Fokus Attityd :6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fokus Attityd 2007 2007:6"

Transkript

1 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2007:6 ISSN Fokus Attityd 2007 En undersökning av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid Världen förändras i en rasande takt, men attityderna bland Västsveriges gymnasieungdomar är i stort sett oförändrade. Den utvecklingen håller inte om Västsverige ska kunna ta position på världsmarknaden.

2 Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation med drygt västsvenska företag som medlemmar. På deras uppdrag arbetar vi för affärer och tillväxt i Västsverige. Handelskammaren erbjuder konsulttjänster och nätverk. Vi driver också frågor med stor vikt för det västsvenska näringslivets utveckling. Infrastruktur och samspelet mellan skola och näringsliv är två av våra prioriterade områden. Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren Citera oss gärna, men ange källa.

3 Världen förändras, men attityderna står still Världen förändras i en rasande takt, men attityderna bland Västsveriges gymnasieungdomar är i stort sett oförändrade. Plikt går före lust, både skolan och jobbet är viktigt snarare än kul, att starta eget är inte särskilt lockande och att uppfinna något är än mindre lockande. Så kan resultaten sammanfattas när Västsvenska Industri- och Handelskammaren för sjätte året i rad presenterar undersökningen Fokus Attityd. I undersökningen har drygt västsvenska gymnasieungdomar på de studieförberedande programmen tagit ställning till 54 påståenden. Resultaten visar att: Attityderna förändras mycket lite över tid. På rankinglistan över samtliga 54 påståenden hamnar samma påståenden i topp, år efter år, med endast små förändringar i den inbördes ordningen. Allra högst rankas att ha ett bra arbete (medelvärde 4,43 på en skala från 0 till 5), därefter hamnar fritidens betydelse för att få ett bra liv (4,38). Även att vara ledig tillsammans med familjen hamnar bland de fem högst placerade påståendena (4,23). Språkkunskaper rankas högt. Att kunna uttrycka sig på engelska respektive svenska hamnar på rankinglistans tredje respektive fjärde plats, med 4,32 respektive 4,31. Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk värderas dock inte alls lika högt, utan hamnar med ett medelvärde på 2,88 på rankinglistans 37:e plats. Västsveriges gymnasieungdomar är ambitiösa. Att göra rätt för sig, att lära sig nya saker och att arbeta hårt värderas högt på rankinglistan (rank 6, 8 respektive 11). De tycker dock i betydligt lägre utsträckning att det är kul att arbeta. Detta påstående hamnar först på rankinglistans 29:e plats. Inställningen till entreprenörskap är sval bland de västsvenska gymnasieeleverna. Business upplevs endast i viss mån som kul, de kan bara i viss grad tänka sig att starta eget och att uppfinna något drömmer de i ännu lägre grad om. Samtliga tre påståenden som berör entreprenörskap rankas lågt. Intresset för att i framtiden jobba inom industrin är mycket svagt. Detta påstående rankas näst lägst av samtliga påståenden, med ett medelvärde på blygsamma 1,61. Ungdomarna ser snarare sin yrkesframtid inom mediebranschen eller inom försäljning. Skolan upplevs som viktig snarare än rolig. De fyra påståendena som handlar om huruvida man upplever samhällskunskap, naturvetenskap, teknik och matematik som roliga ämnen rankas lågt. De fyra ingående skolämnena upplevs i betydligt högre grad som viktiga än roliga. Störst är skillnaden när det gäller matematik. Liksom inställningen till skolan, är också inställningen till att låna pengar seriös. Det anses acceptabelt att låna för att köpa hus, utbilda sig och starta eget, medan det i mycket mindre grad uppfattas som ok att låna för att köpa aktier och att köpa kläder eller åka på semester. Att låna till privat konsumtion är det påstående som rankas allra lägst av de 54 påståendena, med ett medelvärde på 1,56. Inställningen till högre studier uppvisar en vikande trend. Eleverna på de studieförberedande programmen är fortfarande i hög grad inställda på att studera på högskola/universitet (3,91), men samtliga fyra påståenden inom kategorin högre utbildning tillhör dem

4 vars instämmandegrad har minskat mest sedan undersökningen först genomfördes Allra mest minskar benägenheten att avstå inkomst under en tid för att få en utbildning. Förändringsbenägenheten, rörligheten och intresset för ledarskap minskar på sikt. Av åtta påståenden inom dessa tre kategorier är det bara ett påstående som uppvisar en ökad instämmandegrad sedan 2002: jag kan tänka mig att pendla till ett arbete inom Västsverige. Ökningen är dock från en låg nivå. Pendlingsbenägenheten är fortfarande låg och hamnar med ett medelvärde på 2,61 på rankinglistans 42:a plats. Framtidstron har stärkts bland Västsveriges gymnasieungdomar. Tron att det kommer att gå bra för Sverige är det enskilda påstående vars instämmandegrad har ökat mest sedan förra årets mätning. Påståendet har också stärkts på lång sikt, liksom tron på hemortens framtid. Tron på den egna framtiden har dock minskat sedan undersökningen först genomfördes 2002, men är fortfarande högre (rank 14) än tron på Sveriges respektive hemortens framtid (rank 27 respektive 33). Den långsiktiga trenden ser överlag negativ ut, eftersom fler påståenden tappar i instämmandegrad än ökar. Sedan undersökningen först genomfördes 2002 har 33 påståenden förändrats i negativ riktning, medan endast 14 påståenden har förändrats i positiv riktning. Även på kort sikt är trenden negativ. 24 påståenden har förändrats i positiv riktning sedan förra året, medan 29 påståenden har förändrats i negativ riktning. Det är således en övervikt av påståenden vars grad av instämmande försvagats. Denna negativa utveckling måste brytas. Världen förändras i en allt snabbare takt. Västsveriges företag konkurrerar i allt större utsträckning på en global marknad. Så har också kampen om kompetensen blivit global. Där rätt matchning mellan företag och kompetens uppstår, där uppstår också arbetstillfällen. Det kan vara i Västsverige, Baltikum eller Kina. Skolan är fortfarande näringslivets viktigaste leverantör. De ungdomar som idag går på Västsveriges gymnasieskolor kommer till stor del att finna sitt framtida yrkesliv på något av Västsveriges företag. För att lyckas kommer de att behöva både faktiska kunskaper, men också i allt högre utsträckning rätt attityder. Det handlar om att vara ambitiös, förändringsbenägen och på sikt våga axla ett ledaransvar. Det handlar om att uppvisa affärsmannaskap, entreprenörskap och innovatörskap. Det handlar om att stå på tå för kunden och se varje problem som en utmaning. När eleverna väl har börjat jobba kommer de kontinuerligt att stöta på besvärliga kunder, plötsliga problem, ny kunskap, ny teknik, andra människor, etc. Det avgörande ögonblicket definieras av huruvida de tar sig an eller försöker undvika allt detta. Och det avgörs av attityder, inte av faktiska kunskaper. Det är viktigare att kunna tänka sig än att kunna, som Albert Einstein uttryckte det. Attityd är minst lika viktig som kunskap. Därför måste skolan, vid sidan om de faktiska kunskaperna, grundlägga rätt attityder bland eleverna. Vi ser alltför få tecken på att så sker. När Västsvenska Industri- och Handelskammaren för sjätte året i rad mäter gymnasieelevernas attityder, pekar resultaten tvärtom på att attityderna till entreprenörskap, ledarskap, förändringsbenägenhet och rörlighet är ljumma och dessutom har försvagats. Den utvecklingen håller inte om Västsverige ska kunna ta position som en konkurrenskraftig region på världsmarknaden. Skolan måste bli bättre på att grundlägga rätt attityder bland eleverna. För att så ska ske måste även lärarna ha rätt attityder. Rekryteringen av lärare är därmed en nyckelfaktor. Lärarnas möjligheter till utblick i den verklighet som väntar deras elever är en annan nyckelfaktor. Här har också näringslivet ett stort ansvar. Vi måste öppna dörren och ta emot lärare och elever som vill besöka våra verksamheter. Och om inte Mohammed kommer till berget, får berget komma till Mohammed. Näringslivets representanter kan i högre utsträckning besöka skolorna och berätta om sin verklighet för både elever och lärare. Handelskammaren tar sin del av ansvaret. Under läsåret 2006/2007 har vi arrangerat studiebesök på västsvenska

5 företag som sammantaget besökts av cirka lärare och skolledare inom ramarna för projektet Aktiv. Vi har dessutom på plats träffat cirka lärare och skolledare inom ramarna för projektet Fokus Världen. Våra aktiviteter riktar sig även direkt till eleverna. Handelskammaren driver för närvarande cirka 160 Handslag mellan företag och skolklasser i Västsverige. Närmare elever får därmed chansen att djupare lära känna ett företag lärare och elever är dock bara en droppe i havet. Det återstår tusen och åter tusen som vi ännu inte har fått tillfälle att träffa. Handelskammaren kan inte allena förändra attityderna bland Västsveriges gymnasieelever. För det krävs ett helt nytt synsätt i skolan. Att skifta från det gamla till det som ska komma är den enda tradition som är värd att vårda. Orden är industri- och bankmannen Marcus Wallenbergs. De borde vara lika giltiga i dagens skola, som de var när de formulerades i näringslivet Västsverige december 2007 Anders Källström, vd Kajsa Dahlsten, omvärldsanalytiker Västsvenska Industri- och Handelskammaren 5

6

7 Innehåll Fokus Attityd Med rätt attityd i fokus 8 Ett bra jobb toppar listan 8 Trenden på lång sikt är negativ 9 Rörligheten minskar sedan ifjol 10 Gymnasietjejerna mer ambitösa än killarna 11 Inställningen till språk vattendelare 12 Ulricehamn i toppen och Tranemo i botten 14 Fördjupad analys 14 Viktigt i livet 15 Ambition 16 Ledarskap 17 Entreprenörskap 18 Förändringsbenägenhet 19 Viktigt i skolan 20 Roligt i skolan 21 Språk 22 Högre utbildning 23 Rörlighet 24 Framtidstro 25 Framtidsbranscher 26 Ekonomi - Lån 27 Bilaga 1. Så gjordes undersökningen 28 Bilaga 2. Samtliga påståenden och medelvärden 29 7

8 Fokus Attityd 2007 För sjätte året i rad har Västsvenska Industri- och Handelskammaren genomfört Fokus Attityd. Därigenom besitter handelskammaren en unik inblick i vilka attityder som västsvenska gymnasieungdomar 1 har. Med rätt attityd i fokus Just attityder blir allt viktigare när näringslivet rekryterar. Recruit for attitudes, train for skills är numera mottot när storföretag som Volvo söker framtida medarbetare. Fackkunskaper och formell kompetens har givetvis betydelse, men rätt inställning till jobbet, kunderna, medarbetarna, ny kunskap och oväntade problem blir allt viktigare. Mot bakgrund av detta resonemang beslutade handelskammaren 2002 att undersöka attityderna bland västsvenska gymnasieungdomar. Hur ser de på arbete, studier och fritid? Vill de driva eget företag? Axla ett ledaransvar? Hur förändringsbenägna är de? Hur står det till med framtidstron? I denna rapport presenteras resultaten av 2007 års Fokus Attityd. I undersökningen medverkade drygt gym- När vi fortsättningsvis hänvisar till gymnasieungdomar avses elever som går i andra årskursen på de studieförberedande programmen naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och tekniskt program. nasielever på 36 skolor i 17 kommuner. Fokus Attityds räckvidd utvidgas ständigt och i år var Tranemo med för första gången. Ett bra jobb toppar listan Årets resultat bekräftar det faktum att attityder förändras mycket långsamt. Tittar man på årets tio-i-topp-lista är den närmast identiskt med fjolårets. Det är samma påståenden som hamnar i topp år efter år, med endast små förändringar i den inbördes ordningen. Föga förvånande hamnar påståenden inom kategorin viktigt i livet högt på rankinglistan. Allra högst rankas att ha ett bra arbete. Därefter kommer fritiden, följt av två språkrelaterade påståenden. Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk rankas inte alls lika högt, utan hamnar först på listans 37:e plats. Två påståenden inom kategorin ambition hamnar också bland tio-i-topp: att göra rätt för sig och att lära sig nya saker. Däremot hamnar ett annat påstående inom denna kategori, att arbeta är roligt betydligt lägre ned på listan (rank 29 av 54). Det är alltså viktigt att ha ett jobb (rank 1), att göra rätt för sig (rank 6) och att arbeta hårt (rank 11), men inte alls lika roligt att jobba (rank 29). Kanske än mer intressant och definitivt mer oroväckande blir bilden om man tittar på rankinglistans bottenskikt. Här har vi valt att bortse ifrån de nio påståenden som handlar om vilka bran- Tabell 1. Tio i topp 2007 Rank Påstående Kategori Medelvärde * 1 Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet 4,43 2 Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 4,38 3 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 4,32 4 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 4,31 5 Att vara ledig/vara med familjen är viktigt Viktigt i livet 4,23 6 Man skall göra rätt för sig Ambition 4,21 7 Det är ok att låna pengar till att köpa hus Ekonomi/Lån 4,17 8 Det är kul att lära sig nya saker Ambition 4,15 9 Det är ok att låna pengar till att utbilda sig Ekonomi/Lån 4,13 10 Mina hobbys är viktiga i livet Viktigt i livet 4,07 * Medelvärdet mäts på en skala från 0 till 5, där 0 betyder instämmer inte alls och 5 betyder instämmer i mycket hög grad. 8

9 scher man kan tänka sig att jobba inom i framtiden, eftersom dessa till viss del är ömsesidigt uteslutande och därmed tenderar att hamna i listans bottenskikt. Återstår på bottenlistan finns då samtliga tre påståenden som vi har grupperat i kategorin entreprenörskap, med drömmen om att uppfinna något som det lägst rankade påståendet inom denna kategori. Dessutom hamnar samtliga påståenden inom kategorin roligt i skolan på bottenlistan. Eleverna tycker i betydligt högre grad att dessa ämnen är viktiga, snarare än roliga. Att både lusten till skolämnen och inställningen till entreprenörskap hamnar så lågt är mycket oroväckande. Trenden på lång sikt är negativ Vart pekar då trenden? För det första kan man konstatera att attityder ändras mycket långsamt. Sedan undersökningen först genomfördes 2002 är det endast tio påståenden som har förändrats med mer än 0,2 skalsteg 2. Av dessa tio är det endast ett som förändrats i positiv riktning, Tekniska ämnen är roliga Av tabell 3 framgår att inställningen till högre studier är vikande. Bland de påståenden vars grad av instämmande har minskat mest sedan undersökningen Vi bedömer att en förändring är betydelsefull om den uppgår till minst 0,2 skalenheter. Det motsvaras av att var femte elev har ändrat sin grad av instämmande i ett påstående med ett skalsteg. Tabell 2. Bottenskiktet 2007 Rank Påstående Kategori Medelvärde 54 Det är ok att låna pengar till att köpa kläder och åka på semester Ekonomi/Lån 1,56 51 Det är ok att låna pengar till att köpa aktier Ekonomi/Lån 1,96 47 Jag drömmer om att uppfinna något Entreprenörskap 2,37 43 Matematik är ett roligt ämne Roligt i skolan 2,53 42 Jag kan tänka mig att pendla till arbete inom Västsverige Rörlighet 2,61 41 Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 2,63 40 Naturvetenskapliga ämnen är roliga Roligt i skolan 2,64 38 Business (Affärsverksamhet) är roligt Entreprenörskap 2,87 37 Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk är viktigt Språk 2,88 36 Samhällskunskap är roligt Roligt i skolan 2,96 35 Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag Entreprenörskap 2,97 Tabell 3. Påståenden där instämmandegraden har förändrats med 0,2 skalenheter eller mer mellan 2002 och Påstående Kategori Förändring (skalenheter) Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 0,2 Det är ok att låna pengar till att starta eget företag Ekonomi/Lån -0,22 Jag vill studera på högskola/universitet Högre utbildning -0,25 Jag kan tänka mig att flytta för att få en utbildning Högre utbildning -0,25 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom media Framtidsbranscher -0,27 Jag kan tänka mig att resa mycket i mitt arbete Rörlighet -0,29 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom FoU Framtidsbranscher -0,3 Jag vill gärna åka utomlands för att få en utbildning Högre utbildning -0,36 Det är värt att avstå inkomst under en tid för att få en utbildning Högre utbildning -0,38 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom data Framtidsbranscher -0,51 9

10 först genomfördes 2002 finns samtliga fyra påståenden inom kategorin högre utbildning. Inom denna kategori är det inställningen till att det är värt att avstå inkomst för att studera som viker mest, vilket kan vara en konsekvens av den långvariga högkonjunktur vi befinner oss i. Ungdomarna har både viljan och möjligheten att ge sig ut på arbetsmarknaden och tjäna pengar i stället för att studera. Allt färre behöver skriva in sig på extra kurser efter grundexamen i avvaktan på att få ett riktigt jobb. Den långsiktiga trenden ser överlag negativ ut, eftersom fler påståenden tappar i instämmandegrad än ökar. Sedan undersökningen först genomfördes 2002 har 33 påståenden förändrats i negativ riktning, medan endast 14 påståenden har förändrats i positiv riktning 3. Tre påståenden har oförändrad grad av instämmande mellan 2002 och 2007, medan de fyra påståendena som handlar om viktigt i skolan inte ingick i undersökningen Rörligheten minskar sedan ifjol På kort sikt ser trenden något mindre negativ ut. 24 påståenden har förändrats i positiv riktning sedan förra året, medan 29 påståenden har förändrats i negativ riktning (ett påstående har oförändrad grad av instämmande). Det är således fortfarande en övervikt av påståenden vars grad av instämmande försvagats. Jämför man med föregående år är förändringarna inte lika stora. Endast ett påstående har förändrats med 0,2 skalenheter sedan i fjol, tron att det kommer att gå bra för Sverige, som har stärkt graden av instämmande med 0,2 skalenheter. Att framtidstron har stärkts, liksom att viljan att avstå inkomst för att få en utbildning har minskat kan, som redan nämnts, betraktas som en konsekvens av högkonjunkturen. Glädjande är att ett framtida jobb inom FoU eller utbildning, samt tekniska ämnen är på frammarsch. Desto mer bekymmersamt är att två påståenden inom kategorin rörlighet återfinns bland de påståenden där graden av instämmande har minskat som mest sedan förra året. Oroväckande är också att inställningen att business är roligt har försvagats sedan fjolåret. Tabell 4. Påståenden där instämmandegraden har förändrats mest i respektive riktning mellan 2006 och 2007 ( 0,1 skalenheter). Påstående Kategori Förändring (skalenheter) Jag tror att det kommer att gå bra för Sverige i framtiden Framtidstro 0,2 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom FoU Framtidsbranscher 0,11 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom utbildning Framtidsbranscher 0,11 Tekniska ämnen är viktiga Viktigt i skolan 0,1 Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 0,1 Business (Affärsverksamhet) är roligt Entreprenörskap -0,11 Det är ok att låna pengar till att köpa hus Ekonomi/Lån -0,11 Jag kan tänka mig att flytta för att få ett arbete Rörlighet -0,14 Det är ok att låna pengar till att köpa aktier Ekonomi/Lån -0,14 Jag kan tänka mig att resa mycket i mitt arbete Rörlighet -0,15 Det är värt att avstå inkomst under en tid för att få en utbildning Högre studier -0,18 Det är ok att låna pengar till att starta eget företag Ekonomi/Lån -0,18 10

11 Gymnasietjejerna mer ambitiösa än killarna Ser man till de påståenden som tjejer respektive killar värderar högst är skillnaderna ytterst marginella. Fyra av fem påståenden på topplistan är gemensamma för de båda könen, vilket framgår av tabell 5 och 6. Tjejerna är dock mer ambitiösa än killarna, vilket märks inte minst på att tjejerna värderar ett bra arbete allra högst, medan killarna sätter fritiden främst. Där tjejerna värderar att göra rätt för sig, prioriterar killarna att vara ledig och att vara med familjen. Ett annat uttryck för att tjejerna är mer ambitiösa, är att de överlag gör en mer positiv bedömning till påståendena. Tjejernas grad av instämmande är högre än killarnas till 35 av de 54 påståendena. I tabell 7 listas de påståenden där instämmandegraden är betydligt högre bland tjejerna. Tjejerna är mer inriktade på högre studier än killarna. Samtliga fyra påståenden inom denna kategori återfinns i tabell 7. Skillnaden är som störst när det gäller viljan att åka utomlands för att få en utbildning. Tjejerna är också mer ambitiösa än killarna. Tre av fyra påståenden inom kategorin ambition hamnar på listan. Samtidigt är det endast nio påståenden där killarna gör en betydligt mer positiv bedömning, vilket framgår av tabell 8. Nästan hälften av påståendena där killarna har betydligt mer positiva attityder handlar om vilka branscher man vill jobba inom i framtiden. Studerar man tabell 7 och 8 framträder ett stereotypt mönster. Killarna vill i högre utsträckning jobba inom data, industri och FoU, tjejerna är mer benägna att vilja jobba inom sjukvård, utbildning och service/ handel. Killarna är mer entreprenöriella än tjejerna. Två av tre påståenden inom denna kategori värderas betydligt högre av killarna. Skillnaden är särskilt markant när det gäller drömmen om att uppfinna något. Tabell 5. Tjejernas topp fem Påstående Kategori Medelvärde Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet 4,51 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 4,41 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 4,38 Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 4,37 Man skall göra rätt för sig Ambition 4,31 Tabell 6. Killarnas topp fem Påstående Kategori Medelvärde Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 4,39 Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet 4,36 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 4,26 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 4,23 Att vara ledig/vara med familjen är viktigt Viktigt i livet 4,19 11

12 Tabell 7. Påståenden där tjejer är betydligt mer positiva (skillnad 0,2) Påstående Kategori Skillnad Jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård Framtidsbranscher 0,63 Jag vill gärna åka utomlands för att få en utbildning Högre utbildning 0,62 Jag vill gärna åka utomlands för att arbeta Rörlighet 0,61 Jag vill studera på högskola/universitet Högre utbildning 0,48 Jag kan tänka mig att flytta för att få en utbildning Högre utbildning 0,48 Det är viktigt att hjälpa andra Viktigt i livet 0,47 Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk är viktigt Språk 0,44 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom utbildning Framtidsbranscher 0,4 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom service/handel Framtidsbranscher 0,38 Samhällskunskap är ett viktigt ämne Viktigt i skolan 0,36 Att arbeta är roligt Ambition 0,29 Det är ok att låna pengar till att utbilda sig Ekonomi/Lån 0,29 Jag vill förändra min omvärld Förändringsbenägenhet 0,28 Jag drömmer om att ha inflytande på jobbet Ledarskap 0,28 Samhällskunskap är roligt Roligt i skolan 0,27 Jag kommer att arbeta hårt Ambition 0,2 Det är värt att avstå inkomst under en tid för att få en utbildning Högre utbildning 0,2 Man skall göra rätt för sig Ambition 0,2 Tabell 8. Påståenden där killar är betydligt mer positiva (skillnad 0,2) Påstående Kategori Skillnad Jag skulle i framtiden vilja jobba inom data Framtidsbranscher 1,16 Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 0,97 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom industri Framtidsbranscher 0,72 Jag drömmer om att uppfinna något Entreprenörskap 0,63 Tekniska ämnen är viktiga Viktigt i skolan 0,54 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom FoU Framtidsbranscher 0,48 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom Bank/Finans Framtidsbranscher 0,26 Business (Affärsverksamhet) är roligt Entreprenörskap 0,2 Matematik är ett viktigt ämne Viktigt i skolan 0,2 Inställningen till språk vattendelare Precis som i föregående analys, är skillnaderna små när man ser till de påståenden som elever med invandrarbakgrund 4 och svensk bakgrund värderar högst. Till denna grupp räknas elever som antingen själva är födda i ett annat land, eller har en förälder som är född i ett annat land, det vill säga första eller andra generationens invandrare. Gruppen utgör 24 procent av dem som svarat. Fyra av fem påståenden är gemensamma för de båda grupperna, men den inbördes ordningen varierar. Elever med invandrarbakgrund värderar således att vara med familjen något högre, medan elever med svensk bakgrund i något högre utsträckning tycker att man ska göra rätt för sig. Några påståenden sticker dock ut där elever med invandrarbakgrund är betydligt mer positivt inställda, vilket framgår av tabell

13 Tabell 9. Elever med invandrarbakgrund topp fem Påstående Kategori Medelvärde Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet 4,38 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 4,25 Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 4,17 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 4,16 Det är viktigt att vara ledig/vara med familjen Viktigt i livet 4,16 Tabell 10. Elever med svensk bakgrund topp fem Påstående Kategori Medelvärde Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 4,45 Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet 4,45 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 4,36 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 4,34 Man skall göra rätt för sig Ambition 4,26 Tabell 11. Påståenden där elever med invandrarbakgrund är betydligt mer positiva (skillnad 0,2) Påstående Kategori Medelvärde Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk är viktigt Språk 0,51 Det är ok att låna pengar till att köpa kläder/åka på semester Ekonomi/Lån 0,38 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom bank/finans Framtidsbranscher 0,34 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård Framtidsbranscher 0,23 Tabell 12. Påståenden där elever med svensk bakgrund är betydligt mer positiva (skillnad 0,2) Påstående Kategori Medelvärde Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 0,32 Det är ok att låna pengar till att köpa hus Ekonomi/Lån 0,31 Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 0,28 Matematik är ett roligt ämne Roligt i skolan 0,27 Jag kan tänka mig att pendla till arbete inom Västsverige Rörlighet 0,25 Man skall göra rätt för sig Ambition 0,22 Tekniska ämnen är viktiga Viktigt i skolan 0,21 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 0,2 Föga förvånande värderar elever med invandrarbakgrund att kunna uttrycka sig på ett tredje språk högre än elever med svensk bakgrund. På motsvarande sätt är instämmandegraden i påståendet att kunna uttrycka sig på svenska betydligt högre bland elever med svensk bakgrund, vilket märks i tabell 12, som visar de påståenden där elever med svensk bakgrund är betydligt mer positivt inställda. Sammantaget är elever med svensk bakgrund något mer positiva till påståendena och har en högre grad av instämmande till 35 påståenden. Bilden har därmed skiftat sedan föregående års undersökning, då förhållandet var det omvända. 13

14 Ulricehamn i toppen och Tranemo i botten Bland de 17 ingående orterna är det Ulricehamn som står för det högsta sammanvägda medelvärdet. Ungdomarna i Ulricehamn har därmed högst grad av instämmande till de 54 påståendena överlag. Ulricehamn ligger stabilt i toppen av rankingen och har befunnit sig bland de fyra högst placerade orterna sedan undersökningen först genomfördes I botten av ortsrankingen återfinns Tranemo, som medverkar för första gången i 2007 års undersökning. Näst sist hamnar Herrljunga, som genomgående har placerat sig lågt på ortsrankingen. I bottenskiktet återfinns också Alingsås, som är den ort som tappat flest placeringar på ortsrankingen sedan 2002 hela nio placeringar. Göteborg, som i 2007 års undersökning hamnar på rankinglistans 8:e plats, har halkat ned sju placeringar sedan första gången undersökningen genomfördes Då placerade sig Göteborg på listans första plats, med ett medelvärde på 3,48, vilket fortfarande är det enskilt högsta värdet. I motsatt riktning har Uddevalla tagit in flest placeringar. Med åtta placeringar inhämtade sedan 2002 ligger Uddevalla nu på rankinglistans 4:e plats. Inhämtningen är ännu större om man jämför med fjolårets undersökning, då Uddevalla rankades på 13:e plats. Även Lerum har klättrat på rankingen sedan 2002 med sju placeringar. Lerum placerar sig nu på ortsrankingens tredjeplats. Jämfört med föregående års undersökning är det Uddevalla och Lidköping som klättrat mest på listan (nio respektive fem positioner). Tappat mest på listan har Mark och Kungälv gjort (minus fem respektive minus tre positioner). Fördjupad analys I följande kapitel ges en fördjupad bild av ungdomarnas attityder till de 54 påståendena. För att underlätta analysen och möjliggöra relevanta jämförelser har påståendena grupperats i 13 områden från vad som är viktigt i livet till inställningen till att låna pengar. Tabell 13. Ortsranking (siffran inom parentes avser medelvärdet för samtliga påståenden) År Ulricehamn 4 (3,37) 4 (3,29) 1 (3,38) 3 (3,33) 2 (3,35) 1 (3,43) Skara (3,36) 2 (3,37) Lerum 10 (3,25) 5 (3,28) 5 (3,31) 1 (3,34) 3 (3,34) 3 (3,37) Uddevalla 12 (3,22) 8 (3,25) 6 (3,26) 2 (3,33) 13 (3,25) 4 (3,35) Lidköping 3 (3,39) 3 (3,31) 8 (3,25) 6 (3,29) 10 (3,28) 5 (3,34) Trollhättan 2 (3,45) 2 (3,31) 2 (3,32) 5 (3,32) 5 (3,32) 6 (3,34) Borås 8 (3,32) 6 (3,27) 3 (3,31) 14 (3,23) 6 (3,32) 7 (3,3) Göteborg 1 (3,48) 1 (3,38) 4 (3,31) 7 (3,28) 7 (3,31) 8 (3,3) Mark 5 (3,37) 11 (3,16) 13 (3,2) 10 (3,25) 4 (3,33) 9 (3,27) Varberg (3,24) 9 (3,26) 9 (3,29) 10 (3,25) Kungälv 13 (3,14) 7 (3,25) 9 (3,24) 12 (3,25) 8 (3,29) 11 (3,24) Vårgårda 11 (3,24) 10 (3,19) 14 (3,17) 8 (3,28) 11 (3,27) 12 (3,24) Skövde 7 (3,33) 9 (3,21) 12 (3,22) 15 (3,14) 14 (3,22) 13 (3,22) Mölndal 9 (3,31) 13 (3,16) 7 (3,25) 4 (3,32) 12 (3,27) 14 (3,19) Alingsås 6 (3,36) 12 (3,16) 15 (3,17) 13 (3,23) 15 (3,2) 15 (3,1) Herrljunga 14 (3,08) 14 (2,95) 11 (3,22) 11 (3,25) 16 (3,14) 16 (3,07) Tranemo (3,05) Totalt medelvärde 3,32 3,23 3,24 3,24 3,26 3,25 14

15 Viktigt i livet Föga förvånande rankas samtliga påståenden i kategorin viktigt i livet mycket högt, år efter år. Fyra av de sju påståendena i denna kategori hamnar på tio-itopp-listan över samtliga 54 påståenden. Att ha ett bra arbete är det som värderas allra högst. Med ett medelvärde på 4,43 toppar påståendet det är viktigt att ha ett bra arbete den totala rankinglistan. Fritiden bidrar dock i högre utsträckning än arbetet till ett bra liv. Påståendet att fritiden bidrar till att man får ett bra liv hamnar på rankinglistans andra plats, med ett medelvärde på 4,38. Motsvarande påstående om arbetet hamnar först på tolfte plats, med ett medelvärde på 3,92. Lägst bland påståendena i denna kategori rankas det är viktigt att hjälpa andra. Samtidigt är detta det påstående där graden av instämmande har stärkts mest över tid i denna kategori. Sedan undersökningen först genomfördes 2002 har instämmandegraden ökat med 0,08 skalenheter. En tydlig skillnad framträder mellan tjejers och killars attityder. Tjejerna värderar att hjälpa andra betydligt högre än killarna. Med en skillnad på 0,47 skalenheter är detta ett av de påståenden där skillnaden mellan könen är som störst. Samtidigt tycker killarna att det är viktigare än tjejerna att tjäna mycket pengar i livet (skillnad 0,14 skalenheter). Detta är också det påstående som sticker ut mest i positiv riktning bland ungdomar med invandrarbakgrund (skillnad 0,11 skalenheter). Bland ungdomar med svensk bakgrund är det istället påståendet att fritiden bidrar till ett bra liv som sticker ut i positiv riktning (skillnad 0,28 skalenheter) Viktigt i livet Det är viktigt att ha ett bra arbete Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Det är viktigt att vara ledig/vara med familjen Mina hobbys är viktiga i livet Jobbet bidrar till att man får ett bra liv Det är viktigt att tjäna mycket pengar Att hjälpa andra är viktigt i livet

2006:7. Fokus Attityd 2006

2006:7. Fokus Attityd 2006 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2006:7 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2006 För att lyckas kommer dagens ungdom att behöva entreprenörsanda, ledarskapsförmåga och förändringsbenägenhet.

Läs mer

2008:7 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2008. En undersökning av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid.

2008:7 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2008. En undersökning av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid. 2008:7 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2008 En undersökning av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid. Sammanfattning/Executive summary Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2005 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. Ge ungdomen

Läs mer

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Rapport 2012:4 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2012 Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Fokus Attityd 2012 är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012 Citera oss gärna men ange källa

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer

REGIONAL UTVECKLING UNGAS ATTITYDER. Marcus Holhammar, Regionchef Sjuhärad 2012-05-15

REGIONAL UTVECKLING UNGAS ATTITYDER. Marcus Holhammar, Regionchef Sjuhärad 2012-05-15 REGIONAL UTVECKLING UNGAS ATTITYDER Marcus Holhammar, Regionchef Sjuhärad 2012-05-15 1.0 HANDELSKAMMAREN Ägs av näringslivet, inga offentliga medel. 2600 medlemsföretag i 51 kommuner. Kontor i Borås, Göteborg,

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Utredningsrapport av undersökningen Attraktivare skolgång i Högsby

Utredningsrapport av undersökningen Attraktivare skolgång i Högsby Utredningsrapport av undersökningen Attraktivare skolgång i Högsby Projekt Skola Näringsliv Utredare: Niclas Bergeskans/William Vitikainen Augusti 2012 Bergeskans/Vitikainen Consulting Partners (BVCP)

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Rapport 2009:7 R Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965. Värdeskapande kompetens

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965. Värdeskapande kompetens Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965 Värdeskapande kompetens Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. 2 Inledning

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer