ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, är justerat och tillkännagivet genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 11 september, kl Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson (S) Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Ingvar Henriksson (S) Kurt Josefsson (BOP) Hanna Lindgren (S) Britt Marinder (S) Johnny Karlsson (FP) Sören Grandelius (S) Rigmor Andersson (M) Carina Länk (S) Sten G Johansson (V) Agneta Willey (MP) tjänstgörande ersättare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Marianne Gidlund Maria Strömkvist Carina Länk ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på kanslienheten

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (19) Övriga Anna-Lena Andersson (S) ersättare Jim Gavelin (S) ersättare Leif Lagerquist (S) ersättare Kjell Stenberg (S) ersättare Kenneth Andersson (S) ersättare Thomas Lagerström, kommunchef Rune Wikström, ekonomichef Jan Lindström, förvaltningschef Caroline Höglund, praktikant Marianne Gidlund, kommunsekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (19) 160 KS 2012/ Svar på granskningsrapport över bokslut per Beslut Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen från stöd- och styrningsförvaltningen som svar på rapporten från revisorerna. Tjänsteskrivelsen är daterad 16 augusti Kommunens revisorer har genomfört en granskning av Ludvika kommuns bokslut och årsredovisning för år Rapportens disposition berör synpunkter kring redovisning med fokus kring ett ekonomiskt perspektiv. Kommentarer kring Resultat- och Balansräkning görs liksom Finansieringsanalys och Sammanställd redovisning. Vidare berörs regler kring redovisnings- och värderingsprinciper liksom nyckeltal och utveckling i tidsserier. Även verksamhetsperspektivet och nämnderna berörs liksom frågor kring mål och måluppfyllelse. Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 16 augusti 2012 framgår förvaltningens förslag till svar på rapporten. Av det förslaget framgår bl.a. att vid fatställande av budget 2012 har kommunfullmäktige en ny målmodell med en vision, tre strategiska målområden samt ett antal övergripande mål inom dessa målområden. För att mäta hur dessa mål uppnås ska ett resultatmått för varje kommunövergripande mål redovisas, där man kan se utvecklingen över tiden. Kommunstyrelsen beslut om resultatmått innebär att en fullödig målredovisning kan göras vid upprättandet av 2012 års årsbokslut. Finansiella mål för den befintliga kommunkoncernen känns inte meningsfulla att ta fram. Ludvika kommun är minoritetsägare i vissa av bolagen. Finansiella mål för de helägda kommunala bolagen GGAB och LudvikaHem äger däremot en god relevans. För GGAB:s vidkommande och för den förestående ombildningen till underkoncern och osäkerhet om balansräkningens storlek får finansiella mål och nyckeltal tas fram när bolagsbildningen har satt sig under påföljande år. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen som svar på rapporten från revisorerna Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 augusti 2012, 117. Kommunrevisionen, inkl tjänsteskrivelse Akten

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (19) 161 KS 2012/ Redovisning av nämnders uppföljning av den interna kontrollen för 2011 Beslut Kommunstyrelsen lägger inkomna redovisningar av 2011 års uppföljning till handlingarna. Kommunstyrelsen behandlade den 5 juni nämnders uppföljning av den interna kontrollen för år Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 9 augusti 2012 framgår att vid kommunstyrelsens behandling hade det inte kommit några uppföljningar från vare sig social- och utbildningsnämnden eller från Västerbergslagens kulturskolenämnd. Dessa båda nämnder har nu redovisat sina uppföljningar. Dessutom har räddningsnämnden Västerbergslagen kommit in med kompletteringar av sin uppföljning av interna kontrollen. Av redovisningarna från nämnderna framgår att det finns brister. Dessa brister har åtgärdats eller ska åtgärdas. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lägger inkomna redovisningar av 2011 års uppföljning till handlingarna. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 augusti 2012, 121. Akten

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (19) 162 KS 2012/ Redovisning av nämnders internkontrollplaner för 2012 Beslut Kommunstyrelsen noterar att social- och utbildningsnämnden och Västerbergslagens kulturskolenämnd antagit planer för Kommunstyrelsen behandlade den 5 juni nämnders redovisning av planer för den interna kontrollen Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 9 augusti 2012 framgår att det vid kommunstyrelsens behandling hade det inte kommit någon plan från vare sig social- och utbildningsnämnden eller från Västerbergslagens kulturskolenämnd. Dessa båda nämnder har nu redovisat sina planer. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen noterar att social- och utbildningsnämnden och Västerbergslagens kulturskolenämnd antagit planer för Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 augusti 2012, 122. Akten

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (19) 163 KS 2012/ Kommunalisering av hemsjukvård i ordinärt boende Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: -att godkänna föreliggande avtal med bilagor om övertagande av hälsooch sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Dalarnas län, -att avtalet ska gälla från och med under förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga länets kommuner och landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut, -att, tillsammans med länets övriga kommuner och Dalarnas läns landsting, till finansdepartementet hemställa att de länsvisa skattesatserna i 2 och 3 förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,23 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,23 procentenheter för landstinget, samt -att verksamhetsövergången ska ske att förklara paragrafen omedelbart justerad. Med hänvisning till regeringens ambitioner att få ett kommunalt ansvar för hemsjukvården har Landstinget Dalarna och Region Dalarna gemensamt utrett frågan om ett överförande av hemsjukvården i ordinärt boende från landstinget till länets kommuner. Direktionen för Region Dalarna har vid sitt sammanträde den 13 juni 2012 beslutat rekommendera länets kommuner och landsting att godkänna ett förslag till avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna. Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 6 augusti 2012 framgår att utgångspunkten i huvudmannaskapsförändringen har varit att så mycket som möjligt av vården i ordinärt boende, på primärvårdsnivå, överförs till kommunerna. Förutsättningen har varit att den nya ansvarsfördelningen sammantaget gynnar patienten/brukaren, är resurseffektiv och att vården ges med god kompetens och säkerhet. Avtalsförslaget innebär att landstinget Dalarna och kommunerna i länet i samförstånd skatteväxlar med 23 öre per skattekrona 1 januari Skatteväxlingen ökar kommunernas skatteintäkter med 133 mnkr beräknat på prognos över skatteunderlaget i riket Uppräkning enligt prognos motsvarar 23 öre 140 mnkr i 2013 års pris- och lönenivå eller för Ludvika kommuns del ca 11 mnkr. Bedömningen är att ingen mellankommunal utjämning kommer att behövas vid växlingen.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (19) För att den föreslagna skatteväxlingen ska kunna genomföras 1 januari 2013 måste besluten i kommun-/landstingsfullmäktige fattas senast under september månad. Finansdepartementet måste ha lagakraftvunna beslut från samtliga kommuner och från landstinget under oktober månad för att kunna göra nödvändiga förändringar i regelverket för kommunalekonomisk utjämning. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår bl.a. att - avtalet om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Dalarnas län ska godkännas, -avtalet ska gälla från och med 1 januari 2013, -tillsammans med länets övriga kommuner och Dalarnas läns landsting, till finansedepartementet hemställa att de länsvisa skattesatserna i 2 och 3 förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,23 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,23 procent enheter för landstinget, samt -verksamhetsövergången ska ske Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 augusti 2012, 115 och beslutade enligt förvaltningens förslag. Behandling HåGe Persson, Sten G Johansson, Ivan Eriksson, Britt Marinder, Kurt Josefsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (19) 164 KS 2012/ Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen E Cassels arbetarefond verksamhetsåret 2011 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Stiftelsen E Cassels arbetarefond ansvarsfrihet för verksamhetsåret Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 6 augusti 2012 framgår att Stiftelsen E Cassels arbetarefond har 23 juli 2012 överlämnat verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för godkännande. Stiftelsens verksamhet för år 2011 visar på ett överskott med +31 tkr (-423 tkr). Stiftelsen har under verksamhetsåret erhållit bidrag av Ludvika kommun med 450 tkr (400 tkr) och fick under föregående år ett ränte- och amorteringsfritt lån om 350 tkr från kommunen för att finansiera reparationsarbeten i fastigheten. Fortsatta underhållsarbeten av fastigheten har genomförts. Ett fortsatt stort behov av underhåll föreligger de närmaste åren, inklusive en större renovering av yttertrappan. Under året har många olika arrangemang ägt rum i Cassels. Bland många kan nämnas skolavslutningar och luciafiranden, konserter, konferenser, möten, utställningar, företagsinformationer, privata fester och andra tillställningar. Bland konferenserna kan nämnas Bergkrafts konferenser GRUV med temat Nu öppnar gruvorna igen! Den auktoriserade revisorn har till kommunen kommit in med ett förtydligande daterat 21 augusti 2012 enligt följande: Revisionsberättelsen är utformad enligt nya standarder (ISA) för året och mitt uttalande kring styrelsens ansvar i den högra kolumnen utmynnar i ett uttalande om att styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen eller stadgar. Denna formulering är liktydlig med att jag ger ansvarsfrihet för styrelsen. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att styrelsen för Stiftelsen E Cassels Arbetarefond beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 augusti 2012, 116. Kommunfullmäktige

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (19) 165 KS 2012/ Anslag för ombyggnad/renovering av simbassäng i Ludvika sporthall Förslag till beslut under förutsättning av samhällsbyggnadsnämndens beslut den 12 september Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden en överföring på 1 miljon kronor för ospecificerade investeringar 2012 från tekniska kontorets ramområde att överföras till kultur och fritids ramområde för investering i en rostfri simbassäng. 2. Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden ett extra investeringsanslag på 2 miljoner kronor för ombyggnad av Ludvika sporthalls simbassäng. 3. Anslaget på 2 miljoner kronor finansieras ur kommunens eget kapital. Simbassängen renoverades i slutet av år 2006 efter ett omfattande kakelsläpp. Ytterligare problem har uppstått under de senaste åren och bassängen står i dag torrlagd. Vad som orsakar problemen är svårt att exakt ange. Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 31 augusti framgår att fastighetsförvaltningen har bedömt att en rostfri bassäng skulle vara den bästa lösningen på problemet. Kostnaden för rostfri bassäng är fyra miljoner kronor. I den totala kostnaden för bassängombyggnaden ingår viss del eftersatt underhåll. Kostnaden för detta har uppskattats till en miljon kronor och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att denna kostnad belastar 2012 års underhållsbudget. Ytterligare en miljon kronor föreslås tas från ospecificerade investeringar inom ramområde tekniska kontoret att överföras till ramområde kultur och fritid för den rostfria simbassängen. Utskottet föreslår vidare att nämnden hos kommunfullmäktige ska begära ett extra anslag på 2 miljoner kronor. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att behandla ärendet den 11 september Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden en överföring på 1 miljon kronor för ospecificerade investeringar 2012 från tekniska kontorets ramområde att överföras till kultur och fritids ramområde för investering i en rostfri simbassäng. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden ett extra investeringsanslag på 2 miljoner kronor för ombyggnad av Ludvika sporthalls simbassäng samt att anslaget på 2 miljoner kronor finansieras ur kommunens eget kapital.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (19) Behandling Britt Marinder, HåGe Persson, Jan Willner, Sten G Johansson, Johnny Karlsson, Kurt Josefsson, Ivan Eriksson och Sören Finnström yrkar bifall till stöd- och styrningsförvaltningens förslag. Ordföranden ställer proposition på Britt Marinders m.fl yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta. Kommunfullmäktige

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (19) 166 KS 2012/ Förskottering av medel för projektering av tunnel för gång och cykelväg i Sänkan Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner att samhällsbyggnadsnämndens kostnader på kronor för projektering av tunnel i Sänkan, får bokföras som förskott på 2014 års investeringsanslag. Detaljplanen för Valla1 m.fl. i området Sänkan, är klar för antagande. Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 13 augusti 2012 framgår att vid genomförandet av planen ska det byggas en tunnel med anslutande gång och cykelväg under järnvägen. För tunneln finns 2 miljoner kronor budgeterad år För att kunna genomföra projektet måste en projektering göras omgående. För att täcka projekteringskostnaderna föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att pengar förskotteras. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår den 8 augusti 2012, 18 att fullmäktige förskotterar kronor för projektering av de medel som är avsatta för tunneln i 2014 års budget. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att samhällsbyggnadsnämndens kostnader på kronor för projektering av tunnel i Sänkan, får bokföras som förskott på 2014 års investeringsanslag. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 augusti 2012, 120 och beslutade enligt förvaltningens förslag. Behandling HåGe Persson, Sten G Johansson, Ingvar Henriksson, Johnny Karlsson, Sören Finnström, Jan Willner och Agneta Willey yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (19) 167 KS 2012/ Delårsbokslut Ludvika kommun år 2012 Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner och fastställer Ludvika kommuns delårsbokslut för Ludvika kommuns delårsbokslut för perioden januari t o m juni år 2012 har upprättats. Av tjänsteskrivelse daterad 22 augusti 2012 från stöd- och styrningsförvaltningen framgår bl.a. att ansvarsförbindelsen för pensioner har ökat från 31 december 2011 till 30 juni 2012 med 12,6 mnkr och är nu totalt (inklusive löneskatt) 801,4 mnkr. Pensionsskulden i balansräkningen var 2011 i december 71,9 mnkr men har minskat till 70,2 mnkr. Ytterligare inbetalningar kommer att göras för de s.k. förmånsbestämda ålderspensionerna när upphandling av pensionslösning är klar. Den så kallade pensionsbromsen antas slå till både för 2014 och 2015 vilket kan ge ekonomiska effekter, merkostnader, för kommunens framtida pensionsåtaganden. Utfallet för de första sex månaderna blev +50,7 mnkr. Detta kan jämföras med förra årets sexmånadersresultat +4,7 mnkr. I sammanställningen nedan betyder plustecken för intäkter att intäkterna ökat och minustecken för kostnader att kostnaderna ökat. Förändringarna för respektive rad i resultaträkningen är mellan åren: Verksamhetens intäkter -8,7 mnkr Verksamhetens kostnader +15,9 mnkr Avskrivningar -0,8 mnkr Jämförelsestörande post +26,5 Verksamhetens nettokostnader +32,9 mnkr Skatteintäkter och statsbidrag +13,7 mnkr Finansnetto -0,6 mnkr Extraordinära kostnader/intäkter 0 Förbättring mot föregående år +46,0 mnkr Budgetavvikelse mot budgeterat resultat vid halvårsskiftet var för ,8 mnkr och +41,9 mnkr En förbättring med +46,7 mnkr. Nettot av verksamhetens intäkter/kostnader har förbättrats med 7 mnkr, en jämförelsestörande post på 26 mnkr har tillkomit och skatter och statsbidrag är omkring 14 mnkr högre. Avstämning 6 månader utfall mot budget 6 månader En avstämning av halvårsresultatet mot periodiserad budget sex månader ger en aktuell bild av resultatläget.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (19) Sammanfattningsvis är budgetavvikelsen för verksamhetens nettokostnad +32,9 mnkr. Posten fördelar sig med +7,2 mnkr på driften, -0,8 mnkr på avskrivningar och +26,5 mnkr på en jämförelsestörande post utanför nämndernas driftsnetto. Detta är en återbetalning av avtalsenliga premiepensioner för 2007 och ,4 mnkr, som utbetalas i slutet av året. Avstämningen av skatteintäkter och statsbidrag visar ett plus på 6,2 mnkr. SKL har lämnat prognoser som indikerar att avräkningen av de preliminärt utbetalda skattemedlen för 2012 blir bättre än budgeterat. Fler prognoser är att vänta under hösten. Avvikelsen för finansnettot är också positivt +3,2 mnkr. Liksom föregående år är högre utdelning från VB-gruppen viktigaste förklaringen. Det totala resultatet per den sista juni 2012 blev +50,7 mnkr mot budgeterat +8,8 mnkr en avvikelse med +41,9 mnkr. Större positiva budgetavvikelser finns både inom verksamhetens kostnader, en jämförelsestörande post och på skatteintäkter/statsbidrag. Investeringar Investeringsutfallet till och med juni är betydligt lägre än totala anslag. 61,7 mnkr har redovisats som investeringskostnader de första 6 månaderna. Totala anslagen är 227,8 mnkr. Framtiden Senast lämnade helårsprognos presenterades i juni utifrån utfallet de första 5 månaderna. Helårsindikationerna på driften återfinns även i de nu redovisade utfallen per den sista juni. Det är tre av nämnderna som avviker påtagligt i maj prognosen. Vård och omsorg (-19 mnkr), social och utbildning (-4,4 mnkr) och kommunstyrelsen (-2,5 mnkr) som står för merparten av driftsunderskottet på totalt -26,4 mnkr. Dessa signaler på underskott uppmärksammades redan vid januariprognosen och nämnderna fick i uppdrag att presentera åtgärdsprogram för att uppnå budget i balans. Uppdraget att genomföra åtgärder för budgetbalans är beslutat och kommunicerat av kommunstyrelsen. Det kan dock konstateras att speciellt vård och omsorg kommer att ha problem att nå målet på budget i balans under innevarande år. Av identifierade sparposter på 10 mnkr beräknas endast 4 mnkr kunna sparas under Nästa budgetuppföljning, den fjärde för året, presenteras i september baserat på augusti månads utfall. Den till delårsrapporten bilagda helårsprognosen summerade resultatet till - 4,3 mnkr vilket är -4,6 mnkr under budget. Vid kommande prognos 4 finns nyare skatteprognoser från SKL framme. Där ges också en indikation på

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (19) hur den pågående finanskrisen påverkar den kommunala ekonomin i stort och Ludvika i synnerhet. Det blir av stor betydelse för budgetarbetet nästa år och de kommande budgetåren Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 augusti 2012, 118. Kommunfullmäktige

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (19) 168 KS 2012/ Ändrad sammansättning i pensionärsråd, handikappråd och naturvårdsberedning Förslag till beslut Kommunfullmäktige ändrar sammansättningen enligt följande. - I pensionärsrådet ska samhällsbyggnadsnämnden ingå med en ledamot och en ersättare i stället för tekniska nämnden. - I handikapprådet ska samhällsbyggnadsnämnden ingå med en ledamot och en ersättare i stället för tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden. - I naturvårdsberedningen ska samhällsbyggnadsnämnden ingå med två ledamöter och två ersättare i stället för tekniska nämnden och miljöoch byggnämnden. Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 9 augusti 2012 framgår att en omorganisation genomfördes den 1 juli 2012 som bl.a. innebar att tekniska nämnden samt miljö- och byggnämnden upphörde. Från samma tidpunkt inrättades samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden miljö och bygg. Med anledning av omorganisationen måste sammansättning i pensionärsrådet, handikapprådet och naturvårdsberedningen förändras. I pensionärsrådet hade tekniska nämnden en ledamot och en ersättare. I handikapprådet och naturvårdsberedningen hade tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden en ledamot och en ersättare vardera. Stöd- och styrningsförvaltningen föreslår att sammansättningen ändras enligt följande. - I pensionärsrådet ska samhällsbyggnadsnämnden ingå med en ledamot och en ersättare i stället för tekniska nämnden. - I handikapprådet ska samhällsbyggnadsnämnden ingå med en ledamot och en ersättare i stället för tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden. - I naturvårdsberedningen ska samhällsbyggnadsnämnden ingå med två ledamöter och två ersättare i stället för tekniska nämnden och miljöoch byggnämnden. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 augusti 2012, 123. Kommunfullmäktige

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (19) 169 KS 2012/ Yttrande till förvaltningsrätten över överklagat fullmäktigebeslut gällande motion om vattenspeglar i Ludvika ström Förslag till beslut Kommunfullmäktige avger yttrande i enlighet med den 15 augusti 2012 upprättat förslag till yttrande. Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 15 augusti 2012 framgår att kommunfullmäktige den 26 mars 2012, 64 beslöt att avslå en motion om bl.a. att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att iordningsställa tre enklare vattenspeglar i Ludvika ström. Ken Swedenborg och Bertil Bratt har hos förvaltningsrätten begärt laglighetsprövning av detta beslut. Förvaltningsrätten har den 22 maj 2012 förelagt kommunen att svara på Ken Swedenborg m.fl. överklagan. I kommunallagens 10 kapitel finns bestämmelser laglighetsprövning. Där föreskrivs att ett beslut ska upphävas, om 1. det inte har tillkommit i laga ordning, 2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 4. beslutet strider mot lag eller annan författning. Myndighetsnämnden miljö och bygg har den 2 juli 2012, 2 yttrat sig över överklagan. Nämnden har inga synpunkter på den del som avser handläggningen av ärendet. Nämnden redovisar att utskovskapaciteten kan begränsas vid anläggande av spegeldammar. Detta bör, enligt nämnden, vara tillräckligt för att spegeldammar är olämpliga. Stöd- och styrningsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande över överklagandet. Yttrandet är daterat 15 augusti I förslaget till yttrande framgår att kommunen anser att fullmäktigebeslutet inte strider mot kommunallag eller annan författning. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 augusti 2012, 124. Kommunfullmäktige

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (19) 170 Redovisning av delegationsbeslut Beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Kommunstyrelsens utskott a) KS 2012/ , Arbetsutskottet Kommunstyrelsens ordförande b) KS 2012/ Fullmakt från och med den 1 oktober 2012 till och med de 30 september Delegation att föra kommunens talan i domstol och vid andra myndigheter. Beslut daterat 22 augusti Tf Planeringschef c) KS 2011/ Avtal om gallring av del av Gonäs 1:36. Beslut daterat 21 maj d) KS 2012/87 25 Avsett försäljning av en styckningslott. Del av Lorentsberg 3:47. Beslut daterat 15 maj e) KS 2012/ Ansökan om fastighetsreglering på Biskopsnäset. Beslut daterat 21 maj 2012.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (19) 171 Redovisning av meddelanden Beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena. Protokoll f) KS 2012/ Leader Bergslagen. Protokoll fört vid årsstämma 25 april g) KS 2012/ Arbogaåns Vattenförbund. Protokoll fört vid förbundsstämma 30 maj h) KS 2012/ Företagshälsovården in Ludvika ekonomisk förening. Protokoll fört vid föreningsstämma 3 maj i) KS 2012/ LudvikaHem AB. Protokoll fört vid årsstämma 5 juni j) KS 2012/ Grängesbergs Gruvor AB (GGAB). Protokoll fört vid årsstämma 5 juni k) KS 2012/ Myndighetsnämnden miljö- och bygg 8. Yttrade till länsstyrelsen i Dalarna över Grängesberg Iron:s ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen. Protokollet daterat 15 augusti 2012, Övrigt l) KS 2012/ Bergsstaten. Beslut om förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Persbo Beslut daterat 10 augusti m) KS 2012/ Bergsstaten. Beslut om förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Laxsjöfältet nr 1. Beslut daterat 22 augusti n) KS 2012/99 04 Kommuninvest i Sverige. Delårsrapport januari juni 2012 publicerad. Inbjudan o) Inbjudan från Borlänge kommun. Dialogseminarium om politikens roll i upphandling.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (19) Cirkulär p) Sveriges Kommuner och Landsting. Cirkulär 12:29. Nytt inom korruptionsområdet q) Sveriges Kommuner och Landsting. Cirkulär 12:40. Budgetförutsättningar för åren Rapport r) Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten daterad 15 juli s) Att skapa den framtid vi önskar oss. Rapport från Europeiska miljöbyrån. t) Arena för Tillväxt och Sweco. Publication Sveriges Nya Geografi Akterna

Protokollet förvaras på kanslienheten, stashuset

Protokollet förvaras på kanslienheten, stashuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 28 augusti 2012, kl. 13.15 14.20 Beslutande Maria Strömkvist (S) Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 21 november 2012 kl. 14.10 14.55 ande Sören Finnström (S) ordförande Kenneth Andersson (S) Kurt Josefsson (BOP) Susanne

Läs mer

Övriga Sören Grandelius (S), ersättare Jan Willner (C), ersättare

Övriga Sören Grandelius (S), ersättare Jan Willner (C), ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Måndag den 2 juli 2012 kl. 14.00 15.25 ande Sören Finnström (S) ordförande Kenneth Andersson (S) Maino Wohlfeil (S) Brittsiw Åsberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 22 november 2011, kl. 13.25 14.10, 14.40 14.50 Beslutande Maria Strömkvist (S), ej 184 HåGe Persson (M), ej

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-09-17

Kommunfullmäktige 2012-09-17 Kommunfullmäktige 2012-09-17 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Frank Norgren (S) Patrick Nyman (C) Leif Nilsson (S) Monica Forsgren (S) Calle Morgården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35 ande Övriga Sidan 2 Pettersson Maria, s Israelsson Kjell, m Josefsson Kurt, bop Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 Beslutande Övriga Sören Finnström (S) Maino Wohlfeil (S) Brittsiw Åsberg (S) Jan Larsson (V), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 14 juni 2011, kl 13.20-15.40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 14 juni 2011, kl 13.20-15.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 14 juni 2011, kl 13.20-15.40 Beslutande Maria Pettersson (S) HåGe Persson (M)ej 117 Sören Finnström (S) Sten

Läs mer

Protokollet förvaras på kanslienheten

Protokollet förvaras på kanslienheten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 13 april, kl 14:00-15.35 Beslutande Maria Pettersson, S Ivan Eriksson, S Kjell Israelsson, M Birgitta Granström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 17 maj 2011, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 17 maj 2011, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 17 maj 2011, kl. 13.15-14.30 Beslutande Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sten G Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Övriga Jens Jansson (S), ersättare Anders Lindström (S), ersättare Lennart Paalo (V), ersättare Anders Axelsson, tf gatuchef

Övriga Jens Jansson (S), ersättare Anders Lindström (S), ersättare Lennart Paalo (V), ersättare Anders Axelsson, tf gatuchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Gammelgården, Ludvika Dag och tid Onsdag den 7 juni 2012 kl. 15.00 15.55 Beslutande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11).Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl 15.00-17.35 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Rolf Högberg (FP) Torbjörn Tomtlund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Dag och tid Beslutande Folkets Hus, Gillesalen Tisdag den 25 november kl.14.00 Ingvar Fäldt (S) tjänstgörande ersättare Kenneth Andersson (S) Jan Willner (C) Maino Wohlfeil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl 16.00-17.00 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Torbjörn Tomtlund. Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Sten G Johansson

Torbjörn Tomtlund. Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Sten G Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 14 januari 2015 kl 14.30-17.10 ande Åsa Bergkvist (S) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 maj 2008, kl 17.00-18.45 ande se sidan 2 Övriga Kurt Lundberg, s, ersättare 70-78 Tommie Hildman, chef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40 ande Sören Finnström (S) Kenneth Andersson (S) Jan Willner (C) Maino Wohlfeil (S) Susanne Salomonsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40 ande Sören Grandelius (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Annika Renbro (S) tjänstgörande ersättare

Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Annika Renbro (S) tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Brandstationen Kopparberg Dag och tid Måndagen den 4 november 2013 kl 14.00 15.00 ande Sören Grandelius (S) Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 4 februari 2013, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 4 februari 2013, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 4 februari 2013, kl 14.00-15.25 ande Sören Grandelius (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Kristina

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) HåGe

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Dala Måltids lokaler vid Ludvika lasarett Dag och tid Onsdagen den 8 september 2010 kl 14:30-15:50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Dala Måltids lokaler vid Ludvika lasarett Dag och tid Onsdagen den 8 september 2010 kl 14:30-15:50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Dala Måltids lokaler vid Ludvika lasarett Dag och tid Onsdagen den 8 september 2010 kl 14:30-15:50 Beslutande Britt Marinder (S) Lennart Neijmer (S) HåGe Persson (M)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Måndagen den 27 maj 2013, kl 13.30 15.00 ande Maria Strömkvist, Ludvika kommun Mari Jonsson, Borlänge kommun Sofia

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Brandstationen, Grängesberg Dag och tid Måndagen den 7 februari 2011, kl 14:00-15:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Brandstationen, Grängesberg Dag och tid Måndagen den 7 februari 2011, kl 14:00-15:45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Brandstationen, Grängesberg Dag och tid Måndagen den 7 februari 2011, kl 14:00-15:45 ande Sören Grandelius (S) Wiveca Stopp (S) Lars-Göran Fahlborg (M) Åsa Bergkvist (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 11 november 2009, kl. 14:00-15:10 ande Sören Finnström, S, ordförande Sören Grandelius, S Kurt Josefsson, Bop Birgitta Granström,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Anders Karlin, enhetschef, UpphandlingsCenter Mariana Hasselström, biträdande enhetschef, UpphandlingsCenter Jan Lindeberg, utredare.

Anders Karlin, enhetschef, UpphandlingsCenter Mariana Hasselström, biträdande enhetschef, UpphandlingsCenter Jan Lindeberg, utredare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Måndagen den 28 september 2015, kl. 13.30 16.20 ande Leif Pettersson (S), Ludvika kommun Mari Jonsson (S), Borlänge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 17 november 2010 kl. 14:00 14:30 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl 14.00-15.20 ande Sören Grandelius (S) Lars-Göran Fahlborg (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Lennart Neijmer (S) Hans-Göran Persson (M) Pirkko Andersson

Läs mer

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD)

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Torsdag den 12 februari 2015 kl 14.15-17.50 ande Åsa Bergkvist (S) Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica

Läs mer

Magnus Karlsson, kulturskolechef Mikael Carstensen, förvaltningschef Rita Österholm, förvaltningssekreterare

Magnus Karlsson, kulturskolechef Mikael Carstensen, förvaltningschef Rita Österholm, förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Marnäsliden, våning 4, Ludvika, 13.30 14.45 ande ledamöter Mohammed Alkazhami (S), Ludvika Hag Lasse Persson (S), Ludvika Bengt Norrlén (S), Smedjebacken Boris

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Elin Petersson Revisionskonsult 1 november 2016 Granskning av delårsrapport 2016 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Plats och tid Mölndals stadshus, rum 101 kl. 17:00-19:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Thomas Svensson (S) (ordförande) Claes Olsson (M) (vice ordförande) Jan-Erik Lindström

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Protokollet förvaras på kanslienheten

Protokollet förvaras på kanslienheten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 9 oktober 2012, kl. 14:00 15:45 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 oktober 2009, kl 14:

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 oktober 2009, kl 14: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 oktober 2009, kl 14:00-15.15 ande Övriga Se sidan 2 Pettersson Maria, S Eriksson Ivan, S Israelsson Kjell,

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 23 oktober 2008, kl 17.00-20.55 ande se sidan 2 Övriga Lars Engström, kd, ersättare Margareta Gard, representant

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander

Läs mer