Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den september 2014 på Sjövillan i Sollentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna"

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den september 2014 på Sjövillan i Sollentuna Kallade/Närvarande: Karin Träff Nordström (KTN) Kenneth Widäng (KW) Olof Cronberg (OC) Marit Lindberg (ML) Knut Meidell (KM) torsdag Åsa Niper (ÅN) Anna Nager (AN) torsdag Anmält förhinder: Ulf Österstad (UÖ) Adjungerade: Ingrid Eckerman (IE) Heléne Swärd (HS), fredag Eva Norell (EN), torsdag, fredag 207A, 207D 204 Mötets öppnande Fastställande av dagordning 205 Föregående protokoll Föregående protokoll. 206 E-post-beslut A Nordisk Kongress i Allmänmedicin i Göteborg: AN representerar SFAM i symposium om kunskapsdatabas. B SFAM har nominerat tre personer till en ny grupp för att förstärka STRAMAarbetet: Katarina Hedin, Pär-Daniel Sundvall och Sigvard Mölstad. 207 Styrelsens arbete A Recertifieringen och den fortsatta processen: Möte och workshop med berörda råd torsdag 25 sept kl Se minnesanteckningar som är bilaga till detta protokoll. B Onödiga gruppen : OC får styrelsens uppdrag att kontakta SBU med anledning av den viljeinriktning de ger uttryck för i nästa nummer av tidskriften AllmänMedicin. C Svensk allmänmedicinsk kongress 2016: Diskussioner med intresserade pågår, inget beslut är fattat. D Marknadsföring: Styrelsen ger EN uppdrag att ta fram en marknadsföringsplan och förslag på genomförande för att få fler medlemmar. EN uppdras att ta fram en ny rollup. E Kontaktväg mellan styrelsen och Socialstyrelsen behöver skapas. ÅN och ML tar fram förslag på process till styrelsen. F Nomineringsarbetet av allmänläkare till diverse uppdrag: ML bistår KW att leta allmänläkare till allehanda expertgrupper. 208 SFAMs råd och nätverk A SFAM.Q: Kvalitetsdagen 2014 arrangeras den 12 november i Stockholm. Styrelsen har för avsikt att vara representerad vid konferensen. B Examen 2015: Karin Lindhagen sköter administrationen och arvoderas för det. 209 Lokalföreningar Nordisk Kongress i Allmänmedicin i Göteborg: AN är styrelsens representant i arbetet. 210 Kansliet A Beslöts se över hela IT-miljön på kansliet. HS inventerar och ÅN föreslår förbättringar. B Styrelsen ger EN uppdrag att se möjligheter, kostnader mm för ev deltagande vid årets Riksstämma. C Beslöts att inte delta med monter vid konferensen Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa i Stockholm den 9-10 okt. HS ser till att material finns tillgängligt.

2 211 Hemsidan ÅN ber MK-Media om offert för att slutföra arbetet med hemsidan och färdigställa de funktioner som ännu inte blivit klara. 212 Tidskrifterna Rapport från chefredaktören till AllmänMedicin. 213 Ekonomi A Beslöts att anta Fortbildningsenhetens förslag att anlita InUse i arbetet med att ta fram en kravspecifikation för det fortsatta arbetet med en fortbildningsweb. Planering är att en prototyp ska finnas i början av 2015 B Kassörens rapport. C Kassören får uppdrag att titta på förutsättningar för att bilda bolag för hantering av fortbildningsenheten när projekttiden är slut. D Styrelsen antog kassörens förslag till justerat arvode för inkomstbortfall. 214 Styrelsen deltar - Sveriges läkarförbunds representantskap 21 okt, OC deltar - Riksstämman 4-5 dec, AN och KTN deltar från styrelsen - Socialdepartementets seminarium om kunskapsstyrning 3 okt, KTN deltar - Socialstyrelsens workshop om primärvårdsanpassning av riktlinjer 23 okt, ÅN försöker delta. - Leading Healthcare seminarium Hur vill vi leda? 8 nov, KTN deltar - SFAMs kvalitetsdag 12 nov, OC deltar - Dagens Medicins seminarium om fortbildning 26 nov, KTN deltar - Socialdepartementets högnivågrupp för kronikersatsningen, möte 2 dec, KTN deltar - Besök på allmänmedicinska institutionen i Uppsala 11 dec, AN och KTN deltar - Leading Healthcare möte 16 dec, KTN deltar - SFAMs ST-dagar jan 2015, KTN, ÅN och ev andra från styrelsen deltar 215 Remisser, inkomna till SFAM A Förslag till nya bestämmelser om läkarnas specialiseringstjänstgöring, dnr /2014. Svar till Socialstyrelsen senast 30 sept. B SIS Remiss Kvalitet i äldreboende och kvalitet i hemtjänst. C D DLF: remiss om namnfrågan. Förfrågan om nominering till konsenspanel nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. 216 Kommande styrelsemöten Internat januari 2015 (torsd-lördag). DLFs styrelsen deltar för gemensamt möte 29/1 kl 17 med efterföljande middag. Onsdagsmöten udda veckor via telefon o web, kl OBS!-ändrad tid. Nästa möte 8/ Mötet avslutas. Ordförande förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justeras Heléne Swärd ( ) / Kenneth Widäng ( ) Karin Träff Nordström SFAMs kansli Facklig sekr Ordförande

3 Bilaga till protokoll Rapport från SFAM-möte kring recertifiering Sjövillan Konferens i Sollentuna Deltagare från styrelsen Karin Träff Nordström, Anna Nager, Kenneth Widäng, Olof Cronberg, Knut Meidell, Marit Lindberg, Åsa Niper från fortbildningsrådet Gösta Eliasson, Andreas Thörneby från kompetensvärderingsrådet Eva Jaktlund, Meta Wiborgh från ASK-nätverket Robert Svartholm, Karin Lindhagen från DLF Britt Bergström från fortbildningssamordnarnätverket Christina Sandell från fortbildningsenheten Eva Norell, Joakim Lindqvist, Roland Koch Chefredaktör AllmänMedicin Ingrid Eckerman Motion vid årsmötet i SFAM 2014 om att utreda frågor kring möjlig recertifiering ligger bakom detta möte. Meta Wiborgh berättade om att frågan har funnits med inom SFAM sedan lång tid med växlande intensitet. Det har dock varit svårt att få något att konkret att hända. Robert Svartholm har funderat om hur man kan veta att man duger. Detta har lett fram till ASK (allmänläkares självvärdering i kollegial dialog). Karin Lindhagen berättade om hur ASK växte fram i kompetensvärderingsrådet efter önskan från examinatorerna att kunna värdera sig själva. Görs tillsammans med en kollega. Inslagen i examinationen används med stor flexibilitet som underlag. Dialogen med kollegan är grunden. Eva Jaktlund funderar kring trovärdighet i allmänläkarverksamheten internt och externt. Kräver ett recertifieringssystem. Trovärdigheten kräver att vi har som allmänläkare har tillräcklig kompetens under hela vårt yrkesliv. Behov av en norm för fortbildning. Mycket bättre att vi sätter normen för fortbildning än att det sker efter andras bedömningar. Vi kanske fortbildar oss mer än vi tror om tar med egna möten FQ-grupper med mera. Gösta Eliasson framhöll skillnaden mellan att verka för bra utveckling för de intresserade eller se till att de som inte håller måttet inte får fortsätta i arbetet. Det senare är en myndighetsfråga. Anar en framtid när Socialstyrelsen behöver skriva föreskrifter om fortbildning och möjligen recertifiering. Det vore bra att det då finns en modell som vi kan lansera. Andreas Thörneby pekade på behovet av begreppsdefinition så att vi vet vad vi pratar om. Inslag av mätning behövs för trovärdigheten till andra specialiteter, arbetsgivare och patienter.

4 Britt Bergström säger att inom läkarförbundet är recertifiering ännu inte riktigt gångbart som term. Allmänläkarna är sämst i klassen avseende tid för organiserad fortbildning (drygt 5 dagar per år). Olof Cronberg menar att med ett bra koncept och tillräcklig volym kan det nog kunna skapas ekonomiska incitament kring vårdval och även för hyrläkare. Marit Lindberg upplever en rädsla från ST-läkare att bli specialister för att då missa möjligheter till fortbildning. Christina Sandell utvecklar verksamhet lokalt i Linköping. Få ett alternativ till kurser sponsrade av läkemedelsindustrin. Pekade på att fortbildning inte få ses som ett nöje av omgivningen utan som ett läkaransvar för att bibehålla kvalitén i allmänläkararbetet. Anna Nager pekade på behov av marknadsföring av vad som redan görs och att det som görs måste göras av tillräckligt många. Åsa Niper ser ett behov att hitta vägar så att nog många orkar ta första stegen mot ett mål där det blir lättare att fortbilda sig än att låta bli. Eva Norell presenterade fortbildningsenheten. Man håller på att skapa en fortbildningsweb. Där skall gå att skapa en individuell fortbildningsplan uppföljning av denna se en utbildningskatalog Utbildningskatalogen planeras för provdrift under våren Joakim Lindqvist skall jobba med uppföljningsdelen. Börjar med förankringsprocess lokalt. Förbereder frågan om CPD-poäng i svensk version för allmänmedicin. Roland Koch som har erfarenhet av datorarbete från tidigare jobbar med utbildningskatalogen. Katalogen skall vara bred och innehålla länkar till tänkbara aktiviteter inom allmänläkarfortbildning. Karin TN ser behovet av förankring internt i föreningen men även externt. Särskilt viktigt att SFAM och DLF är överens. Robert ser att fortbildningsplan, uppföljning, katalog också kräver en utvärdering antingen i form av bedömning från utomstående eller i en kollegial dialog. I ett frivilligt system är kollegial dialog bästa möjligheten. Meta ser att trovärdigheten för allmänläkarkåren är grundläggande. Eva J ser behovet att initialt behöver vara utan trösklar och att även kollegial dialog kan vara hotfull. Christina anser att kontrollen bör ske på processnivå åtminstone initialt. Karin L ser att ASK och examen har inspirerat även om inte så många genomgår detta. Sammanfattning: Kåren och samhället är säkert enigt om behovet av välutbildade allmänläkare som bibehåller sin kompetens. Inte lika klart när det gäller hur det skall gå till och var ansvar ligger.

5 Önskemål framåt Pengar i vårdval för fortbildning (beställaren/landstinget) Krav om fortbildning i vårdval (beställaren/landstinget) Lönen kopplas till genomgången fortbildning/recertifiering (arbetsgivaren) Ett enhetligt system i Sverige (regional struktur och synnerligen komplex politisk fråga) Låg tröskel för individen till fortbildning (SFAM genom fortbildningsweb och råd) Chefsinformation kring fortbildning (SFAM) Åsikter CPD-poäng som registreras tydliggör för individ, arbetsgivare och beställare på ett begripligt sätt hur bra fortbildningen fungerar inom beställarens område, hos en viss arbetsgivare, för viss individ. Inget är nytt men arbetet framåt innebär spridning till många fler. Innebär också struktur i planering och uppföljning för individen. Öppna jämförelser kring fortbildning kan vara väsentligt i marknadsföring av fortbildning. Lite terminologi Fortbildning är deltagande i div aktiviteter validering är en kompetensvärdering av individens steg i det livslånga lärandet recertifiering är domslutet för licensens upprätthållande. Slutsats Skall SFAM arbeta för en obligatorisk recertifiering? Nej i nuläget inte driva frågan men är principiellt positiva om frågan väcks av andra. På kort sikt gäller fortsatt arbete med fortbildningswebben enligt plan (SFAMs fortbildningsenhet) på ett sätt som gör det användbart vid en ev framtida obligatorisk recertifiering. När fortbildningswebben är klar kan den, förutom att vara ett verktyg för den enskilde doktorn användas som underlag för lobbyarbete lokalt hos arbetsgivare och beställare. Vi behöver sträva efter att hålla på med kontinuerlig fortbildning blir norm för allmänläkare. Vid datorn Kenneth Widäng Facklig sekreterare SFAM

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av primärvården

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010

Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010 Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010 Närvarande: va Jaktlund Mats Rydberg Karin Träff Nordström Sara Holmberg Ulf Peber Jana Risk Lars Henrikson ertil Hagström

Läs mer

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN AllmänMedicin TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN nummer 4 2014 årgång 35 Tema: Allmänmedicinens historia, luftvägar infektion Patientjournalen före och efter datorrevolutionen sid 22 Luftvägsinfektionerna,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Bergendals kursgård den 7-8 december 2009

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Bergendals kursgård den 7-8 december 2009 Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin ergendals kursgård den 7-8 december 2009 Närvarande: Eva Jaktlund Mats Rydberg Karin Träff Nordström Sara Holmberg Ulf Peber Madelene

Läs mer

Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009

Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009 Distriktsläkaren Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009 Ledare Skriv om Hälso- och sjukvårdslagen för patientens skull Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening Tid: 25 september 2009-10-11 Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm Deltagande: Icke deltagande: Elisabet Lidbrink Sara Kinhult Henrik

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012.

Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012. Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012. 1. Om konferensen Konferensens utgångspunkt var att uppmärksamma den minskning

Läs mer

Företags. Läkaren 1 2012. Vad händer på Försäkringskassan? FHV.NU företagshälsovårdens nya hemsida. På väg mot ett hållbart arbetsliv

Företags. Läkaren 1 2012. Vad händer på Försäkringskassan? FHV.NU företagshälsovårdens nya hemsida. På väg mot ett hållbart arbetsliv Företags Läkaren 1 2012 Vad händer på Försäkringskassan? FHV.NU företagshälsovårdens nya hemsida På väg mot ett hållbart arbetsliv Reducera ohälsa med hjälp av den senaste forskningen och vår erfarenhet

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

RAPPORT FÖRSTUDIE SPELENS HUS

RAPPORT FÖRSTUDIE SPELENS HUS RAPPORT FÖRSTUDIE SPELENS HUS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Bakgrund... 2 Spelens Hus i sverok... 2 Minislaget i Umeå... 2 Uppstart... 2 Uppdrag... 3 Mål... 3 Resultat... 4 Rapport medlemsworkshop...

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR [Kårordförandes namn] Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 08/09 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet

nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Ledare Nya närsjukvårdsmodeller och ansvarsutredningens förslag om fast läkarkontakt kräver fler distriktsläkare! Nu

Läs mer

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar Ledare Distriktsläkarna och ledarskapet Ledarskapsfrågan har diskuterats

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

3 Ledare Kallelsesystem paternalism på gott och ont Anders Lundqvist

3 Ledare Kallelsesystem paternalism på gott och ont Anders Lundqvist Innehåll 3 2007 Skriv i AllmänMedicin! Många känner sig kallade och fler välkomnas. Allmänmedicin är ett brett område och det finns mycket att skriva om. Läs våra författaranvisningar på SFAMs hemsida:

Läs mer