Beslutsstöd för Lärosäten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsstöd för Lärosäten"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Ett sammanhållet beslutsstöd för verksamhetsstyrning... 3 Applikationer som stödjer lärosätets hela verksamhet... 4 Hypergene Verksamhetsplan... 6 Hypergene Budget & Prognos... 7 Hypergene Ekonomi... 8 Hypergene Personal... 9 Hypergene Bemanning Hypergene Student Hypergene Kvalitet & Rapport Hypergene Projekt... 13

3 Ett sammanhållet beslutsstöd för verksamhetsstyrning Att styra en verksamhet i praktiken handlar om att sätta verksamhetsmål, planera, genomföra, följa upp och att ständigt utvärdera och förbättra det du nyligen gjort. För lärosäten handlar det bland annat om att få ett effektivt process- och planeringsstöd inom exempelvis budget och progonos, verksamhetsplanering samt projektansökningar och uppföljning. För att hjälpa dig i ditt arbete, har vi utvecklat en sammanhållen programvara som gör verksamhetsstyrningen effektivare. Vi har dessutom anpassat vår grundprodukt till styrning av offentlig verksamhet. Hypergene för Lärosäten bygger på erfarenheter från våra kunder och våra medarbetares arbete inom området. Med hjälp av Hypergene effektiviserar du budget- och prognosprocesserna, följer upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter samt arbetar med resultat- och måluppfyllelseanalys på ett sätt som bryter ner den övergripande verksamhetsplanen till mål, nyckeltal och aktiviteter på områdes-, fakultets-, institutions-, avdelnings- respektive enhetsnivå. Dessutom finns tillämpningar som t.ex. ger underlag för projektansökningar och underlättar bemanningsplaneringen. Genom oss blir ditt uppdrag enklare, oavsett på vilken nivå du arbetar. Du får en överblickbarhet och ett stöd längs hela vägen; från att planera och styra utifrån verksamhetsmål, återrapporteringskrav, uppdrag och finansiering och nyckeltal till att realisera besluten genom att involvera och leda hela eller delar av verksamheten. På så vis frigörs tid för analys och utveckling, samtidigt som uppdrag och mål omsätts till konkreta resultat. Den effektivare verksamhetsstyrningen bidrar till ökad kraft i organisationen och ytterst till en ökad effektivitet. Information kopplat till användarens ansvarsområde och roll visas direkt utan att några val behöver göras. Visningarna utgår från aggregerad information för en god överblick, men det finns alltid möjlighet att borra sig ned i detaljinformationen med några knapptryckningar. Upptäcker man en avvikelse så kan man själv snabbt få fram den bakomliggande orsaken. Produkten levereras som en helhet eller som valda delar helt utifrån dina behov och med hjälp av våra medarbetares bransch- och verksamhetskompetens. Hypergenes nytänkande teknik och plattform ger hög prestanda och skalbarhet, liksom möjlighet till integration med bakomliggande datakällor som exempelvis Ladok och Nya. Sammantaget kan fokus läggas på verksamhetsförståelse och kundnytta istället för på teknisk lösning redan under införandeprojektet. Hypergene AB 3/13

4 Applikationer som stödjer lärosätets hela verksamhet Med Hypergene för lärosäten erbjuds ett sammanhållet systemstöd för strategi, planering, genomförande och uppföljning där universitet och högskolor kan ta ett grepp om hela verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer. Den rollbaserade portalen lyfter fram det väsentliga genom att den anpassar sig till användarens verksamhetsområde och organisatoriska enhet. Via en webbportal får alla snabbt och enkelt en tydlig bild av verksamheten anpassad till sin funktion/roll. Ekonomi, personal, kurs- och antagningsdata, nyckeltal, mål och annan information kan presenteras, analyseras och följas upp på såväl ett övergripande plan som på en detaljerad nivå. Oavsett om lösningen införs i sin helhet eller enbart utvalda delar, så möjliggörs en väsentligt förbättrad styrning av lärosätet. Hypergene är ett komplement till befintliga verksamhetssystem och gör information därifrån mer tillgänglig. Information hämtas automatiskt från verksamhetssystemen, sammanställs och presenteras på ett lättförståeligt sätt. Informationen är därför alltid uppdaterad och tillgänglig för att bland annat skapa viktiga nyckeltal för verksamheten. Hypergene för lärosäten utgör en stark plattform för kontinuerlig utveckling av universitets- och högskolors verksamhetsstyrning. Processer som stöds i Hypergene: Verksamhetsplanering i verktyget kan lärosätets styrmodell med resultat- och verksamhetsmål formuleras och kommuniceras. Detta ger möjlighet till en bra förankring av lärosätets långsiktiga och kortsiktiga mål och uppdrag. Utifrån övergripande mål skapar institutionerna och enheterna detaljerade verksamhetsmål, planer och handlingsprogram som linjerar med och kopplas till resultatmål i en tydlig röd tråd. Hypergenes modul för verksamhetsstyrning kan även användas för alla andra planer som exempelvis internkontrollplan, miljöplan, riskplan och likabehandlingsplan. Budget & Prognos via det verksamhetsnära, SUHF-anpassade och effektiva budget- och prognossystemet ges mycket god ekonomisk kontroll. Integrationer med ekonomi- och personalsystem tillgängliggör alla detaljerade utfall. Hypergene AB 4/13

5 Uppföljning & Analys integrationer med verksamhetssystem ger löpande rapporter om aktuellt läge och det operativa genomförandet vilket innebär ett viktigt dagligt stöd och en gemensam helhetssyn. Det handlar om integrationer till ekonomisystem, personalsystem, Ladok och Nya. De färdiga rapporterna ger stor möjlighet att hitta underliggande orsaker, samt att ta fram och besluta om korrigerande åtgärder. Underlag för projektansökan stödjer processen med ansökningar av medel till forskningsprojekt. Stöd till projekt stödjer projektbudgeteringen och den löpande uppföljningen av forskningsprojekten. Lösningen hanterar både ansökningsprocessen med tillhörande kalkyler samt projektbudget på aktiviteter med uppföljning mot utfall. Analys kan göras av såväl extern- som samfinansiering på projekt, forskargrupp, kontrakt mm, vilket kan ligga till grund för bemanningsplanering och budgetarbetet. Bemanningsplanering uppföljningsverktyg för jämförelse av budgeterad bemanningsplan mot planerad plan. Analys kan göras utifrån resursperspektiv samt kurs/program perspektiv. Dessutom tillhandahåller lösningen bemanningsplan för varje enskild anställd där undervisningstid, forskningstid och tid för kompetensutveckling framgår, vilket kan ligga till grund för budgetarbetet. Samlad rapportering enheter kan kommentera sina uppnådda resultat och informationen kan sättas samman till rapporter, t.ex. månadsrapport, nyckeltalsrapport och kvalitetsrapport för att informera internt och externt. Varför välja Hypergene för Lärosäten? Verksamheten blir överskådlig, organisationen får en gemensam bild, intressanta nyckeltal och jämförelser presenteras smidigt. Mindre tid går åt till sammanställning av data och beräkning av nyckeltal. Mer tid kan istället läggas på analys och planering av åtgärder. Användarvänligt alla användare, även så kallade sällananvändare, kommer snabbt igång. All verksamhetsstyrning för alla avdelningar och enheter kan samlas i ett system; verksamhetsplanering, budget och prognos samt uppföljning och analys. Forskare och andra medarbetare får ett integrerat stöd för projektansökningsprocessen och den löpande uppföljningen av projekten Färdiga och välbeprövade integrationer med många verksamhetssystem Hypergene för lärosäten bygger på lång kunskap och erfarenhet från statlig verksamhetsstyrning. Hypergene AB 5/13

6 Hypergene Verksamhetsplan Hypergene Verksamhetsplan ger stöd i hela kedjan från instruktion, regleringsbrev och verksamhetsplanering till genomförande och uppföljning av uppsatta mål. Med applikationen hålls hela verksamhetsstyrningen samman och det blir lätt för beslutsfattare att se den röda tråden. Applikationen stödjer alla förekommande styrmodeller och har en stor flexibilitet för att sätta upp olika modeller. Exempelvis kan en årlig verksamhetsplan i både text och siffror skapas för olika nivåer inom en organisation. Riskanalys kan hanteras integrerat i planerna eller i separata riskplaner. Hypergenes modul kan också användas för alla andra planer, exempelvis internkontrollplan, miljöplan, likabehandlingsplan etc. En tydlig röd tråd I applikationen bryts övergripande mål och resultatmål ner till verksamhetsmål för olika organisatoriska nivåer. Underliggande delar av organisationen tar ställning till och definierar de ytterligare mål och aktiviteter som behövs för att uppnå de övergripande målen. Till målen kopplas nyckeltal för kontinuerlig mätning för att säkerställa att målen nås. Integrerad uppföljning Nyckeltalens utfall hämtas automatiskt från verksamhetssystemen vilket ger en effektiv uppföljning. Allt möjliggörs av att Hypergene är integrerat med olika verksamhetssystem, men utfallsvärden kan även matas in manuellt. Alla nivåer i organisationen kan dessutom kommentera sina resultat. I bland annat styrkort, textdokument och rapporter finns det sedan möjlighet att jämföra aktuell status med planerade mål. Uppföljningsrapporter som månads- och tertialrapporter kan anpassas till de behov som finns. Erfarenhet av statlig verksamhetsplanering Hypergenes verksamhetskonsulter har lång erfarenhet av praktiskt arbete med statlig verksamhetsplanering. De vet vikten av att få styrmodellerna väl förankrade i det dagliga arbetet i verksamheten. Hypergene AB 6/13

7 Hypergene Budget & Prognos På universitet och högskolor är budget- och prognosprocessen ett viktigt instrument för att effektivt styra verksamheterna. Hypergene Budget & Prognos är anpassad till hur planeringsarbetet är upplagt på ett lärosäte och kan enkelt anpassas till olika modeller. Hypergene har med erfarenhet från Lunds Universitet, Mittuniversitetet och Södertörns högskola den kompetens som behövs för att stödja den sk SUHF-modellen. Beräkningar och konsolidering av alla delar sker med automatik. Lösningen ger därmed ett kvalitetshöjande stöd i alla moment och en väsentlig tidsbesparing i budget- och prognosarbetet. All tid som frigörs i budgetprocessen kan istället läggas på verksamhetsutveckling. Tydlig process Processen i applikationen för budget & prognos börjar med att hantera ramar och anslagsfördelning. Därefter får respektive fakultet, institution och enhet budgetera sin verksamhet. Sist fördelas de gemensamma kostnaderna och totalbudgeten kan stämmas av och trimmas. I applikationen fördelas ansvar tydligt för de olika momenten och det är enkelt att följa upp vilka delar som är utförda. Detta ger en god kontroll över hur budgetprocessen fortskrider. En uppdaterad totalbudget finns dessutom alltid tillgänglig för kontroll och avstämning. Färdiga funktioner Applikationen innehåller färdiga funktioner och processtöd för bland annat anslagsfördelning, budgetering av personalkostnader, budgetering av nyinvesteringar och kapitalkostnader, resursfördelade intäkter och kostnader och fördelning av gemensamma kostnader. Det finns även möjlighet till exempelvis budgetering på rullande 12-månader och flerårsbudgetering. Man kan välja att införa funktionerna stegvis eller ta ett helhetsgrepp om hela budget- och prognosprocessen från början. Erfarenheten är viktig Hypergenes verksamhetskonsulter har lång erfarenhet av praktiskt arbete med ekonomisk planering för lärosäten och andra myndigheter. De bistår med kunskap och råd om till exempel för- och nackdelar med olika budgetmodeller, hur man kan effektivisera hela budgetprocessen och hur man får en tät koppling mellan verksamhetsplaneringen och den ekonomiska planeringen. Hypergene AB 7/13

8 Hypergene Ekonomi Hypergene Ekonomi gör det möjligt att effektivisera ekonomistyrningen och underlätta redovisningen. Såväl controllers på central nivå som personer på olika chefsnivåer får sina behov tillgodosedda. Via en gemensam portal får användarna en tydlig överblick och kontroll på ekonomin för sin del av lärosätet. Informationen presenteras grafiskt i olika diagram samt i tabeller för mer detaljer. En gemensam sanning Alla berörda har tillgång till samma siffror och det är enkelt, även som sällananvändare, att göra analyser av komplexa samband. Tillgängliga och överskådliga presentationer gör att mindre tid går åt till att sammanställa underlag och att mer tid istället kan läggas på att analysera informationen och förstå bakomliggande orsaker. Utfall kan jämföras med budget, prognos, föregående år eller annan jämförelsedata. Det går att vrida och vända på all ekonomisk data i alla dimensioner till exempel på verksamhetsområde eller projekt. Färdiga funktioner Applikationen innehåller en överskådlig resultaträkning med många möjligheter att presentera information. Det finns även möjlighet att borra sig ned i informationen ända ned till transaktioner och inskannade fakturor. Andra färdiga funktioner är bland andra investeringsuppföljning och balansräkning. Beräkning av nyckeltal Hypergene Ekonomi beräknar automatiskt de flesta relevanta nyckeltal baserat på information från ekonomisystemet, vilket är mycket tidsbesparande. Nyckeltalen kan sedan presenteras i lämpliga portaler och rapporter samt rapporteras till uppdragsgivare. Med Hypergene kommer färdiga integrationer med de vanligaste ekonomisystemen, till exempel Agresso och Raindance. Lättillgängligt och utbyggbart I applikationen presenteras ekonomisk information på ett enkelt sätt och med verksamhetsnära mått, vilket gör att icke-ekonomer känner sig bekväma. En chef kan därför enkelt ta fram all ekonomisk data som behövs. Hypergene Ekonomi kan kompletteras med ytterligare analyser om behovet finns ingen inlåsning med andra ord. Hypergene AB 8/13

9 Hypergene Personal Hypergene Personal gör att chefer och beslutsfattare enkelt kommer åt relevant data från personalsystemen allt genom ett enda verktyg och gränssnitt. Informationen presenteras på ett samlat sätt och ger snabbt svar på de frågor cheferna har. Tid som tidigare lagts på att söka och sammanställa information kan istället läggas på aktiviteter som driver verksamheterna framåt. Enkel tillgång till personalinformation Applikationen ger snabbt information om till exempel personalkostnader, tidsanvändning, personalomsättning, sjukfrånvaro och pensionsprognos. Inför löne- och utvecklingssamtal tillhandahålls en samlad bild med uppgifter om varje medarbetare, vilket bidrar till att öka både effektivitet och kvalitet. Färdiga integrationer Med Hypergene kommer färdiga integrationer med de vanligaste personalsystemen som används på universitet och högskolor, exempelvis Primula, Heroma och Agresso. Det gör att införandeprojekten kan genomföras snabbare och med kvalitetssäkrade integrationer. Beräkning av nyckeltal Applikationen beräknar de flesta relevanta nyckeltal baserat på information från personalsystemet och ekonomisystemet, vilket är mycket tidsbesparande och säkerställer kvaliteten i beräkningarna. Nyckeltalen kan sedan presenteras i lämpliga portaler och rapporter. Hypergene AB 9/13

10 Hypergene Bemanning Bemanningsplanering inom lärosäten är en komplex fråga där Hypergene Bemanning kan underlätta arbetet avsevärt. Genom applikationen skapas bemanningsplaner utifrån data från flera system. Kursdata hämtas från Ladok, personalkostnad från personalsystemet, stöd till projekt samt strukturer och hierarkier hämtas från ekonomisystemet, etc. Bemanningsplaneringen kan i sin tur ligga till grund för budgetarbetet. Applikationen tillhandahåller en bemanningsplan för varje enskild anställd och används som ett uppföljningsverktyg för jämförelse av budgeterad bemanningsplan mot planerad plan. En budgeterad plan görs för alla aktuella kurser. Planen är öppen men låses i versioner efter HT och VT. I uppföljningsrapporter kan personal analyseras utifrån resurs eller organisation. Kurs/Prognos bryts ner i delmoment och klocktimmar för uppföljning på timmar och kronor. Hypergene AB 10/13

11 Hypergene Student Inom lärosäten finns en mängd verksamhetsrelaterad data kopplat till studenter och kurser. Förutom ekonomi- och personaldata finns därför i Hypergene möjlighet att göra integration med verksamhetssystem avseende student-, antagnings- och kursdata. Exemel på vanliga system är Ladok och Nya. På samma sätt som Hypergene användarvänligt tillgängliggör ekonomi-och personaldata visas även information som antalet sökande per institution och kurs, liksom nyckeltal per fakultet till exempel antal kurser, antal sökande per kurs, antal platser, antal antagna och antal reserver. Hypergene AB 11/13

12 Hypergene Kvalitet & Rapport I verksamhetsstyrningen återkommer olika former av rapportering och det systematiska kvalitetsarbetet. Genom Kvalitet & Rapport underlättas arbetet genom en rad användbara funktioner som går att installera oberoende av varandra och kombinera med övriga delar av Hypergene. Applikationen utvecklas löpande med ny funktionalitet. Exempel på funktioner: Funktioner för periodisk rapportering stödjer uppläggningen av månadsrapporter samt underlag för delårsrapporter och årsredovisning. Funktionen effektiviserar och höjer kvaliteten i hela rapporteringsprocessen. Stödfunktioner för systematiskt kvalitetsarbete gör det möjligt att effektivt sätta upp processer för planering, uppföljning och analys av kvalitetsarbetet. Enkäthanteringen bearbetar effektivt resultatet från olika enkäter och presenterar resultaten på ett överskådligt sätt. Enkätsvar kan omvandlas till nyckeltal som används för målstyrning, rapportering och jämförelser. Hypergene AB 12/13

13 Hypergene Projekt Genom applikationen Hypergene Projekt ges nya förutsättningar att finansiera, budgetera och följa upp forskningsprojekt. Underlag för projektansökan Applikationen stödjer hela processen för ansökan av forskningsmedel: Projektansökningar registreras i Hypergene. Kalkyler skapas och knyts till respektive ansökan. Kalkyler kan kopieras och versionshanteras med olika finansiärer för simulering. Kalkylen delas upp i personalkostnad, driftkostnad, investeringar och övriga kostnader. Personalkostnad läggs per anställning med omfattning, frånvaro och månadslön. Avskrivningar och ränta beräknas på lagda investeringar. Driftkostnader specificeras med fri text och övriga kostnader läggs på konto. Indirekta kostnader beräknas utifrån påläggsprocent inläst från utfall/budget. Samfinansiering beräknas utifrån täckningsgrader knutna till vald finansiär. Resultatet är en fullkostnadskalkyl specificerad med indirekta kostnader, samfinansiering och sökt finansiering. Till detta kommer uppföljningsrapporter för analys. Stöd till projekt Applikationen stödjer även projektbudgeteringen och den löpande uppföljningen av forskningsprojekten: Efter att ansökan har fått finansiering skapas en aktivitet i ekonomisystemet och läses över till Hypergene. En budget skapas i Hypergene och knyts till aktivitet. Budgeten kan kopieras från både ansökankalkyl och projektbudget eller så skapas en ny. Till skillnad från kalkylen knyts budget till kalenderår vilket gör det möjligt att följa upp budget av indirekta kostnader, samfinansiering, extern finansiering mm. mot utfall. Budget kan justeras löpande både vad gäller kostnader och löptid. I uppföljningsrapporter kan budget och utfall analyseras utifrån grupperingar på aktivitet såsom forskargrupper, projekt och kontrakt. Projektledare och kontraktansvariga kan följa upp sina aktiviteter oberoende av organisatorisk tillhörighet. Hypergene AB 13/13

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun PROCESSER SOM FINNS I BESLUTSSTÖDET STRATEGISK PLANERING I beslutsstödet kan kommunens styrmodell med vision och långsiktiga mål formuleras och kommuniceras. Detta ger

Läs mer

Hypergene Beslutsstöd. Process- och planeringsstöd för lärosäten

Hypergene Beslutsstöd. Process- och planeringsstöd för lärosäten Hypergene Beslutsstöd Process- och planeringsstöd för lärosäten Den nya generationens beslutsstöd Hypergene Beslutsstöd stödjer processer för planering och ledning. Flera universitet och högskolor har

Läs mer

Hypergene KOMMUN. Beslutsstöd för verksamhetsstyrning SAMMANHÅLLET BESLUTSSTÖD FÖR KOMMUNER MED FÄRDIGA APPLIKATIONER KVALITET & RAPPORT SKOLA

Hypergene KOMMUN. Beslutsstöd för verksamhetsstyrning SAMMANHÅLLET BESLUTSSTÖD FÖR KOMMUNER MED FÄRDIGA APPLIKATIONER KVALITET & RAPPORT SKOLA KOMMUN Beslutsstöd för verksamhetsstyrning SKOLA VÅRD & OMSORG KVALITET & RAPPORT MEDBORGARPORTAL $ VERKSAMHETSPLAN BUDGET & PROGNOS EKONOMI PERSONAL SAMMANHÅLLET BESLUTSSTÖD FÖR KOMMUNER MED FÄRDIGA APPLIKATIONER

Läs mer

Frågor och svar om EOS

Frågor och svar om EOS 1 Frågor och svar om EOS Innehåll Frågor och svar om EOS... 1 1 Bakgrund... 3 På vilket sätt underlättar systemet?... 3 Kommer budgetprocessen att se ut som tidigare?... 3 Hur har projektet tagit reda

Läs mer

Hypergene Beslutsstöd. Informationsmöte om ramavtalen för beslutsstödssystem. Stockholm

Hypergene Beslutsstöd. Informationsmöte om ramavtalen för beslutsstödssystem. Stockholm Hypergene Beslutsstöd Informationsmöte om ramavtalen för beslutsstödssystem Stockholm 2016-10-25 Josef Dahdouli, Produktansvarig myndigheter Niklas Wictor, Affärsansvarig myndigheter Hypergene AB beslutsstöd

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet Stockholms läns landsti ing 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593 Landstingsstyrelsen LANDSTIG GSSTYRc LSEM 14-03- 0 < C G G G 7 Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling

Läs mer

Processbaserad verksamhetsutveckling budgetprocessen vid Chalmers. 2014-05-22 HfR

Processbaserad verksamhetsutveckling budgetprocessen vid Chalmers. 2014-05-22 HfR Processbaserad verksamhetsutveckling budgetprocessen vid Chalmers 2014-05-22 HfR Chalmers processorienteringsresa Uppdrag till adm: Gör bättre stöd! Fokus : stöd till grundutibldningen Processorientera

Läs mer

7punkter för ett effektivt. budget- och prognosarbete WHITE PAPER HYPERGENE

7punkter för ett effektivt. budget- och prognosarbete WHITE PAPER HYPERGENE 7punkter för ett effektivt budget- och prognosarbete WHITE PAPER HYPERGENE 7punkter för ett effektivt budget- och prognosarbete Inledning Intresset för att tänka nytt kring former för budgetstyrning växer.

Läs mer

Bristande IT- stöd hindrar rektorer från det pedagogiska uppdraget

Bristande IT- stöd hindrar rektorer från det pedagogiska uppdraget Bristande IT- stöd hindrar rektorer från det pedagogiska uppdraget I en undersökning bland landets rektorer i kommunala skolor framkommer att IT- stödet för rapportering och uppföljning hindrar många rektorer

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA BUDGET- OCH PROGNOSPROCESSER

VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA BUDGET- OCH PROGNOSPROCESSER VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA BUDGET- OCH PROGNOSPROCESSER 2015-11-12 Ingrid Hallberg Ekonomispecialist Mittuniversitetet Tel 010-142 79 55 Ingrid.Hallberg@miun.se Sundsvall Östersund Härnösand (t o m

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Vårt uppdrag. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns.

Vårt uppdrag. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns. Vårt uppdrag Bilprovningen är ett modernt serviceföretag som på riksdagens och regeringens uppdrag genomför kontroll- och registreringsbesiktningar på fordon. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsforum... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning... 5 Produktenheten... 5

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet 1 (7) BESLUT 2013-06-27 Dnr SU 70-1228-12 Handläggare: Serhat Ok Controller Planeringsavdelningen Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet Med anledning av Ernst & Youngs granskning

Läs mer

Workshop ekonomimodell LNU. Hfr 12-13 nov 2015

Workshop ekonomimodell LNU. Hfr 12-13 nov 2015 Workshop ekonomimodell LNU Hfr 12-13 nov 2015 Joakim Karlsson, redovisningschef LNU Ny ekonomimodell för att möta förbättringsbehoven i en föränderlig organisation Innehåll Om Linnéuniversitetet Fusion/sammanslagning

Läs mer

Gemensam definitionsgrund

Gemensam definitionsgrund e 24 april 2012 Service Vill ni att våra medborgare ska uppleva kommunen tillgänglig? Vill ni göra medborgarnas kontakt med kommunen så enkel som möjligt? Är ni redo att tänka igenom våra processer och

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

eport tar hand om hela kursadministrationen

eport tar hand om hela kursadministrationen eport tar hand om hela kursadministrationen Allt ha kontroll över kursplanering och alla kompetenser och intyg har aldrig varit enklare eport tar hand om allt. eport sparar tid, pengar, effektiviserar

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016 Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016 Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Jämställdhetsstrategi för Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsen i Skåne län Sara Lhådö

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Antagen av KF 2008-04-10 (Justerade redaktionella detaljer i denna text 2008-08-14 av Håkan Hambeson) Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Kungälvs kommuns

Läs mer

Rutiner för administration av organisationsförändringar i koncernvida IT-system.

Rutiner för administration av organisationsförändringar i koncernvida IT-system. IT-enheten Torbjörn Wiberg IT-chef Typ: Handläggningsordning Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig enhet: IT-enheten Område: Organisation Datum: 2009-04-07 Dnr: 100-1131-09 Sid 1 (5) Rutiner för administration

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt

Läs mer

Lunds universitet / Avdelning budget och uppföljning/hfr Budget och prognos i EOS

Lunds universitet / Avdelning budget och uppföljning/hfr Budget och prognos i EOS Budget och prognos i EOS Effekter av en gemensam budgetprocess Universitetsgemensam syn på budget och prognos Kvalitetshöjning Kortare ledtider Minskat personberoende Användarupplevelse Stöd i budgetarbetet

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 Sektorn för socialtjänst GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 att uppföljningsbara mål utifrån SoL eller LSS fastställs Uppföljningsbara mål utifrån SoL och LSS definieras, på

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN 2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN Innehåll Inledning... 1 Direkta och indirekta kostnader... 1 Kärnverksamhet och kostnadsbärare... 1 Stödverksamheten... 1 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Budget Aveny Budgetmodul Aveny Budgetmodul är ett stort stöd i er budgetprocess och förenklar

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Blad 1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september

Läs mer

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan 2016 2018 En gemensam plan Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan för 2016-2018 är en plan för att utveckla och förbättra verksamheten för

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-10 1 (2) Stadsbyggnadsförvaltningen Ekonomienheten SBN/2014:469 Mervi Nyqvist Stadsbyggnadsnämnden Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Förslag till beslut

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226.

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. Blad 1 INVESTERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. 1. Vad är en investering? Med investering avses anskaffning av tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav. Anläggningstillgångar

Läs mer

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2016 2018 Mål 2016 2018 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Säkerhet och trygghet för framtidens äldre workshop!

Säkerhet och trygghet för framtidens äldre workshop! Säkerhet och trygghet för framtidens äldre workshop! Förväntningar inför dagarna (från måndagen) o Inblick i framtidens äldreboende, mänskliga tekniska lösningar o Framtidssäkring beslut idag morgondagens

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Länsstyrelsens Likavillkorsplan

Länsstyrelsens Likavillkorsplan Länsstyrelsens Likavillkorsplan LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 1 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 2 Inledning Länsstyrelsen har en viktig

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Mona Andersson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll:

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Beslutsstöd som det borde vara. Nyfiken på vad vi menar?

Beslutsstöd som det borde vara. Nyfiken på vad vi menar? Beslutsstöd som det borde vara. Nyfiken på vad vi menar? Vi levererar beslutsstöd som det borde vara. Med det menar vi en produkt för planering, styrning och uppföljning av verksamheter som vill stärka

Läs mer

Budgetinstruktion för år 2014

Budgetinstruktion för år 2014 1(3) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4916 Exp. den: 8/11-13/JÖ STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare:

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Att sätta lön vid lönerevision

Att sätta lön vid lönerevision 1 (7) BESLUT 2012-05-16 Dnr SU 609-1594-12 Personalchefen Att sätta lön vid lönerevision Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A 106 91 Stockholm 2 (7) Innehåll Inledning...

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Analys Analysera ditt företags ekonomi och ta bättre beslut med hjälp av Visma Analys ett effektivt verktyg för nyckeltalsanalyser, spårning av felaktigheter i bokföringen, samt för planering och

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. OBS! Är du en extern handledare utan anställning på MIUN så använder du

Läs mer

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Den här ansökan omfattar främst Transport 1. Projektidé och bakgrund Dieselanvändningen till jordbrukets maskiner står idag för 50 % av jordbrukets direkta

Läs mer

Hur effektiviserar man sektorsövergripande arbete mellan förvaltningarna inom kommun, genom att arbeta med förändringsteori

Hur effektiviserar man sektorsövergripande arbete mellan förvaltningarna inom kommun, genom att arbeta med förändringsteori Hur effektiviserar man sektorsövergripande arbete mellan förvaltningarna inom kommun, genom att arbeta med förändringsteori Agenda Förändringsteori bakgrund och historik Vad är förändringsteori? Förändringsteori

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Försäkringskassans strategiska utvecklingsplan

Försäkringskassans strategiska utvecklingsplan 1 (7) Till Socialdepartementet Försäkringskassans strategiska utvecklingsplan Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Adolf Fredriks kyrkogata 8 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax Org.nr

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017

Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017 Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017 Denna skrift är utgiven av LU Byggnad vid Lunds universitet. Omslagsbild: Andrzej Ploski. Layout: Clyde Lange, Media-Tryck, Lunds universitet. Tryck: Media-Tryck

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUNS STYR- OCH KVALITETSMODELL. Handbok för chefer och ledare

GISLAVEDS KOMMUNS STYR- OCH KVALITETSMODELL. Handbok för chefer och ledare GISLAVEDS KOMMUNS STYR- OCH KVALITETSMODELL Handbok för chefer och ledare Inledning Handboken vänder sig till dig som har en ledarroll i Gislaveds kommun. I din roll är det viktigt att känna till hur politikernas

Läs mer

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo 1 2016-01-04 Användare i Lupin/Proceedo Sektionen Ny ekonomi Lise Bröndum, ekonomidirektör Nyheter i Lupin Lunds universitet är mitt inne i byte av ekonomisystem och ekonomimodell, det vill säga hur vi

Läs mer

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet 1. (7) Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet Inledning Detta dokument är en beskrivning av processen i ett utvecklingssamtal. I dokumentet får du en bild av utvecklingssamtalets syfte och uppbyggnad.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN CANCERREHABFONDEN. Antagen av styrelsen 150819

VERKSAMHETSPLAN CANCERREHABFONDEN. Antagen av styrelsen 150819 VERKSAMHETSPLAN CANCERREHABFONDEN 2015 Antagen av styrelsen 150819 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande verksamhetsplan... 3 Vision... 3 Mål... 4 Strategi... 4 Insamlings-, Ändamåls- och Administrationsplan...

Läs mer

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013.

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Verksamhetsplan 2013-02-14 Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013 ÖFM-4/2013 2013.12 Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Kommunens övergripande

Läs mer

INKÖPSHANDBOK PROCESS

INKÖPSHANDBOK PROCESS INKÖPSHANDBOK PROCESS I inköpshandboken kan du hitta all information om hur vi gör inköp i Haninge och Nynäshamns kommuner. Du kan hitta information om vem som får göra inköp, hur man gör inköp och vilka

Läs mer

INFORMATION. Lärplattform för bättre skolresultat och kommunikation på

INFORMATION. Lärplattform för bättre skolresultat och kommunikation på INFORMATION Lärplattform för bättre skolresultat och kommunikation på Inledning/Bakgrund Inledningsvis 5 huvudargument för att ni ska välja InfoMentor som leverantör. Vår Lärplattform är den på marknaden

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 0 Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15 Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 1 2 Innehåll Styrkort 2014-2015... 1 KVALITETSARBETE... 2 MÅL... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Medarbetarperspektivet...

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

Region Skåne Granskning av IT-kontroller

Region Skåne Granskning av IT-kontroller Region Skåne Granskning av IT-kontroller Per Stomberg Niklas Westerlund Deloitte AB Januari 2016 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte... 4 2.2 Revisionskriterier...

Läs mer

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-05-13 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, 3.10 Systemstöd Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer