Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen. Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen. Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet"

Transkript

1 Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet

2 Vattenförvaltningens organisation Samverkan på olika nivåer Åtgärdsprogram mot övergödning

3 Fem vatten - myndigheter i Sverige Bottenviken, Luleå Bottenhavet, Härnösand Västerhavet, Göteborg Norra Östersjön, Västerås Södra Östersjön, Kalmar

4 Organisation av den Svenska vattenförvaltningen Regering (Miljödepartementet) Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) Naturvårdsverket Vattenmyndigheterna Länsstyrelserna Kommuner Vattenråd

5 Västerhavets vattendistrikt 9 län Norge 70 kommuner helt inom 113 kommuner helt eller delvis inom ca 30 vattenvårdsförbund 2,4 milj invånare

6 Aktivt deltagande Samarbete innan samråd Tidigt skede Mindre formellt Process olika lång tid SAMVERKAN Tillgång till information Webb Broschyrer Handböcker Samråd Lagstadgad process Formellt samarbete Kungörelse Minst 6 månader

7 Samverkan VM Internationellt Norge Samverkan - skala och ansvar Samverkan länen Internationellt vissa län, främst Värmland och Västra Götaland: Norge Nationellt Nationell samverkansstrategi SAMVAT (NV, SGU, Miljödep., VVD) SAMHAV (endast marina frågor) Nationellt vattenforum Webb Informationsmaterial Västerhavets distrikt Ref.grupper: MVD, branschorg. Vattenrådens dag Webb Avrinningsområde Främst länens och vattenrådens ansvar, (VM kan delta i länens arbete om så önskas) Nationellt Nationella möten för samsyn kring arbetssätt Västerhavets distrikt Distriktsmöten för samsyn kring arbetssätt. Samverkan inom länets ansvarsområde (vattenråd alt. aktörer) Avrinningsområde/ansvarsområde Länen har information- och dialogmöten med vattenråden alt. aktörer Lokalt/delavrinningsområde Vattenrådens och aktörers ansvar för lokal samverkan med möten, information och vattendragsvandringar mm

8 Så långt har vattenråden kommit! Ingen eller begränsad diskussion Diskussion påbörjad Fortsatt diskussion Färdigt förslag Vattenråd bildat

9 Åtgärdsprogram utvecklas problemområdesvis Försurning Övergödning Främmande arter Förorenande ämnen Prioriterade ämnen Hydromorfologisk påverkan Grundvatten

10 Åtgärdsprogram mot övergödning - ett exempel Nödvändiga utsläppsminskningar (beting)? Kostnadseffektiviteten? Styrmedel och Samverkan Viskans avrinningsområde Areal: ca 2200 km 2

11 Förutsättningar: kartläggningsmaterial (status, påverkan, riskbedömning) lagstiftning: MB, VFF (ex. krav på kostnadseffektivitet och beräkning av kostnadstäckning) ont om tid Beting Hög status God status Dålig status Måttlig status Otillfredställande status

12 Beting Skalan - PLC5 områden istället för vattenförekomster! Från 150 vattenförekomster (119 delavrinningsområden) till 8 PLC5-områden

13 Beting Hur många kg fosfor måste tas bort för att uppnå god status i PLC5-området? En samlad status för PLC5 området bestäms 2. Skillnad mellan halten för God status och den samlade statusen = nödvändig haltreduktionen (µg/l), Hög status God status Måttlig status Otillfredsställande status 3. Ytavrinning * haltreduktion = utsläppsreduktionen av fosfor (kg/år) för God status Dålig status

14 Beting 002: 0 kg/år Beting Beting 003: 0 kg/år Beting 001: kg/år Beting 004: kg/år Beting 005: 0 kg/år Beting 006: 0 kg/år Beting 007: 0 kg/år Beting 008: kg/år Minskad tillförsel till havet: kg/år Hög status God status Måttlig status Otillfredsställande status Dålig status

15 Beting 002: 0 kg/år Beting Beting 003: 0 kg/år Beting 001: kg/år Beting 004: kg/år Beting 005: 0 kg/år Beting 006: 0 kg/år Beting 007: 0 kg/år Beting 008: kg/år Minskad tillförsel till havet: kg/år Beting för 004; 300 kg TotP /år

16 Direktivet ställer krav på kostnadseffektiva åtgärder, d.v.s. normerna skall uppnås till lägsta möjliga kostnad Optimalt; Olika åtgärder doseras till en nivå där marginalkostnaden är lika stor för alla inblandade åtgärder >> Kostnadseffektiv åtgärdskombination I realiteten; Kostnadseffektivitet En ansats där den skattade medelkostnaden för aktuella åtgärder användas, billigast åtgärd först.

17 Rangordna alla möjliga åtgärder efter kostnad och effekt Ta bort genomförda åtgärder från betinget Kostnadseffektivitet Bestäm möjlig dosering för respektive åtgärd Addera effekten från olika åtgärder tills betinget är uppfyllt Beting 004: kg/år

18 Rangordning av möjliga åtgärder efter effekt och kostnad Åtgärd Våtmark Fånggröda/Vårbearbetning Reglerbar dränering Täckdikning Enskilda avlopp Skyddszoner Stallgödselspridning på våren Optimerad foderstat Ökad liggtid för vallodling Energiskog Dagvattenhantering i tätort Kommunala ARV Industrianläggningar Kostnadseffektivitet Effekt fosfor (kg/ha/år, kg/enhet) ,11 0,32 0,11 0,25 0,11 0,5 1,0 0,11-0,32 0,04 0,11 3,3 6,6 0,07 0,18??? Kostnad (kr/kg/år) > (10-50 tkr?) 0????? Data från IVL (Svenska Miljöinstitutet AB)

19 Kostnadseffektivitet Genomförda åtgärder reducerar betinget! Åtgärd Dosering (ha, antal) Effekt fosfor (kg/ha/år) Reduktion (kg/år) Våtmark 0,7 ( > 2% av jbr.mark i området) Fånggröda/Vårbearbetning 8 0,11 0,32 0,9 2,5 Skyddszoner 19 0,11-0,32 2,1 6,1 Σ 10 43,6

20 Kostnadseffektivitet Tidigare genomförda åtgärder reducerar beting för PLC5-område 004; = 290 kg TotP /år

21 Kostnadseffektivitet Möjlig dosering av åtgärder och uppsummering! Åtgärd Effekt fosfor (kg/ha/år, kg/enhet) Möjlig dosering (ha, enheter) Ackumulerad reduktion (kg/år) Kostnad (tkr/år) Våtmark Fånggröda/Vårbearbetning 0,11 0, ,8 5,2 2,9-25 Reglerbar dränering 0,11 0, ,4 11,2 (2,6 6) 7 37,2 Täckdikning 0,11 12 (~ 50 %) 5,7 12,5 (1,3) 6,8 Enskilda avlopp 0,5 1,0 275 anläggningar 142,7 287,5 ( ) Skyddszoner 0,11-0, ,4 292,3 (1,7 4,8) 14,8 126,2 Kostnad: SEK Betinget, 290 kg/år, inom räckhåll!

22 Styrmedel Åtgärd Styrmedel Våtmark Fånggröda/Vårbearbetning Reglerbar dränering Täckdikning Enskilda avlopp Skyddszoner Statliga bidrag / Rådgivning Statliga bidrag / Föreskrift Statliga bidrag / Föreskrift Statliga bidrag / Föreskrift Lagstiftning, skärpt tillsyn / Statliga bidrag Statliga bidrag / Föreskrift

23 Generella åtgärder för att minska fosforutsläpp Minskad fosforgödsling på jordar med hög halt lättlöslig fosfor PAL IV och V (föreskrift) Obligatorisk markkartering (föreskrift) Minskad fosforgödsling på hösten före höstsådd och i växande gröda (föreskrift) Krav på nedbrukning av all stallgödsel som sprids på hösten (föreskrift) Täthetskontroll av flytgödsel- och urinbehållare (föreskrift)

24 Riktade åtgärder för att minska fosforutsläpp Förstärkt tillsyn enligt miljöbalken

25 Riktade åtgärder för att minska fosforutsläpp Förprövning av större jordbruksföretag

26 Riktade åtgärder för att minska fosforutsläpp Dimensionering av diken och kulvertar Uppmätt; 1-5 mg P/l Jmf. Ref värde; μg/l

27 VISS VattenInformationsSystemSverige Databas där information lagras Samlar all information av nationellt slag Underlag för beslut och planering Tillgänglig för alla Vattenkartan Presentationsverktyg Kartgränssnitt Tillgänglig för alla Tack för visat intresse!

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Avrinningsområde nr 111-Strömsån

Avrinningsområde nr 111-Strömsån Avrinningsområde nr 111- Förord Detta dokument för s avrinningsområde är ett av flera underlagsdokument till det åtgärdsprogram som beslutades för Västerhavets vattendistrikt i december 2009 1. I detta

Läs mer

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning Bilaga 1 Verksamhetsredovisning Samtliga la nsstyrelsers anva ndning av 2013 a rs medel fra n anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som tilldelats fo r arbetet enligt fo rordningen (2004:660)

Läs mer

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 1 (35) Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet har uppmanats att senast den 28 februari varje

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6 MISSIV Samrådsredogörelse för Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021 i Södra Östersjöns vattendistrikt Under perioden 1 december 2012

Läs mer

Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16

Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16 Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16 City Konferens, Örebro Minnesanteckningar Deltagare: 16 personer Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Malin Andersson, Sara Frödin Nyman Länsstyrelsen Örebro: Peder Eriksson,

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest REDOVISNING 1 VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@u.lst.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014

Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014 Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014 Utgiven av: Ansvarigt distrikt: Författare: Layout: Foto framsida: Kartbilder: Upplaga: Vattenmyndigheterna i samverkan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag på åtgärdsprogran 2015-2021 för

Läs mer

Finn de områden som göder havet mest. i Södra Östersjöns vattendistrikt

Finn de områden som göder havet mest. i Södra Östersjöns vattendistrikt r e g e r i n g s u p p d r a g: Finn de områden som göder havet mest i Södra Östersjöns vattendistrikt Innehåll Sammanfattning 5 Uppdraget Finn de områden 7 Övergödning i Östersjön 8 Närsaltstillförsel

Läs mer

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17 REDOVISNING Dnr; 23-12685/11 2012-02-28 Växt- och miljöavdelningen Carina Carlsson Ross Tfn: 036-15 60 52 E-post: carina.carlsson-ross@jordbruksverket.se Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

2013:16. Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde. Exemplet Lillån

2013:16. Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde. Exemplet Lillån Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde Exemplet Lillån 2013:16 Titel: Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat

Läs mer

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 REMISSVAR Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 Diarienummer 537-9859-2014 (Bottenviken) Diarienummer 537-7197-14 (Bottenhavet) Diarienummer 537-5058-14 (Norra Östersjön) Diarienummer

Läs mer

Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015

Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015 Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015 Bottenvikens vattendistrikt Bottenhavets vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt Södra Östersjöns vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt Samrådshandlingar

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-34925-2014-3 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer