Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av primärvården i Sverige på ett sätt som stärker vård på lika villkor, en vård som styrs så att behov går före efterfrågan, hög kontinuitet, stärkt patientmakt, bra samarbete mellan olika yrkeskategorier, vårdgivare och andra aktörer, utformning av ersättningssystem så att de stödjer ovanstående, allmänläkares lust att vara med i föreningen, utbildning, fortbildning och forskning inom allmänmedicin. Vägen dit dialog, ett steg i taget Styrelsen är övertygad om att föreningen får bäst möjlighet att påverka utvecklingen genom dialog med övriga aktörer i hälso- och sjukvården. Det gäller såväl med företrädare för andra yrkesgrupper som med patientföreningar, pensionärsföreningar, myndigheter, politiker, tjänstemän, tankesmedjor och andra. Allas kompetenser behövs för att klara de utmaningar hälso- och sjukvården står inför. Förutsättningarna förändras över tid, inte minst med tanke på det stundande valet i höst. Ett pragmatiskt förhållningssätt i kombination med en helhetssyn gör oss trovärdiga i det offentliga samtalet och gör att vi blir lyssnade till. Styrelsens arbetssätt Styrelsen har utarbetat ett arbetssätt med täta telefon-/webmöten vilket möjliggjort ett högt tempo i många parallella processer och snabb hantering av enklare frågor. De längre mötena har därför getts större möjlighet till djupare diskussioner. Chefredaktören har som adjungerad deltagit vid nästan alla möten för att få insyn i styrelsens arbete och möjlighet att ge synpunkter. Vi har också, för att bredda synsättet, bjudit in rådsordföranden och andra nyckelpersoner till våra möten. Vi ser ett behov av ytterligare styrelseledamöter för att än mer kunna bredda arbetet samt för att säkerställa den framtida kontinuiteten och återväxten.

2 Utmaningar - Svensk allmänmedicin befinner sig sedan många år i bakvattnet av ett sjukvårdssystem byggt kring sjukhusen och dess specialiteter. Andelen allmänläkare i läkarkåren är oförändrat låg trots att ett allt större uppdrag. Vakansläget är kritiskt i många landsting och vården därför inte jämlik över landet. Vårdvalssystemen i primärvården skiljer sig åt mellan olika landsting vilket försvårar en generell diskussion kring lämpliga förbättringar. - I vissa landsting har till exempel vårdvalsreformen inneburit en satsning på primärvård och en större möjlighet för allmänläkare att i egen regi bedriva vård med hög kontinuitet och stor anpassning till den listade befolkningens behov. I andra landsting har en urholkning skett av primärvårdens resurser och ett alltför ensidigt ekonomiskt tänkande har gått ut över vårdens kvalitet. Ledarskapet, såväl på landstingsnivå som på den enskilda vårdcentralen, spelar också roll för hur väl man kan bedriva vård utifrån patienternas behov. Andelen läkarchefer fortsätter att sjunka på de flesta håll. - ST i allmänmedicin bedrivs fortfarande alltför ofta utifrån sjukhusens villkor och möjligheterna till sidotjänstgöring styr tjänstgöringen på vårdcentral på bekostnad av möjligheten till träning i allmänmedicinskt arbetssätt med egen lista. - Allmänmedicinsk forskning har ytterligare tappat mark sedan vårdvalsreformen då förutsättningarna för allmänläkare att forska försämrats. Samarbetet mellan de allmänmedicinska institutionerna behöver stärkas, och mer forskning ske patientnära i primärvården. - Trots en större synlighet i media och ökade påverkansmöjligheter är medlemsantalet långsamt sjunkande. För ST-läkare har medlemsantalet stigit markant under 2013 medan antalet specialister som är medlemmar fortsätter att sjunka. En djupare analys av skälen till förändringarna behöver göras. Medlemsantalet är viktigt då en hög anslutning av medlemmar ger föreningen större legitimitet samt för att säkerställa fortsatt drift av kansliet, utgivning av AllmänMedicin samt för ett professionellt arbete i föreningen. - SFAM som förening har dock under de senaste åren blivit en allt starkare röst i utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvården. Påverkan av utformandet av regeringens nationella strategi för förbättrad vård av personer med kronisk sjukdom, den så kallade kronikerstrategin, är ett exempel på detta. Företrädare för föreningen blir i stigande grad inbjudna till debatter och seminarier och media hör av sig för att efterhöra allmänläkarnas åsikter i olika frågor. Vi ser därför nu en bättre möjlighet att få gehör för vår ståndpunkt i olika frågor.

3 Detta har redan hänt 2014 Utredning Fortbildning för allmänläkare SFAM publicerade den 28 januari den utredning som Gösta Eliasson, ordförande i SFAMs fortbildningsråd, gjort på styrelsens uppdrag avseende fortbildning för allmänläkare. I den föreslår han en fortbildningsmodul i tre delar: uppföljning, support och katalogdel. Medel ur handlingsplan för kronikerstrategin SFAM erhöll i mars 2,2 miljoner kronor för att förverkliga satsningen på fortbildningsmodul för strukturerad fortbildning för specialister i allmänmedicin i enlighet med utredningens förslag. 2,9 miljoner finns vikta för SFAM för att fullfölja projektet Rekrytering av fortbildningschef Eva Norell tillträder som fortbildningschef i SFAM den 16 maj. Hon kommer närmast från Studentlitteratur där hon är verksamhetsansvarig för allmänmedicin.se. Eva har ett sedan många år väl upparbetat nätverk inom allmänmedicinen och har stor erfarenhet inom utveckling, projektledning och marknadsföring, under senare år med fokus på fortbildningstjänster för allmänläkare. Rekrytering av projektansvarig för uppföljningsdel Gösta Eliasson har av styrelsen fått uppdraget att göra förprojektering inför Eva Norells tillträdande och därefter för att ta fram uppföljningsdelen inom fortbildningsmodulen. Rekrytering av ytterligare medarbetare till projektet påbörjas efter att Eva Norell har tillträtt. Utskick från socialministern och ordförande i SFAM Sista veckan i februari gjorde socialdepartementet ett utskick till landets alla vårdcentralschefer och landstingsdirektörer för att påtala primärvårdens viktiga roll i vården av patienter med kronisk sjukdom. I breven påtalades också att SFAMs roll i den pågående kronikersatsningen är att bevaka att satsningen i stort och de fortbildningsaktiviteter som görs inom satsningens ram har ett allmänmedicinskt fokus. Lansering av ny hemsida Den 25 februari lanserades SFAMs nya hemsida för att med moderna lösningar erbjuda fler utvecklingsmöjligheter och användningsområden för hemsidan. En bättre lösning för kommunikation mellan sidan och kansliets medlems- och fakturasystem Mamut behövdes för att minska onödigt arbete för kansliet vid kursanmälningar med mera. Tidskriften AllmänMedicin behövde även en plattform för att gradvis kunna övergå till en elektronisk tidskrift. I samband med uppdateringen omarbetades strukturen på hemsidan för att göra den mer anpassad till olika besökare (både aktiva medlemmar som ofta är på sidan och vet vad de söker och passiva medlemmar och andra "sällanbesökare" som inte känner till SFAMs struktur). Råd, nätverk och lokalföreningar har möjlighet att ha egna sidor med egen administration inom den nya sidan.

4 Policydokument för ersättningssystem Styrelsen fick i uppdrag av fullmäktige 2013 att arbeta för att ta fram ett Policydokument för ersättningssystem som främjar god kvalitet i vården. Efter att ha gjort ett första internt arbete i styrelsen inhämtades synpunkter från råd och lokalföreningar. En sammanställning gjordes inför ett möte med företrädare för råden i januari Styrelsens utkast till policydokument har därefter åter lämnats till råden för synpunkter och vi en första version av policydokumentet kommer att presenteras vid ett seminarium vid kongressen i maj. Fokusområden Kompetens Fortbildningsmodulen Fortsatt arbete utifrån utredningen om Fortbildning för allmänläkare och det projekt som SFAM erhållit statliga medel för. Recertifiering Om fullmäktige bifaller motionen om recertifiering kommer SFAM att arbeta för att socialdepartementet ska utreda frågan om obligatorisk recertifiering för legitimerad personal. Vi ser då fortbildningsmodulens uppföljningsdel som den självklara grunden för en recertifiering. Forskning i allmänmedicin Inför kongressen i Stockholm bjöds samtliga professorer i allmänmedicin in och några deltog vid mötet. Arbetet med att stärka kopplingen mellan SFAM och institutionerna behöver stärkas ytterligare. Vi noterar med glädje att personer med anknytning till allmänmedicinska institutioner finns bland kandidaterna till SFAMs styrelse. ST på vårdcentral Arbetet med att stärka träningen i allmänmedicinskt arbetssätt under ST behöver förstärkas. Studierektorsnätverket har där en nyckelroll. Även kontakten med Socialstyrelsen behöver intensifieras, särskilt som en ny målbeskrivning är under utarbetning.

5 Kontinuitet Din egen doktor Styrelsen vill arbeta för en nationell insats för att få in obligatorisk listning på namngiven doktor i vårdvalsvillkoren. Med tanke på bristen på specialister i allmänmedicin behöver vi ha en diskussion kring om denne läkare, åtminstone i en övergångsperiod, kan ha annan specialitet såsom till exempel är möjligt i Norge och hur man då, till exempel genom differentierad ersättning, kan locka fler att bli specialister i allmänmedicin. Samarbete/utåtriktat arbete Styrelsen vill fortsätta samarbetet i och med Svenska Läkaresällskapet, Läkarförbundet, Distriktsläkarföreningen, SYLF och andra, i frågor som fortbildning, ersättningssystem med flera. I fortbildningsfrågan liksom i andra utvecklingsfrågor vill vi fortsätta och utveckla samarbetet med företrädare för andra yrkesgrupper såsom Fysioterapeuterna och Distriktssköterskeföreningen. Vi vill också bredda den dialog som initierats med Reumatikerförbundet och pensionärsföreningarna till att omfatta fler patientföreningar. Vi vill stärka lokalföreningarna i det lokala lobbyarbetet och samtidigt nationellt i pragmatisk anda utveckla dialogen med politiker och tjänstemän vid olika myndigheter samt med andra aktörer, till exempel i tankesmedjor inom hälso- och sjukvårdsområdet. Såväl ordförande som vice ordförande kommer att vara i Almedalen hela veckan och är inbokade på flera seminarier anordnade av Dagens Medicin och Reumatikerförbundet/Fysioterapeuterna. På torsdagen kommer SFAM att anordna ett eget seminarium vid Dagens Medicins Vårdtorg med utgångspunkt från föreningens policydokument om ersättningssystem i vården. Föreningen Medlemsvärvning Trenden för ST-läkare har brutits och antalet ST-läkare som är medlemmar i föreningen ökade med 36% under 2013 och fortsätter att öka. Antalet pensionärer ökar också medan antalet specialister fortsätter att sjunka. Det är för tidigt att dra några säkra slutsatser om anledningen till att antalet ST-läkare ökar men styrelsen gör bedömningen att såväl den för 2014 beslutade sänkningen av medlemsavgiften som lanseringen av Utbildningsprenumerationen har spelat en betydande roll. Det ska vara lätt att bli medlem och medlemskapet bör ge ett mervärde utöver gemenskap och solidaritet. Antalet

6 Utbildningsprenumeranter är ännu så länge endast ett fåtal och till del beror detta säkert på en kommunikationsmiss som gör att det fortsatt varit enbart medlemskapet som gett rabatt till kongressen i Västerås. Styrelsen har för avsikt att göra ytterligare en lansering av Utbildningsprenumerationen inför ST-dagarna i Malmö i januari Inför den lanseringen behöver vi diskutera om Utbildningsprenumerationen ska erbjudas även icke-medlemmar samt om motsvarande Fortbilningsprenumeration ska lanseras för specialister. En fördjupad analys över vad som kan locka allmänläkare att bli medlemmar behöver göras. Vår vision är att successivt fortsätta sänka medlemsavgiften i takt med att antalet medlemmar och/eller överskott från andra aktiviteter ökar. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften sänks även för specialister, men i långsammare takt, för att inte äventyra föreningens ekonomi, se budgetförslag nedan. Tävlingen bland lokalföreningar om största medlemsökningen föreslås fortsätta som en årligen återkommande aktivitet. utvecklingsmöjligheter för nya hemsidan Arbetet med hemsidan fortsätter kontinuerligt. Följande funktioner kan på kortare eller längre sikt implementeras: - Kommentarsfunktion Artiklar, på såväl huvudsidan som tidskriftens sida, kan öppnas för kommentarer för att bredda diskussionen inom föreningen. Om så önskas kan inloggning krävas för att kunna lämna kommentarer. Inför detta behövs riktlinjer kring handhavandet av kommentarerna (moderatorsfunktion, regelverk för vilka kommentarer som tas bort med mera) tas fram. För AllmänMedicin är detta arbete påbörjat av chefredaktören. - Medlemsinloggning Samtliga medlemmar ska kunna logga in på hemsidan, arbetet med detta pågår hos kansliet och webbyrån. Medlemmar kan då enklare uppdatera sina kontaktuppgifter. Vid anmälan till kurser och kongresser kan en inloggad medlem hämta sina uppgifter automatiskt och slipper fylla i allt på nytt. Detta är även en förutsättning för att framöver kunna göra visst innehåll på sidan (exempelvis utkast till dokument som ännu inte är publika) endast synligt för alla eller vissa medlemmar. - Nyhetsbrev Ett nyhetsbrev ska kunna skickas regelbundet till de medlemmar som så önskar. Nyhetsbrevet genereras automatiskt utifrån aktuella artiklar på sidan. OBS! Artikel innebär här något, vad som helst, som läggs upp på hemsidan, inte en tidningsartikel. Detta gör att medlemmar lättare kan hålla sig uppdaterade kring vad som sker i föreningen. - RSS-flöde På motsvarande sätt som nyhetsbrevet kan vissa artiklar skickas ut i ett RSS-flöde (en funktion där man prenumerera på olika typer av nyheter från olika sidor, samlat i ett program), där de som vill kan prenumerera på flödet och på så sätt få uppdaterad information fortlöpande.

7 - Nyheter från råd, nätverk och lokalföreningar, bloggar/gästskribenter från andra medlemmar. En huvudtanke med nya sidan har varit att få den mer levande genom att låta fler berätta om vad de gör inom föreningen. I nuläget har råd, nätverk och lokalföreningar möjlighet att ha egna sidor och lägga ut egna nyheter och information. Vi uppmuntrar alla att tänka på att lägga upp även korta notiser på hemsidan för att öka möjligheten för medlemmar att läsa om vad som görs och planeras. Framöver kan intresserade medlemmar som önskar blogga eller skriva beredas möjlighet till detta på hemsidan. - Diskussionsforum Vid behov kan ett eller flera diskussionsforum öppnas på sidan. Dagens Ordbyte fungerar bra via Yahoo groups, men skulle önskan om att fortsätta på egna sidan finnas kan detta ordnas. Råd och nätverk skulle även kunna ha interna diskussionsforum på sina sidor, där endast inloggade medlemmar i rådet/nätverket kan delta. - Formulär Idag finns ett antal formulär på sidan (tecknande av medlemskap och utbildningsprenumeration, anmälan till kurser med flera). Fler formulär kan utvecklas, exempelvis har kompetensvärderingsrådet tagit fram en kravspecifikation för att kunna administrera specialistexamen inklusive skrivning via hemsidan. Även reseräkningar och andra interna formulär i föreningen skulle kunna skötas via hemsidan. - Tidskriften AllmänMedicin online Redaktionen och styrelsen har bedömt att pappersupplagan av AllmänMedicin under kommande 5 år behöver kompletteras med och på sikt ersättas av en elektronisk tidskrift på hemsidan. Övergången har påbörjats med möjlighet för redaktionen att lägga artiklar direkt på hemsidan som komplement till en bläddringsbar PDF-version av tidskriften. Tidskriften ska även kunna indexeras för att göras sökbar via bibliotekstjänster. Ekonomi SFAMs ekonomi består av två delar som behöver förtydligas och separeras ytterligare framöver. Den ideella föreningen som driver och utvecklar föreningens interna arbete, medlemskansli, utger AllmänMedicin, arrangerar möten och kongresser samt arbetar med externt påverkansarbete. Föreningen finansieras idag huvudsakligen av medlemsavgifter samt överskott från möten/kongresser. Den största delen av arbetet sker ideellt, så även av styrelsemedlemmar och rådsordföranden. Det blir allt svårare för medlemmarna att bedriva föreningsarbete på arbetstid och också svårare att få styrelseledamöter att lägga ner ett stort arbete på fritiden utan någon form av arvode. På sikt behöver därför föreningens ekonomi stärkas på annat sätt. Försäljning av produkter och tjänster, till exempel Mitt-i-ST, specialistexamen och den kommande uppföljningsdelen i fortbildningsmodulen. Denna del behöver generera ett överskott till den ideella föreningen. Styrelsen bör under perioden ta ställning till en bolagisering av denna del av verksamheten såsom gjorts i andra sektioner. Kopplingen till Utbildnings/Fortbildningsprenumerationen behöver också utredas vidare

8 Budgetförslag Kommentarer budget : Medlemsavgift Bygger på oförändrat antal medlemmar med samma fördelning som 31/ och på att alla dessa betalar sin medlemsavgift för Oförändrad medlemsavgift, det vill säga 500 kr för ST-läkare, 750 kr för pensionärer och 1500 kr för specialister. Olika andra medlemsavgifter är tänkbara vilken medlemsökning som krävs för oförändrade intäkter eller hur det slår på intäkterna om oförändrat antal medlemmar åskådliggörs nedan. Styrelsen föreslår en sänkning till 1400 kr/år för specialister, oförändrat för andra grupper. Om antalet medlemmar inte skulle öka skulle det budgeterade överskottet minska till kr.

9 Kansli netto kurs/konferens finns under Övriga kurs/konf längre ner från och med utfallet Kanslikostnaderna minskar åter då Johanna är tillbaka på kansliet och de stora förändringarna i och med nya hemsidan är genomförda. Samordningsvinster med fortbildningssatsningens administrativa resurser förväntas. Nuvarande styrelse är liten och kostnaderna därför låga. I och med att styrelsen växer från och med fullmäktige 2014 budgeteras ökade kostnader Nuvarande ordförande tar inte ut något styrelsearvode, ej heller kassören. Även vice ordförande kan delvis utföra uppdraget utan löneavdrag. Budgetförslaget bygger på dessa förhållanden. 20% arvodering av styrelseordförande kostar drygt kr/år. För råden föreslås oförändrat kr/år med möjlighet till ökat anslag efter ansökan. Fortbildningsrådets verksamhet förväntas till största delen kunna finansieras via de statliga medlen. I Föreningsarbete ingår kostnader för den nya hemsidan där fakturering skett först 2014 samt för utredningen om Fortbildning för allmänläkare där också viss kostnad bokförs Fortsatta kostnader för fortbildningsprojektet finansieras ur de statliga medlen och särredovisas utifrån anvisningarna från Kammarkollegiet. För 2014 har mötet med rådsordföranden i januari räknats in. Möte med lokalföreningsordföranden planeras vårvintern Avgifterna för Mitt-i-ST och specialistexamen har höjts 2013 för att säkerställa att projekten inte går med förlust trots ökade arvoden till värderarna. Redovisningen för dessa projekt har en viss osäkerhet då de sträcker sig över ett årsskifte anordnas inga ST-dagar. Nästa ST-dagar blir i Malmö i januari anordnas ingen Svensk kongress i allmänmedicin då den Nordiska kongressen är i Göteborg i juni och fullmäktigemötet anordnas i anslutning till denna. För styrelsen Karin Träff Nordström, ordförande Ulf Österstad, vice ordförande Kenneth Widäng, facklig sekreterare Christina Westerdahl, vetenskaplig sekreterare Åsa Niper, kassör

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården Privattandläkarna En branschorganisation för hela tandvården Välkommen till verksamhetsplaneringsdagarna 25-26 november 2010 Privattandläkarna Innehållsförteckning handlingar för verksamhetsplaneringsmöte

Läs mer

Vägar för att öka antalet läkare i första linjens sjukvård

Vägar för att öka antalet läkare i första linjens sjukvård Vägar för att öka antalet läkare i första linjens sjukvård Ett projektarbete av Ola Bergstrand INNEHÅLL Sida Sammanfattning 3 Huvudförslag 4 Introduktion 5 Ramarna för projektarbetet 5 Vad efterfrågas

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Nulägesbeskrivning

Uppdragsbeskrivning. Nulägesbeskrivning Uppdragsbeskrivning Bristen på allmänläkare i Sverige är uttalad och en av de absolut viktigaste frågorna för hälso- och sjukvården att försöka komma till rätta med. Undertecknad fick därför hösten 2013

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Vårdval i primärvården hur bör det utformas? Sveriges läkarförbund

Vårdval i primärvården hur bör det utformas? Sveriges läkarförbund 9 Vårdval i primärvården hur bör det utformas? Sveriges läkarförbund Förord Läkarförbundet representerar den medicinska professionen i Sverige. I vårt uppdrag ingår att främja en ändamålsenlig utveckling

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer