Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars"

Transkript

1 Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars Tid: Plats: Piperska muren, Stockholm Antal externa deltagare: 58 Deltagare från Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Jenny Caruso, Martin Larsson Deltagare från länsstyrelsen i Stockholm: Lars Nyberg, Anette Björlin, Joakim Pansar, Håkan Johansson, Sonja Råberg Moderator: Anders Esselin Inledning (Lars Nyberg) Lars Nyberg, senior rådgivare vid länsstyrelsen i Stockholms län och ledamot i Vattendelegationen för Norra Östersjöns vattendistrikt, hälsade alla välkomna till mötet och inledde med några reflektioner kring vattenarbetet. I och med vattenförvaltningens införande i Sverige infördes också ett nytt perspektiv på hur vi arbetar med våra vatten. Utgångspunkten för arbetet ska vara avrinningsområden istället för traditionella administrativa gränser (kommungränser m.m.). Stockholm är en expansiv region med allt vad det innebär. Samtidigt är det viktigt att tänka på att Stockholm inte bara är ett storstadslän utan även ett landsbygdslän. Detta kräver olika typer av lösningar på de problem och utmaningar som finns. Vi behöver också ha med oss att vi inte enbart behöver klara av problem utan också måste vårda det vi har, de värden som finns. Upplägg för mötet (Anders Esselin) Anders Esselin som agerade moderator för mötet förklarade upplägget. Det huvudsakliga syftet är att få in besökarnas syn på viktiga frågor och få inspel i processen. Lämna gärna skriftliga synpunkter! Synpunkter tas omhand i det långsiktiga arbetet. Introduktion till vattenförvaltningen och redovisning av prioriterade frågor (Mats Wallin, vattenvårdsdirektör) Mats Wallin gav en introduktion till vad syftet med samrådet är, hur man lämnar synpunkter och hur synpunkterna kommer att tas omhand i det vidare arbetet. Det är två dokument som är på samråd: Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor samt Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen. Fokus på samrådsmötet kommer att ligga på de väsentliga (prioriterade) frågorna. För att sätta samrådet i ett sammanhang redovisade Mats Wallin var i vattenförvaltningscykeln arbetet befinner sig och vad som är aktuellt just nu. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att förbättra och komplettera underlag för bedömningar, samla in data, förfina metoder osv. Arbetet drivs hela tiden framåt och förbättras. Det är många arbetsmoment som pågår parallellt just nu.

2 Statusklassificeringar genomförs, underlag för åtgärdsprogrammen tas fram, övervakningsprogrammen ses över. Under arbetets gång är samverkan viktig. Prioriterade frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt Mats Wallin redovisade några av de miljöproblem och utmaningar som är särskilt prioriterade att arbeta med i vattendistriktet, med fokus på Stockholms län. Sammanfattning av prioriterade frågor: Miljögifter. Viktig fråga. På tidigare möten har vi bland annat haft en hel del diskussioner om läkemedelsrester, det verkar vara en fråga som röner stort intresse. Vad har de för effekter i miljön och vilka åtgärder krävs? Fysisk påverkan (dammar, rätning och rensning av vattendrag, sänkning av sjöar m.m.). Står för en stor del av påverkan i vattendistriktet. Klimatförändringar vi måste ta höjd för detta Dricksvattenförsörjning. Aktuell fråga, inte minst i Stockholms län. Samverkan. Vattenmyndigheten planerar att förbättra samverkansarbetet i distriktet. Håller på att ta fram en strategi för hur vi ska arbeta. Befintliga vattenorganisationer (framförallt Mälarens vattenvårdsförbund och Svealands kustvattenvårdsförbund) kommer att vara viktiga plattformar i detta. Den vattenrelaterade övervakningen behöver förbättras. Samtidigt är Vattenmyndigheten inte huvudman för någon egen övervakning utan är beroende av andra aktörer. Vattenmyndigheterna håller på att ta fram en strategi för hur detta ska kunna förbättras, i samverkan med dem som bedriver övervakning i vatten. KMV (kraftigt modifierade vatten). Vi behöver göra en djupare analys av de vatten som pekades ut som kraftigt modifierade under förra förvaltningscykeln. Vår utgångspunkt är att det inte kommer att bli någon kraftig utökning av antalet KMV denna cykel. MKN (miljökvalitetsnormer). Arbete med att ta fram vägledning för hur MKN ska tillämpas pågår på olika håll. Förbättringar och kompletteringar i databasen VISS. Arbete pågår för att göra informationen i VISS mer transparant och tydlig. Åtgärdsprogram (ÅP). En av de största utmaningarna under denna förvaltningscykel är att göra åtgärdsprogrammen mer konkreta och mer detaljerade. Frågor och diskussion: Fråga: När blir åtgärdsdatabasen tillgänglig och för vilka? Mats Wallin: detta handlar egentligen om två delar: dels ett åtgärdsbibliotek med möjliga åtgärder och schabloneffekter och dels en del som kallas åtgärdsplanering i VISS. Alla kommer att kunna se de åtgärder som läggs in i VISS. Jag vet inte exakt vilket datum detta kommer att vara färdigt. Det kommer att anordnas en workshop om detta i vår, för den som är intresserad och ytterligare en workshop planeras till hösten. Fråga: Kommer särskilda förorenande ämnen (SFÄ) att vägas in i klassificeringarna under denna cykel?

3 Mats Wallin: denna fråga är inte helt utredd men utgångspunkten är att åtminstone vissa SFÄ ska komma med i klassificeringarna. Vi kan exempelvis komma att ta med vissa metaller. Fråga: kommer underlagsdokumenten för ÅP att komma ut på samråd? Mats Wallin: det kommer att variera mellan olika länsstyrelser. Länsstyrelsen i Stockholms län avser skicka underlagsdokumenten på samråd parallellt med Vattenmyndighetens förslag till Åtgärdsprogram. Anders Esselin: på tidigare samrådsmöten har bräddning från avloppsreningsverken lyfts som en prioriterad fråga. Mats Wallin: ja, det är uppenbarligen en fråga som många tycker är viktig. Det är svårt rent pedagogiskt om en kommun bräddar och samtidigt ställer hårda krav på andra verksamhetsutövare. I många kommuner återstår mycket arbete att göra på denna punkt. Kommentar: det är viktigt att lyfta de specifika problem som finns på i skärgården, framförallt dricksvatten och avloppsfrågor. Vi har fått dåligt med respons från kommunerna för våra frågor. Mats Wallin: kanske behöver länsstyrelsen stötta där. Fråga: hur kommer ni att hantera internbelastningen av föroreningar? Mats Wallin: internbelastning är ingen lätt sak att åtgärda. Det kan också vara svårt att bedöma hur stor del som är naturlig och hur stor del som beror på mänsklig påverkan. Även ansvarsfrågan är svår att utreda, ofta handlar det om gamla synder. Internbelastningens omfattning kan påverka vilken tidpunkt vi anger för när målen ska uppnås, vi kan behöva skjuta tidpunkterna framåt. Anders Esselin: på tidigare samrådsmöten har frågan om vattenråd kommit upp. Vilken roll vattenråden ska ha och hur vattenmyndigheten tänker kring stöd och riktlinjer för vattenråd. Mats Wallin: Norra Östersjöns vattendistrikt har inte har haft någon tydlig strategi när det gäller vattenråden men vi håller på att se över det. Finansieringsfrågan behöver vi också titta på. Det hade varit bra om det fanns en central pott med pengar för att stötta vattenrådens arbete. I andra vattendistrikt har man arbetat mer med vattenråd men även där är rollen i många fall otydlig. Fråga: vad jag förstår öppnar ni upp för att tillämpa mindre stränga krav när miljökvalitetsnormer ska fastställas. Har ni någon uppfattning om hur många det kan handla om? Mats Wallin: nej, vi har ingen uppfattning om det i dagsläget. Men vi kommer förmodligen att behöva det verktyget så småningom. Vi driver bland annat ett pilotprojekt i mindre skala för att se hur man kan resonera kring orimliga kostnader m.m. Testet kommer att utökas till fler pilotområden. Frågan om mindre stränga krav kommer naturligtvis att tas upp för diskussion i vattendelegationen. Fråga: hur kopplas vattenförvaltningen ihop med havsmiljödirektivets krav och BSAP (Baltic Sea Action Plan)? Mats Wallin: det är inte helt tydligt hur kopplingen ser ut. Direktiven överlappar varandra i kustzonen. Dialogmöten kommer att hållas för att diskutera hur samordning ska göras. Vattenförvaltningens beting för fosforreduktion ska kunna användas i HaV:s arbete och BSAP.

4 Prioriterade frågor och utmaningar på länsnivå (Anette Björlin) Anette Björlin, som är samordnare för vattenförvaltningsarbetet på Länsstyrelsen i Stockholms län, redovisade kort hur länsstyrelsen är organiserad och vilka som arbetar med vattenrelaterade frågor. Därefter presenterades några av de frågor och utmaningar som är störst inom länet. Sammanfattning av viktiga utmaningar och frågor: Miljögifter är en viktig fråga. Här saknas data i stor utsträckning, vi behöver förbättra underlagen och öka kunskapen! Gäller både ytvatten och grundvatten. Mätningar som har gjorts visar ändå på hög påverkan från tätorten. Fysisk påverkan i form av rensning, rätning, vandringshinder, reglering osv. påverkar vattenmiljöerna. Fysisk påverkan leder också till grumling av vatten, vilket utgör ett stort problem på vissa håll i länet. Orsaken är bland annat förekomsten av postglaciala leror som är lätteroderade, och erosionen ökar på grund av mänsklig verksamhet. Dricksvattenförsörjningen är en mycket viktig fråga i länet! Det är många av dricksvattenförekomsterna som inte har tillräckligt skydd idag. Mycket arbete pågår dock, vilket är positivt! Tyvärr handlar det om långa processer. Klimatförändringar. För att ta höjd för klimatförändringarnas påverkan behöver vi anpassa dagvattenhanteringen så att vi tar hand om droppen där den faller. Det är inte hållbart att ha så mycket hårdgjorda ytor som vi har nu. Vi behöver ändra tankesättet, ha mer grönytor i städerna osv. Stigande havsnivå kommer att innebära problem för Mälaren som dricksvattentäkt bl.a. Att få till rena och resurssnåla kretslopp är också en viktig fråga, som inte nämns i samrådsdokumentet, Fler utmaningar: - Tillämpning av MKN för vatten - Bedömning av status, rätt verktyg för detta - Samverkan - Få igång åtgärder! Den största utmaningen Anette Björlin redovisade också ett exempel på tillämpning av MKN för vatten. Exemplet gällde en detaljplan inom Sigtuna kommun (Verkaån). Länsstyrelsen ansåg att kommunen inte tillräckligt tydligt hade redovisat hur miljökvalitetsnormerna för Verkaån skulle klaras och pekade på att en bättre beskrivning behöver tas fram. Länsstyrelsen håller på att ta fram underlagsdokument för 33 åtgärdsområden i länet, inför kommande åtgärdsprogram. I arbetet har man bland annat gått ut med enkäter till kommunerna. Underlagsdokumenten kommer att gå på remiss parallellt med vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Prioriterade kustfrågor inom Stockholms län (Sonja Råberg) Sonja Råberg arbetar med kustfrågor på länsstyrelsen i Stockholms län och presenterade några viktiga punkter/frågor/projekt som är aktuella just nu: Fysisk störning. I dagsläget vägs inte fysisk störning in när man klassificerar statusen i kustvatten. På det sättet fångas inte habitatförstörning, som är ett stort problem på vissa ställen, upp. Arbete pågår för att ta fram metoder för hur fysisk störning kan vägas in i klassificeringen. Detta bör kunna bli en realitet åtminstone till nästa förvaltningscykel.

5 LOVA. Den 3-åriga satsningen på LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) har avslutats. Nu pågår en utvärdering av hur LOVA- anslaget har fallit ut, om det har varit till samhällsnytta osv. Återstår att se om det kommer att bli några LOVA-anslag i framtiden. Projektet levande kust (Baltic Sea 2020). Ett demonstrationsprojekt där man vill visa att det är möjligt att motverka övergödning. Man har valt ut ett exempelområde där man genomför åtgärder på bred front. Se mer på hemsidan Miljösamverkan Stockholms läns arbete med båtmiljöfrågor. Avgiftsfria seminarier med tema Vad är miljövett vid framtidens båttvätt? Rapporter på gång. Två intressanta rapporter med vattentema är på gång Robust avloppsrening i Stockholms län, en utblick mot år 2030 med fokus på recipienten samt Beräkning av utsläpp och effekter i recipienten i Stockholms län Anders Esselin: en fråga rörande snöröjning; hur bra är det att dumpa överskottssnön direkt i vattnet? Svar (Stockholms stad): snön är att betrakta som ett fruset dagvatten och utgör bara några procent av detta. Snödumpningen är inte det största problemet, det är viktigare att göra något åt dagvattenhanteringen. Gruppdiskussioner vilka frågor och utmaningar är viktigast på distriktsnivå, länsnivå och lokal nivå? Deltagarna delade in sig i grupper och diskuterade utifrån följande: Vad är viktigast att göra i distriktet, länet, lokalt? Vilka verktyg behöver ni för att genomföra ÅP? Grupp 1 Miljögifter är en högprioriterad fråga. Vi tror att vi bara har sett toppen av ett isberg ännu, vi måste ta i detta nu. Underlagen behöver förbättras. Mats Wallin: det finns en del underlag men ofta går det inte att använda för statusklassningen eftersom mätningarna inte är gjorda på rätt sätt för vattenförvaltningen. Det kan exempelvis vara mätningar i sediment medan vi har miljökvalitetsnormer för halter i vatten. Det finns brister i övervakningen av miljögifter, man kan fråga sig om PPP (Polluter Pays Priciple, principen om att förorenaren ska betala för sin påverkan) fungerar som det borde. Håkan Johansson (länsstyrelsen): övervakning av miljögifter är resurskrävande och vi saknar instrument att få verksamhetsutövarna att mäta miljögifter som det skulle behövas. Grupp 2 Vi ser problem med tillsynsarbetet: brist på resurser och ansvar, otydliga roller. Mats Wallin: vattenmyndigheten har inte i uppgift att bedriva tillsyn men vi har ju möjlighet att peka på behovet av resurser för detta. Lars Nyberg (länsstyrelsen, vattendelegationen) tillståndsprövningar tränger ofta ut tillsynsarbetet, så är verkligheten. Vi har försökt stötta kommuner med tillsynsvägledning osv. Men det är otillfredsställande i många avseenden.

6 Fråga: hur ställer ni er till avsaltningsanläggningar för färskvattenförsörjning? Olika kommuner har olika policys för detta. Anette Björlin: vi jobbar inte så mycket med detta. SGU rekommenderar inte metoden för grundvatten i alla fall, det kan leda till överutnyttjande. Vi har inte tagit ställning när det gäller avsaltning av kustvatten. Lars Nyberg: det finns en del problem med sådana lösningar. Avsaltningen måste skötas. Mindre anläggningar kan lätt svikta. Dessutom är metoden ganska energikrävande. I skärgården är infiltration inte helt enkelt, vilket ytterligare försvårar. Det är således ingen patentlösning. Grupp 3 Vi ser den ökande hästnäringen, och hur den påverka övergödningen, som en viktig fråga. För kommunerna är det relativt lätt att arbeta med avlopp men svårare att arbeta gentemot jordbruken. Vi behöver mer underlag. Oklart också vilka åtgärder som ska komma in där. Joakim Pansar (länsstyrelsen): hästnäringen har glömts bort lite. På de flesta håll i Sverige har man inte så stor hästtäthet. I Stockholms län finns det ca hästar (osäkert exakt). Det är också osäkert var de finns, det förs inga register över detta. Vi har sett vid mätningar att hästanläggningar har en tydlig påverkan. Det kan vara ett försummat problem i denna region. Lars Nyberg: lantbruksenheten har konstaterat att utvecklingen går mot att växtproduktion och djurproduktion alltmer sker i olika områden. Detta är en olycklig utveckling. Det vore bättre att ha dem nära varandra så att man kan ha cirkulation på gödsel osv. Vi behöver återbruka fosfor. Sonja Råberg (länsstyrelsen): strukturkalkning är ett exempel på bra jordbruksåtgärd. Länsstyrelsen i Stockholms län har hunnit med att hantera 45 LOVA-projekt. Många av projekten involverade strukturkalkning. Grupp 4 Vi delar förra gruppens punkt om gödselhantering på hästgårdar. Vi pratade även om vattenråd och att olika typer av samverkan behöver tydligare roller. Det behövs morötter för att arbetet ska fungera. Mats Wallin: vi håller med om att vattenråden måste få en tydligare roll. Vattenmyndigheten kan behöva stötta på olika sätt. Vi kan bl.a. behöva diskutera med vattenvårsförbund och försöka få dem att bredda medlemskretsen. Det finns dock fortfarande oklarheter om juridisk ställning för vattenråden, de har ju inget egentligt mandat att fatta beslut. Vattenråd kan vara ett sätt att ligga före i åtgärdsarbetet. Kommentar: vi verksamhetsutövare behöver vägledningar kring MKN, övervakning osv. Det är väldigt otydligt för oss vad som gäller. Var ska man ha provpunkter, hur ska MKN tillämpas osv. Mats Wallin: vi är medvetna om det. Tyvärr kommer vägledning sent, vilket beror på flera saker. Bl.a. har arbetet fördröjts på grund av glapp mellan Naturvårdsverket och HaV. Kommentar: det behövs riktlinjer för hur man ska arbeta med kretsloppsanpassade avloppslösningar.

7 Kommentar: när det gäller kommunernas roll i övervakningen så är det betydligt lättare för oss att planera om vi vet vad det kan komma att kosta. Vi behöver siffror för att kunna att beslut! Vi behöver veta vad som förväntas och få bättre underlag. Det kan behövas samfinansiering ibland om det är flera kommuner inblandade. Joakim Pansar (länsstyrelsen): frågan är komplex, det är ju väldigt många aktörer som bidrar med underlag i övervakningen. Det finns en del brister i riktlinjerna och dessutom oklarheter i förordningen om egenkontroll. Generellt är vi är ganska bra på att beskriva tillståndet i miljön men det är mer komplicerat att beskriva orsaker och bakgrund. Att identifiera vem som påverkar och hur mycket är svårt, men vi förbättrar oss hela tiden. Mats Wallin: övervakningen behöver inte alltid vara dyrt, när man väl börjar räkna på det. Vi har t.ex. uppskattat att det skulle kosta kr per kommun och år för att klara övervakning av grundvatten i distriktet. Grupp 5 Vi har svårigheter att tillämpa MKN vid fysisk planering. Det kan behövas lagändringar. Det är också viktigt att länsstyrelsen stoppar planer där man inte har redovisat tillräckligt tydligt hur MKN kommer att följas. Viktiga punkter: Bättre lagstiftning, kap 11 behövs. Tillsyn och vattenförvaltning måste sys ihop. Vi behöver pengar för åtgärdsjobbet. Luften kommer att gå ur om vi inte får pengar. Det finns förslag på åtgärder men resurser dras ner. Lars Nyberg (länsstyrelsen, vattendelegationen): länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en vägledning för tillämpning av MKN för vatten i den fysiska planeringen, detta är åtminstone en början. Grupp 6 Vi diskuterade underlagsdokumenten och tycker att det är bra att dessa tas fram. Frågan är vilken ställning de kommer att få i förhållande till vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Vi pratade också om att det är otydligt vem som ska betala för övervakning. Det behövs ett förtydligande om kommunerna ska betala här. Exploatering är en annan viktig fråga. Mats Wallin: när det gäller underlagen till åtgärdsprogrammet så är vår avsikt att de ska ha stor vägledningstyngd men de kommer inte att vara juridiskt bindande. Juristerna behöver titta på hur vi ska lösa detta. Rörande övervakningsfrågan så finns det stora aktörer som inte fullt ut tar sitt ansvar när det gäller övervakning. Ett exempel är Jordbruksverket. De använder sig av andras övervakning, som inte är designad för ändamålet. Problemet har lyfts till departementet.

8 Kommentar: för att få in pengar till åtgärder, borde inte vattenmyndigheten hjälpa till att söka EUbidrag för de åtgärder som behöver göras? Vattenråd har svårt att göra detta. Mats Wallin: det är en intressant tanke som har varit uppe på en del möten. Det tar tid att skriva den typen av ansökningar och kräver särskilda resurser. Det finns några exempel på där man har sökt till stora projekt, exempelvis inom LIFE. Anteckningar förda av Jenny Caruso, vattenmyndigheten

Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Uppsala 6 mars

Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Uppsala 6 mars Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Uppsala 6 mars Tid: 13.00 16.00 Plats: Hotell Linné, Uppsala Antal externa deltagare: 25 Deltagare från Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Jenny Caruso, Annika Lindblad

Läs mer

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet Aktuellt inom vattenförvaltningen

Läs mer

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser För mer information hänvisas till respektive avsnitt i samrådsdokumentet. Arbetsprogram

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kronobergs län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Generellt anser Länsstyrelsen att det saknas en prioritering mellan de väsentliga frågor som tas upp i arbetsprogrammet.

Generellt anser Länsstyrelsen att det saknas en prioritering mellan de väsentliga frågor som tas upp i arbetsprogrammet. YTTRANDE 1 (6) Miljöenheten Ann-Louise Haglund Direktnr. 023-812 24 Fax nr. 023-813 86 ann-louise.haglund@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen Västernorrland, Vattenmyndigheten i Bottenhavets distrikt Yttrande

Läs mer

Vattendirektivet så påverkas kommunerna

Vattendirektivet så påverkas kommunerna Vattendirektivet så påverkas kommunerna Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från EU-direktiv till svensk lag Flera direktiv bakas ihop (upphörde 2013) Farliga ämnen 2000/60/EG Ramdirektiv för

Läs mer

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Gotlands län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Gotlands län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Gotlands län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Samrådssvar från Nyköpings kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Nyköpings kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Nyköpings kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(7) Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i

Läs mer

Samrådsmöte i Uppsala 6 mars 2013

Samrådsmöte i Uppsala 6 mars 2013 Samrådsmöte i Uppsala 6 mars 2013 Agenda för mötet 13.00 Inledning, Anki Bystedt, länsråd på Länsstyrelsen i Uppsala län 13.10 Dagens tema och upplägg, moderator Anders Esselin 13.15 1) Kort introduktion

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelser i samverkan 5 Vattendistrikt utifrån avrinningsområdens gränser 5 Vattenmyndigheter

Läs mer

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten Innehåll Åtgärder krävs på enskilda avlopp för att nå God ekologisk status Avlopp och Kretslopp 2010 Helena Segervall Vattenmyndigheten har tagit fram åtgärdsprogram för att behålla och uppnå God vattenstatus

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo Gjennomföring av tiltak i Sverige Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo 100311 SE WFD-organisation Naturgiven indelning fem havsbassänger huvudavrinningsområden Nationellt samarbete regionalt

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(5) Samrådssvar från Malmö Stad, miljöförvaltningen gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Handläggare: Anders Lindgren Telefon: Till Östermalms stadsdelsnämnd

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Handläggare: Anders Lindgren Telefon: Till Östermalms stadsdelsnämnd ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖGRUPPEN NOR RA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-26 Handläggare: Anders Lindgren Telefon: 08 508 09 306 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2009-06-11 Samråd

Läs mer

Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(7) Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Vattenförvaltningens samråd 1 nov april 2015

Vattenförvaltningens samråd 1 nov april 2015 Vattenförvaltningens samråd 1 nov 2014 30 april 2015 Vattenmyndighetens samrådsmöte i Stockholm 3 feb 2014 Foto: Fotoakuten.se Vattenförvaltning = Sveriges genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten från

Läs mer

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt PROTOKOLL 1 (5) Vattenmyndigheten Norra östersjöns vattendistrikt Vattendelegationen Norra Östersjön Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt : 10 mars

Läs mer

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten?

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Mats Wallin Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenförvaltningscykeln 1 Tidplan 2013 Långsiktig

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 2 Jovars, det flyter utgångspunkten är ramdirektivet för vatten som antogs i december 2000!

Läs mer

Nya åtgärdsprogrammet för vatten, vad innebär det för kommunerna? Mälarens vattenvårdsförbund

Nya åtgärdsprogrammet för vatten, vad innebär det för kommunerna? Mälarens vattenvårdsförbund Nya åtgärdsprogrammet för vatten, vad innebär det för kommunerna? Mälarens vattenvårdsförbund 2016-02-02 SAMRÅDET AVSLUTAT (NOV 2014 APRIL 2015) Stort engagemang 50-tal möten 2000 deltagare Alla yttranden

Läs mer

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken på Vattenmyndigheten bakgrundsrubriken för Södra Östersjöns vattendistrikt Reinhold Castensson professor Tema Vatten Linköpings universitet och Vattendelegationen för Södra Östersjöns Vattendistrikt (SÖVD),

Läs mer

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Miljösamverkan Sverige Myndigheternas syn på åtgärdsbetinget i vattendelegationernas beslut 2009 om vattenförvaltningsplaner för genomförande av EU:s ramvattendirektiv

Läs mer

Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16

Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16 Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16 City Konferens, Örebro Minnesanteckningar Deltagare: 16 personer Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Malin Andersson, Sara Frödin Nyman Länsstyrelsen Örebro: Peder Eriksson,

Läs mer

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv Förslag åtgärdsprogram för södra östersjön Just nu pågår samråd inom EU Ramdirektivet för vatten -2021-2027

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet Öckerö 2015-03-30, rev. 2015-04-10 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Skrapste, Lisette Larsson, Susanne Härenstam Ärende: Samråd åtgärdsplaner 2015-2021, vattendirektivet Diarienummer:

Läs mer

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 2015-04-28 SID 1/7 Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Samlad bedömning Vallentuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remiss från Vattenmyndigheten i

Läs mer

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Att gå från byråkrati till handling Kartläggning och analys Identifiera vattenförekomster, bedöma

Läs mer

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten ett arv att skydda och förvalta Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Sammanställning av Vattenmyndigheten Norra Östersjöns frågor för samrådssvar. E-post: diariet.stadsbyggnadskontoret@norrkoping.se

Sammanställning av Vattenmyndigheten Norra Östersjöns frågor för samrådssvar. E-post: diariet.stadsbyggnadskontoret@norrkoping.se BILAGA 3 1(7) Bilaga 3 Sammanställning av Vattenmyndigheten Norra Östersjöns frågor för samrådssvar Kontaktuppgifter Norrköpings kommun E-post: diariet.stadsbyggnadskontoret@norrkoping.se Frågor om Förslag

Läs mer

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Ekologisk status i kilaåns avrinningsområde Remissvar samråd 2009 Antal remissinstanser via brev, e-post och webbenkäter Bottenviken Bottenhavet Norra Östersjön

Läs mer

LUND REMISSVAR

LUND REMISSVAR LUND 2015-05-04 REMISSVAR Kävlingeåns vattenråd lämnar härmed sina synpunkter på Vattenmyndighetens samråd beträffande Åtgärdsprogram, Miljökvalitetsnormer och Förvaltningsplan för 2015-2021 Vattenrådets

Läs mer

Samrådssvar från Mölndals stad gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Mölndals stad gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Mölndals stad gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i turkos.

Läs mer

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Hur påverkar vattentjänsterna våra vatten och hur kommer åtgärdsprogrammen att påverka vattentjänsterna? Juha Salonsaari Vattensamordnare och Arbetsgruppsansvarig

Läs mer

Piteälvens vattenrådsområde VRO 6. Älvsbyn 2009-03-31 Sofia Perä

Piteälvens vattenrådsområde VRO 6. Älvsbyn 2009-03-31 Sofia Perä Piteälvens vattenrådsområde VRO 6 Älvsbyn 2009-03-31 Sofia Perä Vad är målet för våra vatten? - God status - God tillgång - Ingen försämring - Hållbart utnyttjande - Framtida generationer ska få uppleva

Läs mer

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten ett arv att skydda och förvalta Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten 1 (7) DATUM DNR 2015-02-24 KS/2015:37 Yttrande Vattenmyndigheten.vastmanland@ lansstyrelsen.se Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Läs mer

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan Statusklassning och vattendirektivet i Viskan EU s ramdirektiv för vatten och svensk vattenförvaltning VARFÖR EN NY VATTENFÖRVALTNING? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas,

Läs mer

Samrådssvar från Statkraft Sverige AB gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Statkraft Sverige AB gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Statkraft Sverige AB gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Vattendirektivet i Sverige

Vattendirektivet i Sverige Vattendirektivet i Sverige - Implementering generellt - Tillståndet i kustzonen av Östersjön - Utmaningar - Planer framåt Ann-Karin Thorén 2014-11-11 1 HaV ansvarar för att samordna genomförandet av: Tre

Läs mer

Samverkan och samråd

Samverkan och samråd Samverkan och samråd Länsstyrelsens beredningssekretariat samverkat med ett stort antal aktörer under hela förvaltningscykeln Vattenmyndighetens FP ÅP MKN MKB dokument för samråd i 6 månader Samverkan

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen

Kort bakgrund om vattenförvaltningen Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför en särskild vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Miljökvalitetsnormer i Sverige

Miljökvalitetsnormer i Sverige Miljökvalitetsnormer i Sverige EU:s vattenlagstiftning Vattenuttag, Fiskvatten-, Musselvatten-, Badvatten- och Dricksvattendirektiv Avloppsvatten Nitrat från jordbruk Dricksvatten IPPC Vattendirektivet

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Remiss av Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan samt

Remiss av Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan samt STOHAB 2013-03-11 Till Stockholms Hamn AB:s styrelse Remiss av Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021 samt Behovsbedömning, omfattning

Läs mer

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Nr. 2009/022 2009-08-05 Agneta Christensen 0501-60 53 85 till Vattenmyndigheten för Västerhavets distrikt via webbenkät Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 SKRIVELSE 1(5) Lena Ahlgren 2015-04-28 Dnr: 2012-2170.40 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Länsstyrelsen Västmanlands län Vattenmyndigheten 721 86 Västerås Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport ~~,c. 2013-05-24 Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelsen i Västmanland 721 86 Västerås

Stockholm Arlanda Airport ~~,c. 2013-05-24 Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelsen i Västmanland 721 86 Västerås *T* -+e+ Stockholm Arlanda Airport ~~,c SWEDAVIA SWEDISH AIRPORTS 2013-05-24 Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelsen i Västmanland 721 86 Västerås Yttrande över Vattenmyndighetens remiss angående

Läs mer

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (7) Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Läs mer

Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt

Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt Rent vatten börjar bli en bristvara 2000 kom EU:s medlemsstater överens om: Ramdirektivet för vatten Vatten

Läs mer

Remiss på Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt för perioden

Remiss på Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt för perioden Vattenmyndigheten Västerhavet Länsstyrelsen Västra Götalanda län Remiss på Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt för perioden 2015-2021 Bakgrund VIVAB har tillfrågats om synpunkter

Läs mer

LOVA, lokala vattenvårdsprojekt

LOVA, lokala vattenvårdsprojekt LOVA, lokala vattenvårdsprojekt Foto: PM Jönsson Södra Östersjöns vattendistrikt-åtgärdsprogram för perioden 2009-2015. www.vattenmyndigheterna.se Åtgärdsprogram riktat till myndigheter och kommuner Vattenmyndigheten

Läs mer

Tisdag den 7 oktober 2014, kl.10.00 15.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrlands län, Nybrogatan 15, Härnösand

Tisdag den 7 oktober 2014, kl.10.00 15.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrlands län, Nybrogatan 15, Härnösand Protokoll nr 2 2014 Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt Tisdag den 7 oktober 2014, kl.10.00 15.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrlands län, Nybrogatan 15, Härnösand Närvarande

Läs mer

7 Arbetet med Åtgärdsprogram 2015

7 Arbetet med Åtgärdsprogram 2015 Protokoll nr 3 2013 Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt Onsdag den 4 december 2013, kl.10.00 16.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrlands län, Nybrogatan 15, Härnösand Närvarande

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

ÖVERSIKT AV VÄSENTLIGA FRÅGOR FÖR FÖRVALTNINGSPLAN I NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT

ÖVERSIKT AV VÄSENTLIGA FRÅGOR FÖR FÖRVALTNINGSPLAN I NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2008-04-15\dagordning\tjänsteutlåtande\15 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i norra Östersjöns vattendistrikt.doc

Läs mer

Referensgruppsmöte Jord och skog

Referensgruppsmöte Jord och skog MINNESANTECKNINGAR 1 (7) Datum Enligt sändlista (bifogas ej) Referensgruppsmöte Jord och skog Plats Södra paviljongen, Stockholms centralstation Närvarande Mats Jos Per Nyström Per Sandberg Rune Hallgren

Läs mer

Branschorg. Vattenmynd. Kommuner LST. Ideella org. Andra mynd. Enskilda

Branschorg. Vattenmynd. Kommuner LST. Ideella org. Andra mynd. Enskilda Länsstyrelsens roll i åtgärdsarbetet Christian Weyer, Beredningssekretariatet för vattenförvaltningen vid Länsstyrelsen i Stockholms län, (Arbetsområden: samverkan och info) Branschorg. Vattenmynd. Kommuner

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse.

Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelse Handläggare: Andrea Nowag Telefonnummer: 0411-57 73 53 E-postadress: andrea.nowag@ystad.se Datum 2015-03-18 2015/87 Kommunstyrelsen Diarienummer Yttrande angående samråd inom vattenförvaltningen

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

Samrådssvar från Halmstad kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Halmstad kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Halmstad kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i turkos.

Läs mer

God vattenstatus en kommunal angelägenhet

God vattenstatus en kommunal angelägenhet God vattenstatus en kommunal angelägenhet 2015-04-08 Miljöförvaltningen Juha Salonsaari Stockholms vattenområden viktiga för vår livskvalitet! Stockholm är en stad på vatten Ekosystemtjänster är nyckelfaktorer

Läs mer

Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag för åtgärdsområdet Södra Hälsinglands utsjövatten Detta är en sammanställning av de som föreslås för

Läs mer

Varför prioriterar Sverige. markbaserade anläggningar

Varför prioriterar Sverige. markbaserade anläggningar Varför prioriterar Sverige fosforavskiljning i markbaserade anläggningar Jane Hjelmqvist Enheten för miljöfarlig verksamhet Miljörättsavdelningen Möjligtvis två frågor... Varför prioriterar vi fosforavskiljning?

Läs mer

Vad händer med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram?

Vad händer med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram? Vad händer med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram? Irene Bohman Nationell kalkhandläggarträff 2016-03-15 Maj PRÖVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAMMET Överlämnade åtgärdsprogrammet till regeringen för en eventuell

Läs mer

Vattenförvaltingen samråd 2014-2015

Vattenförvaltingen samråd 2014-2015 Vattenförvaltingen samråd 2014-2015 Vattenutmaningar i närtid Vattenverksamhetsutredningen Avgiftssystem för vattenprovtagning Samråd vattenförvaltningen 2015-2021 Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Sid 3

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:3 ISSN: 1403-624X Titel: Miljökonsekvensbeskrivning Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten

Läs mer

Hur mår Södra Östersjöns vattendistrikt? Niklas Holmgren Vattendagen Kristianstad

Hur mår Södra Östersjöns vattendistrikt? Niklas Holmgren Vattendagen Kristianstad Hur mår Södra Östersjöns vattendistrikt? Niklas Holmgren 2017-04-20 Vattendagen Kristianstad Södra Östersjön Miljökvalitetsnormer Anger den kvalitet vattnen ska ha och vid vilken tidpunkt normen ska vara

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Enligt sändlista Handläggare

Enligt sändlista Handläggare 1/7 Datum Dnr Mottagare 2011-10-26 2270-11 Enligt sändlista Handläggare Dir tel Kajsa Berggren 010-6986018 Omfördelning av ansvar för genomförande av delar inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med

Läs mer

Samrådssvar från Eskilstuna kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Eskilstuna kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(7) Samrådssvar från Eskilstuna kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Arbetsprogram & Översikt väsentliga frågor

Arbetsprogram & Översikt väsentliga frågor Arbetsprogram & Översikt väsentliga frågor Kombinerat samråd: 1 dec 2012 1 juni 2013 Skellefteå 30/11 2012 Peter Wihlborg Varför tar vi fram AP/ÖVF? Enligt vattenförvaltningsförordningen: tre år innan

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Skövde kommun / kommunstyrelsen@skovde.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

Samråd inom vattenförvaltningen 1 nov april 2015, ert dnr:

Samråd inom vattenförvaltningen 1 nov april 2015, ert dnr: 1 av 6 Stadsbyggnadsförvaltningen Mia Sklenar Projektkoordinator Samråd inom vattenförvaltningen 1 nov 2014-30 april 2015, ert dnr: 537-5058-14 Sammanfattning Utifrån Vaxholms stads 13 vattenförekomster

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för vatten. - Vad är det och hur fungerar de?

Miljökvalitetsnormer för vatten. - Vad är det och hur fungerar de? Miljökvalitetsnormer för vatten - Vad är det och hur fungerar de? Stockholm den 22 mars 2010 Henrik Pernmyr, Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt 1 Miljökvalitetsnormer i svensk rätt Miljökvalitetsnormer

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 79/2015 Dnr 2012/0707 KS-22 Diariekod: 013 Sammanträdesdatum 2015-04-27 Sidan 29 av 40 Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan och åtgärdsprogram

Läs mer

Nya generationens underlagsdokument för Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2015

Nya generationens underlagsdokument för Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2015 Nya generationens underlagsdokument för Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2015 Miljösamverkan Västra Götalands seminarium den 23 jan 2013 rolf.hansson@lansstyrelsen.se Vattenförvaltningsarbetet bedrivs

Läs mer

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Tisdagen den 11 oktober 2016 Plats: Länsstyrelsen i Jönköping Ledamöter: Malin Almqvist (tf ordförande) Annelie Johansson Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 PLAU 2:14 Dnr. KS 2015/0077-422 Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt Planarbetsutskottets

Läs mer

Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Tisdagen den 12 december 2017 Xylem Water Solutions, Emmaboda

Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Tisdagen den 12 december 2017 Xylem Water Solutions, Emmaboda Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Tisdagen den 12 december 2017 Plats: Xylem Water Solutions, Emmaboda Ledamöter: Malin Almqvist (tf ordförande) Otto von Arnold via

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(5) Samrådssvar från Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd

Läs mer

Ramdirektivet för f r Vatten

Ramdirektivet för f r Vatten Ramdirektivet för f r Vatten Näringsbelastning till vattenmiljöerna, erna, reningsverkens bidrag och möjliga m styrmedel Föreningen Vatten 20100317 Anders Finnson Svenskt Vatten Vattenpoesi Ramdirektivet

Läs mer

Vattendragsorganisationer. vad och varför? Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör. Vattenmyndigheten Södra Östersjön

Vattendragsorganisationer. vad och varför? Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör. Vattenmyndigheten Södra Östersjön Vattendragsorganisationer vad och varför? Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör Vattenmyndigheten Södra Östersjön Vattenfrågorna är viktiga! Ramdirektivet för vatten Inland waters Coastal water Ground water

Läs mer

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Tisdagen den 31 maj 2016 Plats: Länsstyrelsen i Kalmar Ledamöter: Stefan Carlsson (ordförande) Marianne Andersson Otto von Arnold

Läs mer

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Örebro län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Örebro län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Örebro län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Detta är ett utdrag ur Förvaltningsplan 2009-2015 för Bottenhavets vattendistrikt. Utdraget omfattar avsnittet Inledning motsvarande sidorna 17-24

Detta är ett utdrag ur Förvaltningsplan 2009-2015 för Bottenhavets vattendistrikt. Utdraget omfattar avsnittet Inledning motsvarande sidorna 17-24 Detta är ett utdrag ur Förvaltningsplan 2009-2015 för Bottenhavets vattendistrikt. Utdraget omfattar avsnittet Inledning motsvarande sidorna 17-24 Sidan 18 (204) Förvaltningsplan 2009-2015 för Bottenhavets

Läs mer

Lagar och regler kring vattenanvändningen

Lagar och regler kring vattenanvändningen Inspiration Vatten 2013 Lagar och regler kring vattenanvändningen Karin Sjöstrand, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Lagar och regler kring vattenanvändning EU:s Ramdirektiv för vatten Trädde i kraft

Läs mer

Ramdirektivet för vatten

Ramdirektivet för vatten Rent vatten börjar bli en bristvara 2000 kom EU:s medlemsstater överens om: Ramdirektivet för vatten Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett

Läs mer

UNDANTAG ENLIGT VATTENFÖRVALTNINGSFÖRORDNINGEN, MINDRE STRÄNGA KVALITETSKRAV OCH TIDSFRISTER SAMT STATUSFÖRSÄMRING

UNDANTAG ENLIGT VATTENFÖRVALTNINGSFÖRORDNINGEN, MINDRE STRÄNGA KVALITETSKRAV OCH TIDSFRISTER SAMT STATUSFÖRSÄMRING SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2008-10-21\dagordning\tjänsteutlåtande\8.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-09-16 MHN 2008-10-21 p 8 Stina Thörnelöf

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte!

Välkommen till samrådsmöte! Välkommen till samrådsmöte! Arbetsprogram och översikt väsentliga frågor Arbetsprogram med tidtabell (3 år innan fastställande av FP) Preliminär översikt av väsentliga frågor för vattenförvaltningen (2

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrlands synpunkter

Länsstyrelsen Västernorrlands synpunkter Yttrande Sida 1 av 5 Vattenmyndigheten Bottenhavet 871 86 Härnösand Samråd om Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan 2015-2021 samt samråd med anledning av Miljöbedömning

Läs mer