Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna."

Transkript

1 Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti ) Louise amark Ulf Peber (måndag) Anna rake Åsa Niper Kenneth Widäng Ulf Österstad Adjungerade: Ingrid ckerman Mikael asselgren (ti em 13-14) Lars Jerdén (ti fm 9-10) Maria Wolf (må kväll) eléne Swärd 45 Mötets öppnande Fastställande av dagordning Karin förklarar mötet öppnat och vi fastställer dagordningen. För våra nya styrelseledamöter går Karin går igenom hur SFAM är organiserat och vilka huvudsakliga samarbetspartners vi har. Vi går också laget runt och presenterar oss närmare för varandra. 46 Föregående protokoll, utförda uppdrag A Protokoll från styrelsemöte och godkänns och vi repeterar den allmänna policy vi har gällande styrelseprotokollen, som innebär att medlemmarna har en vecka på sig att ge synpunkter och kommentarer på skrivet protokoll innan eléne lägger ut det på hemsidan. Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. 47 Styrelsens arbete A andlingsplanen: Vi går igenom SFAM:s handlingsplan och uppdaterar denna (se separat dokument). Westanders mediaanalys: Ulf Ö blir ansvarig för styrelsens mediagrupp och börjar skissa på delar av strategier för hur vi bättre ska nå ut i media på olika sätt. På sikt ska vi skapa ett SFAM-dokument för vår mediastrategi med Westanders dokumentet som grund. Westanders har nyligen gjort en sökning på ordet SFAM mellan 1 mars 2011 och 29 februari 2012, där SFAM förekom 68 gånger i media. etta kan jämföras med samma sökning under 2008, då SFAM förekom 50 gånger. et är i tryckt press och webartiklar som SFAM förekommer och i majoriteten av fallen är det i fackpress. För framtiden rekommenderar Westanders att vi ökar andelen debattartiklar i lokalmedia, vänder oss till bloggare och agerar utanför våra lokala kretsar, för att nå ut effektivare. Kongressen 2013 i Stockholm: Under middagen måndag 16/4 deltog Maria Wolf från SFAM Stockholm, som tillsammans med Anna och Åsa utgör delar av organisationskommitten. Kommitten får fria händer att i samråd med eléne bestämma vad kansliet respektive anlitad kongressbyrå ska göra för arbetsuppgifter. etta då det är kort om tid och kansliet har mer begränsade resurser närmaste året pga Johannas föräldraledighet. Vi diskuterade och tog del av organisatörernas föreslagna teman och upplägg under middagen. Kongressen 2014 i Västerås: För kännedom har Västerås tackat ja till att arrangera Svensk Allmänmedicinsk Kongress Kongressen 2015: Vi säger ja till föreslagna datum, som är måndag 15/6 till torsdag 18/6. Vi bordlägger frågan om Fullmäktige kommer vara i anslutning till kongressen eller separat vid tidigare tillfälle under den våren. Vi behöver också mer information gällande ekonomin innan vi kan ta ställning till de ekonomiska frågorna från organisationskommittén.

2 F Styrelsens kontaktpersoner till SFAMs råd och nätverk: Utsedd kontaktperson från styrelsen är en länk mellan styrelsen och respektive råd, nätverk och lokalförening: Forskningsrådet- hristina Fortbildningsrådet- Anna Utbildningsrådet- Ulf P Kompetensvärderingsrådet- va Levnadsvanerådet- va Kvalitet och Patientsäkerhetsrådet- Karin Läkemedelsrådet- Kenneth emsjukvårdsrådet- Karin ST-rådet (vilande fn och kontakperson från rådet saknas, men är viktigt och ska finnas kvar)- Åsa Studierektorsnätverket- Ulf P Övriga nätverk- kontaktperson utses vb Lokalföreningar- Karin och Louise Policydokumentet om förebyggande hälsofrämjande åtgärder: va är kontaktperson från styrelsen gällande dokumentet. Under mötet arbetar vi tillsammans med Lars Jerdén med dokumentet och ändrar utifrån inkomna förslag och kommentarer som inkommit under remissrundan. Karin redigerar dokumentet och skickar ut till Lars och styrelsen för en sista kommentarsrunda innan det antas och läggs ut på hemsidan. olden Standard för allmänläkares fortbildning i vårdvalssystem: Fortbildningsrådet har skapat ett dokument avsett att vara ett stöd vid utformning och uppdatering av vårdvalsdokument inom primärvården och som kan användas som ett underlag för huvudmän, beställare, verksamhetschefer och personal för att kvalitetssäkra allmänläkares fortbildning. okumentet är bra men några frågetecken återstår. Karin kommenterar och skickar ut till styrelsen för kommentarer och återkopplar sedan till fortbildningsrådet. I Samarbete med LF: se under 16F. J K Paneldiskussionen i Almedalen 2 juli: Landstinget ävleborg arrangerar en paneldiskussion med temat Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Medverkar i paneldiskussionen gör bland annat generaldirektör för Folkhälsoinstitutet Sara Wamala. Från SFAM deltar Kenneth. agens Medicins seminarium i Almedalen den 5 juli: Karin åker. L Praktikertjänst och MP: Seminarium 16/4, 9/5 och 15/5. 9/5 deltar Karin. Praktikertjänst tillsammans med miljöpartiet lobbar för kvalité i primärvården. Framöver ser vi fram emot att även andra partier bjuder in oss. M Möte med Mikael asselgren, Läkartidningen: Mikael asselgren, allmänläkare och medicinsk reporter på Läkartidningen berättade om hur läkartidningen är uppbyggd och hur de arbetar. et finns en vetenskaplig redaktion och en debattredaktion. an kommer skriva en artikel till AM där han beskriver detta samt uppmanar fler allmänläkare att komma med artiklar till tidningen. 48 IPULS/SPUR/SU A Spur-inspektioner: va har gjort en skrivelse till SLS angående turerna gällande vad som hänt sedan IPULS tagit över SPUR-inspektionerna. Ipuls, nytt projekt: IPULS har startat ett nytt projekt för att utveckla kursutbudet för STläkare, där vi är inbjudna att delta med en projektgrupp på 5-10 personer under ca 2 dagars workshop i höst. eltagare i gruppen kan vara utbildningsansvariga, studierektorer och ST-läkare. Innan vi tar kontakt med utbildningsrådet och studierektorsnätverket m fl kollar Louise upp de ekonomiska ramarna kring projektet. 49 Kansliet mm Under Johannas föräldraledighet kommer Karin Lindhagen att sköta det administrativa kring examen, förutom faktureringen som sköts av eléne. Mitt-i-ST kommer administreras av Annika Nilsson. 50 emsidan Anna rake blir ny hemsidesredaktör.

3 51 konomi Punkt, och kommer beredas och tas upp i detalj vid juni- eller septembermötet. A F okslut och budget: Karin, Ulf P och eléne sitter ner tillsammans och tittar på hur detaljerat budget och bokslut ska presenteras för styrelsen respektive fullmäktige samt aktuella bokföringsprogram. n del av föreningens placeringar är flyttade till lägre risk placeringar. Revisorsrapport: Även här går Karin, Ulf P och eléne igenom närmare. rsättning för styrelseledamöter vid styrelsemötet och andra möten där man företräder SFAM. Revidering av dokumentet om riktlinjer: bordläggs till nästa möte. Finansiering av Specialistexamen och Mitt-i-ST, inför rådets möte 10 maj: bordläggs till nästa möte. Forskningsrådet: Ansökan om extra anslag på kr för att kunna ha ett arbetsmöte i höst gällande ST-läkarnas vetenskapliga arbeten. etta beviljas och Karin svarar forskningsrådet samt påpekar att de gärna bör ta med ett par ST-läkare i gruppen. AllmänMedicin: Ansökan om budget för utveckling av egen hemsida: bordläggs till styrelsemötet i september då representanter för Mediahuset kommer delta. Revidering av Allmänmedicinens bidrag till effektiv resursanvändning i hälso- och sjukvården. Uppdrag från fullmäktige: Målet är att detta ska bli klart till kongressen Karin, Anna och Åsa tänker vidare kring arbetsinsats och finansiering. v kan man tänka sig att detta kan vara något för ett ST-projekt? Årets avhandling: Kostnader för resa, logi och kongress (bordlades vid förra mötet): Kenneth tittar närmare på förutsättningarna generellt för detta. ällande 2012 års avhandling har man redan hittat en lösning. 52 Remisser, inkomna till SFAM Inför detta styrelsemöte finns inga inkomna remisser. Förfarandet framöver gällande remisser är att alla nyinkomna remisser går till va och Kenneth, som sedan tar ställning till dessa och antingen själva svarar ut eller i förekommande fall fördelar ut till övriga styrelsen eller aktuellt råd. 53 Remisser, besvarade av SFAM Svenska Läkaresällskapet: Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) har besvarats av Kenneth Widäng. 54 Lokala kontakter Kort rapport från arbetsgruppen inför ST-dagarna i Örebro - Schemaförslag: vi har fått info från Madeleine Andersson angående planeringen för de kommande ST- dagarna i Örebro. - ST-dagarnas framtid: ett starkt önskemål för framtiden är att ST-dagarna ska vara ett SFAM arrangemang med ST-rådet involverat. 55 Utbildning/fortbildning/kvalitetsfrågor A Möte om nationell samordning för utveckling av kvalitetsregisterarbete i primärvården, 2 maj 2012: ur vi ska gå vidare kommer diskuteras, Karin deltar. Malin André och Sven ngström representerar SFAM i projektet som helhet. Framtida läkarutbildningen och specialitetsindelningen: bordläggs till junimötet. 56 SFAMs arbetsgrupper, råd och nätverk A Fortbildningsrådets minnesanteckningar från telefonmöte 28 mars, f k. emsjukvårdsrådet: Karin pratar med Sonja Modin och återkommer 57 Forskning A Riksstämman 2012: se under punkt. Symposium om smärta f k. Möte vet sekr på SLS 17 april: hristina har varit på möte med övriga föreningars vetenskapliga sekreterare angående den kommande riksstämman.

4 58 Internationellt A NFP-möte i Köpenhamn- Karin deltog och rapporterar kring från mötet: Avtalet för det norska fastlege systemet ses över nu efter 10 år. efolkningen, politikerna och allmänläkarna är nöjda med systemet. Översynen har varit en sluten process med liten allmänläkarrepresentation. Förslaget som väntas läggas fram innebär fler och mer uppgifter med bla uppsökande verksamhet. Norska motsvarigheten till SFAM och läkarförbundet har protesterat, men hur det blir är fortfarande oklart. Nordiska mötet 6-9 sept: e vetenskapliga föreningarna och de fackliga föreningarna i Norden har nästa möte utanför öteborg i september. rukligt är att ordförande och sekreterare från varje förening deltar. Utifrån de idéer som föddes i Tromsö juni 2011 så ska SFAM förbereda den svenska delen av fredagens professionella tema som är kvalitesparametrar. På torsdag och lördag leder LF mötet. Wonca urope Annual ouncil Meeting, Vienna 2012: Karin och eléne skickar ut frågan till råd och lokalordföranden angående om det är någon som har tänkt åka och kan representera föreningen. 59 Tidskrifterna A Registrera domännamn för AllmänMedicin: vi kommer registrera flera domännamn för framtiden bla allmänmedicin.se, allmänläkare.se Medlemsrekrytering med AllmänMedicin. Nr 2 utkommer den 22 maj, manusstopp var den 9 april. Nr 3 utkommer den 16 okt, manusstopp den 3 sept. SJP: Tidningen kommer få mindre intäkter framöver och medlemsländerna kommer få betala mer. ur mycket är vi beredda att betala för tidningen? hristina tar med denna fråga till forskningsrådet 60 Kontakter med andra föreningar och organisationer (Läkaresällskapet/Läkarförbundet/LF m fl) A Svenska Läkaresällskapet: Föreslå ledamöter till SLS nämnd (svar senast 21 maj). Karin mailar ut till råd och lokalföreningar, så att vi förhoppningsvis kan få in flera förslag på personer som vi kan nominera. Några förslag på namn kom också upp idag på mötet och styrelsen tar kontakt med dessa personer. Svenska Läkaresällskapet: Ny kontaktperson i Levnadsvaneprojektet från styrelsen blir va. Svenska Läkaresällskapet: Ny ledamot i tikdelegationen efter Annika klund-rönberg blir Saskia engtsson, som har tackat ja. Svenska Läkaresällskapet: ST-läkare till utbildningsdelegationen: Karin mailar ut till råd och lokalföreningar för att få förslag på lämpliga kandidater. Svenska Läkaresällskapet: Inbjudan att nominera till ippokratespriset (svar senast 1 maj): vi tänker över förslag. F I J K LF: möte med LF 24 maj, frågor att ta upp; reglerad fortbildning, uropaläkarfrågan mm. Karin, Ulf Ö, Kenneth och Anna deltar. LF: fullmäktigemöte 20 april 2012: Vi kan tyvärr inte delta. LF: Om nordiska allmänläkarseminarium på Säröhus utanför öteborg 6-9 sept 2012: se under 58. Niels Lynoe ang suppleant i Socialstyrelsens rättsliga råd: etta är klart och Karin svarar. Mail från Annika klund-rönberg: ags att göra vården mera jämlik! : eléne skickar ut till råd och lokalordföranden för att se om någon kan åka på detta möte, ev kan Kenneth, Anna och Karin åka från styrelsen. Rapport från konferensen ags att reglera läkarnas fortbildning 14 mars: Anna deltog och rapporterade från det norska konceptet med egen fortbildningsplan och recertifieringssystem med poäng, samt även hur det är i de övriga nordiska länderna.

5 L M Swedish Standards Institute: Inbjudan Äldrevård och omsorg 2 maj: Karin svarar på inbjudan. Tyvärr är det ingen som kan delta detta datum, men kanske kan vi bidra ändå på något sätt t.ex via telefon eller mail. et blir förmodligen även fler senare datum, då vi kanske kan närvara. Socialstyrelsen: Specialistansökan Allmänmedicin: Frågorna bordläggs för i dag men Karin kollar med va, Ulf P och Åsa om passande tid för ett telefonmöte för att diskutera vad det är som gäller för ST idag och hur vi ska gå vidare samt om vi ska försöka få till ett möte med SoS. 61 För kännedom A ST-läkarnas skriftliga individuella arbete, skrivelse till SLS: SFAMs Forskningsråd har skickat en skrivelse till SLS angående ST-läkarnas skriftliga individuella arbete. Man önskar kontakt med övriga sektioner för information om riktlinjer för det skriftliga individuella arbetet enligt vetenskapliga principer som ST-läkare ska göra, enligt SoS regler för specialiseringstjänstgöring. etta mot bakgrund av att forskningsrådet har märkt att olika krav ställs på det skriftliga individuella arbetet i olika delar av landet beroende på kursupplägg och vetenskaplig handledare. et pågår också en diskussion om vad som räknas som ett arbete enligt vetenskapliga principer. Att samla in data och analysera dessa med kvantitativa eller kvalitativa metoder, att göra en litteraturöversikt, fallstudie eller att skriva en forskningsplan inför ett blivande avhandlingsarbete? ertil agström: mail ang edersdoktorat. 62 Kommande styrelsemöten A 13 juni kl 10-15, Stockholm 10 september kl 10 till 11 september kl 15, Stockholm 10 oktober 9-15, Stockholm 28 november 9-15, Stockholm Vi planerar också för ett längre styrelseinternat i början av nästa år ev under v5 28/1-1/2. Vi beslutar som generell policy att det är ok att fatta beslut i vissa enklare frågor via e- post. 63 Mötets avslutande Ordförande förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justeras Louise amark Facklig sekreterare Karin Träff Nordström Ordförande

Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010

Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010 Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010 Närvarande: va Jaktlund Mats Rydberg Karin Träff Nordström Sara Holmberg Ulf Peber Jana Risk Lars Henrikson ertil Hagström

Läs mer

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av primärvården

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Skriv i AllmänMedicin! Innehåll 2 2012. 35 Kongressen Allmänläkare: våga leda! Karin Träff Nordström

Skriv i AllmänMedicin! Innehåll 2 2012. 35 Kongressen Allmänläkare: våga leda! Karin Träff Nordström Innehåll 2 2012 3 Ledare Allmänläkare och SFAM Karin Träff Nordström 5 Chefredaktörsruta Nu gäller det! Ingrid Eckerman 6 SFAM informerar Fullmäktigemötet 2012 Ingrid Eckerman 8 Klinisk praxis Om kolorektal

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Handlingar till mote 7 2007-07-31 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 1 Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll Nr 2008:2 Datum Lördag-söndag den 19-20 april 2008 Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00 Dag

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa Frisell

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle

Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle Närvarande: Nordström, Karin Yttergren-Sahli, Anne Demérus, Bystedt, Niklas Krantz, Ulrika Egerö, Eva Norrby, Urban

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer