2008:7 ISSN Fokus Attityd En undersökning av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008:7 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2008. En undersökning av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid."

Transkript

1 2008:7 ISSN Fokus Attityd 2008 En undersökning av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid.

2 Sammanfattning/Executive summary Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Närmare västsvenska företag är medlemmar. På deras uppdrag arbetar vi för affärer och tillväxt i Västsverige. Handelskammaren erbjuder konsulttjänster och nätverk. Vi driver också frågor med stor vikt för det västsvenska näringslivets utveckling. Infrastruktur och samspelet mellan skola och näringsliv är två av våra prioriterade områden. Författare: Kajsa Dahlsten, omvärldsanalytiker, VIHK Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren Citera oss gärna, men ange källa. När Västsvenska Industri- och Handelskammaren för sjunde året i rad har genomfört undersökningen Fokus Attityd, visar resultaten att attityderna bland västsvenska gymnasieungdomar har förändrats i mycket liten utsträckning. Att ha ett bra arbete värderas fortfarande allra högst, men det ska inte alls bli lika roligt att arbeta. Plikt går före lust, vilket också återspeglas i inställningen till skolämnen. Matematik, teknik, naturvetenskap och samhällskunskap upplevs som viktiga, men inte lika roliga ämnen. Resultaten visar också ett relativt svalt intresse för entreprenörskap. Endast en tredjedel av eleverna kan i hög eller mycket hög utsträckning tänka sig att starta eget. Ännu färre, 23 procent, drömmer om att uppfinna något. Detta är bekymmersamt eftersom erfarenhet visar att av dem som kan tänka sig att göra något är det endast ett fåtal som verkligen gör det. Fokus Attityd visar också på ett gap mellan var ungdomarna vill jobba i framtiden och vad bristyrkena finns. Media rankas fortfarande som den hetaste branschen, medan intresset för att i framtiden jobba inom industrin är försvinnande litet. Nu efterfrågar näringslivet en förändring. Om tio år vill vi se en betydande förstärkning av de attityder som visar på lust till både skola och arbete, intresse för entreprenörskap och vilja att jobba inom den för hela Sverige så viktiga industrisektorn. För att detta ska ske, måste våra politiska beslutsfattare agera på basis av resultaten. Vår förhoppning är att Fokus Attityd ska uppmuntra till att åtgärder genomförs, så att entreprenörskap och kunskap om näringslivet genomsyrar hela utbildningsväsendet. Bland lärare och övrig skolpersonal, på landets lärarutbildningar och, i förlängningen, bland de elever som undersökningen handlar om. Västsverige november 2008 Joacim Carlson tf vd, Västsvenska Industri- och Handelskammaren The West Sweden Chamber of Commerce and Industry has, for the seventh year running, completed the study Fokus Attityd. The results show that the attitudes of upper secondary school students have changed very little. Having a good job is still valued most highly, while having fun at work seems more unlikely. Dedication comes before inclination, something that is also reflected in students outlook regarding subject choice. Mathematics, the technical, social & natural sciences are seen as important, yet not fun subjects. The results also show a relatively weak interest in entrepreneurship. Only onethird of students could, likely or very likely, consider starting their own business. Even less, 23 percent, dream of inventing something. These are frightening statistics, given that experience shows of all those dreamers, very few actually follow this dream to fruition. Fokus Attityd also highlights a gap between where students want to work and where the shortages in the job market actually exist. The media remains the hottest branch, whilst interest to work in industry is increasingly low. There is now demand from the business community for action. Within ten years we want to see a change in attitudes regarding willingness to engage positively in both school and work. We want to see the spirit of entrepreneurship reinvigorated and a drive amongst students to want to be involved in industry, something so vital to the entire nation. For this to happen, our political power brokers must act on the results highlighted in this report. Our hope is that Fokus Attityd will act as catalyst to encourage the exchange of information for successful solutions so that entrepreneurship and business knowhow permeates the entire educational system; from teachers and school staff to the country s teacher colleges, but first and foremost to the students who make up the focus of this report.

3 Innehåll Inledning 7 Luther går före lust 8 Hellre Joakim von Anka än Oppfinnar-Jocke 11 Media is hot, industry is not 16 Bilaga 1. Så gjordes undersökningen 24 Bilaga 2. Resultaten i korthet 25 Tio i topp och tio i botten 25 Långsiktig trend 25 Kortsiktig trend 25 Skillnader med avseende på genus 26 Skillnader med avseende på etnicitet 26 Ortsranking 26 Bilaga 3. Tabeller 29 5

4 Inledning För sjunde året i rad har Västsvenska Industri- och Handelskammaren genomfört undersökningen Fokus Attityd, en studie av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid. Undersökningen riktar sig till gymnasieelever som läser andra året på de studieförberedande programmen (naturvetenskapligt, tekniskt och samhällsvetenskapligt program). I 2008 års Fokus Attityd medverkade elever på 41 gymnasieskolor i 17 västsvenska kommuner. Anledningen till att handelskammaren år efter år fäster stor vikt vid vad gymnasieungdomarna tycker och tänker är enkel. Dagens gymnasieungdomar är näringslivets framtida arbetskraft. Och när näringslivet rekryterar är rätt attityd ofta viktigare än formella kunskaper. För en säljare kan rätt inställning i ett säljsamtal vara minst lika viktig som goda kunskaper i grammatik och satslära. För en industriarbetare kan en positiv attityd till problemlösning vara minst lika viktig som kunskaper i algebra och trigonometri. För en hotellreceptionist kan förståelse för den kultur gästen kommer ifrån vara minst lika viktigt som att kunna Hallands åar. Listan med exempel kan göras lång. Det är lika mycket attityden till kunskap som kunskaperna i sig som betyder något. Recruit for attitudes - train for skills blir ett allt vanligare motto när företag söker sin framtida kompetens. Anställ den som har rätt attityd och utbilda sedan henne eller honom i de specialistkunskaper som behövs för att kunna göra ett bra jobb. Vilka attityder har då Västsveriges skolungdomar? Hur ser de på arbete, studier och fritid? Var vill de jobba? Vill de driva eget företag? Axla ett ledaransvar? Förändra sin framtid? Det är bland annat dessa frågor som Fokus Attityd försöker ge svar på. Handelskammarens ambition stannar dock inte vid att besvara frågorna. Vi vill uppmuntra politiska beslutsfattare att agera på basis av resultaten. Att fatta beslut som gör att gapet mellan plikt och lust kan överbryggas i både skola och arbetsliv. Som gör att intresset för entreprenörskap stärks. Som gör att en bättre balans uppstår mellan var ungdomar vill jobba och var bristen på arbetskraft är som störst. I följande stycken beskriver vi varför ovanstående exempel kan bli ett problem. Det handlar om Luther, lust, Joakim von Anka och mycket mer. Avslutningsvis ger vi vår vision av vilka resultat vi vill se om tio år och förmedlar några av de beslut som krävs för att nå dit. 7

5 Luther går före lust Sin kärlek skänker svensken det arbete, åt hvilket han kan stjäla undan några stunder, afsedda egentligen för hvila, det arbete, som icke omedelbart åsyftar ekonomisk vinning, om än fantasien nog kan förespegla äfven en sådan - och då i glänsande mått. Att arbeta för att dag för dag inhösta sitt lifsuppehälle, detta kan nog svensken göra, men det skänker honom icke någon tillfredsställelse. För att han skall ha glädje af sitt arbete, skall det åtminstone inbringa honom rikligen - såsom stundom i Amerika - eller ock vara ett arbete för en idé. Så beskrevs svenskens inställning till arbete år 1911 av Axel Gustav Sundbärg, dåtidens främste svenske statistiker. I sin bok Det svenska folklynnet tecknar han bilden av svensken som ihärdigt arbetande med en stark pliktkänsla, driven av antingen belöning eller en tro på en idé. Idag skriver vi Att ha Luther på axeln, vara plikttrogen och göra rätt för sig är egenskaper som kanske förknippas med den äldre generationen snarare än den yngre. En djupare analys av resultaten i Fokus Attityd visar dock att vårt lutherska arv fortfarande präglar våra ungdomar. Att ha ett jobb är viktigt, men det ska inte alls bli roligt att jobba. Skolämnen som matematik och naturvetenskap är viktiga, men långt ifrån lika roliga. Det finns ett gap mellan viktigt och roligt eller mellan Luther och lust. Detta gap är dessutom mycket stabilt över tiden. Figur 1 på motstående sida visar hur lite attityderna till ett antal påståenden som rör arbete och ambition har förändrats sedan undersökningen först genomfördes. Det är viktigt att ha ett bra arbete är det enskilda påstående som rankas allra högst av samtliga 54 ingående påståenden. Medelvärdet för instämmandegraden till detta påstående ligger stabilt kring 4,5 på en skala från 1 till 5 år efter år. Även att göra rätt för sig, att lära sig nya saker och att arbeta hårt hamnar bland de tolv högst rankade påståendena, med medelvärden över 4,0. Därefter finns ett tydligt gap ned till påståendet att arbeta är roligt, som med ett medelvärde på 3,39 hamnar först på rankinglistans 28: e plats. Motsvarande gap finns också om man studerar inställningen till de skolämnen som finns med i Fokus Attityd, vilket illustreras i tabell 2 på motstående sida. Samtliga ämnen upplevs som viktiga snarare än roliga. Störst är gapet när det gäller matematik, där det skiljer mer än ett Roligaste matematiken. Det är bland naturvetarna i Ulricehamn som vi hittar Västsveriges mest positiva inställning till matematik. Ulrika Hilldén är huvudlärare i matematik på Tingsholmsgymnasiet och en av dem som skapar en positiv mattemiljö. Receptet är att sätta en hög ambitionsnivå och att vara tydlig vad gäller de krav som läraren ställer på eleven. Fotograf: Mikael Andersson, medieprogrammet, Tingsholmgsymnasiet. Medelvärde Attityder till arbete 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Det är viktigt att ha ett bra arbete - Viktigt i livet Man skall göra rätt för sig - Ambition Det är kul att lära sig nya saker - Ambition Jag kommer att arbeta hårt - Ambition Att arbeta är roligt - Ambition Figur 1: Gapet mellan Luther och lust när det gäller attityder till arbete. Attityder till skolämnen Ämne Viktigt Roligt Skillnad Matematik 3,75 2,69 1,06 Samhällskunskap 3,67 3,03 0,64 Naturvetenskapliga ämnen 3,28 2,66 0,62 Tekniska ämnen 3,21 2,69 0,52 Tabell 2: Gapet mellan Luther och lust när det gäller attityder till skolämnen (medelvärden). De mest omnämnda egenskaperna Aktiv Ambitiös Ansvarstagande Arbetsam Effektiv Engagerad Flexibel Flitig Framåt Glad Intelligent Intresserad Jobba hårt Kompetent Kreativ Kunnig Lojal Mig själv Målmedveten Noggrann Ordentlig Positiv Punktlig Pålitlig Samarbetsvillig Självständig Smart Snäll Social Trevlig Utåtriktad Ödmjuk Tabell 3: Så här vill min framtida arbetsgivare att jag ska vara helt skalsteg mellan påståendet matematik är ett viktigt ämne och matematik är ett roligt ämne. Varför är det då ett problem att ungdomarna upplever både skola och arbete som viktigt snarare än roligt? Måste allt verkligen vara roligt? Är det inte tvärtom ganska naturligt att en åring, med begränsad erfarenhet av yrkeslivet, inte tycker att det verkar vara så roligt att jobba? Det enda arbete som de flesta gymnasieungdomar har provat på är sommarjobb, som tenderar att vara av det mer okvalificerade slaget. Lägg därtill de signaler om hur det går till i arbetslivet som ungdomarna får av sina föräldrar och andra närstående vuxna. Det är inte givet att dessa är enbart positiva, särskilt inte i en begynnande lågkonjunktur, då varslen kommer slag i slag och tidningarna fylls av krisrubriker. Handelskammaren hävdar att gapet mellan Luther och lust är problematiskt. Vi är övertygade om att inställningen till både skola och arbete har stor betydelse för resultaten. En elev som tycker att matematik är ett spännande och intressant ämne har betydligt bättre förutsättningar att göra ett bra resultat på matteprovet. En medarbetare som brinner för sitt jobb har avsevärt större chanser att lyckas med sina arbetsuppgifter och därigenom att fortsätta utvecklas på jobbet. Den bristande entusiasmen inför ett framtida arbete är därför bekymmersam. Samtidigt är det glädjande att de västsvenska gymnasieungdomarna är ambitiösa. Samtliga påståenden som vi har valt att kategorisera inom området ambition placerar sig högt upp på rankinglistan, år efter år. Och att ambitionsnivån är viktig för ett framtida arbete är något som ungdomarna är väl medvetna om. I årets Fokus Attityd ställde vi för första gången frågan hur tror du att din framtida arbetsgivare vill att du ska vara?. Ambitiös är ett av de mest förekommande svaren på frågan, vilket framgår av tabell 3 till vänster. Summerar vi den bild som ungdomarna själva ger av idealkandidaten för ett framtida jobb, kan vi konstatera att den är mycket ambitiöst tecknad. Vi kan också konstatera att ungdomarna vet vad som förväntas av dem, men att de har en ganska ljummen inställning till att jobba. Pliktkänsla går före glädje. Luther går före lust. 8 9

6 Tre röster om attityd, motivation och innovationskraft Eva Moen Adolfsson, vd, Resia AB Vilka attityder skall man ha för att bli en framgångsrik medarbetare hos er på Resia? För det första måste man vara glad. Man måste också välja att vilja. Vi tror att man har ett aktivt val. Man ska välja att vilja, man ska vilja välja energi och glädje. Att alltid, i alla lägen, stå på tå för kunden är också en självklar attityd. Är det extra viktigt med glädje inom resebranschen? Ja, det tror jag. Men jag tror inte att något företag överlever idag utan det. Det är extremt viktigt för alla företag. Och vi tror ju på utveckling i förhållande till avveckling. Vi vill hela tiden utvecklas och det tror jag också att kunden känner. Kan du peka på någon speciell attityd som har gjort dig framgångsrik i din karriär? Det är nog att jag tycker att det finns så mycket energi i utveckling. Det är kul med utveckling, kul med förändringar. Lena Treschow Torell, tillträdande styrelseordförande, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin Hur ser du på intresset bland unga för att forska i teknik? Det är lite bekymmersamt. Intresset idag är inte lika stort som det har varit. Samtidigt börjar vi just i år se en liten vändning i det här negativa att man inte vill studera naturvetenskap och teknik. Nu ökar intresset, men vi skulle vilja nå ut mer och berätta om vilka möjligheter man har, vilka intressanta jobb man kan få. Där har ju vi som har jobbat jag inom akademin och högskolevärlden, och andra inom näringslivet ett ansvar att visa vilka roliga jobb det finns om man väljer den här vägen. Där har vi inte varit tydliga nog. Hur ska man göra för att stimulera innovationskraften hos den yngre generationen? Jag tror att innovationskraften finns där. Jag hör idag ett annat språk bland ungdomar idag som gärna startar bolag och hittar på egna hyss. Det är väl mer hur ska man se till att de växer, att de får möjligheter så att det inte blir locket på och konkurs. Hur riggar vi riskkapital och stödfunktioner omkring de små bolagen, så att de får lättnader genom skatter och olika typer av incitament? Leif Johansson, koncernchef, AB Volvo Vad motiverar dig? Jag vill kunna känna att det jag bidrar med och de produkter vi gör är meningsfulla, och det tycker jag verkligen om Volvo. Och sedan är jag väldigt motiverad av, och tycker det är roligt, att träffa människor och ingå i olika sammanhang. Att bygga någonting som tidigare inte fanns. Det är också viktigt för mig att kunna titta nästa generation, mina barn, i ögonen och säga att jag sysslar med något som jag tycker är vettigt och riktigt. Och i slutändan handlar det om etik och moral och hur man förhåller sig till sina medarbetare. Det gäller att försöka vara en bra ledare och göra något klokt. Hur motiverar du de ungdomar som planerar att jobba inom fordonsindustrin när de ser varsel och människor som blir uppsagda? Det är inte branschen som sådan, det är en konjunktursvängning som kommer nu och det får man leva med oavsett vilket företag man jobbar inom. Då tror jag att det kan vara bra att jobba inom ett företag som är så globalt spritt som möjligt, till exempel Volvo eller för den delen det svenska näringslivet som helhet. Sedan tror jag att man ska välja yrkeskategorier som har lite bredare ansats. Om vi tar teknikyrken som exempel, är dessa i sann mening internationella. Man kan få jobb som ingenjör eller tekniker i de allra flesta länder. Naturlagarna är desamma över hela jordklotet. Det gör att jag tror att möjligheterna är mycket, mycket högre än vad det ibland står i medierna när konjunkturnedgången kommer. Dan Sundvall och Sara Andersson jobbar på IKEA i Kållered. IKEA ligger i topp när ungdomar får ranka vilka arbetsplatser de helst vill jobba på. I 2008 års karriärbarometer från undersökningsföretaget Universum står IKEA återigen som den sammantaget starkaste arbetsgivaren bland unga yrkesverksamma akademiker. Fotograf: Pia Kennborn, Västsvenska Industri- och Handelskammaren Hellre Joakim von Anka än Oppfinnar-Jocke En personlig förebild är nog de flesta entreprenörer, som gör allt i sin makt för att driva sin verksamhet och lägger hela sin själ i samma syfte. Ambitiösa egenföretagare som lyckas bygga upp en stark ekonomisk grund för både familjen och företagets framtid. Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffet, typ många entreprenörer som t ex Kamprad och även inom it som Zennström m.m. Alexander Graham Bell för att han var en sådan fantastisk uppfinnare. Ovanstående citat är saxade från årets Fokus Attityd, som för första gången innehöll frågan vilka förebilder har du?. Bland de namngivna förebilderna finns både uppfinnare, entreprenörer och affärsmän. Microsofts 52-årige grundare Bill Gates rankades länge som den rikaste personen i världen av tidningen Forbes, vars the World s Billionaires är den kanske mest välkända förmögenhetsrankingen. På 2008 års rankinglista fick Gates se sig omsprungen av sin gode vän, investeraren och affärsmannen Warren Buffet. Genom långsiktiga investeringar har han byggt upp en förmögenhet på över 62 miljarder dollar. Hälften så stor förmögenhet som Buffet har Ingvar Kamprad, vars 31 miljarder dollar ger honom en sjundeplats på 2008 års rankinglista. Kamprad är därmed den högst placerade svensken på listan. Vad som förenar dessa två senare personer är ett mycket tidigt intresse för att göra affärer. Ingvar Kamprad började sälja tändstickor redan i 5-6-årsåldern, och som tioåring cyklade han runt i bygden kring Elmtaryd och sålde julglitter, fisk och mycket annat. Warren Buffet lämnade in sin första inkomstdeklaration vid 13 års ålder, där han yrkade skatteavdrag på 35 dollar för en cykel. Bill Gates å andra sidan, visade tidigt ett intresse för programmering. I åttonde klass skrev han sitt första program i BASIC: ett luffarschack för datorn. Där Gates har varit mer av en innovatör, driven av att uppfinna och skapa nytt, är Kamprad den borne entreprenören, medan Buffet kan karaktäriseras som affärsman. Kedjan innovatörskapentreprenörskap-affärsmannaskap finns också representerad i Fokus Attityd, med 10 11

7 de tre påståendena jag drömmer om att uppfinna något, jag skulle gärna vilja starta ett eget företag och business (affärsverksamhet) är kul. Dessvärre visar resultaten av Fokus Attityd att instämmandegraden i dessa tre påståenden är relativt svag (figur 4. Inställningen till innovatörskap-entreprenörskap-affärsmannaskap). Viljan att starta eget företag hamnar på rankinglistans 36:e plats, med ett medelvärde på strax över 3. Inställningen att business är roligt kommer precis därefter, på rank 37, med ett medelvärde på 2,97. Ännu svagare är drömmen om att uppfinna något, som med ett medelvärde på 2,38 hamnar på rankinglistans 47:e plats och därmed bland de åtta lägst rankade påståendena. Detta är också ett av de påståenden vars instämmandegrad har minskat sedan undersökningen först genomfördes 2002 (-0,09 skalsteg). Den elev som i inledningen till detta kapitel satte uppfinnaren Alexander Graham Bell som sin förebild tycks vara ett undantagsfall. Handelskammaren anser att det är problematiskt att intresset för att uppfinna något är så svagt bland Västsveriges gymnasieungdomar. Vi västsvenskar fortsätter visserligen att skapa ny teknik, men antalet sökta patent minskar, vilket framgår av figur 5 på motstående sida. I en jämförelse med de andra storstadslänen Stockholm och Skåne ligger Västra Götaland numera sämst. När det gäller antalet nya företag har utvecklingen de senaste åren varit relativt konstant. Även här ligger Västsverige sämre till än de båda andra storstadsregionerna, vilket framgår av diagram 6 på motstående sida. Västsverige behöver således fler innovatörer, entreprenörer och affärsmän för att kunna lägga grunden för framtidens SKF och Volvo. Fokus Attityd kan ge vissa ledtrådar om vad som utmärker dessa framtidens innovatörer, entreprenörer och affärsmän. I tabell 7-9 på sid 14 och 15 sätter vi fokus på de som i hög eller mycket hög utsträckning drömmer om att uppfinna något, vill starta eget respektive tycker att business är kul. Vad utmärker dessa elever i förhållande till genomsnittseleven? De som drömmer om att uppfinna något har vi störst sannolikhet att hitta inom FoU, på ett eget företag, inom itbranschen eller industrin (se tabell 17). Samtliga dessa påståenden har en betydligt högre grad av instämmande i denna grupp i jämförelse med genomsnittseleven. Föga förvånande värderar också denna grupp teknik och naturvetenskap högre än genomsnittseleven. Det är dock inte bara inom industrin, it-branschen och FoU som det behövs drivna innovatörer. Också inom tjänstesektorn finns ett stort behov av innovationskraft. Tjänstesektorn kännetecknas av en hög förändringstakt. Det är också lättare att kopiera en tjänst än att kopiera en vara. Att snabbt finna nya, innovativa sätt att leverera en tjänst är minst lika viktigt som att göra nya produktinnovationer. Mot bakgrund av detta är det bekymmersamt att de potentiella innovatörerna inte är mer benägna att söka sig till service/handel. Instämmandegraden till detta påstående är till och med något lägre bland dem som i hög eller mycket hög utsträckning drömmer om att uppfinna något än vad den är hos genomsnittseleven. Om Ingvar Kamprad hade haft samma inställning, hade vi knappast haft vare sig tyskar, amerikaner eller kineser som skruvar ihop sina egna Billy-bokhyllor där hemma i Berlin, Brooklyn eller Beijing. En innovation behöver inte nödvändigtvis Innovatörskap-Entreprenörskap-Affärsmannaskap Medelvärde 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag Business (Affärsverksamhet) är roligt Jag drömmer om att uppfinna något Figur 4: Inställningen till innovatörskap-entreprenörskap-affärsmannaskap Patent per tusen invånare 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, V. Götaland län Stockholms län Skåne län Figur 5: Antal sökta patent per 1000 invånare Källa: PRV. Nystartade företag per tusen invånare Stockholms län Skåne län V. Götaland län Figur 6: Antal nystartade företag per 1000 invånare Källa: ITPS vara en fysisk produkt. I fallet IKEA ligger innovationen i tillverkning, distribution och försäljning från dyra möbler på fina gatan till billiga, platta paket som man själv monterar ihop. Det finns en tydlig koppling mellan att vilja starta eget och att uppfinna något, också när man studerar vad som utmärker de elever som i hög eller mycket hög utsträckning vill starta eget, vilket framgår av tabell 8 på sida 14. De som vill starta eget tycker i högre grad än genomsnittseleven att business är kul, de är mer villiga att sälja och axla ett ledaransvar, och kan i högre grad tänka sig att starta eget inom ett flertal branscher. Sjukvård ratar de dock. Att i framtiden vilja jobba inom sjukvård får ett medelvärde på endast 1,86, vilket är något lägre än vad genomsnittsleven svarar. Det svaga intresset för sjukvård har de som gärna startar eget gemensamt med de elever som i hög eller mycket hög utsträckning tycker att business är kul, vilket framgår av tabell 9 på sid 15. Bank och finans, försäljning eller service och handel är framtidsbranscher som lockar denna grupp, men däremot inte sjukvård. Med en skillnad på 0,21 skalenheter är påståendet jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård det enskilda påstående som avviker mest i negativ riktning om man jämför de tre olika grupperna innovatörer-entreprenörer-affärsmän med genomsnittseleven. Värt att poängtera i sammanhanget är att det är förhållandevis få elever som i hög eller mycket hög utsträckning instämmer med de tre påståendena om innovatörskap-entreprenörskap-affärsmannaskap. En dryg tredjedel av de nära elever som besvarat enkäten, 37 procent, vill i hög eller mycket hög utsträckning starta eget. Något färre, 32 procent, tycker i hög eller mycket hög 12 13

8 De som drömmer om att uppfinna något*, tycker också att: De som tycker att business är roligt*, tycker också att: Jag skulle i framtiden vilja jobba inom forskning och utveckling Framtidsbranscher 3,29 2,4 0,89 Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag Entreprenörskap 3,73 3,01 0,72 Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 3,23 2,69 0,54 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom data Framtidsbranscher 2,71 2,21 0,5 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom industri Framtidsbranscher 2,07 1,64 0,43 Naturvetenskapliga ämnen är roliga Roligt i skolan 3,08 2,66 0,42 Tekniska ämnen är viktiga Viktigt i skolan 3,61 3,21 0,4 Jag vill förändra min omvärld Förändringsbenägenhet 3,72 3,35 0,37 Matematik är ett roligt ämne Roligt i skolan 3,01 2,69 0,32 Naturvetenskapliga ämnen är viktiga Viktigt i skolan 3,6 3,28 0,32 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom bank/finans Framtidsbranscher 3,11 2,25 0,86 Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag Entreprenörskap 3,83 3,01 0,82 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom försäljning Framtidsbranscher 3,28 2,5 0,78 Jag skulle vilja vara ledare på jobbet Ledarskap 4,2 3,55 0,65 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom service/handel Framtidsbranscher 3 2,42 0,58 Jag drömmer om att ha inflytande på jobbet Ledarskap 4,34 3,92 0,42 Samhällskunskap är roligt Roligt i skolan 3,41 3,03 0,38 Att tjäna mycket pengar är viktigt Viktigt i livet 4,09 3,73 0,36 Jag kan tänka mig att resa mycket i mitt arbete Rörlighet 3,8 3,47 0,33 men tycker inte i lika hög utsträckning att: Jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård Framtidsbranscher 1,73 1,94-0,21 Kategori Drömmer att uppfinna Genomsnittseleven Skillnad *Omfattar de som i hög eller mycket hög usträckning instämmer i påståendet Jag drömmer om att uppfinna något Kategori Business är kul Genomsnittseleven Skillnad *Omfattar de som i hög eller mycket hög usträckning instämmer i påståendet Business (affärsverksamhet) är roligt Tabell 7: Utmärkande för de som i hög eller mycket hög utsträckning drömmer om att uppfinna något. Tabell 9: Utmärkande för de som i hög eller mycket hög utsträckning tycker att business är kul. De som gärna vill starta eget företag*, tycker också Business (Affärsverksamhet) är roligt Entreprenörskap 3,59 2,97 0,62 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom försäljning Framtidsbranscher 3,09 2,5 0,59 Jag drömmer om att uppfinna något Entreprenörskap 2,96 2,38 0,58 Jag skulle vilja vara ledare på jobbet Ledarskap 4,12 3,55 0,57 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom bank/finans Framtidsbranscher 2,8 2,25 0,55 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom service/handel Framtidsbranscher 2,82 2,42 0,4 Jag drömmer om att ha inflytande på jobbet Ledarskap 4,3 3,92 0,38 Det är ok att låna pengar till att starta eget företag Ekonomi/Lån 4,1 3,72 0,38 Att tjäna mycket pengar är viktigt Viktigt i livet 4,05 3,73 0,32 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom media Framtidsbranscher 2,9 2,58 0,32 Jag vill gärna åka utomlands för att arbeta Rörlighet 3,88 3,57 0,31 Kategori Vill starta eget Genomsnittseleven Skillnad *Omfattar de som i hög eller mycket hög usträckning instämmer i påståendet Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag Tabell 8: Utmärkande för de som i hög eller mycket hög utsträckning vill starta eget. utsträckning att business är kul. Och bara blygsamma 23 procent drömmer i hög eller mycket hög grad om att uppfinna något. Det kan ställas mot de 61 procent som i hög eller mycket hög utsträckning tycker att det är viktigt att tjäna mycket pengar. Hellre Joakim von Anka än Oppfinnar-Jocke, för att parafrasera rubriken till detta stycke. Joakim von Anka dyker även upp som svar på frågan vilka förebilder har du i företagsvärlden, som också ställdes för första gången i 2008 års Fokus Attityd (se tabell 10 till höger). Det gör däremot inte Oppfinnar-Jocke Även här återkommer de redan omskrivna Ingvar Kamprad och Bill Gates. De mest omnämnda förebilderna både i allmänhet och i näringslivet är dock långt ifrån dollarmiljardärerna på Forbes lista. Det är istället mamma eller pappa, syster, bror, Förebilder i näringslivet Bert Karlsson Bill Gates Carl-Henric Svanberg Donald Trump Ingvar Kamprad Joakim von Anka Leif Johansson Steve Jobs Tabell 10: Förebilder i näringslivet. kusin eller farfar som drev eget företag eller kämpade för att familjen skulle få det bra. Familjen är alltså den i särklass viktigaste förebilden och inspirationskällan för våra ungdomar. I en jämförelse står sig även Joakim von Anka och Oppfinnar-Jocke sig slätt

9 Framtidsbranscher 3,5 3,0 2,5 Medelvärde 2,0 1,5 1,0 0,5 Media is hot, industry is not Vi lever i ytans tid, i listornas tid, i en farlig tid där ambition och allvar har blivit skällsord. En tid där barn på frågan om vad dom vill bli svarar: kändis Bara skräckexempel, alltså mina föräldrar. Jag skulle ALDRIG ALDRIG vilja sätta min fot på en industri jag är bättre än så. Det första citatet kommer från skådespelaren Mikael Persbrandt, som i allra högsta grad lever upp till epitetet kändis. Det andra citatet kommer från årets Fokus Attityd, som svar på frågan vilka förebilder har du från företagsvärlden. De båda citaten skildrar det gap som också uttrycks i rubriken. Att bli känd och synas i media är hett eftertraktat. Att jobba inom industrin är inte ett alternativ överhuvudtaget. Detta gap återspeglas också i resultaten av Fokus Attityd. Bland de nio branscher som inkluderas i undersökningen, är media den bransch som rankas högst, vilket framgår av figur 11 till höger. Samtidigt är ett framtida jobb inom industrin ett av de påståenden som rankas allra lägst av samtliga 54 ingående påståenden, år efter år. I 2008 års undersökning skiljer det tio placeringar på rankinglistan mellan media och industri. Ett framtida jobb inom media hamnar på rank 43, med ett medelvärde på 2,58. Ett framtida jobb inom industri hamnar på rank 53, alltså näst sist av samtliga påståenden, med ett medelvärde på blygsamma 1,64. Endast 293 elever, 11 procent, kan i hög eller mycket hög utsträckning tänka sig ett framtida industrijobb. Utmärkande för denna grupp är att de också värderar tekniska ämnen, naturvetenskap och matematik högre än genomsnittseleven, vilket kan utläsas i tabell 12 till höger. De ger också en högre bedömning till samtliga tre påståenden som vi har valt att kategorisera inom entreprenörskap. Det låga intresset för att jobba inom industri är relativt oförändrat över tid, medan viljan för att jobba inom media varaktigt har minskat under de år som Fokus Attityd har genomförts. Instämmandegraden till detta påstående har minskat med 0,38 skalenheter sedan 2002, vilket gör det till det påstående som har försvagats näst mest över tid. Allra mest har viljan att i framtiden jobba inom data försvagats. Där är skillnaden 0,48 skalenheter sedan I september 2008 bjöd Västsvenska Industri- och Handelskammaren in gymnasieelever till en inspirationsdag om näringslivet på Scandinavium i Göteborg. I pausen fick eleverna chansen att prata med västsvenska företag om vad en framtida yrkeskarriär på dessa företag kan innebära. Fotograf: Tommy Holl 0, Jag skulle i framtiden vilja jobba inom media - Framtidsbranscher Jag skulle i framtiden vilja jobba inom försäljning - Framtidsbranscher Jag skulle i framtiden vilja jobba inom service/handel - Framtidsbranscher Jag skulle i framtiden vilja jobba inom forskning och utveckling - Framtidsbranscher Jag skulle i framtiden vilja jobba inom bank/finans - Framtidsbranscher Jag skulle i framtiden vilja jobba inom data - Framtidsbranscher Jag skulle i framtiden vilja jobba inom utbildning - Framtidsbranscher Jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård - Framtidsbranscher Jag skulle i framtiden vilja jobba inom industri - Framtidsbranscher Figur 11: Intresset att jobba i de nio branscher som ingår i Fokus Attityd. De som vill jobba inom industri*, tycker också att: Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 3,55 2,69 0,86 Jag drömmer om att uppfinna något Entreprenörskap 3,06 2,38 0,68 Business (Affärsverksamhet) är roligt Entreprenörskap 3,5 2,97 0,53 Tekniska ämnen är viktiga Viktigt i skolan 3,74 3,21 0,53 Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag Entreprenörskap 3,53 3,01 0,52 Naturvetenskapliga ämnen är roliga Roligt i skolan 3,09 2,66 0,43 Matematik är ett roligt ämne Roligt i skolan 3,09 2,69 0,4 Kategori Vill jobba inom industri Genomsnitt Skillnad *Omfattar de som i hög eller mycket hög usträckning instämmer i påståendet Jag skulle i framtiden vilja jobba inom industri Tabell 12: Utmärkande för de som i hög eller mycket hög utsträckning skulle vilja jobba inom industri

10 Att i framtiden vilja jobba inom sjukvård är å andra sidan det påstående som ökat mest över tid av samtliga 54 påståenden, en ökning på 0,29 skalenheter. Trots denna markanta ökning, ligger alltså sjukvård tillsammans med industri sist av de nio branscher som ingår i undersökningen. Endast 18 procent av eleverna skulle i hög eller mycket hög utsträckning vilja jobba inom sjukvård. Det svaga intresset för både industrijobb och jobb inom sjukvården är allvarligt sett i skenet av var de verkliga bristerna på arbetskraft finns. I Arbetsmarknadsstyrelsens rapport Var finns jobben 2008 pekas flera yrkeskategorier inom just industri och sjukvård ut som yrken som förutspås en god arbetsmarknad, se tabell 13 till höger. Det finns således ett gap mellan var ungdomarna vill arbeta och var jobben faktiskt finns. Handelskammaren ser med oro på det bristande intresse som våra ungdomar visar för att jobba inom industrin. Västsverige är och kommer även i framtiden att vara en viktig industriregion. Närmare en femtedel av dem som förvärvsarbetar i Västra Götalands län, 19,5 procent, arbetar inom tillverkningsindustrin. Denna bransch är därmed den enskilt största i länet om man ser till andelen av de förvärvsarbetande, vilket framgår av tabell 14 här intill. I Skånes län är motsvarande andel 16 procent, vilket ger branschen en tredjeplats på listan över länets största branscher. I Stockholms län, däremot, är tillverkningsindustrin inte alls lika viktig. Branschen kommer inte ens med bland de fem största i länet om man ser till andelen av dem som förvärvsarbetar. Denna andel är endast 9 procent i Stockholms län. Västsveriges tillverkningsindustri är i allra högsta grad exportinriktad. Den västsvenska varuexportens andel av bruttoregionalprodukten uppgår till 56,7 procent, medan motsvarande siffror för Stockholms län och Skåne län uppgår till 23,3 procent respektive 28,3 procent. För riket som helhet ligger varuexportens andel av BNP på 37,6 procent. Västsvensk industri står alltså för en betydande del av hela landets varuexport. Var finns jobben 2008 Yrken som förutspås en god arbetsmarknad Civilingenjörer/Högskoleingenjörer Specialistsjuksköterskor Tandläkare Undersköterskor Anläggningsmaskinförare/Anläggningsarbetare Datatekniker (Nätverkstekniker) Förskollärare Gymnasielärare i yrkesämnen Industriarbetare (kvalificerade) IT-specialister Läkare VVS-montörer (och andra bygghantverkare) Yrken som bedöms ha en mindre god arbetsmarknad Bibliotekarier Biologer Fastighetsskötare Fotograf Kassörer Kontorister Köks- och restaurangbiträden Maskinoperatörer Montörer Telefonister/Receptionister Trädgårdsarbetare/Parkarbetare Vaktmästare Tabell 13: Var finns jobben Källa: AMS, Ura 2008:2 Var finns jobben 2008? De tre största branscherna i storstadslänen Bransch Västra Götaland Tillverkningsindustri ,52% 20,01% Handel, transport och kommunikationn ,36% 17,89% Sjukvård och omsorg ,17% 16,90% Skåne Handel, transport och kommunikation ,03% 13,36% Sjukvård och omsorg ,65% 12,55% Tillverkningsindustri ,77% 11,66% Stockholm Företagsnära tjänster ,88% 35,76% Handel, transport och kommunikation ,61% 24,51% Sjukvård och omsorg ,04% 17,53% Antal anställda Andel av de förvärvsarbetande i länet Andel av rikets anställda i branschen Tabell 14: De tre största branscherna i storstadslänen sett till andel av de som förvärvsarbetar i länet. Källa: SCB RAMS Sverige är ur ett globalt perspektiv ett litet, exportberoende land. Västsveriges industriella utveckling är således en angelägenhet för hela Sverige. Om västsvensk industri inte har förmåga att långsiktigt attrahera kompetent arbetskraft i framtiden är det allvarligt. När detta skrivs senhösten 2008 är den omedelbara situationen den motsatta. Västsvensk fordonsindustri brottas med enorma problem och tusentals västsvenskar riskerar att förlora sina jobb. Media fylls med krisrubriker och röster höjs för att politiken ska träda in och rädda industrin. Läget är oerhört allvarligt ur flera perspektiv. Främst för alla dem som direkt drabbas av de varsel som lagts. På sikt påverkar det också ungdomarnas bild av hur det är att jobba inom industrin en bild som redan idag är både negativ och delvis felaktig. I våra samtal med gymnasieungdomar framträder bilden av industrin som smutsig, bullrig, monoton och tung. Ord som rykande skorstenar, grå betong och löpande bandet förekommer ofta. Man skulle kunna hävda att det låga intresset för ett framtida industrijobb är naturligt, eftersom vi i Fokus Attityd har frågat ungdomar på de studieförberedande programmen. Men behovet av högutbildad arbetskraft finns även inom industrin. Näringslivet har ett stort ansvar att föra ut en mer rättvisande och attraktiv bild av hur ett modernt industrijobb ser ut. Att arbeta inom industrin idag kan innebära så mycket mer än monotona, okvalificerade arbetsuppgifter. Det kan innebära att få jobba med avancerad problemlösning i team med andra drivna medarbetare, att få göra en internationell karriär, eller kanske till och med att få möjligheten att rädda liv, vilket några unga medarbetare på västsvenska företag berättar om på nästa uppslag

11 Så här är det att jobba hos oss Ljuset kommer från Varberg Sverige skulle inte klara sig många dagar utan Ringhals. är norra Europas största kraftverk, och man anställer en ny medarbetare var fjärde dag. En av dem är Christoffer Boholm, som är brandingenjör på kraftverket. Han gick Räddningsverkets utbildning smo (Skydd mot olyckor) efter att ha läst hotell- och restaurangprogrammet på gymnasiet. Jag har ett viktigt jobb, som också är väldigt spännande. Efter gymnasiet arbetade jag på restaurang ett tag, men trivdes inte med de sena kvällarna. Jag hann också pröva på att vara lärare innan jag fick upp ögonen för brandmannayrket. Det har jag aldrig behövt ångra, sammanfattar Christoffer. Det Arbetsdagar med variation På Ringhals arbetar personer, med en lång rad olika uppgifter. Även inom Chrisoffers eget yrke är uppgifterna varierande: Mitt arbete som brandingenjör går i första hand ut på att olyckor inte ska hända. Jag är med och förebygger dem. Dessutom ingår det planering av brandmännens arbeten. Och så sköter jag alla inköp, för att nämna de vanligaste inslagen i min arbetsvardag, fortsätter Christoffer. De flesta stannar kvar på Ringhals Ringhals investerar närmare fem miljoner kronor per dag för att kunna producera mer el. Allt görs med högsta tänkbara krav på säkerhet och miljö. Det är faktiskt svårt att säga vad som är det bästa med att jobba på Ringhals, säger Christoffer. Det är så mycket som är bra. Det mest spännande med att arbeta här är att vi har mycket teknik, resurser och spännande arbetsområden. Sedan finns det stora möjligheter till vidareutbildning. Faktum är dock att de flesta väljer att stanna kvar på Ringhals. Christoffer har en idé om varför det är så: Det är en bra och trygg arbetsplats för alla anställda. De flesta som jobbar på Ringhals har jobbat här väldigt länge. Fler arbetskamrater för Christoffer Men företaget växer. För att klara av att växa kommer Ringhals att rekrytera omkring 700 nya medarbetare under den kommande 10-årsperioden. Sjuhundra. Det kan vara värt att fundera på. Christoffer Boholm Brandingenjör, Ringhals Världsförbättrarna i Vårgårda Vårgårda ligger en dryg halvtimme från Göteborg. Här finns Autoliv, ett företag som dagligen räddar livet på mellan femtio och sextio människor över hela världen. Mest känt är företaget för sina airbags. Hur är det att arbeta på Autoliv? Det bästa är att det händer saker hela tiden, säger Elin Ekström, som är gruppchef med ansvar för sjutton personer. Hon gick samhällsvetenskapligt program. Sedan kompletterade hon med tekniskt basår och läste till maskiningenjör. En vanlig förmiddag på jobbet kan jag ha kontakt med kollegor och kunder i Kina, Brasilien och USA, så det blir aldrig tråkigt. Sedan känns det självklart motiverande att jobba med livsviktiga produkter. Elin får medhåll av Erik Sjöberg, som är projektledare: Det vi gör är väldigt tekniskt. Samtidigt är det oerhört inspirerande. I slutändan leder det fram till något humant och mjukt som förebygger skador. Vårt arbete räddar ett stort antal människoliv varje dag, säger Erik. Han lyfter också gärna fram företagets internationella prägel. Eftersom Autoliv finns över hela världen, så har jag goda möjligheter att flytta utomlands utan att jag ens behöver byta jobb! Anna Pettersson Processingenjör, Perstorp Elin Ekström, gruppschef & Erik Sjöberg, projektledare, Autoliv De bästa problemen är de vi löser tillsammans Perstorp är ett globalt kemiföretag. Molekyler från Perstorp finns i många vardagsprodukter. Mobiltelefoner, till exempel. En produkt från Perstorp hindrar displayen från att bli repig. Men det är förstås bara en liten del av allt som händer på ett stort företag. Anna Pettersson är processingenjör på Perstorp i Stenungsund. Vad gör en sådan? Jag jobbar med att göra fabrikerna så effektiva som möjligt. Jag designar olika delar i fabrikerna. Snart ska jag vara med och designa en helt ny fabrik, berättar Anna. Hon valde naturvetenskapligt program, eftersom hon gillade de ämnena. Därefter gick hon vidare till studier i kemiteknik på Chalmers. En i laget Det bästa med att arbeta på Perstorp? Att känna att man är en del i laget som jobbar mot ett gemensamt mål, fortsätter Anna. Att de andra lyssnar, att jag faktiskt har inflytande på det som görs. Att få vara med och bygga något. Miljön som drivkraft Anna gillar jobbet som processingenjör. Hon betonar att en av hennes drivkrafter är att få vara med och förbättra miljön: Energiproblemet är en daglig utmaning. Jag är delaktig i att hitta hållbara lösningar. Jag känner att mitt arbete är meningsfullt, och jag får se resultaten av det. Vill växa vidare Anna Pettersson är en av Perstorps medarbetare, och kan se fram emot att de närmaste tio åren få ännu fler kollegor. Företaget siktar på att växa rejält. Bland annat ser man ett behov av nya ingenjörer och tekniker

12 Slutsatser Det är nu sjunde året i rad som handelskammaren genomför undersökningen Fokus Attityd. Under dessa sju år har världsekonomin hunnit uppleva den kanske allra mest ihållande högkonjunkturen någonsin. När detta skrivs hösten 2008 skakas börserna världen över av en global finanskris. Vi har ännu inte sett botten av den lågkonjunktur vi nu går in i. Samtidigt som världsekonomin har utvecklats dramatiskt under de år som Fokus Attityd har genomförts, har attityderna bland de västsvenska gymnasieungdomarna förändrats i mycket liten utsträckning. Världen förändras i rasande takt, men ungdomarnas attityder står nästan still. Man kan hävda att detta är naturligt, då attityder tenderar att vara mycket trögrörliga över tid. Trots detta vill handelskammaren se en förändring. I den mån attityderna har förändras sedan Fokus Attityd först genomfördes, har det varit i negativ riktning. Det är dags att bryta denna trend. Det är dags att gå från tanke till ord, och från ord till handling. Att varaktigt förändra ungdomars attityder kräver ett djupt engagemang från samhällets alla sfärer. Näringslivet bär sin del av ansvaret. Vi måste sprida en relevant bild av den verklighet som möter de unga när de ger sig ut i yrkeslivet. Vi måste öppna våra verksamheter och ta emot både elever och lärare för att öka deras inblick i näringslivet. Näringslivet har ett tydligt ansvar att utbilda och inspirera kommande generationer till anställningsbara medarbetare. Västsvenska Industri- och Handelskammaren axlar sin del av ansvaret genom att driva ett antal omfattande projekt för att öka samverkan mellan skola och näringsliv. Sedan 2006 har handelskammaren och dess medlemmar träffat över lärare och skolledare. Närmare elever är knutna till våra projekt. Hösten 2008 bjöd vi in över gymnasieelever till att under en halvdag få ta del av det yrkesliv som väntar och vilka attityder som efterfrågas i detta yrkesliv. Förändringsarbetet stannar dock inte vid att dessa båda sfärer bygger broar sinsemellan. Även den politiska sfären har ett stort ansvar. Handelskammaren vill med Fokus Attityd som grund uppmuntra våra politiska beslutsfattare att skrida till verket och ta de beslut som krävs för en varaktig förändring av de attityder vi pekar på. Nedan formulerar vi vår vision av ungdomarnas attityder om tio år. Det är vår förhoppning att nödvändiga politiska beslut fattas så att vi kan nå dit. Om tio år vill vi att Gapet mellan viktigt och roligt i skolan har minskat. Inställningen att matematik, naturvetenskap, teknik och samhällskunskap är roliga ämnen har stärkts till ett medelvärde runt 3,5. Det motsvarar den nivå som medelvärdet för inställningen att de fyra ämnena är viktiga ligger på idag (3,21-3,75). Gapet mellan Luther och lust har suddats ut när det gäller ett framtida jobb. Inställningen att det ska bli roligt att jobba har ökat till ett medelvärde över 4,0. Det kan sättas i relation till att instämmandegraden till påståendet det är viktigt att ha ett bra arbete idag ligger på 4,47. Fler ungdomar kan tänka sig en framtid som uppfinnare. Attityden till påståendet jag drömmer om att uppfinna något har stärkts med minst ett skalsteg, från dagens 2,38 till ett medelvärde runt 3,5. Fler ungdomar vill starta eget företag. Instämmandegraden till detta påstående har ökat till ett medelvärde mellan 3,5 och 4,0, att jämföras med dagens 3,01. Fler ungdomar upplever business som kul. Attityden till detta påstående har stärkts till ett medelvärde mellan 3,5 och 4,0, att jämföras med dagens 2,97. Intresset för ett framtida jobb inom industrin har ökat. Instämmandegraden till detta påstående har ökat med minst ett skalsteg, till ett medelvärde över 2,6. Det motsvarar medelvärdet för den bransch som rankas högst av de nio ingående branscherna idag, d v s media (2,58). Det kräver att Lärares och övrig skolpersonals kunskap om näringslivet ökar. All skolpersonal ska spendera minst en procent av sin arbetstid i det yrkesliv som väntar eleverna efter skolan. Minst tio procent av Västra Götalands elever har löpande kontakt med ett fadderföretag. Eleverna måste få möjlighet till långsiktiga kontakter med näringslivet under skolgången. Lärarens status i samhället höjs. - Höj lärarnas löner. En höjning av lönerna höjer automatiskt statusen för läraryrket och lockar nya grupper av studenter till lärarutbildningen. - Premiera de bästa lärarna. Skolan måste utveckla dagens incitamentsystem så att de bästa och högst presterande lärarna premieras tydligare. - Minska antalet utbildningsplatser till lärarutbildningen, höj antagningspoängen och säkerställ kvaliteten på utbildningen. - Inför personliga intervjuer i antagningsprocessen, blivande lärare måste kunna inspirera till lärande för livet. Åtgärder som ökar ungdomars intresse för tekniska utbildningar med ämnesmässig koppling till västsvensk industri genomförs. Industrin som bransch och tekniska ämnen generellt måste bli mer attraktiva för ungdomar. Mer resurser satsas på landets science centers. Universeum i Göteborg och Innovatum i Trollhättan är exempel på västsvenska science centers där eleverna får möjlighet att praktisera naturvetenskap och teknik genom experiment och undersökningar. Ökade satsningar inom detta område stimulerar elevernas intresse för dessa ämnen redan i mycket låga åldrar. Kontakt med näringslivet genomsyrar lärarutbildningen. Lärarstudenterna måste få tillgång till arbetslivet för att få se hur de ämnen som de senare ska undervisa i påverkar och tillämpas i näringslivet

13 Bilaga 1. Så gjordes undersökningen Respondenter Fokus Attityd riktar sig till elever på gymnasieskolans andra årskurs vid de naturvetenskapliga, tekniska och samhällsvetenskapliga programmen. Dessa program valdes för jämförbarhetens skull. Programmen finns på de flesta orters gymnasieskolor och liknar dessutom varandra till upplägg och innehåll. Bedömningsskala Eleverna tar ställning till 54 påståenden och bedömer sin grad av instämmande enligt en skala från 0 till 5, där: 0 betyder instämmer inte alls 1 betyder instämmer i mycket låg grad 2 betyder instämmer i låg grad 3 betyder instämmer i viss grad 4 betyder instämmer i hög grad 5 betyder instämmer i mycket hög grad Svarsskalans mittvärde motsvaras därmed av 2,5. Svarsfrekvens 2008 års undersökning distribuerades till elever på totalt 41 gymnasieskolor i 17 västsvenska kommuner. Svar inkom från elever. Svarsfrekvensen var därmed 57 procent. Se Tabell 15. Svarsfrekvens. Svarsbortfallet beror på elever som inte var på plats vid det tillfälle då enkäten med tillhörande inloggningsuppgifter distribuerades vid respektive skola. Även enkäter som inte är korrekt ifyllda ingår i bortfallet. Dessutom uppstod ett mindre bortfall då skolpersonalen vid något tillfälle inte har delat ut enkäterna i enlighet med givna instruktioner eller inom givna tidsramar. Den något lägre svarsfrekvensen 2007 jämfört med föregående år beror på att vi detta år övergick från en pappersbaserad till en internetbaserad enkät. Vissa övergångsproblem av administrativ karaktär uppstod därmed. Enkäten distribuerades också något senare på vårterminen än vad som varit fallet vid tidigare undersökningar. Den låga svarsfrekvensen 2003 beror på den strejk som Svenska Kommunalarbetareförbundet genomförde i slutet av vårterminen, vilken medförde stora störningar i postutdelningen på många skolor. Svarsfördelning I 2008 års undersökning fördelade sig eleverna som besvarat enkäten på följande program: samhäll elever (45,8%), natur 754 elever (29%), teknik 585 elever (22,5%) och övriga program 86 elever (2,6%). Av de svarande var tjejer (50,4%) och killar (49,6%). 736 elever (28,3%) har utländsk bakgrund. Mer information Mer information om undersökningsresultaten och rapporten lämnas av: Kajsa Dahlsten, omvärldsanalytiker, författare av rapporten Direkttelefon: Mobiltelefon: E-post: net Mer information om hur resultaten kan återkopplas till skola och kommun lämnas av: Ingrid Lindahl, projektledare kompetensförsörjning Direkttelefon: Mobiltelefon: E-post: Svarsfrekvens År Antal skickade Antal svar Svarsfrekvens % % % % % % % Tabell 15: Svarsfrekvens Tio i topp 2008 Bilaga 2. Resultaten i korthet Vid en övergripande analys av resultaten kan man dra samma slutsats som i föregående års Fokus Attityd. Världen förändras i en rasande takt, men attityderna bland Västsveriges gymnasieungdomar står i princip stilla. Tio i topp och tio i botten Rankinglistan över de 54 ingående påståendena är i det närmaste oförändrad jämfört med fjolåret. Samtliga tio påståenden finns med på både 2007 och 2008 års tio-i-topp-lista, med endast marginella skillnader i den inbördes placeringen. Allra högst placerar sig påståendet det är viktigt att ha ett bra arbete, precis som tidigare år (se tabell 16). Likaså är de påståenden som placerar sig i botten på rankinglistan tämligen oförändrade om man jämför med fjolåret. Rank Fråga Kategori Medelvärde Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet 4,47 2 Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 4,39 3 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 4,39 4 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 4,37 5 Att vara ledig/vara med familjen är viktigt Viktigt i livet 4,26 6 Man skall göra rätt för sig Ambition 4,22 7 Det är ok att låna pengar till att utbilda sig Ekonomi/Lån 4,17 8 Det är kul att lära sig nya saker Ambition 4,16 9 Det är ok att låna pengar till att köpa hus Ekonomi/Lån 4,13 10 Mina hobbys är viktiga Viktigt i livet 4,08 Tabell 16: Tio i topp 2008 Bottenskiktet 2008 Rank Fråga Kategori Medelvärde Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag Entreprenörskap 3,01 37 Business (Affärsverksamhet) är roligt Entreprenörskap 2,97 38 Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk är viktigt Språk 2,93 39 Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 2,69 40 Matematik är ett roligt ämne Roligt i skolan 2,69 41 Naturvetenskapliga ämnen är roliga Roligt i skolan 2,66 42 Jag kan tänka mig att pendla till arbete inom Västsverige Rörlighet 2,59 47 Jag drömmer om att uppfinna något Entreprenörskap 2,38 51 Det är ok att låna pengar till att köpa aktier Ekonomi/Lån 2,03 54 Det är ok att låna pengar till att köpa kläder/ åka på semester Ekonomi/Lån 1,63 Tabell 17: Bottenskiktet 2008 Noterbart är att, precis som tidigare år, placerar sig samtliga tre påståenden inom kategorin entreprenörskap i rankinglistans bottenskikt (se tabell 17). Likaså hamnar tre av fyra påståenden inom kategorin roligt i skolan bland de tio lägst rankade påståendena, om man bortser från påståendena om framtidsbranscher. Det fjärde påståendet inom kategorin roligt i skolan, samhällskunskap är ett roligt ämne, placerar sig precis över de tio lägst rankade påståendena i listan ovan, på rank 35, med ett medelvärde på 3,03. Långsiktig trend Den långsiktiga trenden är svagt negativ. Lika många påståenden har förändrat sin instämmandegrad i negativ riktning som i positiv riktning (26 påståenden vardera, två påståenden har oförändrad instämmandegrad) sedan undersökningen först genomfördes Förändringarna i negativ riktning är dock större än dem i positiv riktning. De påståenden vars instämmandegrad har stärkts mest sedan undersökningen först genomfördes framgår av tabell 18 på nästa sida. Två av fyra påståenden inom kategorin viktigt i skolan finns med bland de attityder som stärkts mest över åren. Påståendet tekniska ämnen är roliga är ett av de två som stärkt sin instämmandegrad allra mest över tid. Man skall dock inte dra alltför stora växlar på det resultatet, då påståendet har ökat från en mycket låg nivå och endast klättrat tre positioner på rankinglistan över tid från rank 43 till rank 39. De påståenden som har tappat mest i instämmandegrad sedan undersökningen först genomfördes är framgår av tabell 19 på nästa sida. Precis som i förra årets undersökning finns tre av fyra påståenden inom kategorin högre studier med bland dem vars instämmandegrad har försvagats mest över tid. Kortsiktig trend Det enda påståendet inom denna kategori som inte finns med på listan i tabell 19; Jag vill studera på högskola/ universitet, är istället ett av de två påståenden vars instämmandegrad har stärkts som mest sedan förra årets undersökning, vilket framgår av tabell

14 Som framgår av denna tabell, är skillnaderna jämfört med fjolårets undersökning marginella. Endast sju påståenden har förändrat sin grad av instämmande med 0,1 skalsteg eller mer i endera riktningen. Skillnader med avseende på genus Vid en analys av könsmässiga skillnader framträder ett liknande mönster som i föregående års undersökningar. Flickorna är överlag mer positiva i sin bedömning än pojkarna. Flickornas instämmandegrad är högre än pojkarnas till 38 av de 54 påståendena (se tabell 21). Noterbart är att tre av fyra påståenden inom kategorin ambition finns med bland de påståenden där flickorna gör en betydligt mer positiv bedömning än pojkarna. Flickorna gör även en mer positiv bedömning till det fjärde påståendet inom denna kategori, det är kul att lära sig nya saker (skillnad 0,19 skalsteg). Pojkarna är, precis som i tidigare undersökningar, betydligt mer positiva till att jobba inom data, industri och FoU, samt till tekniska ämnen och matematik (se tabell 22). Skillnader med avseende på etnicitet Även vid en analys av skillnader beroende på etnicitet, framträder ett liknande mönster som i tidigare undersökningar. Inställningen till språk utgör en vattendelare, där elever med invandrarbakgrund i betydligt högre utsträckning värdesätter att kunna uttrycka sig på ett tredje språk (se tabell 23). En förändring jämfört med föregående år, är att elever med invandrarbakgrund nu gör en överlag mer positiv bedömning än elever med svensk bakgrund. Så har till exempel två av tre påståenden inom kategorin entreprenörskap tagit sig upp på listan över påståenden där elever med invandrarbakgrund gör en betydligt mer positiv bedömning. Ortsranking Bland de 17 ingående orterna är det Ulricehamn som står för det högsta sammanvägda medelvärdet (se tabell 25). Ungdomarna i Ulricehamn har därmed högst grad av instämmande till de 54 påståendena överlag. Ulricehamn ligger stabilt i toppen av rankingen och har befunnit sig bland de fyra högst placerade orterna sedan undersökningen först Påståenden som stärkts mest mellan 2002 och 2008 Fråga Kategori Förändring (skalsteg) Jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård Framtidsbranscher 0,29 Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 0,26 Naturvetenskapliga ämnen är viktiga Viktigt i skolan 0,21 Matematik är ett viktigt ämne Viktigt i skolan 0,2 Jag tror att det kommer att gå bra för Sverige i framtiden Framtidstro 0,17 Att hjälpa andra är viktigt Viktigt i livet 0,16 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom utbildning Framtidsbranscher 0,15 Tabell 18: Påståenden som stärkts mest mellan 2002 och 2008 ( 0,15 skalsteg) Påståenden som försvagats mest mellan 2002 och 2008 Fråga Kategori Förändring (skalsteg) Det är ok att låna pengar till att köpa hus Ekonomi/Lån -0,18 Jag kan tänka mig att resa mycket i arbetet Rörlighet -0,24 Jag kan tänka mig att flytta för att få en utbildning Högre studier -0,27 Det är ok att låna pengar till att starta eget företag Ekonomi/Lån -0,3 Det är värt att avstå inkomst under en tid för att få en utbildning Högre studier -0,31 Jag vill gärna åka utomlands för att få en utbildning Högre studier -0,32 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom FoU Framtidsbranscher -0,33 Tabell 19: Påståenden som försvagats mest mellan 2002 och 2008 (0,15 skalsteg). Påståenden som förändrats mest sedan 2007 Fråga Kategori Förändring (skalsteg) Matematik är ett roligt ämne Roligt i skolan 0,17 Jag vill studera på högskola/universitet Högre studier 0,14 Matematik är ett viktigt ämne Viktigt i skolan 0,14 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård Framtidsbranscher 0,14 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom media Framtidsbranscher -0,11 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom media Framtidsbranscher -0,38 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom data Framtidsbranscher -0,48 Tabell 20: Påståenden som förändrats mest i respektive riktning sedan förra året ( 0,1 skalsteg). Flickor är mer positiva än pojkar till: Fråga Kategori Skillnad Jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård Framtidsbranscher 0,61 Jag vill gärna åka utomlands för att få en utbildning Högre studier 0,51 Att hjälpa andra är viktigt Viktigt i livet 0,46 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom service/handel Framtidsbranscher 0,46 Jag vill gärna åka utomlands för att arbeta Rörlighet 0,44 Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk är viktigt Språk 0,43 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom utbildning Framtidsbranscher 0,41 Det är ok att låna pengar till att utbilda sig Ekonomi/Lån 0,39 Jag kan tänka mig att flytta för att få en utbildning Högre studier 0,34 Samhällskunskap är ett viktigt ämne Viktigt i skolan 0,34 Jag vill förändra min omvärld Förändringsbenägenhet 0,32 Jag vill studera på högskola/universitet Högre studier 0,27 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 0,25 Jag drömmer om att ha inflytande på jobbet Ledarskap 0,22 Att arbeta är roligt Ambition 0,21 Jag kan tänka mig att flytta för att få ett arbete Rörlighet 0,21 Jag kommer att arbeta hårt Ambition 0,2 Jag tror att det kommer att gå bra för Sverige i framtiden Framtidstro 0,2 Man skall göra rätt för sig Ambition 0,2 Tabell 21: Påståenden där flickorna är betydligt mer positiva ( 0,2 skalsteg). Pojkar är mer positiva än flickor till: Fråga Kategori Skillnad Jag skulle i framtiden vilja jobba inom data Framtidsbranscher 1,17 Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 0,99 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom industri Framtidsbranscher 0,67 Jag drömmer om att uppfinna något Entreprenörskap 0,59 Tekniska ämnen är viktiga Viktigt i skolan 0,51 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom FoU Framtidsbranscher 0,44 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom bank/finans Framtidsbranscher 0,36 Matematik är ett roligt ämne Roligt i skolan 0,24 Tabell 22: Påståenden där pojkarna är betydligt mer positiva ( 0,2 skalsteg). genomfördes Efter Ulricehamn placerar sig Vårgårda, som är den ort som tagit in flest positioner på rankinglistan från position 12 år 2007 till årets andraplats. Näst flest positioner på rankingen har Tranemo hämtat in. Tranemo medverkade för första gången i fjolårets undersökning och placerade sig då sist av de medverkande orterna när det gäller den sammanvägda instämmandegraden. I 2008 års undersökning har Tranemo klättrat till en niondeplats. I botten av ortsrankingen återfinns Varberg, som medverkade för första gången i 2004 års undersökning, samt Mark. Båda dessa orter har halkat ned åtta positioner jämfört med förra årets ortsranking och är därmed de orter som tappat flest placeringar

15 Elever med invandrarbakgrund är mer positiva till: Fråga Kategori Skillnad Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk är viktigt Språk 0,43 Det är ok att låna pengar till att köpa kläder, åka på semester Ekonomi/Lån 0,38 Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag Entreprenörskap 0,25 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård Framtidsbranscher 0,25 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom bank/finans Framtidsbranscher 0,25 Jag drömmer om att uppfinna något Entreprenörskap 0,21 Tabell 23: Påståenden där elever med invandrarbakgrund är betydligt mer positiva ( 0,2 skalsteg) Elever med svensk bakgrund är mer positiva till: Fråga Kategori Skillnad Det är ok att låna pengar till att köpa hus Ekonomi/Lån 0,31 Matematik är ett roligt ämne Roligt i skolan 0,23 Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 0,2 Tabell 24: Påståenden där elever med svensk bakgrund är betydligt mer positiva ( 0,2 skalsteg). Ortsranking Ort Ulricehamn 4 (3,4) 4 (3,32) 1 (3,41) 4 (3,35) 3 (3,37) 1 (3,46) 1 (3,52) Vårgårda 11 (3,27) 10 (3,21) 15 (3,2) 7 (3,31) 11 (3,3) 12 (3,26) 2 (3,47) Lidköping 3 (3,42) 2 (3,33) 7 (3,28) 6 (3,32) 10 (3,3) 5 (3,37) 3 (3,46) Lerum 10 (3,28) 5 (3,3) 4 (3,34) 2 (3,36) 2 (3,37) 3 (3,39) 4 (3,4) Skara (3,39) 2 (3,39) 5 (3,4) Göteborg 1 (3,51) 1 (3,41) 5 (3,34) 8 (3,3) 7 (3,33) 7 (3,33) 6 (3,37) Mölndal 9 (3,33) 13 (3,18) 8 (3,27) 3 (3,35) 12 (3,29) 14 (3,21) 7 (3,36) Trollhättan 2 (3,48) 3 (3,33) 2 (3,35) 5 (3,35) 5 (3,35) 6 (3,37) 8 (3,34) Tranemo (3,07) 9 (3,34) Kungälv 13 (3,17) 7 (3,28) 9 (3,27) 12 (3,28) 9 (3,31) 11 (3,26) 10 (3,33) Uddevalla 12 (3,25) 8 (3,27) 6 (3,29) 1 (3,36) 13 (3,28) 4 (3,38) 11 (3,31) Skövde 7 (3,36) 9 (3,23) 11 (3,25) 15 (3,16) 14 (3,24) 13 (3,25) 12 (3,31) Alingsås 6 (3,39) 12 (3,19) 14 (3,2) 14 (3,25) 15 (3,22) 15 (3,12) 13 (3,3) Herrljunga 14 (3,11) 14 (2,98) 12 (3,24) 10 (3,29) 16 (3,16) 16 (3,09) 14 (3,28) Borås 8 (3,35) 6 (3,3) 3 (3,34) 13 (3,26) 6 (3,34) 8 (3,33) 15 (3,26) Mark 5 (3,4) 11 (3,2) 13 (3,23) 11 (3,29) 4 (3,36) 9 (3,3) 17 (3,2) Varberg (3,26) 9 (3,29) 8 (3,31) 10 (3,28) 18 (3,19) Västsverige 3,32 3,23 3,24 3,24 3,26 3,25 3,29 Tabell 25: Påståenden där elever med svensk bakgrund är betydligt mer positiva ( 0,2 skalsteg). Bilaga 3. Tabeller 1. Rankinglista, samtliga påståenden 2008 Rank Påstående Kategori Medelvärde 1 Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet 4,47 2 Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 4,39 3 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 4,39 4 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 4,37 5 Att vara ledig/vara med familjen är viktigt Viktigt i livet 4,26 6 Man skall göra rätt för sig Ambition 4,22 7 Det är ok att låna pengar till att utbilda sig Ekonomi/Lån 4,17 8 Det är kul att lära sig nya saker Ambition 4,16 9 Det är ok att låna pengar till att köpa hus Ekonomi/Lån 4,13 10 Mina hobbys är viktiga Viktigt i livet 4,08 11 Jag vill studera på högskola/universitet Högre studier 4,05 12 Jag kommer att arbeta hårt Ambition 4,04 13 Jobbet bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 3,97 14 Jag drömmer om att ha inflytande på jobbet Ledarskap 3,92 15 Jag tror att det kommer att gå bra för mig i framtiden Framtidstro 3,91 16 Jag kan tänka mig att flytta för att få en utbildning Högre studier 3,75 17 Matematik är ett viktigt ämne Viktigt i skolan 3,75 18 Att tjäna mycket pengar är viktigt Viktigt i livet 3,73 19 Det är ok att låna pengar till att starta eget företag Ekonomi/Lån 3,72 20 Att hjälpa andra är viktigt Viktigt i livet 3,72 21 Samhällskunskap är ett viktigt ämne Viktigt i skolan 3,67 22 Det är värt att avstå inkomst under en tid för att få en utbildning Högre studier 3,57 23 Jag vill gärna åka utomlands för att arbeta Rörlighet 3,57 24 Jag skulle vilja vara ledare på jobbet Ledarskap 3,55 25 Jag vill förändra min egen situation Förändringsbenägenhet 3,48 26 Jag kan tänka mig att resa mycket i mitt arbete Rörlighet 3,47 27 Jag tror att det kommer att gå bra för Sverige i framtiden Framtidstro 3,46 28 Att arbeta är roligt Ambition 3,39 29 Jag kan tänka mig att flytta för att få ett arbete Rörlighet 3,37 30 Jag vill förändra min omvärld Förändringsbenägenhet 3,35 31 Naturvetenskapliga ämnen är viktiga Viktigt i skolan 3,28 32 Jag tror att det kommer att gå bra för min hemort i framtiden Framtidstro 3,22 33 Tekniska ämnen är viktiga Viktigt i skolan 3,21 34 Jag vill gärna åka utomlands för att få en utbildning Högre studier 3,13 35 Samhällskunskap är roligt Roligt i skolan 3,03 36 J ag skulle gärna vilja starta ett eget företag Entreprenörskap 3,01 37 Business (Affärsverksamhet) är roligt Entreprenörskap 2,97 38 Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk är viktigt Språk 2,93 39 Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 2,69 40 Matematik är ett roligt ämne Roligt i skolan 2,69 41 Naturvetenskapliga ämnen är roliga Roligt i skolan 2,66 42 Jag kan tänka mig att pendla till arbete inom Västsverige Rörlighet 2,59 43 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom media Framtidsbranscher 2,58 44 J ag skulle i framtiden vilja jobba inom försäljning Framtidsbranscher 2,5 45 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom service/handel Framtidsbranscher 2,42 46 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom forskning och utveckling Framtidsbranscher 2,4 47 Jag drömmer om att uppfinna något Entreprenörskap 2,38 48 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom bank/finans Framtidsbranscher 2,25 49 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom data Framtidsbranscher 2,21 50 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom utbildning Framtidsbranscher 2,07 51 Det är ok att låna pengar till att köpa aktier Ekonomi/Lån 2,03 52 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård Framtidsbranscher 1,94 53 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom industri Framtidsbranscher 1,64 54 Det är ok att låna pengar till att köpa kläder, åka på semester Ekonomi/Lån 1,

16 2. Långsiktig trend, förändring från 2002 till Kortsiktig trend, förändring från 2007 till 2008 Påstående Kategori Förändring (skalenheter) Jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård Framtidsbranscher 0,29 Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 0,26 Naturvetenskapliga ämnen är viktiga Viktigt i skolan 0,21 Matematik är ett viktigt ämne Viktigt i skolan 0,2 Jag tror att det kommer att gå bra för Sverige i framtiden Framtidstro 0,17 Att hjälpa andra är viktigt Viktigt i livet 0,16 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom utbildning Framtidsbranscher 0,15 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom försäljning Framtidsbranscher 0,13 Samhällskunskap är ett viktigt ämne Viktigt i skolan 0,12 Det är ok att låna pengar till att köpa kläder, åka på semester Ekonomi/Lån 0,12 Att arbeta är roligt Ambition 0,11 Tekniska ämnen är viktiga Viktigt i skolan 0,11 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom bank/finans Framtidsbranscher 0,1 Jag kommer att arbeta hårt Ambition 0,09 Matematik är ett roligt ämne Roligt i skolan 0,08 Jag kan tänka mig att pendla till arbete inom Västsverige Rörlighet 0,08 Jobbet bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 0,07 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom service/handel Framtidsbranscher 0,07 Det är ok att låna pengar till att köpa aktier Ekonomi/Lån 0,07 Jag tror att det kommer att gå bra för min hemort i framtiden Framtidstro 0,06 Business (Affärsverksamhet) är roligt Entreprenörskap 0,05 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 0,05 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 0,04 Naturvetenskapliga ämnen är roliga Roligt i skolan 0,02 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom industri Framtidsbranscher 0,02 Man skall göra rätt för sig Ambition 0,01 Att tjäna mycket pengar är viktigt Viktigt i livet 0 Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag Entreprenörskap 0 Jag skulle vilja vara ledare på jobbet Ledarskap -0,01 Jag drömmer om att ha inflytande på jobbet Ledarskap -0,02 Samhällskunskap är roligt Roligt i skolan -0,05 Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet -0,08 Att vara ledig/vara med familjen är viktigt Viktigt i livet -0,09 Jag vill förändra min omvärld Förändringsbenägenhet -0,09 Jag drömmer om att uppfinna något Entreprenörskap -0,09 Mina hobbys är viktiga Viktigt i livet -0,1 Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet -0,11 Jag vill studera på högskola/universitet Högre studier -0,11 Det är kul att lära sig nya saker Ambition -0,12 Jag tror att det kommer att gå bra för mig i framtiden Framtidstro -0,12 Det är ok att låna pengar till att utbilda sig Ekonomi/Lån -0,13 Jag vill gärna åka utomlands för att arbeta Rörlighet -0,14 Jag vill förändra min egen situation Förändringsbenägenhet -0,14 Jag kan tänka mig att flytta för att få ett arbete Rörlighet -0,14 Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk är viktigt Språk -0,14 Det är ok att låna pengar till att köpa hus Ekonomi/Lån -0,18 Jag kan tänka mig att resa mycket i mitt arbete Rörlighet -0,24 Jag kan tänka mig att flytta för att få en utbildning Högre studier -0,27 Det är ok att låna pengar till att starta eget företag Ekonomi/Lån -0,3 Det är värt att avstå inkomst under en tid för att få en utbildning Högre studier -0,31 Jag vill gärna åka utomlands för att få en utbildning Högre studier -0,32 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom forskning och utveckling Framtidsbranscher -0,33 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom media Framtidsbranscher -0,38 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom data Framtidsbranscher -0,48 Påstående Kategori Förändring (skalenheter) Matematik är ett roligt ämne Roligt i skolan 0,17 Jag vill studera på högskola/universitet Högre studier 0,14 Matematik är ett viktigt ämne Viktigt i skolan 0,14 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård Framtidsbranscher 0,14 Business (Affärsverksamhet) är roligt Entreprenörskap 0,09 Jag skulle vilja vara ledare på jobbet Ledarskap 0,09 Att hjälpa andra är viktigt Viktigt i livet 0,08 Jag drömmer om att ha inflytande på jobbet Ledarskap 0,07 Det är värt att avstå inkomst under en tid för att få en utbildning Högre studier 0,07 Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 0,07 Det är ok att låna pengar till att köpa aktier Ekonomi/Lån 0,07 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 0,07 Jag kommer att arbeta hårt Ambition 0,06 Samhällskunskap är ett viktigt ämne Viktigt i skolan 0,06 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom bank/finans Framtidsbranscher 0,06 Det är ok att låna pengar till att köpa kläder, åka på semester Ekonomi/Lån 0,06 Samhällskunskap är roligt Roligt i skolan 0,06 Jobbet bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 0,05 Jag kan tänka mig att resa mycket i mitt arbete Rörlighet 0,05 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 0,05 Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet 0,04 Det är ok att låna pengar till att utbilda sig Ekonomi/Lån 0,04 Att tjäna mycket pengar är viktigt Viktigt i livet 0,04 Jag vill gärna åka utomlands för att arbeta Rörlighet 0,04 Jag tror att det kommer att gå bra för Sverige i framtiden Framtidstro 0,04 Att arbeta är roligt Ambition 0,04 Jag vill gärna åka utomlands för att få en utbildning Högre studier 0,04 Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk är viktigt Språk 0,04 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom data Framtidsbranscher 0,04 Naturvetenskapliga ämnen är viktiga Viktigt i skolan 0,04 Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag Entreprenörskap 0,04 Jag tror att det kommer att gå bra för mig i framtiden Framtidstro 0,03 Jag vill förändra min omvärld Förändringsbenägenhet 0,03 Jag tror att det kommer att gå bra för min hemort i framtiden Framtidstro 0,03 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom industri Framtidsbranscher 0,03 Att vara ledig/vara med familjen är viktigt Viktigt i livet 0,03 Jag kan tänka mig att flytta för att få ett arbete Rörlighet 0,02 Naturvetenskapliga ämnen är roliga Roligt i skolan 0,02 Jag drömmer om att uppfinna något Entreprenörskap 0,02 Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 0,01 Man skall göra rätt för sig Ambition 0,01 Det är kul att lära sig nya saker Ambition 0,01 Mina hobbys är viktiga Viktigt i livet 0,01 Tekniska ämnen är viktiga Viktigt i skolan 0,01 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom försäljning Framtidsbranscher 0,01 Jag kan tänka mig att flytta för att få en utbildning Högre studier -0,02 Jag kan tänka mig att pendla till arbete inom Västsverige Rörlighet -0,02 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom service/handel Framtidsbranscher -0,02 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom forskning och utveckling Framtidsbranscher -0,02 Jag vill förändra min egen situation Förändringsbenägenhet -0,03 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom utbildning Framtidsbranscher -0,03 Det är ok att låna pengar till att köpa hus Ekonomi/Lån -0,04 Det är ok att låna pengar till att starta eget företag Ekonomi/Lån -0,08 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom media Framtidsbranscher -0,

17 4. Skillnad med avseende på genus 5. Skillnad med avseende på etnicitet Påstående Kategori Flickor Pojkar Skillnad Jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård Framtidsbranscher 2,24 1,63 0,61 Jag vill gärna åka utomlands för att få en utbildning Högre studier 3,38 2,87 0,51 Mina hobbys är viktiga Viktigt i livet 3,95 3,49 0,46 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom service/handel Framtidsbranscher 2,65 2,19 0,46 Jag vill gärna åka utomlands för att arbeta Rörlighet 3,79 3,35 0,44 Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk är viktigt Språk 3,15 2,72 0,43 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom utbildning Framtidsbranscher 2,28 1,87 0,41 Det är ok att låna pengar till att utbilda sig Ekonomi/Lån 4,36 3,97 0,39 Jag kan tänka mig att flytta för att få en utbildning Högre studier 3,92 3,58 0,34 Samhällskunskap är ett viktigt ämne Viktigt i skolan 3,84 3,5 0,34 Jag vill förändra min omvärld Förändringsbenägenhet 3,51 3,19 0,32 Jag vill studera på högskola/universitet Högre studier 4,18 3,91 0,27 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 4,5 4,25 0,25 Jag drömmer om att ha inflytande på jobbet Ledarskap 4,03 3,81 0,22 Att arbeta är roligt Ambition 3,5 3,29 0,21 Jag kan tänka mig att flytta för att få ett arbete Rörlighet 3,48 3,27 0,21 Jag kommer att arbeta hårt Ambition 4,14 3,94 0,2 Jag tror att det kommer att gå bra för Sverige i framtiden Framtidstro 3,56 3,36 0,2 Man skall göra rätt för sig Ambition 4,32 4,12 0,2 Det är kul att lära sig nya saker Ambition 4,26 4,07 0,19 Det är ok att låna pengar till att köpa aktier Ekonomi/Lån 2,12 1,93 0,19 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 4,47 4,3 0,17 Jag kan tänka mig att resa mycket i mitt arbete Rörlighet 3,55 3,39 0,16 Att vara ledig/vara med familjen är viktigt Viktigt i livet 4,34 4,18 0,16 Det är ok att låna pengar till att starta eget företag Ekonomi/Lån 3,8 3,64 0,16 Det är ok att låna pengar till att köpa kläder, åka på semester Ekonomi/Lån 1,71 1,55 0,16 Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet 4,54 4,4 0,14 Jag vill förändra min egen situation Förändringsbenägenhet 3,55 3,42 0,13 Naturvetenskapliga ämnen är viktiga Viktigt i skolan 3,33 3,22 0,11 Jag tror att det kommer att gå bra för min hemort i framtiden Framtidstro 3,27 3,16 0,11 Jobbet bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 4,02 3,92 0,1 Det är ok att låna pengar till att köpa hus Ekonomi/Lån 4,18 4,08 0,1 Samhällskunskap är roligt Roligt i skolan 3,06 2,99 0,07 Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 4,42 4,36 0,06 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom försäljning Framtidsbranscher 2,53 2,47 0,06 Det är värt att avstå inkomst under en tid för att få en utbildning Högre studier 3,6 3,55 0,05 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom media Framtidsbranscher 2,6 2,56 0,04 Jag tror att det kommer att gå bra för mig i framtiden Framtidstro 3,92 3,9 0,02 Mina hobbys är viktiga Viktigt i livet 4,07 4,09-0,02 Jag kan tänka mig att pendla till arbete inom Västsverige Rörlighet 2,58 2,6-0,02 Jag skulle vilja vara ledare på jobbet Ledarskap 3,51 3,58-0,07 Att tjäna mycket pengar är viktigt Viktigt i livet 3,69 3,78-0,09 Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag Entreprenörskap 2,96 3,06-0,1 Naturvetenskapliga ämnen är roliga Roligt i skolan 2,6 2,72-0,12 Business (Affärsverksamhet) är roligt Entreprenörskap 2,88 3,05-0,17 Matematik är ett viktigt ämne Viktigt i skolan 3,65 3,84-0,19 Matematik är ett roligt ämne Roligt i skolan 2,57 2,81-0,24 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom bank/finans Framtidsbranscher 2,07 2,43-0,36 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom forskning och utveckling Framtidsbranscher 2,18 2,62-0,44 Tekniska ämnen är viktiga Viktigt i skolan 2,96 3,47-0,51 Jag drömmer om att uppfinna något Entreprenörskap 2,09 2,68-0,59 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom industri Framtidsbranscher 1,31 1,98-0,67 Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 2,2 3,19-0,99 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom data Framtidsbranscher 1,63 2,8-1,17 (skalenheter) Påstående Kategori Svensk Utländsk Skillnad Det är ok att låna pengar till att köpa hus Ekonomi/Lån 4,18 3,87 0,31 Matematik är ett roligt ämne Roligt i skolan 2,69 2,46 0,23 Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 4,43 4,23 0,2 Jag kan tänka mig att pendla till arbete inom Västsverige Rörlighet 2,6 2,41 0,19 Att hjälpa andra är viktigt Viktigt i livet 4,12 3,97 0,15 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom service/handel Framtidsbranscher 2,44 2,29 0,15 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 4,4 4,26 0,14 Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 2,7 2,57 0,13 Tekniska ämnen är viktiga Viktigt i skolan 3,23 3,1 0,13 Naturvetenskapliga ämnen är roliga Roligt i skolan 2,67 2,55 0,12 Jag tror att det kommer att gå bra för mig i framtiden Framtidstro 3,93 3,82 0,11 Det är ok att låna pengar till att starta eget företag Ekonomi/Lån 3,73 3,64 0,09 Man skall göra rätt för sig Ambition 4,24 4,15 0,09 Jag tror att det kommer att gå bra för min hemort i framtiden Framtidstro 3,22 3,14 0,08 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom media Framtidsbranscher 2,6 2,53 0,07 Det är kul att lära sig nya saker Ambition 4,18 4,11 0,07 Det är värt att avstå inkomst under en tid för att få en utbildning Högre studier 3,58 3,52 0,06 Naturvetenskapliga ämnen är viktiga Viktigt i skolan 3,29 3,24 0,05 Att vara ledig/vara med familjen är viktigt Viktigt i livet 4,28 4,25 0,03 Jag kan tänka mig att flytta för att få en utbildning Högre studier 3,75 3,72 0,03 Matematik är ett viktigt ämne Viktigt i skolan 3,75 3,72 0,03 Jag tror att det kommer att gå bra för Sverige i framtiden Framtidstro 3,46 3,44 0,02 Jag kommer att arbeta hårt Ambition 4,05 4,03 0,02 Att arbeta är roligt Ambition 3,39 3,38 0,01 Samhällskunskap är ett viktigt ämne Viktigt i skolan 3,68 3,67 0,01 Samhällskunskap är roligt Roligt i skolan 3,03 3,02 0,01 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 4,41 4,41 0 Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet 4,49 4,5-0,01 Jag drömmer om att ha inflytande på jobbet Ledarskap 3,93 3,95-0,02 Jag kan tänka mig att flytta för att få ett arbete Rörlighet 3,38 3,4-0,02 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom data Framtidsbranscher 2,2 2,23-0,03 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom forskning och utveckling Framtidsbranscher 2,38 2,41-0,03 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom försäljning Framtidsbranscher 2,49 2,53-0,04 Det är ok att låna pengar till att utbilda sig Ekonomi/Lån 4,17 4,21-0,04 Jag kan tänka mig att resa mycket i mitt arbete Rörlighet 3,47 3,53-0,06 Jag vill förändra min omvärld Förändringsbenägenhet 3,36 3,42-0,06 Jag vill studera på högskola/universitet Högre studier 4,05 4,11-0,06 Jag vill förändra min egen situation Förändringsbenägenhet 3,49 3,56-0,07 Att hjälpa andra är viktigt Viktigt i livet 3,72 3,8-0,08 Business (Affärsverksamhet) är roligt Entreprenörskap 2,96 3,05-0,09 Jag vill gärna åka utomlands för att få en utbildning Högre studier 3,12 3,21-0,09 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom utbildning Framtidsbranscher 2,03 2,12-0,09 Jobbet bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 3,97 4,07-0,1 Jag vill gärna åka utomlands för att arbeta Rörlighet 3,57 3,69-0,12 Det är ok att låna pengar till att köpa aktier Ekonomi/Lån 2,01 2,15-0,14 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom industri Framtidsbranscher 1,6 1,74-0,14 Jag skulle vilja vara ledare på jobbet Ledarskap 3,53 3,71-0,18 Att tjäna mycket pengar är viktigt Viktigt i livet 3,73 3,91-0,18 Jag drömmer om att uppfinna något Entreprenörskap 2,34 2,55-0,21 Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag Entreprenörskap 2,97 3,22-0,25 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård Framtidsbranscher 1,9 2,15-0,25 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom bank/finans Framtidsbranscher 2,21 2,46-0,25 Det är ok att låna pengar till att köpa kläder, åka på semester Ekonomi/Lån 1,57 1,95-0,38 Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk är viktigt Språk 2,88 3,31-0,43 (skalenheter) 32 33

18 6. Samtliga orter och Västsverige Påstående Kategori Alingsås Borås Göteborg Herrljunga Kungälv Lerum Lidköping Mark Mölndal Skara Skövde Tranemo Trollhättan Uddevalla Ulricehamn Varberg Vårgårda Västsverige Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet 4,48 4,41 4,51 4,56 4,46 4,38 4,68 4,32 4,31 4,55 4,28 4,64 4,42 4,49 4,54 4,35 4,62 4,47 Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 4,43 4,39 4,38 4,54 4,34 4,41 4,45 4,24 4,27 4,46 4,37 4,52 4,24 4,5 4,52 4,45 4,28 4,39 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 4,33 4,33 4,42 4,17 4,43 4,45 4,46 4,35 4,42 4,45 4,27 4,23 4,4 4,3 4,29 4,55 4,45 4,39 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 4,34 4,32 4,41 4,15 4,54 4,32 4,35 4,38 4,36 4,54 4,24 4,52 4,24 4,38 4,42 4,7 4,52 4,37 Att vara ledig/vara med familjen är viktigt Viktigt i livet 4,24 4,16 4,31 4,15 4,24 4,25 4,47 4,11 4,22 4,18 4,14 4,25 4,19 4,37 4,29 4,55 4,24 4,26 Man skall göra rätt för sig Ambition 4,1 4,21 4,21 4,02 4,18 4,21 4,42 4,23 4,16 4,46 4,01 4,32 4,2 4,36 4,33 4,4 4,1 4,22 Det är ok att låna pengar till att utbilda sig Ekonomi/Lån 4,09 4,13 4,21 3,98 4,04 4,2 4,29 3,88 4,14 4,34 3,97 4,2 4,03 4,3 4,31 4,4 4,34 4,17 Det är kul att lära sig nya saker Ambition 3,87 4,14 4,17 4,24 3,93 4,09 4,34 4,21 4,21 4,3 4,15 4,3 4,08 4,22 4,42 4,35 4,1 4,16 Det är ok att låna pengar till att köpa hus Ekonomi/Lån 4,14 4,06 4,13 4,1 4 4,2 4,32 4,02 4,01 4,23 3,99 4,18 4,13 4,24 4,35 3,9 4,34 4,13 Mina hobbys är viktiga Viktigt i livet 4,07 4,07 4,11 4,1 3,92 4,1 4,09 3,86 4,07 3,98 4,06 4,16 4,07 4,16 4,15 4,35 4,28 4,08 Jag vill studera på högskola/universitet Högre studier 3,82 3,72 4,16 3,71 4,13 4,28 4,25 4,04 4,02 4 3,68 4,18 4,23 4 3,83 4,45 4,17 4,05 Jag kommer att arbeta hårt Ambition 3,99 3,99 4,1 3,83 3,97 3,98 4,23 3,78 4,01 4,02 3,82 4,05 4,03 3,95 4,38 4,3 4,24 4,04 Jobbet bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 3,92 3,93 4,01 3,95 4,08 3,95 4,03 3,68 3,9 4,04 3,99 3,89 3,87 4,01 4,23 3,75 4,07 3,97 Jag drömmer om att ha inflytande på jobbet Ledarskap 3,82 3,9 3,99 3,93 3,96 3,84 3,97 3,79 3,71 3,75 3,66 3,93 4 3,99 4,08 3,65 3,9 3,92 Jag tror att det kommer att gå bra för mig i framtiden Framtidstro 3,87 3,86 3,91 3,76 3,86 4,02 4,08 3,74 3,9 3,93 3,84 3,77 3,82 4 4,04 4,2 3,97 3,91 Jag kan tänka mig att flytta för att få en utbildning Högre studier 3,66 3,76 3,58 3,63 3,72 3,74 4,34 3,89 3,44 4,09 3,7 4,18 3,96 4,02 3,81 3,55 4 3,75 Matematik är ett viktigt ämne Viktigt i skolan 3,87 3,59 3,69 3,27 4,04 3,8 4,06 3,41 4,04 4,07 3,76 3,61 3,84 3,66 4,17 2,95 4,14 3,75 Att tjäna mycket pengar är viktigt Viktigt i livet 3,76 3,57 3,82 3,78 3,74 3,75 3,77 3,45 3,63 3,73 3,68 3,98 3,87 3,54 3,67 3,7 4,07 3,73 Att hjälpa andra är viktigt Viktigt i livet 3,44 3,73 3,71 3,32 3,55 3,9 3,81 3,66 3,75 3,59 3,59 3,75 3,61 3,94 4,06 3,95 3,76 3,72 Det är ok att låna pengar till att starta eget företag Ekonomi/Lån 3,64 3,7 3,77 3,68 3,63 3,79 3,67 3,29 3,81 3,98 3,6 3,86 3,67 3,78 3,5 3,55 4,1 3,72 Samhällskunskap är ett viktigt ämne Viktigt i skolan 3,34 3,64 3,71 3,32 3,57 3,76 3,94 3,57 3,48 3,75 3,3 3,8 3,78 3,69 3,92 4,45 3,66 3,67 Jag vill gärna åka utomlands för att arbeta Rörlighet 3,67 3,71 3,6 3,63 3,42 3,75 3,68 3,49 3,22 3,36 3,26 3,59 3,55 3,69 3,12 2,75 3,38 3,57 Det är värt att avstå inkomst under en tid för att få en utbildning Högre studier 3,53 3,27 3,63 3,37 3,54 3,81 3,69 3,47 3,56 3,73 3,41 3,66 3,56 3,79 3,58 3,15 3,72 3,57 Jag skulle vilja vara ledare på jobbet Ledarskap 3,59 3,46 3,63 3,56 3,41 3,53 3,65 3,34 3,48 3,25 3,41 3,48 3,84 3,39 3,48 3,6 3,62 3,55 Jag vill förändra min egen situation Förändringsbenägenhet 3,45 3,62 3,42 3,37 3,54 3,49 3,38 3,4 3,65 3,57 3,38 3,48 3,45 3,66 3,35 3,6 3,59 3,48 Jag kan tänka mig att resa mycket i mitt arbete Rörlighet 3,31 3,61 3,5 3,39 3,32 3,55 3,56 3,31 3,31 3,7 3,28 3,57 3,55 3,33 3,52 3 3,17 3,47 Jag tror att det kommer att gå bra för Sverige i framtiden Framtidstro 3,25 3,37 3,43 3,37 3,45 3,51 3,75 3,2 3,53 3,77 3,38 3,57 3,54 3,49 3,79 3,4 3,48 3,46 Att arbeta är roligt Ambition 3,21 3,37 3,44 3,34 3,36 3,3 3,49 3,3 3,56 3,29 3,4 3,3 3,27 3,31 3,81 3,15 3,59 3,39 Jag kan tänka mig att flytta för att få ett arbete Rörlighet 3,39 3,51 3,21 3,71 3,33 3,4 3,71 3,27 2,97 3,84 3,43 3,52 3,56 3,36 3,75 2,9 3,76 3,37 Jag vill förändra min omvärld Förändringsbenägenhet 3,17 3,37 3,41 3,02 3,25 3,45 3,51 3,22 3,31 2,98 3,15 2,84 3,22 3,57 3,33 3,05 3,62 3,35 Naturvetenskapliga ämnen är viktiga Viktigt i skolan 3,13 3,03 3,28 3,02 3,25 3,41 3,45 3,34 3,45 3,43 3,53 3,43 3,13 3,08 4 3,2 3,79 3,28 Jag tror att det kommer att gå bra för min hemort i framtiden Framtidstro 3,08 3,17 3,35 2,41 3,03 3,14 3,58 2,8 3,32 2,7 3,15 3,05 3,13 3,02 3,46 3,6 3,41 3,22 Tekniska ämnen är viktiga Viktigt i skolan 3,33 2,97 3,16 3,15 3,39 3,29 3,54 3,18 3,37 3,54 3,67 2,84 3,15 2,9 3,71 2,9 3,55 3,21 Jag vill gärna åka utomlands för att få en utbildning Högre studier 3,1 3,15 3,22 3,1 3,01 3,29 3,24 2,85 2,88 2,96 2,84 2,98 3,16 3,19 2,85 2,2 2,76 3,13 Samhällskunskap är roligt Roligt i skolan 2,57 2,93 3,09 2,59 2,99 3,13 3,3 2,89 2,91 3,23 2,53 3,2 3,26 3,08 3,29 3,35 3,31 3,03 Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag Entreprenörskap 3,13 2,89 3,07 3,15 2,74 3,15 2,97 2,64 3,33 3,16 2,83 3,09 3,08 2,89 2,85 2,8 3,17 3,01 Business (Affärsverksamhet) är roligt Entreprenörskap 3,02 2,92 3 2,98 2,79 2,93 3,06 2,74 2,97 2,93 2,91 3,3 3,2 2,78 3,1 2,8 2,86 2,97 Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk är viktigt Språk 2,58 2,88 3,04 2,71 2,66 2,98 3,01 3 2,9 2,88 2,71 3,09 2,89 2,84 2,92 3,35 3,07 2,93 Matematik är ett roligt ämne Roligt i skolan 2,84 2,36 2,65 2,54 2,91 2,76 2,93 2,4 3,15 3,2 2,97 2,68 2,67 2,53 3,21 1,85 2,79 2,69 Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 2,83 2,35 2,69 2,95 2,95 2,74 2,99 2,66 2,89 2,89 3,35 2,2 2,66 2,19 3,5 1,5 2,69 2,69 Naturvetenskapliga ämnen är roliga Roligt i skolan 2,54 2,29 2,64 2,73 2,59 2,9 2,78 2,81 2,96 3,02 2,99 2,68 2,6 2,34 3,56 2,7 3 2,66 Jag kan tänka mig att pendla till arbete inom Västsverige Rörlighet 2,74 2,53 2,43 2,95 2,75 2,93 2,49 2,98 2,75 2,55 2,77 2,41 2,45 2,72 2,73 2 2,86 2,59 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom media Framtidsbranscher 2,73 2,81 2,62 3 2,37 2,75 2,62 2,1 2,62 2,25 2,43 2,41 2,58 2,26 2,44 1,95 2,55 2,58 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom försäljning Framtidsbranscher 2,7 2,72 2,53 2,71 2,32 2,46 2,43 2,02 2,37 2,5 2,27 2,68 2,44 2,28 2,73 2,45 2,72 2,5 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom service/handel Framtidsbranscher 2,48 2,65 2,44 2,46 2,28 2,49 2,29 1,93 2,39 2,43 2,15 2,55 2,24 2,41 2,71 2,15 2,48 2,42 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom forskning och utveckling Framtidsbranscher 2,44 2,01 2,44 2,37 2,84 2,43 2,4 2,45 2,72 2,27 2,9 1,77 2,31 2,29 2,77 1,55 2,83 2,4 Jag drömmer om att uppfinna något Entreprenörskap 2,5 2,11 2,43 2,61 2,38 2,49 2,32 2,34 2,64 2,34 2,7 2,25 2,47 2,11 2,6 1,35 2,59 2,38 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom bank/finans Framtidsbranscher 2,5 1,96 2,37 2,32 2,16 2,23 2,11 1,88 2,31 2,7 2,02 2,61 2,42 2,14 2,15 1,6 2,66 2,25 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom data Framtidsbranscher 2,61 2,07 2,1 2,27 2,83 2,25 2,15 2,19 2,65 2,43 2,58 1,86 2,51 1,74 2,42 1,45 2,9 2,21 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom utbildning Framtidsbranscher 1,89 1,89 1,97 2,24 2,17 2,09 2,37 2,16 1,98 1,91 2,27 2,43 2,08 2,36 2,65 2,8 2 2,07 Det är ok att låna pengar till att köpa aktier Ekonomi/Lån 1,81 2,04 2,11 2 2,01 2,18 1,9 1,82 2,23 1,93 1,93 2,14 1,9 1,98 1,6 2,35 1,9 2,03 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård Framtidsbranscher 1,6 1,76 2, ,92 1,95 1,75 2,15 1,77 1,93 1,64 1,68 2,18 2,12 1,7 1,9 1,94 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom industri Framtidsbranscher 1,58 1,39 1,82 1,34 1,91 1,75 1,27 1,26 1,8 1,57 2,21 1,27 1,61 1,17 2,04 1,6 1,17 1,64 Det är ok att låna pengar till att köpa kläder, åka på semester Ekonomi/Lån 1,58 1,74 1,73 1,24 1,57 1,75 1,44 1,23 1,59 1,43 1,43 1,23 1,54 1,67 1,48 2,2 1,48 1,

19 Västsvenska Industri- och Handelskammarens rapportserie Rapport 2002:1 Rapport 2002:2 Rapport 2002:3 Rapport 2002:4 Rapport 2002:5 Rapport 2003:1 Rapport 2003:2 Rapport 2003:3 Västsverige - en tyst del av Sverige. Skola - Näringsliv: Från skilda världar till gemenskap Position Väst det som mäts blir gjort Vad tycker du om flyget? Västsverige - en tyst del av Sverige. Bygg färdigt Västsveriges vägar och järnvägar. Värdeskapande IT-universitet The State of Primary Education for Expatriate Children in Göteborg Rapport 2003:4 Betyg på Västsveriges ekonomi 2003 Rapport 2003:5 Rapport 2004:1 Rapport 2004:2 Rapport 2004:3 Rapport 2004:4 Kan vägavgifter påskynda utbyggnaden av de västsvenska motorvägarna? Västsvenska entreprenörer på jakt efter såddkapital Från bra till bäst. Om det livslånga lärandet i Västsverige Kampen om kompetensen 1. Attraherar vi kompetens via våra högskolor? Kampen om kompetensen 2. Flyttar företagens makt från regionen? Rapport 2004:5 Betyg på Västsveriges ekonomi 2004 Rapport 2005:1 Västsverige - en tyst del av Sverige 2004 Rapport 2005:2 Sårbarhetsindex 2004 Rapport 2005:3 Rapport 2005:4 Rapport 2005:5 Affärsrelevant forskning Kampen om kompetensen 3. Flyttar våra företag? Ny förbindelse över Göta älv Rapport 2005:6 The State of Primary Education for Expatriate Children in Göteborg 2005 Rapport 2005:7 Värdeskapande kompetens Rapport 2005:8 Fokus Attityd 2005 Rapport 2005:9 Rapport 2005:10 Rapport 2006:1 Rapport 2006:2 Rapport 2006:3 Rapport 2006:4 Rapport 2006:5 Bygg ut E 20 till motorväg Svenska nav Fokus Attityd Skolledare Värdeskapande persontransporter Har vi en industri i världsklass? Förtroendet för välfärdens leverantörer Bryr sig västsvenskar i riksdagen om Västsverige? Rapport 2006:6 En tyst del av Sverige 2006 Rapport 2006:7 Fokus Attityd 2006 Rapport 2006:8 Rapport 2007:1 Vägar till världen Making West Sweden a Better Location for International Companies Rapport 2007:2 Ett viktigt stråk för svenskt gods Rapport 2007:3 Sårbarhetsindex Rapport 2007:4 Tillväxt Göteborg Rapport 2007:5 Farliga förbindelser. Om sårbarheten i Göteborgs trafiksystem Rapport 2007:6 Fokus Attityd 2007 Rapport 2008:1 Västsverige på väg Rapport 2008:2 Göteborg vs Gothenburg Rapport 2008:3 Vem blir känd i Göteborg? Rapport 2008:4 Hur stort är västsverige? Rapport 2008:5 Svenska nav 2008 Rapport 2008:6 Konsekvenserna av ökat utlandskt ägande i det svenska näringslivet Rapporterna finns att ladda ner på

20 Västsvenska Industri- och Handelskammaren Mässans Gata 18, Box 5253, Göteborg Tel Fax

Fokus Attityd 2007 2007:6

Fokus Attityd 2007 2007:6 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2007:6 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2007 En undersökning av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid Världen förändras i en rasande takt,

Läs mer

2006:7. Fokus Attityd 2006

2006:7. Fokus Attityd 2006 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2006:7 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2006 För att lyckas kommer dagens ungdom att behöva entreprenörsanda, ledarskapsförmåga och förändringsbenägenhet.

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Fokus Attityd 2010 Framtidstro och attityder bland Västsvenska gymnasieungdomar

Fokus Attityd 2010 Framtidstro och attityder bland Västsvenska gymnasieungdomar Fokus Attityd 2010 Framtidstro och attityder bland Västsvenska gymnasieungdomar Rapport 2010:9 ISSN 1650-7965 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2010. Författare Ingrid Pousard ingrid.pousard@handelskammaren.net

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör?

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Teknikföretag är Sveriges viktigaste företag för tillväxt, sysselsättning, utveckling, export och därmed för välfärden. Det finns en stark koppling

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Rapport 2012:4 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2012 Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Fokus Attityd 2012 är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012 Citera oss gärna men ange källa

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2012-08-30 ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Enheten för kvalitet

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Din karriär och utveckling

Din karriär och utveckling Din karriär och utveckling Din karriär Framåt uppåt i cirkel? Det är mycket som händer i ditt liv och i ditt arbetsliv. Din karriär, utveckling, trygghet och lön är vårt intresse. Det kan vara svårt att

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Emotional_Engagement_062513_wpEMEA KÄNSLORNAS BETYDELSE

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan och högskolans grundutbildning. Till grund för kartläggningen

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium 1 Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Material/Metod 2 Resultat 3 Diskussion 14 Slutsats 15 2 Bakgrund Årskurs 6 elever kommer snart att ställas inför ett

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

HÄNG MED PÅ INDUSTRINATTEN

HÄNG MED PÅ INDUSTRINATTEN #industrinäger HÄNG MED PÅ 46 % SVARAR EFTER ATT DE SKULLE KUNNA TÄNKA SIG EN TEKNISK UTBILDNING PÅ GYMNASIET. 84 % AV ELEVERNA SOM DELTOG PÅ 2016 SÄGER ATT DE VET MER OM INDUSTRIFÖRETAG ÄN INNAN DERAS

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2005 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. Ge ungdomen

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys AGENDA Värderingsskillnader mellan generationer Trenderna som omformar arbetsmarknaden Arbetslivsvärderingar

Läs mer

Rapport Industri och Ungdom

Rapport Industri och Ungdom Jesper, Henrik, Alfred och Johan 2011-09-16 Rapport Industri och Ungdom Sid 1 av 6 Innehållsförteckning 1.1 Inledning s. 3 1.2 Bakgrund s. 3 2 Metod s. 3 3 Insamlad Data s. 4, 5 4 Diskussion/Avslutning

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Läget i Kalmar län 2016

Läget i Kalmar län 2016 Läget i Kalmar län 2016 Befolkningen i Kalmar län 2015 237 200 invånare 1 nov. 2015 2,4 % av Sveriges befolkning Fler äldre, färre yngre än rikssnittet Ökande försörjningskvot: färre i arbete ska försörja

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag Företagens behov av teknikkompetens Rekryteringsläge 2000-talet 100.000 De stora barnkullarna från mitten av 40-talet matchas inte av de unga som kommer ut i arbetslivet 52-65 åringar som går i pension

Läs mer

En av fyra tror på omfattande automatisering

En av fyra tror på omfattande automatisering Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Många studier har under det senaste året visat att den snabba tekniska utvecklingen gör att ungefär hälften av alla jobb kommer kunna automatiseras

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Vill du vässa din karriär?

Vill du vässa din karriär? Vill du vässa din karriär? Vad kan er skola göra för att delta? Visa denna presentation i klassrummen Informera eleverna om Tekniksprånget och fördelarna med tidig arbetslivserfarenhet Tekniksprånget kommer

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN 36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver fler programmerare Tjänstesektorn växer i Sverige. Allra

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

OMVÄRLDSTRENDERNA SOM FORMAR FRAMTIDENS ARBETSLIV. Sex skiften som förändrar arbetsmarknaden. Arbetslivsvärderingar bland morgondagens medarbetare

OMVÄRLDSTRENDERNA SOM FORMAR FRAMTIDENS ARBETSLIV. Sex skiften som förändrar arbetsmarknaden. Arbetslivsvärderingar bland morgondagens medarbetare OMVÄRLDSTRENDERNA SOM FORMAR FRAMTIDENS ARBETSLIV AGENDA Sex skiften som förändrar arbetsmarknaden straff till självförverkligande kroppsarbete till tankearbete människa till maskin flexibelt till gränslöst

Läs mer

Hur intressant är NV-programmet? Svenska niondeklassare inför sitt gymnasieval

Hur intressant är NV-programmet? Svenska niondeklassare inför sitt gymnasieval Hur intressant är NV-programmet? Svenska niondeklassare inför sitt gymnasieval Inledning Inför gymnasievalet våren 2010 genomför Teknikdelegationen en kampanj riktad till niondeklassare, med huvudbudskapet

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Tudelad arbetsmarknad för akademiker

Tudelad arbetsmarknad för akademiker 2015 Thomas Ljunglöf Tudelad arbetsmarknad för akademiker Tudelad arbetsmarknad för akademiker Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften men ange källa Thomas Ljunglöf och Saco www.saco.se www.saco.se/arbetsmarknadsdata

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Flera utgångspunkter och syften en samlad process Regional utvecklingsstrategi 2025 Regional kompetensförsörjningsstrategi 2020 Strategi för

Läs mer

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från Svenskt Näringsliv som publicerades i

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2005 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. Ge ungdomen

Läs mer

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap KAIROS FUTURE Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap En sammanfattning av studien Morgondagens Ledare November 2015 Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009 Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun Johan Kreicbergs April 2009 Inledning 1 Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från som publicerades i slutet av 2007

Läs mer

Svenskt Näringsliv 50 medlemsorganisationer 60 000 medlemsföretag med 1,6 miljoner anställda

Svenskt Näringsliv 50 medlemsorganisationer 60 000 medlemsföretag med 1,6 miljoner anställda Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv 50 medlemsorganisationer 60 000 medlemsföretag med 1,6 miljoner anställda Sysselsättning sektorvis Ingen tillväxt av privata jobb sedan 1950 Rekryteringsförsök de

Läs mer

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen VD, Rasmussen Analys AB Tre skiften som omformar arbetsmarknaden Värderingsskiftet bland dagens unga Arbetslivsvärderingar

Läs mer

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode Hallands näringsliv Källa: SCB och Bisnode Interaktiv statistik Flera diagram i rapporten kan filtreras och är förfiltrerade. Uppe i vänstra hörnet på sidan visas vilket val som är förinställt. Klicka

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

REGIONAL UTVECKLING UNGAS ATTITYDER. Marcus Holhammar, Regionchef Sjuhärad 2012-05-15

REGIONAL UTVECKLING UNGAS ATTITYDER. Marcus Holhammar, Regionchef Sjuhärad 2012-05-15 REGIONAL UTVECKLING UNGAS ATTITYDER Marcus Holhammar, Regionchef Sjuhärad 2012-05-15 1.0 HANDELSKAMMAREN Ägs av näringslivet, inga offentliga medel. 2600 medlemsföretag i 51 kommuner. Kontor i Borås, Göteborg,

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer