Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den maj 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010"

Transkript

1 Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den maj 2010 Närvarande: va Jaktlund Mats Rydberg Karin Träff Nordström Sara Holmberg Ulf Peber Jana Risk Lars Henrikson ertil Hagström (ej 22G) Madelene Andersson (endast 21 och 23 via telefon) Adjungerade: Mats auer, V Svenska Läkaresällskapet ( 22G) Åsa Andersson, kanslichef Svensk Sjuksköterskeförening ( 22G) Margareta Kristiansson, prof socialmedicin, Linköping ( 22G) Ulf Haglund, prof kirurgi, Uppsala ( 22G) Lars Lundblad, Medahuset ( 34) Olle Lundblad, Mediahuset ( 34) Kjell Sundin, SFAM Västernorrland ( 29) Åke Kihlberg, SFAM Örebro/Värmland ( 29) Jonas Sjögreen, SFAM Västmanland ( 29) Per Sundberg, SFAM Södra Stockholm ( 29) Ulf klund, SFAM Stockholm ( 29) Maria Liliequist, SFAM Västervik ( 29) Nicke Rohde, SFAM alarna ( 29) Hans randström, SFAM Gotland ( 29) Kristina Seling, SFAM Jämtland ( 29) Heléne Swärd 20 Mötets öppnande Fastställande av dagordning va öppnade mötet och dagordningen fastställdes med tillägg 26F ekonomiska placeringar. Sara utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 21 Föregående protokoll, utförda uppdrag Protokoll justerades och lades till handlingarna. Frågor som kvarstår: 1. Madelene och Lars fortsätter tänket kring standars för handledare och studierektorer. 2. Karin håller i samordning av bevakning av landets olika vårdvalsmodeller. 3. va meddelar Gösta liasson om fortsatt arbetsgång avseende fortbildningsdokumentet, se 3 föregående protokoll. 22 Styrelsens arbete A Kortsiktiga mål Frågan bordlägges till september. va formulerar om efter mötet med lokalordföranden. Ändring av bokf år / Flytt av höstmötet - Planering av fullmäktigemötet 13 okt 1. Norrbotten har erbjudit sig att arrangera höstmötet 2011, vilket styrelsen bifaller. va meddelar Meta Wiborgh. 2. Styrelsen prel positiva till föreslagna stadgeändringar avseende ändring av räkenskapsår till obrutet sådant samt att man anses ha utträtt ur föreningen om man inte betalat medlemsavgift trots påminnelse. Karin tar fram förslag till septembermötet.

2 3. Heléne, Sara och Mats ansvarar för att processen går vidare med rekrytering av programkommitté samt lokalt förankrad organisationskommitté. 4. va kommunicerar med xamenskansliet om planering av examen vid en ev flytt av höstmötet till ett vårmöte (allmänmedicinsk kongress) våren eslut om att ev flytta mötet tas vid styrelsemötet i september efter att det ytterligare processats med råd och lokalföreningar. 6. Motioner och förslag till stadgeändringar ska vara inlämnade till styrelsen senast 13 augusti och styrelsen tar ställning vid mötet den 10 september. 7. eslutades att successivt ändra faktureringsrutiner så att fakturering sker januari-december. Valberedningens arbete/förslag Madelene, Jana och Lars har meddelat valberedningen att de lämnar styrelsen i samband med fullmäktige i oktober. Styrelsen har behov av medlemmar med följande kompetens/egenskaper: - mediakompetens (pressansvarig) - ST-läkare - kompetens i kvalitetsregisterfrågan - geografisk tillhörighet i Stockholm och Norra Norrland va kommunicerar detta med valberedningen (Ulf Måwe). Karin och ertil tar fram förslag till arbetsordning för styrelsens medlemmar inkl remisspolicyn till mötet i september. F LF:s brev om den allmänmedicinska kärnan. Styrelsen enig i att det inte finns behov av att ytterliga definiera vårt svårdefinierade uppdrag som allmänläkare och att det är viktigt med ett fortsatt och gärna intensifierat samarbete med LF. SFAM i media: 1. Mediastrategin som togs fram av Westanders för ett år sedan har ännu inte hunnit implementeras. Pressrummet används ännu inte på det sätt som är tänkt. 2. Någon ur styrelsen behöver vara pressansvarig och tillsammans med chefredaktören för Allmänmedicin bevaka media, vara mer proaktiv i debatten samt vara råd och nätverk behjälplig i att skriva pressmeddelanden. 3. Madelene tar på sig ansvaret att, tillsammans med va och Sophia arlsson (chefredaktör för Allmänmedicin) ta fram en arbetsbeskrivning för pressansvarig senast 31/5. Rutiner vid remissvar testas och utvärderas efter 6 månader 1. Heléne skickar alla remisser till va. 2. va sållar bort remisser som inte ska besvaras och besvarar de som utan tvekan kan bifallas vid tvekan konsulterar hon någon/några ur styrelsen 3. va ger uppdrag till 2-3 personer ur styrelsen att besvara remiss med en person ansvarig för att skriva svaret 4. eadline för svar senast två veckor innan svaret ska skickas svarsinstansen under dessa två veckor har samtliga i styrelsen möjlighet att påverka svaret G Nationella Kvalitetsregister. Möte med Göran Stjernstedt m fl på SKL den 20/5. SFAM representeras av va Jaktlund och va Arvidsson. iskussion i styrelsen följdes av möte med ledamöter ur Nationella beslutsgruppen för kvalitetsregister (se adj). Sammanfattning av detta möte: 1. SKL söker namn på allmänläkare som kan vara projektledare för utredning om ett framtida kvalitetsregister för primärvård. SFAM återkommer med förslag på namn. va kontrollerar tidsramen för detta med Mats auer. Alla överens om att ett primärvårdsregister förutsätter automatisk överföring av data från journalsystemen. 2. Fammi gjorde ett underlag omfattande alla professioner i primärvården hur tillskapas resurser att fortsätta det arbetet? Ryms det inom ovan nämnda utredning?

3 3. SFAM behöver hjälp att hitta alternativ finansiering för utvecklings av pvkvalitet.se, som inte passar in i mallen för nationellt kvalitetsregister. Ledamöterna ur beslutsgruppen tog med sig frågan. 4. Finns möjligheter att tillskapa resurser till SFAM för att föreningen ska kunna fördjupa sitt arbete? va håller frågan levande via Mats auer. 5. Viktigt med fortsatt dialog, som mellan möten i första hand hålls mellan va och Mats auer. H Möte med LFs styrelse 26 maj kl Styrelsen representeras av va, Karin och Lars. 23 IPULS /SPUR Konsekvenser av sammanslagningen. Madelene, Lars och Ulf informerar om förslaget att låta SPUR gå in i IPULS. Motivet till detta är främst att förenkla organisation och administration. Styrelsen uttrycker oro för SKL:s dubbla roller att sitta i styrelsen för det organ som ska granska egen verksamhet. va kommunicerar detta med Margareta Troein Töllborn på SLS och Madelene med ritt ergström, allmänläkarrepresentant i SPURX. 24 Kansliet mm Heléne informerar om aktiviteter under planering (höstmötet i Åre, ST-dagar i Växjö april 2011, Mötet i hemmet, kvalitetsdag 11/11). tt tiotal nya medlemmar har tillkommit efter utskick till LF:s medlemmar, alla har ännu inte fått utskicket. Styrelsen ålades att tänka till om andra möjligheter att rekrytera nya medlemmar. 25 Hemsidan Hemsidan har blivit betydligt bättre och mer lättnavigerad. 26 konomi A Läget. Läget ser just nu bra ut. Prognosen pekar på ett litet överskott för verksamhetsåret. F SFAMs policy om sponsring av SFAM-arrangemang: mailfråga från ST-rådet. SFAM har en policy som följer avtalen med LiF. tt ev överskott från ST-dagarna ska tillfalla SFAM. rsättning för SFAMs arbete i arbetsgrupper hos myndigheter etc. Styrelsen antar Ulfs förslag. Utvärdering om 6 månader. va informerar råd och lokalordförande. Policyn läggs ut på hemsidan. va och Heléne ansvarar för att bygga upp ett kompetenskartotek med hjälp av lokalföreningar och råd. Fråga från ST-rådet om kostnader för deltagande i Vasco da Gama. Policy finns sedan tidigare att ersätta en delegat med högst kr. eslutades att i det fall någon SFAM-medlem sitter i xecutive Group ersätts också denna med högst kr för resa och logi i samband med möten med denna grupp. Medlemsavgift till lokalföreningarna. Stora svårigheter för kansliet att administrera medlemsavgifter för lokalavdelningarna. Informerades om möjligheten för lokalföreningarna och råd/nätverk att söka medel för särskilda aktiviteter. ankbyte och placeringar. Ulf och Heléne informerar om att föreningen bytt bank från Nordea till S och att dessa två kommer att ha vars ett kreditkort med kreditgräns kr för att slippa ligga ute med pengar. Ulf redogjorde för placeringsmöjligheter i aktiefonder. Ulf tar fram ett aktuellt underlag till styrelsen inkl aktuell ränta på nuvarande riksgäldsplacering och beslut om placering tas via mejl.

4 27 Remisser, inkomna till SFAM A Svenska Läkaresällskapet: ättre vård och stöd för individen. Sveriges Läkarförbund: Regler för etablering av vårdgivare förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård (SOU 2009:84). Svenska Läkaresällskapet: Katastrofmedicinsk beredskap. Svenska Läkaresällskapet: okumentationskrav vid ansökan om godkännande för försäljning. j besvarad. Socialstyrelsen: Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. F Sveriges läkarförbund: Gemensam beredning gällande blanketter för lakarutlåtanden. G Svenska Läkaresällskapet/Justitiedep: Promemoria med utkast till lagrådsremiss (Ju2005/4619/L2).tt förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang. H Försäkringskassan: Gemensam beredning gällande blanketten FK 7263 Medicinskt underlag för bedömning av förmåga att arbeta vid sjukdom. I Socialstyrelsen: Planer inom vård och omsorg nr /2010 J Socialstyrelsen: egrepp och termer relevanta för socialtjänststatistik nr /2010. K Socialstyrelsen: egreppet vårdrelaterad infektion, dnr /2010. L Svenska Läkaresällskapet: Nya föreskrifter under miljöbalken (LVFS 2007:4). j besvarad. M Svenska Läkaresällskapet: Nya föreskrifter under miljöbalken (LVFS 2007:12). j besvarad. N Svenska Läkaresällskapet: Handbok om informationsskyldighet och patientinflytande. O Svenska Läkaresällskapet: Tillstånd för tillverkning på extremapotek. j besvarad. P Svenska Läkaresällskapet: estämmelser om sjukhusundantag. j besvarad. Q Svenska Läkaresällskapet: Utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. j besvarad. 28 Remisser, besvarade av SFAM A Svenska Läkaresällskapet: Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälsooch sjukvård. esvarad av va Jaktlund. Svenska Läkaresällskapet: Ändring av SLS riktlinjer om palliativ sedering. esvarad av Gunnar arlgren. Svenska Läkaresällskapet: ättre vård och stöd för individen. esvarad av Anna-Karin Svensson. Svenska Läkaresällskapet: Handbok om informationsskyldighet och patientinflytande. esvarad av va Jaktlund. Sveriges Läkarförbund: Försäkringskassans blanketter för läkarutlåtanden. esvarad av Karin Träff Nordström. F Sveriges Läkarförbund: Regler för etablering av vårdgivare förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård (SOU 2009:84). esvarad av Karin Träff Nordström och Mats Rydberg. G Försäkringskassan: Gemensam beredning gällande blanketten FK 7263 Medicinskt underlag för bedömning av förmåga att arbeta vid sjukdom. esvarad av Karin Träff Nordström. H Socialstyrelsen: Uppdatering av Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. esvarad av Jan Håkansson. I Svenska Läkaresällskapet: Katastrofmedicinsk beredskap. esvarad av ertil Hagström. J Svenska Läkaresällskapet: Promemoria med utkast till lagrådsremiss (Ju2005/4619/L2) tt förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang. esvarad av Lars Henrikson. K Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2010:xx) om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel mm. esvarad av va Jaktlund. L Socialstyrelsen: Planer inom vård och omsorg nr /2010. esvarad av Olle Staf. M Socialstyrelsen: egrepp och termer relevanta för socialtjänststatistik nr /2010. esvarad av Olle Staf. N Socialstyrelsen: egreppet vårdrelaterad infektion, dnr /2010. esvarad av Olle Staf. 29 Lokala kontakter A Höstmötet Jana informerar om arbetet. Programmet har lagts ut på hemsidan och det går att anmäla sig inom kort. Konstituerande styrelsemöte är planerat till torsdag morgon.

5 Möte med lokalföreningarna tisdag 18 maj. Sammanfattning av mötet: 1. Vårdvalet ser väldigt olika ut i landets olika delar och därmed förutsättningar för våra kärnfrågor fortbildning, utbildning o utveckling. Professionens påverkansmöjligheter skiljer sig också mycket åt. 2. et rapporterades om övervägande gott rekryteringsklimat till ST-läkartjänster och på många håll ett gott utbildningsklimat även om man också ser ökade svårigheter att avsätta tid till handledning efter införandet av Vårdval. 3. Styrelsen informerar om gårdagens möte med eslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister. Förslag: Medicinsk revision = kvalitetsbokslut använda pvkvalitet.se som underlag. 4. Information om tidsskriften och det tilltänkta nya avtalet. 5. Information om tilltänkt kompetenskartotek på kansliet samt ersättning för uppdrag åt myndigheter. 6. Information om att styrelsen bereder frågan om flytt av höstmötet till våren. Fortsatt kommunikation via mejl. SFAM Västervik: Protokoll årsmöte SFAM Jämtland: Protokoll årsmöte SFAM Stockholm: Verksamhetsberättelse för F SFAM Halland: Protokoll årsmöte Utbildning/fortbildning/kvalitetsfrågor A Granskning av Kursoktorns kurser. rev från Karin Ranstad. Karin Ranstad träffar Fortbildningsrådet i juni. Frågan bordlägges tills vidare. Gäster på måndag kl 11: Mats auer, Ulf Haglund, Margareta Kristenson, Åsa Andersson. Se punkt 22G. U-läkares möjligheter att få specialistkompetens i anmark. Styrelsen erhållit information via mejl från Annika klund-grönberg som är behörighetsansvarig inom allmänmedicin på Socialstyrelsen. Frågan hör hemma på departementsnivå men bevakas av föreningen. Frågan kommer upp på gemensamt möte med LF 26/5 (va, Karin o Lars) samt på nordiskt fackligt möte på Svalbard i augusti (Karin o Mats). Specialistutbildningen i föreningen. rev från ecilia Palmlund och Karin Vibe: Förfrågan ang uppfyllelse av delmål 19 och 20 i nya målbeskrivningen Region Skånes riktlinjer avseende vetenskapligt arbete och kvalitetsarbete under ST uppfyller, enligt styrelsens mening, inte Socialstyrelsens anvisningar och SFAMs målbeskrivning för ST. va svarar frågeställarna skriftligt. 31 SFAMs arbetsgrupper, råd och nätverk A ildande av Studierektorsråd va, Sara, Ulf och Mats fick uppdrag att se över råden och komma med förslag till ändrad rådssammansättning till mötet i september. Önskvärt är ett studierektorsråd där ev kompetensvärderingsrådet skulle kunna ingå. va kommunicerar med Ulf Måwe. iabetesnätverket läggs ner. Informatikrådet läggs ner. va kommunicerar med Olle Staf, som själv föreslagit detta. Ordförande i Fortbildningsrådet ordlägges till telefonmötet 14 juni.

6 32 Forskning Riksstämman har i år ett flertal symposier med allmänmedicinskt deltagande. 33 Internationellt A Rapport från möten i Köpenhamn (Nordiska federationen). ara ordförandemöte pga askmolnet. elvis telefonmöte. konomin är god. uract inget aktuellt att rapportera. hefred för Scandinavian Journal of Primary are avgår nästa år. Man ska annonsera efter ny redaktör. Styrelsen funderar på lämpliga namn. va lämnar uppdraget till Forskningsrådet. 34 Tidskrifterna A AM nr 3/2010 utkommer 23 juni, manusstopp nu!? (5 maj). Mats skrivit ledare. Möte med Sophia arlsson, chefredaktör var planerat till 18/5 men ställdes in med kort varsel. Lars och Olle Lundblad från Mediahuset informerade om det försämrade annonsläget vilket gör att tidningen inte går runt. Man föreslår att varje nummer ska ha två medicinska teman för att locka annonsörer från läkemedelsindustrin, vilka är de enda annonsörer som är aktuella. Två artiklar som är kopplade till dessa teman behöver då skrivas till varje nummer vi förfogar helt över innehållet. Om inget görs kommer Mediahuset att säga upp avtalet så att det tar slut till årsskiftet. Föreningen har inte råd att betala för tidningen. Styrelsen beslöt enigt att testa förslaget under va meddelar Mediahuset, efter att de skickat över avtalsförslag och påtalat vikten av att vi kan påverka vilka teman som blir aktuella. 35 Kontakter med andra föreningar och organisationer (Läkaresällskapet/Läkarförbundet/LF m fl) A Svenska Läkaresällskapet: Helene kström är föreslagen som pristagare till SLS Hippokrates-pris (för kännedom). Svenska Läkaresällskapet: Ulf Lindblad, Gbg, föreslås som ersättare efter Anders Håkansson i SLS Forskningsdelegationen (för kännedom). rsättare efter Anders Håkansson som medicinsk redaktör i Läkartidningen Malin André föreslagen, har ej gett besked. Fler förslag önskvärda. va kollar omfattningen av uppdraget och letar vidare. F G Förslag på experter inom multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Namnförslag lämnade tidigare av Sara. SU: Allmänläkare till projekt om läkemedelsbehandling vid psykos/schizofreni. Vi har inget förslag. va meddelar. Rapport från AT-kväll 25 mars. Lars rapporterar från en trevlig och positiv kväll. Nationella medicinsk-etiska riktlinjer förande hjärt-lungräddning. va meddelar att vi tackar nej. H Svenska Läkaresällskapet: Nominering av ledamöter till SLS nämnd Vetenskaplig sekr o två ledamöter ska ersättas. ertil o Sara tar fram förslag. Ska lämnas till SLS:s kansli senast 13 augusti. I Mötet i Hemmet (för kännedom).

7 36 Kommande styrelsemöten Telefonmöte 14 juni kl Fredag 10 september i Malmö (i samband med Framtidens läkare) november i Stockholmstrakten. 37 Mötets avslutande Ordförande förklarade mötet avslutat. Vid protokollet: Karin Träff Nordström Facklig sekreterare Justeras: Justeras: va Jaktlund Ordförande Sara Holmberg Vetenskaplig sekreterare