Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars"

Transkript

1 Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars Tid: Plats: Piperska muren, Stockholm Antal externa deltagare: 58 Deltagare från Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Jenny Caruso, Martin Larsson Deltagare från länsstyrelsen i Stockholm: Lars Nyberg, Anette Björlin, Joakim Pansar, Håkan Johansson, Sonja Råberg Moderator: Anders Esselin Inledning (Lars Nyberg) Lars Nyberg, senior rådgivare vid länsstyrelsen i Stockholms län och ledamot i Vattendelegationen för Norra Östersjöns vattendistrikt, hälsade alla välkomna till mötet och inledde med några reflektioner kring vattenarbetet. I och med vattenförvaltningens införande i Sverige infördes också ett nytt perspektiv på hur vi arbetar med våra vatten. Utgångspunkten för arbetet ska vara avrinningsområden istället för traditionella administrativa gränser (kommungränser m.m.). Stockholm är en expansiv region med allt vad det innebär. Samtidigt är det viktigt att tänka på att Stockholm inte bara är ett storstadslän utan även ett landsbygdslän. Detta kräver olika typer av lösningar på de problem och utmaningar som finns. Vi behöver också ha med oss att vi inte enbart behöver klara av problem utan också måste vårda det vi har, de värden som finns. Upplägg för mötet (Anders Esselin) Anders Esselin som agerade moderator för mötet förklarade upplägget. Det huvudsakliga syftet är att få in besökarnas syn på viktiga frågor och få inspel i processen. Lämna gärna skriftliga synpunkter! Synpunkter tas omhand i det långsiktiga arbetet. Introduktion till vattenförvaltningen och redovisning av prioriterade frågor (Mats Wallin, vattenvårdsdirektör) Mats Wallin gav en introduktion till vad syftet med samrådet är, hur man lämnar synpunkter och hur synpunkterna kommer att tas omhand i det vidare arbetet. Det är två dokument som är på samråd: Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor samt Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen. Fokus på samrådsmötet kommer att ligga på de väsentliga (prioriterade) frågorna. För att sätta samrådet i ett sammanhang redovisade Mats Wallin var i vattenförvaltningscykeln arbetet befinner sig och vad som är aktuellt just nu. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att förbättra och komplettera underlag för bedömningar, samla in data, förfina metoder osv. Arbetet drivs hela tiden framåt och förbättras. Det är många arbetsmoment som pågår parallellt just nu.

2 Statusklassificeringar genomförs, underlag för åtgärdsprogrammen tas fram, övervakningsprogrammen ses över. Under arbetets gång är samverkan viktig. Prioriterade frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt Mats Wallin redovisade några av de miljöproblem och utmaningar som är särskilt prioriterade att arbeta med i vattendistriktet, med fokus på Stockholms län. Sammanfattning av prioriterade frågor: Miljögifter. Viktig fråga. På tidigare möten har vi bland annat haft en hel del diskussioner om läkemedelsrester, det verkar vara en fråga som röner stort intresse. Vad har de för effekter i miljön och vilka åtgärder krävs? Fysisk påverkan (dammar, rätning och rensning av vattendrag, sänkning av sjöar m.m.). Står för en stor del av påverkan i vattendistriktet. Klimatförändringar vi måste ta höjd för detta Dricksvattenförsörjning. Aktuell fråga, inte minst i Stockholms län. Samverkan. Vattenmyndigheten planerar att förbättra samverkansarbetet i distriktet. Håller på att ta fram en strategi för hur vi ska arbeta. Befintliga vattenorganisationer (framförallt Mälarens vattenvårdsförbund och Svealands kustvattenvårdsförbund) kommer att vara viktiga plattformar i detta. Den vattenrelaterade övervakningen behöver förbättras. Samtidigt är Vattenmyndigheten inte huvudman för någon egen övervakning utan är beroende av andra aktörer. Vattenmyndigheterna håller på att ta fram en strategi för hur detta ska kunna förbättras, i samverkan med dem som bedriver övervakning i vatten. KMV (kraftigt modifierade vatten). Vi behöver göra en djupare analys av de vatten som pekades ut som kraftigt modifierade under förra förvaltningscykeln. Vår utgångspunkt är att det inte kommer att bli någon kraftig utökning av antalet KMV denna cykel. MKN (miljökvalitetsnormer). Arbete med att ta fram vägledning för hur MKN ska tillämpas pågår på olika håll. Förbättringar och kompletteringar i databasen VISS. Arbete pågår för att göra informationen i VISS mer transparant och tydlig. Åtgärdsprogram (ÅP). En av de största utmaningarna under denna förvaltningscykel är att göra åtgärdsprogrammen mer konkreta och mer detaljerade. Frågor och diskussion: Fråga: När blir åtgärdsdatabasen tillgänglig och för vilka? Mats Wallin: detta handlar egentligen om två delar: dels ett åtgärdsbibliotek med möjliga åtgärder och schabloneffekter och dels en del som kallas åtgärdsplanering i VISS. Alla kommer att kunna se de åtgärder som läggs in i VISS. Jag vet inte exakt vilket datum detta kommer att vara färdigt. Det kommer att anordnas en workshop om detta i vår, för den som är intresserad och ytterligare en workshop planeras till hösten. Fråga: Kommer särskilda förorenande ämnen (SFÄ) att vägas in i klassificeringarna under denna cykel?

3 Mats Wallin: denna fråga är inte helt utredd men utgångspunkten är att åtminstone vissa SFÄ ska komma med i klassificeringarna. Vi kan exempelvis komma att ta med vissa metaller. Fråga: kommer underlagsdokumenten för ÅP att komma ut på samråd? Mats Wallin: det kommer att variera mellan olika länsstyrelser. Länsstyrelsen i Stockholms län avser skicka underlagsdokumenten på samråd parallellt med Vattenmyndighetens förslag till Åtgärdsprogram. Anders Esselin: på tidigare samrådsmöten har bräddning från avloppsreningsverken lyfts som en prioriterad fråga. Mats Wallin: ja, det är uppenbarligen en fråga som många tycker är viktig. Det är svårt rent pedagogiskt om en kommun bräddar och samtidigt ställer hårda krav på andra verksamhetsutövare. I många kommuner återstår mycket arbete att göra på denna punkt. Kommentar: det är viktigt att lyfta de specifika problem som finns på i skärgården, framförallt dricksvatten och avloppsfrågor. Vi har fått dåligt med respons från kommunerna för våra frågor. Mats Wallin: kanske behöver länsstyrelsen stötta där. Fråga: hur kommer ni att hantera internbelastningen av föroreningar? Mats Wallin: internbelastning är ingen lätt sak att åtgärda. Det kan också vara svårt att bedöma hur stor del som är naturlig och hur stor del som beror på mänsklig påverkan. Även ansvarsfrågan är svår att utreda, ofta handlar det om gamla synder. Internbelastningens omfattning kan påverka vilken tidpunkt vi anger för när målen ska uppnås, vi kan behöva skjuta tidpunkterna framåt. Anders Esselin: på tidigare samrådsmöten har frågan om vattenråd kommit upp. Vilken roll vattenråden ska ha och hur vattenmyndigheten tänker kring stöd och riktlinjer för vattenråd. Mats Wallin: Norra Östersjöns vattendistrikt har inte har haft någon tydlig strategi när det gäller vattenråden men vi håller på att se över det. Finansieringsfrågan behöver vi också titta på. Det hade varit bra om det fanns en central pott med pengar för att stötta vattenrådens arbete. I andra vattendistrikt har man arbetat mer med vattenråd men även där är rollen i många fall otydlig. Fråga: vad jag förstår öppnar ni upp för att tillämpa mindre stränga krav när miljökvalitetsnormer ska fastställas. Har ni någon uppfattning om hur många det kan handla om? Mats Wallin: nej, vi har ingen uppfattning om det i dagsläget. Men vi kommer förmodligen att behöva det verktyget så småningom. Vi driver bland annat ett pilotprojekt i mindre skala för att se hur man kan resonera kring orimliga kostnader m.m. Testet kommer att utökas till fler pilotområden. Frågan om mindre stränga krav kommer naturligtvis att tas upp för diskussion i vattendelegationen. Fråga: hur kopplas vattenförvaltningen ihop med havsmiljödirektivets krav och BSAP (Baltic Sea Action Plan)? Mats Wallin: det är inte helt tydligt hur kopplingen ser ut. Direktiven överlappar varandra i kustzonen. Dialogmöten kommer att hållas för att diskutera hur samordning ska göras. Vattenförvaltningens beting för fosforreduktion ska kunna användas i HaV:s arbete och BSAP.

4 Prioriterade frågor och utmaningar på länsnivå (Anette Björlin) Anette Björlin, som är samordnare för vattenförvaltningsarbetet på Länsstyrelsen i Stockholms län, redovisade kort hur länsstyrelsen är organiserad och vilka som arbetar med vattenrelaterade frågor. Därefter presenterades några av de frågor och utmaningar som är störst inom länet. Sammanfattning av viktiga utmaningar och frågor: Miljögifter är en viktig fråga. Här saknas data i stor utsträckning, vi behöver förbättra underlagen och öka kunskapen! Gäller både ytvatten och grundvatten. Mätningar som har gjorts visar ändå på hög påverkan från tätorten. Fysisk påverkan i form av rensning, rätning, vandringshinder, reglering osv. påverkar vattenmiljöerna. Fysisk påverkan leder också till grumling av vatten, vilket utgör ett stort problem på vissa håll i länet. Orsaken är bland annat förekomsten av postglaciala leror som är lätteroderade, och erosionen ökar på grund av mänsklig verksamhet. Dricksvattenförsörjningen är en mycket viktig fråga i länet! Det är många av dricksvattenförekomsterna som inte har tillräckligt skydd idag. Mycket arbete pågår dock, vilket är positivt! Tyvärr handlar det om långa processer. Klimatförändringar. För att ta höjd för klimatförändringarnas påverkan behöver vi anpassa dagvattenhanteringen så att vi tar hand om droppen där den faller. Det är inte hållbart att ha så mycket hårdgjorda ytor som vi har nu. Vi behöver ändra tankesättet, ha mer grönytor i städerna osv. Stigande havsnivå kommer att innebära problem för Mälaren som dricksvattentäkt bl.a. Att få till rena och resurssnåla kretslopp är också en viktig fråga, som inte nämns i samrådsdokumentet, Fler utmaningar: - Tillämpning av MKN för vatten - Bedömning av status, rätt verktyg för detta - Samverkan - Få igång åtgärder! Den största utmaningen Anette Björlin redovisade också ett exempel på tillämpning av MKN för vatten. Exemplet gällde en detaljplan inom Sigtuna kommun (Verkaån). Länsstyrelsen ansåg att kommunen inte tillräckligt tydligt hade redovisat hur miljökvalitetsnormerna för Verkaån skulle klaras och pekade på att en bättre beskrivning behöver tas fram. Länsstyrelsen håller på att ta fram underlagsdokument för 33 åtgärdsområden i länet, inför kommande åtgärdsprogram. I arbetet har man bland annat gått ut med enkäter till kommunerna. Underlagsdokumenten kommer att gå på remiss parallellt med vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Prioriterade kustfrågor inom Stockholms län (Sonja Råberg) Sonja Råberg arbetar med kustfrågor på länsstyrelsen i Stockholms län och presenterade några viktiga punkter/frågor/projekt som är aktuella just nu: Fysisk störning. I dagsläget vägs inte fysisk störning in när man klassificerar statusen i kustvatten. På det sättet fångas inte habitatförstörning, som är ett stort problem på vissa ställen, upp. Arbete pågår för att ta fram metoder för hur fysisk störning kan vägas in i klassificeringen. Detta bör kunna bli en realitet åtminstone till nästa förvaltningscykel.

5 LOVA. Den 3-åriga satsningen på LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) har avslutats. Nu pågår en utvärdering av hur LOVA- anslaget har fallit ut, om det har varit till samhällsnytta osv. Återstår att se om det kommer att bli några LOVA-anslag i framtiden. Projektet levande kust (Baltic Sea 2020). Ett demonstrationsprojekt där man vill visa att det är möjligt att motverka övergödning. Man har valt ut ett exempelområde där man genomför åtgärder på bred front. Se mer på hemsidan Miljösamverkan Stockholms läns arbete med båtmiljöfrågor. Avgiftsfria seminarier med tema Vad är miljövett vid framtidens båttvätt? Rapporter på gång. Två intressanta rapporter med vattentema är på gång Robust avloppsrening i Stockholms län, en utblick mot år 2030 med fokus på recipienten samt Beräkning av utsläpp och effekter i recipienten i Stockholms län Anders Esselin: en fråga rörande snöröjning; hur bra är det att dumpa överskottssnön direkt i vattnet? Svar (Stockholms stad): snön är att betrakta som ett fruset dagvatten och utgör bara några procent av detta. Snödumpningen är inte det största problemet, det är viktigare att göra något åt dagvattenhanteringen. Gruppdiskussioner vilka frågor och utmaningar är viktigast på distriktsnivå, länsnivå och lokal nivå? Deltagarna delade in sig i grupper och diskuterade utifrån följande: Vad är viktigast att göra i distriktet, länet, lokalt? Vilka verktyg behöver ni för att genomföra ÅP? Grupp 1 Miljögifter är en högprioriterad fråga. Vi tror att vi bara har sett toppen av ett isberg ännu, vi måste ta i detta nu. Underlagen behöver förbättras. Mats Wallin: det finns en del underlag men ofta går det inte att använda för statusklassningen eftersom mätningarna inte är gjorda på rätt sätt för vattenförvaltningen. Det kan exempelvis vara mätningar i sediment medan vi har miljökvalitetsnormer för halter i vatten. Det finns brister i övervakningen av miljögifter, man kan fråga sig om PPP (Polluter Pays Priciple, principen om att förorenaren ska betala för sin påverkan) fungerar som det borde. Håkan Johansson (länsstyrelsen): övervakning av miljögifter är resurskrävande och vi saknar instrument att få verksamhetsutövarna att mäta miljögifter som det skulle behövas. Grupp 2 Vi ser problem med tillsynsarbetet: brist på resurser och ansvar, otydliga roller. Mats Wallin: vattenmyndigheten har inte i uppgift att bedriva tillsyn men vi har ju möjlighet att peka på behovet av resurser för detta. Lars Nyberg (länsstyrelsen, vattendelegationen) tillståndsprövningar tränger ofta ut tillsynsarbetet, så är verkligheten. Vi har försökt stötta kommuner med tillsynsvägledning osv. Men det är otillfredsställande i många avseenden.

6 Fråga: hur ställer ni er till avsaltningsanläggningar för färskvattenförsörjning? Olika kommuner har olika policys för detta. Anette Björlin: vi jobbar inte så mycket med detta. SGU rekommenderar inte metoden för grundvatten i alla fall, det kan leda till överutnyttjande. Vi har inte tagit ställning när det gäller avsaltning av kustvatten. Lars Nyberg: det finns en del problem med sådana lösningar. Avsaltningen måste skötas. Mindre anläggningar kan lätt svikta. Dessutom är metoden ganska energikrävande. I skärgården är infiltration inte helt enkelt, vilket ytterligare försvårar. Det är således ingen patentlösning. Grupp 3 Vi ser den ökande hästnäringen, och hur den påverka övergödningen, som en viktig fråga. För kommunerna är det relativt lätt att arbeta med avlopp men svårare att arbeta gentemot jordbruken. Vi behöver mer underlag. Oklart också vilka åtgärder som ska komma in där. Joakim Pansar (länsstyrelsen): hästnäringen har glömts bort lite. På de flesta håll i Sverige har man inte så stor hästtäthet. I Stockholms län finns det ca hästar (osäkert exakt). Det är också osäkert var de finns, det förs inga register över detta. Vi har sett vid mätningar att hästanläggningar har en tydlig påverkan. Det kan vara ett försummat problem i denna region. Lars Nyberg: lantbruksenheten har konstaterat att utvecklingen går mot att växtproduktion och djurproduktion alltmer sker i olika områden. Detta är en olycklig utveckling. Det vore bättre att ha dem nära varandra så att man kan ha cirkulation på gödsel osv. Vi behöver återbruka fosfor. Sonja Råberg (länsstyrelsen): strukturkalkning är ett exempel på bra jordbruksåtgärd. Länsstyrelsen i Stockholms län har hunnit med att hantera 45 LOVA-projekt. Många av projekten involverade strukturkalkning. Grupp 4 Vi delar förra gruppens punkt om gödselhantering på hästgårdar. Vi pratade även om vattenråd och att olika typer av samverkan behöver tydligare roller. Det behövs morötter för att arbetet ska fungera. Mats Wallin: vi håller med om att vattenråden måste få en tydligare roll. Vattenmyndigheten kan behöva stötta på olika sätt. Vi kan bl.a. behöva diskutera med vattenvårsförbund och försöka få dem att bredda medlemskretsen. Det finns dock fortfarande oklarheter om juridisk ställning för vattenråden, de har ju inget egentligt mandat att fatta beslut. Vattenråd kan vara ett sätt att ligga före i åtgärdsarbetet. Kommentar: vi verksamhetsutövare behöver vägledningar kring MKN, övervakning osv. Det är väldigt otydligt för oss vad som gäller. Var ska man ha provpunkter, hur ska MKN tillämpas osv. Mats Wallin: vi är medvetna om det. Tyvärr kommer vägledning sent, vilket beror på flera saker. Bl.a. har arbetet fördröjts på grund av glapp mellan Naturvårdsverket och HaV. Kommentar: det behövs riktlinjer för hur man ska arbeta med kretsloppsanpassade avloppslösningar.

7 Kommentar: när det gäller kommunernas roll i övervakningen så är det betydligt lättare för oss att planera om vi vet vad det kan komma att kosta. Vi behöver siffror för att kunna att beslut! Vi behöver veta vad som förväntas och få bättre underlag. Det kan behövas samfinansiering ibland om det är flera kommuner inblandade. Joakim Pansar (länsstyrelsen): frågan är komplex, det är ju väldigt många aktörer som bidrar med underlag i övervakningen. Det finns en del brister i riktlinjerna och dessutom oklarheter i förordningen om egenkontroll. Generellt är vi är ganska bra på att beskriva tillståndet i miljön men det är mer komplicerat att beskriva orsaker och bakgrund. Att identifiera vem som påverkar och hur mycket är svårt, men vi förbättrar oss hela tiden. Mats Wallin: övervakningen behöver inte alltid vara dyrt, när man väl börjar räkna på det. Vi har t.ex. uppskattat att det skulle kosta kr per kommun och år för att klara övervakning av grundvatten i distriktet. Grupp 5 Vi har svårigheter att tillämpa MKN vid fysisk planering. Det kan behövas lagändringar. Det är också viktigt att länsstyrelsen stoppar planer där man inte har redovisat tillräckligt tydligt hur MKN kommer att följas. Viktiga punkter: Bättre lagstiftning, kap 11 behövs. Tillsyn och vattenförvaltning måste sys ihop. Vi behöver pengar för åtgärdsjobbet. Luften kommer att gå ur om vi inte får pengar. Det finns förslag på åtgärder men resurser dras ner. Lars Nyberg (länsstyrelsen, vattendelegationen): länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en vägledning för tillämpning av MKN för vatten i den fysiska planeringen, detta är åtminstone en början. Grupp 6 Vi diskuterade underlagsdokumenten och tycker att det är bra att dessa tas fram. Frågan är vilken ställning de kommer att få i förhållande till vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Vi pratade också om att det är otydligt vem som ska betala för övervakning. Det behövs ett förtydligande om kommunerna ska betala här. Exploatering är en annan viktig fråga. Mats Wallin: när det gäller underlagen till åtgärdsprogrammet så är vår avsikt att de ska ha stor vägledningstyngd men de kommer inte att vara juridiskt bindande. Juristerna behöver titta på hur vi ska lösa detta. Rörande övervakningsfrågan så finns det stora aktörer som inte fullt ut tar sitt ansvar när det gäller övervakning. Ett exempel är Jordbruksverket. De använder sig av andras övervakning, som inte är designad för ändamålet. Problemet har lyfts till departementet.

8 Kommentar: för att få in pengar till åtgärder, borde inte vattenmyndigheten hjälpa till att söka EUbidrag för de åtgärder som behöver göras? Vattenråd har svårt att göra detta. Mats Wallin: det är en intressant tanke som har varit uppe på en del möten. Det tar tid att skriva den typen av ansökningar och kräver särskilda resurser. Det finns några exempel på där man har sökt till stora projekt, exempelvis inom LIFE. Anteckningar förda av Jenny Caruso, vattenmyndigheten

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet Aktuellt inom vattenförvaltningen

Läs mer

Samrådsmöte i Uppsala 6 mars 2013

Samrådsmöte i Uppsala 6 mars 2013 Samrådsmöte i Uppsala 6 mars 2013 Agenda för mötet 13.00 Inledning, Anki Bystedt, länsråd på Länsstyrelsen i Uppsala län 13.10 Dagens tema och upplägg, moderator Anders Esselin 13.15 1) Kort introduktion

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt PROTOKOLL 1 (5) Vattenmyndigheten Norra östersjöns vattendistrikt Vattendelegationen Norra Östersjön Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt : 10 mars

Läs mer

Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 2015-04-28 SID 1/7 Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Samlad bedömning Vallentuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remiss från Vattenmyndigheten i

Läs mer

Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16

Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16 Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16 City Konferens, Örebro Minnesanteckningar Deltagare: 16 personer Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Malin Andersson, Sara Frödin Nyman Länsstyrelsen Örebro: Peder Eriksson,

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken på Vattenmyndigheten bakgrundsrubriken för Södra Östersjöns vattendistrikt Reinhold Castensson professor Tema Vatten Linköpings universitet och Vattendelegationen för Södra Östersjöns Vattendistrikt (SÖVD),

Läs mer

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Nr. 2009/022 2009-08-05 Agneta Christensen 0501-60 53 85 till Vattenmyndigheten för Västerhavets distrikt via webbenkät Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport ~~,c. 2013-05-24 Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelsen i Västmanland 721 86 Västerås

Stockholm Arlanda Airport ~~,c. 2013-05-24 Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelsen i Västmanland 721 86 Västerås *T* -+e+ Stockholm Arlanda Airport ~~,c SWEDAVIA SWEDISH AIRPORTS 2013-05-24 Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelsen i Västmanland 721 86 Västerås Yttrande över Vattenmyndighetens remiss angående

Läs mer

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Hur påverkar vattentjänsterna våra vatten och hur kommer åtgärdsprogrammen att påverka vattentjänsterna? Juha Salonsaari Vattensamordnare och Arbetsgruppsansvarig

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen

Kort bakgrund om vattenförvaltningen Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför en särskild vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse.

Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelse Handläggare: Andrea Nowag Telefonnummer: 0411-57 73 53 E-postadress: andrea.nowag@ystad.se Datum 2015-03-18 2015/87 Kommunstyrelsen Diarienummer Yttrande angående samråd inom vattenförvaltningen

Läs mer

7 Arbetet med Åtgärdsprogram 2015

7 Arbetet med Åtgärdsprogram 2015 Protokoll nr 3 2013 Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt Onsdag den 4 december 2013, kl.10.00 16.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrlands län, Nybrogatan 15, Härnösand Närvarande

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Ramdirektivet för f r Vatten

Ramdirektivet för f r Vatten Ramdirektivet för f r Vatten Näringsbelastning till vattenmiljöerna, erna, reningsverkens bidrag och möjliga m styrmedel Föreningen Vatten 20100317 Anders Finnson Svenskt Vatten Vattenpoesi Ramdirektivet

Läs mer

Justering av vattenförekomster 2011-2015

Justering av vattenförekomster 2011-2015 Justering av 2011-2015 I december 2009 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattenmyndigheter om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för alla fastställda i landet. En kombination av att det material

Läs mer

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 REMISSVAR Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 Diarienummer 537-9859-2014 (Bottenviken) Diarienummer 537-7197-14 (Bottenhavet) Diarienummer 537-5058-14 (Norra Östersjön) Diarienummer

Läs mer

God vattenstatus en kommunal angelägenhet

God vattenstatus en kommunal angelägenhet God vattenstatus en kommunal angelägenhet 2015-04-08 Miljöförvaltningen Juha Salonsaari Stockholms vattenområden viktiga för vår livskvalitet! Stockholm är en stad på vatten Ekosystemtjänster är nyckelfaktorer

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 2014-03-20 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd information och samverkan i vattenrådsverksamheten 2014 Innehåll Kontinuerliga möten... 4 Samverkan och Samråd Vattenmyndigheten... 4 Arbetsgrupp för

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(5) Samrådssvar från Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan,

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, Sid 1 (14) Yttrande 2015-03-11 Dnr 14KS426 Ida Johansson Telefon 026-178121 ida.johansson@gavle.se Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt

Läs mer

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6 MISSIV Samrådsredogörelse för Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021 i Södra Östersjöns vattendistrikt Under perioden 1 december 2012

Läs mer

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön LJUNGBY KOMMUN Kommunstyrelsen Saminnnir-Moaku,sEN 2015-C-4-14KALMAF1 LAN Iiik. 2015-05 0 1111111111111111 Ks 52 2015/0115 340 Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön Svar på remiss Beslut

Läs mer

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012 Planera för vatten! Workshop i Östersund 3 maj 2012 Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna Vilka behov finns av planering för vatten? Vilka är hindren för en fungerande planering för vatten?

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

2013:28. Återrapportering av åtgärdsprogrammets. Sammanställning av arbetet i kommuner och länsstyrelser i Norra Östersjöns vattendistrikt

2013:28. Återrapportering av åtgärdsprogrammets. Sammanställning av arbetet i kommuner och länsstyrelser i Norra Östersjöns vattendistrikt VATTENMYNDIGHETENS KANSLI Återrapportering av åtgärdsprogrammets genomförande 2012 Sammanställning av arbetet i kommuner och länsstyrelser i Norra Östersjöns vattendistrikt 2013:28 Titel: Återrapportering

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram 2015-2021 för Södra Östersjöns

Läs mer

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning Bilaga 1 Verksamhetsredovisning Samtliga la nsstyrelsers anva ndning av 2013 a rs medel fra n anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som tilldelats fo r arbetet enligt fo rordningen (2004:660)

Läs mer

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande. Yttrande över Samråd om vattenförvaltning (537-5058-14) Förslag till förvaltningspian. Tidplan för åtgärder

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande. Yttrande över Samråd om vattenförvaltning (537-5058-14) Förslag till förvaltningspian. Tidplan för åtgärder Diarienummer: 14KS/0483 Datum: 2015-02-11 Lars Fladvad, utvecklingschef vattenmyndigheten.vastrnanland@ lans styrelsen.se över Samråd om vattenförvaltning 537-5058-14) Värmdö kommun har beretts tillfälle

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Samverkan om vattenförvaltning - information, kommunikation och samråd

Samverkan om vattenförvaltning - information, kommunikation och samråd Samverkan om vattenförvaltning - information, kommunikation och samråd Handbok för tillämpningen av 2 kap. 4, Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön HANDBOK 2006:1 FEBRUARI

Läs mer

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost REMISSYTTRANDE Till: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns

Läs mer

Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen. Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet

Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen. Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet Vattenförvaltningens organisation Samverkan på olika nivåer

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogran för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-5058-14 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen Västmanlands län Samrådssvar dnr 537-5058-14 Att: Vattenmyndigheten 721 86 Västerås Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (10) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram webbenkäten Ystad Österlens MF Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av

Läs mer

Åtgärder för god vattenstatus

Åtgärder för god vattenstatus Åtgärder för god vattenstatus Miljöskyddsdagar 2013-10-23 Ann Salomonson ... den årliga rapporteringen om åtgärdsarbetet 1. Samtliga myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram behöver

Läs mer

Vad påverkar god vattenstatus?

Vad påverkar god vattenstatus? Vad påverkar god vattenstatus? Ernst Witter & Peder Eriksson Länsstyrelsen i Örebro län Föredragets innehåll 1. Vad innebär God ekologisk status för ytvatten 2. Hur har bedömningen av Ekologisk status

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson.

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson. PROTOKOLL 1 (5) Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Onsdag 9 mars 2011 Plats: Residenset, Kalmar Ledamöter: Sven Lindgren Ordförande Monica Bengtsson Ola Broberg Reinhold

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt. Västerås 2013-05-24 Vattenmyndigheten Länsstyrelsen i Västmanlands län Västra Ringvägen 1 Västerås e-post: vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på förvaltningsplan för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på förvaltningsplan för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på förvaltningsplan för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Förslag på förvaltningsplan för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-7197-14 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Miljöskydd - Vattenförvaltning

Miljöskydd - Vattenförvaltning Miljöskydd - Vattenförvaltning Reflektioner och erfarenheter Rune Brandt Länsstyrelsen i Skåne län Idag Länsstyrelsernas tillsyn och prövning - Organisation och arbetsformer - VISS, vattenkartan, datavärdar,

Läs mer

Länsstyrelsen i Västerbottens synpunkter på samrådet inom vattenförvaltningen 2015-2021 i Bottenvikens vattendistrikt

Länsstyrelsen i Västerbottens synpunkter på samrådet inom vattenförvaltningen 2015-2021 i Bottenvikens vattendistrikt YTTRANDE 1(28) Länsstyrelsen i Norrbottens län Samrådssvar dnr: 537-9859-2014 Vattenmyndighetens kansli 971 86 Luleå Länsstyrelsen i s synpunkter på samrådet inom vattenförvaltningen 2015-2021 i Bottenvikens

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Vattenråden inom Södra Östersjön, sammanställning av årsredovisningar för 2013

Vattenråden inom Södra Östersjön, sammanställning av årsredovisningar för 2013 2014-09-16 Vattenråden inom Södra Östersjön, sammanställning av årsredovisningar för 2013 Inledning Aktiviteter inom vattenråden är en av hörnstenarna för lokal förankring av den svenska vattenförvaltningen.

Läs mer

Projektbeskrivning för Mälaren en sjö för miljoner (MER) etapp 1.

Projektbeskrivning för Mälaren en sjö för miljoner (MER) etapp 1. Projektbeskrivning för Mälaren en sjö för miljoner (MER) etapp 1. Uppdatering av projektbeskrivning Detta dokument är en uppdatering och en utveckling av projektbeskrivningen daterad 2012-11-23, vilket

Läs mer

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogran för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-9859-2014 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Yttrande över samrådshandlingar

Yttrande över samrådshandlingar 1 2015-04-22 Vattenmyndigheten Västerhavet 403 40 Göteborg Yttrande över samrådshandlingar Nedan följer yttrande från Lygnerns vattenråd över Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Samråd om Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram samt underlag i VISS.

Samråd om Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram samt underlag i VISS. 1(6) YTTRANDE Dnr 537-9859-2014 2015-04-29 Vattenmyndigheten Bottenvikens vattendistrikt 971 86 Luleå Samråd om Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram samt underlag i VISS. Sammanfattning

Läs mer

2012 09 10 Arbetsversion. Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet.

2012 09 10 Arbetsversion. Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet. MILJÖASPEKTEN VATTEN Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet. Definition Med vatten menas här allt vatten såsom det uppträder i naturen, både

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

FÖRVALTNINGSPLAN Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 Länsstyrelsen i Västmanlands län

FÖRVALTNINGSPLAN Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 Länsstyrelsen i Västmanlands län FÖRVALTNINGSPLAN Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 FÖRVALTNINGSPLAN 1 Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt 2009-2015 Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har beslutat

Läs mer

Samrådssvar från Ej namngiven organisation gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Bottenvikens vattendistrikt

Samrådssvar från Ej namngiven organisation gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Bottenvikens vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Ej namngiven organisation gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Bottenvikens vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Tid för bättre vatten. En skrift om vattenförvaltningen i Sverige.

Tid för bättre vatten. En skrift om vattenförvaltningen i Sverige. TID bättre FÖR vatten Tid för bättre vatten En skrift om vattenförvaltningen i Sverige. Produktion: Vattenmyndigheterna i samarbete med E Gustafsson Information AB Illustrationer: Rebecca Elfast, Sylvia

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2012-0963 2015-03-27 1 (12) Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommun Yttrande över remiss

Läs mer

Anteckningar från möte med Vattenrådet för Göta älv, tisdagen den 19 augusti 2008, kl 09.00

Anteckningar från möte med Vattenrådet för Göta älv, tisdagen den 19 augusti 2008, kl 09.00 Anteckningar från möte med Vattenrådet för Göta älv, tisdagen den 19 augusti 2008, kl 09.00 Närvarande: Cecilia Dalman Eek, ordf. Göteborgs Stad Svante Brandin, Miljöförvaltningen i Göteborg Bo Svärd,

Läs mer

Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF

Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF Morfologiska förändringar Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund 5.1.4 Rensning av vattendrag för upprätthållande

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför r en särskild s vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Hur svårt kan det vara?

Hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara? Slutseminarium projekt Umeälven Umeå, 21-2 maj 2015 Lisa Lundstedt Vattenmyndigheten Bottenviken Foto: Andreas Broman WFD Torrfåra GEP Svämplan Morfologi Reglerkraft Produktionsförlust

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-34925-2014-3 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet

Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Hydrotekniska Sällskapet 25 januari 2011 Björn Risinger Särskild utredare En myndighet för havs- och vattenmiljö - utgångspunkter SOU 2010:8 Helhetssyn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön; SFS 2004:660 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 17 juni 2004. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap.

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer