Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Bergendals kursgård den 7-8 december 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Bergendals kursgård den 7-8 december 2009"

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin ergendals kursgård den 7-8 december 2009 Närvarande: Eva Jaktlund Mats Rydberg Karin Träff Nordström Sara Holmberg Ulf Peber Madelene Andersson ertil Hagström Jana Risk Lars Henrikson Adjungerad: Heléne Swärd Att göra liksom ofärdiga saker som ska följas upp i kursivt 85 Mötets öppnande Fastställande av dagordning Ordförande förklarade mötet öppnat och dagordning fastställdes. 86 Föregående protokoll, utförda uppdrag A Protokoll Protokoll konstituerande möte Protokoll möte med redaktionen för AllmänMedicin. Protokollen hade skickats ut i förtid och lades till handlingarna. 87 Styrelsens arbete A eslut om kortsiktiga mål (inom 2 år) inom områdena forskning, utbildning och utveckling. eslut om följande åtgärder: - Eva kommunicerar till råden ett uppdrag att lämna in förslag på symposier till Riksstämman Eva kommunicerar till rådsordföranden och lokalordföranden de rutiner som utarbetats avseende pressmeddelanden och bifogar styrelsen tankar kring intensifiering av detta arbete - Styrelsen utgör strategigrupp med syfte att flytta höstmötet till våren från och med 2012 och i samband med detta byta namn till Allmänmedicinsk vetenskaplig kongress. Formellt beslut tas av fullmäktige 2010 då även frågan om flytt av fullmäktigemötet till våren samt övergång till obrutet verksamhetsår tas upp. Styrelsen utarbetar förslag till fullmäktige. å en kongress är ett större arrangemang beslöts att SFAM centralt tar på sig arrangemanget 2012 i samarbete med lokal SFAM-förening och allmänmedicinsk institution. Eva tar också kontakt med LF för att efterhöra om det fortfarande finns intresse för ett samarrangemang. - Madelene och Lars utarbetar förslag till arbetsgrupp med uppgift att utarbeta standards för handledar- och studierektorsfunktionerna - Eva kontaktar LF för samarbete kring fortbildningsfrågorna som till stor del är av facklig karaktär - Eva ansvarar för att det under våren 2010 anordnas ett ordförandemöte i syfte att förbättra nätverkande mellan lokalföreningarna detta i sin tur för att förbättra det lokala arbetet gentemot landstingen samt att öka det lokala engagemanget och förhoppningsvis därmed också medlemsantalet Långsiktiga mål frågan bordlades till nästa styrelsemöte. Kontaktpersoner till SFAMs råd och nätverk Förväntningar på kontaktperson i råd: - bör helst vara medlem i rådet, men förväntas inte vara aktivt arbetande - minnesanteckningar skickas till styrelsen Kontaktpersonerna kommunicerar detta till respektive råd. Forskningsrådet Sara Levnadsvanerådet Mats Utbildningsrådet Ulf Fortbildningsrådet Jana ST-rådet Madelene Kvalitetsrådet Karin

2 KVIST Lars Läkemedelsrådet ertil Informatikrådet Eva Hemsjukvårdsrådet Eva Eva är kontaktperson gentemot lokalordföranden med Karin som bisittare avseende utvecklingsfrågor. Frågan om kontaktpersoner gentemot nätverken bordlades till nästa styrelsemöte. E F Internationell kontaktperson i styrelsen eslöts att ordförande ska vara kontaktperson i internationella frågor. okumentet Uppföljning av primärvård i vårdvalssystem SFAM.Q har föreslagit revision av dokumentet via sin ordförande, Sven Engström. Eva distribuerar båda versionerna till styrelsen för vidare diskussion via mejl. ebatt om hyrläkare. Eva rapporterar om debatt i samband med Riksstämman. Kommunikation och debatt Madelene informerar om pressrummet på hemsidan. Hon och jörn Nilsson ansvarar för detta och talespersonerna ska godkänna pressmeddelanden innan de läggs ut på hemsidan och till Newsdesk, där journalister hittar pressmeddelandena. Eva och Mats är kontakt-personer för pressen. Pressrummet är en del av den mediastrategi som styrelsen tagit fram tillsammans med Westanders. En plattformsartikel håller på att skrivas, ännu ej klar. eslöts att: - Styrelsen arbetar vidare med plattformsartikeln. - Eva gör en kort sammanfattning av handlingsplanen för mediastrategin för att stärka varumärket allmänläkare - Mats och ertil gör ett utkast till artikel kring allmänläkaren som lösning på krisen i vården artikeln bearbetas sedan av styrelsen - Eva skriver tackbrev till Marcel Aponno, ST-läkare i Göteborg, som skrivit uppsatsen Allmänmedicin som varumärke - Använda pressrummet mer, t ex genom att lyfta fram allmänmedicinska avhandlingar eller andra nyheter tröskeln kan vara rätt låg - även om bara en bråkdel leder till artiklar syns SFAMs namn - I alla sammanhang använda orden allmänläkare, kompetens, helhetssyn, tillit, personligt engagemang i enlighet med handlingsplanen G H Kommunikationsmöjligheter inom styrelsen Heléne demonstrerar Projectplace ett webb-baserat verktyg för dokumenthantering. Ger stora fördelar då dokument i olika versioner förvaras på en plats, översikten blir tydligare och dokumentbearbetning lättare. eslöts att ge Heléne i uppdrag att köpa in programvaran till en kostnad av 5640 kr/år och meddela styrelsen lösenord så snart det är klart. Flytt av höstmötet till våren återremiss från fullmäktige Se 87A 88 IPULS A Prioritering av SK-kurser SFAM prioriterar ansökningar om SK-kurser på uppdrag av IPULS. eslöts att Madelene och Karin gör detta inför IPULS ny ledning Information om att IPULS fått en ny V, jörn-ove Ljung. eslöts att Eva pratar med Margareta Troein, nyvald ordförande för Svenska Läkaresällskapet för att den vägen försöka få IPULS att förbättra sin kvalitetsgranskning av kurserna. 89 Kansliet mm A Medlemsförändringar. Heléne redovisade medlemsförändringar. Läget Eva och Ulf författar ett brev som ska gå ut till medlemmarna tillsammans med nästa faktura, där vi informerar om den höjda medlemsavgiften. Heléne rapporterar att det mesta flyter på på kansliet. Johanna är föräldraledig till augusti. Lina är timanställd ca tim/vecka och har hittills avlastat Heléne så att hon hunnit ifatt med annat.

3 90 Hemsidan Jana får styrelsens uppdrag att bistå Karin Lindhagen i arbetet med hemsidan. Eva sammankallar till möte med Jana, Karin Lindhagen samt Madelene, såsom ansvarig för pressrummet för att där presentera styrelsens tankar kring förändringar av hemsidan. SFAM Nordvästra Skåne lyftes fram som ett gott exempel. 91 Ekonomi A Ulf informerar om läget, främst att styrelsen inte fått i uppdrag av fullmäktige att balansera budgeten utan att man antog en underskottsbudget. etta håller inte på sikt. Avtal med arbetsgivare om ersättning för styrelsearbete Information om vilka möjligheter som finns. eslöts att styrelseledamöterna i första hand ska försöka få ledighet med lön av sina arbetsgivare. Om inte detta är möjligt får man en timanställning av SFAM (för att undvika momsbeskattning) och är i samband med uppdrag/möten tjänstledig från ordinarie arbetsgivare utan lön. Avtal skrivs mellan arbetsgivare och SFAM, varje ledamot kontaktar Ulf för överenskommelse om hur man ska förfara i det enskilda fallet. Eva får samma ersättning som Annika och tar in den i sitt företag. Räknar med att arbeta 1½ dag/vecka, 46 veckor/år. Vad kan vi göra inför året som kommer för att öka intäkterna eslöts att - alla håller ögonen öppna för möjligheten att söka projektmedel från SLS, Folkhälsoinstitutet och andra intressenter. Eva kontaktar Margareta Troein på SLS. - Vi ska bli bättre på att ta betalt för våra tjänster. Ulf och Heléne utarbetar förslag på policy för externa uppdrag i SFAMs namn, där tanken är att SFAM debiterar uppdragsgivaren och den som utför uppdraget får sin ersättning från SFAM - inte ta in annonser på hemsidan - Arbeta för att öka medlemsantalet, främst genom att främja lokalt engagemang via lokalordföranden Eva och Karin ansvarar för detta - Eva kontaktar Ulf Måwe för att diskutera prissättning av Mitt-i-ST och Specialistexamen. Ulf räknar på kostnaden för kansliets administration så att avgifterna täcker de faktiska kostnaderna. - Placering av våra medel Ulf tar fram olika alternativ för bättre investering av våra medel. E Överskott från konferensen om Whiplash (31626kr inbet till SFAM ) För kännedom. F Överskott från konferensen Mötet i Hemmet 2009 För kännedom ett överskott till SFAM på ca kr. G H I Årskort på SJ för ordförande eslöts att ordförande under ett halvår ser hur mycket hon reser och att styrelsen därefter tar ställning till om det blir billigare med ett årskort på SJ (kostnad kr). Styrelsen gav sitt godkännande till att ordförande åker nattåg, 1 klass, i stället för att anlända till mötet kvällen innan med medföljande hotellkostnad. Överenskommelse om köp av kanslitjänster från Norrbottens läkarförening eslöts att kansliet tar över det administrativa arbetet kring Specialistexamen (Lina) och att vi under 2010 bara köper tjänster för hanteringen av Mitt-i ST till en kostnad av 6000 kr/mån. Inköp av programvaror till kansliet eslöts att Heléne kan köpa in uppgradering av ekonomihanteringsprogrammet (Mamut) till en kostnad av ca kr inkl moms, samt att vi tecknar en trepartslösning avseende bankgiro till en kostnad av ca kr inkl moms. 92 Remisser, inkomna till SFAM A Svenska Läkaresällskapet: Allvarlig brottslighet som hinder att genomgå högskoleutbildning (Svar senast ) Ulf tar med frågan till Utbildningsrådet som får i uppdrag att skriva förslag på remissvar.

4 E F Sv Läkaresällskapet/Socialstyrelsen: Fosterdiagnostik. esvaras ej Sv Läkaresällskapet/TLV: Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel. esvaras ej Sv Läkaresällskapet/Läkemedelsverket: Föreskrifter om blodverksamhet. esvaras ej Sv Läkaresällskapet/Läkemedelsverket: Förskrivning vissa livsmedel. esvaras ej. Sv Läkaresällskapet/Finansdep: Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning (Svar senast ). esvaras ej. 93 Remisser, besvarade av SFAM A Socialdemokraterna i riksdagen Rapport om nationell kvalitetscertifiering besvarad av Annika Eklund-Grönberg. Svenska Läkaresällskapet: Märkning och bipacksedlar för läkemedel, besvarad av Eva Jaktlund. Sveriges läkarförbund: Kvalitetssäkrad fortbildning för alla specialistläkare ett fortbildningsprogram, besvarad av Anna-Karin Svensson. 94 Lokala kontakter Protokoll SFAM Halland. 95 Utbildning/fortbildning/kvalitetsfrågor SPUREX: Åke Kihlberg har tackat ja till att efterträda Gösta Eliasson. För kännedom. 96 SFAMs arbetsgrupper, råd och nätverk A Forskningsrådets mötesanteckningar juni och nov för kännedom. Levnadsvaneråd Mats redogjorde för senaste nytt i frågan om SFAM ska inrätta ett Råd för levnadsvanefrågor. Lång diskussion följde. eslöts att inrätta ett Råd för levnadsvanefrågor. Mats Rydberg utses som representant för styrelsen. Lars Jerdén utses till ordförande. Sara Holmberg reserverade sig mot beslutet. Styrelsen ger rådet i uppdrag att utarbeta en svensk version av NFA (Norsk forening for allmennmedisin):s policydokument Forebyggende helsearbeid. 97 Forskning Förslag till ledamöter i elegationen för den Medicinska riksstämman Internationellt A Nordisk representant i WONA Europas styrelse Meta Wiborgh har meddelat att hon inte ställer upp för omval. Eva tar kontakt med de nordiska systerföreningarna för att inventera möjliga kandidater. Ny EURAT representant Eva de Fine Licht. För kännedom. Norsk legehandbok för kännedom. Wonca Europa: all for nominations - Wonca Europe Executive board Frågan bordlägges då ingen hitter mejlet med förutsättningarna Eva och Heléne kollar upp och återkommer till styrelsen. 99 Tidskrifterna Ny redaktör/chefredaktör till AllmänMedicin. Eva ska den 16 december ha ett möte med tre av redaktörerna för AllmänMedicin samt Sophia arlsson, som är tilltänkt som skrivande chefredaktör för tidsskriften. 100 Kontakter med andra föreningar och organisationer (Läkaresällskapet/Läkarförbundet/LF m fl) A Fråga från NK, Anna erglund ang representant till referensgrupp ang anamnesprojektet. Förslag: Viktora Tiger och Elisabet Tönnesen. Heléne vidarebefordrar förslagen. LFs fackliga seminarium: Eva rapporterade. Socialstyrelsen: Synpunkter på PSA-broschyr: eslöts att skicka ertils förslag enligt mejl som remissvar.

5 E F G H I Stockholms läns landsting, Janusredaktionen: Kontaktperson för Läkemedel & fosterskador. eslöts att inte utse någon kontaktperson. Svenska Läkaresällskapets Utbildningsdelegation: Ersättare efter Annika Eklund- Grönberg. eslöts att utse Ulf Peber. Eva kommunicerar med Margareta Troein om ersättning för förlorad arbetsinkomst. Om det inte löser sig står SFAM för ersättningen. Samarbete med Svensk Ortopedisk förening (Eva) Eva har blivit kontaktad av Olle Svensson samt ordförande för Svensk Ortopedisk förening som önskat samarbete, till exempel genom ömsesidigt deltagande vid föreningarnas årliga medlemsmöten. Styrelsen är positiv till detta. Jana tar kontakt inför höstmötet i Åre Eva förmedlar kontakt även till aniel äck i ST-rådet. IT och medicinteknik (RLIM) Läkarförbundet har ett Råd för Läkemedel, IT och medicinteknik. IngMarie Skoglund har suttit som representant för SFAM. Ingen återrapportering har skett. Eva kontaktar IngMarie för information. Förslag av allmänmedicinare till Svenska Läkaresällskapets valberedning Eva tar med frågan till Forskningsrådets nästa möte. Nationella medicinska indikationer Sara rapporterar från arbetet med Nationella medicinska indikationer som pågår som pilotprojekt. Tanken är att man ska enas om indikationer till de vanligaste undersökningarna/behandlingarna, t ex tonsillektomi. J Sveriges läkarförbund: Konsultläkare Ulf Eklund utsedd. K L M N O P Q Socialdepartementet: Inbjudan hearing missbruksvården (både från departementet direkt och från SLS). A-K S utsedd att representera Svenska Läkaresällskapet. AE-G medverkat i P1 Kropp & själ ang sjukdomsbloggar. Mail från Kjell L - nya ordf ställningstagande till Kliniska riktlinjer; Att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter som behandlas med antipsykotisk medicinering. Svenska Läkaresällskapets IT-kommitté: SFAMs kontaktperson Olle Staf. Malin André har fått styrelsens mandat att fortsätta kontakterna med elegationen för samverkan. SU sex representanter till arbetsgrupper rörande psykiatri-patienter i kommun, primärvård och psykiatrin. Inbjudan till möte om Nationellt vårdprogram i Palliativ vård. R SKL: Inbjudan till träff med yrkesföreningar "Modellområden för barn och ungas psykiska hälsa 14 oktober vi avstod från att delta - inbjudan kom för sent. S AEG informerade om kvalitetsdokumentet på SKLs PV-forum T U V X Y Z Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation: SFAMs förslag AEG och hh. Arbetsgrupp för P. Sveriges läkarförbund: Ledarskapsprojekt hef i vården. Lex Maria gällande lungemboli. Frågorna angående ansökningar om specialistkompetens i allmänmedicin från läkare utbildade utom Norden men inom EU. Svenska Läkaresällskapet: Inbjudan att föreslå mottagare av King Faisals pris i Stam ell Therapy : vi avstår att föreslå någon enligt mailväxling.

6 101 Kommande styrelsemöten Eva stämmer av med LF och andra ev samarbetspartners när det gäller möten och återkommer via mejl med förslag inom kort. 102 Mötets avslutande Ordförande förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justeras Karin Träff Nordström Facklig sekr Eva Jaktlund Ordförande

Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010

Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010 Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010 Närvarande: va Jaktlund Mats Rydberg Karin Träff Nordström Sara Holmberg Ulf Peber Jana Risk Lars Henrikson ertil Hagström

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av primärvården

Läs mer

Skriv i AllmänMedicin! Innehåll 2 2012. 35 Kongressen Allmänläkare: våga leda! Karin Träff Nordström

Skriv i AllmänMedicin! Innehåll 2 2012. 35 Kongressen Allmänläkare: våga leda! Karin Träff Nordström Innehåll 2 2012 3 Ledare Allmänläkare och SFAM Karin Träff Nordström 5 Chefredaktörsruta Nu gäller det! Ingrid Eckerman 6 SFAM informerar Fullmäktigemötet 2012 Ingrid Eckerman 8 Klinisk praxis Om kolorektal

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening Tid: 25 september 2009-10-11 Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm Deltagande: Icke deltagande: Elisabet Lidbrink Sara Kinhult Henrik

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås 1. Mötets öppnande: Mötet öppnades av Magnus A. 2. Mötesordförande: Magnus Andersson valdes 3. Mötessekreterare: Gunnar Andsberg valdes 4. Justeringspersoner tillika rösträknare: Ingela Nilsson Remahl

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa Frisell

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet

nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Ledare Nya närsjukvårdsmodeller och ansvarsutredningens förslag om fast läkarkontakt kräver fler distriktsläkare! Nu

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer