Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010"

Transkript

1 Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den maj 2010 Närvarande: va Jaktlund Mats Rydberg Karin Träff Nordström Sara Holmberg Ulf Peber Jana Risk Lars Henrikson ertil Hagström (ej 22G) Madelene Andersson (endast 21 och 23 via telefon) Adjungerade: Mats auer, V Svenska Läkaresällskapet ( 22G) Åsa Andersson, kanslichef Svensk Sjuksköterskeförening ( 22G) Margareta Kristiansson, prof socialmedicin, Linköping ( 22G) Ulf Haglund, prof kirurgi, Uppsala ( 22G) Lars Lundblad, Medahuset ( 34) Olle Lundblad, Mediahuset ( 34) Kjell Sundin, SFAM Västernorrland ( 29) Åke Kihlberg, SFAM Örebro/Värmland ( 29) Jonas Sjögreen, SFAM Västmanland ( 29) Per Sundberg, SFAM Södra Stockholm ( 29) Ulf klund, SFAM Stockholm ( 29) Maria Liliequist, SFAM Västervik ( 29) Nicke Rohde, SFAM alarna ( 29) Hans randström, SFAM Gotland ( 29) Kristina Seling, SFAM Jämtland ( 29) Heléne Swärd 20 Mötets öppnande Fastställande av dagordning va öppnade mötet och dagordningen fastställdes med tillägg 26F ekonomiska placeringar. Sara utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 21 Föregående protokoll, utförda uppdrag Protokoll justerades och lades till handlingarna. Frågor som kvarstår: 1. Madelene och Lars fortsätter tänket kring standars för handledare och studierektorer. 2. Karin håller i samordning av bevakning av landets olika vårdvalsmodeller. 3. va meddelar Gösta liasson om fortsatt arbetsgång avseende fortbildningsdokumentet, se 3 föregående protokoll. 22 Styrelsens arbete A Kortsiktiga mål Frågan bordlägges till september. va formulerar om efter mötet med lokalordföranden. Ändring av bokf år / Flytt av höstmötet - Planering av fullmäktigemötet 13 okt 1. Norrbotten har erbjudit sig att arrangera höstmötet 2011, vilket styrelsen bifaller. va meddelar Meta Wiborgh. 2. Styrelsen prel positiva till föreslagna stadgeändringar avseende ändring av räkenskapsår till obrutet sådant samt att man anses ha utträtt ur föreningen om man inte betalat medlemsavgift trots påminnelse. Karin tar fram förslag till septembermötet.

2 3. Heléne, Sara och Mats ansvarar för att processen går vidare med rekrytering av programkommitté samt lokalt förankrad organisationskommitté. 4. va kommunicerar med xamenskansliet om planering av examen vid en ev flytt av höstmötet till ett vårmöte (allmänmedicinsk kongress) våren eslut om att ev flytta mötet tas vid styrelsemötet i september efter att det ytterligare processats med råd och lokalföreningar. 6. Motioner och förslag till stadgeändringar ska vara inlämnade till styrelsen senast 13 augusti och styrelsen tar ställning vid mötet den 10 september. 7. eslutades att successivt ändra faktureringsrutiner så att fakturering sker januari-december. Valberedningens arbete/förslag Madelene, Jana och Lars har meddelat valberedningen att de lämnar styrelsen i samband med fullmäktige i oktober. Styrelsen har behov av medlemmar med följande kompetens/egenskaper: - mediakompetens (pressansvarig) - ST-läkare - kompetens i kvalitetsregisterfrågan - geografisk tillhörighet i Stockholm och Norra Norrland va kommunicerar detta med valberedningen (Ulf Måwe). Karin och ertil tar fram förslag till arbetsordning för styrelsens medlemmar inkl remisspolicyn till mötet i september. F LF:s brev om den allmänmedicinska kärnan. Styrelsen enig i att det inte finns behov av att ytterliga definiera vårt svårdefinierade uppdrag som allmänläkare och att det är viktigt med ett fortsatt och gärna intensifierat samarbete med LF. SFAM i media: 1. Mediastrategin som togs fram av Westanders för ett år sedan har ännu inte hunnit implementeras. Pressrummet används ännu inte på det sätt som är tänkt. 2. Någon ur styrelsen behöver vara pressansvarig och tillsammans med chefredaktören för Allmänmedicin bevaka media, vara mer proaktiv i debatten samt vara råd och nätverk behjälplig i att skriva pressmeddelanden. 3. Madelene tar på sig ansvaret att, tillsammans med va och Sophia arlsson (chefredaktör för Allmänmedicin) ta fram en arbetsbeskrivning för pressansvarig senast 31/5. Rutiner vid remissvar testas och utvärderas efter 6 månader 1. Heléne skickar alla remisser till va. 2. va sållar bort remisser som inte ska besvaras och besvarar de som utan tvekan kan bifallas vid tvekan konsulterar hon någon/några ur styrelsen 3. va ger uppdrag till 2-3 personer ur styrelsen att besvara remiss med en person ansvarig för att skriva svaret 4. eadline för svar senast två veckor innan svaret ska skickas svarsinstansen under dessa två veckor har samtliga i styrelsen möjlighet att påverka svaret G Nationella Kvalitetsregister. Möte med Göran Stjernstedt m fl på SKL den 20/5. SFAM representeras av va Jaktlund och va Arvidsson. iskussion i styrelsen följdes av möte med ledamöter ur Nationella beslutsgruppen för kvalitetsregister (se adj). Sammanfattning av detta möte: 1. SKL söker namn på allmänläkare som kan vara projektledare för utredning om ett framtida kvalitetsregister för primärvård. SFAM återkommer med förslag på namn. va kontrollerar tidsramen för detta med Mats auer. Alla överens om att ett primärvårdsregister förutsätter automatisk överföring av data från journalsystemen. 2. Fammi gjorde ett underlag omfattande alla professioner i primärvården hur tillskapas resurser att fortsätta det arbetet? Ryms det inom ovan nämnda utredning?

3 3. SFAM behöver hjälp att hitta alternativ finansiering för utvecklings av pvkvalitet.se, som inte passar in i mallen för nationellt kvalitetsregister. Ledamöterna ur beslutsgruppen tog med sig frågan. 4. Finns möjligheter att tillskapa resurser till SFAM för att föreningen ska kunna fördjupa sitt arbete? va håller frågan levande via Mats auer. 5. Viktigt med fortsatt dialog, som mellan möten i första hand hålls mellan va och Mats auer. H Möte med LFs styrelse 26 maj kl Styrelsen representeras av va, Karin och Lars. 23 IPULS /SPUR Konsekvenser av sammanslagningen. Madelene, Lars och Ulf informerar om förslaget att låta SPUR gå in i IPULS. Motivet till detta är främst att förenkla organisation och administration. Styrelsen uttrycker oro för SKL:s dubbla roller att sitta i styrelsen för det organ som ska granska egen verksamhet. va kommunicerar detta med Margareta Troein Töllborn på SLS och Madelene med ritt ergström, allmänläkarrepresentant i SPURX. 24 Kansliet mm Heléne informerar om aktiviteter under planering (höstmötet i Åre, ST-dagar i Växjö april 2011, Mötet i hemmet, kvalitetsdag 11/11). tt tiotal nya medlemmar har tillkommit efter utskick till LF:s medlemmar, alla har ännu inte fått utskicket. Styrelsen ålades att tänka till om andra möjligheter att rekrytera nya medlemmar. 25 Hemsidan Hemsidan har blivit betydligt bättre och mer lättnavigerad. 26 konomi A Läget. Läget ser just nu bra ut. Prognosen pekar på ett litet överskott för verksamhetsåret. F SFAMs policy om sponsring av SFAM-arrangemang: mailfråga från ST-rådet. SFAM har en policy som följer avtalen med LiF. tt ev överskott från ST-dagarna ska tillfalla SFAM. rsättning för SFAMs arbete i arbetsgrupper hos myndigheter etc. Styrelsen antar Ulfs förslag. Utvärdering om 6 månader. va informerar råd och lokalordförande. Policyn läggs ut på hemsidan. va och Heléne ansvarar för att bygga upp ett kompetenskartotek med hjälp av lokalföreningar och råd. Fråga från ST-rådet om kostnader för deltagande i Vasco da Gama. Policy finns sedan tidigare att ersätta en delegat med högst kr. eslutades att i det fall någon SFAM-medlem sitter i xecutive Group ersätts också denna med högst kr för resa och logi i samband med möten med denna grupp. Medlemsavgift till lokalföreningarna. Stora svårigheter för kansliet att administrera medlemsavgifter för lokalavdelningarna. Informerades om möjligheten för lokalföreningarna och råd/nätverk att söka medel för särskilda aktiviteter. ankbyte och placeringar. Ulf och Heléne informerar om att föreningen bytt bank från Nordea till S och att dessa två kommer att ha vars ett kreditkort med kreditgräns kr för att slippa ligga ute med pengar. Ulf redogjorde för placeringsmöjligheter i aktiefonder. Ulf tar fram ett aktuellt underlag till styrelsen inkl aktuell ränta på nuvarande riksgäldsplacering och beslut om placering tas via mejl.

4 27 Remisser, inkomna till SFAM A Svenska Läkaresällskapet: ättre vård och stöd för individen. Sveriges Läkarförbund: Regler för etablering av vårdgivare förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård (SOU 2009:84). Svenska Läkaresällskapet: Katastrofmedicinsk beredskap. Svenska Läkaresällskapet: okumentationskrav vid ansökan om godkännande för försäljning. j besvarad. Socialstyrelsen: Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. F Sveriges läkarförbund: Gemensam beredning gällande blanketter för lakarutlåtanden. G Svenska Läkaresällskapet/Justitiedep: Promemoria med utkast till lagrådsremiss (Ju2005/4619/L2).tt förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang. H Försäkringskassan: Gemensam beredning gällande blanketten FK 7263 Medicinskt underlag för bedömning av förmåga att arbeta vid sjukdom. I Socialstyrelsen: Planer inom vård och omsorg nr /2010 J Socialstyrelsen: egrepp och termer relevanta för socialtjänststatistik nr /2010. K Socialstyrelsen: egreppet vårdrelaterad infektion, dnr /2010. L Svenska Läkaresällskapet: Nya föreskrifter under miljöbalken (LVFS 2007:4). j besvarad. M Svenska Läkaresällskapet: Nya föreskrifter under miljöbalken (LVFS 2007:12). j besvarad. N Svenska Läkaresällskapet: Handbok om informationsskyldighet och patientinflytande. O Svenska Läkaresällskapet: Tillstånd för tillverkning på extremapotek. j besvarad. P Svenska Läkaresällskapet: estämmelser om sjukhusundantag. j besvarad. Q Svenska Läkaresällskapet: Utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. j besvarad. 28 Remisser, besvarade av SFAM A Svenska Läkaresällskapet: Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälsooch sjukvård. esvarad av va Jaktlund. Svenska Läkaresällskapet: Ändring av SLS riktlinjer om palliativ sedering. esvarad av Gunnar arlgren. Svenska Läkaresällskapet: ättre vård och stöd för individen. esvarad av Anna-Karin Svensson. Svenska Läkaresällskapet: Handbok om informationsskyldighet och patientinflytande. esvarad av va Jaktlund. Sveriges Läkarförbund: Försäkringskassans blanketter för läkarutlåtanden. esvarad av Karin Träff Nordström. F Sveriges Läkarförbund: Regler för etablering av vårdgivare förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård (SOU 2009:84). esvarad av Karin Träff Nordström och Mats Rydberg. G Försäkringskassan: Gemensam beredning gällande blanketten FK 7263 Medicinskt underlag för bedömning av förmåga att arbeta vid sjukdom. esvarad av Karin Träff Nordström. H Socialstyrelsen: Uppdatering av Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. esvarad av Jan Håkansson. I Svenska Läkaresällskapet: Katastrofmedicinsk beredskap. esvarad av ertil Hagström. J Svenska Läkaresällskapet: Promemoria med utkast till lagrådsremiss (Ju2005/4619/L2) tt förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang. esvarad av Lars Henrikson. K Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2010:xx) om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel mm. esvarad av va Jaktlund. L Socialstyrelsen: Planer inom vård och omsorg nr /2010. esvarad av Olle Staf. M Socialstyrelsen: egrepp och termer relevanta för socialtjänststatistik nr /2010. esvarad av Olle Staf. N Socialstyrelsen: egreppet vårdrelaterad infektion, dnr /2010. esvarad av Olle Staf. 29 Lokala kontakter A Höstmötet Jana informerar om arbetet. Programmet har lagts ut på hemsidan och det går att anmäla sig inom kort. Konstituerande styrelsemöte är planerat till torsdag morgon.

5 Möte med lokalföreningarna tisdag 18 maj. Sammanfattning av mötet: 1. Vårdvalet ser väldigt olika ut i landets olika delar och därmed förutsättningar för våra kärnfrågor fortbildning, utbildning o utveckling. Professionens påverkansmöjligheter skiljer sig också mycket åt. 2. et rapporterades om övervägande gott rekryteringsklimat till ST-läkartjänster och på många håll ett gott utbildningsklimat även om man också ser ökade svårigheter att avsätta tid till handledning efter införandet av Vårdval. 3. Styrelsen informerar om gårdagens möte med eslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister. Förslag: Medicinsk revision = kvalitetsbokslut använda pvkvalitet.se som underlag. 4. Information om tidsskriften och det tilltänkta nya avtalet. 5. Information om tilltänkt kompetenskartotek på kansliet samt ersättning för uppdrag åt myndigheter. 6. Information om att styrelsen bereder frågan om flytt av höstmötet till våren. Fortsatt kommunikation via mejl. SFAM Västervik: Protokoll årsmöte SFAM Jämtland: Protokoll årsmöte SFAM Stockholm: Verksamhetsberättelse för F SFAM Halland: Protokoll årsmöte Utbildning/fortbildning/kvalitetsfrågor A Granskning av Kursoktorns kurser. rev från Karin Ranstad. Karin Ranstad träffar Fortbildningsrådet i juni. Frågan bordlägges tills vidare. Gäster på måndag kl 11: Mats auer, Ulf Haglund, Margareta Kristenson, Åsa Andersson. Se punkt 22G. U-läkares möjligheter att få specialistkompetens i anmark. Styrelsen erhållit information via mejl från Annika klund-grönberg som är behörighetsansvarig inom allmänmedicin på Socialstyrelsen. Frågan hör hemma på departementsnivå men bevakas av föreningen. Frågan kommer upp på gemensamt möte med LF 26/5 (va, Karin o Lars) samt på nordiskt fackligt möte på Svalbard i augusti (Karin o Mats). Specialistutbildningen i föreningen. rev från ecilia Palmlund och Karin Vibe: Förfrågan ang uppfyllelse av delmål 19 och 20 i nya målbeskrivningen Region Skånes riktlinjer avseende vetenskapligt arbete och kvalitetsarbete under ST uppfyller, enligt styrelsens mening, inte Socialstyrelsens anvisningar och SFAMs målbeskrivning för ST. va svarar frågeställarna skriftligt. 31 SFAMs arbetsgrupper, råd och nätverk A ildande av Studierektorsråd va, Sara, Ulf och Mats fick uppdrag att se över råden och komma med förslag till ändrad rådssammansättning till mötet i september. Önskvärt är ett studierektorsråd där ev kompetensvärderingsrådet skulle kunna ingå. va kommunicerar med Ulf Måwe. iabetesnätverket läggs ner. Informatikrådet läggs ner. va kommunicerar med Olle Staf, som själv föreslagit detta. Ordförande i Fortbildningsrådet ordlägges till telefonmötet 14 juni.

6 32 Forskning Riksstämman har i år ett flertal symposier med allmänmedicinskt deltagande. 33 Internationellt A Rapport från möten i Köpenhamn (Nordiska federationen). ara ordförandemöte pga askmolnet. elvis telefonmöte. konomin är god. uract inget aktuellt att rapportera. hefred för Scandinavian Journal of Primary are avgår nästa år. Man ska annonsera efter ny redaktör. Styrelsen funderar på lämpliga namn. va lämnar uppdraget till Forskningsrådet. 34 Tidskrifterna A AM nr 3/2010 utkommer 23 juni, manusstopp nu!? (5 maj). Mats skrivit ledare. Möte med Sophia arlsson, chefredaktör var planerat till 18/5 men ställdes in med kort varsel. Lars och Olle Lundblad från Mediahuset informerade om det försämrade annonsläget vilket gör att tidningen inte går runt. Man föreslår att varje nummer ska ha två medicinska teman för att locka annonsörer från läkemedelsindustrin, vilka är de enda annonsörer som är aktuella. Två artiklar som är kopplade till dessa teman behöver då skrivas till varje nummer vi förfogar helt över innehållet. Om inget görs kommer Mediahuset att säga upp avtalet så att det tar slut till årsskiftet. Föreningen har inte råd att betala för tidningen. Styrelsen beslöt enigt att testa förslaget under va meddelar Mediahuset, efter att de skickat över avtalsförslag och påtalat vikten av att vi kan påverka vilka teman som blir aktuella. 35 Kontakter med andra föreningar och organisationer (Läkaresällskapet/Läkarförbundet/LF m fl) A Svenska Läkaresällskapet: Helene kström är föreslagen som pristagare till SLS Hippokrates-pris (för kännedom). Svenska Läkaresällskapet: Ulf Lindblad, Gbg, föreslås som ersättare efter Anders Håkansson i SLS Forskningsdelegationen (för kännedom). rsättare efter Anders Håkansson som medicinsk redaktör i Läkartidningen Malin André föreslagen, har ej gett besked. Fler förslag önskvärda. va kollar omfattningen av uppdraget och letar vidare. F G Förslag på experter inom multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Namnförslag lämnade tidigare av Sara. SU: Allmänläkare till projekt om läkemedelsbehandling vid psykos/schizofreni. Vi har inget förslag. va meddelar. Rapport från AT-kväll 25 mars. Lars rapporterar från en trevlig och positiv kväll. Nationella medicinsk-etiska riktlinjer förande hjärt-lungräddning. va meddelar att vi tackar nej. H Svenska Läkaresällskapet: Nominering av ledamöter till SLS nämnd Vetenskaplig sekr o två ledamöter ska ersättas. ertil o Sara tar fram förslag. Ska lämnas till SLS:s kansli senast 13 augusti. I Mötet i Hemmet (för kännedom).

7 36 Kommande styrelsemöten Telefonmöte 14 juni kl Fredag 10 september i Malmö (i samband med Framtidens läkare) november i Stockholmstrakten. 37 Mötets avslutande Ordförande förklarade mötet avslutat. Vid protokollet: Karin Träff Nordström Facklig sekreterare Justeras: Justeras: va Jaktlund Ordförande Sara Holmberg Vetenskaplig sekreterare

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Bergendals kursgård den 7-8 december 2009

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Bergendals kursgård den 7-8 december 2009 Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin ergendals kursgård den 7-8 december 2009 Närvarande: Eva Jaktlund Mats Rydberg Karin Träff Nordström Sara Holmberg Ulf Peber Madelene

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

Protokoll fört vid Styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin fredagen den 29 augusti 2008 på Hotel Scandic Continental

Protokoll fört vid Styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin fredagen den 29 augusti 2008 på Hotel Scandic Continental Protokoll fört vid Styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin fredagen den 29 augusti 2008 på Hotel Scandic ontinental Närvarande: Annika klund-grönberg jörn Nilsson Gunnar arlgren Karin Lindhagen

Läs mer

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Sjövillan, fredag 23 januari 2009

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Sjövillan, fredag 23 januari 2009 Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Sjövillan, fredag 23 januari 2009 Närvarande: Annika klund-grönberg (ordf) jörn Nilsson Anna-Karin Svensson Ulf Peber Sara Holmberg

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 SFAM skall på ett oberoende sätt främja utbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin och stödja nationella, regionala

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet, Stockholm PROTOKOLL Organ Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen Tid 2008-01-08 09.15-16.15 Plats Närvarande Svenska Läkaresällskapet, Stockholm Åsa Hallgårde Torsten Holmdahl Anna Jerkeman Gunlög Rasmussen

Läs mer

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN NatonelIa Kvalitetsregister 2 PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN NATIONELLA KVALITETSREGISTER PROTOKOLL BESLUTSGRUPPSMÖTE 2014-11-04 NÄRVARAN DE Henrik Almkvist, (Ordf.) Stockholms läns landsting Åsa Andersson,

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen PROTOKOLL Organ Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen Tid 2012-08-29 till 2012-08-31 Plats Närvarande Fjällbacka Jan Källman ordförande Hans Norrgren Kristina Cardell Camilla Lorant Stephan Stenmark

Läs mer

P rotokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin under internat i Fjällbacka den 1 2 september 2006

P rotokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin under internat i Fjällbacka den 1 2 september 2006 P rotokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin under internat i Fjällbacka den 1 2 september 2006 Närvarande: Annika Eklund Grönberg Eva Jaktlund Lars Borgquist Gunnar Carlgren Karin

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet PROTOKOLL (Protokoll Inf. läk fören 2003-01- 15.doc) 05-05-16 Organ Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen Tid 15 januari 2003 Plats Närvarande Svenska Läkaresällskapet Åke Örtqvist, Ordf. Britt-Marie

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN NationeIa Kvalitetsregiseer 2014-10-07 NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 endast kan Bilaga 1 PROTOKOLL BESLUTSGRUPPSMÖTE 2O141OO7 NÄRVARANDE Henrik Almkvist, (Ordf.) Stockholms läns

Läs mer

1 Ordförande Göran Günther öppnade mötet. 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Hans Norrgren.

1 Ordförande Göran Günther öppnade mötet. 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Hans Norrgren. PROTOKOLL Organ Styrelsemöte och Internat för Svenska Infektionsläkarföreningen Tid 27-29 augusti 2014 Plats Grand Hôtel, Mölle Närvarande Göran Günther ordf. Kristina Cardell Magnus Hedenstierna Anna-Karin

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 Plats: Datum: SRATs kansli, Stockholm 22 23 oktober 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson sekreterare Anna Magnusson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna

Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna Kallade/Närvarande: Karin Träff Nordström (KTN) Kenneth Widäng (KW) Olof Cronberg

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin på Svenska Läkaresällskapet fredagen den 7 mars 2008

Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin på Svenska Läkaresällskapet fredagen den 7 mars 2008 Protokoll fört vid styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin på Svenska Läkaresällskapet fredagen den 7 mars 2008 Närvarande: Annika klund-grönberg jörn Nilsson Anna-Karin Svensson Sara Holmberg

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 mars 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare),

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund

6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund Datum: 2015-08-21 Ort: Sveriges Tandläkarförbunds kansli, Österlånggatan 43, Stockholm Protokoll nummer: 4/2015 Ordförande: Peter Franzén Sekreterare: Urban Olsson Protokollförare: Madelene Lundin Justerare:

Läs mer

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade:

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2014-08-18 till 2014-08-22 Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist David Svaninger (från 15) Ann Abrahamsson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti Anmält

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

2 Val av justerare (utöver ordförande) Beslutades att utse Inge-Britt Lundin att utöver ordförande justera dagens protokoll

2 Val av justerare (utöver ordförande) Beslutades att utse Inge-Britt Lundin att utöver ordförande justera dagens protokoll 1 (5) - Funktionshindersrörelsen i samverkan! Justerat 2015-05-08 Protokoll för styrelsen 2015-04-15 Närvarande: Lena Ringstedt, ordförande Inge-Britt Lundin, 1:a vice ordförande Lennart Håwestam, 2:a

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte 2013-06-05, Svensk Förening för Hematologi (telefon)

Protokoll för styrelsemöte 2013-06-05, Svensk Förening för Hematologi (telefon) Protokoll för styrelsemöte 2013-06-05, Svensk Förening för Hematologi (telefon) Närvarande: Jan Samuelsson (Ordf), Maria Liljeholm (Sekr), Per Axelsson (skattmästare), Anna Eriksson (ST-ledamot), Maria

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED HALLANDS LÄKARFÖRENINGS STYRELSE 2008-10-27

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED HALLANDS LÄKARFÖRENINGS STYRELSE 2008-10-27 PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED HALLANDS LÄKARFÖRENINGS STYRELSE 2008-10-27 Deltagare: Anders Åkvist Per Meijer Fredrik Åberg Caroline Williamsson Ulla-Britt Björkman Elsa Andersson Kansli Eva Simfors Adjungerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Tid: måndag 4 juni Plats: FSAstuds nätbaserade rum på Adobe Connect PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Helena Isacson Adina Cederblad Åsa Diös Ellemo Frida Bergman

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 16 januari 2012 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Kallade ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Mats Larsson

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson.

Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson. Sid 1 (3) Protokoll från Styrelsemöte i Skyrev Närvarande: Adjungerade: Plats: Göran Johansson, Lennart Ledin (ordförande), Lena Joelsson och Lars Blomberg (v ordförande). Bo Andersson, Anita Lundgren

Läs mer

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Protokoll vid ordinarie föreningsmöte(årsmöte) Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Årsmötets dagordning: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD.

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD. Innehållsförteckning Allmänt Styrelsens arbete 1. Styrelsens sammansättning 2. Styrelsens uppgifter 3. Ordförandens och vice ordförandens uppgifter 4. Kassörens uppgifter 5. Sekreterarens uppgifter 6.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet ARASLÖVS GOLFKLUBB 2013-12-01 Sida 1 (5) Tid: 2013-12-10 kl 18.00 Plats Araslövs GK Deltagare: Styrelsen Initialer Närvarande Åsa Melkersson ÅM X Tore Bergman TB X Camilla Breitenfellner CB X Markus Brånemo

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Svante Pettersson Avdelningen för politik och profession Bakgrund Uppdrag från SLF:s fullmäktige

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01 Deltagare: Lena Ekelius, ordf. Christian Öhrn Emma Spak Johan Zelano (via Skype), 4-7, 12, 14 & 16 c, e-f Förhinder: Saman Saidi Åsa Bratt

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 26.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2009-03-23 Närvaro: Lars Ödlund, Barbro Collin, Olle Carlson, Hans-Gunnar Leytman, Kerstin Nilsson, Anita

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 PROTOKOLL 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr 9 2014 Tisdag den 11 november 2014 Plats: BF City Göteborg Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita Brimstad, KC

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5 Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby Sida 1 av 5 Närvarande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Björn Ekedahl Ingrid Grundström Janet Johansson

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte Protokoll styrelsemöte Styrelsemöte för DSF Sverige 20160205 06 på Vårdförbundet Uppsala Närvarande 5/2: Annika Wall, Eva Stålhammar, Inger Mannebäck, Kristina Hesslund, Maria Larm, Nina Rolf, Em. även

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN Nationella Kvalitetsregister 2016-01-21 Ärende nr 1 Bilaga 1 PROTOKOLL BESLUTSGRUPPSMÖTE 2016-01-21 NÄRVARANDE Henrik Almkvist, (Ordf.) Stockholms läns landsting Måns Belfrage,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2007 11 05 5.1 Mötets öppnande Närvaro: Tina Kauppinen, Barbro Collin, Olle Carlsson, Pia Axelsson, Adjungerad jaktansvarig

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen. Lisa Hagström E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll AU 13 juli Närvarande: Ansa Eneroth Åsa Frostfeldt Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Lisa Hagström Petra Tötterman Andorff Birgitta Lorentzi 0 Runda

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin, Osaby Herrgård, den 6-7 november 2008

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin, Osaby Herrgård, den 6-7 november 2008 Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin, Osaby Herrgård, den 6-7 november 2008 Närvarande: Annika Eklund-Grönberg, ordförande Eva Jaktlund jörn Nilsson Mats Rydberg Frånvarande:

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Föreningssymposium Lära för livet håller du dig á jour

Föreningssymposium Lära för livet håller du dig á jour Föreningssymposium Lära för livet håller du dig á jour Modell för kontinuerlig professionell kompetensutveckling Policydokument från Svenska Läkaresällskapet Kerstin Nilsson Kontinuerlig professionell

Läs mer

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet.

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2014 11 13 Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Eva Wiklund, Linnea Pettersson, Birgitta Pettersson. Frånvaro: AnnSofie Öhman, Bert

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

S2009/9762/HS. Remissinstanserna

S2009/9762/HS. Remissinstanserna Remiss 2009-12-10 S2009/9762/HS Socialdepartementet Remissinstanserna Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården I mars 2009 beslutade statsrådet Göran Hägglund att inrätta en

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Östersund 2014-02-06 2014-02-07. Närvarande: Gunilla Karlbom,Ola Svensson, Christer Antman, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,Magnus

Läs mer

5 Anmälan övriga frågor Rural meeting Rumänien. 2nd EURIPA Rural Health Forum in Romania May 12th to 15th.

5 Anmälan övriga frågor Rural meeting Rumänien. 2nd EURIPA Rural Health Forum in Romania May 12th to 15th. Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 11/2010 2010-11-24 Tid: Tisdagen den 24 november 2010 kl. 16.00 17.10 Plats: Närvarande: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn till del av

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet, Stockholm. 1 Ordförande Göran Günther öppnade mötet.

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet, Stockholm. 1 Ordförande Göran Günther öppnade mötet. PROTOKOLL Organ Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen Tid 2015-03-27 09.30-17.00 Plats Närvarande Svenska Läkaresällskapet, Stockholm Göran Günther ordf. Kristina Cardell Anna-Karin Lindgren Camilla

Läs mer

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro Riktlinjer för Klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro Denna folder utgör ett utdrag ur sjukhusledningsbeslut 110309 Riktlinjer för klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING

PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING Tid 10 oktober, 2003 Plats: Närvarande: Svenska Läkarsällskapet Stockholm Bo Nordenskjöld Gunnar Westman Anna Jonsson Hans Svensson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 16 december 2014. Plats: Försäkringskassan Skövde, i de nya lokalerna

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 16 december 2014. Plats: Försäkringskassan Skövde, i de nya lokalerna 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr10 2014 Tisdag den 16 december 2014 Plats: Försäkringskassan Skövde, i de nya lokalerna Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08 12.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Kerstin Nilsson, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 3-2011 Fört vid möte i 2011-01-28 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen fr o m 8 Kristina Savhed Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth, närvarade ej under 4 Mehrdad

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Distriktsläkarföreningens styrelsemöte

Protokoll fört vid Svenska Distriktsläkarföreningens styrelsemöte Protokoll fört vid Svenska Distriktsläkarföreningens styrelsemöte 2013-05-22 Närvarande: Övriga: Ove Andersson (OA) Britt Bergström (BB) Anders Nilsson (AN) Daniel Mella (DM) Christer Olofsson (CO) Anna

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 9 Styrelsemöte. Sammanträdesdatum 2013-12-20. tom 87

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 9 Styrelsemöte. Sammanträdesdatum 2013-12-20. tom 87 Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 9 Plats och tid: Kommunhuset - Regnaren, Finspång kl. 08.30 - Beslutande: Ulrika Jeansson (s) Finspångs kommun Anna Creutz, (c) Landstinget

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 2/2011 2011-02-07 Tid: Måndagen den 7 februari 2011 kl. 16.00 17.15 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun 1 (6) RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentet gäller för HSF Innehållsförteckning Specialiseringstjänstgöring (ST)...2 Bakgrund...2 Behov av ST på Gotland...2 Målsättning för ST-utbildning

Läs mer

Gör din röst hörd! KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Norrköping oktober

Gör din röst hörd! KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Norrköping oktober Gör din röst hörd! KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Norrköping 20-22 oktober 2017 1 Gör din röst hörd! Det är här ett material för att förenkla arbetet med att lämna förslag till KFUM Sveriges Riksombudsmöte.

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Valdes Gunnar Pettersson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Valdes Gunnar Pettersson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Svenska Stövarklubben Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3-2016 Sammanträdestid och plats, 2016-04-28, kl 19.00, telefonmöte. Närvarande: Freddy Kjellström, ordförande, Owe Karlsson, Carina Adolfsson,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde

Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde FS Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde Närvarande: Förbundsstyrelsen: Anders Wahlberg (ordförande) Ulrika Sharifi (1:e vice ordförande) Elinor Schad (2:e vice ordförande) Magnus Rydén (ledamot)

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/6 SKK/UK nr 1-2017 1-21 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 2 februari 2017. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf),

Läs mer