Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning"

Transkript

1 Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr Fastställd av styrelsen Föreningens uppgift (stadgarna 2) Föreningen som har hela Sverige till arbetsfält har till uppgift att främja och stimulera forskning och studier om folkbildningens historia och nutida och framtida roller att skapa kontakter mellan intresserade på området, särskilt mellan forskare och folkbildare och mellan universitets- och amatörforskare att intressera forskningsplanerande och resursfördelande organ för folkbildningen som forskningsområde att anordna seminarier och konferenser kring folkbildningsforskning och folkbildningshistoria att informera om forskningsresultat och litteratur att bedriva publikationsverksamhet i form av exempelvis medlemsblad och årsböcker att verka för tillvaratagande av arkivmaterial, böcker och folkbildningshistoriskt intressanta föremål att bedriva nordiskt och internationellt samarbete Om föreningen Verksamheten bygger i huvudsak på ideella insatser. Föreningen står öppen dels för enskilda personer, dels för skolor, föreningar, institutioner och organisationer. Antalet medlemmar nära 300, av vilka 120 är organisationer, studieförbund, länsbildningsförbund och folkhögskolor, övriga är enskilda personer. Styrelsen fastställer verksamhetsplan och budget för kalenderår i rullande tvåårsperioder. Föreningsstämman tar ställning till verksamhetens huvudsakliga inriktning i form av verksamhetsplan och årsbudget. Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 1 (6)

2 Utvecklingsprocesser under 2013 och 2014 Under 2012 har styrelsen samtalat om några framtidsfrågor för föreningen. Vi försökte ringa in den aktuella och samtidigt föränderliga folkbildningspraktik som föreningen ska stimulera forskning kring. Vi skapade oss en översikt över vilka resurser för folkbildningsforskning som är tillgängliga och möjliga, och diskuterade föreningens roll i ett påverkansarbete för att bevara forskningsmedel och för att skapa nya resurser. Vi samtalade om hur föreningen kan bidra till att sprida information om forskningen och hur vi kan bidra till reflektion över forskningens resultat. Vi genomförde ett framtidsseminarium där många idéer väcktes. Syftet med samtalen var att de skulle leda till konkreta aktiviter i god samklang med föreningens uppgift. Resultatet är några nya aktiviteter som påbörjas under 2013 och som återfinns i verksamhetsplanen. Andra frågor, med olika konkretionsgrad, väljer vi att sätta i en förändringsprocess. Det är följande frågor. Föreningens ändamål. Föreningens medlemmar har olika infallsvinklar på folkbildning en del bedriver folkbildning, andra bedriver kritisk forskning, några hyser intresse för folkbildningen och forskningen på andra grunder. Föreningen står inte utanför folkbildningen eller forskningen, utan den står snarare med benen i båda områdena. Folkbildningen är en samhällsföreteelse som rör många människor och som bör utforskas, granskas och ges redskap för utveckling. Föreningens uppgift formulerades Sedan dess har mycket utvecklats såväl inom folkbildningen som inom forskningen om folkbildning. Folkbildningens aktörer har vidgat sitt arbetsfält och vid sidan av forskningen sker utvärderingar och andra studier av folkbildningen. Stadgarnas ändamålsparagraf bör återspegla de uppgifter föreningen ser som angelägna nu och i framtiden. En sådan är att föreningens uppgift i högre grad kunde ses som att inte endast se forskning som resultat och att förmedla och presentera dessa, utan som att föreningen blir mer aktiv i de processer där kunskapande om folkbildning sker. En annan att inta en roll att kritiskt utveckla och problematisera kring såväl forskning som praktik. Vi vill lyssna till medlemmarnas synpunkter och om så behövs föreslå förändringar i beskrivningen av föreningens uppgift. Tidskrift eller motsvarande publikation. Föreningen har under många år gett ut en medlemsskrift. Styrelsen vill undersöka möjligheten att vidga målgruppen, så att fler än medlemmarna kan ta del av en tidskrift, eller publikation med annan utformning, som handlar om forskning, utvärderingar och andra studier av folkbildningen och även innehåller aktualiteter inom folkbildnings- och forskningsområdena. En samverkan med andra intressenter är sannolikt en förutsättning för en sådan tidskrift med olika möjliga utformningar. Sommarskola. En idé är att genomföra en kurs om folkbildning och folkbildningsforskning, där mötet såväl med andra forskare som med praktiker är en del av innehållet. Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 2 (6)

3 Aktiviteter 2013 och preliminärt 2014 Mötesplatser Genom seminarier, konferenser, kurser och olika slag av möten fullgör föreningen sin uppgift. Vi bidrar till kunskaper, erfarenhetsutbyte och idéutveckling. Vi är aktiva i skapandet av lokala och regionala mötesplatser. Vår strävan är att mötesplatserna arrangeras på folkbildningsmässiga grunder. Dialogseminarier i Stockholm Dialogseminarierna är mötesplatser och tankesmedjor för forskare, praktiker och andra intresserade. De genomförs företrädesvis i Stockholm. Om möjligt genomförs seminarierna med olika samarbetsparter. Teman för 2013 är dels bildningsresor, dels folkbildningen i samhällsomvandlingen. Folkbildningsforskningens dag (arbetsnamn) Prövas för första gången Vänder sig i första hand till praktiker och andra intresserade i studieförbund och folkhögskolor. Forskarmedverkan. Samverkan med andra parter såsom Mimer och Folkbildningsrådet. Genomförs under september 2013 i Stockholm, hel eller halv dag. Västkustverksamhet Seminarier genomförs i västra Sverige i samverkan med andra parter, såsom Kvinnofolkhögskolan i Göteborg och studieförbund i samband med bokmässan (26-29 september). Ungdomskultur och folkbildning Under flera år har seminarier kunnat anordnas i samverkan med Tollare folkhögskola med ungdomskultur som grundtema. Externt stöd har funnits. Ett nytt seminarium genomförs under 2013 i samverkan med Tollare folkhögskola och Ungdomsstyrelsen, preliminärt den april. Påverkansarbete Folkbildning är ett omfattande samhällsområde. Forskningen om folkbildning är flervetenskaplig och berör utbildningsvetenskap, civilsamhällesforskning, ekonomisk vetenskap osv. Föreningen vill värna folkbildning som forskningsfält och verka för att resurser finns för folkbildningsforskningen. Aktiviter genomförs genom yttranden över remisser etc och genom opinionsbildning, självständigt eller i samverkan med andra parter. Publikationer Genom att ge ut skrifter om folkbildning och forskning fullgör föreningen sin uppgift. Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 3 (6)

4 Årsbok om folkbildning Årsboken har getts ut sedan 1994 och har en given plats i föreningens verksamhet. För att möjliggöra utgivningen söks medel från Stockholms arbetareinstitutsförening. Skribenter medverkar utan arvodering. Årsbok om folkbildning forskning & utveckling 2012 utkommer under våren Forskning om folkbildning medlemsskrift Medlemsskriften utkommer med två nummer per år. Den sprider kännedom om föreningens verksamhet, om ny litteratur, pågående forskningsprojekt m.m. Övriga publikationer Vid behov och i mån av finansiering görs seminariedokumentationer och dylikt som publiceras i tryckt form eller digitalt. Samverkan Föreningen fullgör bäst sin uppgift om det sker i effektiv samverkan med andra parter. Föreningens unika roll ska tydliggöras i samarbetena. Nära samverkan sker med Mimer och Folkbildningsrådet som adjungeras till styrelsen. Andra viktiga parter för samverkan och idéutbyte är Stockholms Arbetareinstitutsförening, Folkrörelsernas Arkivförbund, Svensk Biblioteksförening, olika universitets- och högskoleinstitutioner, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), Folkbildningsförbundet, studieförbund och folkhögskolor, Förbundet nordisk vuxenupplysning (FNV) m.fl. Kommunikation och medlemmar Föreningens kommunikation ska nå till så många intresserade som möjligt, oavsett medlemskap i föreningen. Redskap är nyhetsmejl, Facebooksida och hemsida. Inbjudningar till seminarier ska ske så brett som möjligt. Nyhetsbrev, hemsida och sociala medier Det digitala nyhetsbrevet skickas till medlemmar och andra intresserade efterhand som det finns nyheter inom föreningens verksamhetsområde att rapportera, inklusive inbjudningar till seminarier och andra möten. Styrelsens ledamöter ger underlag för nyhetsbrevet om nya och avslutade forskningsprojekt, nya böcker som ligger nära föreningens verksamhet etc. Föreningens hemsida ska fungera som en informationsbank för medlemmar och andra. Nyhetsbrevets innehåll ska publiceras på hemsidan. Föreningen har en sida på Facebook. Där ska samma information finnas som i nyhetsbrevet, liksom möjlighet till diskussion. Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 4 (6)

5 Medlemsrekrytering Målet är att nå ett medlemstal över 300 under I september 2012 hade föreningen 293 medlemmar varav 181 då betalat medlemsavgiften. Utvärdering Föreningen genomför under 2013 en enkät till föreningens medlemmar om synpunkter på föreningen och dess verksamhet. Övriga aktiviteter Försäljning av årsböcker och andra böcker Föreningens publikationer ingår som regel i medlemskapet utan extra kostnad. Till andra säljs skrifterna till självkostnadspris med skäligt påslag för porto och andra omkostnader. Styrelse och årsmöte Lokalkostnader, förtäring, kostnadsersättningar enligt reglemente Föreningens administration Föreningen introducerar under 2013 ett elektroniskt medlemsregister med effektiva funktioner för fakturering och integrerat med bokföringsprogram. Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 5 (6)

6 Föreningen för folkbildningsforskning Budget 2013 INTÄKTER Försäljning o fakturerade kostnader Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter, bidrag Ränta Summa intäkter kr kr kr kr kr KOSTNADER Medlemsverksamhet, seminarier, årsbok, medlemsskrift, möten Övriga externa utgifter Summa kostnader kr kr kr Årets resultat 0 kr Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 6 (6)

Årsberättelse 2014 Föreningen för folkbildningsforskning

Årsberättelse 2014 Föreningen för folkbildningsforskning Årsberättelse 2014 Föreningen för folkbildningsforskning Org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift (stadgarna 2) Föreningen som har hela Sverige

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA:

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA: NUVARANDE STADGA: 1 Namn Föreningens namn är Föreningen för folkbildningsforskning. 2 Uppgift Föreningen som har hela Sverige till arbetsfält har till uppgift att främja och stimulera forskning och studier

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012. Folkbildninssstudieförbundens. fnrhlltlhpt. intresseorganisation Ivl MUIIVIWI

VERKSAMHETSPLAN 2012. Folkbildninssstudieförbundens. fnrhlltlhpt. intresseorganisation Ivl MUIIVIWI VERKSAMHETSPLAN 2012 Folkbildninssstudieförbundens fnrhlltlhpt intresseorganisation Ivl MUIIVIWI 1. Inledning Tio studieförbund med över tio miljoner studietimmar och 1,8 miljoner deltagare samlas i Folkbildningsförbundet

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Affärsplan för spridning av kunskap om Afghanistan. Förlagsrådet HT 2014

Affärsplan för spridning av kunskap om Afghanistan. Förlagsrådet HT 2014 Rapport om arbetet med Affärsplan för spridning av kunskap om Afghanistan Förlagsrådet HT 2014 2014-12-17 Svenska Afghanistankommittén. Malmgårdsvägen 63. S-116 38 Stockholm. Telefon 08-545 818 40. Epost

Läs mer

Tobias Harding. Åsa Söderlind

Tobias Harding. Åsa Söderlind Nationell överblick över kulturpolitiskt relevant forskning Tobias Harding Åsa Söderlind Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås och SweCult, Linköpings universitet, Februari 2010 Sammanfattning:

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 23 maj 2007 Stockholm

Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 23 maj 2007 Stockholm Årsmöteshandlingar Svensk Biblioteksförenings årsmöte 23 maj 2007 Stockholm 2 Föredragningslista Svensk Biblioteksförenings årsmöte 23 maj 2007 kl 15.00 1. Mötets öppnande Britta Lejon 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN BLEKINGE Nya samverkansformer Blekinge är en liten region med korta avstånd och goda möjligheter att skapa samverkan mellan aktörer från hela regionen. Genom

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1(28) VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1 2(28) Innehållsförteckning Sid SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING 3 Överenskommelse maj 2001 Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Nätverk under 2006 GEMENSAMMA AKTIVITETER

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Ett jämställt samhälle utan våld

Verksamhetsplan 2015. Ett jämställt samhälle utan våld Pipersgatan 33 112 28 Stockholm 08-17 82 00 info@mfj.se www.mfj.se Org nr 802407-2160 Plusgiro 590517-9 Verksamhetsplan 2015 Ett jämställt samhälle utan våld Lokalgruppsrepresentanter och styrelse under

Läs mer

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas?

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG FSO Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? Susanne Rydén 2013 Sammanfattning Föreningen Social Omsorg (FSO) liksom de flesta ideella föreningar står inför sviktande

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDET VERKSAMHETSPLAN 2004

FOLKBILDNINGSRÅDET VERKSAMHETSPLAN 2004 f b FOLKBILDNINGSRÅDET r VERKSAMHETSPLAN 2004 Några fakta om svensk folkbildning Sverige har 10 studieförbund och 147 folkhögskolor som får del av stats-, landstings- och kommunbidrag. Varje år genomförs

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av primärvården

Läs mer

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Svenska Migränförbundet Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Migränförbundets stämma har varje år antagit verksamhetsplan och budget, som gällt det innevarande året. Eftersom en stor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

I fokus. Verksamhetsplan 2014

I fokus. Verksamhetsplan 2014 I fokus Verksamhetsplan 2014 version 2014-04-28 som bygger på den av styrelsen fastställda planen 2013-12-05. Planen ska ses i kombination med Den fria uppfinnaren som är föreningens beskrivning av verksamheten

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning ABF- Ålands syfte är vara en del av det fria bildningsarbetet grundat på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer. Föreningen ska arbeta för ett aktivt medborgarskap,

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer