i kö januari januari januari januari november december januari februari Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari januari januari januari januari augusti september oktober november december januari februari

9 Redovisning Nettobudget Avvikelse Jan-feb Justerad Justerat Jan-feb Årsbudget Perioden jan-feb Återstår Förbrukat Verksamhet utfall justerad budget VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELS ,2% CENTRAL FÖRVALTNING ,7% LOKAL FÖRVALTNING ,5% FÖRENINGSBIDRAG ,7% GEMENSAM VERKSAMHET ,8% HÄLSO O SJUKVÅRD ,8% KORTTIDSBOENDE ,1% HEMTJ ÄNST ,0% HEMSJUKV ÅRD (SSK) ,9% VÅRDBOENDE (ÄO) ,4% PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS ,2% PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS ,7% LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVL ÖSARE LS ,1% KORTTIDSVISTELSE LSS ,9% DAGVERKSAMHET ,4% BOENDE BARN OCH UNGA LSS ,0% BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LSS ,0% BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS ,0% DAGLIG VERKSAMHET LSS ,0% ÖPPEN VERKSAMHET ÄO ,4% ÖPPEN VERKSAMHET LSS ,6% FÄRDTJÄNST ,0% NYSTARTSJOBB LOKALFÖRSÖRJNING ,5% Riktpunkt 17,1%

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 22 februari 2012

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 22 februari 2012 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 22 februari 2012 EKONOMI Ekonomi m m Vård- och omsorgsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2011 ett underskott på 7,1 mnkr, varav 6 mnkr avser projekt och engångssatsningar.

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 26 september 2012

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 26 september 2012 Ärende 11 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 26 september 2012 EKONOMI Ekonomi m m Vård- och omsorgsnämndens resultat för år 2012 i den löpande verksamheten beräknas till cirka -13 mnkr, vilket

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 maj 2012

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 maj 2012 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 maj 2012 EKONOMI Ekonomi m m Vård- och omsorgsnämnden kommer enligt årets första prognos att visa ett underskott på 14,8 mnkr under 2012. Av prognossiffran

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 december 2012

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 december 2012 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 december 2012 EKONOMI Ekonomi m m Utvecklingen för nämndens ekonomi kan beskrivas som stabil. För fjärde månaden i rad ligger utförarsidans resultat nästan

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 januari 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 januari 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 januari 2013 EKONOMI Ekonomi m m Vård- och omsorgsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2012 ett underskott på 11,4 mnkr. Till största del beror detta på

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 17 april 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 17 april 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 17 april 2013 EKONOMI Ekonomi m m En ekonom har ingen kristallkula som förutsäger hur utvecklingen blir under resten av året, men nog vore det bra att ha en.

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 2 oktober 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 2 oktober 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 2 oktober 2013 EKONOMI Ekonomi med helårsprognos Vård- och omsorgsnämndens beräknade årsresultat för 2013 i den löpande verksamheten uppgår till -15,3 mnkr,

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 20 november 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 20 november 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 20 november 2013 EKONOMI Ekonomi m m Då har ytterligare en månad gått och vi har ett nytt ekonomiskt resultat att ta ställning till. Siffrorna har varit stabila

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 28 augusti 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 28 augusti 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 28 augusti 2013 EKONOMI Ekonomi med helårsprognos Sommarens ekonomiska utveckling har inte varit helt positiv. Utförarsidans resultat har försämrats, framför

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 oktober 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 oktober 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 oktober 2013 EKONOMI Ekonomi m m På en månad sker det sällan några omvälvande steg i den ekonomiska utvecklingen. Utförarsidan redovisar ett förbättrat resultat

Läs mer

Boendesituation inom vård- och omsorg 2012

Boendesituation inom vård- och omsorg 2012 Ärende 12 Dnr VON-2012-134 Dpl 63 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ledningskontoret Tjänsteskrivelse 2012-04-05 Tapani Savallampi, 054-540 55 57 tapani.savallampi@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

STATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer

STATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer IFO 217 Varav under 25 år Utbetalt belopp Vårdd. På HvB personer Öppnade utr* Januari 142 28 991 36 kr 133 6 13 2 11 17 42 31 1 169 7 Februari 14 27 889 478 kr 146 6 19 16 29 3 28 1 118 5 Ekonomiskt bistånd

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-11-11 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden

Läs mer

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0 SOCIALNÄMNDEN - prognos 201707 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -6 622-7 049-427 -12 085 55% -200-250 7001 USD 7 0-7

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018

Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018 Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1 VOO Maj 2018 VoO Månadsrapport Maj 2018 Driftbudget Drift Nettokostnader Verksamhetsområde Budget tom maj Redovisat tom maj Budget avv tom maj Årsbudget Prognos Budget

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift SOCIALNÄMNDEN - prognos 201712 Nämnd: 7 Projekttyp: Drift Ack. 201701-201712 Helår 2017 Prognos 2017 Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget December November Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten

Läs mer

PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar)

PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar) Vård & omsorg PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar) Orsak: ökande hemtjänst Större åtgärder: Utökningar i planen för 2019 motsvarande 6 mnkr är parkerade i väntan på de första månadernas resultat. Alla åtgärder

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 27 februari 2014 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per september 2016

Ekonomiskt bokslut per september 2016 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-10-14 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-04-10 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter mars månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september månad

Ekonomisk rapport efter september månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 30 september 2017

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 30 september 2017 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg -10-31 OSN--0581 Omsorgsnämnden Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service vissa funktionshindrade

Läs mer

Jleij. &;J sr Uppsala r KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG

Jleij. &;J sr Uppsala r KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Jleij. &;J sr Uppsala r KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-08-27 ALN 2013-0244.10 SM Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juli 2014 Förslag

Läs mer

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta, Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 år 2017

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 år 2017 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Sida 1 (7) 2018-02-15 Handläggare Monika Lind Telefon: 08-508 20505 Till Enskede-Årsta-Vantörs

Läs mer

Tid och plats Onsdag den 22 maj 2013, kl Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte

Tid och plats Onsdag den 22 maj 2013, kl Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 22 maj 2013, kl. 13.00-14.50 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte 14.10-14.33 Tjänstgörande Ersättare Justerare Marléne Lund Kopparklint (M)

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november månad 2017

Ekonomisk rapport efter november månad 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16 Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN - prognos Ansvar: 7* Projekttyp: Drift. rehabpersonal. Kräver reducering av kostnader utifrån minskad efterfrågan.

SOCIALNÄMNDEN - prognos Ansvar: 7* Projekttyp: Drift. rehabpersonal. Kräver reducering av kostnader utifrån minskad efterfrågan. SOCIALNÄMNDEN - prognos 201807 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -7 351-6 486 865-11 236 65% 1 350 450 Driftprojekt

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per februari 2017

Ekonomiskt bokslut per februari 2017 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjort 2017-03-16 OSN-2017-0186 Ida Sverkersson Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per februari 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

3 9, uppleal.fi. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 ÄLDREFÖRVALTNIN GEN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

3 9, uppleal.fi. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 ÄLDREFÖRVALTNIN GEN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta, uppleal.fi ÄLDREFÖRVALTNIN GEN 3 9, Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport maj 2017

Ekonomisk månadsrapport maj 2017 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Dnr 1.2.1-157/2017 Sida 1 (9) 2017-06-09 Handläggare: Anna Ganning Hallendorff 08 508 18 057 Till Farsta stadsdelsnämnd 2017-06-15 Ekonomisk månadsrapport

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Helårsuppföljning. Hemtjänst / LOV

Helårsuppföljning. Hemtjänst / LOV Helårsuppföljning Hemtjänst / LOV 2017 Långsiktig ökningstakt av hemtjänst (Hemtjänsttimmar per månad) 40 000 35 000 30 000 25 000 21 869 23 344 23 751 26 137 27 127 28 240 30 821 30 387 33 900 20 000

Läs mer

Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser

Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser Socialförvaltningen -03-07 1 (10) Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter

Läs mer

Socialnämnden ekonomisk månadsrapport efter september

Socialnämnden ekonomisk månadsrapport efter september Socialnämnden ekonomisk månadsrapport efter september DRIFTREDOVISNING Nettobudget Budgetavvikelser Redov t o m Förbrukning innevarande Personal Övrigt Summa Intäkter Netto Föregående aktuell i procent

Läs mer

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016 Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen

Läs mer

Socialnämnden bokslut 2015

Socialnämnden bokslut 2015 Socialnämnden bokslut Övergripande kommentar präglas av att de kostnadsökningar som påbörjades under och accelerade under hösten detta år stabiliserades på den nya högre nivån. Tyvärr syns inga tydliga

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov

Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov MEDDELANDE NR 2003:27 Titel Författare Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Iris Dovrén-Råsbrant Beställningsadress

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per juli 2016

Ekonomiskt bokslut per juli 2016 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-08-12 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4

Läs mer

2 unlffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN

2 unlffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2 unlffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Per Hammarström 2016-10-27 ALN 2015-0243 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2016 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 31 till vilket är 267 fler jämfört med årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 31 till vilket är 267 fler jämfört med årsskiftet. Juli 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 31 till 161 301 vilket är 267 fler jämfört med årsskiftet. Resultatet per den sista juli var 163 mnkr. Nettoinvesteringarna uppgick till och

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN sid 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är inriktad mot äldre- och funktionshindrade människors behov av vård och stöd. Nämnden ansvarar för hemtjänst och vårdboende

Läs mer

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Byavångens Dagcentral, den, kl. 08.30-09.40 Beslutande Övriga närvarande Gunnel Andersson (M) ordförande Elizabet Nilsson (M) ersättare för Carola Lindgren (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

att godkänna föreliggande resultat på minus tkr för september 2015.

att godkänna föreliggande resultat på minus tkr för september 2015. Pitate OMS ORGSFÖRVALTNINGEN ON 230(5-(0- /4e de 6 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-14 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

INFORMATION från sociala avdelningen

INFORMATION från sociala avdelningen INFORMATION från sociala avdelningen Extranummer Maj 2004 Ansvarig utgivare: Iris Dovrén Råsbrant Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Länsstyrelsen har undersökt om kommunerna

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden Uppsala * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-10-22 ALN 2013-0244.10 3.0/ Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2014 Förslag till

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 39 till vilket är fler jämfört med årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 39 till vilket är fler jämfört med årsskiftet. 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 160 406 vilket är 1 886 fler jämfört med årsskiftet. Resultatet per den sista september var +102 mnkr Nettoinvesteringarna uppgick t o m september

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden - Budget 2014

Vård- och omsorgsnämnden - Budget 2014 Vård- och omsorgsnämnden - Budget 2014 1. Inledning Vård- och omsorgsnämndens ekonomi har resulterat i överskott under flera år fram till år 2010. Det egna kapitalet har nu minskat i två år i rad med 7

Läs mer

Tillägg till tjänsteutlåtande daterat , angående inriktning för organisationsanpassningar inom äldreomsorgen

Tillägg till tjänsteutlåtande daterat , angående inriktning för organisationsanpassningar inom äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-02-28 Diarienummer: N132-0060/13 Sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård Carina Helgesson-Björk, Josefine Schultz Telefon: 365 00 00 E-post: fornamn.efternamn@ostra.goteborg.se

Läs mer

Strategisk plan och budget

Strategisk plan och budget Ärende 13 Dnr VON-2012-2 Dpl 10 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ledningskontoret Tjänsteskrivelse 2012-04-02 Tapani Savallampi, 054-540 55 57 tapani.savallampi@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Vård och omsorgsförvaltningens organisation

Vård och omsorgsförvaltningens organisation Vård och omsorgsförvaltningens organisation Organisationen vof Förvaltningschef Marita Edlund Stab, IT Per Thulin, Förvaltningssekreterare/utredare Sangrid vvon Zedtwitz-Liebenstein Områdeschefer Område

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per mars 2016

Ekonomiskt bokslut per mars 2016 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-04-18 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per mars 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per mars 2018

Ekonomiskt bokslut per mars 2018 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjorth 2018-04-XX OSN-2017-0186 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per mars 2018 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet Dnr VON-2012-324 Dpl 31 sid 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2013-09-23 Susanne Göransson, 054-540 55 13 Susanne.goransson@karlstad.se Utredning om förutsättningarna

Läs mer

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, november 2018 Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom

Läs mer

Verksamhetsuppföljning och prognos 1

Verksamhetsuppföljning och prognos 1 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-04-24 sida ÄRENDE 4 Dnr: SN 2018/100.042 Verksamhetsuppföljning och prognos 1 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen

Läs mer

Lägesrapport april Socialnämnd

Lägesrapport april Socialnämnd Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5

Läs mer

Månadsrapport december 2015

Månadsrapport december 2015 Dnr 215/111 Månadsrapport december 215 Hemtjänst Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt. Budgetunderskottet slutade på minus 46 miljoner. Befolkning Befolkningsutvecklingen fortsätter. Årets ökning på

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Tid och plats Onsdag den 20 november 2013, kl Falken, Järnvägsgatan 4 Mötet ajourneras för gruppmöte kl

Tid och plats Onsdag den 20 november 2013, kl Falken, Järnvägsgatan 4 Mötet ajourneras för gruppmöte kl sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 20 november 2013, kl. 13.00-14.56 Falken, Järnvägsgatan 4 Mötet ajourneras för gruppmöte kl. 13.50-14.25 Tjänstgörande Ersättare Justerare Marléne Lund Kopparklint (M)

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg OSN

Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg OSN OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg 2018-10-12 OSN-2018-0527 Omsorgsnämnden Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och lagen (1993:387)

Läs mer

KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden Uppsala " KOMMUN K O M M U N KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG 3.0? Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-11-19 ALN 2013-0244.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2014

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Ekonomisk rapport efter oktober 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Äldrenämnden. Mot den bakgrunden föreslås en prognos för helåret 2016 på 35 mnkr i lägre nettokostnad än anvisad ram.

Äldrenämnden. Mot den bakgrunden föreslås en prognos för helåret 2016 på 35 mnkr i lägre nettokostnad än anvisad ram. 2 Uppsala ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Per Hammarström 2016-11-24 ALN 2015-024 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per ober 2016 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Läs mer

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 31 december 2018

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 31 december 2018 Datum: Diarienummer: 2019-01-25 OSN-2019-0061 Sida 1 (2) Omsorgsförvaltningen Beslut Omsorgsnämnden Handläggare: Camilla Viberg Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad

Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2013-06-11 ON 2013/0071 53510 Omsorgsnämnden Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 31 mars 2019

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 31 mars 2019 Datum: Diarienummer: 2019-04-05 OSN-2019-0242 Sida 1 (2) Omsorgsförvaltningen Beslut Omsorgsnämnden Handläggare: Camilla Viberg Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen

Läs mer