Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst"

Transkript

1 Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

2 Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål - barns inflytande... 6 Läroplansmål - förskola och hem... 7 Läroplansmål - samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet... 8 Läroplansmål - uppföljning, utvärdering och utveckling... 8

3 Inledning Vår förskola ligger i Örnsro med närhet till stadskärnan och grönområden. Lokalen är rymlig och ligger i bottenvåningen av ett hyreshus (Riksbyggen Åbackehuset). Vi har en stor gård med träd och buskar vilken vi delar med hyresgästerna. På förskolan finns ett föräldraråd. Hasselbacken ingår i en organisation med 7 förskolor vilka tillhör Rosta rektorsområde. Vi har en gemensam ledningsgrupp med en arbetslagsledare från varje förskola. Förskolorna ligger utspridda i ett stort område och samarbetar kring olika pedagogiska aktiviteter: -ICDP (International Child Development Programme), som syftar till att skapa goda relationer mellan barn och vuxna.) -TRAS (Tidig registrering av språket, som är ett mätinstrument och en metod för att stärka barns språkutveckling) -Miniröris (ett musik- och rörelsematerial från Friskis och Svettis) Förskolorna arbetar utifrån styrdokumenten: -LPFÖ 98 -FN:s barnkonvention -En skola för alla(örebro kommuns barnvision) -Rosta förskolors vision: Rosta förskolor skall ha en trygg och inspirerande lärandemiljö där barn, utifrån sina förutsättningar, utvecklar sina kompetenser, nyfikenhet och sin lust att lära. Förutsättningar Vi är en enavdelningsförskola med 21 barn i åldrarna 1-4 år. Vi har en bemanning på 4,4 % heltidstjänster. Vi är fem pedagoger varav tre är förskollärare, en är barnskötare samt en fritidspedagog. Vi har ett mottagningskök som vi sköter själva. Förskolan öppnar kl och stänger kl Vi arbetar Tema-inriktat vilket innebär att vi tillsammans med barnen upptäcker och lär oss nya saker. Vi utgår från barnens intressen, nyfikenhet och behov när vi väljer TEMA. I temat arbetar vi med lärande och värdegrund på olika sätt: skapande, musik och rörelse, språk, matematik och naturvetenskap, drama och lek. I temat lär vi med alla våra sinnen! Vi vill genom temat ge barnen nya upplevelser, kunskap och erfarenheter. Temat ska berika barnens lek och skapa trygghet i gruppen, självkänsla och ny kunskap. Lust att lära, kreativitet, fantasi och glädje är nyckelord! Vi vill lära barnen att bli självständiga och ge dem möjlighet att känna JAG KAN! VÅRT MOTTO ÄR: ALLA BARN ÄR OLIKA MEN LIKA MYCKET VÄRDA Därför satsar vi på att skapa goda relationer och ge barnen en demokratisk värdegrund. Vi arbetar med ICDP som förhållningssätt. Personalen har olika kompetenser och tillsammans bildar vi ett kreativt och inspirerande arbetslag; Musikrytmik, drama, språklek, rörelse(gymnastik), bild och form. 1

4 Läroplansmål - normer och värden Innan maj 2015 har alla vårdnadshavare kännedom om att det finns en trygghetsplan och att vi behandlar pojkar och flickor lika. Innan juni 2015 är alla barn som deltar i verksamheten trygga. Innan oktober 2014 har vi genomfört ett föräldramöte på kvällstid, där vi informerar om verksamheten och presenterar vår värdegrund och vår vision i Rostaområdet. Under året kommer vi att vara mer normkritiska och arbeta med att få syn på hur vi pratar med barnen genom att observera varandra och diskutera vårt förhållningssätt. Vid uppföljningssamtalet med alla nya familjer berättar vi om trygghetsplanen. (ansvarig kontaktperson) Uppföljningssamtal med alla nya familjer kommer att ske under oktober där vi stämmer av hur första tiden varit. Vi frågar vårdnadshavarna hur de upplever att barnet trivs. Trygghetsplanen presenteras. (ansvarig kontaktperson) Föräldramöte i september, där vår verksamhet och vår värdegrund presenteras genom bildspel Vi diskuterar tillsammans med vårdnadshavarna om de förhållningssätt vi har på förskolan. (ansvarig Caroline) Barnintervjuer kommer att genomföras i april med alla barn från 3 år. Vi samtalar med barnen en och en om hur de känner sig i olika situationer. Vi använder portfolio-materialet glada munnar. (ansvarig kontaktperson) Vi kommer att vara tydliga förebilder för barnen och använda ICDP som förhållningssätt för att skapa ett gott klimat och en trygg miljö för alla på förskolan. Exempel: Vi kommer att lära barnen hur man visar omtanke mot varandra, hur man pratar med varandra, hur man tröstar varandra och hur man säger förlåt. Lära barnen att lösa och hantera konflikter. (allas ansvar) Kvällskonferens med handledning i ICDP kommer att genomföras av vår mentor i ICDP. (ansvarig Ewa) Barnen kommer att delas in i mindre grupper för att öka tryggheten. Föreläsning om normkritik samt diskussioner i arbetslaget vid studiedag i augusti. Fortlöpande diskussionen i arbetslaget under året. Avstämning under året med bedömning av resultat och analys Två utvecklingssamtal per läsår, där vi bland annat mäter barnens trivsel. (oktober samt april) Barnintervjuer i april där vi mäter barnens trivsel. Uppföljningssamtal (inskolningssamtal) i oktober med vårdnadshavare till alla nya barn. Enkät med vårdnadshavarna i maj. Kontinuerlig avstämning vid alla personalkonferenser. 2

5 Kontinuerliga barnobservationer Icdp-träff med handledning i november. Samtal med barnen hur de tänker kring olika situationer. Målet är uppnått när: Personalen använder ICDP som förhållningssätt. Personalen är goda förebilder för barnen. Barnen tar initiativ till att prata med varandra när en konflikt uppstår. Barnen vet vilka regler som finns på förskolan och hjälps åt att ta ansvar för dessa. Barnen är glada, trygga och trivs på förskolan. Vårdnadshavarna upplever att deras barn är trygga. Vårdnadshavarna vet vilka regler som finns på förskolan. Vårdnadshavarna vet att det finns en trygghetsplan. 3

6 Läroplansmål - utveckling och lärande På vår förskola kommer alla barn under detta läsår att ha fått nya kunskaper och erfarenheter samt utvecklat sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter. (Genom språk, lek och skapande). Innan årets slut kommer den pedagogiska miljön ute- och inne att vara mer stimulerande. Vi kommer att ta tillvara det intresse som barnen visat i sin lek och arbeta med tema KROPPEN. Vi kommer att arbeta i små åldersindelade grupper för att tillgodose barnens olika behov. Vi kommer att ordna sjukhuset där barnen kan leka rollek. Vi planerar att låna material om kroppen från Rosta-skolan bland annat ett skelett. Vi kommer att lära oss om hur kroppen ser ut inuti, om olika sinnen, mat-och hälsa, värdegrund: Vi ska vara rädda om våra kroppar och varandra! Miniröris, yoga, massage, avslappning. Vi planerar kontakta BVC, vårdcentral och folktandvård för besök. Vi kommer att väga och mäta oss.(matematik). Tillverka ett spel om kroppen, skelettpussel. Prata om känslor, sjunga kroppssånger och ramsor. Låna böcker om kroppen. Skapa med olika material. Vi kommer att ha samling i grupper varje dag före maten, där vi sjunger och leker tillsammans. Vi kommer att arbeta med musik-rytmik för att stärka gruppkänslan och den egna självkänslan. Efter maten varje dag kommer vi att ha vilostund med sagor. Vi kommer att ha skapande aktiviteter i samband med temaarbetet för att barnen ska få lära med alla sina sinnen. Pröva olika sorters material och tekniker. Alla gemensamma aktiviteter som vi gör kommer att ge förutsättningar för att barnen ska utvecklas enligt målen. Vi kommer att få gemensamma upplevelser att samtala kring. Vi kommer att ha planerings- och dokumentationstid varsin morgon mellan 8-9. Vi kommer att ge stort utrymme för lek och genom de olika upplevelserna som vi skapar tillsammans kommer vi att ge förutsättningar att utveckla leken och kommunikationen. Genom att uppmuntra barnens kreativitet och eget tänkande kommer de att ges förutsättningar att utveckla entreprenörskap. Språkförståelse, kommunikation, ordproduktion och språklig medvetenhet kommer att dokumenteras i TRAS. Övrigt dokumenteras genom dagboksanteckningar, fotografier, barnens alster samt i barnens portfolio. Vi kommer att renovera hallen samt presentera material på ett inbjudande sätt. Lära barnen hur man hanterar materialet och hur vi hjälps åt att ta hand om det. I grovköket kommer vi att iordningställa lådor med olika material att använda ute för att berika uteleken. Vi kommer att jämföra barnens kunskaper i början av och i slutet av läsåret. Genom samtal med barnen kommer vi att se om de lärt sig nya ord och begrepp. Genom barnens berättelser och lek kommer vi att få en uppfattning om vad de lärt sig. 4

7 Avstämning under året med bedömning av resultat och analys Hur vet vi om barnen utvecklat sin skapande förmåga? Genom att de getts många möjligheter att skapa med olika material. Genom att studera barnens alster. Jämföra och se om de utvecklas. Genom att observera hur de hanterar materialet och hur de skapar. Hur vet vi om barnen utvecklat sitt språk och sin kommunikationsförmåga? Genom att samtala med barnen och observera när de leker och samspelar med varandra. Dokumenterat språkutvecklingen i TRAS-Schemat. Målet är uppnått när: Barnen kan leka tillsammans och lyssna på varandra. Nya lekar har uppstått. Barnen, utifrån ålder, kan berätta om sina upplevelser. Barnen har tillägnat sig nya kunskaper om kroppen. Barnen har prövat på nya tekniker och material. Barn och pedagoger har haft roligt tillsammans. Barnen har utökat sitt ordförråd. Personalen har dokumenterat arbetet fortlöpande. Miljön ute och inne har förbättrats. 5

8 Läroplansmål - barns inflytande Innan juni 2015 känner varje barn lust och nyfikenhet och upplever ett deras initiativ tas tillvara. Alla barn ska utveckla sin förmåga att uttrycka sin vilja och ha upplevt JAG KAN! Vi ska bemöta barnens initiativ med respekt och ta tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi ska vara medupptäckare med barnen och även utveckla och utmana deras nyfikenhet. Vi kommer att stödja och uppmuntra de barn som har svårt att göra sig förstådda. Vi ska lotsa barnen fram till en lösning/kunskap istället för att ge färdiga svar. Vi ska förmedla en tilltro till barnet och dess förmåga så att de växer och kan ta sig an nya uppgifter. Detta gör vi genom att ge barnen lagom utmaningar, stöttar dem och visar att vi tror på dem. Vi ska ta tillvara barnens idéer och se dem som en resurs i verksamheten. En kväll per termin avsätts under till pedagogiska diskussioner med handledning av vår mentor i ICDP. Under musikrytmiken kommer en stor del av undervisningen vara barnens spontana initiativ och uttryck. Vi vuxna ska vara bejakande och lyssna på barnen. Vi ska vara inspiratörer och vägledare men det är barnens initiativ som är viktigast. Avstämning under året med bedömning av resultat och analys Vi kommer att observera barnen: Visar de lust och nyfikenhet? Hur tar barnen sig an nya uppgifter? Kommer de med initiativ? Dokumenteras genom minnesanteckningar, fotografier, portfolio. Vi kommer att fråga oss själva: Lyssnar vi på barnen? Hur tar vi tillvara deras initiativ? Har vi lyckats få med alla barn? Vågar alla barn komma med initiativ i musikrytmiksamlingen? Vi kommer att intervjua barnen: t ex Vem bestämmer vad du ska göra på förskolan? Dokumenteras genom anteckningar från pedagogiska diskussioner i arbetslaget vid ICDPhandledningstillfällena, intervjufrågor och observationer. Målet anses uppnått när: Barnen uttrycker sin vilja och blir lyssnade på av pedagogen. Barnen kommer med egna lösningar på problem. Barnen visar att de tror på sin egen förmåga genom att våga pröva nya saker. Barnen är nyfikna, glada och intresserade av att lära sig nya saker. Alla barn har vågat komma med initiativ i musiksamlingen. Vi kommer att bedöma måluppfyllelsen genom analys av barnintervjuerna. Vi kommer att analysera vårt förhållningssätt samt att väga in våra egna observationer av barngruppen. 6

9 Läroplansmål - förskola och hem Innan juni 2014 känner alla vårdnadshavare till att det finns en läroplan och en arbetsplan samt vet något om målen som finns där. Alla vårdnadshavare har kännedom om vad vi gör på förskolan och känner sig insatta i sitt barns utveckling. Alla vårdnadshavare känner sig välkomna att vara delaktiga i verksamheten. Vi kommer att presentera vår arbetsplan vid inskolningssamtalet samt visa förskolans läroplan. Under året kommer vi att genomföra utvecklingssamtal med alla vårdnadshavare. De nya barnen kommer att få ett uppföljningssamtal där vi pratar om hur inskolningen varit, barnets trivsel, föräldrarnas förväntningar samt presentation av läroplan o arbetsplan. Under våren kommer vi att genomföra utvecklingssamtal med alla vårdnadshavare där vi går igenom TRAS-schemat och barnets utveckling. Vi kommer att i samband med vår vårfest/vernissage sätta upp barnens alster och fotografier, där kommer vi att knyta an till målen i arbetsplan och läroplan. Vi kommer att ha läroplan och arbetsplan upphängda i hallen, så att föräldrar lätt kan läsa och låna hem. Vi kommer att ha ett bra bemötande så att föräldrarna känner sig välkomna att delta i verksamheten och ha synpunkter på den. Vi kommer att lämna ut skriftlig information regelbundet ca 4 ggr per läsår eller efter behov. Arbeta med tema Kroppen, där vi tar hjälp av vårdnadshavarna och deras kunskap. Anonyma enkäter till alla vårdnadshavare Avstämning under året med bedömning av resultat och analys Resultatet kommer att mätas genom en enkät till vårdnadshavarna med följande frågor: Känner du till läroplanen/arbetsplanen? Vet du något om målen som står där? Får du tillräcklig information om vad vi gör på förskolan? Får du tillräcklig information om ditt barns utveckling? Upplever du att du har delaktighet och kan komma till oss med synpunkter? Vi kommer att analysera enkätsvaren från vårdnadshavarna. 7

10 Läroplansmål - samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet I juni 2015 känner sig barn, personal och vårdnadshavare trygga vid övergången till en ny verksamhet. Barnen vet vilka deras nya pedagoger är. Under vårterminen har vi gymnastik tillsammans med de andra 4-åringarna i Rostaområdet. Vi har möjlighet att delta i aktiviteter som skolan anordnar till exempel Skoljoggen och minirostashow. Möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan förskolor finns. Förskolans och skolans ledningsgrupper träffas för att utveckla och utvärdera samarbetet. Avstämning under året med bedömning av resultat och analys Vi kommer att göra en utvärdering tillsammans med personal från förskoleklass. Fråga vårdnadshavarna hur de upplever överlämnandet vid utvecklingssamtalet. Analys av hur det känns för, barn, personal och vårdnadshavare innan övergång till förskoleklass. Läroplansmål - uppföljning, utvärdering och utveckling Under året ska dokumentation av barnens utveckling och lärande ligga till grund för att utveckla förskolans kvalitet. Dokumentationen ska ske fortlöpande som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Under året kommer personalen att fördjupa sina kunskaper inom pedagogisk dokumentation. Barnens utveckling och lärande ska kontinuerligt dokumenteras för att därefter ligga till grund för reflektioner både i personalgruppen, bland barnen samt mellan personal och barn. Syftet är att ta till vara på barnens nyfikenhet och intressen och på så sätt kunna utveckla en verksamhet vilken ger barnen goda förutsättningar att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Som grund för reflektioner använder vi skriftligt dokumenterade situationer samt bilder. Tillsammans med barnen utnyttjar vi dator, kamera och ipad för att kunna föreviga händelser och göra barnen delaktiga i arbetet. Genom collage på väggarna samt bilder i förskolans dokumentationspärm skapas tillfällen för spontana samtal kring olika situationer. Avstämning under året med bedömning av resultat och analys Fortlöpande vid husmöten samt genom kvalitetsrapport. Analys av hur vi upplever att dokumentationen har lett till kvalitetsökning i verksamheten. 8

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Armbandets och Kättsätters förskolor Norrköping Granskning genomförd i maj 2014 av Viveca Ajerstam och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Armbandets och

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Akvarellens förskola Styrelse och verksamhetsansvariga: Claes Olsson, Ordförande Hasse Lundell, Ekonomiansvarig Birgitta Olsson, Arbetande styrelseledamot

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Förskolechefens redovisning 2 Beskrivning av verksamheten 6 Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer