Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av primärvården i Sverige på ett sätt som stärker vård på lika villkor, en vård som styrs så att behov går före efterfrågan, hög kontinuitet, stärkt patientmakt, bra samarbete mellan olika yrkeskategorier, vårdgivare och andra aktörer, utformning av ersättningssystem så att de stödjer ovanstående, allmänläkares lust att vara med i föreningen, utbildning, fortbildning och forskning inom allmänmedicin. Vägen dit dialog, ett steg i taget Styrelsen är övertygad om att föreningen får bäst möjlighet att påverka utvecklingen genom dialog med övriga aktörer i hälso- och sjukvården. Det gäller såväl med företrädare för andra yrkesgrupper som med patientföreningar, pensionärsföreningar, myndigheter, politiker, tjänstemän, tankesmedjor och andra. Allas kompetenser behövs för att klara de utmaningar hälso- och sjukvården står inför. Förutsättningarna förändras över tid, inte minst med tanke på det stundande valet i höst. Ett pragmatiskt förhållningssätt i kombination med en helhetssyn gör oss trovärdiga i det offentliga samtalet och gör att vi blir lyssnade till. Styrelsens arbetssätt Styrelsen har utarbetat ett arbetssätt med täta telefon-/webmöten vilket möjliggjort ett högt tempo i många parallella processer och snabb hantering av enklare frågor. De längre mötena har därför getts större möjlighet till djupare diskussioner. Chefredaktören har som adjungerad deltagit vid nästan alla möten för att få insyn i styrelsens arbete och möjlighet att ge synpunkter. Vi har också, för att bredda synsättet, bjudit in rådsordföranden och andra nyckelpersoner till våra möten. Vi ser ett behov av ytterligare styrelseledamöter för att än mer kunna bredda arbetet samt för att säkerställa den framtida kontinuiteten och återväxten.

2 Utmaningar - Svensk allmänmedicin befinner sig sedan många år i bakvattnet av ett sjukvårdssystem byggt kring sjukhusen och dess specialiteter. Andelen allmänläkare i läkarkåren är oförändrat låg trots att ett allt större uppdrag. Vakansläget är kritiskt i många landsting och vården därför inte jämlik över landet. Vårdvalssystemen i primärvården skiljer sig åt mellan olika landsting vilket försvårar en generell diskussion kring lämpliga förbättringar. - I vissa landsting har till exempel vårdvalsreformen inneburit en satsning på primärvård och en större möjlighet för allmänläkare att i egen regi bedriva vård med hög kontinuitet och stor anpassning till den listade befolkningens behov. I andra landsting har en urholkning skett av primärvårdens resurser och ett alltför ensidigt ekonomiskt tänkande har gått ut över vårdens kvalitet. Ledarskapet, såväl på landstingsnivå som på den enskilda vårdcentralen, spelar också roll för hur väl man kan bedriva vård utifrån patienternas behov. Andelen läkarchefer fortsätter att sjunka på de flesta håll. - ST i allmänmedicin bedrivs fortfarande alltför ofta utifrån sjukhusens villkor och möjligheterna till sidotjänstgöring styr tjänstgöringen på vårdcentral på bekostnad av möjligheten till träning i allmänmedicinskt arbetssätt med egen lista. - Allmänmedicinsk forskning har ytterligare tappat mark sedan vårdvalsreformen då förutsättningarna för allmänläkare att forska försämrats. Samarbetet mellan de allmänmedicinska institutionerna behöver stärkas, och mer forskning ske patientnära i primärvården. - Trots en större synlighet i media och ökade påverkansmöjligheter är medlemsantalet långsamt sjunkande. För ST-läkare har medlemsantalet stigit markant under 2013 medan antalet specialister som är medlemmar fortsätter att sjunka. En djupare analys av skälen till förändringarna behöver göras. Medlemsantalet är viktigt då en hög anslutning av medlemmar ger föreningen större legitimitet samt för att säkerställa fortsatt drift av kansliet, utgivning av AllmänMedicin samt för ett professionellt arbete i föreningen. - SFAM som förening har dock under de senaste åren blivit en allt starkare röst i utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvården. Påverkan av utformandet av regeringens nationella strategi för förbättrad vård av personer med kronisk sjukdom, den så kallade kronikerstrategin, är ett exempel på detta. Företrädare för föreningen blir i stigande grad inbjudna till debatter och seminarier och media hör av sig för att efterhöra allmänläkarnas åsikter i olika frågor. Vi ser därför nu en bättre möjlighet att få gehör för vår ståndpunkt i olika frågor.

3 Detta har redan hänt 2014 Utredning Fortbildning för allmänläkare SFAM publicerade den 28 januari den utredning som Gösta Eliasson, ordförande i SFAMs fortbildningsråd, gjort på styrelsens uppdrag avseende fortbildning för allmänläkare. I den föreslår han en fortbildningsmodul i tre delar: uppföljning, support och katalogdel. Medel ur handlingsplan för kronikerstrategin SFAM erhöll i mars 2,2 miljoner kronor för att förverkliga satsningen på fortbildningsmodul för strukturerad fortbildning för specialister i allmänmedicin i enlighet med utredningens förslag. 2,9 miljoner finns vikta för SFAM för att fullfölja projektet Rekrytering av fortbildningschef Eva Norell tillträder som fortbildningschef i SFAM den 16 maj. Hon kommer närmast från Studentlitteratur där hon är verksamhetsansvarig för allmänmedicin.se. Eva har ett sedan många år väl upparbetat nätverk inom allmänmedicinen och har stor erfarenhet inom utveckling, projektledning och marknadsföring, under senare år med fokus på fortbildningstjänster för allmänläkare. Rekrytering av projektansvarig för uppföljningsdel Gösta Eliasson har av styrelsen fått uppdraget att göra förprojektering inför Eva Norells tillträdande och därefter för att ta fram uppföljningsdelen inom fortbildningsmodulen. Rekrytering av ytterligare medarbetare till projektet påbörjas efter att Eva Norell har tillträtt. Utskick från socialministern och ordförande i SFAM Sista veckan i februari gjorde socialdepartementet ett utskick till landets alla vårdcentralschefer och landstingsdirektörer för att påtala primärvårdens viktiga roll i vården av patienter med kronisk sjukdom. I breven påtalades också att SFAMs roll i den pågående kronikersatsningen är att bevaka att satsningen i stort och de fortbildningsaktiviteter som görs inom satsningens ram har ett allmänmedicinskt fokus. Lansering av ny hemsida Den 25 februari lanserades SFAMs nya hemsida för att med moderna lösningar erbjuda fler utvecklingsmöjligheter och användningsområden för hemsidan. En bättre lösning för kommunikation mellan sidan och kansliets medlems- och fakturasystem Mamut behövdes för att minska onödigt arbete för kansliet vid kursanmälningar med mera. Tidskriften AllmänMedicin behövde även en plattform för att gradvis kunna övergå till en elektronisk tidskrift. I samband med uppdateringen omarbetades strukturen på hemsidan för att göra den mer anpassad till olika besökare (både aktiva medlemmar som ofta är på sidan och vet vad de söker och passiva medlemmar och andra "sällanbesökare" som inte känner till SFAMs struktur). Råd, nätverk och lokalföreningar har möjlighet att ha egna sidor med egen administration inom den nya sidan.

4 Policydokument för ersättningssystem Styrelsen fick i uppdrag av fullmäktige 2013 att arbeta för att ta fram ett Policydokument för ersättningssystem som främjar god kvalitet i vården. Efter att ha gjort ett första internt arbete i styrelsen inhämtades synpunkter från råd och lokalföreningar. En sammanställning gjordes inför ett möte med företrädare för råden i januari Styrelsens utkast till policydokument har därefter åter lämnats till råden för synpunkter och vi en första version av policydokumentet kommer att presenteras vid ett seminarium vid kongressen i maj. Fokusområden Kompetens Fortbildningsmodulen Fortsatt arbete utifrån utredningen om Fortbildning för allmänläkare och det projekt som SFAM erhållit statliga medel för. Recertifiering Om fullmäktige bifaller motionen om recertifiering kommer SFAM att arbeta för att socialdepartementet ska utreda frågan om obligatorisk recertifiering för legitimerad personal. Vi ser då fortbildningsmodulens uppföljningsdel som den självklara grunden för en recertifiering. Forskning i allmänmedicin Inför kongressen i Stockholm bjöds samtliga professorer i allmänmedicin in och några deltog vid mötet. Arbetet med att stärka kopplingen mellan SFAM och institutionerna behöver stärkas ytterligare. Vi noterar med glädje att personer med anknytning till allmänmedicinska institutioner finns bland kandidaterna till SFAMs styrelse. ST på vårdcentral Arbetet med att stärka träningen i allmänmedicinskt arbetssätt under ST behöver förstärkas. Studierektorsnätverket har där en nyckelroll. Även kontakten med Socialstyrelsen behöver intensifieras, särskilt som en ny målbeskrivning är under utarbetning.

5 Kontinuitet Din egen doktor Styrelsen vill arbeta för en nationell insats för att få in obligatorisk listning på namngiven doktor i vårdvalsvillkoren. Med tanke på bristen på specialister i allmänmedicin behöver vi ha en diskussion kring om denne läkare, åtminstone i en övergångsperiod, kan ha annan specialitet såsom till exempel är möjligt i Norge och hur man då, till exempel genom differentierad ersättning, kan locka fler att bli specialister i allmänmedicin. Samarbete/utåtriktat arbete Styrelsen vill fortsätta samarbetet i och med Svenska Läkaresällskapet, Läkarförbundet, Distriktsläkarföreningen, SYLF och andra, i frågor som fortbildning, ersättningssystem med flera. I fortbildningsfrågan liksom i andra utvecklingsfrågor vill vi fortsätta och utveckla samarbetet med företrädare för andra yrkesgrupper såsom Fysioterapeuterna och Distriktssköterskeföreningen. Vi vill också bredda den dialog som initierats med Reumatikerförbundet och pensionärsföreningarna till att omfatta fler patientföreningar. Vi vill stärka lokalföreningarna i det lokala lobbyarbetet och samtidigt nationellt i pragmatisk anda utveckla dialogen med politiker och tjänstemän vid olika myndigheter samt med andra aktörer, till exempel i tankesmedjor inom hälso- och sjukvårdsområdet. Såväl ordförande som vice ordförande kommer att vara i Almedalen hela veckan och är inbokade på flera seminarier anordnade av Dagens Medicin och Reumatikerförbundet/Fysioterapeuterna. På torsdagen kommer SFAM att anordna ett eget seminarium vid Dagens Medicins Vårdtorg med utgångspunkt från föreningens policydokument om ersättningssystem i vården. Föreningen Medlemsvärvning Trenden för ST-läkare har brutits och antalet ST-läkare som är medlemmar i föreningen ökade med 36% under 2013 och fortsätter att öka. Antalet pensionärer ökar också medan antalet specialister fortsätter att sjunka. Det är för tidigt att dra några säkra slutsatser om anledningen till att antalet ST-läkare ökar men styrelsen gör bedömningen att såväl den för 2014 beslutade sänkningen av medlemsavgiften som lanseringen av Utbildningsprenumerationen har spelat en betydande roll. Det ska vara lätt att bli medlem och medlemskapet bör ge ett mervärde utöver gemenskap och solidaritet. Antalet

6 Utbildningsprenumeranter är ännu så länge endast ett fåtal och till del beror detta säkert på en kommunikationsmiss som gör att det fortsatt varit enbart medlemskapet som gett rabatt till kongressen i Västerås. Styrelsen har för avsikt att göra ytterligare en lansering av Utbildningsprenumerationen inför ST-dagarna i Malmö i januari Inför den lanseringen behöver vi diskutera om Utbildningsprenumerationen ska erbjudas även icke-medlemmar samt om motsvarande Fortbilningsprenumeration ska lanseras för specialister. En fördjupad analys över vad som kan locka allmänläkare att bli medlemmar behöver göras. Vår vision är att successivt fortsätta sänka medlemsavgiften i takt med att antalet medlemmar och/eller överskott från andra aktiviteter ökar. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften sänks även för specialister, men i långsammare takt, för att inte äventyra föreningens ekonomi, se budgetförslag nedan. Tävlingen bland lokalföreningar om största medlemsökningen föreslås fortsätta som en årligen återkommande aktivitet. utvecklingsmöjligheter för nya hemsidan Arbetet med hemsidan fortsätter kontinuerligt. Följande funktioner kan på kortare eller längre sikt implementeras: - Kommentarsfunktion Artiklar, på såväl huvudsidan som tidskriftens sida, kan öppnas för kommentarer för att bredda diskussionen inom föreningen. Om så önskas kan inloggning krävas för att kunna lämna kommentarer. Inför detta behövs riktlinjer kring handhavandet av kommentarerna (moderatorsfunktion, regelverk för vilka kommentarer som tas bort med mera) tas fram. För AllmänMedicin är detta arbete påbörjat av chefredaktören. - Medlemsinloggning Samtliga medlemmar ska kunna logga in på hemsidan, arbetet med detta pågår hos kansliet och webbyrån. Medlemmar kan då enklare uppdatera sina kontaktuppgifter. Vid anmälan till kurser och kongresser kan en inloggad medlem hämta sina uppgifter automatiskt och slipper fylla i allt på nytt. Detta är även en förutsättning för att framöver kunna göra visst innehåll på sidan (exempelvis utkast till dokument som ännu inte är publika) endast synligt för alla eller vissa medlemmar. - Nyhetsbrev Ett nyhetsbrev ska kunna skickas regelbundet till de medlemmar som så önskar. Nyhetsbrevet genereras automatiskt utifrån aktuella artiklar på sidan. OBS! Artikel innebär här något, vad som helst, som läggs upp på hemsidan, inte en tidningsartikel. Detta gör att medlemmar lättare kan hålla sig uppdaterade kring vad som sker i föreningen. - RSS-flöde På motsvarande sätt som nyhetsbrevet kan vissa artiklar skickas ut i ett RSS-flöde (en funktion där man prenumerera på olika typer av nyheter från olika sidor, samlat i ett program), där de som vill kan prenumerera på flödet och på så sätt få uppdaterad information fortlöpande.

7 - Nyheter från råd, nätverk och lokalföreningar, bloggar/gästskribenter från andra medlemmar. En huvudtanke med nya sidan har varit att få den mer levande genom att låta fler berätta om vad de gör inom föreningen. I nuläget har råd, nätverk och lokalföreningar möjlighet att ha egna sidor och lägga ut egna nyheter och information. Vi uppmuntrar alla att tänka på att lägga upp även korta notiser på hemsidan för att öka möjligheten för medlemmar att läsa om vad som görs och planeras. Framöver kan intresserade medlemmar som önskar blogga eller skriva beredas möjlighet till detta på hemsidan. - Diskussionsforum Vid behov kan ett eller flera diskussionsforum öppnas på sidan. Dagens Ordbyte fungerar bra via Yahoo groups, men skulle önskan om att fortsätta på egna sidan finnas kan detta ordnas. Råd och nätverk skulle även kunna ha interna diskussionsforum på sina sidor, där endast inloggade medlemmar i rådet/nätverket kan delta. - Formulär Idag finns ett antal formulär på sidan (tecknande av medlemskap och utbildningsprenumeration, anmälan till kurser med flera). Fler formulär kan utvecklas, exempelvis har kompetensvärderingsrådet tagit fram en kravspecifikation för att kunna administrera specialistexamen inklusive skrivning via hemsidan. Även reseräkningar och andra interna formulär i föreningen skulle kunna skötas via hemsidan. - Tidskriften AllmänMedicin online Redaktionen och styrelsen har bedömt att pappersupplagan av AllmänMedicin under kommande 5 år behöver kompletteras med och på sikt ersättas av en elektronisk tidskrift på hemsidan. Övergången har påbörjats med möjlighet för redaktionen att lägga artiklar direkt på hemsidan som komplement till en bläddringsbar PDF-version av tidskriften. Tidskriften ska även kunna indexeras för att göras sökbar via bibliotekstjänster. Ekonomi SFAMs ekonomi består av två delar som behöver förtydligas och separeras ytterligare framöver. Den ideella föreningen som driver och utvecklar föreningens interna arbete, medlemskansli, utger AllmänMedicin, arrangerar möten och kongresser samt arbetar med externt påverkansarbete. Föreningen finansieras idag huvudsakligen av medlemsavgifter samt överskott från möten/kongresser. Den största delen av arbetet sker ideellt, så även av styrelsemedlemmar och rådsordföranden. Det blir allt svårare för medlemmarna att bedriva föreningsarbete på arbetstid och också svårare att få styrelseledamöter att lägga ner ett stort arbete på fritiden utan någon form av arvode. På sikt behöver därför föreningens ekonomi stärkas på annat sätt. Försäljning av produkter och tjänster, till exempel Mitt-i-ST, specialistexamen och den kommande uppföljningsdelen i fortbildningsmodulen. Denna del behöver generera ett överskott till den ideella föreningen. Styrelsen bör under perioden ta ställning till en bolagisering av denna del av verksamheten såsom gjorts i andra sektioner. Kopplingen till Utbildnings/Fortbildningsprenumerationen behöver också utredas vidare

8 Budgetförslag Kommentarer budget : Medlemsavgift Bygger på oförändrat antal medlemmar med samma fördelning som 31/ och på att alla dessa betalar sin medlemsavgift för Oförändrad medlemsavgift, det vill säga 500 kr för ST-läkare, 750 kr för pensionärer och 1500 kr för specialister. Olika andra medlemsavgifter är tänkbara vilken medlemsökning som krävs för oförändrade intäkter eller hur det slår på intäkterna om oförändrat antal medlemmar åskådliggörs nedan. Styrelsen föreslår en sänkning till 1400 kr/år för specialister, oförändrat för andra grupper. Om antalet medlemmar inte skulle öka skulle det budgeterade överskottet minska till kr.

9 Kansli netto kurs/konferens finns under Övriga kurs/konf längre ner från och med utfallet Kanslikostnaderna minskar åter då Johanna är tillbaka på kansliet och de stora förändringarna i och med nya hemsidan är genomförda. Samordningsvinster med fortbildningssatsningens administrativa resurser förväntas. Nuvarande styrelse är liten och kostnaderna därför låga. I och med att styrelsen växer från och med fullmäktige 2014 budgeteras ökade kostnader Nuvarande ordförande tar inte ut något styrelsearvode, ej heller kassören. Även vice ordförande kan delvis utföra uppdraget utan löneavdrag. Budgetförslaget bygger på dessa förhållanden. 20% arvodering av styrelseordförande kostar drygt kr/år. För råden föreslås oförändrat kr/år med möjlighet till ökat anslag efter ansökan. Fortbildningsrådets verksamhet förväntas till största delen kunna finansieras via de statliga medlen. I Föreningsarbete ingår kostnader för den nya hemsidan där fakturering skett först 2014 samt för utredningen om Fortbildning för allmänläkare där också viss kostnad bokförs Fortsatta kostnader för fortbildningsprojektet finansieras ur de statliga medlen och särredovisas utifrån anvisningarna från Kammarkollegiet. För 2014 har mötet med rådsordföranden i januari räknats in. Möte med lokalföreningsordföranden planeras vårvintern Avgifterna för Mitt-i-ST och specialistexamen har höjts 2013 för att säkerställa att projekten inte går med förlust trots ökade arvoden till värderarna. Redovisningen för dessa projekt har en viss osäkerhet då de sträcker sig över ett årsskifte anordnas inga ST-dagar. Nästa ST-dagar blir i Malmö i januari anordnas ingen Svensk kongress i allmänmedicin då den Nordiska kongressen är i Göteborg i juni och fullmäktigemötet anordnas i anslutning till denna. För styrelsen Karin Träff Nordström, ordförande Ulf Österstad, vice ordförande Kenneth Widäng, facklig sekreterare Christina Westerdahl, vetenskaplig sekreterare Åsa Niper, kassör

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 SFAM skall på ett oberoende sätt främja utbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin och stödja nationella, regionala

Läs mer

Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna

Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna Kallade/Närvarande: Karin Träff Nordström (KTN) Kenneth Widäng (KW) Olof Cronberg

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete.

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) ingår som en del i två större organisationer.

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting Bilaga till Tilläggsavtal avs. ST-tjänst Sid. 1/5 Datum 100423 Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting ST-läkare: Vårdcentral Åtagande Specialiseringstjänstgöringen

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy 1 INLEDNING OCH SYFTE Syftet med denna policy är att beskriva de olika kommunikationskanaler och hur de skall användas för att informera föreningens medlemmar om verksamheten och för att effektivt hantera

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014. Budgetprognos

Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014. Budgetprognos Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014 Budgetprognos Budgetprognos 2015-2017 Förbundsstyrelsens förslag 1 Inledning om planeringsmodellen Förbundets verksamhetsplanerings- och budgetprocess är ett viktigt

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5

Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5 Innehållsförteckning Utgångspunkt Sidan 3 Målsättning Sidan 3 Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5 Rekrytering

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN ÅRSMÖTE STOCKHOLM 2015-04- 23 Kallelse årsmöte 2015 Till medlemmarna i Svenska Företagsläkarföreningen Torsdagen den 23 april 2015 kl 17.00. Sheraton Hotel Stockholm FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Tobacco Endgame. Vägen till beslut i Region Jämtland Härjedalen. Elin Khokhar, Distriktsläkare 2015-04-20 VAD VI GÖR OCH HUR

Tobacco Endgame. Vägen till beslut i Region Jämtland Härjedalen. Elin Khokhar, Distriktsläkare 2015-04-20 VAD VI GÖR OCH HUR Tobacco Endgame Vägen till beslut i Region Jämtland Härjedalen Elin Khokhar, Distriktsläkare 2015-04-20 Ett beslut fattas i ett landsting när alla planeter står i en linje" Börje Carlsson, Gävleborg Folkhälsopolitisk

Läs mer

Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016

Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekters stämma 2014 Föredragningspunkt 7 Budget och medlemsavgifter Förslag till budget för Sveriges Arkitekter 2015-2016 samt medlemsavgifter 2015-2016 Förslag till budget

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-05-27 Vårdcentralen Centrumkliniken Vårdcentral Trelleborg Ort Ulf Eklund och Thord Svanberg Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Strategi för Corax medlemsrekrytering

Strategi för Corax medlemsrekrytering Strategi för Corax medlemsrekrytering Verksamhetsåret 2014-2015 Fastställt av Corax styrelse den 19 november 2014. 1 Strategi för Corax medlemsrekrytering Bakgrund S edan dess att kårobligatoriet avskaffades

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

ST-läkare i allmänmedicin

ST-läkare i allmänmedicin ST-läkare i allmänmedicin Som ST-läkare är du tillsvidareanställd inom landstinget och har hela din lön från FoUavdelningen, Landstingets ledningskontor, oavsett var inom landstinget du tjänstgör. Din

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Svenska Migränförbundet Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Migränförbundets stämma har varje år antagit verksamhetsplan och budget, som gällt det innevarande året. Eftersom en stor

Läs mer

En flexibel medicinsk

En flexibel medicinsk Jämlik vård Läkarförbundet arbetar för ökad tillgänglighet, säkerhet och kvalitet i vården. Oavsett vem du är och var du bor i landet ska du ha samma rätt till sjukvård. Att skapa en jämlik vård är en

Läs mer

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro Riktlinjer för Klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro Denna folder utgör ett utdrag ur sjukhusledningsbeslut 110309 Riktlinjer för klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

VERKSAMHETSOMRÅDE 0 GEMENSAMT FÖR FÖRBUNDET

VERKSAMHETSOMRÅDE 0 GEMENSAMT FÖR FÖRBUNDET 1 Svenska Migränförbundet, -04-08 Förslag till VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET - Verksamhetsplan och budget presenteras i ett sammanhållet dokument. Under varje resultatenhet presenteras verksamheter (projekt)

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND SVERIGES LÄKARFÖRBUND TRYCK: TRYCKINDUSTRI INFORMATION, 2003 MITT MEDLEMSKAP Läkarförbundet är både läkarnas fackförbund och professionens organisation.

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd Årsrapport År 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd Verksamhetsberättelse 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Rådets representanter från samtliga län

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 mars 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare),

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Uppdrag granskning eller -SPUR

Uppdrag granskning eller -SPUR Uppdrag granskning eller -SPUR Två inspektörer kontaktas av föreningens SPURsamordnare Var? När? Vårdcentralen Krämpan 4 distriktsläkare 2 ST-läkare, 1 AT-läkare 2 ST-handledare Studierektor Vårdcentralschef

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 1 Informationsoch kommunikationsstrategi 2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Informations- och kommunikationsstrategi En av de viktigaste uppgifterna i Sjöbefälsföreningens

Läs mer

STADGAR Augusti 2014

STADGAR Augusti 2014 STADGAR Augusti 2014 INNEHÅLL KAPITEL 1. ALLMÄNNA STADGAR 1 Namn 2 Ändamål 3 Obundenhet 4 Föreningens säte KAPITEL 2. VERKSAMHET 1 Verksamheten 2 Räkenskapsår KAPITEL 3. MEDLEMMAR 1 Medlemskap 2 Medlemskrav

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv Läkarförbundet under hela ditt yrkesliv Var med och forma utvecklingen Du gör ett klokt val som blir medlem i Läkarförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd får vi att driva frågor som är

Läs mer

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Verksamhetsplan, VP För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Föreningens mål Kost & Näring skall stödja föreningens medlemmar i yrkesrollen genom kollegial gemenskap, kunskapsförmedling och utveckling. Genom

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte 2013-06-05, Svensk Förening för Hematologi (telefon)

Protokoll för styrelsemöte 2013-06-05, Svensk Förening för Hematologi (telefon) Protokoll för styrelsemöte 2013-06-05, Svensk Förening för Hematologi (telefon) Närvarande: Jan Samuelsson (Ordf), Maria Liljeholm (Sekr), Per Axelsson (skattmästare), Anna Eriksson (ST-ledamot), Maria

Läs mer

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO Syfte Att åter göra vattenpolo till en etablerad idrott i Sverige genom att flytta fokus och resurser från landslagsverksamhet till breddutveckling. Bakgrund och

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium Ärende 11 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-05-16 DNR SN 2013.099 HELENA ÅHMAN SID 1/2 AVDELNINGSCHEF 08-58785000 HELENA.AHMAN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ändring

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Styrelsen checkade in på mötet. - Att fastställa föredragningslistan enligt nedan. Styrelsen beslutade:

Styrelsen checkade in på mötet. - Att fastställa föredragningslistan enligt nedan. Styrelsen beslutade: Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2014-05-13 Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist Ann Abrahamsson ( 12) På telefon: David Svaninger (

Läs mer

Medsittning Innehållsförteckning

Medsittning Innehållsförteckning Medsittning Innehållsförteckning Sida Om medsittning 4 Aspekter på ömsesidig medsittning. Fortbildning i FQ-grupper 5 Utgångspunkten 5 Vad är allmänläkares medsittning? 5 Varför medsittning? 5 Förutsättningar

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin

Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin 1 (4) Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin ST-läkare i allmänmedicin är anställda av primärvården och har sin huvudtjänstgöring på en vårdcentral. Sidoutbildningen

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer