PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20."

Transkript

1 Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe Nilsson (m) Sten-Åke Adlivankin (m) Lars Barkström (m) Ove Hahn (m) Jane Schultzberg (m) Leif Öhman (m) Agneta Heine-Ivgren (m) Lage Jansson (m) Mona Karlsson (m) Lars Carlsson (c) Erika Nordell (c) Ove Ekström (c) Anne-Marie Karlsson (c) Elisabeth Rydström (c) Jan-Eric Virgin (fp), (andre v ordf) Gunnel Orselius-Dahl (fp) Jörgen Hellberg (fp) Johan Mossling (fp) Hans Temrin (fp) Ragnar Glav (fp) Ragnar Dahl (fp) Uno Arfvidsson (fp) Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Lars-Bertil Ohlsson (kd) Roswitha Melzer (kd) Michael Saltas (kd) Jerker Sjögren (kd) Katrin Brandberg (mp) Nicklas Steorn (mp) Ulf Nordlinder (s) (förste vice ordf) Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Karin Dahl-Strandin (s) Göte Axelsson (s) Göran Pettersson (s) Ove Larsson (s) Birgitta Forsberg (s) Kerstin Persson (s) Tomas Bogren (s) Tommy Eckelöv (s) Jan-Eric Forsberg (s) Ulf Lundström (s) Linnea Nilsson (dex) Utses att justera Tomas Bogren (s) Elisabeth Rydström (c) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Vallentuna, torsdag en den 24 juni 2004 kl 9.00 Sekreterare Anna Lindholm Paragrafer Ordförande Ulf Nordlinder (s) Bo Ivgren (m) Justerande Tomas Bogren (s) Elisabeth Rydström (c) 1 (53)

2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 21 juni 2004 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 2 (53)

3 Innehållsförteckning: Tyst minut för kommunfullmäktiges ordförande Jan Birgersson...4 Utdelning av miljöstipendium...5 Frågor...6 Inlämnande av motioner från Folkpartiet ang. folkomröstning om trängselskatten...7 Valärenden...8 Bostadsbyggnadsprognos för Befolkningsprognos för Driftplan Strategisk lokalplanering, KP Investeringsplan Exploateringsplan Resultat- och finansieringsplan Preliminärt förslag till utdebitering Vision Vallentuna Inriktningsmål och åtaganden Motion från Demoex skriv in Vallentunasjön i vision Vallentuna...31 Sammanhållen IT-verksamhet i Vallentuna kommun förslag till ekonomiska regleringar...32 Nedläggning av Vallentuna kommuns bostadsförmedling...36 Försäljning av kommunens bostadsrättslägenheter...39 Fågelsångens företagspark, detaljplan antagande...42 Antagande av ny taxa inom miljö-, hälso- och djurskyddsområdena...44 Avtal om övertagande av VA-verksamhet i Vallentuna kommun samt lämnande av kommunal borgen till Vallentunavatten AB...48 Bilaga Voteringslista...50 Sid 3 (53)

4 Tyst minut för kommunfullmäktiges ordförande Jan Birgersson KF 32 Med anledning av kommunfullmäktiges ordförande Jan Birgerssons bortgång hedrade kommunfullmäktige hans minne med en tyst minut. 4 (53)

5 Utdelning av miljöstipendium KF 33 Dnr Kommunstyrelsen har beslutat att tilldela Jenny Fagerland Vallentuna kommuns miljöstipendium. Kommunfullmäktiges vice ordförande Ulf Nordlinder delade ut stipendiet på 5000 kr. 5 (53)

6 Frågor KF 34 Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande från Jan-Eric Virgin (fp) Jan-Eric Virgin ställer följande fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande : Angående nedmonteringen av gamla belysningsstolpar För några veckor sedan fick ett antal personer i Brottby- Karbyområdet samt Angarn meddelande i sina brevlådor från samhällsbyggnadsnämnden att vägbelysning under innevarande sommar skulle monteras ner längs berörda områden. Belysningen tillhör Vallentuna kommun trots att vägarna tillhör Vägverket. Överraskningen för de berörda boende var mycket stor och protesterna har varit högljudda. Olika tidningsuppgifter i frågan har förekommit. En är att redan i oktober 2003 skulle Vallentuna kommun ha haft planer på att nedmontera belysningsanläggningarna. En annan uppgift säger att Vägverket nu inte haft några direkta förhandlingar med kommunen utan bara fått det brev som kommunen skickat ut. Frågan är: När och hur har ansvariga i kommunen haft kontakt med Vägverket innan beslut togs att nedmontera vägbelysningen under sommaren 2004? Elwe Nilsson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande svarar: Samhällsbyggnadsnämnden har sedan 2002 hemställt hos Vägverket att de ska åtgärda problemet med rötskadade stolpar längs det statliga vägnätet. Skriftlig och muntlig kommunikation har skett med Vägverket utan något resultat. Samhällsbyggnadsnämnden har därför beslutat att montera ned stolparna med påminnelse att det är Vägverkets ansvar att svara för att belysningen ska ske. Vägverket har därefter meddelat att de avvaktar nya kriterier för vägbelysning och eventuellt behov kan därefter tas med i verksamhetsplansarbetet för Jan-Eric Virgin tackar för informationen. 6 (53)

7 Inlämnande av motioner från Folkpartiet ang. folkomröstning om trängselskatten KF 35 Dnr Beslut Kommunfullmäktige skickar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Gunnel Orselius Dahl (fp) har lämnat följande motion till kommunfullmäktige: Folkomröstning om trängselskatten i Vallentuna och hela stockholmsregionen På valdagen 2006 avser Stockholms kommun att genomföra en folkomröstning om trängselskatt. Det betyder att medborgarna i Stockholms kommun skall få säga sitt om huruvida trängselskatten ska permanentas eller avskaffas. Folkpartiet har, som alla vet, motsatt sig ordningen att först lägga ut ca två miljarder kronor på ett försök under ett år för att sedan fråga invånarna om de tycker det är bra eller inte. Vi i länskommunerna, som ska betala biltullarna, måste få säga vå mening. Det är sannerligen inte en angelägenhet för enbart Stockholms stad. Det är en regional fråga där samtliga kommuner skall involveras. De har tidigare KSL liksom andra remissinstanser klart uttalat. Ur Vallentunas synpunkt kan det inte vara acceptabelt att enbart medborgare i Stockholms kommun får vara med och rösta om frågan ifall Stockholmsregionen ska införa trängselskatter. Detta är i högsta grad en fråga för Vallentunas medborgare och för medborgarna i hela Stockholmsregionen. Yrkande 1. att Vallentuna kommun anordnar en folkomröstning om trängselskatter samtidigt som Stockholms kommun gör detta. 2. att Vallentuna kommun tar initiativet inom kommunförbundet (KSL) för att samordna formulering av frågor och sammanräkning av röster inom hela stockholmsregionen Handlingar i ärendet 1. Motion från Folkpartiet inlämnad den 2 juni (53)

8 Valärenden KF 36 Dnr Inkommande valärenden Björn Wass (m) begäran om entledigande som ersättare i barnoch ungdomsnämnden. Kommunfullmäktige beviljar entledigandet Göte Axelsson (s) begäran om entledigande som ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Aktiebolaget Össebyhus och som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, valberedningsnämnden och valnämnden. Kommunfullmäktige beviljar entledigandet och skickar det till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. Kommunfullmäktige utser Bo Ivgren (m) till ny ordförande i kommunfullmäktige efter Jan Birgersson (m). Den vakanta platsen efter Jan Birgersson skickas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. 8 (53)

9 Bostadsbyggnadsprognos för KF Beslut Kommunfullmäktige antar bostadsbyggnadsprognos 04B, med ett tillägg på 5 styckebyggda bostäder 2005 och 2006 vardera år i Kårsta/Ekskogen, som grund för kommunens verksamhetsplanering. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 maj 70 föreslagit kommunfullmäktige att anta bostadsbyggnadsprognos 04B som grund för kommunens verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen har den 7 juni 70 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag med en ändringen att bostadsbyggnadsprognosen för kompletteras med 5 styckebyggda bostäder 2005 och 2006 vardera år i Kårsta/Ekskogen. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar att 50 lägenheter i flerboststadshus byggs 2005 och 2006 vardera år. Beslutsgång Ordförande Bo Ivgren ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. Vidare ställer ordförande proposition på Strandins tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det. Handlingar i ärendet 1. Bostadsbyggnadsprognos 04B (53)

10 Befolkningsprognos för KF 38 Dnr Beslut Kommunfullmäktige antar befolkningsprognos 04A som grund för kommunens verksamhetsplanering. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 maj 71 föreslagit kommunfullmäktige att anta befolkningsprognos 04A som grund för kommunens verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen har den 7 juni 71 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar att befolkningsprognosen justeras i enlighet med de 50 föreslagna lägenheterna som socialdemokraterna förslår som ska byggas i bostadsbyggnadsprognosen. Beslutsgång Ordförande Bo Ivgren ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. Vidare ställer ordförande proposition på Strandins ändringssyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det. Handlingar i ärendet 1. Befolkningsprognos 04A, (53)

11 Driftplan KF 39 Dnr Beslut Kommunfullmäktige fastställer följande driftramar: Nämnd/verksamhet Kommunstyrelsen 26,3 26,7 27,6 27,7 KS OF 3,7 2,0 2,1 2,1 Avgift SRB 14,6 15,2 15,8 16,4 Ett tryggare V-tuna 0,7 0,0 0,0 0,0 Samhällsbyggnad/MTM 24,2 29,1 29,6 32,1 Fritidsnämnden 21,7 23,2 23,7 24,2 Kulturnämnden 10,5 11,0 11,5 11,7 Barn och ungdom fast 42,4 48,0 52,4 56,4 Skolpeng 373,0 389,0 401,0 412,0 Utbildningsnämnden 96,9 103,5 110,4 118,4 Socialnämnden 252,3 264,1 274,9 287,9 Summa driftramar 866,4 911,9 949,0 989,0 Anslaget till ett Tryggare Vallentuna är fördelat med 400 tkr till KS och med 600 tkr till Fritid. Barn- och ungdom har fått tillskott för Wärnersson-pengar med , och De miljöpartistiska ledamöterna, Nicklas Steorn (mp) och Karin Brandberg (mp), deltog inte i beslutet. Ärendet Som underlag för nämndernas remissvar fastställde kommunstyrelsen följande förslag till driftramar i miljoner kr: Nämnd/verksamhet Kommunstyrelsen 26,3 26,3 27,2 27,3 KS OF 3,7 2,0 2,1 2,1 Avgift SRB 14,6 15,2 15,8 16,4 Ett tryggare V-tuna 0,7 1,0 1,0 1,0 Samhällsbyggnad/MTM 24,2 24,8 25,3 27,8 Fritidsnämnden 21,7 21,7 22,2 22,7 Kulturnämnden 10,5 10,6 10,8 11,1 Barn och ungdom fast 42,4 38,6 39,7 40,6 Skolpeng 373,0 389,0 401,0 412,0 Utbildningsnämnden 96,9 103,5 110,4 118,4 Socialnämnden 252,3 264,1 274,9 287,9 Summa driftramar 866,4 896,9 930,4 967,3 11 (53)

12 Forts 39 Nämndernas remissvar Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att i den föreslagna driftramen har endast en uppräkning skett för allmänna kostnadsökningar. Med hänsyn till bl a beslutade volymökningar blir det inte möjligt att klara nämndens uppgift och verksamhet utan avsevärda kvalitetsförsämringar. För att klara verksamheten på mer normal standardnivå krävs enligt nämnden ett medelstillskott 2005 med ca 4,3 mkr. Huvuddelen av beloppet avses gå till väg- och trafiksäkerhetsåtgärder. Nämnden anger dessutom att TuFa behöver en internhyreshöjning med 2 % per år för att få tillräckliga resurser för att bibehålla fastighetsunderhållet på nuvarande nivå. Fritidsnämnden begär att nämndens driftram ska ökas med ca 1,4 mkr per år varav 160 tkr avser kompensation för ökade kapitalkostnader för ny banbädd i B-ishallen vid Vallentuna ip. 900 tkr begärs för att starta närområdesverksamhet i Bällstaberg och i Ekeby/Hammar-backsområdet. Vidare begärs kompensation för befolkningsökning och ökade el- och vattenkostnader. Kulturnämnden konstaterar att nämndens andel av kommunens totala driftkostnadsram har minskat successivt under en lång period. Nämnden begär att driftramen ökas så att den närmar sig 1,3 % av samtliga nämnders rambelopp vilket innebär ett behov av tillskott med ca 1 mkr Barn- och ungdomsnämnden har konstaterat att rambeloppen för fast budgetram och skolpeng medger en årlig kostnadsökning med 2 % utöver volymförändringar. Nämnden begär ingen ramhöjning annat än en kompensation för det fall statsbidraget för personalförstärkning, de s k Wärnerssonpengarna, överförs till det generella statsbidraget. Utbildningsnämnden påpekar att statsbidraget för vuxnas lärande kommer att bakas in i den generella statsbidraget fr o m 2006 och förutsätter att nämndens driftram kommer att räknas upp med motsvarande summa. Socialnämnden konstaterar att budgetramarna ger mycket litet utrymme för en volymökning inom verksamheterna, vilken bedöms ofrånkomlig med en ökande befolkning inom de åldersgrupper som är mest resurskrävande. Nämnden begär dock inget tillskott till de föreslagna driftramarna. LSS-verksamheten kan komma att kräva betydligt ökade resurser till följd av effekterna av det nationella utjämningssystemet som infördes fr o m Effekterna av utjämningssystemet bör därför behandlas i särskild ordning utanför den föreslagna budgetramen för socialnämnden. 12 (53)

13 Forts 39 Sammanfattning Nämndernas förslag om tillskott till driftramarna innebär följande belopp i sammandrag (mkr): Samhällsbyggnadsnämnden + 4,3 + 4,3 + 4,3 Fritidsnämnden + 1,4 + 1,4 + 1,4 Kulturnämnden + 1,0 + 1,2 + 1,4 Socialnämnden LSS-verksamhet??? Summa utökade ramar lägst + 6,7 + 6,9 + 7,1 Kommunstabens redovisning Driftramarna för perioden utarbetades med utgångspunkten att de skulle rymmas inom de prognostiserade intäkterna samt att tidigare negativt resultat fr o m 2002 skulle vara täckt senast I kommunstyrelsens förslag redovisades t o m ett positivt resultat med 15 mkr 2006 och ett betydligt större positivt resultat I nämndernas driftramar beaktades en volymutveckling för de s k prioriterade områdena, utbildning, vård och omsorg, baserad på kommunens befolkningsutveckling enligt prognos 04A. Övriga verksamheter erhöll ingen kompensation för volymökning. Generellt kompenserades endast för en mycket måttlig kostnadsutveckling i form av löne- och prisökningar med 2 % per år för samtliga nämnder utom socialnämnden som kompenserades med 2,5 % per år. På grund av ombudgeterade överskott från 2003 samt kraftigt nedreviderade skatteintäkter och statsbidrag visar den första uppföljningsrapporten för 2004 ett negativt resultat med 11 miljoner kronor. Jämfört med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten innebär det en försämring med hela 29 miljoner kronor. Den önskvärda återhämtningen i kommunens ekonomi kommer därmed att skjutas framåt i tiden. Med nuvarande preliminära intäktsprognoser fr o m 2005 blir följden att överskott i kommunens ekonomi kan uppnås tidigast 2007 om ambitionen skall vara att täcka tidigare negativa resultat under innevarande mandatperiod. Eventuella tillskott till de budgetramar som kommunstyrelsen beslutade om i sitt remissunderlag kommer att ytterligare försämra möjligheten att återställa ekonomin och försena tidpunkten då positiva resultat kan uppnås. 13 (53)

14 Forts 39 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 maj 72 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 7 juni 72 föreslagit kommunfullmäktige att anta remissförslaget till driftplanen med ändringen att fritidsnämnden får kr år Kulturnämnden får kr för 2005 och ytterligare kr för Samt att samhällsbyggnadsnämnden får 4,3 mkr för år Yrkanden Sten-Åke Adlivankin (m) yrkar med stöd av Elisabeth Rydström (c), Gunnel Orselius Dahl (fp) och Lars-Bertil Ohlsson (kd) bifall till kommunstyrelsens förslag. Hans Strandin (s) yrkar med stöd av Karin Dahl Strandin (s) bifall till socialdemokraternas egna förslag till ramar för inlämnat den 7 juni 2004 med ändringen att de fem miljonerna till skolpengen 2005 flyttas till barn- och ungdomsnämnden. Beslutsgång Ordförande Bo Ivgren ställer först kommunstyrelsens förslag till driftramar, undantaget barn-och ungdomsnämndens ramar och socialnämndens ramar, mot Strandins förslag till driftramar och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. a) Ordförande ställer sedan proposition på Strandins yrkande om ökade driftramar för barn- och ungdomsnämnden och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till driftramar och nejröst för bifall till Strandins förslag om ökade driftramar för barn- och ungdomsnämnden. Med 23 ja-röster mot 13 nej-röster och 3 som avstår, enligt bifogad voteringslista, avslår kommunfullmäktige Hans Strandins förslag. 14 (53)

15 Forts 39 b) Vidare ställer ordförande proposition på Strandins yrkande om ökade driftramar för socialnämnden och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till driftramar och nejröst för bifall till Strandins förslag om ökade driftramar för socialnämnden Med 23 ja-röster mot 13 nej-röster och 3 som avstår, enligt bifogad voteringslista, avslår kommunfullmäktige Hans Strandins förslag De miljöpartistiska ledamöterna, Nicklas Steorn (mp) och Karin Brandberg (mp), deltog inte i beslutet. Handlingar i ärendet 1. Driftramar KS 2. Hans Strandins förslag till ramar inlämnade (53)

16 Strategisk lokalplanering, KP KF 40 Dnr Beslut 1. Investeringsmedel för utbyggnad av förskolelokaler för 80 barn i anslutning till Lovisedalsskolan anvisas med ca 10 mkr år Investeringsmedel för utbyggnad av sjukhemmet Korallen med ca 24 platser anvisas med mkr år Kommunstyrelsens beslut Punkten 3 återremitteras till barn- och ungdomsnämnden för ytterligare precisering : 3. Ledningsgruppen tar inte ställning till frågan om Ekebyskolans eventuella ombyggnad eftersom den inte i första hand motiveras av kapacitetsskäl. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2003: 1. Ledningsgruppen (förvaltningscheferna) utgör beredningsorgan för kommunens strategiska lokalplanering. 2. Förvaltningarna aktualiserar alla ärenden av denna karaktär i ledningsgruppen innan de behandlas i respektive nämnd. 3. Ledningsgruppen lämnar årligen, i samband med verksamhetsplaneringen, förslag till strategisk lokalresursplan att behandlas i KS/KF. 4. LRP-gruppen kvarstår som arbetsorganisation för det praktiska genomförandet av lokalförsörjningen enligt fastställd plan. I den nu aktuella planeringsomgången har aktualiserats frågor om lokaltillskott, som måste bedömas vara av strategisk karaktär. Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden I tjänsteskrivelse ger barn- och ungdomsförvaltningen sin bedömning av nämndernas lokalbehov för perioden med utgångspunkt från befolkningsprognosen för samma period. I remisssvaret för KP anges följande behov för barn- och ungdomsnämndens verksamhet: Mkr netto, Ekebyskolan, ombyggnad 10,0 9,0 6,0 Förskola i Uthamra, 80 barn 0,3 ca 10 Om investeringen i Ekebyskolan inte kommer till stånd anser förvaltningen att det behövs en ny förskola för 80 barn i Västra Vallentuna under (53)

17 Forts 40 Kommunstabens kommentar Under aktuell planeringsperiod ökar barnantalet 1 15 år relativt lite, under 1 % per år, totalt i kommunen. Mot denna bakgrund skulle man kunna tycka att lokalresurserna borde vara tillräckliga under planeringsperioden eftersom det i dag finns visst lokalöverskott, bl a i Hjälmstaskolan. Problemet är dock den allra sydligaste delen av kommunen med ett stort befolkningstillskott enligt prognos 04A. I sydöstra Vallentuna, dit för övrigt Hjälmstaskolan också hör, ökar antalet barn 1 15 år med 239 mellan 2004 och Största ökningen rör åldersgruppen 1 5 år. Eftersom utbyggnaden fortgår inom bl a Uthamra strand så bör lokaliseringen av en ny förskolelokal till Lovisedalsområdet vara långsiktigt riktig. Om den förläggs i anslutning till Lovisedalsskolan, med tillfart från den nya Uthamravägen, borde effektivt samnyttjande av nuvarande resurser inom skolan kunna ske. Vidare tillgodoses önskemålet om möjlighet till framtida flexibelt utnyttjande. Behovet av tillskott av nya förskoleplatser inom Västra Vallentuna bedömer kommunstaben däremot som oklart. Befolkningen i åldrarna 1 15 år är stabil inom denna kommundel och motiverar därför inget lokaltillskott. Även om Ekebyskolan inte byggs om bör lokaltillgången vara tillräcklig under den nu aktuella planeringsperioden. En ombyggnad av Ekebyskolan måste därför i stället bygga på andra motiv. Socialnämnden Socialförvaltningen har i tjänsteskrivelse med förslag till remissvar över KP tagit med en utbyggnad av sjukhemmet Korallen med 24 platser 2007 utan att ange något investeringsbelopp. Kommunstabens kommentar Kommunfullmäktige biföll en motion om utbyggnad av sjukhemmet Korallen och gav socialnämnden i uppdrag att vid lämplig tidpunkt aktualisera projektet så att det kan prövas vid behandling av kommunens investeringsplan. Det nya sjukhemmet Augustendal med 40 platser har successivt tagits i bruk och kommer att vara fullt belagt under Enligt den befolkningsprognos som ligger till grund för kommande planeringsperiod ökar antalet invånare i åldern 85 år och äldre med 56 under perioden , från 347 till 403. Antalet personer i särskilt boende utgör i dag ca 60 % relaterat till åldersgruppen 85 år och äldre. Med en motsvarande relation till den beräknade befolkningsökningen i åldersgruppen t o m 2007 bör det finnas behov av det föreslagna platstillskottet fr o m Investeringsutgiftens storlek kan bedömas bli miljoner kronor men bör närmare bedömas av samhällsbyggnadsförvaltningen. 17 (53)

18 Forts 40 Ledningsgruppens förslag Ledningsgruppen lämnar följande förslag till budgetberedningen avseende strategisk lokalplanering för perioden : 1 Investeringsmedel för utbyggnad av förskolelokaler för 80 barn i anslutning till Lovisedalsskolan anvisas med ca 10 mkr år Investeringsmedel för utbyggnad av sjukhemmet Korallen med ca 24 platser anvisas med mkr år Ledningsgruppen tar inte ställning till frågan om Ekebyskolans eventuella ombyggnad eftersom den inte i första hand motiveras av kapacitetsskäl. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 maj 73 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 7 juni 73 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ledningsgruppens förslag punkt 1 och punkt 2. Punkten 3 beslutar kommunstyrelsen att återremittera till barn- och ungdomsnämnden för precisering. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar på följande ändrigar av kommunstyrelsens förslag: 1. Investeringsmedel för utbyggnad av förskolelokaler för 80 barn i anslutning till Lovisedalsskolan anvisas med ca 10 mkr år Investeringsmedel för utbyggnad av sjukhemmet Korallen med ca 24 platser anvisas med mkr år Investeringsmedel för ombyggnas av Ekebyskolan anvisas 10 mkr år 2005, 9 mkr år 2006 och 6 mkr år 2007 Beslutsgång Ordförande Bo Ivgren ställer kommunstyrelsens förslag mot Strandins förslag och finner att kommunfullmäktige avslår Strandins förslag och besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till Strandins förslag Med 24 ja-röster mot 15 nej-röster avslår kommunfullmäktige Hans Strandins förslag. 18 (53)

19 Investeringsplan KF 41 Dnr Beslut Kommunfullmäktige fastställer följande investeringsramar för : Nämnd/verksamhet Kommunstyrelsen, OF 10,0 10,0 10,0 10,0 IT-service 3,5 5,0 5,0 5,0 Samhällsbyggnad 1,5 12,0 9,0 3,0 TUFA, fastighet 3,0 3,0 3,0 3,0 VA-verket 4, Fritidsnämnden 1,5 1,0 1,0 1,0 Kulturnämnden 0 1,0 16,0 10,0 Barn och ungdom 5,0 4,0 14,0 4,0 Utbildning 1,0 0,5 0,5 0,5 Socialnämnden 3,5 2,5 1,5 41,5 Summa nettoinvest. 33,0 39,0 60,0 78,0 Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att söka extern finansiering av förskola och vårdbostäder. Nämnden får också i uppdrag att kostnadsberäkna en gång- och cykelväg genom Lindholmen fram till Orkesta IP. Ärendet Som underlag för nämndernas remissvar fastställde kommunstyrelsen följande förslag till investeringsramar: Nämnd/verksamhet Kommunstyrelsen, OF 10,0 10,0 10,0 10,0 IT-service 3,5 5,0 5,0 5,0 Samhällsbyggnad 1,5 7,5 7,5 1,5 TUFA, fastighet 3,0 3,0 3,0 3,0 VA-verket 4, Fritidsnämnden 1,5 1,0 1,0 1,0 Kulturnämnden 0 1,0 16,0 10,0 Barn och ungdom 5,0 4,0 4,0 4,0 Utbildning 1,0 0,5 0,5 0,5 Socialnämnden 3,5 3,5 3,5 3,5 Summa nettoinvest. 33,0 35,5 50,5 38,5 19 (53)

20 Forts 41 Nämndernas remissvar Samhällsbyggnadsnämnden har utöver KS förslag begärt medel för angelägna investeringar som inte ryms inom ram: Investeringar i centrumfastigheterna 1,0 mkr/år Trafikplanen utökade medel med 0,5 mkr/år Skördevägen förbindelse till Banvägen 1,5 mkr 2005 Trafikplats Vallentuna Centrum, förberedelser 1,0 mkr 2005 Fritidsnämnden har begärt att nämndens investeringsram ska återställas under planperioden vilket innebär ett tillskott med 0,5 mkr/år. Kulturnämnden konstaterar att beloppen som upptagits i remissförslaget för utbyggnad av Vallentuna bibliotek är otillräckligt. Enligt nämnden bygger investeringsramen på en kostnadsberäkning som gjordes 1999 och grundades på en utbyggnad av 800 kvm och viss ombyggnad av nuvarande lokaler. Rambeloppen i förslaget till investeringsplan är enligt kulturnämnden otillräckliga och kostnaderna måste omkalkyleras. Barn- och ungdomsnämnden har yrkat på tillskott för ombyggnad av Ekebyskolan med 10, 9, respektive 6 mkr under perioden. Dessutom yrkas medel för ny förskola i Uthamra med ca 10 mkr Socialnämnden har angett det årliga behovet av diverse investeringar till lägre belopp än i förslaget, 1 mkr 2005 och 2 mkr vardera 2006 och Behov av nya vårdbostäder redovisas En tillbyggnad av Korallen med minst 24 platser anses nödvändig men inget belopp har angetts (preliminär bedömning ca mkr). Sammanfattning Nämndernas förslag om tillskott till investeringsramarna innebär följande belopp i sammandrag (mkr): Samhällsbyggnadsnämnden + 4,0 + 1,5 + 1,5 Fritidsnämnden + 0,5 + 0,5 + 0,5 Kulturnämnden +? +? Barn- och ungdomsnämnden +10,3 +19,0 + 6,0 Socialnämnden - 1,0-2,0 +38,0 Summa utökade ramar lägst +13,8 +19,0 +46,0 20 (53)

21 Forts 41 Kommunstabens redovisning Kommunstyrelsens förslag till investeringsramar utarbetades med ambitionen att begränsa investeringsvolymen så att den i stort sett skulle kunna finansieras inom det utrymme som skapas av årliga avskrivningar på ca 40 mkr. Med de av nämnderna föreslagna tillskotten till investeringsramarna blir beloppen följande: Summa inkl KS-förslag 49,3 69,5 84,5 Ledningsgruppen har i sin roll som beredningsorgan för strategisk lokalplanering tillstyrkt investeringar utöver KS-förslaget med 10 mkr 2006 till ny förskola vid Lovisedalsskolan och med ca mkr 2007 för tillbyggnad av vårdhemmet Korallen. Den senare investeringens driftkostnadseffekter finansieras till stor del genom hyresintäkter från de boende. Utöver de av nämnderna aktualiserade investeringarna kan kommunstaben se ytterligare betydande investeringsbehov som åtminstone delvis kommer att bli aktuella under planeringsperioden. Det gäller t ex Vallentuna trafikplats där vissa medel kan behövas för projektering m m under slutet av perioden. Kommunens andel av projektet kan med dagens tillgängliga uppgifter bedömas bli mkr. Om avtal träffas om tidigareläggning kan såväl kommunens investering som förskottering av Vägverkets del, 100 mkr, bli aktuell. Andra vägprojekt som kan komma att startas under planeringsperioden är väg- och trafikanpassningar vid utbyggnaden inom centrala Vallentuna öster om järnvägen. En annan investering som diskuteras är en tillbyggnad av Tärningen upp mot Mörbyvägen och då troligen som kommunalt projekt. Detta är ännu endast på planeringsstadiet och kommer att kunna preciseras först i nästa planeringsomgång. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 maj 74 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 7 juni 74 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med remissförslaget med ändringen att samhällsbyggnadsnämnden äskande bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att söka extern finansiering av förskola och vårdbostäder. Samt att nämnden får i uppdrag att kostnadsberäkna en gång- och cykelväg genom Lindholmen fram till Orkesta IP. 21 (53)

22 Forts 41 Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar 1. Investeringsmedel för utbyggnad av förskolelokaler för 80 barn i anslutning till Lovisedalsskolan anvisas med ca 10 mkr år Investeringsmedel för utbyggnad av sjukhemmet Korallen med ca 24 platser anvisas med mkr år Investeringsmedel för ombyggnad av Ekebyskolan anvisas 10 mkr år 2005, 9 mkr år 2006 och 6 mkr år Samhällsbyggnadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda en ny förskola i Kårsta. 5. Avslag till kommunstyrelsens förslag om extern finansiering. Linnea Nilsson (dex) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordförande Bo Ivgren ställer kommunstyrelsens förslag mot Strandins förslag och finner att kommunfullmäktige avslår Strandins förslag och beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Driftramar KS 2. protokoll från BUN d 4 maj 40 Ombyggnation av Ekebyskolan 22 (53)

23 Exploateringsplan KF 42 Dnr Beslut Kommunfullmäktige godkänner föreslagen exploateringsplan för åren Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat bifogat förslag till exploateringsplan för åren Förvaltningen har gjort en samlad bedömning av beräknade kostnader och intäkter för de kommande åren. För de områden där antagen detaljplan finns kan någorlunda tillförlitliga kalkyler göras. För områden där planarbetet knappt har påbörjats är osäkerheten mycket stor inför vilka utgifter som följer av detaljplanen och vilka markvärdeförändringar som kommer att uppstå. Exploateringsverksamheten för bostadsområden är självfinansierad under planeringsperioden. Innevarande år och år 2007 visar på ett överskott medan år 2005 visar på ett underskott. Det verkliga utfallet mellan åren kan bli annorlunda beroende på om de detaljplaner som förväntas bli antagna överklagas eller inte. Exploateringsverksamheten för arbetsområden visar på ett överskott under planeringsperioden. Utbyggnad av vägar och VA-ledningar har skett i bl.a. Okvista 3 under föregående år medan försäljning av industrimark förväntas ske under planeringsperioden. Exploateringsplanen är baserad på kommunstyrelsens remissförslag till kommunplan för samt bostadsbyggnadsprognos 04B. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har den 26 april 67 föreslagit samhällsbyggnadsnämnden att anta föreslagen exploateringsplan för åren Exploateringsplanen överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 maj 75 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 7 juni 75 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna föreslagen exploateringsplan för åren i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. 23 (53)

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 7 juni 2004 kl 18.00 20.30

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 7 juni 2004 kl 18.00 20.30 Kommunstyrelsen 7 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 7 juni 2004 kl 18.00 20.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Paragrafer 62-73 Ordförande Justerande

PROTOKOLL Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Paragrafer 62-73 Ordförande Justerande Kommunfullmäktige 8 november 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 november 2004 kl 19.00 20.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande)

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-12-01 1(5) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15 Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15 Beslutande Raimo Vuojärvi (m) ordförande Jerker

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 8 september 2003 kl 18.00 19.45

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 8 september 2003 kl 18.00 19.45 Kommunstyrelsen 8 september 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 8 september 2003 kl 18.00 19.45 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 11 april 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 11 april 2005 Kommunstyrelsen 11 april 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 11 april 2005 kl.18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Vallentuna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Extra Kommunstyrelse 2009-11-09 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Beslutande Ersättare Örjan Lid (M), ordförande Raimo

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 2 juni 2003 kl 16.00 18.20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 2 juni 2003 kl 16.00 18.20 Kommunstyrelsen 2 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 2 juni 2003 kl 16.00 18.20 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Jane Schultzberg

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-12-18 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 18 december 2000, kl 19.00-19.50

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer