Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av primärvården i Sverige på ett sätt som stärker vård på lika villkor, en vård som styrs så att behov går före efterfrågan, hög kontinuitet, stärkt patientmakt, bra samarbete mellan olika yrkeskategorier, vårdgivare och andra aktörer, utformning av ersättningssystem så att de stödjer ovanstående, allmänläkares lust att vara med i föreningen, utbildning, fortbildning och forskning inom allmänmedicin. Vägen dit dialog, ett steg i taget Styrelsen är övertygad om att föreningen får bäst möjlighet att påverka utvecklingen genom dialog med övriga aktörer i hälso- och sjukvården. Det gäller såväl med företrädare för andra yrkesgrupper som med patientföreningar, pensionärsföreningar, myndigheter, politiker, tjänstemän, tankesmedjor och andra. Allas kompetenser behövs för att klara de utmaningar hälso- och sjukvården står inför. Förutsättningarna förändras över tid, inte minst med tanke på det stundande valet i höst. Ett pragmatiskt förhållningssätt i kombination med en helhetssyn gör oss trovärdiga i det offentliga samtalet och gör att vi blir lyssnade till. Styrelsens arbetssätt Styrelsen har utarbetat ett arbetssätt med täta telefon-/webmöten vilket möjliggjort ett högt tempo i många parallella processer och snabb hantering av enklare frågor. De längre mötena har därför getts större möjlighet till djupare diskussioner. Chefredaktören har som adjungerad deltagit vid nästan alla möten för att få insyn i styrelsens arbete och möjlighet att ge synpunkter. Vi har också, för att bredda synsättet, bjudit in rådsordföranden och andra nyckelpersoner till våra möten. Vi ser ett behov av ytterligare styrelseledamöter för att än mer kunna bredda arbetet samt för att säkerställa den framtida kontinuiteten och återväxten.

2 Utmaningar - Svensk allmänmedicin befinner sig sedan många år i bakvattnet av ett sjukvårdssystem byggt kring sjukhusen och dess specialiteter. Andelen allmänläkare i läkarkåren är oförändrat låg trots att ett allt större uppdrag. Vakansläget är kritiskt i många landsting och vården därför inte jämlik över landet. Vårdvalssystemen i primärvården skiljer sig åt mellan olika landsting vilket försvårar en generell diskussion kring lämpliga förbättringar. - I vissa landsting har till exempel vårdvalsreformen inneburit en satsning på primärvård och en större möjlighet för allmänläkare att i egen regi bedriva vård med hög kontinuitet och stor anpassning till den listade befolkningens behov. I andra landsting har en urholkning skett av primärvårdens resurser och ett alltför ensidigt ekonomiskt tänkande har gått ut över vårdens kvalitet. Ledarskapet, såväl på landstingsnivå som på den enskilda vårdcentralen, spelar också roll för hur väl man kan bedriva vård utifrån patienternas behov. Andelen läkarchefer fortsätter att sjunka på de flesta håll. - ST i allmänmedicin bedrivs fortfarande alltför ofta utifrån sjukhusens villkor och möjligheterna till sidotjänstgöring styr tjänstgöringen på vårdcentral på bekostnad av möjligheten till träning i allmänmedicinskt arbetssätt med egen lista. - Allmänmedicinsk forskning har ytterligare tappat mark sedan vårdvalsreformen då förutsättningarna för allmänläkare att forska försämrats. Samarbetet mellan de allmänmedicinska institutionerna behöver stärkas, och mer forskning ske patientnära i primärvården. - Trots en större synlighet i media och ökade påverkansmöjligheter är medlemsantalet långsamt sjunkande. För ST-läkare har medlemsantalet stigit markant under 2013 medan antalet specialister som är medlemmar fortsätter att sjunka. En djupare analys av skälen till förändringarna behöver göras. Medlemsantalet är viktigt då en hög anslutning av medlemmar ger föreningen större legitimitet samt för att säkerställa fortsatt drift av kansliet, utgivning av AllmänMedicin samt för ett professionellt arbete i föreningen. - SFAM som förening har dock under de senaste åren blivit en allt starkare röst i utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvården. Påverkan av utformandet av regeringens nationella strategi för förbättrad vård av personer med kronisk sjukdom, den så kallade kronikerstrategin, är ett exempel på detta. Företrädare för föreningen blir i stigande grad inbjudna till debatter och seminarier och media hör av sig för att efterhöra allmänläkarnas åsikter i olika frågor. Vi ser därför nu en bättre möjlighet att få gehör för vår ståndpunkt i olika frågor.

3 Detta har redan hänt 2014 Utredning Fortbildning för allmänläkare SFAM publicerade den 28 januari den utredning som Gösta Eliasson, ordförande i SFAMs fortbildningsråd, gjort på styrelsens uppdrag avseende fortbildning för allmänläkare. I den föreslår han en fortbildningsmodul i tre delar: uppföljning, support och katalogdel. Medel ur handlingsplan för kronikerstrategin SFAM erhöll i mars 2,2 miljoner kronor för att förverkliga satsningen på fortbildningsmodul för strukturerad fortbildning för specialister i allmänmedicin i enlighet med utredningens förslag. 2,9 miljoner finns vikta för SFAM för att fullfölja projektet Rekrytering av fortbildningschef Eva Norell tillträder som fortbildningschef i SFAM den 16 maj. Hon kommer närmast från Studentlitteratur där hon är verksamhetsansvarig för allmänmedicin.se. Eva har ett sedan många år väl upparbetat nätverk inom allmänmedicinen och har stor erfarenhet inom utveckling, projektledning och marknadsföring, under senare år med fokus på fortbildningstjänster för allmänläkare. Rekrytering av projektansvarig för uppföljningsdel Gösta Eliasson har av styrelsen fått uppdraget att göra förprojektering inför Eva Norells tillträdande och därefter för att ta fram uppföljningsdelen inom fortbildningsmodulen. Rekrytering av ytterligare medarbetare till projektet påbörjas efter att Eva Norell har tillträtt. Utskick från socialministern och ordförande i SFAM Sista veckan i februari gjorde socialdepartementet ett utskick till landets alla vårdcentralschefer och landstingsdirektörer för att påtala primärvårdens viktiga roll i vården av patienter med kronisk sjukdom. I breven påtalades också att SFAMs roll i den pågående kronikersatsningen är att bevaka att satsningen i stort och de fortbildningsaktiviteter som görs inom satsningens ram har ett allmänmedicinskt fokus. Lansering av ny hemsida Den 25 februari lanserades SFAMs nya hemsida för att med moderna lösningar erbjuda fler utvecklingsmöjligheter och användningsområden för hemsidan. En bättre lösning för kommunikation mellan sidan och kansliets medlems- och fakturasystem Mamut behövdes för att minska onödigt arbete för kansliet vid kursanmälningar med mera. Tidskriften AllmänMedicin behövde även en plattform för att gradvis kunna övergå till en elektronisk tidskrift. I samband med uppdateringen omarbetades strukturen på hemsidan för att göra den mer anpassad till olika besökare (både aktiva medlemmar som ofta är på sidan och vet vad de söker och passiva medlemmar och andra "sällanbesökare" som inte känner till SFAMs struktur). Råd, nätverk och lokalföreningar har möjlighet att ha egna sidor med egen administration inom den nya sidan.

4 Policydokument för ersättningssystem Styrelsen fick i uppdrag av fullmäktige 2013 att arbeta för att ta fram ett Policydokument för ersättningssystem som främjar god kvalitet i vården. Efter att ha gjort ett första internt arbete i styrelsen inhämtades synpunkter från råd och lokalföreningar. En sammanställning gjordes inför ett möte med företrädare för råden i januari Styrelsens utkast till policydokument har därefter åter lämnats till råden för synpunkter och vi en första version av policydokumentet kommer att presenteras vid ett seminarium vid kongressen i maj. Fokusområden Kompetens Fortbildningsmodulen Fortsatt arbete utifrån utredningen om Fortbildning för allmänläkare och det projekt som SFAM erhållit statliga medel för. Recertifiering Om fullmäktige bifaller motionen om recertifiering kommer SFAM att arbeta för att socialdepartementet ska utreda frågan om obligatorisk recertifiering för legitimerad personal. Vi ser då fortbildningsmodulens uppföljningsdel som den självklara grunden för en recertifiering. Forskning i allmänmedicin Inför kongressen i Stockholm bjöds samtliga professorer i allmänmedicin in och några deltog vid mötet. Arbetet med att stärka kopplingen mellan SFAM och institutionerna behöver stärkas ytterligare. Vi noterar med glädje att personer med anknytning till allmänmedicinska institutioner finns bland kandidaterna till SFAMs styrelse. ST på vårdcentral Arbetet med att stärka träningen i allmänmedicinskt arbetssätt under ST behöver förstärkas. Studierektorsnätverket har där en nyckelroll. Även kontakten med Socialstyrelsen behöver intensifieras, särskilt som en ny målbeskrivning är under utarbetning.

5 Kontinuitet Din egen doktor Styrelsen vill arbeta för en nationell insats för att få in obligatorisk listning på namngiven doktor i vårdvalsvillkoren. Med tanke på bristen på specialister i allmänmedicin behöver vi ha en diskussion kring om denne läkare, åtminstone i en övergångsperiod, kan ha annan specialitet såsom till exempel är möjligt i Norge och hur man då, till exempel genom differentierad ersättning, kan locka fler att bli specialister i allmänmedicin. Samarbete/utåtriktat arbete Styrelsen vill fortsätta samarbetet i och med Svenska Läkaresällskapet, Läkarförbundet, Distriktsläkarföreningen, SYLF och andra, i frågor som fortbildning, ersättningssystem med flera. I fortbildningsfrågan liksom i andra utvecklingsfrågor vill vi fortsätta och utveckla samarbetet med företrädare för andra yrkesgrupper såsom Fysioterapeuterna och Distriktssköterskeföreningen. Vi vill också bredda den dialog som initierats med Reumatikerförbundet och pensionärsföreningarna till att omfatta fler patientföreningar. Vi vill stärka lokalföreningarna i det lokala lobbyarbetet och samtidigt nationellt i pragmatisk anda utveckla dialogen med politiker och tjänstemän vid olika myndigheter samt med andra aktörer, till exempel i tankesmedjor inom hälso- och sjukvårdsområdet. Såväl ordförande som vice ordförande kommer att vara i Almedalen hela veckan och är inbokade på flera seminarier anordnade av Dagens Medicin och Reumatikerförbundet/Fysioterapeuterna. På torsdagen kommer SFAM att anordna ett eget seminarium vid Dagens Medicins Vårdtorg med utgångspunkt från föreningens policydokument om ersättningssystem i vården. Föreningen Medlemsvärvning Trenden för ST-läkare har brutits och antalet ST-läkare som är medlemmar i föreningen ökade med 36% under 2013 och fortsätter att öka. Antalet pensionärer ökar också medan antalet specialister fortsätter att sjunka. Det är för tidigt att dra några säkra slutsatser om anledningen till att antalet ST-läkare ökar men styrelsen gör bedömningen att såväl den för 2014 beslutade sänkningen av medlemsavgiften som lanseringen av Utbildningsprenumerationen har spelat en betydande roll. Det ska vara lätt att bli medlem och medlemskapet bör ge ett mervärde utöver gemenskap och solidaritet. Antalet

6 Utbildningsprenumeranter är ännu så länge endast ett fåtal och till del beror detta säkert på en kommunikationsmiss som gör att det fortsatt varit enbart medlemskapet som gett rabatt till kongressen i Västerås. Styrelsen har för avsikt att göra ytterligare en lansering av Utbildningsprenumerationen inför ST-dagarna i Malmö i januari Inför den lanseringen behöver vi diskutera om Utbildningsprenumerationen ska erbjudas även icke-medlemmar samt om motsvarande Fortbilningsprenumeration ska lanseras för specialister. En fördjupad analys över vad som kan locka allmänläkare att bli medlemmar behöver göras. Vår vision är att successivt fortsätta sänka medlemsavgiften i takt med att antalet medlemmar och/eller överskott från andra aktiviteter ökar. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften sänks även för specialister, men i långsammare takt, för att inte äventyra föreningens ekonomi, se budgetförslag nedan. Tävlingen bland lokalföreningar om största medlemsökningen föreslås fortsätta som en årligen återkommande aktivitet. utvecklingsmöjligheter för nya hemsidan Arbetet med hemsidan fortsätter kontinuerligt. Följande funktioner kan på kortare eller längre sikt implementeras: - Kommentarsfunktion Artiklar, på såväl huvudsidan som tidskriftens sida, kan öppnas för kommentarer för att bredda diskussionen inom föreningen. Om så önskas kan inloggning krävas för att kunna lämna kommentarer. Inför detta behövs riktlinjer kring handhavandet av kommentarerna (moderatorsfunktion, regelverk för vilka kommentarer som tas bort med mera) tas fram. För AllmänMedicin är detta arbete påbörjat av chefredaktören. - Medlemsinloggning Samtliga medlemmar ska kunna logga in på hemsidan, arbetet med detta pågår hos kansliet och webbyrån. Medlemmar kan då enklare uppdatera sina kontaktuppgifter. Vid anmälan till kurser och kongresser kan en inloggad medlem hämta sina uppgifter automatiskt och slipper fylla i allt på nytt. Detta är även en förutsättning för att framöver kunna göra visst innehåll på sidan (exempelvis utkast till dokument som ännu inte är publika) endast synligt för alla eller vissa medlemmar. - Nyhetsbrev Ett nyhetsbrev ska kunna skickas regelbundet till de medlemmar som så önskar. Nyhetsbrevet genereras automatiskt utifrån aktuella artiklar på sidan. OBS! Artikel innebär här något, vad som helst, som läggs upp på hemsidan, inte en tidningsartikel. Detta gör att medlemmar lättare kan hålla sig uppdaterade kring vad som sker i föreningen. - RSS-flöde På motsvarande sätt som nyhetsbrevet kan vissa artiklar skickas ut i ett RSS-flöde (en funktion där man prenumerera på olika typer av nyheter från olika sidor, samlat i ett program), där de som vill kan prenumerera på flödet och på så sätt få uppdaterad information fortlöpande.

7 - Nyheter från råd, nätverk och lokalföreningar, bloggar/gästskribenter från andra medlemmar. En huvudtanke med nya sidan har varit att få den mer levande genom att låta fler berätta om vad de gör inom föreningen. I nuläget har råd, nätverk och lokalföreningar möjlighet att ha egna sidor och lägga ut egna nyheter och information. Vi uppmuntrar alla att tänka på att lägga upp även korta notiser på hemsidan för att öka möjligheten för medlemmar att läsa om vad som görs och planeras. Framöver kan intresserade medlemmar som önskar blogga eller skriva beredas möjlighet till detta på hemsidan. - Diskussionsforum Vid behov kan ett eller flera diskussionsforum öppnas på sidan. Dagens Ordbyte fungerar bra via Yahoo groups, men skulle önskan om att fortsätta på egna sidan finnas kan detta ordnas. Råd och nätverk skulle även kunna ha interna diskussionsforum på sina sidor, där endast inloggade medlemmar i rådet/nätverket kan delta. - Formulär Idag finns ett antal formulär på sidan (tecknande av medlemskap och utbildningsprenumeration, anmälan till kurser med flera). Fler formulär kan utvecklas, exempelvis har kompetensvärderingsrådet tagit fram en kravspecifikation för att kunna administrera specialistexamen inklusive skrivning via hemsidan. Även reseräkningar och andra interna formulär i föreningen skulle kunna skötas via hemsidan. - Tidskriften AllmänMedicin online Redaktionen och styrelsen har bedömt att pappersupplagan av AllmänMedicin under kommande 5 år behöver kompletteras med och på sikt ersättas av en elektronisk tidskrift på hemsidan. Övergången har påbörjats med möjlighet för redaktionen att lägga artiklar direkt på hemsidan som komplement till en bläddringsbar PDF-version av tidskriften. Tidskriften ska även kunna indexeras för att göras sökbar via bibliotekstjänster. Ekonomi SFAMs ekonomi består av två delar som behöver förtydligas och separeras ytterligare framöver. Den ideella föreningen som driver och utvecklar föreningens interna arbete, medlemskansli, utger AllmänMedicin, arrangerar möten och kongresser samt arbetar med externt påverkansarbete. Föreningen finansieras idag huvudsakligen av medlemsavgifter samt överskott från möten/kongresser. Den största delen av arbetet sker ideellt, så även av styrelsemedlemmar och rådsordföranden. Det blir allt svårare för medlemmarna att bedriva föreningsarbete på arbetstid och också svårare att få styrelseledamöter att lägga ner ett stort arbete på fritiden utan någon form av arvode. På sikt behöver därför föreningens ekonomi stärkas på annat sätt. Försäljning av produkter och tjänster, till exempel Mitt-i-ST, specialistexamen och den kommande uppföljningsdelen i fortbildningsmodulen. Denna del behöver generera ett överskott till den ideella föreningen. Styrelsen bör under perioden ta ställning till en bolagisering av denna del av verksamheten såsom gjorts i andra sektioner. Kopplingen till Utbildnings/Fortbildningsprenumerationen behöver också utredas vidare

8 Budgetförslag Kommentarer budget : Medlemsavgift Bygger på oförändrat antal medlemmar med samma fördelning som 31/ och på att alla dessa betalar sin medlemsavgift för Oförändrad medlemsavgift, det vill säga 500 kr för ST-läkare, 750 kr för pensionärer och 1500 kr för specialister. Olika andra medlemsavgifter är tänkbara vilken medlemsökning som krävs för oförändrade intäkter eller hur det slår på intäkterna om oförändrat antal medlemmar åskådliggörs nedan. Styrelsen föreslår en sänkning till 1400 kr/år för specialister, oförändrat för andra grupper. Om antalet medlemmar inte skulle öka skulle det budgeterade överskottet minska till kr.

9 Kansli netto kurs/konferens finns under Övriga kurs/konf längre ner från och med utfallet Kanslikostnaderna minskar åter då Johanna är tillbaka på kansliet och de stora förändringarna i och med nya hemsidan är genomförda. Samordningsvinster med fortbildningssatsningens administrativa resurser förväntas. Nuvarande styrelse är liten och kostnaderna därför låga. I och med att styrelsen växer från och med fullmäktige 2014 budgeteras ökade kostnader Nuvarande ordförande tar inte ut något styrelsearvode, ej heller kassören. Även vice ordförande kan delvis utföra uppdraget utan löneavdrag. Budgetförslaget bygger på dessa förhållanden. 20% arvodering av styrelseordförande kostar drygt kr/år. För råden föreslås oförändrat kr/år med möjlighet till ökat anslag efter ansökan. Fortbildningsrådets verksamhet förväntas till största delen kunna finansieras via de statliga medlen. I Föreningsarbete ingår kostnader för den nya hemsidan där fakturering skett först 2014 samt för utredningen om Fortbildning för allmänläkare där också viss kostnad bokförs Fortsatta kostnader för fortbildningsprojektet finansieras ur de statliga medlen och särredovisas utifrån anvisningarna från Kammarkollegiet. För 2014 har mötet med rådsordföranden i januari räknats in. Möte med lokalföreningsordföranden planeras vårvintern Avgifterna för Mitt-i-ST och specialistexamen har höjts 2013 för att säkerställa att projekten inte går med förlust trots ökade arvoden till värderarna. Redovisningen för dessa projekt har en viss osäkerhet då de sträcker sig över ett årsskifte anordnas inga ST-dagar. Nästa ST-dagar blir i Malmö i januari anordnas ingen Svensk kongress i allmänmedicin då den Nordiska kongressen är i Göteborg i juni och fullmäktigemötet anordnas i anslutning till denna. För styrelsen Karin Träff Nordström, ordförande Ulf Österstad, vice ordförande Kenneth Widäng, facklig sekreterare Christina Westerdahl, vetenskaplig sekreterare Åsa Niper, kassör

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2015-2016

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2015-2016 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2015-2016 Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av hälso-

Läs mer

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 SFAM skall på ett oberoende sätt främja utbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin och stödja nationella, regionala

Läs mer

Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna

Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna Kallade/Närvarande: Karin Träff Nordström (KTN) Kenneth Widäng (KW) Olof Cronberg

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete.

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) ingår som en del i två större organisationer.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad Verksamhetsplan 2016-18 Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis är en idrottsförening med anslutning till Riksidrottsförbundet och består av 159 ideella föreningar. Varje förening

Läs mer

Effektivare vård. Göteborgsregionens kommunalförbund Göran Stiernstedt

Effektivare vård. Göteborgsregionens kommunalförbund Göran Stiernstedt Effektivare vård Göteborgsregionens kommunalförbund 160127 Göran Stiernstedt Effektiv vård (SOU 2016:2) Göran Stiernstedt Anna Ingmanson Daniel Zetterberg Uppdraget enligt dir 2013:104 Ge förslag på åtgärder

Läs mer

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy 1 INLEDNING OCH SYFTE Syftet med denna policy är att beskriva de olika kommunikationskanaler och hur de skall användas för att informera föreningens medlemmar om verksamheten och för att effektivt hantera

Läs mer

SFF Kommunikationsplan 2012-2013

SFF Kommunikationsplan 2012-2013 SFF Kommunikationsplan 2012-2013 Mål med kommunikationen 2012-13 All kommunikation ska stärka Svenska Fallskärmsförbundets vision och strategi 2012-2016. All kommunikation ska ske på mottagarens villkor.

Läs mer

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad.

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad. Landstinget ~ DALARNA Hälso- och sjukvård Dalarna Division Primärvård BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (3) Dnr LD14/01457 000 32 5 Uppdnr 837 2015-08-31 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun 1 (6) RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentet gäller för HSF Innehållsförteckning Specialiseringstjänstgöring (ST)...2 Bakgrund...2 Behov av ST på Gotland...2 Målsättning för ST-utbildning

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Svensk hälso- och sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård Svensk hälso- och sjukvård Värdsledande succé eller krisigt renoveringsobjekt? Anna-Lena Sörenson, vice ordf. Socialutskottet samt gruppledare (S) Mål för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik Politiken

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Till dig som arbetar som ST-läkare i allmänmedicin

Till dig som arbetar som ST-läkare i allmänmedicin Till dig som arbetar som ST-läkare i allmänmedicin Läkarförbundet genomför här en enkät för att utvärdera vårdvalet i den svenska primärvården. Enkäten är det tredje och sista steget i förbundets arbete

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

ST-kontrakt avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Gotlands kommun

ST-kontrakt avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Gotlands kommun 1 (5) ST-kontrakt avseende specialistutbildning i Dokumentet gäller för HSF, Primärvården ST-läkare: Åtagande Specialiseringstjänstgöringen (ST) ska utformas utifrån Socialstyrelsens föreskrifter. Detta

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Patientens rätt i vården Dir. 2007:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Protokoll Nr 11, , 2014

Protokoll Nr 11, , 2014 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen Tid: 2014-11-22, kl. 14.00 2014-11-23, kl. 12.00. Plats: Scandic, Värnamo. Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Nico Christoforidis (kassör),

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-06-10 Västmanlands sjukhus Västerås Fysiologkliniken Sjukhus Ort Klinik Madeleine Lindqvist-Beckman och Eva Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011 Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012 Föreningen har inte höjt medlemsavgiften på flera år. Kostnaderna fortsätter dock att stiga och styrelsen gör bedömningen att en liten höjning av medlemsavgiften

Läs mer

SWOT-analys som del i organisationsutredningen DSF Fullmäktige 2016

SWOT-analys som del i organisationsutredningen DSF Fullmäktige 2016 SWOT-analys som del i organisationsutredningen 2015 DSF Fullmäktige 2016 Styrkor/fördelar med föreningen som den fungerar nu: Starka som grupp för att synliggöra, bevaka och utveckla professionen Stor

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Individuell kompetensplan för nyblivna specialistläkare

Individuell kompetensplan för nyblivna specialistläkare Individuell kompetensplan för nyblivna specialistläkare Mattias Damberg, Medicinsk utvecklingschef Docent, Specialistläkare i Allmänmedicin Förvaltningsstab Primärvård, Psykiatri och Habilitering Region

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

SFAMs kvalitetsindikatorer - Levnadsvanor

SFAMs kvalitetsindikatorer - Levnadsvanor SFAMs kvalitetsindikatorer - Levnadsvanor Nationell Kvalitetsdag för primärvården Svenska Läkaresällskapet 2014-11-12 Åsa Thurfjell, Specialist i Allmänmedicin Kista VC, medlem SFAMs levnadsvaneråd SFAMs

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Svante Pettersson Avdelningen för politik och profession Bakgrund Uppdrag från SLF:s fullmäktige

Läs mer

Sidotjänstgöringsöverenskommelse för ST-läkare i allmänmedicin, Landstinget Uppsala län

Sidotjänstgöringsöverenskommelse för ST-läkare i allmänmedicin, Landstinget Uppsala län Sidotjänstgöringsöverenskommelse för ST-läkare i allmänmedicin, Landstinget Uppsala län ST-läkare i allmänmedicin kan ha sin anställning centralt i Landstinget (anställd före 2016-03 01) eller direkt på

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar 2016 Förbundsstyrelsen 17-18 december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting Bilaga till Tilläggsavtal avs. ST-tjänst Sid. 1/5 Datum 100423 Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting ST-läkare: Vårdcentral Åtagande Specialiseringstjänstgöringen

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd Årsrapport År 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd Verksamhetsberättelse 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Rådets representanter från samtliga län

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014. Budgetprognos

Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014. Budgetprognos Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014 Budgetprognos Budgetprognos 2015-2017 Förbundsstyrelsens förslag 1 Inledning om planeringsmodellen Förbundets verksamhetsplanerings- och budgetprocess är ett viktigt

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER?

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? 65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? CANCER HAR BLIVIT EN KRONISK SJUKDOM Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot cancers arbete för

Läs mer

Effektivare vård. Nätverksmöte SKL, Göran Stiernstedt

Effektivare vård. Nätverksmöte SKL, Göran Stiernstedt Effektivare vård Nätverksmöte SKL, 160414 Göran Stiernstedt Effektiv vård (SOU 2016:2) Göran Stiernstedt Anna Ingmanson Daniel Zetterberg UPPDRAGEN Effektivare resursutnyttjande inom S 2013:14 (dir. 2013:104)

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 och prel Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2016 och prel Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2016 Verksamhetsplan 2016 och prel. 2017 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2016-03-01 Föreningens uppgift

Läs mer

Mitt-i-ST FyrBoDal. I Mitt-i-ST ingår följande moment

Mitt-i-ST FyrBoDal. I Mitt-i-ST ingår följande moment Inger Hagqvist, Anders Hansson Studierektorer i allmänmedicin FoU-enheten Regionens Hus 462 80 Vänersborg Mitt-i-ST FyrBoDal Syftet med värderingen är att utgöra stöd och hjälp för ST-läkaren i fortsatt

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Föreningsträff. Sammanställning av föreningsträffen den 4 juni 2013

Föreningsträff. Sammanställning av föreningsträffen den 4 juni 2013 Föreningsträff Sammanställning av föreningsträffen den 4 juni 2013 Beredningen för Kultur och Fritid i Svedala kommun har fått i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens stöd till föreningar inom

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 mälardalens frilansklubbs årsmöte 9/2 2015 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 sammansättning av styrelsen Gert Lundstedt ordförande Elisabet Wahl vice ordförande och upphovsrättsansvarig

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2018

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2018 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2018 2 (7) Inledning Under 2018 kommer vi att bygga vidare på den fina verksamhet vi har idag i HRF Stockholm. Bara under

Läs mer

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3 Specialisttandvård... 4 Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 IT-stöd, barn och ungdom, nödvändig tandvård... 6 Nätverk... 7 Detta dokument

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD 1 ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionell förening för legitimerade sjuksköterskor som är verksamma inom

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Framtidens bästa primärvård. Region Östergötland

Framtidens bästa primärvård. Region Östergötland Framtidens bästa primärvård Utmaningar för Östergötlands primärvård Alla har inte välfungerande vårdcentral nära Olikheter i kvalitet och trygghet för patienter Låg patientnöjdhet 60 tillsvidareanställda

Läs mer

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN NatonelIa Kvalitetsregister 2 PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN NATIONELLA KVALITETSREGISTER PROTOKOLL BESLUTSGRUPPSMÖTE 2014-11-04 NÄRVARAN DE Henrik Almkvist, (Ordf.) Stockholms läns landsting Åsa Andersson,

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården?

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Läkardagarna i Örebro 2010 Barbro Nordström Distriktsläkare i Uppsala Här jobbar jag 29 vårdcentraler, 8 kommuner Hemsjukvården i kommunal

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

Patientansvarig läkare

Patientansvarig läkare Patientansvarig läkare för en bättre läkarkontinuitet Sammanfattning av rapporten: Patientansvarig läkare, 2015 1 Sveriges läkarförbund 2015 Susann Asplund Johansson, utredare Camilla Damell, utredare

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 VP PALEMA 2016.docx Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 PALEMA s ändamål och uppgift, enligt ändamålsparagrafen, är att verka för en förbättrad vård och

Läs mer

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUFFF SVERIGE 1. KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING 2. DRIFT NATIONELLT STÖD 3. LOBBYING/PÅVERKANSARBETE/MARKNADSFÖRING 4. ORGANISATION/DELAKTIGHET

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer