2008:7 ISSN Fokus Attityd En undersökning av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008:7 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2008. En undersökning av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid."

Transkript

1 2008:7 ISSN Fokus Attityd 2008 En undersökning av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid.

2 Sammanfattning/Executive summary Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Närmare västsvenska företag är medlemmar. På deras uppdrag arbetar vi för affärer och tillväxt i Västsverige. Handelskammaren erbjuder konsulttjänster och nätverk. Vi driver också frågor med stor vikt för det västsvenska näringslivets utveckling. Infrastruktur och samspelet mellan skola och näringsliv är två av våra prioriterade områden. Författare: Kajsa Dahlsten, omvärldsanalytiker, VIHK Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren Citera oss gärna, men ange källa. När Västsvenska Industri- och Handelskammaren för sjunde året i rad har genomfört undersökningen Fokus Attityd, visar resultaten att attityderna bland västsvenska gymnasieungdomar har förändrats i mycket liten utsträckning. Att ha ett bra arbete värderas fortfarande allra högst, men det ska inte alls bli lika roligt att arbeta. Plikt går före lust, vilket också återspeglas i inställningen till skolämnen. Matematik, teknik, naturvetenskap och samhällskunskap upplevs som viktiga, men inte lika roliga ämnen. Resultaten visar också ett relativt svalt intresse för entreprenörskap. Endast en tredjedel av eleverna kan i hög eller mycket hög utsträckning tänka sig att starta eget. Ännu färre, 23 procent, drömmer om att uppfinna något. Detta är bekymmersamt eftersom erfarenhet visar att av dem som kan tänka sig att göra något är det endast ett fåtal som verkligen gör det. Fokus Attityd visar också på ett gap mellan var ungdomarna vill jobba i framtiden och vad bristyrkena finns. Media rankas fortfarande som den hetaste branschen, medan intresset för att i framtiden jobba inom industrin är försvinnande litet. Nu efterfrågar näringslivet en förändring. Om tio år vill vi se en betydande förstärkning av de attityder som visar på lust till både skola och arbete, intresse för entreprenörskap och vilja att jobba inom den för hela Sverige så viktiga industrisektorn. För att detta ska ske, måste våra politiska beslutsfattare agera på basis av resultaten. Vår förhoppning är att Fokus Attityd ska uppmuntra till att åtgärder genomförs, så att entreprenörskap och kunskap om näringslivet genomsyrar hela utbildningsväsendet. Bland lärare och övrig skolpersonal, på landets lärarutbildningar och, i förlängningen, bland de elever som undersökningen handlar om. Västsverige november 2008 Joacim Carlson tf vd, Västsvenska Industri- och Handelskammaren The West Sweden Chamber of Commerce and Industry has, for the seventh year running, completed the study Fokus Attityd. The results show that the attitudes of upper secondary school students have changed very little. Having a good job is still valued most highly, while having fun at work seems more unlikely. Dedication comes before inclination, something that is also reflected in students outlook regarding subject choice. Mathematics, the technical, social & natural sciences are seen as important, yet not fun subjects. The results also show a relatively weak interest in entrepreneurship. Only onethird of students could, likely or very likely, consider starting their own business. Even less, 23 percent, dream of inventing something. These are frightening statistics, given that experience shows of all those dreamers, very few actually follow this dream to fruition. Fokus Attityd also highlights a gap between where students want to work and where the shortages in the job market actually exist. The media remains the hottest branch, whilst interest to work in industry is increasingly low. There is now demand from the business community for action. Within ten years we want to see a change in attitudes regarding willingness to engage positively in both school and work. We want to see the spirit of entrepreneurship reinvigorated and a drive amongst students to want to be involved in industry, something so vital to the entire nation. For this to happen, our political power brokers must act on the results highlighted in this report. Our hope is that Fokus Attityd will act as catalyst to encourage the exchange of information for successful solutions so that entrepreneurship and business knowhow permeates the entire educational system; from teachers and school staff to the country s teacher colleges, but first and foremost to the students who make up the focus of this report.

3 Innehåll Inledning 7 Luther går före lust 8 Hellre Joakim von Anka än Oppfinnar-Jocke 11 Media is hot, industry is not 16 Bilaga 1. Så gjordes undersökningen 24 Bilaga 2. Resultaten i korthet 25 Tio i topp och tio i botten 25 Långsiktig trend 25 Kortsiktig trend 25 Skillnader med avseende på genus 26 Skillnader med avseende på etnicitet 26 Ortsranking 26 Bilaga 3. Tabeller 29 5

4 Inledning För sjunde året i rad har Västsvenska Industri- och Handelskammaren genomfört undersökningen Fokus Attityd, en studie av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid. Undersökningen riktar sig till gymnasieelever som läser andra året på de studieförberedande programmen (naturvetenskapligt, tekniskt och samhällsvetenskapligt program). I 2008 års Fokus Attityd medverkade elever på 41 gymnasieskolor i 17 västsvenska kommuner. Anledningen till att handelskammaren år efter år fäster stor vikt vid vad gymnasieungdomarna tycker och tänker är enkel. Dagens gymnasieungdomar är näringslivets framtida arbetskraft. Och när näringslivet rekryterar är rätt attityd ofta viktigare än formella kunskaper. För en säljare kan rätt inställning i ett säljsamtal vara minst lika viktig som goda kunskaper i grammatik och satslära. För en industriarbetare kan en positiv attityd till problemlösning vara minst lika viktig som kunskaper i algebra och trigonometri. För en hotellreceptionist kan förståelse för den kultur gästen kommer ifrån vara minst lika viktigt som att kunna Hallands åar. Listan med exempel kan göras lång. Det är lika mycket attityden till kunskap som kunskaperna i sig som betyder något. Recruit for attitudes - train for skills blir ett allt vanligare motto när företag söker sin framtida kompetens. Anställ den som har rätt attityd och utbilda sedan henne eller honom i de specialistkunskaper som behövs för att kunna göra ett bra jobb. Vilka attityder har då Västsveriges skolungdomar? Hur ser de på arbete, studier och fritid? Var vill de jobba? Vill de driva eget företag? Axla ett ledaransvar? Förändra sin framtid? Det är bland annat dessa frågor som Fokus Attityd försöker ge svar på. Handelskammarens ambition stannar dock inte vid att besvara frågorna. Vi vill uppmuntra politiska beslutsfattare att agera på basis av resultaten. Att fatta beslut som gör att gapet mellan plikt och lust kan överbryggas i både skola och arbetsliv. Som gör att intresset för entreprenörskap stärks. Som gör att en bättre balans uppstår mellan var ungdomar vill jobba och var bristen på arbetskraft är som störst. I följande stycken beskriver vi varför ovanstående exempel kan bli ett problem. Det handlar om Luther, lust, Joakim von Anka och mycket mer. Avslutningsvis ger vi vår vision av vilka resultat vi vill se om tio år och förmedlar några av de beslut som krävs för att nå dit. 7

5 Luther går före lust Sin kärlek skänker svensken det arbete, åt hvilket han kan stjäla undan några stunder, afsedda egentligen för hvila, det arbete, som icke omedelbart åsyftar ekonomisk vinning, om än fantasien nog kan förespegla äfven en sådan - och då i glänsande mått. Att arbeta för att dag för dag inhösta sitt lifsuppehälle, detta kan nog svensken göra, men det skänker honom icke någon tillfredsställelse. För att han skall ha glädje af sitt arbete, skall det åtminstone inbringa honom rikligen - såsom stundom i Amerika - eller ock vara ett arbete för en idé. Så beskrevs svenskens inställning till arbete år 1911 av Axel Gustav Sundbärg, dåtidens främste svenske statistiker. I sin bok Det svenska folklynnet tecknar han bilden av svensken som ihärdigt arbetande med en stark pliktkänsla, driven av antingen belöning eller en tro på en idé. Idag skriver vi Att ha Luther på axeln, vara plikttrogen och göra rätt för sig är egenskaper som kanske förknippas med den äldre generationen snarare än den yngre. En djupare analys av resultaten i Fokus Attityd visar dock att vårt lutherska arv fortfarande präglar våra ungdomar. Att ha ett jobb är viktigt, men det ska inte alls bli roligt att jobba. Skolämnen som matematik och naturvetenskap är viktiga, men långt ifrån lika roliga. Det finns ett gap mellan viktigt och roligt eller mellan Luther och lust. Detta gap är dessutom mycket stabilt över tiden. Figur 1 på motstående sida visar hur lite attityderna till ett antal påståenden som rör arbete och ambition har förändrats sedan undersökningen först genomfördes. Det är viktigt att ha ett bra arbete är det enskilda påstående som rankas allra högst av samtliga 54 ingående påståenden. Medelvärdet för instämmandegraden till detta påstående ligger stabilt kring 4,5 på en skala från 1 till 5 år efter år. Även att göra rätt för sig, att lära sig nya saker och att arbeta hårt hamnar bland de tolv högst rankade påståendena, med medelvärden över 4,0. Därefter finns ett tydligt gap ned till påståendet att arbeta är roligt, som med ett medelvärde på 3,39 hamnar först på rankinglistans 28: e plats. Motsvarande gap finns också om man studerar inställningen till de skolämnen som finns med i Fokus Attityd, vilket illustreras i tabell 2 på motstående sida. Samtliga ämnen upplevs som viktiga snarare än roliga. Störst är gapet när det gäller matematik, där det skiljer mer än ett Roligaste matematiken. Det är bland naturvetarna i Ulricehamn som vi hittar Västsveriges mest positiva inställning till matematik. Ulrika Hilldén är huvudlärare i matematik på Tingsholmsgymnasiet och en av dem som skapar en positiv mattemiljö. Receptet är att sätta en hög ambitionsnivå och att vara tydlig vad gäller de krav som läraren ställer på eleven. Fotograf: Mikael Andersson, medieprogrammet, Tingsholmgsymnasiet. Medelvärde Attityder till arbete 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Det är viktigt att ha ett bra arbete - Viktigt i livet Man skall göra rätt för sig - Ambition Det är kul att lära sig nya saker - Ambition Jag kommer att arbeta hårt - Ambition Att arbeta är roligt - Ambition Figur 1: Gapet mellan Luther och lust när det gäller attityder till arbete. Attityder till skolämnen Ämne Viktigt Roligt Skillnad Matematik 3,75 2,69 1,06 Samhällskunskap 3,67 3,03 0,64 Naturvetenskapliga ämnen 3,28 2,66 0,62 Tekniska ämnen 3,21 2,69 0,52 Tabell 2: Gapet mellan Luther och lust när det gäller attityder till skolämnen (medelvärden). De mest omnämnda egenskaperna Aktiv Ambitiös Ansvarstagande Arbetsam Effektiv Engagerad Flexibel Flitig Framåt Glad Intelligent Intresserad Jobba hårt Kompetent Kreativ Kunnig Lojal Mig själv Målmedveten Noggrann Ordentlig Positiv Punktlig Pålitlig Samarbetsvillig Självständig Smart Snäll Social Trevlig Utåtriktad Ödmjuk Tabell 3: Så här vill min framtida arbetsgivare att jag ska vara helt skalsteg mellan påståendet matematik är ett viktigt ämne och matematik är ett roligt ämne. Varför är det då ett problem att ungdomarna upplever både skola och arbete som viktigt snarare än roligt? Måste allt verkligen vara roligt? Är det inte tvärtom ganska naturligt att en åring, med begränsad erfarenhet av yrkeslivet, inte tycker att det verkar vara så roligt att jobba? Det enda arbete som de flesta gymnasieungdomar har provat på är sommarjobb, som tenderar att vara av det mer okvalificerade slaget. Lägg därtill de signaler om hur det går till i arbetslivet som ungdomarna får av sina föräldrar och andra närstående vuxna. Det är inte givet att dessa är enbart positiva, särskilt inte i en begynnande lågkonjunktur, då varslen kommer slag i slag och tidningarna fylls av krisrubriker. Handelskammaren hävdar att gapet mellan Luther och lust är problematiskt. Vi är övertygade om att inställningen till både skola och arbete har stor betydelse för resultaten. En elev som tycker att matematik är ett spännande och intressant ämne har betydligt bättre förutsättningar att göra ett bra resultat på matteprovet. En medarbetare som brinner för sitt jobb har avsevärt större chanser att lyckas med sina arbetsuppgifter och därigenom att fortsätta utvecklas på jobbet. Den bristande entusiasmen inför ett framtida arbete är därför bekymmersam. Samtidigt är det glädjande att de västsvenska gymnasieungdomarna är ambitiösa. Samtliga påståenden som vi har valt att kategorisera inom området ambition placerar sig högt upp på rankinglistan, år efter år. Och att ambitionsnivån är viktig för ett framtida arbete är något som ungdomarna är väl medvetna om. I årets Fokus Attityd ställde vi för första gången frågan hur tror du att din framtida arbetsgivare vill att du ska vara?. Ambitiös är ett av de mest förekommande svaren på frågan, vilket framgår av tabell 3 till vänster. Summerar vi den bild som ungdomarna själva ger av idealkandidaten för ett framtida jobb, kan vi konstatera att den är mycket ambitiöst tecknad. Vi kan också konstatera att ungdomarna vet vad som förväntas av dem, men att de har en ganska ljummen inställning till att jobba. Pliktkänsla går före glädje. Luther går före lust. 8 9

6 Tre röster om attityd, motivation och innovationskraft Eva Moen Adolfsson, vd, Resia AB Vilka attityder skall man ha för att bli en framgångsrik medarbetare hos er på Resia? För det första måste man vara glad. Man måste också välja att vilja. Vi tror att man har ett aktivt val. Man ska välja att vilja, man ska vilja välja energi och glädje. Att alltid, i alla lägen, stå på tå för kunden är också en självklar attityd. Är det extra viktigt med glädje inom resebranschen? Ja, det tror jag. Men jag tror inte att något företag överlever idag utan det. Det är extremt viktigt för alla företag. Och vi tror ju på utveckling i förhållande till avveckling. Vi vill hela tiden utvecklas och det tror jag också att kunden känner. Kan du peka på någon speciell attityd som har gjort dig framgångsrik i din karriär? Det är nog att jag tycker att det finns så mycket energi i utveckling. Det är kul med utveckling, kul med förändringar. Lena Treschow Torell, tillträdande styrelseordförande, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin Hur ser du på intresset bland unga för att forska i teknik? Det är lite bekymmersamt. Intresset idag är inte lika stort som det har varit. Samtidigt börjar vi just i år se en liten vändning i det här negativa att man inte vill studera naturvetenskap och teknik. Nu ökar intresset, men vi skulle vilja nå ut mer och berätta om vilka möjligheter man har, vilka intressanta jobb man kan få. Där har ju vi som har jobbat jag inom akademin och högskolevärlden, och andra inom näringslivet ett ansvar att visa vilka roliga jobb det finns om man väljer den här vägen. Där har vi inte varit tydliga nog. Hur ska man göra för att stimulera innovationskraften hos den yngre generationen? Jag tror att innovationskraften finns där. Jag hör idag ett annat språk bland ungdomar idag som gärna startar bolag och hittar på egna hyss. Det är väl mer hur ska man se till att de växer, att de får möjligheter så att det inte blir locket på och konkurs. Hur riggar vi riskkapital och stödfunktioner omkring de små bolagen, så att de får lättnader genom skatter och olika typer av incitament? Leif Johansson, koncernchef, AB Volvo Vad motiverar dig? Jag vill kunna känna att det jag bidrar med och de produkter vi gör är meningsfulla, och det tycker jag verkligen om Volvo. Och sedan är jag väldigt motiverad av, och tycker det är roligt, att träffa människor och ingå i olika sammanhang. Att bygga någonting som tidigare inte fanns. Det är också viktigt för mig att kunna titta nästa generation, mina barn, i ögonen och säga att jag sysslar med något som jag tycker är vettigt och riktigt. Och i slutändan handlar det om etik och moral och hur man förhåller sig till sina medarbetare. Det gäller att försöka vara en bra ledare och göra något klokt. Hur motiverar du de ungdomar som planerar att jobba inom fordonsindustrin när de ser varsel och människor som blir uppsagda? Det är inte branschen som sådan, det är en konjunktursvängning som kommer nu och det får man leva med oavsett vilket företag man jobbar inom. Då tror jag att det kan vara bra att jobba inom ett företag som är så globalt spritt som möjligt, till exempel Volvo eller för den delen det svenska näringslivet som helhet. Sedan tror jag att man ska välja yrkeskategorier som har lite bredare ansats. Om vi tar teknikyrken som exempel, är dessa i sann mening internationella. Man kan få jobb som ingenjör eller tekniker i de allra flesta länder. Naturlagarna är desamma över hela jordklotet. Det gör att jag tror att möjligheterna är mycket, mycket högre än vad det ibland står i medierna när konjunkturnedgången kommer. Dan Sundvall och Sara Andersson jobbar på IKEA i Kållered. IKEA ligger i topp när ungdomar får ranka vilka arbetsplatser de helst vill jobba på. I 2008 års karriärbarometer från undersökningsföretaget Universum står IKEA återigen som den sammantaget starkaste arbetsgivaren bland unga yrkesverksamma akademiker. Fotograf: Pia Kennborn, Västsvenska Industri- och Handelskammaren Hellre Joakim von Anka än Oppfinnar-Jocke En personlig förebild är nog de flesta entreprenörer, som gör allt i sin makt för att driva sin verksamhet och lägger hela sin själ i samma syfte. Ambitiösa egenföretagare som lyckas bygga upp en stark ekonomisk grund för både familjen och företagets framtid. Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffet, typ många entreprenörer som t ex Kamprad och även inom it som Zennström m.m. Alexander Graham Bell för att han var en sådan fantastisk uppfinnare. Ovanstående citat är saxade från årets Fokus Attityd, som för första gången innehöll frågan vilka förebilder har du?. Bland de namngivna förebilderna finns både uppfinnare, entreprenörer och affärsmän. Microsofts 52-årige grundare Bill Gates rankades länge som den rikaste personen i världen av tidningen Forbes, vars the World s Billionaires är den kanske mest välkända förmögenhetsrankingen. På 2008 års rankinglista fick Gates se sig omsprungen av sin gode vän, investeraren och affärsmannen Warren Buffet. Genom långsiktiga investeringar har han byggt upp en förmögenhet på över 62 miljarder dollar. Hälften så stor förmögenhet som Buffet har Ingvar Kamprad, vars 31 miljarder dollar ger honom en sjundeplats på 2008 års rankinglista. Kamprad är därmed den högst placerade svensken på listan. Vad som förenar dessa två senare personer är ett mycket tidigt intresse för att göra affärer. Ingvar Kamprad började sälja tändstickor redan i 5-6-årsåldern, och som tioåring cyklade han runt i bygden kring Elmtaryd och sålde julglitter, fisk och mycket annat. Warren Buffet lämnade in sin första inkomstdeklaration vid 13 års ålder, där han yrkade skatteavdrag på 35 dollar för en cykel. Bill Gates å andra sidan, visade tidigt ett intresse för programmering. I åttonde klass skrev han sitt första program i BASIC: ett luffarschack för datorn. Där Gates har varit mer av en innovatör, driven av att uppfinna och skapa nytt, är Kamprad den borne entreprenören, medan Buffet kan karaktäriseras som affärsman. Kedjan innovatörskapentreprenörskap-affärsmannaskap finns också representerad i Fokus Attityd, med 10 11

7 de tre påståendena jag drömmer om att uppfinna något, jag skulle gärna vilja starta ett eget företag och business (affärsverksamhet) är kul. Dessvärre visar resultaten av Fokus Attityd att instämmandegraden i dessa tre påståenden är relativt svag (figur 4. Inställningen till innovatörskap-entreprenörskap-affärsmannaskap). Viljan att starta eget företag hamnar på rankinglistans 36:e plats, med ett medelvärde på strax över 3. Inställningen att business är roligt kommer precis därefter, på rank 37, med ett medelvärde på 2,97. Ännu svagare är drömmen om att uppfinna något, som med ett medelvärde på 2,38 hamnar på rankinglistans 47:e plats och därmed bland de åtta lägst rankade påståendena. Detta är också ett av de påståenden vars instämmandegrad har minskat sedan undersökningen först genomfördes 2002 (-0,09 skalsteg). Den elev som i inledningen till detta kapitel satte uppfinnaren Alexander Graham Bell som sin förebild tycks vara ett undantagsfall. Handelskammaren anser att det är problematiskt att intresset för att uppfinna något är så svagt bland Västsveriges gymnasieungdomar. Vi västsvenskar fortsätter visserligen att skapa ny teknik, men antalet sökta patent minskar, vilket framgår av figur 5 på motstående sida. I en jämförelse med de andra storstadslänen Stockholm och Skåne ligger Västra Götaland numera sämst. När det gäller antalet nya företag har utvecklingen de senaste åren varit relativt konstant. Även här ligger Västsverige sämre till än de båda andra storstadsregionerna, vilket framgår av diagram 6 på motstående sida. Västsverige behöver således fler innovatörer, entreprenörer och affärsmän för att kunna lägga grunden för framtidens SKF och Volvo. Fokus Attityd kan ge vissa ledtrådar om vad som utmärker dessa framtidens innovatörer, entreprenörer och affärsmän. I tabell 7-9 på sid 14 och 15 sätter vi fokus på de som i hög eller mycket hög utsträckning drömmer om att uppfinna något, vill starta eget respektive tycker att business är kul. Vad utmärker dessa elever i förhållande till genomsnittseleven? De som drömmer om att uppfinna något har vi störst sannolikhet att hitta inom FoU, på ett eget företag, inom itbranschen eller industrin (se tabell 17). Samtliga dessa påståenden har en betydligt högre grad av instämmande i denna grupp i jämförelse med genomsnittseleven. Föga förvånande värderar också denna grupp teknik och naturvetenskap högre än genomsnittseleven. Det är dock inte bara inom industrin, it-branschen och FoU som det behövs drivna innovatörer. Också inom tjänstesektorn finns ett stort behov av innovationskraft. Tjänstesektorn kännetecknas av en hög förändringstakt. Det är också lättare att kopiera en tjänst än att kopiera en vara. Att snabbt finna nya, innovativa sätt att leverera en tjänst är minst lika viktigt som att göra nya produktinnovationer. Mot bakgrund av detta är det bekymmersamt att de potentiella innovatörerna inte är mer benägna att söka sig till service/handel. Instämmandegraden till detta påstående är till och med något lägre bland dem som i hög eller mycket hög utsträckning drömmer om att uppfinna något än vad den är hos genomsnittseleven. Om Ingvar Kamprad hade haft samma inställning, hade vi knappast haft vare sig tyskar, amerikaner eller kineser som skruvar ihop sina egna Billy-bokhyllor där hemma i Berlin, Brooklyn eller Beijing. En innovation behöver inte nödvändigtvis Innovatörskap-Entreprenörskap-Affärsmannaskap Medelvärde 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag Business (Affärsverksamhet) är roligt Jag drömmer om att uppfinna något Figur 4: Inställningen till innovatörskap-entreprenörskap-affärsmannaskap Patent per tusen invånare 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, V. Götaland län Stockholms län Skåne län Figur 5: Antal sökta patent per 1000 invånare Källa: PRV. Nystartade företag per tusen invånare Stockholms län Skåne län V. Götaland län Figur 6: Antal nystartade företag per 1000 invånare Källa: ITPS vara en fysisk produkt. I fallet IKEA ligger innovationen i tillverkning, distribution och försäljning från dyra möbler på fina gatan till billiga, platta paket som man själv monterar ihop. Det finns en tydlig koppling mellan att vilja starta eget och att uppfinna något, också när man studerar vad som utmärker de elever som i hög eller mycket hög utsträckning vill starta eget, vilket framgår av tabell 8 på sida 14. De som vill starta eget tycker i högre grad än genomsnittseleven att business är kul, de är mer villiga att sälja och axla ett ledaransvar, och kan i högre grad tänka sig att starta eget inom ett flertal branscher. Sjukvård ratar de dock. Att i framtiden vilja jobba inom sjukvård får ett medelvärde på endast 1,86, vilket är något lägre än vad genomsnittsleven svarar. Det svaga intresset för sjukvård har de som gärna startar eget gemensamt med de elever som i hög eller mycket hög utsträckning tycker att business är kul, vilket framgår av tabell 9 på sid 15. Bank och finans, försäljning eller service och handel är framtidsbranscher som lockar denna grupp, men däremot inte sjukvård. Med en skillnad på 0,21 skalenheter är påståendet jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård det enskilda påstående som avviker mest i negativ riktning om man jämför de tre olika grupperna innovatörer-entreprenörer-affärsmän med genomsnittseleven. Värt att poängtera i sammanhanget är att det är förhållandevis få elever som i hög eller mycket hög utsträckning instämmer med de tre påståendena om innovatörskap-entreprenörskap-affärsmannaskap. En dryg tredjedel av de nära elever som besvarat enkäten, 37 procent, vill i hög eller mycket hög utsträckning starta eget. Något färre, 32 procent, tycker i hög eller mycket hög 12 13

8 De som drömmer om att uppfinna något*, tycker också att: De som tycker att business är roligt*, tycker också att: Jag skulle i framtiden vilja jobba inom forskning och utveckling Framtidsbranscher 3,29 2,4 0,89 Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag Entreprenörskap 3,73 3,01 0,72 Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 3,23 2,69 0,54 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom data Framtidsbranscher 2,71 2,21 0,5 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom industri Framtidsbranscher 2,07 1,64 0,43 Naturvetenskapliga ämnen är roliga Roligt i skolan 3,08 2,66 0,42 Tekniska ämnen är viktiga Viktigt i skolan 3,61 3,21 0,4 Jag vill förändra min omvärld Förändringsbenägenhet 3,72 3,35 0,37 Matematik är ett roligt ämne Roligt i skolan 3,01 2,69 0,32 Naturvetenskapliga ämnen är viktiga Viktigt i skolan 3,6 3,28 0,32 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom bank/finans Framtidsbranscher 3,11 2,25 0,86 Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag Entreprenörskap 3,83 3,01 0,82 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom försäljning Framtidsbranscher 3,28 2,5 0,78 Jag skulle vilja vara ledare på jobbet Ledarskap 4,2 3,55 0,65 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom service/handel Framtidsbranscher 3 2,42 0,58 Jag drömmer om att ha inflytande på jobbet Ledarskap 4,34 3,92 0,42 Samhällskunskap är roligt Roligt i skolan 3,41 3,03 0,38 Att tjäna mycket pengar är viktigt Viktigt i livet 4,09 3,73 0,36 Jag kan tänka mig att resa mycket i mitt arbete Rörlighet 3,8 3,47 0,33 men tycker inte i lika hög utsträckning att: Jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård Framtidsbranscher 1,73 1,94-0,21 Kategori Drömmer att uppfinna Genomsnittseleven Skillnad *Omfattar de som i hög eller mycket hög usträckning instämmer i påståendet Jag drömmer om att uppfinna något Kategori Business är kul Genomsnittseleven Skillnad *Omfattar de som i hög eller mycket hög usträckning instämmer i påståendet Business (affärsverksamhet) är roligt Tabell 7: Utmärkande för de som i hög eller mycket hög utsträckning drömmer om att uppfinna något. Tabell 9: Utmärkande för de som i hög eller mycket hög utsträckning tycker att business är kul. De som gärna vill starta eget företag*, tycker också Business (Affärsverksamhet) är roligt Entreprenörskap 3,59 2,97 0,62 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom försäljning Framtidsbranscher 3,09 2,5 0,59 Jag drömmer om att uppfinna något Entreprenörskap 2,96 2,38 0,58 Jag skulle vilja vara ledare på jobbet Ledarskap 4,12 3,55 0,57 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom bank/finans Framtidsbranscher 2,8 2,25 0,55 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom service/handel Framtidsbranscher 2,82 2,42 0,4 Jag drömmer om att ha inflytande på jobbet Ledarskap 4,3 3,92 0,38 Det är ok att låna pengar till att starta eget företag Ekonomi/Lån 4,1 3,72 0,38 Att tjäna mycket pengar är viktigt Viktigt i livet 4,05 3,73 0,32 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom media Framtidsbranscher 2,9 2,58 0,32 Jag vill gärna åka utomlands för att arbeta Rörlighet 3,88 3,57 0,31 Kategori Vill starta eget Genomsnittseleven Skillnad *Omfattar de som i hög eller mycket hög usträckning instämmer i påståendet Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag Tabell 8: Utmärkande för de som i hög eller mycket hög utsträckning vill starta eget. utsträckning att business är kul. Och bara blygsamma 23 procent drömmer i hög eller mycket hög grad om att uppfinna något. Det kan ställas mot de 61 procent som i hög eller mycket hög utsträckning tycker att det är viktigt att tjäna mycket pengar. Hellre Joakim von Anka än Oppfinnar-Jocke, för att parafrasera rubriken till detta stycke. Joakim von Anka dyker även upp som svar på frågan vilka förebilder har du i företagsvärlden, som också ställdes för första gången i 2008 års Fokus Attityd (se tabell 10 till höger). Det gör däremot inte Oppfinnar-Jocke Även här återkommer de redan omskrivna Ingvar Kamprad och Bill Gates. De mest omnämnda förebilderna både i allmänhet och i näringslivet är dock långt ifrån dollarmiljardärerna på Forbes lista. Det är istället mamma eller pappa, syster, bror, Förebilder i näringslivet Bert Karlsson Bill Gates Carl-Henric Svanberg Donald Trump Ingvar Kamprad Joakim von Anka Leif Johansson Steve Jobs Tabell 10: Förebilder i näringslivet. kusin eller farfar som drev eget företag eller kämpade för att familjen skulle få det bra. Familjen är alltså den i särklass viktigaste förebilden och inspirationskällan för våra ungdomar. I en jämförelse står sig även Joakim von Anka och Oppfinnar-Jocke sig slätt

9 Framtidsbranscher 3,5 3,0 2,5 Medelvärde 2,0 1,5 1,0 0,5 Media is hot, industry is not Vi lever i ytans tid, i listornas tid, i en farlig tid där ambition och allvar har blivit skällsord. En tid där barn på frågan om vad dom vill bli svarar: kändis Bara skräckexempel, alltså mina föräldrar. Jag skulle ALDRIG ALDRIG vilja sätta min fot på en industri jag är bättre än så. Det första citatet kommer från skådespelaren Mikael Persbrandt, som i allra högsta grad lever upp till epitetet kändis. Det andra citatet kommer från årets Fokus Attityd, som svar på frågan vilka förebilder har du från företagsvärlden. De båda citaten skildrar det gap som också uttrycks i rubriken. Att bli känd och synas i media är hett eftertraktat. Att jobba inom industrin är inte ett alternativ överhuvudtaget. Detta gap återspeglas också i resultaten av Fokus Attityd. Bland de nio branscher som inkluderas i undersökningen, är media den bransch som rankas högst, vilket framgår av figur 11 till höger. Samtidigt är ett framtida jobb inom industrin ett av de påståenden som rankas allra lägst av samtliga 54 ingående påståenden, år efter år. I 2008 års undersökning skiljer det tio placeringar på rankinglistan mellan media och industri. Ett framtida jobb inom media hamnar på rank 43, med ett medelvärde på 2,58. Ett framtida jobb inom industri hamnar på rank 53, alltså näst sist av samtliga påståenden, med ett medelvärde på blygsamma 1,64. Endast 293 elever, 11 procent, kan i hög eller mycket hög utsträckning tänka sig ett framtida industrijobb. Utmärkande för denna grupp är att de också värderar tekniska ämnen, naturvetenskap och matematik högre än genomsnittseleven, vilket kan utläsas i tabell 12 till höger. De ger också en högre bedömning till samtliga tre påståenden som vi har valt att kategorisera inom entreprenörskap. Det låga intresset för att jobba inom industri är relativt oförändrat över tid, medan viljan för att jobba inom media varaktigt har minskat under de år som Fokus Attityd har genomförts. Instämmandegraden till detta påstående har minskat med 0,38 skalenheter sedan 2002, vilket gör det till det påstående som har försvagats näst mest över tid. Allra mest har viljan att i framtiden jobba inom data försvagats. Där är skillnaden 0,48 skalenheter sedan I september 2008 bjöd Västsvenska Industri- och Handelskammaren in gymnasieelever till en inspirationsdag om näringslivet på Scandinavium i Göteborg. I pausen fick eleverna chansen att prata med västsvenska företag om vad en framtida yrkeskarriär på dessa företag kan innebära. Fotograf: Tommy Holl 0, Jag skulle i framtiden vilja jobba inom media - Framtidsbranscher Jag skulle i framtiden vilja jobba inom försäljning - Framtidsbranscher Jag skulle i framtiden vilja jobba inom service/handel - Framtidsbranscher Jag skulle i framtiden vilja jobba inom forskning och utveckling - Framtidsbranscher Jag skulle i framtiden vilja jobba inom bank/finans - Framtidsbranscher Jag skulle i framtiden vilja jobba inom data - Framtidsbranscher Jag skulle i framtiden vilja jobba inom utbildning - Framtidsbranscher Jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård - Framtidsbranscher Jag skulle i framtiden vilja jobba inom industri - Framtidsbranscher Figur 11: Intresset att jobba i de nio branscher som ingår i Fokus Attityd. De som vill jobba inom industri*, tycker också att: Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 3,55 2,69 0,86 Jag drömmer om att uppfinna något Entreprenörskap 3,06 2,38 0,68 Business (Affärsverksamhet) är roligt Entreprenörskap 3,5 2,97 0,53 Tekniska ämnen är viktiga Viktigt i skolan 3,74 3,21 0,53 Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag Entreprenörskap 3,53 3,01 0,52 Naturvetenskapliga ämnen är roliga Roligt i skolan 3,09 2,66 0,43 Matematik är ett roligt ämne Roligt i skolan 3,09 2,69 0,4 Kategori Vill jobba inom industri Genomsnitt Skillnad *Omfattar de som i hög eller mycket hög usträckning instämmer i påståendet Jag skulle i framtiden vilja jobba inom industri Tabell 12: Utmärkande för de som i hög eller mycket hög utsträckning skulle vilja jobba inom industri

2006:7. Fokus Attityd 2006

2006:7. Fokus Attityd 2006 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2006:7 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2006 För att lyckas kommer dagens ungdom att behöva entreprenörsanda, ledarskapsförmåga och förändringsbenägenhet.

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965. Värdeskapande kompetens

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965. Värdeskapande kompetens Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965 Värdeskapande kompetens Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. 2 Inledning

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

87 lärares rörelser till, från och inom yrket 1993-2013

87 lärares rörelser till, från och inom yrket 1993-2013 En rapport från Forum för professionsforskning 2014:5 87 lärares rörelser till, från och inom yrket 1993-2013 En rapport från projektet Vägskäl en longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Kvinnligt företagande

Kvinnligt företagande Kvinnligt företagande Lisa Blomquist SLU, Institutionen för ekonomi Examensarbete 389 Företagsekonomi Uppsala 2005 Företagsekonomi, D-nivå, 10 poäng ISSN 1401-4084 ISRN SLU-EKON-EX-389-SE Kvinnligt företagande

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt?

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Kvalitén på utbildningen/undervisningen enligt branschen. The quality of education for the industry's needs Ort, Växjö datum 15 poäng 2UV06L Handledare:

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar

Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar 20 april 2012 Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar Göran Melin, Anders Håkansson Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar

Läs mer

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap Stöd & Stimulans Nr 6 Entreprenörskap Artikelserien Skola och entreprenörskap från tidningen LÄRA Stockholm 2010 2011 Lära att lära Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2011 Adress: Box

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer