PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20."

Transkript

1 Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe Nilsson (m) Sten-Åke Adlivankin (m) Lars Barkström (m) Ove Hahn (m) Jane Schultzberg (m) Leif Öhman (m) Agneta Heine-Ivgren (m) Lage Jansson (m) Mona Karlsson (m) Lars Carlsson (c) Erika Nordell (c) Ove Ekström (c) Anne-Marie Karlsson (c) Elisabeth Rydström (c) Jan-Eric Virgin (fp), (andre v ordf) Gunnel Orselius-Dahl (fp) Jörgen Hellberg (fp) Johan Mossling (fp) Hans Temrin (fp) Ragnar Glav (fp) Ragnar Dahl (fp) Uno Arfvidsson (fp) Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Lars-Bertil Ohlsson (kd) Roswitha Melzer (kd) Michael Saltas (kd) Jerker Sjögren (kd) Katrin Brandberg (mp) Nicklas Steorn (mp) Ulf Nordlinder (s) (förste vice ordf) Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Karin Dahl-Strandin (s) Göte Axelsson (s) Göran Pettersson (s) Ove Larsson (s) Birgitta Forsberg (s) Kerstin Persson (s) Tomas Bogren (s) Tommy Eckelöv (s) Jan-Eric Forsberg (s) Ulf Lundström (s) Linnea Nilsson (dex) Utses att justera Tomas Bogren (s) Elisabeth Rydström (c) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Vallentuna, torsdag en den 24 juni 2004 kl 9.00 Sekreterare Anna Lindholm Paragrafer Ordförande Ulf Nordlinder (s) Bo Ivgren (m) Justerande Tomas Bogren (s) Elisabeth Rydström (c) 1 (53)

2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 21 juni 2004 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 2 (53)

3 Innehållsförteckning: Tyst minut för kommunfullmäktiges ordförande Jan Birgersson...4 Utdelning av miljöstipendium...5 Frågor...6 Inlämnande av motioner från Folkpartiet ang. folkomröstning om trängselskatten...7 Valärenden...8 Bostadsbyggnadsprognos för Befolkningsprognos för Driftplan Strategisk lokalplanering, KP Investeringsplan Exploateringsplan Resultat- och finansieringsplan Preliminärt förslag till utdebitering Vision Vallentuna Inriktningsmål och åtaganden Motion från Demoex skriv in Vallentunasjön i vision Vallentuna...31 Sammanhållen IT-verksamhet i Vallentuna kommun förslag till ekonomiska regleringar...32 Nedläggning av Vallentuna kommuns bostadsförmedling...36 Försäljning av kommunens bostadsrättslägenheter...39 Fågelsångens företagspark, detaljplan antagande...42 Antagande av ny taxa inom miljö-, hälso- och djurskyddsområdena...44 Avtal om övertagande av VA-verksamhet i Vallentuna kommun samt lämnande av kommunal borgen till Vallentunavatten AB...48 Bilaga Voteringslista...50 Sid 3 (53)

4 Tyst minut för kommunfullmäktiges ordförande Jan Birgersson KF 32 Med anledning av kommunfullmäktiges ordförande Jan Birgerssons bortgång hedrade kommunfullmäktige hans minne med en tyst minut. 4 (53)

5 Utdelning av miljöstipendium KF 33 Dnr Kommunstyrelsen har beslutat att tilldela Jenny Fagerland Vallentuna kommuns miljöstipendium. Kommunfullmäktiges vice ordförande Ulf Nordlinder delade ut stipendiet på 5000 kr. 5 (53)

6 Frågor KF 34 Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande från Jan-Eric Virgin (fp) Jan-Eric Virgin ställer följande fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande : Angående nedmonteringen av gamla belysningsstolpar För några veckor sedan fick ett antal personer i Brottby- Karbyområdet samt Angarn meddelande i sina brevlådor från samhällsbyggnadsnämnden att vägbelysning under innevarande sommar skulle monteras ner längs berörda områden. Belysningen tillhör Vallentuna kommun trots att vägarna tillhör Vägverket. Överraskningen för de berörda boende var mycket stor och protesterna har varit högljudda. Olika tidningsuppgifter i frågan har förekommit. En är att redan i oktober 2003 skulle Vallentuna kommun ha haft planer på att nedmontera belysningsanläggningarna. En annan uppgift säger att Vägverket nu inte haft några direkta förhandlingar med kommunen utan bara fått det brev som kommunen skickat ut. Frågan är: När och hur har ansvariga i kommunen haft kontakt med Vägverket innan beslut togs att nedmontera vägbelysningen under sommaren 2004? Elwe Nilsson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande svarar: Samhällsbyggnadsnämnden har sedan 2002 hemställt hos Vägverket att de ska åtgärda problemet med rötskadade stolpar längs det statliga vägnätet. Skriftlig och muntlig kommunikation har skett med Vägverket utan något resultat. Samhällsbyggnadsnämnden har därför beslutat att montera ned stolparna med påminnelse att det är Vägverkets ansvar att svara för att belysningen ska ske. Vägverket har därefter meddelat att de avvaktar nya kriterier för vägbelysning och eventuellt behov kan därefter tas med i verksamhetsplansarbetet för Jan-Eric Virgin tackar för informationen. 6 (53)

7 Inlämnande av motioner från Folkpartiet ang. folkomröstning om trängselskatten KF 35 Dnr Beslut Kommunfullmäktige skickar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Gunnel Orselius Dahl (fp) har lämnat följande motion till kommunfullmäktige: Folkomröstning om trängselskatten i Vallentuna och hela stockholmsregionen På valdagen 2006 avser Stockholms kommun att genomföra en folkomröstning om trängselskatt. Det betyder att medborgarna i Stockholms kommun skall få säga sitt om huruvida trängselskatten ska permanentas eller avskaffas. Folkpartiet har, som alla vet, motsatt sig ordningen att först lägga ut ca två miljarder kronor på ett försök under ett år för att sedan fråga invånarna om de tycker det är bra eller inte. Vi i länskommunerna, som ska betala biltullarna, måste få säga vå mening. Det är sannerligen inte en angelägenhet för enbart Stockholms stad. Det är en regional fråga där samtliga kommuner skall involveras. De har tidigare KSL liksom andra remissinstanser klart uttalat. Ur Vallentunas synpunkt kan det inte vara acceptabelt att enbart medborgare i Stockholms kommun får vara med och rösta om frågan ifall Stockholmsregionen ska införa trängselskatter. Detta är i högsta grad en fråga för Vallentunas medborgare och för medborgarna i hela Stockholmsregionen. Yrkande 1. att Vallentuna kommun anordnar en folkomröstning om trängselskatter samtidigt som Stockholms kommun gör detta. 2. att Vallentuna kommun tar initiativet inom kommunförbundet (KSL) för att samordna formulering av frågor och sammanräkning av röster inom hela stockholmsregionen Handlingar i ärendet 1. Motion från Folkpartiet inlämnad den 2 juni (53)

8 Valärenden KF 36 Dnr Inkommande valärenden Björn Wass (m) begäran om entledigande som ersättare i barnoch ungdomsnämnden. Kommunfullmäktige beviljar entledigandet Göte Axelsson (s) begäran om entledigande som ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Aktiebolaget Össebyhus och som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, valberedningsnämnden och valnämnden. Kommunfullmäktige beviljar entledigandet och skickar det till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. Kommunfullmäktige utser Bo Ivgren (m) till ny ordförande i kommunfullmäktige efter Jan Birgersson (m). Den vakanta platsen efter Jan Birgersson skickas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. 8 (53)

9 Bostadsbyggnadsprognos för KF Beslut Kommunfullmäktige antar bostadsbyggnadsprognos 04B, med ett tillägg på 5 styckebyggda bostäder 2005 och 2006 vardera år i Kårsta/Ekskogen, som grund för kommunens verksamhetsplanering. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 maj 70 föreslagit kommunfullmäktige att anta bostadsbyggnadsprognos 04B som grund för kommunens verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen har den 7 juni 70 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag med en ändringen att bostadsbyggnadsprognosen för kompletteras med 5 styckebyggda bostäder 2005 och 2006 vardera år i Kårsta/Ekskogen. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar att 50 lägenheter i flerboststadshus byggs 2005 och 2006 vardera år. Beslutsgång Ordförande Bo Ivgren ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. Vidare ställer ordförande proposition på Strandins tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det. Handlingar i ärendet 1. Bostadsbyggnadsprognos 04B (53)

10 Befolkningsprognos för KF 38 Dnr Beslut Kommunfullmäktige antar befolkningsprognos 04A som grund för kommunens verksamhetsplanering. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 maj 71 föreslagit kommunfullmäktige att anta befolkningsprognos 04A som grund för kommunens verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen har den 7 juni 71 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar att befolkningsprognosen justeras i enlighet med de 50 föreslagna lägenheterna som socialdemokraterna förslår som ska byggas i bostadsbyggnadsprognosen. Beslutsgång Ordförande Bo Ivgren ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. Vidare ställer ordförande proposition på Strandins ändringssyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det. Handlingar i ärendet 1. Befolkningsprognos 04A, (53)

11 Driftplan KF 39 Dnr Beslut Kommunfullmäktige fastställer följande driftramar: Nämnd/verksamhet Kommunstyrelsen 26,3 26,7 27,6 27,7 KS OF 3,7 2,0 2,1 2,1 Avgift SRB 14,6 15,2 15,8 16,4 Ett tryggare V-tuna 0,7 0,0 0,0 0,0 Samhällsbyggnad/MTM 24,2 29,1 29,6 32,1 Fritidsnämnden 21,7 23,2 23,7 24,2 Kulturnämnden 10,5 11,0 11,5 11,7 Barn och ungdom fast 42,4 48,0 52,4 56,4 Skolpeng 373,0 389,0 401,0 412,0 Utbildningsnämnden 96,9 103,5 110,4 118,4 Socialnämnden 252,3 264,1 274,9 287,9 Summa driftramar 866,4 911,9 949,0 989,0 Anslaget till ett Tryggare Vallentuna är fördelat med 400 tkr till KS och med 600 tkr till Fritid. Barn- och ungdom har fått tillskott för Wärnersson-pengar med , och De miljöpartistiska ledamöterna, Nicklas Steorn (mp) och Karin Brandberg (mp), deltog inte i beslutet. Ärendet Som underlag för nämndernas remissvar fastställde kommunstyrelsen följande förslag till driftramar i miljoner kr: Nämnd/verksamhet Kommunstyrelsen 26,3 26,3 27,2 27,3 KS OF 3,7 2,0 2,1 2,1 Avgift SRB 14,6 15,2 15,8 16,4 Ett tryggare V-tuna 0,7 1,0 1,0 1,0 Samhällsbyggnad/MTM 24,2 24,8 25,3 27,8 Fritidsnämnden 21,7 21,7 22,2 22,7 Kulturnämnden 10,5 10,6 10,8 11,1 Barn och ungdom fast 42,4 38,6 39,7 40,6 Skolpeng 373,0 389,0 401,0 412,0 Utbildningsnämnden 96,9 103,5 110,4 118,4 Socialnämnden 252,3 264,1 274,9 287,9 Summa driftramar 866,4 896,9 930,4 967,3 11 (53)

12 Forts 39 Nämndernas remissvar Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att i den föreslagna driftramen har endast en uppräkning skett för allmänna kostnadsökningar. Med hänsyn till bl a beslutade volymökningar blir det inte möjligt att klara nämndens uppgift och verksamhet utan avsevärda kvalitetsförsämringar. För att klara verksamheten på mer normal standardnivå krävs enligt nämnden ett medelstillskott 2005 med ca 4,3 mkr. Huvuddelen av beloppet avses gå till väg- och trafiksäkerhetsåtgärder. Nämnden anger dessutom att TuFa behöver en internhyreshöjning med 2 % per år för att få tillräckliga resurser för att bibehålla fastighetsunderhållet på nuvarande nivå. Fritidsnämnden begär att nämndens driftram ska ökas med ca 1,4 mkr per år varav 160 tkr avser kompensation för ökade kapitalkostnader för ny banbädd i B-ishallen vid Vallentuna ip. 900 tkr begärs för att starta närområdesverksamhet i Bällstaberg och i Ekeby/Hammar-backsområdet. Vidare begärs kompensation för befolkningsökning och ökade el- och vattenkostnader. Kulturnämnden konstaterar att nämndens andel av kommunens totala driftkostnadsram har minskat successivt under en lång period. Nämnden begär att driftramen ökas så att den närmar sig 1,3 % av samtliga nämnders rambelopp vilket innebär ett behov av tillskott med ca 1 mkr Barn- och ungdomsnämnden har konstaterat att rambeloppen för fast budgetram och skolpeng medger en årlig kostnadsökning med 2 % utöver volymförändringar. Nämnden begär ingen ramhöjning annat än en kompensation för det fall statsbidraget för personalförstärkning, de s k Wärnerssonpengarna, överförs till det generella statsbidraget. Utbildningsnämnden påpekar att statsbidraget för vuxnas lärande kommer att bakas in i den generella statsbidraget fr o m 2006 och förutsätter att nämndens driftram kommer att räknas upp med motsvarande summa. Socialnämnden konstaterar att budgetramarna ger mycket litet utrymme för en volymökning inom verksamheterna, vilken bedöms ofrånkomlig med en ökande befolkning inom de åldersgrupper som är mest resurskrävande. Nämnden begär dock inget tillskott till de föreslagna driftramarna. LSS-verksamheten kan komma att kräva betydligt ökade resurser till följd av effekterna av det nationella utjämningssystemet som infördes fr o m Effekterna av utjämningssystemet bör därför behandlas i särskild ordning utanför den föreslagna budgetramen för socialnämnden. 12 (53)

13 Forts 39 Sammanfattning Nämndernas förslag om tillskott till driftramarna innebär följande belopp i sammandrag (mkr): Samhällsbyggnadsnämnden + 4,3 + 4,3 + 4,3 Fritidsnämnden + 1,4 + 1,4 + 1,4 Kulturnämnden + 1,0 + 1,2 + 1,4 Socialnämnden LSS-verksamhet??? Summa utökade ramar lägst + 6,7 + 6,9 + 7,1 Kommunstabens redovisning Driftramarna för perioden utarbetades med utgångspunkten att de skulle rymmas inom de prognostiserade intäkterna samt att tidigare negativt resultat fr o m 2002 skulle vara täckt senast I kommunstyrelsens förslag redovisades t o m ett positivt resultat med 15 mkr 2006 och ett betydligt större positivt resultat I nämndernas driftramar beaktades en volymutveckling för de s k prioriterade områdena, utbildning, vård och omsorg, baserad på kommunens befolkningsutveckling enligt prognos 04A. Övriga verksamheter erhöll ingen kompensation för volymökning. Generellt kompenserades endast för en mycket måttlig kostnadsutveckling i form av löne- och prisökningar med 2 % per år för samtliga nämnder utom socialnämnden som kompenserades med 2,5 % per år. På grund av ombudgeterade överskott från 2003 samt kraftigt nedreviderade skatteintäkter och statsbidrag visar den första uppföljningsrapporten för 2004 ett negativt resultat med 11 miljoner kronor. Jämfört med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten innebär det en försämring med hela 29 miljoner kronor. Den önskvärda återhämtningen i kommunens ekonomi kommer därmed att skjutas framåt i tiden. Med nuvarande preliminära intäktsprognoser fr o m 2005 blir följden att överskott i kommunens ekonomi kan uppnås tidigast 2007 om ambitionen skall vara att täcka tidigare negativa resultat under innevarande mandatperiod. Eventuella tillskott till de budgetramar som kommunstyrelsen beslutade om i sitt remissunderlag kommer att ytterligare försämra möjligheten att återställa ekonomin och försena tidpunkten då positiva resultat kan uppnås. 13 (53)

14 Forts 39 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 maj 72 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 7 juni 72 föreslagit kommunfullmäktige att anta remissförslaget till driftplanen med ändringen att fritidsnämnden får kr år Kulturnämnden får kr för 2005 och ytterligare kr för Samt att samhällsbyggnadsnämnden får 4,3 mkr för år Yrkanden Sten-Åke Adlivankin (m) yrkar med stöd av Elisabeth Rydström (c), Gunnel Orselius Dahl (fp) och Lars-Bertil Ohlsson (kd) bifall till kommunstyrelsens förslag. Hans Strandin (s) yrkar med stöd av Karin Dahl Strandin (s) bifall till socialdemokraternas egna förslag till ramar för inlämnat den 7 juni 2004 med ändringen att de fem miljonerna till skolpengen 2005 flyttas till barn- och ungdomsnämnden. Beslutsgång Ordförande Bo Ivgren ställer först kommunstyrelsens förslag till driftramar, undantaget barn-och ungdomsnämndens ramar och socialnämndens ramar, mot Strandins förslag till driftramar och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. a) Ordförande ställer sedan proposition på Strandins yrkande om ökade driftramar för barn- och ungdomsnämnden och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till driftramar och nejröst för bifall till Strandins förslag om ökade driftramar för barn- och ungdomsnämnden. Med 23 ja-röster mot 13 nej-röster och 3 som avstår, enligt bifogad voteringslista, avslår kommunfullmäktige Hans Strandins förslag. 14 (53)

15 Forts 39 b) Vidare ställer ordförande proposition på Strandins yrkande om ökade driftramar för socialnämnden och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till driftramar och nejröst för bifall till Strandins förslag om ökade driftramar för socialnämnden Med 23 ja-röster mot 13 nej-röster och 3 som avstår, enligt bifogad voteringslista, avslår kommunfullmäktige Hans Strandins förslag De miljöpartistiska ledamöterna, Nicklas Steorn (mp) och Karin Brandberg (mp), deltog inte i beslutet. Handlingar i ärendet 1. Driftramar KS 2. Hans Strandins förslag till ramar inlämnade (53)

16 Strategisk lokalplanering, KP KF 40 Dnr Beslut 1. Investeringsmedel för utbyggnad av förskolelokaler för 80 barn i anslutning till Lovisedalsskolan anvisas med ca 10 mkr år Investeringsmedel för utbyggnad av sjukhemmet Korallen med ca 24 platser anvisas med mkr år Kommunstyrelsens beslut Punkten 3 återremitteras till barn- och ungdomsnämnden för ytterligare precisering : 3. Ledningsgruppen tar inte ställning till frågan om Ekebyskolans eventuella ombyggnad eftersom den inte i första hand motiveras av kapacitetsskäl. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2003: 1. Ledningsgruppen (förvaltningscheferna) utgör beredningsorgan för kommunens strategiska lokalplanering. 2. Förvaltningarna aktualiserar alla ärenden av denna karaktär i ledningsgruppen innan de behandlas i respektive nämnd. 3. Ledningsgruppen lämnar årligen, i samband med verksamhetsplaneringen, förslag till strategisk lokalresursplan att behandlas i KS/KF. 4. LRP-gruppen kvarstår som arbetsorganisation för det praktiska genomförandet av lokalförsörjningen enligt fastställd plan. I den nu aktuella planeringsomgången har aktualiserats frågor om lokaltillskott, som måste bedömas vara av strategisk karaktär. Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden I tjänsteskrivelse ger barn- och ungdomsförvaltningen sin bedömning av nämndernas lokalbehov för perioden med utgångspunkt från befolkningsprognosen för samma period. I remisssvaret för KP anges följande behov för barn- och ungdomsnämndens verksamhet: Mkr netto, Ekebyskolan, ombyggnad 10,0 9,0 6,0 Förskola i Uthamra, 80 barn 0,3 ca 10 Om investeringen i Ekebyskolan inte kommer till stånd anser förvaltningen att det behövs en ny förskola för 80 barn i Västra Vallentuna under (53)

17 Forts 40 Kommunstabens kommentar Under aktuell planeringsperiod ökar barnantalet 1 15 år relativt lite, under 1 % per år, totalt i kommunen. Mot denna bakgrund skulle man kunna tycka att lokalresurserna borde vara tillräckliga under planeringsperioden eftersom det i dag finns visst lokalöverskott, bl a i Hjälmstaskolan. Problemet är dock den allra sydligaste delen av kommunen med ett stort befolkningstillskott enligt prognos 04A. I sydöstra Vallentuna, dit för övrigt Hjälmstaskolan också hör, ökar antalet barn 1 15 år med 239 mellan 2004 och Största ökningen rör åldersgruppen 1 5 år. Eftersom utbyggnaden fortgår inom bl a Uthamra strand så bör lokaliseringen av en ny förskolelokal till Lovisedalsområdet vara långsiktigt riktig. Om den förläggs i anslutning till Lovisedalsskolan, med tillfart från den nya Uthamravägen, borde effektivt samnyttjande av nuvarande resurser inom skolan kunna ske. Vidare tillgodoses önskemålet om möjlighet till framtida flexibelt utnyttjande. Behovet av tillskott av nya förskoleplatser inom Västra Vallentuna bedömer kommunstaben däremot som oklart. Befolkningen i åldrarna 1 15 år är stabil inom denna kommundel och motiverar därför inget lokaltillskott. Även om Ekebyskolan inte byggs om bör lokaltillgången vara tillräcklig under den nu aktuella planeringsperioden. En ombyggnad av Ekebyskolan måste därför i stället bygga på andra motiv. Socialnämnden Socialförvaltningen har i tjänsteskrivelse med förslag till remissvar över KP tagit med en utbyggnad av sjukhemmet Korallen med 24 platser 2007 utan att ange något investeringsbelopp. Kommunstabens kommentar Kommunfullmäktige biföll en motion om utbyggnad av sjukhemmet Korallen och gav socialnämnden i uppdrag att vid lämplig tidpunkt aktualisera projektet så att det kan prövas vid behandling av kommunens investeringsplan. Det nya sjukhemmet Augustendal med 40 platser har successivt tagits i bruk och kommer att vara fullt belagt under Enligt den befolkningsprognos som ligger till grund för kommande planeringsperiod ökar antalet invånare i åldern 85 år och äldre med 56 under perioden , från 347 till 403. Antalet personer i särskilt boende utgör i dag ca 60 % relaterat till åldersgruppen 85 år och äldre. Med en motsvarande relation till den beräknade befolkningsökningen i åldersgruppen t o m 2007 bör det finnas behov av det föreslagna platstillskottet fr o m Investeringsutgiftens storlek kan bedömas bli miljoner kronor men bör närmare bedömas av samhällsbyggnadsförvaltningen. 17 (53)

18 Forts 40 Ledningsgruppens förslag Ledningsgruppen lämnar följande förslag till budgetberedningen avseende strategisk lokalplanering för perioden : 1 Investeringsmedel för utbyggnad av förskolelokaler för 80 barn i anslutning till Lovisedalsskolan anvisas med ca 10 mkr år Investeringsmedel för utbyggnad av sjukhemmet Korallen med ca 24 platser anvisas med mkr år Ledningsgruppen tar inte ställning till frågan om Ekebyskolans eventuella ombyggnad eftersom den inte i första hand motiveras av kapacitetsskäl. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 maj 73 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 7 juni 73 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ledningsgruppens förslag punkt 1 och punkt 2. Punkten 3 beslutar kommunstyrelsen att återremittera till barn- och ungdomsnämnden för precisering. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar på följande ändrigar av kommunstyrelsens förslag: 1. Investeringsmedel för utbyggnad av förskolelokaler för 80 barn i anslutning till Lovisedalsskolan anvisas med ca 10 mkr år Investeringsmedel för utbyggnad av sjukhemmet Korallen med ca 24 platser anvisas med mkr år Investeringsmedel för ombyggnas av Ekebyskolan anvisas 10 mkr år 2005, 9 mkr år 2006 och 6 mkr år 2007 Beslutsgång Ordförande Bo Ivgren ställer kommunstyrelsens förslag mot Strandins förslag och finner att kommunfullmäktige avslår Strandins förslag och besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till Strandins förslag Med 24 ja-röster mot 15 nej-röster avslår kommunfullmäktige Hans Strandins förslag. 18 (53)

19 Investeringsplan KF 41 Dnr Beslut Kommunfullmäktige fastställer följande investeringsramar för : Nämnd/verksamhet Kommunstyrelsen, OF 10,0 10,0 10,0 10,0 IT-service 3,5 5,0 5,0 5,0 Samhällsbyggnad 1,5 12,0 9,0 3,0 TUFA, fastighet 3,0 3,0 3,0 3,0 VA-verket 4, Fritidsnämnden 1,5 1,0 1,0 1,0 Kulturnämnden 0 1,0 16,0 10,0 Barn och ungdom 5,0 4,0 14,0 4,0 Utbildning 1,0 0,5 0,5 0,5 Socialnämnden 3,5 2,5 1,5 41,5 Summa nettoinvest. 33,0 39,0 60,0 78,0 Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att söka extern finansiering av förskola och vårdbostäder. Nämnden får också i uppdrag att kostnadsberäkna en gång- och cykelväg genom Lindholmen fram till Orkesta IP. Ärendet Som underlag för nämndernas remissvar fastställde kommunstyrelsen följande förslag till investeringsramar: Nämnd/verksamhet Kommunstyrelsen, OF 10,0 10,0 10,0 10,0 IT-service 3,5 5,0 5,0 5,0 Samhällsbyggnad 1,5 7,5 7,5 1,5 TUFA, fastighet 3,0 3,0 3,0 3,0 VA-verket 4, Fritidsnämnden 1,5 1,0 1,0 1,0 Kulturnämnden 0 1,0 16,0 10,0 Barn och ungdom 5,0 4,0 4,0 4,0 Utbildning 1,0 0,5 0,5 0,5 Socialnämnden 3,5 3,5 3,5 3,5 Summa nettoinvest. 33,0 35,5 50,5 38,5 19 (53)

20 Forts 41 Nämndernas remissvar Samhällsbyggnadsnämnden har utöver KS förslag begärt medel för angelägna investeringar som inte ryms inom ram: Investeringar i centrumfastigheterna 1,0 mkr/år Trafikplanen utökade medel med 0,5 mkr/år Skördevägen förbindelse till Banvägen 1,5 mkr 2005 Trafikplats Vallentuna Centrum, förberedelser 1,0 mkr 2005 Fritidsnämnden har begärt att nämndens investeringsram ska återställas under planperioden vilket innebär ett tillskott med 0,5 mkr/år. Kulturnämnden konstaterar att beloppen som upptagits i remissförslaget för utbyggnad av Vallentuna bibliotek är otillräckligt. Enligt nämnden bygger investeringsramen på en kostnadsberäkning som gjordes 1999 och grundades på en utbyggnad av 800 kvm och viss ombyggnad av nuvarande lokaler. Rambeloppen i förslaget till investeringsplan är enligt kulturnämnden otillräckliga och kostnaderna måste omkalkyleras. Barn- och ungdomsnämnden har yrkat på tillskott för ombyggnad av Ekebyskolan med 10, 9, respektive 6 mkr under perioden. Dessutom yrkas medel för ny förskola i Uthamra med ca 10 mkr Socialnämnden har angett det årliga behovet av diverse investeringar till lägre belopp än i förslaget, 1 mkr 2005 och 2 mkr vardera 2006 och Behov av nya vårdbostäder redovisas En tillbyggnad av Korallen med minst 24 platser anses nödvändig men inget belopp har angetts (preliminär bedömning ca mkr). Sammanfattning Nämndernas förslag om tillskott till investeringsramarna innebär följande belopp i sammandrag (mkr): Samhällsbyggnadsnämnden + 4,0 + 1,5 + 1,5 Fritidsnämnden + 0,5 + 0,5 + 0,5 Kulturnämnden +? +? Barn- och ungdomsnämnden +10,3 +19,0 + 6,0 Socialnämnden - 1,0-2,0 +38,0 Summa utökade ramar lägst +13,8 +19,0 +46,0 20 (53)

21 Forts 41 Kommunstabens redovisning Kommunstyrelsens förslag till investeringsramar utarbetades med ambitionen att begränsa investeringsvolymen så att den i stort sett skulle kunna finansieras inom det utrymme som skapas av årliga avskrivningar på ca 40 mkr. Med de av nämnderna föreslagna tillskotten till investeringsramarna blir beloppen följande: Summa inkl KS-förslag 49,3 69,5 84,5 Ledningsgruppen har i sin roll som beredningsorgan för strategisk lokalplanering tillstyrkt investeringar utöver KS-förslaget med 10 mkr 2006 till ny förskola vid Lovisedalsskolan och med ca mkr 2007 för tillbyggnad av vårdhemmet Korallen. Den senare investeringens driftkostnadseffekter finansieras till stor del genom hyresintäkter från de boende. Utöver de av nämnderna aktualiserade investeringarna kan kommunstaben se ytterligare betydande investeringsbehov som åtminstone delvis kommer att bli aktuella under planeringsperioden. Det gäller t ex Vallentuna trafikplats där vissa medel kan behövas för projektering m m under slutet av perioden. Kommunens andel av projektet kan med dagens tillgängliga uppgifter bedömas bli mkr. Om avtal träffas om tidigareläggning kan såväl kommunens investering som förskottering av Vägverkets del, 100 mkr, bli aktuell. Andra vägprojekt som kan komma att startas under planeringsperioden är väg- och trafikanpassningar vid utbyggnaden inom centrala Vallentuna öster om järnvägen. En annan investering som diskuteras är en tillbyggnad av Tärningen upp mot Mörbyvägen och då troligen som kommunalt projekt. Detta är ännu endast på planeringsstadiet och kommer att kunna preciseras först i nästa planeringsomgång. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 maj 74 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 7 juni 74 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med remissförslaget med ändringen att samhällsbyggnadsnämnden äskande bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att söka extern finansiering av förskola och vårdbostäder. Samt att nämnden får i uppdrag att kostnadsberäkna en gång- och cykelväg genom Lindholmen fram till Orkesta IP. 21 (53)

22 Forts 41 Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar 1. Investeringsmedel för utbyggnad av förskolelokaler för 80 barn i anslutning till Lovisedalsskolan anvisas med ca 10 mkr år Investeringsmedel för utbyggnad av sjukhemmet Korallen med ca 24 platser anvisas med mkr år Investeringsmedel för ombyggnad av Ekebyskolan anvisas 10 mkr år 2005, 9 mkr år 2006 och 6 mkr år Samhällsbyggnadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda en ny förskola i Kårsta. 5. Avslag till kommunstyrelsens förslag om extern finansiering. Linnea Nilsson (dex) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordförande Bo Ivgren ställer kommunstyrelsens förslag mot Strandins förslag och finner att kommunfullmäktige avslår Strandins förslag och beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Driftramar KS 2. protokoll från BUN d 4 maj 40 Ombyggnation av Ekebyskolan 22 (53)

23 Exploateringsplan KF 42 Dnr Beslut Kommunfullmäktige godkänner föreslagen exploateringsplan för åren Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat bifogat förslag till exploateringsplan för åren Förvaltningen har gjort en samlad bedömning av beräknade kostnader och intäkter för de kommande åren. För de områden där antagen detaljplan finns kan någorlunda tillförlitliga kalkyler göras. För områden där planarbetet knappt har påbörjats är osäkerheten mycket stor inför vilka utgifter som följer av detaljplanen och vilka markvärdeförändringar som kommer att uppstå. Exploateringsverksamheten för bostadsområden är självfinansierad under planeringsperioden. Innevarande år och år 2007 visar på ett överskott medan år 2005 visar på ett underskott. Det verkliga utfallet mellan åren kan bli annorlunda beroende på om de detaljplaner som förväntas bli antagna överklagas eller inte. Exploateringsverksamheten för arbetsområden visar på ett överskott under planeringsperioden. Utbyggnad av vägar och VA-ledningar har skett i bl.a. Okvista 3 under föregående år medan försäljning av industrimark förväntas ske under planeringsperioden. Exploateringsplanen är baserad på kommunstyrelsens remissförslag till kommunplan för samt bostadsbyggnadsprognos 04B. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har den 26 april 67 föreslagit samhällsbyggnadsnämnden att anta föreslagen exploateringsplan för åren Exploateringsplanen överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 maj 75 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 7 juni 75 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna föreslagen exploateringsplan för åren i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. 23 (53)

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 113 Kommunplan 2014-2016 (KS 2012.478) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30 3 Innehållsförteckning Budget 2008 samt plan för 2009-2011 Inledande budgetskrivelse----------------------------------------------------------------------------------------- 5 Resultatplan, finansieringsplan,

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer