Samrådsmöte 18 mars 2013, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16"

Transkript

1 Samrådsmöte 18 mars 2013, kl City Konferens, Örebro Minnesanteckningar Deltagare: 16 personer Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Malin Andersson, Sara Frödin Nyman Länsstyrelsen Örebro: Peder Eriksson, Marie Jonsson, Daniel Bergendahl, Ernst Witter, Maria Rydstedt Dagens tema och upplägg (moderator Anders Esselin) Moderator Anders Esselin inleder med information om mötet och hur det kommer att gå till. Syfte att ta reda på vad NI tycker och ge en större förståelse för vattenförvaltningen. Kort introduktion till vattenförvaltningen var är vi och vart är vi på väg? (Mats Wallin, Vattenmyndigheten) Mats berättar om vattenförvaltningen i Sverige, organisation osv. Beredningssekretariat, vattendelegationerna, Havs- och vattenmyndigheten m.fl. 6-års cykler. Hur styrmedelsåtgärderna är tänkta att leda till fysiska åtgärder osv. Åtgärdsbiblioteket och VISS. Lite om det nya åtgärdsprogrammet och att det är tänkt att blir mer detaljerat. Presentation av samrådsdokumenten prioriterade frågor för distrikt och nationellt (Mats Wallin, Vattenmyndigheten) Särskilda utmaningar i Norra Östersjöns vattendistrikt uppdelat per miljöproblem. Miljöproblemet Övergödning: syns lite förbättring, möjligen efter de stora ARV byggdes, tidsfördörjning, mycket ackumulerat i sediment Åtgärder Övergödning: strukturkalkning (bättre struktur på tunga lerjordar), tvåstegsdikning. I åtgärdsbiblioteket: skyddszoner (SLU har räknat på hela landet), stallgödselhantering, kalkfilter, plöjningsfri odling, tillsyn enskilda avlopp, LOD, vacuumtoalett, avloppsrådgivning på kommunen, tillsynsvägledning, målgruppsanpassad information m.m. Miljöproblemet Miljögifter/metaller: förorenad mark, gruvdrift, större hamnar (TBT), bräddning avloppsreningsverk, växtskyddsmedel, läkemedelsrester (NV får upprätta mätprogram) (brist på mätdata). Försök att modellera sig fram till risker för vattenförekomster pågår. Åtgärder Miljögifter: sanering förorenad mark, svårt med PPP för t.ex. läkemedel Miljöproblemet Fysisk påverkan: behövs bättre underlag för att kunna prioritera objekt, banbrytande domar i U-län om gammal hävd kan bli prejudicerande, frivilliga förhandlingar med vattenkraftbolag (t.ex. Hedströmmen i Västmanland), Vägtrummor (Trafikverket inventerar med avseende på översvämningsproblematiken). Miljöproblemet Försurning: nytt är att pengar från HaV kommer samlat för vattenförvaltningen och kalkningsverksamheten. Klimatförändringar: ökad humushalt, ökat läckage från förorenad mark och jordbruksmark, Mälaren har blivit brunare. Drickvattenförsörjning: kommunerna ska upprätta vattenskyddsområden.

2 Översvämningar: Örebro utpekat som område som ska karteras. Tilläggsuppdrag för Norra Östersjöns vattendistrikt om samordning för riskkartor. Samverkan: kommunikationsplan för distriktet. Ny samverkansform i höst, typ vattendag. Övervakning: pågår en översyn av övervakningsprogrammen. Vattenförvaltningen använder idag data från andra och har ingen egen övervakning. Kartläggning och analys: Kraftigt modifierade vatten (KMV) och konstgjorda vatten exempelvis stora hamnar, dammar, markavvattning väntar på direktiv från Hava- och vattenmyndigheten (HaV). Miljökvalitetsnormer behöver bli praxis i domstolsprocesser. En enkät finns på vattenmyndigheternas hemsida lämna dina synpunkter här! Frågor och diskussion Det framgår inte i våra dokument hur det ser ut i andra länder. Vore intressant att se Sverige i förhållande till andra länder eftersom det är ett EU-direktiv. Hur går det med listan med prioriterade ämnen? Mats om allt går väl klart i maj, Irland har beslutet som ordförande. Hur mycket av brunifieringen beror på skogsbruket? Svar: det har betydelse men kanske inte så mycket. Körskador är det som diskuteras mest just nu. Inom den kommunala sektorn har det diskuterats länge. Det gäller inte alla vatten och skogsbruket kan inte vara ensamt skyldigt. Forskningen ligger efter i frågan. Utvärderar vattenmyndigheten de åtgärder som myndigheterna genomför enligt åtgärdsprogrammet? Svar: Alla myndigheter rapporterar till oss hur arbetet går men vi gör inga mätningar ute i naturen. Borde vara nästa steg. Det finns en ny höjddatabas, kan kommunerna få tillgång till den? Svar: ja men det kostar en del. Information finns på Metrias hemsida. Länsstyrelsen kanske kan hjälpa till om det är något särskilt man behöver. Diskussioner kring att kommunerna har planeringsmonopol för mark och vatten enligt PBL och att det kan leda till konflikter politiskt då kommunen har så många frågor att hantera. Det hänger på kommunernas välvilja. Miljömålsberedningens strategi kanske skulle kunna vara till hjälp men det går för långsamt! Läkemedelsrester är ett allt större problem hur kan man mäta det? Svar: Naturvårdsverket äger den frågan just nu. Alla sådana mätningar är svåra och det är dyrt att ta fram nya analyser. Så har det varit även historiskt med ämnen som vi idag ser som självklara att mäta. Önskemål om att vi skickar ut deltagarlistan till alla. Prioriterade frågor och utmaningar på länsnivå länsstyrelsen Örebro Länsstyrelsen i Örebro län presenterar några av de om råden man jobbar med inom vattenförvaltning. Se även presentation.

3 Prioritering är viktig p.g.a. att länsstyrelsen har så många verksamheter. Länsstyrelsens övervakning ska komplettera kommunernas och vattenrådens. Nytt övervakningsprogram tas fram till 31 mars 2014, lämna gärna synpunkter på det. Mål, normer, planering, behovsutredning vad behöver göras? Vad kan göras nu och vad kan vi göra senare? Övergödning Problemet är koncentrerat till slättområdena där de flesta jordbruken och tätorterna finns. Beräkning av åtgärdsbehov och förslag på kostnadseffektiva åtgärder. Lokala samarbetsprojekt mot övergödning (åtgärdsprojekt): Blackstaån/Tysslingen, Alsen, Tisaren. Samverkan och information är viktigt, bygger på lokalt engagemang (kommunen viktig!), sammanställning av data, arbeta med alla källor. Länsstyrelsen tar gärna emot förslag på hur man kan jobba vidare med detta. Fysisk påverkan Ca 546 dammar, ett av de dammtätaste länen i landet, endast 20 av dessa har en fiskväg. Få vattendrag har inte hydromorfologiska miljöproblem (23 VF) 41 km av länets vattendrag är s.k. torrfåror eller liknande Flottledsrensning underskattat problem, stort problem i Örebro. Rätade och rensade vattendrag också ett stort problem, gynnar inte den biologiska mångfalden med en mer enformig miljö. Exempel på åtgärder är utrivning av dammar och biotopvårdande åtgärder exempelvis flottledsåterställning. Allmänt Erfarenheten ger att föreläggande inte alltid är konstruktivt. Bättre med samverkan om möjligt, frivilliga lösningar. Utmaning att nå målen till 2021 svårt att nå. Bra om vi kan diskutera vidare vad man kan göra Bättre att successivt jobba fram bra lösningar istället för att man i sent skede måste åtgärda. Information finns på hemsidan. Underlag och faktablad. Om vi inte kommer framåt den här vägen kommer vi få hårdare krav framöver med lagstiftning osv. Frågor och diskussion Allt faller tillbaka på resurser, kommer staten skjuta till mer pengar? Svar: Bolagen har också ett ansvar. Den som orsakar en skada ska betala för den. Mycket hänger på det kommande åtgärdsprogrammet och för övergödningsproblemet även jordbruksverkets förmåga att ta fram styrmedel. Finns med i det liggande ÅP.

4 Fråga kring vattendomar. Många dammar har inga tillstånd eller äldre tillstånd i Örebro län. Det på går en utredning, kallad vatten verksamhetsutredningen, om hur man ska kunna skärpa lagen i dessa frågor. Åtgärder skulle varit genomförda feb för ÅP Utvärdering pågår. Möte mellan de 5 landshövdingarna, Havs- och vattenmyndigheten, miljödepartementet om resultat från återrapporteringen (d.v.s. den rapportering som alla myndigheter gör årligen till vattenmyndigheterna om arbetet med respektive uppdrag i åtgärdsprogrammet). Jordbruksverket kommer särskilt att tillfrågas. Ett förarbete har gjorts men jordbruksverket valde att inte publicera detta. Resurserna har minskat vilket är ett problem. Pengar kommer egentligen från alla små källor. Morot i form av LOVA-bidrag e.d. Små gruppdiskussioner - redovisas i storgrupp Upplevde att kommunerna var mer på i början men att det blev negativt kring kostnadsfördelningen osv. Varierar dock mycket mellan kommunerna beroende på nämnd och förvaltning. Hur prioriterar staten den frågan när man inte vill ge kommunerna det de behöver? Sverige har duckat för EU:s kritik av prispolitik och definitionen av vattentjänster. Nu är frågan låst. Sverige kan hamna i domstol såsom Tyskland. Om det blir så kan Sverige behöva byta fot. Det upplevs som svårt att få förståelse för att man måste ta sitt ansvar för det vatten man har utanför fönstret. Beror kanske på att vi har så mycket vatten och inte ser det som ett problem. Dricksvatten viktigt. Symboliskt att ha det högre upp på agendan eftersom det berör och engagerar många. I Örebro län är problemen dock inte kopplade till dricksvatten på samma sätt. Exempelvis regleringen kopplas inte med dricksvatten. Ekologin har fått en stor del i vattendirektivet. En risk att det tolkas in som experternas lekstuga och inte det som berör alla. Att diskutera exempelvis dricksvatten kan kanske vara en väg in? Vore det inte lättare att jobba med en sak i taget? Svar: vi jobbar med alla miljöproblemen men inte med alla frågor inom alla. Det finns en prioritering men vi kan inte lägga en fråga helt åt sidan för att jobba med något annat. Skogen har inte tagits upp så mycket i det här dokumentet? Svar: De norra distrikten (Bottenhavet och Bottenviken) har jobbat mer med detta. Många vatten är skogsvatten så det borde kanske prioriteras mer. Mer samvekan med skogsnäringen. En ökad interaktion mellan jord och vatten har ökat intresset för frågan. Det finns grupper inom Sveriges lantbruksuniversitet som jobbar med det. Goda exempel är bra. Alsen och Tisaren exempelvis. Bra att ha några exempel som man följer över tid så att man kan se framstegen och vara som inspiration för andra. Tanken är också att vattenmyndigheterna nu ska jobba mer med information framöver. Bra med möten med alla intressenter för ex övergödning så att de får mötas och se att alla som bidrar till problemet måste göra något. Det är lätt att en viss sektor känner sig utpekad. Finns det något sätt man kan höja statusen för vattenråden, exempelvis ekonomiskt? Svar: Det kan vara bra att hjälpa dem i form av bidrag i början, att komma igång. Men det är inte så bra att staten håller ett förbund under armarna utan det måste driva sig själv på engagemang och vilja, annars

5 kommer det inte att leva i längden. Det är upp till förbundet att veta varför de själva finns. Man kan t.ex. vara med och starta åtgärdsprojekt. Det tar tid att få igång samarbetet. Diskussion kring om man bör gå via samverkan eller tillsynen för att driva åtgärder kring dammar. Länsstyrelsen vill helst undvika en rättsprocess, hellre samverkan, men ibland går ju inte det.

Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars

Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars Tid: 13.30 16.00 Plats: Piperska muren, Stockholm Antal externa deltagare: 58 Deltagare från Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Jenny Caruso, Martin

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄSTERBOTTEN

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄSTERBOTTEN NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄSTERBOTTEN Länsstyrelsen Norrbottens län Samrådssvar dnr 537-9859-2014 Att: Vattenmyndigheten 971 86 LULEÅ Ärende: Yttrande över samrådshandlingar; förslag på Förvaltningsplan,

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt. Västerås 2013-05-24 Vattenmyndigheten Länsstyrelsen i Västmanlands län Västra Ringvägen 1 Västerås e-post: vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Vattenmyndigheten för s. Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet, dnr 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för n. Östersjön, dnr 537-5058-14 Vattenmyndigheten

Läs mer

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 REMISSVAR Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 Diarienummer 537-9859-2014 (Bottenviken) Diarienummer 537-7197-14 (Bottenhavet) Diarienummer 537-5058-14 (Norra Östersjön) Diarienummer

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-34925-2014-3 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015

Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015 Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015 Bottenvikens vattendistrikt Bottenhavets vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt Södra Östersjöns vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt Samrådshandlingar

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp HANDBOK 2007:4 UTGÅVA

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Följ vattnet. Lokala initiativ i den nya vattenorganisationen

Följ vattnet. Lokala initiativ i den nya vattenorganisationen Följ vattnet Lokala initiativ i den nya vattenorganisationen Förord Vattnet är ingen vara som helst, utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Citatet är hämtat från det

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

REFERAT FRÅN MÄLARKONFERENSEN

REFERAT FRÅN MÄLARKONFERENSEN REFERAT FRÅN MÄLARKONFERENSEN INNEHÅLL Introduktion och inledningsanförande: Dagens värd Landshövding Bo Könberg hälsar välkommen. Klimatanpassning i Köpenhamn. Jan Rasmussen. sid 2 Vattnet stiger Risker,

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

YTTRANDE över Vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner

YTTRANDE över Vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner Sidan 1 av 5 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt?

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? RAPPORT Upprättad av Ulf Bjällås och Magnus Fröberg 29 mars 2013

Läs mer

Workshop kring VA-planering och VA-planeringsguiden

Workshop kring VA-planering och VA-planeringsguiden Workshop kring VA-planering och VA-planeringsguiden Tid och plats: Hälsans hus, Stockholm den 14 februari 2012 Medverkande: 16 tjänstemän från 5 olika Bollplankskommuner samt 6 arrangörer Åsa Erlandsson

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer