Fokus Attityd :6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fokus Attityd 2007 2007:6"

Transkript

1 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2007:6 ISSN Fokus Attityd 2007 En undersökning av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid Världen förändras i en rasande takt, men attityderna bland Västsveriges gymnasieungdomar är i stort sett oförändrade. Den utvecklingen håller inte om Västsverige ska kunna ta position på världsmarknaden.

2 Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation med drygt västsvenska företag som medlemmar. På deras uppdrag arbetar vi för affärer och tillväxt i Västsverige. Handelskammaren erbjuder konsulttjänster och nätverk. Vi driver också frågor med stor vikt för det västsvenska näringslivets utveckling. Infrastruktur och samspelet mellan skola och näringsliv är två av våra prioriterade områden. Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren Citera oss gärna, men ange källa.

3 Världen förändras, men attityderna står still Världen förändras i en rasande takt, men attityderna bland Västsveriges gymnasieungdomar är i stort sett oförändrade. Plikt går före lust, både skolan och jobbet är viktigt snarare än kul, att starta eget är inte särskilt lockande och att uppfinna något är än mindre lockande. Så kan resultaten sammanfattas när Västsvenska Industri- och Handelskammaren för sjätte året i rad presenterar undersökningen Fokus Attityd. I undersökningen har drygt västsvenska gymnasieungdomar på de studieförberedande programmen tagit ställning till 54 påståenden. Resultaten visar att: Attityderna förändras mycket lite över tid. På rankinglistan över samtliga 54 påståenden hamnar samma påståenden i topp, år efter år, med endast små förändringar i den inbördes ordningen. Allra högst rankas att ha ett bra arbete (medelvärde 4,43 på en skala från 0 till 5), därefter hamnar fritidens betydelse för att få ett bra liv (4,38). Även att vara ledig tillsammans med familjen hamnar bland de fem högst placerade påståendena (4,23). Språkkunskaper rankas högt. Att kunna uttrycka sig på engelska respektive svenska hamnar på rankinglistans tredje respektive fjärde plats, med 4,32 respektive 4,31. Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk värderas dock inte alls lika högt, utan hamnar med ett medelvärde på 2,88 på rankinglistans 37:e plats. Västsveriges gymnasieungdomar är ambitiösa. Att göra rätt för sig, att lära sig nya saker och att arbeta hårt värderas högt på rankinglistan (rank 6, 8 respektive 11). De tycker dock i betydligt lägre utsträckning att det är kul att arbeta. Detta påstående hamnar först på rankinglistans 29:e plats. Inställningen till entreprenörskap är sval bland de västsvenska gymnasieeleverna. Business upplevs endast i viss mån som kul, de kan bara i viss grad tänka sig att starta eget och att uppfinna något drömmer de i ännu lägre grad om. Samtliga tre påståenden som berör entreprenörskap rankas lågt. Intresset för att i framtiden jobba inom industrin är mycket svagt. Detta påstående rankas näst lägst av samtliga påståenden, med ett medelvärde på blygsamma 1,61. Ungdomarna ser snarare sin yrkesframtid inom mediebranschen eller inom försäljning. Skolan upplevs som viktig snarare än rolig. De fyra påståendena som handlar om huruvida man upplever samhällskunskap, naturvetenskap, teknik och matematik som roliga ämnen rankas lågt. De fyra ingående skolämnena upplevs i betydligt högre grad som viktiga än roliga. Störst är skillnaden när det gäller matematik. Liksom inställningen till skolan, är också inställningen till att låna pengar seriös. Det anses acceptabelt att låna för att köpa hus, utbilda sig och starta eget, medan det i mycket mindre grad uppfattas som ok att låna för att köpa aktier och att köpa kläder eller åka på semester. Att låna till privat konsumtion är det påstående som rankas allra lägst av de 54 påståendena, med ett medelvärde på 1,56. Inställningen till högre studier uppvisar en vikande trend. Eleverna på de studieförberedande programmen är fortfarande i hög grad inställda på att studera på högskola/universitet (3,91), men samtliga fyra påståenden inom kategorin högre utbildning tillhör dem

4 vars instämmandegrad har minskat mest sedan undersökningen först genomfördes Allra mest minskar benägenheten att avstå inkomst under en tid för att få en utbildning. Förändringsbenägenheten, rörligheten och intresset för ledarskap minskar på sikt. Av åtta påståenden inom dessa tre kategorier är det bara ett påstående som uppvisar en ökad instämmandegrad sedan 2002: jag kan tänka mig att pendla till ett arbete inom Västsverige. Ökningen är dock från en låg nivå. Pendlingsbenägenheten är fortfarande låg och hamnar med ett medelvärde på 2,61 på rankinglistans 42:a plats. Framtidstron har stärkts bland Västsveriges gymnasieungdomar. Tron att det kommer att gå bra för Sverige är det enskilda påstående vars instämmandegrad har ökat mest sedan förra årets mätning. Påståendet har också stärkts på lång sikt, liksom tron på hemortens framtid. Tron på den egna framtiden har dock minskat sedan undersökningen först genomfördes 2002, men är fortfarande högre (rank 14) än tron på Sveriges respektive hemortens framtid (rank 27 respektive 33). Den långsiktiga trenden ser överlag negativ ut, eftersom fler påståenden tappar i instämmandegrad än ökar. Sedan undersökningen först genomfördes 2002 har 33 påståenden förändrats i negativ riktning, medan endast 14 påståenden har förändrats i positiv riktning. Även på kort sikt är trenden negativ. 24 påståenden har förändrats i positiv riktning sedan förra året, medan 29 påståenden har förändrats i negativ riktning. Det är således en övervikt av påståenden vars grad av instämmande försvagats. Denna negativa utveckling måste brytas. Världen förändras i en allt snabbare takt. Västsveriges företag konkurrerar i allt större utsträckning på en global marknad. Så har också kampen om kompetensen blivit global. Där rätt matchning mellan företag och kompetens uppstår, där uppstår också arbetstillfällen. Det kan vara i Västsverige, Baltikum eller Kina. Skolan är fortfarande näringslivets viktigaste leverantör. De ungdomar som idag går på Västsveriges gymnasieskolor kommer till stor del att finna sitt framtida yrkesliv på något av Västsveriges företag. För att lyckas kommer de att behöva både faktiska kunskaper, men också i allt högre utsträckning rätt attityder. Det handlar om att vara ambitiös, förändringsbenägen och på sikt våga axla ett ledaransvar. Det handlar om att uppvisa affärsmannaskap, entreprenörskap och innovatörskap. Det handlar om att stå på tå för kunden och se varje problem som en utmaning. När eleverna väl har börjat jobba kommer de kontinuerligt att stöta på besvärliga kunder, plötsliga problem, ny kunskap, ny teknik, andra människor, etc. Det avgörande ögonblicket definieras av huruvida de tar sig an eller försöker undvika allt detta. Och det avgörs av attityder, inte av faktiska kunskaper. Det är viktigare att kunna tänka sig än att kunna, som Albert Einstein uttryckte det. Attityd är minst lika viktig som kunskap. Därför måste skolan, vid sidan om de faktiska kunskaperna, grundlägga rätt attityder bland eleverna. Vi ser alltför få tecken på att så sker. När Västsvenska Industri- och Handelskammaren för sjätte året i rad mäter gymnasieelevernas attityder, pekar resultaten tvärtom på att attityderna till entreprenörskap, ledarskap, förändringsbenägenhet och rörlighet är ljumma och dessutom har försvagats. Den utvecklingen håller inte om Västsverige ska kunna ta position som en konkurrenskraftig region på världsmarknaden. Skolan måste bli bättre på att grundlägga rätt attityder bland eleverna. För att så ska ske måste även lärarna ha rätt attityder. Rekryteringen av lärare är därmed en nyckelfaktor. Lärarnas möjligheter till utblick i den verklighet som väntar deras elever är en annan nyckelfaktor. Här har också näringslivet ett stort ansvar. Vi måste öppna dörren och ta emot lärare och elever som vill besöka våra verksamheter. Och om inte Mohammed kommer till berget, får berget komma till Mohammed. Näringslivets representanter kan i högre utsträckning besöka skolorna och berätta om sin verklighet för både elever och lärare. Handelskammaren tar sin del av ansvaret. Under läsåret 2006/2007 har vi arrangerat studiebesök på västsvenska

5 företag som sammantaget besökts av cirka lärare och skolledare inom ramarna för projektet Aktiv. Vi har dessutom på plats träffat cirka lärare och skolledare inom ramarna för projektet Fokus Världen. Våra aktiviteter riktar sig även direkt till eleverna. Handelskammaren driver för närvarande cirka 160 Handslag mellan företag och skolklasser i Västsverige. Närmare elever får därmed chansen att djupare lära känna ett företag lärare och elever är dock bara en droppe i havet. Det återstår tusen och åter tusen som vi ännu inte har fått tillfälle att träffa. Handelskammaren kan inte allena förändra attityderna bland Västsveriges gymnasieelever. För det krävs ett helt nytt synsätt i skolan. Att skifta från det gamla till det som ska komma är den enda tradition som är värd att vårda. Orden är industri- och bankmannen Marcus Wallenbergs. De borde vara lika giltiga i dagens skola, som de var när de formulerades i näringslivet Västsverige december 2007 Anders Källström, vd Kajsa Dahlsten, omvärldsanalytiker Västsvenska Industri- och Handelskammaren 5

6

7 Innehåll Fokus Attityd Med rätt attityd i fokus 8 Ett bra jobb toppar listan 8 Trenden på lång sikt är negativ 9 Rörligheten minskar sedan ifjol 10 Gymnasietjejerna mer ambitösa än killarna 11 Inställningen till språk vattendelare 12 Ulricehamn i toppen och Tranemo i botten 14 Fördjupad analys 14 Viktigt i livet 15 Ambition 16 Ledarskap 17 Entreprenörskap 18 Förändringsbenägenhet 19 Viktigt i skolan 20 Roligt i skolan 21 Språk 22 Högre utbildning 23 Rörlighet 24 Framtidstro 25 Framtidsbranscher 26 Ekonomi - Lån 27 Bilaga 1. Så gjordes undersökningen 28 Bilaga 2. Samtliga påståenden och medelvärden 29 7

8 Fokus Attityd 2007 För sjätte året i rad har Västsvenska Industri- och Handelskammaren genomfört Fokus Attityd. Därigenom besitter handelskammaren en unik inblick i vilka attityder som västsvenska gymnasieungdomar 1 har. Med rätt attityd i fokus Just attityder blir allt viktigare när näringslivet rekryterar. Recruit for attitudes, train for skills är numera mottot när storföretag som Volvo söker framtida medarbetare. Fackkunskaper och formell kompetens har givetvis betydelse, men rätt inställning till jobbet, kunderna, medarbetarna, ny kunskap och oväntade problem blir allt viktigare. Mot bakgrund av detta resonemang beslutade handelskammaren 2002 att undersöka attityderna bland västsvenska gymnasieungdomar. Hur ser de på arbete, studier och fritid? Vill de driva eget företag? Axla ett ledaransvar? Hur förändringsbenägna är de? Hur står det till med framtidstron? I denna rapport presenteras resultaten av 2007 års Fokus Attityd. I undersökningen medverkade drygt gym- När vi fortsättningsvis hänvisar till gymnasieungdomar avses elever som går i andra årskursen på de studieförberedande programmen naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och tekniskt program. nasielever på 36 skolor i 17 kommuner. Fokus Attityds räckvidd utvidgas ständigt och i år var Tranemo med för första gången. Ett bra jobb toppar listan Årets resultat bekräftar det faktum att attityder förändras mycket långsamt. Tittar man på årets tio-i-topp-lista är den närmast identiskt med fjolårets. Det är samma påståenden som hamnar i topp år efter år, med endast små förändringar i den inbördes ordningen. Föga förvånande hamnar påståenden inom kategorin viktigt i livet högt på rankinglistan. Allra högst rankas att ha ett bra arbete. Därefter kommer fritiden, följt av två språkrelaterade påståenden. Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk rankas inte alls lika högt, utan hamnar först på listans 37:e plats. Två påståenden inom kategorin ambition hamnar också bland tio-i-topp: att göra rätt för sig och att lära sig nya saker. Däremot hamnar ett annat påstående inom denna kategori, att arbeta är roligt betydligt lägre ned på listan (rank 29 av 54). Det är alltså viktigt att ha ett jobb (rank 1), att göra rätt för sig (rank 6) och att arbeta hårt (rank 11), men inte alls lika roligt att jobba (rank 29). Kanske än mer intressant och definitivt mer oroväckande blir bilden om man tittar på rankinglistans bottenskikt. Här har vi valt att bortse ifrån de nio påståenden som handlar om vilka bran- Tabell 1. Tio i topp 2007 Rank Påstående Kategori Medelvärde * 1 Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet 4,43 2 Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 4,38 3 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 4,32 4 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 4,31 5 Att vara ledig/vara med familjen är viktigt Viktigt i livet 4,23 6 Man skall göra rätt för sig Ambition 4,21 7 Det är ok att låna pengar till att köpa hus Ekonomi/Lån 4,17 8 Det är kul att lära sig nya saker Ambition 4,15 9 Det är ok att låna pengar till att utbilda sig Ekonomi/Lån 4,13 10 Mina hobbys är viktiga i livet Viktigt i livet 4,07 * Medelvärdet mäts på en skala från 0 till 5, där 0 betyder instämmer inte alls och 5 betyder instämmer i mycket hög grad. 8

9 scher man kan tänka sig att jobba inom i framtiden, eftersom dessa till viss del är ömsesidigt uteslutande och därmed tenderar att hamna i listans bottenskikt. Återstår på bottenlistan finns då samtliga tre påståenden som vi har grupperat i kategorin entreprenörskap, med drömmen om att uppfinna något som det lägst rankade påståendet inom denna kategori. Dessutom hamnar samtliga påståenden inom kategorin roligt i skolan på bottenlistan. Eleverna tycker i betydligt högre grad att dessa ämnen är viktiga, snarare än roliga. Att både lusten till skolämnen och inställningen till entreprenörskap hamnar så lågt är mycket oroväckande. Trenden på lång sikt är negativ Vart pekar då trenden? För det första kan man konstatera att attityder ändras mycket långsamt. Sedan undersökningen först genomfördes 2002 är det endast tio påståenden som har förändrats med mer än 0,2 skalsteg 2. Av dessa tio är det endast ett som förändrats i positiv riktning, Tekniska ämnen är roliga Av tabell 3 framgår att inställningen till högre studier är vikande. Bland de påståenden vars grad av instämmande har minskat mest sedan undersökningen Vi bedömer att en förändring är betydelsefull om den uppgår till minst 0,2 skalenheter. Det motsvaras av att var femte elev har ändrat sin grad av instämmande i ett påstående med ett skalsteg. Tabell 2. Bottenskiktet 2007 Rank Påstående Kategori Medelvärde 54 Det är ok att låna pengar till att köpa kläder och åka på semester Ekonomi/Lån 1,56 51 Det är ok att låna pengar till att köpa aktier Ekonomi/Lån 1,96 47 Jag drömmer om att uppfinna något Entreprenörskap 2,37 43 Matematik är ett roligt ämne Roligt i skolan 2,53 42 Jag kan tänka mig att pendla till arbete inom Västsverige Rörlighet 2,61 41 Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 2,63 40 Naturvetenskapliga ämnen är roliga Roligt i skolan 2,64 38 Business (Affärsverksamhet) är roligt Entreprenörskap 2,87 37 Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk är viktigt Språk 2,88 36 Samhällskunskap är roligt Roligt i skolan 2,96 35 Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag Entreprenörskap 2,97 Tabell 3. Påståenden där instämmandegraden har förändrats med 0,2 skalenheter eller mer mellan 2002 och Påstående Kategori Förändring (skalenheter) Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 0,2 Det är ok att låna pengar till att starta eget företag Ekonomi/Lån -0,22 Jag vill studera på högskola/universitet Högre utbildning -0,25 Jag kan tänka mig att flytta för att få en utbildning Högre utbildning -0,25 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom media Framtidsbranscher -0,27 Jag kan tänka mig att resa mycket i mitt arbete Rörlighet -0,29 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom FoU Framtidsbranscher -0,3 Jag vill gärna åka utomlands för att få en utbildning Högre utbildning -0,36 Det är värt att avstå inkomst under en tid för att få en utbildning Högre utbildning -0,38 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom data Framtidsbranscher -0,51 9

10 först genomfördes 2002 finns samtliga fyra påståenden inom kategorin högre utbildning. Inom denna kategori är det inställningen till att det är värt att avstå inkomst för att studera som viker mest, vilket kan vara en konsekvens av den långvariga högkonjunktur vi befinner oss i. Ungdomarna har både viljan och möjligheten att ge sig ut på arbetsmarknaden och tjäna pengar i stället för att studera. Allt färre behöver skriva in sig på extra kurser efter grundexamen i avvaktan på att få ett riktigt jobb. Den långsiktiga trenden ser överlag negativ ut, eftersom fler påståenden tappar i instämmandegrad än ökar. Sedan undersökningen först genomfördes 2002 har 33 påståenden förändrats i negativ riktning, medan endast 14 påståenden har förändrats i positiv riktning 3. Tre påståenden har oförändrad grad av instämmande mellan 2002 och 2007, medan de fyra påståendena som handlar om viktigt i skolan inte ingick i undersökningen Rörligheten minskar sedan ifjol På kort sikt ser trenden något mindre negativ ut. 24 påståenden har förändrats i positiv riktning sedan förra året, medan 29 påståenden har förändrats i negativ riktning (ett påstående har oförändrad grad av instämmande). Det är således fortfarande en övervikt av påståenden vars grad av instämmande försvagats. Jämför man med föregående år är förändringarna inte lika stora. Endast ett påstående har förändrats med 0,2 skalenheter sedan i fjol, tron att det kommer att gå bra för Sverige, som har stärkt graden av instämmande med 0,2 skalenheter. Att framtidstron har stärkts, liksom att viljan att avstå inkomst för att få en utbildning har minskat kan, som redan nämnts, betraktas som en konsekvens av högkonjunkturen. Glädjande är att ett framtida jobb inom FoU eller utbildning, samt tekniska ämnen är på frammarsch. Desto mer bekymmersamt är att två påståenden inom kategorin rörlighet återfinns bland de påståenden där graden av instämmande har minskat som mest sedan förra året. Oroväckande är också att inställningen att business är roligt har försvagats sedan fjolåret. Tabell 4. Påståenden där instämmandegraden har förändrats mest i respektive riktning mellan 2006 och 2007 ( 0,1 skalenheter). Påstående Kategori Förändring (skalenheter) Jag tror att det kommer att gå bra för Sverige i framtiden Framtidstro 0,2 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom FoU Framtidsbranscher 0,11 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom utbildning Framtidsbranscher 0,11 Tekniska ämnen är viktiga Viktigt i skolan 0,1 Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 0,1 Business (Affärsverksamhet) är roligt Entreprenörskap -0,11 Det är ok att låna pengar till att köpa hus Ekonomi/Lån -0,11 Jag kan tänka mig att flytta för att få ett arbete Rörlighet -0,14 Det är ok att låna pengar till att köpa aktier Ekonomi/Lån -0,14 Jag kan tänka mig att resa mycket i mitt arbete Rörlighet -0,15 Det är värt att avstå inkomst under en tid för att få en utbildning Högre studier -0,18 Det är ok att låna pengar till att starta eget företag Ekonomi/Lån -0,18 10

11 Gymnasietjejerna mer ambitiösa än killarna Ser man till de påståenden som tjejer respektive killar värderar högst är skillnaderna ytterst marginella. Fyra av fem påståenden på topplistan är gemensamma för de båda könen, vilket framgår av tabell 5 och 6. Tjejerna är dock mer ambitiösa än killarna, vilket märks inte minst på att tjejerna värderar ett bra arbete allra högst, medan killarna sätter fritiden främst. Där tjejerna värderar att göra rätt för sig, prioriterar killarna att vara ledig och att vara med familjen. Ett annat uttryck för att tjejerna är mer ambitiösa, är att de överlag gör en mer positiv bedömning till påståendena. Tjejernas grad av instämmande är högre än killarnas till 35 av de 54 påståendena. I tabell 7 listas de påståenden där instämmandegraden är betydligt högre bland tjejerna. Tjejerna är mer inriktade på högre studier än killarna. Samtliga fyra påståenden inom denna kategori återfinns i tabell 7. Skillnaden är som störst när det gäller viljan att åka utomlands för att få en utbildning. Tjejerna är också mer ambitiösa än killarna. Tre av fyra påståenden inom kategorin ambition hamnar på listan. Samtidigt är det endast nio påståenden där killarna gör en betydligt mer positiv bedömning, vilket framgår av tabell 8. Nästan hälften av påståendena där killarna har betydligt mer positiva attityder handlar om vilka branscher man vill jobba inom i framtiden. Studerar man tabell 7 och 8 framträder ett stereotypt mönster. Killarna vill i högre utsträckning jobba inom data, industri och FoU, tjejerna är mer benägna att vilja jobba inom sjukvård, utbildning och service/ handel. Killarna är mer entreprenöriella än tjejerna. Två av tre påståenden inom denna kategori värderas betydligt högre av killarna. Skillnaden är särskilt markant när det gäller drömmen om att uppfinna något. Tabell 5. Tjejernas topp fem Påstående Kategori Medelvärde Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet 4,51 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 4,41 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 4,38 Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 4,37 Man skall göra rätt för sig Ambition 4,31 Tabell 6. Killarnas topp fem Påstående Kategori Medelvärde Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 4,39 Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet 4,36 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 4,26 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 4,23 Att vara ledig/vara med familjen är viktigt Viktigt i livet 4,19 11

12 Tabell 7. Påståenden där tjejer är betydligt mer positiva (skillnad 0,2) Påstående Kategori Skillnad Jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård Framtidsbranscher 0,63 Jag vill gärna åka utomlands för att få en utbildning Högre utbildning 0,62 Jag vill gärna åka utomlands för att arbeta Rörlighet 0,61 Jag vill studera på högskola/universitet Högre utbildning 0,48 Jag kan tänka mig att flytta för att få en utbildning Högre utbildning 0,48 Det är viktigt att hjälpa andra Viktigt i livet 0,47 Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk är viktigt Språk 0,44 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom utbildning Framtidsbranscher 0,4 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom service/handel Framtidsbranscher 0,38 Samhällskunskap är ett viktigt ämne Viktigt i skolan 0,36 Att arbeta är roligt Ambition 0,29 Det är ok att låna pengar till att utbilda sig Ekonomi/Lån 0,29 Jag vill förändra min omvärld Förändringsbenägenhet 0,28 Jag drömmer om att ha inflytande på jobbet Ledarskap 0,28 Samhällskunskap är roligt Roligt i skolan 0,27 Jag kommer att arbeta hårt Ambition 0,2 Det är värt att avstå inkomst under en tid för att få en utbildning Högre utbildning 0,2 Man skall göra rätt för sig Ambition 0,2 Tabell 8. Påståenden där killar är betydligt mer positiva (skillnad 0,2) Påstående Kategori Skillnad Jag skulle i framtiden vilja jobba inom data Framtidsbranscher 1,16 Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 0,97 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom industri Framtidsbranscher 0,72 Jag drömmer om att uppfinna något Entreprenörskap 0,63 Tekniska ämnen är viktiga Viktigt i skolan 0,54 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom FoU Framtidsbranscher 0,48 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom Bank/Finans Framtidsbranscher 0,26 Business (Affärsverksamhet) är roligt Entreprenörskap 0,2 Matematik är ett viktigt ämne Viktigt i skolan 0,2 Inställningen till språk vattendelare Precis som i föregående analys, är skillnaderna små när man ser till de påståenden som elever med invandrarbakgrund 4 och svensk bakgrund värderar högst. Till denna grupp räknas elever som antingen själva är födda i ett annat land, eller har en förälder som är född i ett annat land, det vill säga första eller andra generationens invandrare. Gruppen utgör 24 procent av dem som svarat. Fyra av fem påståenden är gemensamma för de båda grupperna, men den inbördes ordningen varierar. Elever med invandrarbakgrund värderar således att vara med familjen något högre, medan elever med svensk bakgrund i något högre utsträckning tycker att man ska göra rätt för sig. Några påståenden sticker dock ut där elever med invandrarbakgrund är betydligt mer positivt inställda, vilket framgår av tabell

13 Tabell 9. Elever med invandrarbakgrund topp fem Påstående Kategori Medelvärde Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet 4,38 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 4,25 Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 4,17 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 4,16 Det är viktigt att vara ledig/vara med familjen Viktigt i livet 4,16 Tabell 10. Elever med svensk bakgrund topp fem Påstående Kategori Medelvärde Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 4,45 Det är viktigt att ha ett bra arbete Viktigt i livet 4,45 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 4,36 Att kunna uttrycka sig på engelska är viktigt Språk 4,34 Man skall göra rätt för sig Ambition 4,26 Tabell 11. Påståenden där elever med invandrarbakgrund är betydligt mer positiva (skillnad 0,2) Påstående Kategori Medelvärde Att kunna uttrycka sig på ett tredje språk är viktigt Språk 0,51 Det är ok att låna pengar till att köpa kläder/åka på semester Ekonomi/Lån 0,38 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom bank/finans Framtidsbranscher 0,34 Jag skulle i framtiden vilja jobba inom sjukvård Framtidsbranscher 0,23 Tabell 12. Påståenden där elever med svensk bakgrund är betydligt mer positiva (skillnad 0,2) Påstående Kategori Medelvärde Tekniska ämnen är roliga Roligt i skolan 0,32 Det är ok att låna pengar till att köpa hus Ekonomi/Lån 0,31 Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Viktigt i livet 0,28 Matematik är ett roligt ämne Roligt i skolan 0,27 Jag kan tänka mig att pendla till arbete inom Västsverige Rörlighet 0,25 Man skall göra rätt för sig Ambition 0,22 Tekniska ämnen är viktiga Viktigt i skolan 0,21 Att kunna uttrycka sig på svenska är viktigt Språk 0,2 Föga förvånande värderar elever med invandrarbakgrund att kunna uttrycka sig på ett tredje språk högre än elever med svensk bakgrund. På motsvarande sätt är instämmandegraden i påståendet att kunna uttrycka sig på svenska betydligt högre bland elever med svensk bakgrund, vilket märks i tabell 12, som visar de påståenden där elever med svensk bakgrund är betydligt mer positivt inställda. Sammantaget är elever med svensk bakgrund något mer positiva till påståendena och har en högre grad av instämmande till 35 påståenden. Bilden har därmed skiftat sedan föregående års undersökning, då förhållandet var det omvända. 13

14 Ulricehamn i toppen och Tranemo i botten Bland de 17 ingående orterna är det Ulricehamn som står för det högsta sammanvägda medelvärdet. Ungdomarna i Ulricehamn har därmed högst grad av instämmande till de 54 påståendena överlag. Ulricehamn ligger stabilt i toppen av rankingen och har befunnit sig bland de fyra högst placerade orterna sedan undersökningen först genomfördes I botten av ortsrankingen återfinns Tranemo, som medverkar för första gången i 2007 års undersökning. Näst sist hamnar Herrljunga, som genomgående har placerat sig lågt på ortsrankingen. I bottenskiktet återfinns också Alingsås, som är den ort som tappat flest placeringar på ortsrankingen sedan 2002 hela nio placeringar. Göteborg, som i 2007 års undersökning hamnar på rankinglistans 8:e plats, har halkat ned sju placeringar sedan första gången undersökningen genomfördes Då placerade sig Göteborg på listans första plats, med ett medelvärde på 3,48, vilket fortfarande är det enskilt högsta värdet. I motsatt riktning har Uddevalla tagit in flest placeringar. Med åtta placeringar inhämtade sedan 2002 ligger Uddevalla nu på rankinglistans 4:e plats. Inhämtningen är ännu större om man jämför med fjolårets undersökning, då Uddevalla rankades på 13:e plats. Även Lerum har klättrat på rankingen sedan 2002 med sju placeringar. Lerum placerar sig nu på ortsrankingens tredjeplats. Jämfört med föregående års undersökning är det Uddevalla och Lidköping som klättrat mest på listan (nio respektive fem positioner). Tappat mest på listan har Mark och Kungälv gjort (minus fem respektive minus tre positioner). Fördjupad analys I följande kapitel ges en fördjupad bild av ungdomarnas attityder till de 54 påståendena. För att underlätta analysen och möjliggöra relevanta jämförelser har påståendena grupperats i 13 områden från vad som är viktigt i livet till inställningen till att låna pengar. Tabell 13. Ortsranking (siffran inom parentes avser medelvärdet för samtliga påståenden) År Ulricehamn 4 (3,37) 4 (3,29) 1 (3,38) 3 (3,33) 2 (3,35) 1 (3,43) Skara (3,36) 2 (3,37) Lerum 10 (3,25) 5 (3,28) 5 (3,31) 1 (3,34) 3 (3,34) 3 (3,37) Uddevalla 12 (3,22) 8 (3,25) 6 (3,26) 2 (3,33) 13 (3,25) 4 (3,35) Lidköping 3 (3,39) 3 (3,31) 8 (3,25) 6 (3,29) 10 (3,28) 5 (3,34) Trollhättan 2 (3,45) 2 (3,31) 2 (3,32) 5 (3,32) 5 (3,32) 6 (3,34) Borås 8 (3,32) 6 (3,27) 3 (3,31) 14 (3,23) 6 (3,32) 7 (3,3) Göteborg 1 (3,48) 1 (3,38) 4 (3,31) 7 (3,28) 7 (3,31) 8 (3,3) Mark 5 (3,37) 11 (3,16) 13 (3,2) 10 (3,25) 4 (3,33) 9 (3,27) Varberg (3,24) 9 (3,26) 9 (3,29) 10 (3,25) Kungälv 13 (3,14) 7 (3,25) 9 (3,24) 12 (3,25) 8 (3,29) 11 (3,24) Vårgårda 11 (3,24) 10 (3,19) 14 (3,17) 8 (3,28) 11 (3,27) 12 (3,24) Skövde 7 (3,33) 9 (3,21) 12 (3,22) 15 (3,14) 14 (3,22) 13 (3,22) Mölndal 9 (3,31) 13 (3,16) 7 (3,25) 4 (3,32) 12 (3,27) 14 (3,19) Alingsås 6 (3,36) 12 (3,16) 15 (3,17) 13 (3,23) 15 (3,2) 15 (3,1) Herrljunga 14 (3,08) 14 (2,95) 11 (3,22) 11 (3,25) 16 (3,14) 16 (3,07) Tranemo (3,05) Totalt medelvärde 3,32 3,23 3,24 3,24 3,26 3,25 14

15 Viktigt i livet Föga förvånande rankas samtliga påståenden i kategorin viktigt i livet mycket högt, år efter år. Fyra av de sju påståendena i denna kategori hamnar på tio-itopp-listan över samtliga 54 påståenden. Att ha ett bra arbete är det som värderas allra högst. Med ett medelvärde på 4,43 toppar påståendet det är viktigt att ha ett bra arbete den totala rankinglistan. Fritiden bidrar dock i högre utsträckning än arbetet till ett bra liv. Påståendet att fritiden bidrar till att man får ett bra liv hamnar på rankinglistans andra plats, med ett medelvärde på 4,38. Motsvarande påstående om arbetet hamnar först på tolfte plats, med ett medelvärde på 3,92. Lägst bland påståendena i denna kategori rankas det är viktigt att hjälpa andra. Samtidigt är detta det påstående där graden av instämmande har stärkts mest över tid i denna kategori. Sedan undersökningen först genomfördes 2002 har instämmandegraden ökat med 0,08 skalenheter. En tydlig skillnad framträder mellan tjejers och killars attityder. Tjejerna värderar att hjälpa andra betydligt högre än killarna. Med en skillnad på 0,47 skalenheter är detta ett av de påståenden där skillnaden mellan könen är som störst. Samtidigt tycker killarna att det är viktigare än tjejerna att tjäna mycket pengar i livet (skillnad 0,14 skalenheter). Detta är också det påstående som sticker ut mest i positiv riktning bland ungdomar med invandrarbakgrund (skillnad 0,11 skalenheter). Bland ungdomar med svensk bakgrund är det istället påståendet att fritiden bidrar till ett bra liv som sticker ut i positiv riktning (skillnad 0,28 skalenheter) Viktigt i livet Det är viktigt att ha ett bra arbete Fritiden bidrar till att man får ett bra liv Det är viktigt att vara ledig/vara med familjen Mina hobbys är viktiga i livet Jobbet bidrar till att man får ett bra liv Det är viktigt att tjäna mycket pengar Att hjälpa andra är viktigt i livet

16 Ambition Västsvenska gymnasieungdomar är ambitiösa. De tycker i hög grad att man ska göra rätt för sig (rank 6, medelvärde 4,21), att det är kul att lära sig nya saker (rank 8, medelvärde 4,15) och att de kommer att arbeta hårt (rank 11, medelvärde 3,99). Betydligt lägre rankas dock påståendet att arbeta är roligt. Med ett medelvärde på 3,34 hamnar detta påstående på rankinglistans 29:e plats. Västsvenska gymnasieungdomar är alltså beredda på att göra rätt för sig, men tycker inte alls i samma utsträckning att det är kul att jobba. Plikt går före lust. En möjlig orsak till detta samband är ungdomarnas bristande erfarenhet av yrkeslivet. De arbeten en åring har erfarenhet av är företrädesvis sommarjobb, som kanske inte tillhör de mest kvalificerade jobben. Det är allvarligt att eleverna i gymnasiet, med den bristande erfarenhet av arbetsliv de har, redan har en bild av arbete som något tråkigt. Här har vår vuxna generation misslyckats med att förmedla en mer lustfylld bild av att arbeta. Dessvärre viker också gymnasieungdomarnas inställning till påståendet det är kul att lära sig nya saker, vars grad av instämmande har minskat med 0,13 skalenheter sedan Detta är därmed det påstående som har förändrats mest över tid i denna kategori. Tjejerna är överlag mer ambitiösa än killarna. Samtliga fyra påståenden inom kategorin värderas högre av tjejerna än av killarna. Störst är skillnaden när det gäller inställningen att det är roligt att arbeta (skillnad 0,29 skalenheter). Svenska ungdomar tycker i högre utsträckning att man ska göra rätt för sig. Detta är det påstående inom kategorin där skillnaden är som störst mellan ungdomar med svensk respektive utländsk bakgrund (skillnad 0,22 skalenheter). Ambition Man skall göra rätt för sig Det är kul att lära sig nya saker Jag kommer att arbeta hårt Att arbeta är roligt

17 Ledarskap Gymnasieungdomarna i Västsverige drömmer i hög grad om inflytande på jobbet, men de är inte lika positivt inställda till att axla ett ledaransvar. Tio positioner skiljer de båda påståendena åt på rankinglistan. Att ha inflytande på jobbet hamnar på listans 15:e plats (medelvärde 3,85), medan att vara ledare på jobbet hamnar på 25:e plats (medelvärde 3,46). Trenden är dessutom vikande för båda påståendena. Sedan undersökningen först genomfördes 2002 har graden av instämmande minskat med 0,09 respektive 0,1 skalenheter. När det gäller inställningen till ledarskap märks tydliga könsmässiga skillnader. Tjejer vill i betydligt högre utsträckning än killarna ha inflytande på jobbet (skillnad 0,28 skalenheter). Samtidigt vill killarna i något högre utsträckning bli ledare (skillnad 0,04 skalenheter). På motsvarande sätt vill ungdomar med svensk bakgrund ha inflytande (skillnad 0,05 skalenheter), medan ungdomar med invandrarbakgrund vill bli ledare (skillnad 0,11 skalenheter) Ledarskap Jag drömmer om att ha inflytande på jobbet Jag skulle vilja vara ledare på jobbet 17

18 Entreprenörskap Inställning till entreprenörskap är en relativt ljummen bland Västsveriges gymnasieungdomar. Genomsnittseleven skulle bara i viss mån vilja starta eget (medelvärde 2,97) och tycker bara i viss mån att business är roligt (medelvärde 2,87). Ännu färre drömmer om att uppfinna något. Detta påstående återfinns bland de tio lägst placerade av samtliga 54 påståenden. Medelbetyget på 2,37 ligger under skalans mittvärde. Än mer oroväckande blir bilden om man i rankinglistan bortser ifrån de påståenden som handlar om vilka branscher man skulle vilja jobba inom i framtiden. Då återfinns samtliga tre påståenden i kategorin entreprenörskap i rankinglistans bottenskikt. Trenden är dessutom vikande för samtliga påståenden i kategorin. Störst förändring i negativ riktning uppvisar instämmandegraden till påståendet jag drömmer om att uppfinna något, som minskat med 0,1 skalenheter sedan Samtidigt har instämmandegraden till detta påstående ökat något sedan förra årets undersökning (+0,05 skalenheter). Samtidigt har instämmandegraden till de andra två påståendena minskat desto mer sedan ifjol. Jag skulle vilja starta eget företag har minskat med 0,06 skalenheter och Business är roligt med 0,11 skalenheter. Dessa båda påståenden hör därmed till de påståenden där instämmandegraden har minskat som mest sedan 2006 års undersökning. Killarna är mer entreprenöriella än tjejerna och har mer positiva attityder till samtliga tre påståenden inom kategorin. Framför allt drömmer de i betydligt högre grad om att uppfinna något. Det är ett av de påståenden där skillnaden mellan könen är som mest markant (0,63 skalenheter). Elever med invandrarbakgrund vill i högre utsträckning starta eget (skillnad 0,11 skalenheter), medan ungdomar med svensk bakgrund i något högre grad tycker att business är roligt (skillnad 0,08 skalenheter) Entreprenörskap Jag skulle gärna vilja starta ett eget företag "Business" (Affärsverksamhet) är roligt Jag drömmer om att uppfinna något 18

19 Förändringsbenägenhet Västsvenska gymnasieungdomar vill i högre grad förändra sin egen situation än förändra omvärlden. De båda påståendena placerar sig i rankinglistans mittfält, på 24:e respektive 30:e plats, med medelvärden på 3,51 respektive 3,31. Förändringsbenägenheten uppvisar en vikande trend. Instämmandegraden till båda påståendena har minskat sedan undersökningen först genomfördes 2002, med 0,11 respektive 0,13 skalenheter. På kort sikt har dock viljan att förändra sin omvärld stärkts. Sedan fjolårets undersökning har instämmandegraden till detta påstående ökat med 0,07 skalenheter. Påståendet hamnar därmed bland de tio påståenden till vilka instämmandegraden har ökat mest sedan förra året. Tjejerna är mer förändringsbenägna än killarna. Framförallt gäller det att förändra omvärlden, där skillnaden mellan tjejers och killars medelvärde är 0,28 skalenheter. Förändringsbenägenhet Jag vill förändra min egen situation Jag vill förändra min omvärld 19

20 Viktigt i skolan Gymnasieeleverna har en seriös inställning till skolarbetet. Genomsnittseleven pendlar mellan att i viss grad och i hög grad hålla med om att matematik, tekniska ämnen, naturvetenskapliga ämnen och samhällskunskap är viktiga ämnen. Viktigast anses matematik och samhällskunskap vara (rank 20 och 21). Därefter skiljer det tio positioner på rankinglistan till naturvetenskapliga och tekniska ämnen (rank 31 och 32), som alltså anses vara mindre viktiga. Den långsiktiga trenden är positiv för samtliga påståenden i denna kategori. Mest har instämmandegraden stärkts till påståendet naturvetenskapliga ämnen är viktiga, som ökat med 0,17 skalenheter sedan Jämfört med förra året är det dock tekniska ämnen som har ökat mest i instämmandegrad. Med en ökning på 0,1 tillhör påståendet tekniska ämnen är viktiga de påståenden vars instämmandegrad har ökat mest sedan Inställningen till skolämnenas betydelse uppvisar stora könsmässiga skillnader. Killarna tycker att både tekniska ämnen och matematik är betydligt viktigare än tjejerna (skillnad 0,54 respektive 0,2 skalenheter). Tjejer upplever istället samhällskunskap som viktigare (skillnad 0,36 skalenheter). Ungdomar med svensk bakgrund gör överlag en mer positiv bedömning av påståendena inom denna kategori än ungdomar med utländsk bakgrund. Viktigt i skolan Matematik är ett viktigt ämne Samhällskunskap är ett viktigt ämne Naturvetenskapliga ämnen är viktiga Tekniska ämnen är viktiga 2007 Tabell 14. Skillnad mellan hur viktiga respektive roliga de ingående skolämnena upplevs Ämnen Viktigt Roligt Skillnad Matematik 3,62 2,53 1,09 Samhällskunskap 3,6 2,96 0,64 Naturvetenskapliga ämnen 3,24 2,64 0,6 Tekniska ämnen 3,21 2,63 0,58 20

2006:7. Fokus Attityd 2006

2006:7. Fokus Attityd 2006 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2006:7 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2006 För att lyckas kommer dagens ungdom att behöva entreprenörsanda, ledarskapsförmåga och förändringsbenägenhet.

Läs mer

Fokus Attityd 2010 Framtidstro och attityder bland Västsvenska gymnasieungdomar

Fokus Attityd 2010 Framtidstro och attityder bland Västsvenska gymnasieungdomar Fokus Attityd 2010 Framtidstro och attityder bland Västsvenska gymnasieungdomar Rapport 2010:9 ISSN 1650-7965 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2010. Författare Ingrid Pousard ingrid.pousard@handelskammaren.net

Läs mer

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Rapport 2012:4 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2012 Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Fokus Attityd 2012 är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012 Citera oss gärna men ange källa

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2005 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. Ge ungdomen

Läs mer

REGIONAL UTVECKLING UNGAS ATTITYDER. Marcus Holhammar, Regionchef Sjuhärad 2012-05-15

REGIONAL UTVECKLING UNGAS ATTITYDER. Marcus Holhammar, Regionchef Sjuhärad 2012-05-15 REGIONAL UTVECKLING UNGAS ATTITYDER Marcus Holhammar, Regionchef Sjuhärad 2012-05-15 1.0 HANDELSKAMMAREN Ägs av näringslivet, inga offentliga medel. 2600 medlemsföretag i 51 kommuner. Kontor i Borås, Göteborg,

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2005 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. Ge ungdomen

Läs mer

2008:7 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2008. En undersökning av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid.

2008:7 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2008. En undersökning av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid. 2008:7 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2008 En undersökning av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid. Sammanfattning/Executive summary Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Är matematik en manlig domän?

Är matematik en manlig domän? gerd brandell & else-marie staberg Är matematik en manlig domän? Det finns föreställningar om att kvinnor har lägre kapacitet när det gäller matematik. Kvinnor är också kraftigt underrepresenterade på

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten Attitude 2012 Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten deltog. Totalt 1094 svar. Av de svarande var

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 15 till 28 maj 2013 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt

De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt 1 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt 2 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26 Skandias plånboksindex Juni, 2013 2013-06-26 1 Sammanfattning Plånboksindex för juni: Hushållen mer optimistiska än någonsin Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014

TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014 TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014 Sammanfattning TID FÖR TOLERANS Den här rapporten har fått namnet Tid för tolerans. Titeln

Läs mer

Den ljusnande framtid är vår?

Den ljusnande framtid är vår? Den ljusnande framtid är vår? Hur unga och näringsliv ser på ungdomsarbetslösheten i Sverige En rapport från Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare i samarbete med TNS Sifo 1 Korta fakta från undersökningen

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR UN 2013.093 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun

Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun Synovate 2008 1 Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun Synovate Sweden: David Ahlin Linda Erdös Projektnummer: S-115072 Datum: Maj 2008 Innehållsförteckning Executive Summary Positionering Kännedom

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer