ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, är justerat och tillkännagivet genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 11 september, kl Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson (S) Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Ingvar Henriksson (S) Kurt Josefsson (BOP) Hanna Lindgren (S) Britt Marinder (S) Johnny Karlsson (FP) Sören Grandelius (S) Rigmor Andersson (M) Carina Länk (S) Sten G Johansson (V) Agneta Willey (MP) tjänstgörande ersättare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Marianne Gidlund Maria Strömkvist Carina Länk ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på kanslienheten

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (19) Övriga Anna-Lena Andersson (S) ersättare Jim Gavelin (S) ersättare Leif Lagerquist (S) ersättare Kjell Stenberg (S) ersättare Kenneth Andersson (S) ersättare Thomas Lagerström, kommunchef Rune Wikström, ekonomichef Jan Lindström, förvaltningschef Caroline Höglund, praktikant Marianne Gidlund, kommunsekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (19) 160 KS 2012/ Svar på granskningsrapport över bokslut per Beslut Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen från stöd- och styrningsförvaltningen som svar på rapporten från revisorerna. Tjänsteskrivelsen är daterad 16 augusti Kommunens revisorer har genomfört en granskning av Ludvika kommuns bokslut och årsredovisning för år Rapportens disposition berör synpunkter kring redovisning med fokus kring ett ekonomiskt perspektiv. Kommentarer kring Resultat- och Balansräkning görs liksom Finansieringsanalys och Sammanställd redovisning. Vidare berörs regler kring redovisnings- och värderingsprinciper liksom nyckeltal och utveckling i tidsserier. Även verksamhetsperspektivet och nämnderna berörs liksom frågor kring mål och måluppfyllelse. Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 16 augusti 2012 framgår förvaltningens förslag till svar på rapporten. Av det förslaget framgår bl.a. att vid fatställande av budget 2012 har kommunfullmäktige en ny målmodell med en vision, tre strategiska målområden samt ett antal övergripande mål inom dessa målområden. För att mäta hur dessa mål uppnås ska ett resultatmått för varje kommunövergripande mål redovisas, där man kan se utvecklingen över tiden. Kommunstyrelsen beslut om resultatmått innebär att en fullödig målredovisning kan göras vid upprättandet av 2012 års årsbokslut. Finansiella mål för den befintliga kommunkoncernen känns inte meningsfulla att ta fram. Ludvika kommun är minoritetsägare i vissa av bolagen. Finansiella mål för de helägda kommunala bolagen GGAB och LudvikaHem äger däremot en god relevans. För GGAB:s vidkommande och för den förestående ombildningen till underkoncern och osäkerhet om balansräkningens storlek får finansiella mål och nyckeltal tas fram när bolagsbildningen har satt sig under påföljande år. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen som svar på rapporten från revisorerna Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 augusti 2012, 117. Kommunrevisionen, inkl tjänsteskrivelse Akten

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (19) 161 KS 2012/ Redovisning av nämnders uppföljning av den interna kontrollen för 2011 Beslut Kommunstyrelsen lägger inkomna redovisningar av 2011 års uppföljning till handlingarna. Kommunstyrelsen behandlade den 5 juni nämnders uppföljning av den interna kontrollen för år Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 9 augusti 2012 framgår att vid kommunstyrelsens behandling hade det inte kommit några uppföljningar från vare sig social- och utbildningsnämnden eller från Västerbergslagens kulturskolenämnd. Dessa båda nämnder har nu redovisat sina uppföljningar. Dessutom har räddningsnämnden Västerbergslagen kommit in med kompletteringar av sin uppföljning av interna kontrollen. Av redovisningarna från nämnderna framgår att det finns brister. Dessa brister har åtgärdats eller ska åtgärdas. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lägger inkomna redovisningar av 2011 års uppföljning till handlingarna. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 augusti 2012, 121. Akten

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (19) 162 KS 2012/ Redovisning av nämnders internkontrollplaner för 2012 Beslut Kommunstyrelsen noterar att social- och utbildningsnämnden och Västerbergslagens kulturskolenämnd antagit planer för Kommunstyrelsen behandlade den 5 juni nämnders redovisning av planer för den interna kontrollen Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 9 augusti 2012 framgår att det vid kommunstyrelsens behandling hade det inte kommit någon plan från vare sig social- och utbildningsnämnden eller från Västerbergslagens kulturskolenämnd. Dessa båda nämnder har nu redovisat sina planer. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen noterar att social- och utbildningsnämnden och Västerbergslagens kulturskolenämnd antagit planer för Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 augusti 2012, 122. Akten

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (19) 163 KS 2012/ Kommunalisering av hemsjukvård i ordinärt boende Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: -att godkänna föreliggande avtal med bilagor om övertagande av hälsooch sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Dalarnas län, -att avtalet ska gälla från och med under förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga länets kommuner och landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut, -att, tillsammans med länets övriga kommuner och Dalarnas läns landsting, till finansdepartementet hemställa att de länsvisa skattesatserna i 2 och 3 förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,23 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,23 procentenheter för landstinget, samt -att verksamhetsövergången ska ske att förklara paragrafen omedelbart justerad. Med hänvisning till regeringens ambitioner att få ett kommunalt ansvar för hemsjukvården har Landstinget Dalarna och Region Dalarna gemensamt utrett frågan om ett överförande av hemsjukvården i ordinärt boende från landstinget till länets kommuner. Direktionen för Region Dalarna har vid sitt sammanträde den 13 juni 2012 beslutat rekommendera länets kommuner och landsting att godkänna ett förslag till avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna. Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 6 augusti 2012 framgår att utgångspunkten i huvudmannaskapsförändringen har varit att så mycket som möjligt av vården i ordinärt boende, på primärvårdsnivå, överförs till kommunerna. Förutsättningen har varit att den nya ansvarsfördelningen sammantaget gynnar patienten/brukaren, är resurseffektiv och att vården ges med god kompetens och säkerhet. Avtalsförslaget innebär att landstinget Dalarna och kommunerna i länet i samförstånd skatteväxlar med 23 öre per skattekrona 1 januari Skatteväxlingen ökar kommunernas skatteintäkter med 133 mnkr beräknat på prognos över skatteunderlaget i riket Uppräkning enligt prognos motsvarar 23 öre 140 mnkr i 2013 års pris- och lönenivå eller för Ludvika kommuns del ca 11 mnkr. Bedömningen är att ingen mellankommunal utjämning kommer att behövas vid växlingen.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (19) För att den föreslagna skatteväxlingen ska kunna genomföras 1 januari 2013 måste besluten i kommun-/landstingsfullmäktige fattas senast under september månad. Finansdepartementet måste ha lagakraftvunna beslut från samtliga kommuner och från landstinget under oktober månad för att kunna göra nödvändiga förändringar i regelverket för kommunalekonomisk utjämning. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår bl.a. att - avtalet om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Dalarnas län ska godkännas, -avtalet ska gälla från och med 1 januari 2013, -tillsammans med länets övriga kommuner och Dalarnas läns landsting, till finansedepartementet hemställa att de länsvisa skattesatserna i 2 och 3 förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,23 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,23 procent enheter för landstinget, samt -verksamhetsövergången ska ske Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 augusti 2012, 115 och beslutade enligt förvaltningens förslag. Behandling HåGe Persson, Sten G Johansson, Ivan Eriksson, Britt Marinder, Kurt Josefsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (19) 164 KS 2012/ Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen E Cassels arbetarefond verksamhetsåret 2011 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Stiftelsen E Cassels arbetarefond ansvarsfrihet för verksamhetsåret Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 6 augusti 2012 framgår att Stiftelsen E Cassels arbetarefond har 23 juli 2012 överlämnat verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för godkännande. Stiftelsens verksamhet för år 2011 visar på ett överskott med +31 tkr (-423 tkr). Stiftelsen har under verksamhetsåret erhållit bidrag av Ludvika kommun med 450 tkr (400 tkr) och fick under föregående år ett ränte- och amorteringsfritt lån om 350 tkr från kommunen för att finansiera reparationsarbeten i fastigheten. Fortsatta underhållsarbeten av fastigheten har genomförts. Ett fortsatt stort behov av underhåll föreligger de närmaste åren, inklusive en större renovering av yttertrappan. Under året har många olika arrangemang ägt rum i Cassels. Bland många kan nämnas skolavslutningar och luciafiranden, konserter, konferenser, möten, utställningar, företagsinformationer, privata fester och andra tillställningar. Bland konferenserna kan nämnas Bergkrafts konferenser GRUV med temat Nu öppnar gruvorna igen! Den auktoriserade revisorn har till kommunen kommit in med ett förtydligande daterat 21 augusti 2012 enligt följande: Revisionsberättelsen är utformad enligt nya standarder (ISA) för året och mitt uttalande kring styrelsens ansvar i den högra kolumnen utmynnar i ett uttalande om att styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen eller stadgar. Denna formulering är liktydlig med att jag ger ansvarsfrihet för styrelsen. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att styrelsen för Stiftelsen E Cassels Arbetarefond beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 augusti 2012, 116. Kommunfullmäktige

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (19) 165 KS 2012/ Anslag för ombyggnad/renovering av simbassäng i Ludvika sporthall Förslag till beslut under förutsättning av samhällsbyggnadsnämndens beslut den 12 september Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden en överföring på 1 miljon kronor för ospecificerade investeringar 2012 från tekniska kontorets ramområde att överföras till kultur och fritids ramområde för investering i en rostfri simbassäng. 2. Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden ett extra investeringsanslag på 2 miljoner kronor för ombyggnad av Ludvika sporthalls simbassäng. 3. Anslaget på 2 miljoner kronor finansieras ur kommunens eget kapital. Simbassängen renoverades i slutet av år 2006 efter ett omfattande kakelsläpp. Ytterligare problem har uppstått under de senaste åren och bassängen står i dag torrlagd. Vad som orsakar problemen är svårt att exakt ange. Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 31 augusti framgår att fastighetsförvaltningen har bedömt att en rostfri bassäng skulle vara den bästa lösningen på problemet. Kostnaden för rostfri bassäng är fyra miljoner kronor. I den totala kostnaden för bassängombyggnaden ingår viss del eftersatt underhåll. Kostnaden för detta har uppskattats till en miljon kronor och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att denna kostnad belastar 2012 års underhållsbudget. Ytterligare en miljon kronor föreslås tas från ospecificerade investeringar inom ramområde tekniska kontoret att överföras till ramområde kultur och fritid för den rostfria simbassängen. Utskottet föreslår vidare att nämnden hos kommunfullmäktige ska begära ett extra anslag på 2 miljoner kronor. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att behandla ärendet den 11 september Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden en överföring på 1 miljon kronor för ospecificerade investeringar 2012 från tekniska kontorets ramområde att överföras till kultur och fritids ramområde för investering i en rostfri simbassäng. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden ett extra investeringsanslag på 2 miljoner kronor för ombyggnad av Ludvika sporthalls simbassäng samt att anslaget på 2 miljoner kronor finansieras ur kommunens eget kapital.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (19) Behandling Britt Marinder, HåGe Persson, Jan Willner, Sten G Johansson, Johnny Karlsson, Kurt Josefsson, Ivan Eriksson och Sören Finnström yrkar bifall till stöd- och styrningsförvaltningens förslag. Ordföranden ställer proposition på Britt Marinders m.fl yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta. Kommunfullmäktige

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (19) 166 KS 2012/ Förskottering av medel för projektering av tunnel för gång och cykelväg i Sänkan Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner att samhällsbyggnadsnämndens kostnader på kronor för projektering av tunnel i Sänkan, får bokföras som förskott på 2014 års investeringsanslag. Detaljplanen för Valla1 m.fl. i området Sänkan, är klar för antagande. Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 13 augusti 2012 framgår att vid genomförandet av planen ska det byggas en tunnel med anslutande gång och cykelväg under järnvägen. För tunneln finns 2 miljoner kronor budgeterad år För att kunna genomföra projektet måste en projektering göras omgående. För att täcka projekteringskostnaderna föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att pengar förskotteras. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår den 8 augusti 2012, 18 att fullmäktige förskotterar kronor för projektering av de medel som är avsatta för tunneln i 2014 års budget. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att samhällsbyggnadsnämndens kostnader på kronor för projektering av tunnel i Sänkan, får bokföras som förskott på 2014 års investeringsanslag. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 augusti 2012, 120 och beslutade enligt förvaltningens förslag. Behandling HåGe Persson, Sten G Johansson, Ingvar Henriksson, Johnny Karlsson, Sören Finnström, Jan Willner och Agneta Willey yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (19) 167 KS 2012/ Delårsbokslut Ludvika kommun år 2012 Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner och fastställer Ludvika kommuns delårsbokslut för Ludvika kommuns delårsbokslut för perioden januari t o m juni år 2012 har upprättats. Av tjänsteskrivelse daterad 22 augusti 2012 från stöd- och styrningsförvaltningen framgår bl.a. att ansvarsförbindelsen för pensioner har ökat från 31 december 2011 till 30 juni 2012 med 12,6 mnkr och är nu totalt (inklusive löneskatt) 801,4 mnkr. Pensionsskulden i balansräkningen var 2011 i december 71,9 mnkr men har minskat till 70,2 mnkr. Ytterligare inbetalningar kommer att göras för de s.k. förmånsbestämda ålderspensionerna när upphandling av pensionslösning är klar. Den så kallade pensionsbromsen antas slå till både för 2014 och 2015 vilket kan ge ekonomiska effekter, merkostnader, för kommunens framtida pensionsåtaganden. Utfallet för de första sex månaderna blev +50,7 mnkr. Detta kan jämföras med förra årets sexmånadersresultat +4,7 mnkr. I sammanställningen nedan betyder plustecken för intäkter att intäkterna ökat och minustecken för kostnader att kostnaderna ökat. Förändringarna för respektive rad i resultaträkningen är mellan åren: Verksamhetens intäkter -8,7 mnkr Verksamhetens kostnader +15,9 mnkr Avskrivningar -0,8 mnkr Jämförelsestörande post +26,5 Verksamhetens nettokostnader +32,9 mnkr Skatteintäkter och statsbidrag +13,7 mnkr Finansnetto -0,6 mnkr Extraordinära kostnader/intäkter 0 Förbättring mot föregående år +46,0 mnkr Budgetavvikelse mot budgeterat resultat vid halvårsskiftet var för ,8 mnkr och +41,9 mnkr En förbättring med +46,7 mnkr. Nettot av verksamhetens intäkter/kostnader har förbättrats med 7 mnkr, en jämförelsestörande post på 26 mnkr har tillkomit och skatter och statsbidrag är omkring 14 mnkr högre. Avstämning 6 månader utfall mot budget 6 månader En avstämning av halvårsresultatet mot periodiserad budget sex månader ger en aktuell bild av resultatläget.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (19) Sammanfattningsvis är budgetavvikelsen för verksamhetens nettokostnad +32,9 mnkr. Posten fördelar sig med +7,2 mnkr på driften, -0,8 mnkr på avskrivningar och +26,5 mnkr på en jämförelsestörande post utanför nämndernas driftsnetto. Detta är en återbetalning av avtalsenliga premiepensioner för 2007 och ,4 mnkr, som utbetalas i slutet av året. Avstämningen av skatteintäkter och statsbidrag visar ett plus på 6,2 mnkr. SKL har lämnat prognoser som indikerar att avräkningen av de preliminärt utbetalda skattemedlen för 2012 blir bättre än budgeterat. Fler prognoser är att vänta under hösten. Avvikelsen för finansnettot är också positivt +3,2 mnkr. Liksom föregående år är högre utdelning från VB-gruppen viktigaste förklaringen. Det totala resultatet per den sista juni 2012 blev +50,7 mnkr mot budgeterat +8,8 mnkr en avvikelse med +41,9 mnkr. Större positiva budgetavvikelser finns både inom verksamhetens kostnader, en jämförelsestörande post och på skatteintäkter/statsbidrag. Investeringar Investeringsutfallet till och med juni är betydligt lägre än totala anslag. 61,7 mnkr har redovisats som investeringskostnader de första 6 månaderna. Totala anslagen är 227,8 mnkr. Framtiden Senast lämnade helårsprognos presenterades i juni utifrån utfallet de första 5 månaderna. Helårsindikationerna på driften återfinns även i de nu redovisade utfallen per den sista juni. Det är tre av nämnderna som avviker påtagligt i maj prognosen. Vård och omsorg (-19 mnkr), social och utbildning (-4,4 mnkr) och kommunstyrelsen (-2,5 mnkr) som står för merparten av driftsunderskottet på totalt -26,4 mnkr. Dessa signaler på underskott uppmärksammades redan vid januariprognosen och nämnderna fick i uppdrag att presentera åtgärdsprogram för att uppnå budget i balans. Uppdraget att genomföra åtgärder för budgetbalans är beslutat och kommunicerat av kommunstyrelsen. Det kan dock konstateras att speciellt vård och omsorg kommer att ha problem att nå målet på budget i balans under innevarande år. Av identifierade sparposter på 10 mnkr beräknas endast 4 mnkr kunna sparas under Nästa budgetuppföljning, den fjärde för året, presenteras i september baserat på augusti månads utfall. Den till delårsrapporten bilagda helårsprognosen summerade resultatet till - 4,3 mnkr vilket är -4,6 mnkr under budget. Vid kommande prognos 4 finns nyare skatteprognoser från SKL framme. Där ges också en indikation på

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (19) hur den pågående finanskrisen påverkar den kommunala ekonomin i stort och Ludvika i synnerhet. Det blir av stor betydelse för budgetarbetet nästa år och de kommande budgetåren Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 augusti 2012, 118. Kommunfullmäktige

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (19) 168 KS 2012/ Ändrad sammansättning i pensionärsråd, handikappråd och naturvårdsberedning Förslag till beslut Kommunfullmäktige ändrar sammansättningen enligt följande. - I pensionärsrådet ska samhällsbyggnadsnämnden ingå med en ledamot och en ersättare i stället för tekniska nämnden. - I handikapprådet ska samhällsbyggnadsnämnden ingå med en ledamot och en ersättare i stället för tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden. - I naturvårdsberedningen ska samhällsbyggnadsnämnden ingå med två ledamöter och två ersättare i stället för tekniska nämnden och miljöoch byggnämnden. Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 9 augusti 2012 framgår att en omorganisation genomfördes den 1 juli 2012 som bl.a. innebar att tekniska nämnden samt miljö- och byggnämnden upphörde. Från samma tidpunkt inrättades samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden miljö och bygg. Med anledning av omorganisationen måste sammansättning i pensionärsrådet, handikapprådet och naturvårdsberedningen förändras. I pensionärsrådet hade tekniska nämnden en ledamot och en ersättare. I handikapprådet och naturvårdsberedningen hade tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden en ledamot och en ersättare vardera. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att sammansättningen ändras enligt följande. - I pensionärsrådet ska samhällsbyggnadsnämnden ingå med en ledamot och en ersättare i stället för tekniska nämnden. - I handikapprådet ska samhällsbyggnadsnämnden ingå med en ledamot och en ersättare i stället för tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden. - I naturvårdsberedningen ska samhällsbyggnadsnämnden ingå med två ledamöter och två ersättare i stället för tekniska nämnden och miljöoch byggnämnden. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 augusti 2012, 123. Kommunfullmäktige

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (19) 169 KS 2012/ Yttrande till förvaltningsrätten över överklagat fullmäktigebeslut gällande motion om vattenspeglar i Ludvika ström Förslag till beslut Kommunfullmäktige avger yttrande i enlighet med den 15 augusti 2012 upprättat förslag till yttrande. Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 15 augusti 2012 framgår att kommunfullmäktige den 26 mars 2012, 64 beslöt att avslå en motion om bl.a. att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att iordningsställa tre enklare vattenspeglar i Ludvika ström. Ken Swedenborg och Bertil Bratt har hos förvaltningsrätten begärt laglighetsprövning av detta beslut. Förvaltningsrätten har den 22 maj 2012 förelagt kommunen att svara på Ken Swedenborg m.fl. överklagan. I kommunallagens 10 kapitel finns bestämmelser laglighetsprövning. Där föreskrivs att ett beslut ska upphävas, om 1. det inte har tillkommit i laga ordning, 2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 4. beslutet strider mot lag eller annan författning. Myndighetsnämnden miljö och bygg har den 2 juli 2012, 2 yttrat sig över överklagan. Nämnden har inga synpunkter på den del som avser handläggningen av ärendet. Nämnden redovisar att utskovskapaciteten kan begränsas vid anläggande av spegeldammar. Detta bör, enligt nämnden, vara tillräckligt för att spegeldammar är olämpliga. Stöd- och styrningsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande över överklagandet. Yttrandet är daterat 15 augusti I förslaget till yttrande framgår att kommunen anser att fullmäktigebeslutet inte strider mot kommunallag eller annan författning. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 augusti 2012, 124. Kommunfullmäktige

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (19) 170 Redovisning av delegationsbeslut Beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Kommunstyrelsens utskott a) KS 2012/ , Arbetsutskottet Kommunstyrelsens ordförande b) KS 2012/ Fullmakt från och med den 1 oktober 2012 till och med de 30 september Delegation att föra kommunens talan i domstol och vid andra myndigheter. Beslut daterat 22 augusti Tf Planeringschef c) KS 2011/ Avtal om gallring av del av Gonäs 1:36. Beslut daterat 21 maj d) KS 2012/87 25 Avsett försäljning av en styckningslott. Del av Lorentsberg 3:47. Beslut daterat 15 maj e) KS 2012/ Ansökan om fastighetsreglering på Biskopsnäset. Beslut daterat 21 maj 2012.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (19) 171 Redovisning av meddelanden Beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena. Protokoll f) KS 2012/ Leader Bergslagen. Protokoll fört vid årsstämma 25 april g) KS 2012/ Arbogaåns Vattenförbund. Protokoll fört vid förbundsstämma 30 maj h) KS 2012/ Företagshälsovården in Ludvika ekonomisk förening. Protokoll fört vid föreningsstämma 3 maj i) KS 2012/ LudvikaHem AB. Protokoll fört vid årsstämma 5 juni j) KS 2012/ Grängesbergs Gruvor AB (GGAB). Protokoll fört vid årsstämma 5 juni k) KS 2012/ Myndighetsnämnden miljö- och bygg 8. Yttrade till länsstyrelsen i Dalarna över Grängesberg Iron:s ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen. Protokollet daterat 15 augusti 2012, Övrigt l) KS 2012/ Bergsstaten. Beslut om förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Persbo Beslut daterat 10 augusti m) KS 2012/ Bergsstaten. Beslut om förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Laxsjöfältet nr 1. Beslut daterat 22 augusti n) KS 2012/99 04 Kommuninvest i Sverige. Delårsrapport januari juni 2012 publicerad. Inbjudan o) Inbjudan från Borlänge kommun. Dialogseminarium om politikens roll i upphandling.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (19) Cirkulär p) Sveriges Kommuner och Landsting. Cirkulär 12:29. Nytt inom korruptionsområdet q) Sveriges Kommuner och Landsting. Cirkulär 12:40. Budgetförutsättningar för åren Rapport r) Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten daterad 15 juli s) Att skapa den framtid vi önskar oss. Rapport från Europeiska miljöbyrån. t) Arena för Tillväxt och Sweco. Publication Sveriges Nya Geografi Akterna

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer