Föreningsträff. Sammanställning av föreningsträffen den 4 juni 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningsträff. Sammanställning av föreningsträffen den 4 juni 2013"

Transkript

1 Föreningsträff Sammanställning av föreningsträffen den 4 juni 2013

2 Beredningen för Kultur och Fritid i Svedala kommun har fått i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens stöd till föreningar inom kultur- och fritidssektorn. Som ett första led i denna process anordnades ett möte den 4 juni dit samtliga kommunens föreningar och andra intresserade bjöds in. Syftet med träffen var att inhämta rådande uppfattningar och synpunkter på dagens system och tankar, idéer och förhoppningar inför en eventuell förändring. Kvällen inleddes med en presentation av uppdraget som Kommunstyrelsen gett Beredningen för Kultur och Fritid och som sedan delegerats gemensamt till Kultchefen och Fritidschefen. Deltagarna fick sedan i grupper samtala kring förutsättningarna kring dagens stödsystem och viktiga punkter att ta med i arbetet med att ta fram ett eventuellt nytt systemförslag. Deltagarna delades in i tolv grupper som fick diskutera utifrån ett antal frågeställningar. En fullständig sammanställning av gruppernas redovisningar finns bifogad. Här kommer dock en kortfattad sammanfattning av diskussionernas huvudpunkter.

3 Sammanfattning Det togs upp en mängd synpunkter och förslag under mötet, men det är tydligt i sammanställningen att det finns tre huvudspår inom diskussionerna som återkommer i nästan alla grupper. Dessa är att det ekonomiska bidraget till föreningarna ska vara tydligare baserat på aktivitet och medlemsantal snarare än något annat, ett särskilt ekonomiskt bidrag för utbildning av i huvudsak unga ledare samt stöd vad gäller marknadsföring och rekrytering. Någon eller alla av dessa tre punkter tas i någon form upp i så gott som alla gruppernas diskussioner. De är formulerade på olika sätt men alla berör i kärnan samma sak. Den första punkten handlar om fördelningen av de ekonomiska bidragen för barn- och ungdomsverksamhet och på vilka grunder dessa fördelas mellan föreningarna. Det framförs kritik mot dagens system med argument som att det inte är långsiktigt och att saknar koppling till verklig aktivitet i föreningen och föreningens verkliga kostnader. Istället föreslås ett system som bygger antingen på medlemsantal eller också på någon form av stöd till aktiviteter. Ett föreslag som tas upp som gäller just det sistnämnda är att ha ett bidragssystem som liknar Riksidrottsförbundets fördelning av det statliga lokala aktivitetsstödet till barn- och ungdomsidrott. Det hänvisas också till tidigare förslag om förändringar i bidragssystemet som bygger på just en sådan liknande princip. Den andra punkten handlar om utbildning av medlemmar och ledare, men där fokus också ligger på unga ledare. Något som tas upp är vikten av återväxt inom ledarkåren och utbildning för unga i att bli och vara föreningsledare. Det framförs att just detta är svårt när medel inte finns att utbilda de unga aktiva i föreningen till kompetenta och hållbara ledare. I något fall nämns att kommunen som stöd skulle kunna bistå med utbildning, men de flesta kommentarerna handlar om ett särskilt och riktat ekonomiskt bidrag för att delta i ledarutbildningar. Den tredje och avslutande av de återkommande punkterna handlar om marknadsföring och stöd vid rekrytering. I flera fall har detta dimensionen av ren informationsspridning genom exempelvis trycksaker och internetmaterial, men en annan aspekt som återkommer är marknadsföring genom satsning på elitnivå. Detta är framförallt kopplat till elitsatsningar inom idrotten, men är även applicerbart på vissa andra föreningskategorier. Här tas elitsatsningar upp som exempel på sådant som inspirerar och främjar ungas engagemang och därigenom marknadsför inte bara hela Svedala kommuns föreningsliv utan även kommunen i sig. Utöver dessa punkter tas även frågan om lokaler och tillgängliga halltider upp av flera av grupperna. Det efterlyses såväl fler lokaler som fler bokningsbara tider men framförallt efterfrågas tydligare kriterier för lokalbokningar och en beskrivning av prioriteringar vid bokningstillfällen. Det har även framkommit ytterligare synpunkter och dessa återfinns i sammanställningen av gruppernas redovisade anteckningar.

4 Sammanställning av gruppanteckningar Sammanställningarna är redovisade grupp för grupp. I vissa fall har de handskrivna anteckningarna varit svåra att utläsa och där har vissa punkter inte tagits med i sammanställningen för att inte skriva något som varit felaktigt Bidrag för ungdomar i att leda och sköta en förening. Detta extra utöver föreningsbidraget. - bidrag till inbjudna föreläsare till alla oberoende av föreningstyp - Kommunen står för skyltning till föreningarnas lokaler - Dåliga lokaler för vissa föreningar. Bidrag för renovering el nybyggnation. - Bidrag till byggnadsmaterial vid ombyggnader av lokaler. - Att i Svedalanytt, Svedalabladet, kommunens hemsida görs en lista över alla föreningar som finns i kommunen så att alla kommuninnevånare får veta vad som finns att tillgå Vilka kriterier används när pengar fördelas? - Hur premieras aktiviteter? Utifrån antal aktiviteter? - Hur många som aktiveras? Utifrån antal medlemmar. - Vilken annan service förutom pengar kan kommunen bistå med? Ex. marknadsföring, Hemsida, kommunblad. - Varför är det så svårt att starta en ny förening? Vart tog startbidraget vägen? - Utbildningsbidrag? Utanför bidraget Föreningarna ska inte vara beroende av att lokal finns. - Betalt för omkostnader för att hyra tält eller kanot. Detta för att kunna bedriva sin verksamhet. - Ers för ungdomsledare som hjälpa till på sommarlovet. - Grundbidrag behövs för ett uppmuntrande att föreningen startar och utvecklas. - Utifrån medl.antal - Extern verksamhet - Träffas 1 gång/år - Broschyr - Förbättrad kommunikation mellan kommunen och föreningarna. - Värme i Folkets hus 4. Föreningsbidrag Aktivitetsstödet är anpassat till lagidrotten. Många aktiviteter får inget stöd pga reglerna. Hög kvalitet i verksamheten bör ge större bidrag. Se föreningsrådets förslag från juni Lokalbidrag Samma konstader bör gälla oavsett om det är i kom. Hall eller förhyrd eller egen.

5 5. Peng per medlemshuvud 0-10 år år år år 65 Samma rapportering som till LOK-stöd. Högre ersättning per medlem och sänkt lokalhyra. Skaffa fler klubblokaler Lite administration. - Enkelt. - Bra med sponsrade lokaler - 2 olika sätt Basen - Spetsen Elitsatsning = PR/Marknadsföring Basen = föreningsbidrag - Elitsatsning ska inte tas av den vanliga föreningspotten - Utbildning är viktigt, kunniga ledare behövs. - Hjälp att hitta ideella krafter - Kontinuitet i bidragen. Om verksamheten ökar/minskar ska det inte bli hastiga ändringar. Tid för omställning. - Struktur på halltider. Alla ska få plats. - Integration tänka på att nå ut till alla. - Föreningar måste ha hjälp att hålla nere avgiften. - Alla ska få vara med, ekonomisk aspekt (82 fattiga familjer i Svedala) 7. Bidragssystem - Lokaler viktiga Lokalers påverkan på verksamhet skall exkluderas från bidraget. (Egen lokal vs hyrd lokal) Dvs separat hantering (resp kommunal lokal) - Föreningens karaktär skall styra bidrags situationen - verksamhetsrelaterade bidrag - hållfast bidra till föreningar där verksamheten är svårdefinierad kvantitativt. - Bidrag skall dessutom finnas - utbildning - speciella satsningar - kommunbefrämjande (elitbidrag) - administrativt grundbidrag - Föreningsmöten för uppdatering av verksamheten!

6 8. - Jämlika bidrag Man/Kvinna/Kille/Tjej - Bidrag beroende på kostnad av aktivitet - Driftbidrag/Faktisk kostnad per aktivitet och medlem 9. - Service Skötsel, hyra föreningar i kommunen - Stor variation - Många medlemmar - Få medlemmar stor insats - Pengar - Lokaler - Idrottsplats - Idrottshallar - Brandstationen - Flamman - Samsas med andra - Ensamma - Väldigt olika gamla föreningar, nya, barn, unga, vuxna, äldre - Varför för.bidrag? Anläggningar som vi hyr skall fungera!! - Klara kriterier för bidrag - Bredd - Antal medlemmar - Kön - Ålder - Sport/kultur - Tillgänglighet för alla - Elit kontra motionärsverksamhet - Klara kriterier för halltidsfördelning - Tillgänglighet till anläggningar Cykelvägar - Underhåll av kommunens skogstillgångar - Ridvägar/stigar - Elljusspår Kravställ på Malmö - Ledarutbildningsbidrag Bidrag skall helst täcka kostnaderna för ungdomsverksamheterna. Bevara kvalitet. - Går ej att utveckla för lite halltider. - Bidraget skall baseras enligt följande: - Medlemsantal - Målsättning - Extra bidrag att tillgå för föreningar som har målsättning att utveckla sin verksamhet mot elit. - Bör även se över fördelning av halltider. - Beakta utbetalningstider. Föreningarna vet! - Utbildningar externa/interna

7 12. - Lyhördhet - Varje förening är olika - Sommarlovshjälp ungdomar - Lovverksamhet - Klara kriterier, alla vet vad som gäller - Träffar så att man kan.kanske förändras år för år

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Slutrapport 2014-10-21 Anders Lundkvist Magnus Holmgren Daniel Johansson Utvärderingsringen www.utvarderingsringen.se

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Bra mat. för unga idrottare

Bra mat. för unga idrottare Inledning Riksidrottsstyrelsen har antagit en strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete som bygger på riksdagens antagna folkhälsomål. Inom området goda matvanor och säkra livsmedel vill idrottsrörelsen

Läs mer

PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX

PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX PARAPLYUTREDNINGEN Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX Förord och bakgrund Paraplyutredningen handlar om hur Förbundet Unga Forskare på ett bra sätt kan stödja

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4 - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott FoU-rapport 2005:4 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer