PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20."

Transkript

1 Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe Nilsson (m) Sten-Åke Adlivankin (m) Lars Barkström (m) Ove Hahn (m) Jane Schultzberg (m) Leif Öhman (m) Agneta Heine-Ivgren (m) Lage Jansson (m) Mona Karlsson (m) Lars Carlsson (c) Erika Nordell (c) Ove Ekström (c) Anne-Marie Karlsson (c) Elisabeth Rydström (c) Jan-Eric Virgin (fp), (andre v ordf) Gunnel Orselius-Dahl (fp) Jörgen Hellberg (fp) Johan Mossling (fp) Hans Temrin (fp) Ragnar Glav (fp) Ragnar Dahl (fp) Uno Arfvidsson (fp) Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Lars-Bertil Ohlsson (kd) Roswitha Melzer (kd) Michael Saltas (kd) Jerker Sjögren (kd) Katrin Brandberg (mp) Nicklas Steorn (mp) Ulf Nordlinder (s) (förste vice ordf) Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Karin Dahl-Strandin (s) Göte Axelsson (s) Göran Pettersson (s) Ove Larsson (s) Birgitta Forsberg (s) Kerstin Persson (s) Tomas Bogren (s) Tommy Eckelöv (s) Jan-Eric Forsberg (s) Ulf Lundström (s) Linnea Nilsson (dex) Utses att justera Tomas Bogren (s) Elisabeth Rydström (c) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Vallentuna, torsdag en den 24 juni 2004 kl 9.00 Sekreterare Anna Lindholm Paragrafer Ordförande Ulf Nordlinder (s) Bo Ivgren (m) Justerande Tomas Bogren (s) Elisabeth Rydström (c) 1 (53)

2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 21 juni 2004 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 2 (53)

3 Innehållsförteckning: Tyst minut för kommunfullmäktiges ordförande Jan Birgersson...4 Utdelning av miljöstipendium...5 Frågor...6 Inlämnande av motioner från Folkpartiet ang. folkomröstning om trängselskatten...7 Valärenden...8 Bostadsbyggnadsprognos för Befolkningsprognos för Driftplan Strategisk lokalplanering, KP Investeringsplan Exploateringsplan Resultat- och finansieringsplan Preliminärt förslag till utdebitering Vision Vallentuna Inriktningsmål och åtaganden Motion från Demoex skriv in Vallentunasjön i vision Vallentuna...31 Sammanhållen IT-verksamhet i Vallentuna kommun förslag till ekonomiska regleringar...32 Nedläggning av Vallentuna kommuns bostadsförmedling...36 Försäljning av kommunens bostadsrättslägenheter...39 Fågelsångens företagspark, detaljplan antagande...42 Antagande av ny taxa inom miljö-, hälso- och djurskyddsområdena...44 Avtal om övertagande av VA-verksamhet i Vallentuna kommun samt lämnande av kommunal borgen till Vallentunavatten AB...48 Bilaga Voteringslista...50 Sid 3 (53)

4 Tyst minut för kommunfullmäktiges ordförande Jan Birgersson KF 32 Med anledning av kommunfullmäktiges ordförande Jan Birgerssons bortgång hedrade kommunfullmäktige hans minne med en tyst minut. 4 (53)

5 Utdelning av miljöstipendium KF 33 Dnr Kommunstyrelsen har beslutat att tilldela Jenny Fagerland Vallentuna kommuns miljöstipendium. Kommunfullmäktiges vice ordförande Ulf Nordlinder delade ut stipendiet på 5000 kr. 5 (53)

6 Frågor KF 34 Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande från Jan-Eric Virgin (fp) Jan-Eric Virgin ställer följande fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande : Angående nedmonteringen av gamla belysningsstolpar För några veckor sedan fick ett antal personer i Brottby- Karbyområdet samt Angarn meddelande i sina brevlådor från samhällsbyggnadsnämnden att vägbelysning under innevarande sommar skulle monteras ner längs berörda områden. Belysningen tillhör Vallentuna kommun trots att vägarna tillhör Vägverket. Överraskningen för de berörda boende var mycket stor och protesterna har varit högljudda. Olika tidningsuppgifter i frågan har förekommit. En är att redan i oktober 2003 skulle Vallentuna kommun ha haft planer på att nedmontera belysningsanläggningarna. En annan uppgift säger att Vägverket nu inte haft några direkta förhandlingar med kommunen utan bara fått det brev som kommunen skickat ut. Frågan är: När och hur har ansvariga i kommunen haft kontakt med Vägverket innan beslut togs att nedmontera vägbelysningen under sommaren 2004? Elwe Nilsson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande svarar: Samhällsbyggnadsnämnden har sedan 2002 hemställt hos Vägverket att de ska åtgärda problemet med rötskadade stolpar längs det statliga vägnätet. Skriftlig och muntlig kommunikation har skett med Vägverket utan något resultat. Samhällsbyggnadsnämnden har därför beslutat att montera ned stolparna med påminnelse att det är Vägverkets ansvar att svara för att belysningen ska ske. Vägverket har därefter meddelat att de avvaktar nya kriterier för vägbelysning och eventuellt behov kan därefter tas med i verksamhetsplansarbetet för Jan-Eric Virgin tackar för informationen. 6 (53)

7 Inlämnande av motioner från Folkpartiet ang. folkomröstning om trängselskatten KF 35 Dnr Beslut Kommunfullmäktige skickar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Gunnel Orselius Dahl (fp) har lämnat följande motion till kommunfullmäktige: Folkomröstning om trängselskatten i Vallentuna och hela stockholmsregionen På valdagen 2006 avser Stockholms kommun att genomföra en folkomröstning om trängselskatt. Det betyder att medborgarna i Stockholms kommun skall få säga sitt om huruvida trängselskatten ska permanentas eller avskaffas. Folkpartiet har, som alla vet, motsatt sig ordningen att först lägga ut ca två miljarder kronor på ett försök under ett år för att sedan fråga invånarna om de tycker det är bra eller inte. Vi i länskommunerna, som ska betala biltullarna, måste få säga vå mening. Det är sannerligen inte en angelägenhet för enbart Stockholms stad. Det är en regional fråga där samtliga kommuner skall involveras. De har tidigare KSL liksom andra remissinstanser klart uttalat. Ur Vallentunas synpunkt kan det inte vara acceptabelt att enbart medborgare i Stockholms kommun får vara med och rösta om frågan ifall Stockholmsregionen ska införa trängselskatter. Detta är i högsta grad en fråga för Vallentunas medborgare och för medborgarna i hela Stockholmsregionen. Yrkande 1. att Vallentuna kommun anordnar en folkomröstning om trängselskatter samtidigt som Stockholms kommun gör detta. 2. att Vallentuna kommun tar initiativet inom kommunförbundet (KSL) för att samordna formulering av frågor och sammanräkning av röster inom hela stockholmsregionen Handlingar i ärendet 1. Motion från Folkpartiet inlämnad den 2 juni (53)

8 Valärenden KF 36 Dnr Inkommande valärenden Björn Wass (m) begäran om entledigande som ersättare i barnoch ungdomsnämnden. Kommunfullmäktige beviljar entledigandet Göte Axelsson (s) begäran om entledigande som ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Aktiebolaget Össebyhus och som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, valberedningsnämnden och valnämnden. Kommunfullmäktige beviljar entledigandet och skickar det till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. Kommunfullmäktige utser Bo Ivgren (m) till ny ordförande i kommunfullmäktige efter Jan Birgersson (m). Den vakanta platsen efter Jan Birgersson skickas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. 8 (53)

9 Bostadsbyggnadsprognos för KF Beslut Kommunfullmäktige antar bostadsbyggnadsprognos 04B, med ett tillägg på 5 styckebyggda bostäder 2005 och 2006 vardera år i Kårsta/Ekskogen, som grund för kommunens verksamhetsplanering. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 maj 70 föreslagit kommunfullmäktige att anta bostadsbyggnadsprognos 04B som grund för kommunens verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen har den 7 juni 70 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag med en ändringen att bostadsbyggnadsprognosen för kompletteras med 5 styckebyggda bostäder 2005 och 2006 vardera år i Kårsta/Ekskogen. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar att 50 lägenheter i flerboststadshus byggs 2005 och 2006 vardera år. Beslutsgång Ordförande Bo Ivgren ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. Vidare ställer ordförande proposition på Strandins tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det. Handlingar i ärendet 1. Bostadsbyggnadsprognos 04B (53)

10 Befolkningsprognos för KF 38 Dnr Beslut Kommunfullmäktige antar befolkningsprognos 04A som grund för kommunens verksamhetsplanering. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 maj 71 föreslagit kommunfullmäktige att anta befolkningsprognos 04A som grund för kommunens verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen har den 7 juni 71 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar att befolkningsprognosen justeras i enlighet med de 50 föreslagna lägenheterna som socialdemokraterna förslår som ska byggas i bostadsbyggnadsprognosen. Beslutsgång Ordförande Bo Ivgren ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. Vidare ställer ordförande proposition på Strandins ändringssyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det. Handlingar i ärendet 1. Befolkningsprognos 04A, (53)

11 Driftplan KF 39 Dnr Beslut Kommunfullmäktige fastställer följande driftramar: Nämnd/verksamhet Kommunstyrelsen 26,3 26,7 27,6 27,7 KS OF 3,7 2,0 2,1 2,1 Avgift SRB 14,6 15,2 15,8 16,4 Ett tryggare V-tuna 0,7 0,0 0,0 0,0 Samhällsbyggnad/MTM 24,2 29,1 29,6 32,1 Fritidsnämnden 21,7 23,2 23,7 24,2 Kulturnämnden 10,5 11,0 11,5 11,7 Barn och ungdom fast 42,4 48,0 52,4 56,4 Skolpeng 373,0 389,0 401,0 412,0 Utbildningsnämnden 96,9 103,5 110,4 118,4 Socialnämnden 252,3 264,1 274,9 287,9 Summa driftramar 866,4 911,9 949,0 989,0 Anslaget till ett Tryggare Vallentuna är fördelat med 400 tkr till KS och med 600 tkr till Fritid. Barn- och ungdom har fått tillskott för Wärnersson-pengar med , och De miljöpartistiska ledamöterna, Nicklas Steorn (mp) och Karin Brandberg (mp), deltog inte i beslutet. Ärendet Som underlag för nämndernas remissvar fastställde kommunstyrelsen följande förslag till driftramar i miljoner kr: Nämnd/verksamhet Kommunstyrelsen 26,3 26,3 27,2 27,3 KS OF 3,7 2,0 2,1 2,1 Avgift SRB 14,6 15,2 15,8 16,4 Ett tryggare V-tuna 0,7 1,0 1,0 1,0 Samhällsbyggnad/MTM 24,2 24,8 25,3 27,8 Fritidsnämnden 21,7 21,7 22,2 22,7 Kulturnämnden 10,5 10,6 10,8 11,1 Barn och ungdom fast 42,4 38,6 39,7 40,6 Skolpeng 373,0 389,0 401,0 412,0 Utbildningsnämnden 96,9 103,5 110,4 118,4 Socialnämnden 252,3 264,1 274,9 287,9 Summa driftramar 866,4 896,9 930,4 967,3 11 (53)

12 Forts 39 Nämndernas remissvar Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att i den föreslagna driftramen har endast en uppräkning skett för allmänna kostnadsökningar. Med hänsyn till bl a beslutade volymökningar blir det inte möjligt att klara nämndens uppgift och verksamhet utan avsevärda kvalitetsförsämringar. För att klara verksamheten på mer normal standardnivå krävs enligt nämnden ett medelstillskott 2005 med ca 4,3 mkr. Huvuddelen av beloppet avses gå till väg- och trafiksäkerhetsåtgärder. Nämnden anger dessutom att TuFa behöver en internhyreshöjning med 2 % per år för att få tillräckliga resurser för att bibehålla fastighetsunderhållet på nuvarande nivå. Fritidsnämnden begär att nämndens driftram ska ökas med ca 1,4 mkr per år varav 160 tkr avser kompensation för ökade kapitalkostnader för ny banbädd i B-ishallen vid Vallentuna ip. 900 tkr begärs för att starta närområdesverksamhet i Bällstaberg och i Ekeby/Hammar-backsområdet. Vidare begärs kompensation för befolkningsökning och ökade el- och vattenkostnader. Kulturnämnden konstaterar att nämndens andel av kommunens totala driftkostnadsram har minskat successivt under en lång period. Nämnden begär att driftramen ökas så att den närmar sig 1,3 % av samtliga nämnders rambelopp vilket innebär ett behov av tillskott med ca 1 mkr Barn- och ungdomsnämnden har konstaterat att rambeloppen för fast budgetram och skolpeng medger en årlig kostnadsökning med 2 % utöver volymförändringar. Nämnden begär ingen ramhöjning annat än en kompensation för det fall statsbidraget för personalförstärkning, de s k Wärnerssonpengarna, överförs till det generella statsbidraget. Utbildningsnämnden påpekar att statsbidraget för vuxnas lärande kommer att bakas in i den generella statsbidraget fr o m 2006 och förutsätter att nämndens driftram kommer att räknas upp med motsvarande summa. Socialnämnden konstaterar att budgetramarna ger mycket litet utrymme för en volymökning inom verksamheterna, vilken bedöms ofrånkomlig med en ökande befolkning inom de åldersgrupper som är mest resurskrävande. Nämnden begär dock inget tillskott till de föreslagna driftramarna. LSS-verksamheten kan komma att kräva betydligt ökade resurser till följd av effekterna av det nationella utjämningssystemet som infördes fr o m Effekterna av utjämningssystemet bör därför behandlas i särskild ordning utanför den föreslagna budgetramen för socialnämnden. 12 (53)

13 Forts 39 Sammanfattning Nämndernas förslag om tillskott till driftramarna innebär följande belopp i sammandrag (mkr): Samhällsbyggnadsnämnden + 4,3 + 4,3 + 4,3 Fritidsnämnden + 1,4 + 1,4 + 1,4 Kulturnämnden + 1,0 + 1,2 + 1,4 Socialnämnden LSS-verksamhet??? Summa utökade ramar lägst + 6,7 + 6,9 + 7,1 Kommunstabens redovisning Driftramarna för perioden utarbetades med utgångspunkten att de skulle rymmas inom de prognostiserade intäkterna samt att tidigare negativt resultat fr o m 2002 skulle vara täckt senast I kommunstyrelsens förslag redovisades t o m ett positivt resultat med 15 mkr 2006 och ett betydligt större positivt resultat I nämndernas driftramar beaktades en volymutveckling för de s k prioriterade områdena, utbildning, vård och omsorg, baserad på kommunens befolkningsutveckling enligt prognos 04A. Övriga verksamheter erhöll ingen kompensation för volymökning. Generellt kompenserades endast för en mycket måttlig kostnadsutveckling i form av löne- och prisökningar med 2 % per år för samtliga nämnder utom socialnämnden som kompenserades med 2,5 % per år. På grund av ombudgeterade överskott från 2003 samt kraftigt nedreviderade skatteintäkter och statsbidrag visar den första uppföljningsrapporten för 2004 ett negativt resultat med 11 miljoner kronor. Jämfört med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten innebär det en försämring med hela 29 miljoner kronor. Den önskvärda återhämtningen i kommunens ekonomi kommer därmed att skjutas framåt i tiden. Med nuvarande preliminära intäktsprognoser fr o m 2005 blir följden att överskott i kommunens ekonomi kan uppnås tidigast 2007 om ambitionen skall vara att täcka tidigare negativa resultat under innevarande mandatperiod. Eventuella tillskott till de budgetramar som kommunstyrelsen beslutade om i sitt remissunderlag kommer att ytterligare försämra möjligheten att återställa ekonomin och försena tidpunkten då positiva resultat kan uppnås. 13 (53)

14 Forts 39 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 maj 72 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 7 juni 72 föreslagit kommunfullmäktige att anta remissförslaget till driftplanen med ändringen att fritidsnämnden får kr år Kulturnämnden får kr för 2005 och ytterligare kr för Samt att samhällsbyggnadsnämnden får 4,3 mkr för år Yrkanden Sten-Åke Adlivankin (m) yrkar med stöd av Elisabeth Rydström (c), Gunnel Orselius Dahl (fp) och Lars-Bertil Ohlsson (kd) bifall till kommunstyrelsens förslag. Hans Strandin (s) yrkar med stöd av Karin Dahl Strandin (s) bifall till socialdemokraternas egna förslag till ramar för inlämnat den 7 juni 2004 med ändringen att de fem miljonerna till skolpengen 2005 flyttas till barn- och ungdomsnämnden. Beslutsgång Ordförande Bo Ivgren ställer först kommunstyrelsens förslag till driftramar, undantaget barn-och ungdomsnämndens ramar och socialnämndens ramar, mot Strandins förslag till driftramar och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. a) Ordförande ställer sedan proposition på Strandins yrkande om ökade driftramar för barn- och ungdomsnämnden och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till driftramar och nejröst för bifall till Strandins förslag om ökade driftramar för barn- och ungdomsnämnden. Med 23 ja-röster mot 13 nej-röster och 3 som avstår, enligt bifogad voteringslista, avslår kommunfullmäktige Hans Strandins förslag. 14 (53)

15 Forts 39 b) Vidare ställer ordförande proposition på Strandins yrkande om ökade driftramar för socialnämnden och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till driftramar och nejröst för bifall till Strandins förslag om ökade driftramar för socialnämnden Med 23 ja-röster mot 13 nej-röster och 3 som avstår, enligt bifogad voteringslista, avslår kommunfullmäktige Hans Strandins förslag De miljöpartistiska ledamöterna, Nicklas Steorn (mp) och Karin Brandberg (mp), deltog inte i beslutet. Handlingar i ärendet 1. Driftramar KS 2. Hans Strandins förslag till ramar inlämnade (53)

16 Strategisk lokalplanering, KP KF 40 Dnr Beslut 1. Investeringsmedel för utbyggnad av förskolelokaler för 80 barn i anslutning till Lovisedalsskolan anvisas med ca 10 mkr år Investeringsmedel för utbyggnad av sjukhemmet Korallen med ca 24 platser anvisas med mkr år Kommunstyrelsens beslut Punkten 3 återremitteras till barn- och ungdomsnämnden för ytterligare precisering : 3. Ledningsgruppen tar inte ställning till frågan om Ekebyskolans eventuella ombyggnad eftersom den inte i första hand motiveras av kapacitetsskäl. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2003: 1. Ledningsgruppen (förvaltningscheferna) utgör beredningsorgan för kommunens strategiska lokalplanering. 2. Förvaltningarna aktualiserar alla ärenden av denna karaktär i ledningsgruppen innan de behandlas i respektive nämnd. 3. Ledningsgruppen lämnar årligen, i samband med verksamhetsplaneringen, förslag till strategisk lokalresursplan att behandlas i KS/KF. 4. LRP-gruppen kvarstår som arbetsorganisation för det praktiska genomförandet av lokalförsörjningen enligt fastställd plan. I den nu aktuella planeringsomgången har aktualiserats frågor om lokaltillskott, som måste bedömas vara av strategisk karaktär. Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden I tjänsteskrivelse ger barn- och ungdomsförvaltningen sin bedömning av nämndernas lokalbehov för perioden med utgångspunkt från befolkningsprognosen för samma period. I remisssvaret för KP anges följande behov för barn- och ungdomsnämndens verksamhet: Mkr netto, Ekebyskolan, ombyggnad 10,0 9,0 6,0 Förskola i Uthamra, 80 barn 0,3 ca 10 Om investeringen i Ekebyskolan inte kommer till stånd anser förvaltningen att det behövs en ny förskola för 80 barn i Västra Vallentuna under (53)

17 Forts 40 Kommunstabens kommentar Under aktuell planeringsperiod ökar barnantalet 1 15 år relativt lite, under 1 % per år, totalt i kommunen. Mot denna bakgrund skulle man kunna tycka att lokalresurserna borde vara tillräckliga under planeringsperioden eftersom det i dag finns visst lokalöverskott, bl a i Hjälmstaskolan. Problemet är dock den allra sydligaste delen av kommunen med ett stort befolkningstillskott enligt prognos 04A. I sydöstra Vallentuna, dit för övrigt Hjälmstaskolan också hör, ökar antalet barn 1 15 år med 239 mellan 2004 och Största ökningen rör åldersgruppen 1 5 år. Eftersom utbyggnaden fortgår inom bl a Uthamra strand så bör lokaliseringen av en ny förskolelokal till Lovisedalsområdet vara långsiktigt riktig. Om den förläggs i anslutning till Lovisedalsskolan, med tillfart från den nya Uthamravägen, borde effektivt samnyttjande av nuvarande resurser inom skolan kunna ske. Vidare tillgodoses önskemålet om möjlighet till framtida flexibelt utnyttjande. Behovet av tillskott av nya förskoleplatser inom Västra Vallentuna bedömer kommunstaben däremot som oklart. Befolkningen i åldrarna 1 15 år är stabil inom denna kommundel och motiverar därför inget lokaltillskott. Även om Ekebyskolan inte byggs om bör lokaltillgången vara tillräcklig under den nu aktuella planeringsperioden. En ombyggnad av Ekebyskolan måste därför i stället bygga på andra motiv. Socialnämnden Socialförvaltningen har i tjänsteskrivelse med förslag till remissvar över KP tagit med en utbyggnad av sjukhemmet Korallen med 24 platser 2007 utan att ange något investeringsbelopp. Kommunstabens kommentar Kommunfullmäktige biföll en motion om utbyggnad av sjukhemmet Korallen och gav socialnämnden i uppdrag att vid lämplig tidpunkt aktualisera projektet så att det kan prövas vid behandling av kommunens investeringsplan. Det nya sjukhemmet Augustendal med 40 platser har successivt tagits i bruk och kommer att vara fullt belagt under Enligt den befolkningsprognos som ligger till grund för kommande planeringsperiod ökar antalet invånare i åldern 85 år och äldre med 56 under perioden , från 347 till 403. Antalet personer i särskilt boende utgör i dag ca 60 % relaterat till åldersgruppen 85 år och äldre. Med en motsvarande relation till den beräknade befolkningsökningen i åldersgruppen t o m 2007 bör det finnas behov av det föreslagna platstillskottet fr o m Investeringsutgiftens storlek kan bedömas bli miljoner kronor men bör närmare bedömas av samhällsbyggnadsförvaltningen. 17 (53)

18 Forts 40 Ledningsgruppens förslag Ledningsgruppen lämnar följande förslag till budgetberedningen avseende strategisk lokalplanering för perioden : 1 Investeringsmedel för utbyggnad av förskolelokaler för 80 barn i anslutning till Lovisedalsskolan anvisas med ca 10 mkr år Investeringsmedel för utbyggnad av sjukhemmet Korallen med ca 24 platser anvisas med mkr år Ledningsgruppen tar inte ställning till frågan om Ekebyskolans eventuella ombyggnad eftersom den inte i första hand motiveras av kapacitetsskäl. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 maj 73 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 7 juni 73 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ledningsgruppens förslag punkt 1 och punkt 2. Punkten 3 beslutar kommunstyrelsen att återremittera till barn- och ungdomsnämnden för precisering. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar på följande ändrigar av kommunstyrelsens förslag: 1. Investeringsmedel för utbyggnad av förskolelokaler för 80 barn i anslutning till Lovisedalsskolan anvisas med ca 10 mkr år Investeringsmedel för utbyggnad av sjukhemmet Korallen med ca 24 platser anvisas med mkr år Investeringsmedel för ombyggnas av Ekebyskolan anvisas 10 mkr år 2005, 9 mkr år 2006 och 6 mkr år 2007 Beslutsgång Ordförande Bo Ivgren ställer kommunstyrelsens förslag mot Strandins förslag och finner att kommunfullmäktige avslår Strandins förslag och besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till Strandins förslag Med 24 ja-röster mot 15 nej-röster avslår kommunfullmäktige Hans Strandins förslag. 18 (53)

19 Investeringsplan KF 41 Dnr Beslut Kommunfullmäktige fastställer följande investeringsramar för : Nämnd/verksamhet Kommunstyrelsen, OF 10,0 10,0 10,0 10,0 IT-service 3,5 5,0 5,0 5,0 Samhällsbyggnad 1,5 12,0 9,0 3,0 TUFA, fastighet 3,0 3,0 3,0 3,0 VA-verket 4, Fritidsnämnden 1,5 1,0 1,0 1,0 Kulturnämnden 0 1,0 16,0 10,0 Barn och ungdom 5,0 4,0 14,0 4,0 Utbildning 1,0 0,5 0,5 0,5 Socialnämnden 3,5 2,5 1,5 41,5 Summa nettoinvest. 33,0 39,0 60,0 78,0 Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att söka extern finansiering av förskola och vårdbostäder. Nämnden får också i uppdrag att kostnadsberäkna en gång- och cykelväg genom Lindholmen fram till Orkesta IP. Ärendet Som underlag för nämndernas remissvar fastställde kommunstyrelsen följande förslag till investeringsramar: Nämnd/verksamhet Kommunstyrelsen, OF 10,0 10,0 10,0 10,0 IT-service 3,5 5,0 5,0 5,0 Samhällsbyggnad 1,5 7,5 7,5 1,5 TUFA, fastighet 3,0 3,0 3,0 3,0 VA-verket 4, Fritidsnämnden 1,5 1,0 1,0 1,0 Kulturnämnden 0 1,0 16,0 10,0 Barn och ungdom 5,0 4,0 4,0 4,0 Utbildning 1,0 0,5 0,5 0,5 Socialnämnden 3,5 3,5 3,5 3,5 Summa nettoinvest. 33,0 35,5 50,5 38,5 19 (53)

20 Forts 41 Nämndernas remissvar Samhällsbyggnadsnämnden har utöver KS förslag begärt medel för angelägna investeringar som inte ryms inom ram: Investeringar i centrumfastigheterna 1,0 mkr/år Trafikplanen utökade medel med 0,5 mkr/år Skördevägen förbindelse till Banvägen 1,5 mkr 2005 Trafikplats Vallentuna Centrum, förberedelser 1,0 mkr 2005 Fritidsnämnden har begärt att nämndens investeringsram ska återställas under planperioden vilket innebär ett tillskott med 0,5 mkr/år. Kulturnämnden konstaterar att beloppen som upptagits i remissförslaget för utbyggnad av Vallentuna bibliotek är otillräckligt. Enligt nämnden bygger investeringsramen på en kostnadsberäkning som gjordes 1999 och grundades på en utbyggnad av 800 kvm och viss ombyggnad av nuvarande lokaler. Rambeloppen i förslaget till investeringsplan är enligt kulturnämnden otillräckliga och kostnaderna måste omkalkyleras. Barn- och ungdomsnämnden har yrkat på tillskott för ombyggnad av Ekebyskolan med 10, 9, respektive 6 mkr under perioden. Dessutom yrkas medel för ny förskola i Uthamra med ca 10 mkr Socialnämnden har angett det årliga behovet av diverse investeringar till lägre belopp än i förslaget, 1 mkr 2005 och 2 mkr vardera 2006 och Behov av nya vårdbostäder redovisas En tillbyggnad av Korallen med minst 24 platser anses nödvändig men inget belopp har angetts (preliminär bedömning ca mkr). Sammanfattning Nämndernas förslag om tillskott till investeringsramarna innebär följande belopp i sammandrag (mkr): Samhällsbyggnadsnämnden + 4,0 + 1,5 + 1,5 Fritidsnämnden + 0,5 + 0,5 + 0,5 Kulturnämnden +? +? Barn- och ungdomsnämnden +10,3 +19,0 + 6,0 Socialnämnden - 1,0-2,0 +38,0 Summa utökade ramar lägst +13,8 +19,0 +46,0 20 (53)

21 Forts 41 Kommunstabens redovisning Kommunstyrelsens förslag till investeringsramar utarbetades med ambitionen att begränsa investeringsvolymen så att den i stort sett skulle kunna finansieras inom det utrymme som skapas av årliga avskrivningar på ca 40 mkr. Med de av nämnderna föreslagna tillskotten till investeringsramarna blir beloppen följande: Summa inkl KS-förslag 49,3 69,5 84,5 Ledningsgruppen har i sin roll som beredningsorgan för strategisk lokalplanering tillstyrkt investeringar utöver KS-förslaget med 10 mkr 2006 till ny förskola vid Lovisedalsskolan och med ca mkr 2007 för tillbyggnad av vårdhemmet Korallen. Den senare investeringens driftkostnadseffekter finansieras till stor del genom hyresintäkter från de boende. Utöver de av nämnderna aktualiserade investeringarna kan kommunstaben se ytterligare betydande investeringsbehov som åtminstone delvis kommer att bli aktuella under planeringsperioden. Det gäller t ex Vallentuna trafikplats där vissa medel kan behövas för projektering m m under slutet av perioden. Kommunens andel av projektet kan med dagens tillgängliga uppgifter bedömas bli mkr. Om avtal träffas om tidigareläggning kan såväl kommunens investering som förskottering av Vägverkets del, 100 mkr, bli aktuell. Andra vägprojekt som kan komma att startas under planeringsperioden är väg- och trafikanpassningar vid utbyggnaden inom centrala Vallentuna öster om järnvägen. En annan investering som diskuteras är en tillbyggnad av Tärningen upp mot Mörbyvägen och då troligen som kommunalt projekt. Detta är ännu endast på planeringsstadiet och kommer att kunna preciseras först i nästa planeringsomgång. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 maj 74 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 7 juni 74 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med remissförslaget med ändringen att samhällsbyggnadsnämnden äskande bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att söka extern finansiering av förskola och vårdbostäder. Samt att nämnden får i uppdrag att kostnadsberäkna en gång- och cykelväg genom Lindholmen fram till Orkesta IP. 21 (53)

22 Forts 41 Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar 1. Investeringsmedel för utbyggnad av förskolelokaler för 80 barn i anslutning till Lovisedalsskolan anvisas med ca 10 mkr år Investeringsmedel för utbyggnad av sjukhemmet Korallen med ca 24 platser anvisas med mkr år Investeringsmedel för ombyggnad av Ekebyskolan anvisas 10 mkr år 2005, 9 mkr år 2006 och 6 mkr år Samhällsbyggnadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda en ny förskola i Kårsta. 5. Avslag till kommunstyrelsens förslag om extern finansiering. Linnea Nilsson (dex) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordförande Bo Ivgren ställer kommunstyrelsens förslag mot Strandins förslag och finner att kommunfullmäktige avslår Strandins förslag och beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Driftramar KS 2. protokoll från BUN d 4 maj 40 Ombyggnation av Ekebyskolan 22 (53)

23 Exploateringsplan KF 42 Dnr Beslut Kommunfullmäktige godkänner föreslagen exploateringsplan för åren Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat bifogat förslag till exploateringsplan för åren Förvaltningen har gjort en samlad bedömning av beräknade kostnader och intäkter för de kommande åren. För de områden där antagen detaljplan finns kan någorlunda tillförlitliga kalkyler göras. För områden där planarbetet knappt har påbörjats är osäkerheten mycket stor inför vilka utgifter som följer av detaljplanen och vilka markvärdeförändringar som kommer att uppstå. Exploateringsverksamheten för bostadsområden är självfinansierad under planeringsperioden. Innevarande år och år 2007 visar på ett överskott medan år 2005 visar på ett underskott. Det verkliga utfallet mellan åren kan bli annorlunda beroende på om de detaljplaner som förväntas bli antagna överklagas eller inte. Exploateringsverksamheten för arbetsområden visar på ett överskott under planeringsperioden. Utbyggnad av vägar och VA-ledningar har skett i bl.a. Okvista 3 under föregående år medan försäljning av industrimark förväntas ske under planeringsperioden. Exploateringsplanen är baserad på kommunstyrelsens remissförslag till kommunplan för samt bostadsbyggnadsprognos 04B. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har den 26 april 67 föreslagit samhällsbyggnadsnämnden att anta föreslagen exploateringsplan för åren Exploateringsplanen överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 maj 75 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 7 juni 75 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna föreslagen exploateringsplan för åren i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. 23 (53)

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 7 juni 2004 kl 18.00 20.30

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 7 juni 2004 kl 18.00 20.30 Kommunstyrelsen 7 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 7 juni 2004 kl 18.00 20.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006 arbetsutskott 27 april 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 27 april

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp) Kommunfullmäktige 2000-11-20 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 20 november 2000, kl 16.00-20.15.

Läs mer

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-09-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 september 2000, kl 19.00-20.00

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden 2003-04-29 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 29 april 2003 kl 19:00-22:00 Beslutande Jerker Sjögren (kd)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl Barn- och ungdomsnämnden 2005-04-19 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl. 19.00-21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Hans

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl Utbildningsnämnden 2008-03-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl. 19.00 19.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 29 maj 2006

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 29 maj 2006 Kommunstyrelsen 29 maj 2006 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 29 maj 2006 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Paragrafer 62-73 Ordförande Justerande

PROTOKOLL Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Paragrafer 62-73 Ordförande Justerande Kommunfullmäktige 8 november 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 november 2004 kl 19.00 20.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande)

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 Kommunstyrelsen extra 2008-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 ande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004 Utbildningsnämnden 21 september 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 september 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndag den

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 13 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014 K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-11-10 Tid och plats Kl 18.00 Kultursalen, Kulturhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Övriga kallade

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2008 kl 15-17

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kommunstyrelsen 2009-11-30 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kallade tjänstemän Tf Kommundirektör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

(Ajournering 10 minuter under 188)

(Ajournering 10 minuter under 188) 2008-10-28 Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, tisdagen den 28 oktober 2008 kl. 17.00-18.45. (Ajournering 10 minuter under 188) Beslutande Heléne Björklund, s, ordförande Per-Olov Larsen,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-12-01 1(5) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP)

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP) 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.20 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Roswitha

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den Fritidsnämndens arbetsutskott 12 april 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 12 april 2002 kl 07.30-08.35 Ray Idermark (m),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 27 november kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 27 november kl Handikapprådet 2008-11-28 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 27 november kl. 19.00 ande Politiskt valda ledamöter Marie-Louise Löwenbeck Maj Birgersson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2013-03-14-18 1 (7) Plats och tid 2013-03-14, kl. 08.00 12.30, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn 2013-03-18, kl. 09.00 12.00, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Rolf Lundberg, kommundirektör Anders Ottosson, ekonomichef. Bernt Franzén. Kommunkontoret Rolf Lundberg. Ordförande Arnold Andréasson

Rolf Lundberg, kommundirektör Anders Ottosson, ekonomichef. Bernt Franzén. Kommunkontoret Rolf Lundberg. Ordförande Arnold Andréasson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.00 16.20 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Irene Alm, ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer