Akademikerbarometer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akademikerbarometer 3-2005"

Transkript

1 Akademikerbarometer "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005

2 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges akademiker om valet Sveriges akademiker Jonas Bengtsson (21)

3 Sammanfattning SACO har under året presenterat en serie kortare rapporter, Akademikerbarometern, i syfte att belysa akademikernas situation. Deras arbetssituation och deras värderingar rörande lönebildning, tillväxt, utbildning samt de fackliga organisationerna. Ambitionen är att kontinuerligt presentera nya, aktuella och intressanta uppgifter för den som vill införskaffa information om den snabbt växande gruppen akademiker i Sverige. I denna rapport, Akademikerbarometer , koncentrerar vi oss på akademikernas syn på arbete kompletterat med ett kortare avsnitt om valet Rapporten bygger på nästan svar från akademiker 1 inom Temos webbpanel. Resultaten visar bland annat; Stor erfarenhet av omorganisationer Sex av tio akademiker har själva varit berörda av större omorganisationer på sin arbetsplats under de senaste tre åren. Vanligast är detta bland de statligt anställda. som sällan inneburit förbättringar Genomgående vittnar de som varit berörda av omorganisationer att de sällan bidrar till att akademikerna fått mer stimulerande arbetsuppgifter, utför mindre onödigt arbete och att organisationen blivit mer effektiv. Den tydligaste effekten har istället varit att arbetsbördan har ökat. Ledarskapet viktigast för en förbättrad arbetssituation Ledarskapet är det område som akademikerna anser vara det viktigaste att förbättra på jobbet. Detta gäller såväl kvinnor som män. Det finns sedan en tydlig skillnad mellan könen när det gäller det näst viktigaste området. För kvinnorna är det stressen som är näst högst prioriterat. För männen däremot är det arbetsorganisationen. Egenföretagarna trivs bäst med sitt arbete Egenföretagande akademiker är betydligt mer nöjda med sina arbetsvillkor än sina anställda kollegor. 89 procent av egenföretagarna känner att de har goda möjligheter att påverka hur deras arbetsuppgifter ska utföras. Motsvarande siffra för de landstingsanställda är 66 procent. 78 procent av egenföretagarna tycker att de får utnyttja hela sin kompetens i sitt arbete, medan endast 56 procent av de statligt anställda upplever detsamma. Fler i arbete - viktigaste valfrågan för Sveriges akademiker De två av de åtgärder fler i arbete och bättre villkor för företagande- som Sveriges akademiker med egna ord lyfter fram som de viktigaste åtgärderna för ökad tillväxt lyser också igenom när akademikerna prioriterar viktiga frågor för deras ställningstagande i riksdagsvalet regeringen får underkänt Vi har även ställt frågan om hur Sveriges akademiker ser på regeringens insatser för att råda bot på akademikerarbetslösheten. Betyget blir icke-godkänt. 8 av 10 akademiker ger regeringen underkänt i den fråga som anses viktigast inför riksdagsvalet SACO - en växande akademikerorganisation SACO växer! Många nya medlemmar söker sig till SACO: s förbund varje år. Under 2004 tillkom nya. I december 2004 hade vi medlemmar! Många blir medlem i ett SACO-förbund redan under studietiden. Med medlemmar är SACO Studentråd idag den i särklass största frivilliga studentorganisationen. 1 högskole- universitetsutbildning som högsta avslutade utbildning. Jonas Bengtsson (21)

4 som borde vara större. Till stor del förklaras dock medlemsökningen av att en betydande och ökande- andel av befolkningen skaffar sig en högskoleutbildning och därmed KAN bli medlemmar. Antalet presumtiva medlemmar har ökat kraftigare än antalet förbundsmedlemmar. SACO-förbunden har varit mycket framgångsrika med att locka till sig den växande skaran studenter på landets högskolor och universitet. Ofta med hjälp av billigt medlemskap kombinerat med fullt utbyggd medlemsservice. Det är istället vid övergången från student till yrkesverksam som problemen visar sig. Det är vid övergången till yrkesverksam medlem som man får betala den högre medlemsavgiften samtidigt som man faller ur det relativt välorganiserade nätverket för studerandemedlemmar som finns inom förbunden. Man känner inte alltid igen sig i de frågor de lokala föreningarna på olika arbetsplatser arbetar med. Allt fler yngre akademiker kommer dessutom till mindre arbetsplatser där det helt saknas en facklig kontaktperson för akademiker. Den kritiska frågan att besvara är hur SACO och förbunden på bästa sätt kan erbjuda stöd till akademiker i början av sin yrkeskarriär. Jonas Bengtsson (21)

5 Akademikerbarometern om undersökningen Syftet med Akademikerbarometern SACO har under året presentera en serie kortare rapporter, Akademikerbarometern, som belyser akademikernas situation. Deras arbetssituation och deras värderingar rörande lönebildning, tillväxt, utbildning samt de fackliga organisationerna. Syftet är att kontinuerligt presentera nya, aktuella och intressanta uppgifter för den som vill införskaffa information om den växande gruppen akademiker i Sverige. Från och med denna rapport kommer Akademikerbarometern också att spegla vad Sveriges akademiker anser vara de viktigaste frågorna inför valet Om undersökningen Undersökningen genomförs i form av en webbenkät riktad till högskole- och universitetsutbildade inom Temos webbpanel. Temos webbpanel består idag av sammanlagt c:a deltagare. Rekryteringen sker via Temos omnibussar. Dels en postal omnibuss som går fyra gånger per år och skickas ut till ett riksrepresentativt urval av svenskar. Dels en telefonomnibuss med ett riksrepresentativt urval. Det betyder att rekryteringsbasen för Temos Internetpanel är riksrepresentativ. Frågorna i Akademikerbarometern utformas i samarbete mellan SACO och Temo. Till denna undersökning har också ett samarbete skett med tidningen Du & Jobbet som deltagit i framtagandet av de frågor som rör akademikernas arbetsliv. Frågeformuläret innehåller totalt 21 frågor om arbete, utbildning och vilka frågor som är viktigast inför valet Alla som ingår i panelen har dessutom svarat på en basundersökning med ett omfattande formulär med frågor om kön, ålder, sammanboende, utbildning, sysselsättning, sektor, boendeform, ortstyp etc. Tabell 1; Beskrivning av urvalet, Sveriges Akademiker KVINNA MAN TOTALT Antal genomförda intervjuer Ålder -29 år år år 60+ år Geografi Norrland Mellansverige Stockholm Västsverige Småland och öar Sydsverige 22 % 39 % 31 % 8 % 10 % 26 % 18 % 18 % 11 % 16 % 23 % 39 % 27 % 11 % 8 % 25 % 25 % 19 % 8 % 14 % 23 % 39 % 29 % 10 % 9 % 26 % 21 % 19 % 9 % 15 % Vilka slutsatser kan man dra Undersökningens resultat redovisas löpande i tabell- och diagramformat tillsammans med kommentarer kring resultaten. Vid undersökningar genomförda med hjälp av stickprov finns det alltid inbyggda osäkerhetsmarginaler. För resultaten i denna undersökning ligger det sanna procenttalet med 95 % sannolikhet inom intervallet +/- det procenttal som framgår i nedanstående tabell. Jonas Bengtsson (21)

6 Tabell 2; Osäkerhetsmarginaler (rekommenderade vid intervjuer) Osäkerhetsmarginal Procenttal nära 10 +/-2 Procenttal nära /-3 Procenttal nära 90 +/-2 Jonas Bengtsson (21)

7 Sveriges akademiker om arbete 4 av 10 akademiker nöjda med sitt jobb Av resultaten i Akademikerrapporten framgår att de allra flesta akademiker är nöjda med sina arbetsuppgifter och att fyra av tio på det stora hela är nöjda med sitt jobb. Men det framgår också att många anser att deras jobb blivit allt mer krävande de senaste åren och att många upplever sin arbetssituation som alltför stressande. Det framgår också att de som anser sig ha hög grad av egenkontroll över sina arbetsuppgifter i lägre grad upplever stress. Tabell 3; Sveriges akademiker om sin arbetssituation Instämmer Helt Till stor del Något Inte alls Min arbetssituation känns alltför ofta 29 % 16 % 15 % 40 % stressande Jag är mycket nöjd med mina 53 % 18 % 5 % 24 % arbetsuppgifter Mitt arbete under senare år blivit allt 35 % 26 % 13 % 25 % mer krävande Jag kan prata öppet med min chef om 38 % 33 % 8 % 20 % det blir problem i arbetet Jag har goda möjligheter att påverka 42 % 34 % 6 % 18 % hur mina arbetsuppgifter ska utföras Jag har goda möjligheter till 24 % 36 % 31 % 9 % kompetensutveckling i arbetet Min arbetsgivare låter mig utnyttja hela 24 % 39 % 26 % 11 % min kompetens Mina akademiska studier har varit 32 % 33 % 26 % 9 % relevanta för det jobb jag gör idag Jag är nöjd med den vidareutbildning 16 % 33 % 33 % 18 % jag får på min arbetsplats Min arbetsplats är en jämställd 27 % 38 % 25 % 12 % arbetsplats I det stora hela har jag ett bra jobb 40 % 46 % 11 % 3 % De anställdas möjligheter till inflytande och delaktighet är en viktig förutsättning för att må bra och kunna utvecklas i arbetslivet. En bra arbetsmiljö handlar både om möjligheter att kunna påverka till exempel sin arbetstid, att känna samhörighet samt att ha en rimlig arbetsbelastning och en bra fysisk miljö. Stor erfarenhet av omorganisationer Arbetslivet har förändrats under det senaste årtiondet. Förändring har numera blivit till ett normaltillstånd på det stora flertalet arbetsplatser och omorganisationer i syfte att rationalisera och effektivisera har allt mer tagit sig formen av en fortlöpande process. Jonas Bengtsson (21)

8 Diagram 1; "Har större omorganisationer som du varit berörd av genomförts på arbetsplatsen de senaste tre åren?" (andel som svarat "ja") Egen företagare 38 Privat anställd 59 Kommunalt anställd 62 Landstingsanställd Statligt anställd Totalt % Sex av tio akademiker har själva varit berörda av större omorganisationer på sin arbetsplats under de senaste tre åren. Vanligast är detta bland de statligt anställda. För den statliga sektorn förklaras de höga siffrorna till del av att statliga arbetsplatser i hög utsträckning flyttats runt i landet som en del av kompensation till orter som drabbats av försvarsneddragningar mm. Genomgående vittnar de som varit berörda av omorganisationer att de sällan bidrar till att akademikerna fått mer stimulerande arbetsuppgifter, utför mindre onödigt arbete och att organisationen blivit mer effektiv. Den tydligaste effekten har istället varit att arbetsbördan har ökat. Tabell 4; Upplevda effekter av omorganisation Instämmer Helt Till stor del Något Inte alls Jag gör mindre onödigt arbete nu 6 % 23 % 38 % 33 % Jag har fått mer stimulerande 9 % 29 % 27 % 35 % arbetsuppgifter Jag har fått fler rutinartade 4 % 19 % 40 % 37 % arbetsuppgifter Jag har fått mer inflytande 12 % 26 % 32 % 30 % Organisationen är nu allmänt mera 6 % 25 % 37 % 32 % effektiv Jag har hamnat i en bättre 9 % 24 % 32 % 35 % fungerande arbetsgrupp Arbetsbördan har allmänt ökat 24 % 36 % 23 % 17 % Sjukskrivningar har ökat som en följd av förändringarna 7 % 15 % 28 % 50 % Ledarskapet viktigast för en bra arbetssituation Många av de diskussioner som rör förhållandet i arbetslivet återförs till ledarskapet och dess betydelse för såväl framgångar som problem. Det är också ledarskapet som akademikerna anser vara det viktigaste området att förbättra på jobbet. Detta gäller såväl kvinnor som män. Det finns sedan en tydlig skillnad mellan könen när det näst viktigaste området ska tas fram. För kvinnorna är det stressen som är näst högst prioriterat. För männen däremot är det arbetsorganisationen. Jonas Bengtsson (21)

9 Diagram 2; "Vilket av följande områden är viktigast att förbättra på ditt jobb?" Ledarskapet Arbetsorganisationen Stressen Möjligheten att utvecklas Den fysiska miljön Relationerna i gruppen Kvinna Man Inflytandet 4 Vet ej % Ett bra arbetsresultat förutsätter en organisation och ledning som tar tillvara, anpassar och utvecklar varje medarbetares förutsättningar och förmåga. En god arbetsorganisation uppmuntrar lärande genom att erbjuda medarbetarna att ta på sig nya arbetsuppgifter. Chefer och ledare har nyckelroller på varje arbetsplats, men behöver också stöd och materiell ersättning när de tar ett större ansvar. Den svenska modellen med platta organisationer är omtalad. Men nu börjar nackdelarna ta över. Dagens chefer hinner sällan vara ledare. De tyngs under allt möjligt annat, SACO inledde för fem år sedan ett projekt om chefers och arbetsledares villkor. Av det framgick att över hälften hade det så stressigt på jobbet att de inte hann föra ett vanligt socialt samtal med sina medarbetare, eller ens tänka på något annat än jobbet. Varannan anser att arbetsplatserna misshushåller med kompetens Varannan akademiker anser att de har en outnyttjad kompetens som, om den användes på rätt sätt, skulle öka arbetsplatsens lönsamhet. Andelen är högre bland männen (52 %) än bland kvinnorna (45 %). Om detta speglar bilden av hur mäns respektive kvinnors kompetens används fullt ut i arbetslivet eller att männen skattar sin förmåga högre än kvinnorna låter vi vara osagt. Diagram 3; "Har du outnyttjad kompetens som -om den användes- skulle kunna bidra till arbetsplatsens lönsamhet?" Vet ej 26% Ja 49% Nej 25% Jonas Bengtsson (21)

10 Sveriges akademiker behöver alternativa arbetsgivare Idag arbetar drygt en av tre akademiker inom stat, landsting eller kommun. Fyra av tio arbetar in privat sektor och ca fem procent är egenföretagare. Om Sveriges akademiker fick möjligheten att fritt välja skulle de vara anställda i ett privat företag. Allra helst i ett företag med färre än 50 anställda. På frågan vad akademikerna tror sig göra om tio år är det istället de offentliga arbetsgivarna som anses mest troligt alternativ. Endast en av tio tror sig arbeta inom ett privat företag med färre än 50 anställda. Noterbart är också att så många som 15 procent tror sig arbeta som egen företagare en möjlighet och utmaning för såväl beslutsfattare som fackliga organisationer att bejaka. Diagram 4; "Akademikerna om framtida arbetsgivare?" Anställd av kommun, landsting eller stat Anställd i privat företag med färre än 50 anställda Anställd i privat företag med 50 eller fler anställda Egen företagare Annat % Tror att jag kommer göra om 10 år.. Om jag själv fick välja.. Såväl egenföretagare som de med anställning i privata företag förefaller relativt nöjda med sin arbetssituation och skulle välja just denna arbetsform även om de fritt fick välja. Bland anställda i offentlig sektor däremot är det endast en tredjedel som skulle valt att vara offentliganställd om de gavs möjligheten att välja fritt. Missnöje med löne- och arbetsvillkor ligger troligen bakom denna låga siffra. Flera av de missnöjda har däremot svårt att föreställa sig att de inom en tioårsperiod är något annat än just offentliganställd. Konkurrens mellan olika arbetsgivare skapar en bättre fungerande arbetsmarknad och kommer att ställa krav på rimligare arbetsvillkor och löneläge inom yrken där det idag råder ett arbetsgivarmonopol. Bättre arbetsvillkor och löneläge ökar onekligen förutsättningarna att locka unga till dessa yrken samtidigt som de äldre väljer att stanna kvar. Möjligheten att bryta den offentliga sektorns produktionsmonopol kan slutligen också bli ett sätt att minska skillnaderna mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Den stora offentliga sektorn utgör ett hinder för kunskapsföretagande, inte minst bland kvinnliga akademiker. Kvinnor väljer i högre grad än männen att utbilda sig inom vård, skola och omsorg. Att underlätta för företagande inom dessa verksamhetsområden är därför av avgörande betydelse för att vidga arbetsmarknaden för kvinnor. Sveriges akademiker om sina arbeten en sammanfattning Avslutningsvis har vi sammanställt resultaten av elva (11) variabler som beskriver hur Sveriges akademiker, anställda i offentlig- eller privat sektor samt egenföretagare, upplever sin arbetssituation. Jonas Bengtsson (21)

11 I spindeldiagrammen (diagram 5-7) framgår i vilken grad akademikerna instämmer i följande påståenden; Jag har goda möjligheter till kompetensutveckling i arbetet Min arbetsgivare låter mig utnyttja hela min kompetens Mina akademiska studier har varit relevanta för det jobb jag gör idag Jag är nöjd med den vidareutbildning jag får på min arbetsplats Min arbetsplats är en jämställd arbetsplats Jag är mycket nöjd med mina arbetsuppgifter Jag kan prata öppet med min chef om det blir problem i arbetet Jag har goda möjligheter att påverka hur mina arbetsuppgifter ska utföras I det stora hela har jag ett bra jobb Min arbetssituation känns alltför ofta stressande Mitt arbete har under senare år blivit allt mer krävande Variablerna för respektive anställningsform (offentlig-/privatanställd/egenföretagare) jämförs med snittet för samtliga som är index 100. Att presentera dem på detta sätt underlättar en jämförelse där det går att se likheter och olikheter i diagrammens mönster samt i vilken grad de avviker från genomsnittet. Den blå cirkeln i spindeldiagrammen visar de sammanlagda värdena för samtliga akademiker som index 100. De färgade ytorna motsvarar värdena för offentlig-, privatanställda samt egenföretagare relaterat till index. När den färgade ytan går utanför den blå cirkeln är värdena högre än genomsnittet och när den färgade ytan går innanför den blå cirkeln är värdena lägre. De nio första variablerna är att betrakta som positiva variabler, dvs. det är bra med ett högt värde samt att ligga över snittet. De två sista variablerna är istället negativa variabler vilket innebär att det är bra att ha ett lågt värde och ligga under snittet. Jonas Bengtsson (21)

12 Mitt arbete har under senare år blivit allt mer krävande Diagram 5; "Offentliganställda akademiker om sitt arbete" Index samtliga=100 Jag har goda möjligheter till kompetensutveckling i arbetet Min arbetsgivare låter mig utnyttja hela min kompetens Min arbetssituation känns alltför ofta stressande 50 Mina akademiska studier har varit relevanta för det jobb jag gör idag I det stora hela har jag ett bra jobb 0 Jag är nöjd med den vidareutbildning jag får på min arbetsplats Jag har goda möjligheter att påverka hur mina arbetsuppgifter ska utföras Jag kan prata öppet med min chef om det blir problem i arbetet Min arbetsplats är en jämställd arbetsplats Jag är mycket nöjd med mina arbetsuppgifter En jämförelse mellan de offentlig-/privatanställda visar på stora likheter, men att offentliganställda i högre grad anser sina studier i högre grad varit relevanta för det jobb de gör idag. Samtidigt upplever de i högre utsträckning att deras arbete under senare år har blivit allt mer krävande och att arbetssituationen alltför ofta känns stressande. Mitt arbete har under senare år blivit allt mer krävande Diagram 6; "Privatanställda akademiker om sitt arbete" Index samtliga=100 Jag har goda möjligheter till kompetensutveckling i arbetet Min arbetsgivare låter mig utnyttja hela min kompetens Min arbetssituation känns alltför ofta stressande 50 Mina akademiska studier har varit relevanta för det jobb jag gör idag I det stora hela har jag ett bra jobb 0 Jag är nöjd med den vidareutbildning jag får på min arbetsplats Jag har goda möjligheter att påverka hur mina arbetsuppgifter ska utföras Jag kan prata öppet med min chef om det blir problem i arbetet Min arbetsplats är en jämställd arbetsplats Jag är mycket nöjd med mina arbetsuppgifter Jonas Bengtsson (21)

13 Den tydligaste skiljelinjen går dock mellan de som är anställda och de som är egenföretagare. Egenföretagarna; Anser i lägre grad att deras akademiska utbildning har varit relevant för det jobb de gör idag. Upplever i lägre utsträckning sin arbetssituation som alltför stressande. Får i högre grad användning av hela sin kompetens. Är mer nöjda med den vidareutbildning de får på sin arbetsplats. Anser sig i högre grad ha möjlighet att påverka hur de ska utföra sina arbetsuppgifter. Anser sig också ha bättre möjligheter till kompetensutveckling i arbetet. Mitt arbete har under senare år blivit allt mer krävande Diagram 7; "Egenföretagande akademiker om sitt arbete" Index samtliga=100 Jag har goda möjligheter till kompetensutveckling i arbetet Min arbetsgivare låter mig utnyttja hela min kompetens Min arbetssituation känns alltför ofta stressande 50 Mina akademiska studier har varit relevanta för det jobb jag gör idag I det stora hela har jag ett bra jobb 0 Jag är nöjd med den vidareutbildning jag får på min arbetsplats Jag har goda möjligheter att påverka hur mina arbetsuppgifter ska utföras Jag kan prata öppet med minchef om det blir problem i arbetet Min arbetsplats är en jämställd arbetsplats Jag är mycket nöjd med mina arbetsuppgifter Many people in industrialized societies feel time-pressured. The problem isn t how much time we have, but rather how we use it. Watchout (Saxat ur the Futurist) Jonas Bengtsson (21)

14 Sveriges akademiker om valet 2006 Ett år kvar till valet. Det enda som är helt säkert är att vi kommer få bevittna en oviss valrörelse. Vi kan också anta att ju jämnare opinionsmätningarna blir mellan de två huvudalternativen, desto fler politiska utspel kommer vi få ta del av i syfte att locka marginalväljare att rösta rätt. Falsk reklam i politiken kan inte förbjudas Anders Wettergren (Göteborgs-Posten 19/8-05) För SACO finns inget rätt parti då vi till skillnad från andra större fackliga organisationer står fria från partipolitiska bindningar. För SACO är det istället viktigast att de viktigaste frågorna för Sveriges akademiker ges det utrymme de förtjänar. SACO kommer under valåret på olika sätt, bla genom Akademikerbarometern, lyfta fram och belysa de frågor som Sveriges akademiker anser vara de viktiga frågorna att diskutera under valrörelsen. Vi kommer dessutom att bidra med våra förslag på lösningar kring dessa frågor. Vi vet sedan tidigare att arbetslösheten, eller snarare fler människor i arbete, är en viktig fråga för Sveriges akademiker. Därför har vi också frågat hur de ser på regeringens arbete med just denna fråga. Jobben viktigaste valfrågan I tidigare undersökningar 2 har Sveriges akademiker med egna ord fått svara på vad som är den viktigaste åtgärden för att öka tillväxten i Sverige. Två av de åtgärder som har stuckit ut fler i arbete och bättre villkor för företagande - lyser också igenom när akademikerna prioriterar viktiga frågor för deras ställningstagande i riksdagsvalet Diagram 8; "Hur viktiga är följande frågor när du ska ta ställning till hur du ska rösta i riksdagsvalet 2006?" Fler människor i arbete Bättre förutsättningar för små företag att anställa Minskad ohälsa i arbetslivet Ökad kvalitet i det svenska utbildningssystemet Minskade löneskillnader mellan kvinnor och män Bättre integration av invandrare på svensk arbetsmarknad Sänkta skatter på arbete Kortare arbetstid Mycket viktigt Ganska viktigt % Se Akademikerbarometer och Akademikerbarometer Jonas Bengtsson (21)

15 Dessutom kommer frågan om en minska ohälsa i arbetslivet samt ökad kvalitet i utbildningssystemet ha stor betydelse för hur Sveriges akademiker kommer rösta. 8 av 10 ger regeringen underkänt med all rätt Vi har även ställt frågan om hur Sveriges akademiker ser på regeringens insatser för att råda bot på akademikerarbetslösheten. Betyget blir icke-godkänt. 8 av 10 akademiker ger regeringen underkänt i den fråga som anses viktigast inför riksdagsvalet Endast 8 procent ger regeringen godkänt för arbetet med att åtgärda akademikerarbetslösheten. Diagram 9; "Vilket betyg skulle du sätta på regeringens arbete så här långt med att komma till rätta med arbetslösheten bland Sveriges akademiker?" Vet ej 14% Godkänt 8% Underkänt 78% 2004 var sysselsättningsgraden för samtliga (20-64 år) med eftergymnasial utbildning 82 procent. Även om akademikerna inte är den mest outnyttjade gruppen på arbetsmarknaden idag är det faktum att nästan var femte person med eftergymnasial utbildning idag går utan sysselsättning ett klart underbetyg åt det svenska samhällets förmåga att tillgodogöra sig de investeringar som såväl samhället som enskilda individer gjort. Det finns onekligen saklig grund för akademikernas missnöje med regeringens arbete inom detta område. Tabell 6; Reguljär sysselsättningsgrad 2004 (årsmedeltal) Eftergymnasial utbildning, Eftergymnasial utbildning, Forskarutbildning Samtliga kortare än 3 år 3 år eller mer (oavsett utbildningsnivå) 77,7 % 86,7 % 91,7 % 73,4 % Källa: SCB Jonas Bengtsson (21)

16 Sveriges akademiker Sysselsättning 75 procent av dem som svarat är anställda, 7 procent studerar och 5 procent driver eget företag som huvudsaklig sysselsättning. Bland de manliga akademikerna är det klart vanligast att vara privatanställd eller egenföretagare, medan det bland de kvinnliga är vanligare att vara kommunal- och landstingsanställd. Tabell 7; Akademikernas huvudsakliga sysselsättning HUVUDSAKLIG SYSSELSÄTTNING KVINNA (%) MAN (%) TOTALT (%) Eget företag Privat anställd Statligt anställd Landstingsanställd Kommunalt anställd Studerande Arbetslös Annan Andelen företagare är högst bland de äldre (45+ år). Att andelen egenföretagare är högre i de äldre åldersgrupperna beror dels på att egenföretagare mindre ofta än anställda lämnar arbetskraften före ordinarie pensionsålder, men också på att benägenheten att starta eget stiger med åldern då man ofta byggt upp ett specialkunnande och stödjande nätverk. Fler manliga chefer De manliga akademikerna arbetar betydligt oftare åt privata arbetsgivare, medan de kvinnliga oftare arbetar inom den kommun- och landstingssektorn. Den privata sektorn är mindre hierarkisk. De akademiker som har privata arbetsgivare delar oftast sin chef med färre kollegor särskilt jämfört med de kommunal- eller landstingsanställda. Det är en bidragande orsak till att färre av de kvinnliga akademikerna är chefer med underställda. Men förklaringen räcker inte. Även bland de kommunal- och landstingsanställda akademikerna är det vanligare att män är chefer med underställda än att kvinnor är det. Diagram 10; "Vad har du för befattning?" Kvinna Man % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Chefsbefattning med personalansvar Chefsbefattning utan personalansvar Chefsbefattning utan personal- eller ledningsansvar Högre tjänsteman utan ledningsansvar Jonas Bengtsson (21)

17 3 av 10 akademiker planerar utlandsarbete Allt fler svenskar väljer att arbeta en tid utomlands. Det är framförallt de yngre akademikerna som planerar för utlandsarbete. Globaliseringen har intensifierats kraftigt under det senaste decenniet, vilket inte minst återspeglas i de förändrade förutsättningar som ungdomar har när det gäller att resa, studera och arbeta utomlands. Inte minst Sveriges medlemskap i EU har öppnat nya möjligheter. Intresset har också ökat genom att många studerar en tid vid utländska universitet. Dessutom är det, av naturliga skäl, lättare att flytta för utlandsarbete innan man bildat familj. Utöver skillnaden beroende på ålder finns det också en tydlig skillnad mellan könen som förstärker bilden av männen som de rörliga på arbetsmarknaden. 34 procent av männen har idag planer på att arbeta utomlands. Motsvarande siffra för kvinnorna är 22 procent. Diagram 11; "Har du idag planer på att arbeta utomlands?" 60+ år år år år % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, inom ett eller två år Ja, men senare Nej SACO - akademikerorganisationen SACO är den fackliga organisationen för Sveriges akademiker. Var tredje akademiker är medlem i något av SACO:s medlemsförbund. Var femte akademiker är medlem i TCOförbund. Till detta kommer en liten (fem procent) grupp som medlemmar i något LOförbund. Att nästan var femte akademiker säger sig vara medlem i fackförbund som inte ingår i LO, SACO eller TCO förklaras till stor del av att den enskilde medlemmen troligen inte gör någon koppling mellan det egna medlemsförbundet och centralorganisation. % Diagram 12; "Är du medlem i något fackförbund som är anslutet till LO, TCO, SACO eller liknande?" SACO TCO LO Annat Ej medlem år år år 60+ år Jonas Bengtsson (21)

18 Yngre akademiker den stora utmaningen På kongressen i november ska SACO lägga upp sina strategier för perioden fram till år Vi står inför många utmaningar och stora förändringar på arbetsmarknaden. Därför har SACO:s kongress temat: Nya strategier för en ny framtid! "Om facket bara kör på i gamla banor i framtiden missar man en ny generation som inte tycker att det kollektiva har något värde i sig. Jag tror att den rätta strategin är att släppa kollektivet och bli mer individorienterat. Arbetslivet i övrigt fokuserar på individen, med individuella arbetstider, avtal, lönesättning etc. Då måste även facket kunna skräddarsy individuella lösningar för sina medlemmar." Johnny Hellgren psykolog som forskar om organisationsförändringar och attityder i arbetslivet på Stockholms universitet Den svenska fackliga rörelsen har en framgångsrik historia. Ingen annanstans har fackföreningsrörelsen haft en så stor inverkan på arbetsmarknad och samhällsbyggnad. Tills inte för särskilt länge sedan var det fackliga medlemskapet näst intill en självklarhet. Än idag har svenska arbetstagare en relativt stark position i förhållande till sin motpart. Till skillnad från LO och TCO har SACO-förbunden haft en mycket positiv medlemsutveckling den senaste 10-års perioden hade SACO-förbunden tillsammans medlemmar. Motsvarande siffra 2004 var En ökning med 43 procent! Det finns flera skäl till att SACO växer. För det första har förbunden varit framgångsrika i sitt arbete med att tydliggöra den fackliga uppgiften utan att blanda in politiska bindningar eller att binda medlemskapet till en särskild sektor av arbetsmarknaden. För SACO:s medlemsförbund är det professionsfrågorna som är viktiga och det är också för detta arbete de fått medlemmarnas mandat. Samtidigt har den snabba utbyggnaden av antalet utbildningsplatser på Sveriges högskolor och universitet bidragit till att SACO-förbunden erbjudits en breddad rekryteringsbas. Det är också bland studerandemedlemmar som medlemsutvecklingen varit mest positiv. 150 Diagram 13; Relationen medlemmar/potentiella medlemmar = Index 100 År 1995 = Index Studerandemedlemmar/Registrerade studenter Yrkesverksamma medlemmar/antal (20-64 år) med minst 3 års eftergymnasial utbildning år Källa: SACO och SCB Jonas Bengtsson (21)

19 På 10 år har antalet studerandemedlemmar i SACO-förbunden fördubblats! En ökning som delvis förklaras av högskolans utbyggnad, men också av att SACO i högre grad lyckats attrahera de svenska studenterna. Ett försök att mäta SACO:s marknadsandelar (medlemmar/potentiella medlemmar) visar att SACO-förbunden har varit mycket framgångsrika med att locka till sig den växande skaran studenter på landets högskolor och universitet. Ofta med hjälp av billigt medlemskap kombinerat med fullt utbyggd och god medlemsservice. Andelen studenter som är medlem i något av SACO-förbunden har på 10 år ökat med 45 %. Ser vi istället till SACO:s marknadsandelar (yrkesverksamma medlemmar/antal personer med minst tre års eftergymnasial utbildning) har utvecklingen istället varit negativ de senaste 10 åren 3. Utvecklingen förklaras inte av att yrkesverksamma akademiker i högre grad valt att tillhöra en annan facklig organisation. Istället är det allt vanligare att Sveriges yrkesverksamma akademiker väljer att stå utan fackligt medlemskap. Ofta kombinerat med direktanslutning till a-kassan. Den kritiska frågan att besvara är hur SACO och förbunden på bästa sätt kan erbjuda stöd till akademiker i början av sin yrkeskarriär. Med nästan medlemmar är SACO Studentråd idag den i särklass största frivilliga studentorganisationen. Det är ett bra utgångsläge för ett fortsatt växande SACO, men det finns ingen automatik i att studentmedlemmar blir yrkesverksamma medlemmar. Det finns flera tänkbara förklaringar till att medlemsutvecklingen inte varit fullt lika positiv bland de yngre yrkesverksamma som bland studenterna. Några av dem skulle kunna vara; Det är vid övergången till yrkesverksam medlem som man får betala den högre medlemsavgiften samtidigt som man faller ur det relativt välorganiserade nätverket för studerandemedlemmar som finns inom förbunden. Även om det fortfarande är långt kvar tills vi i Sverige har en polariserad arbetsmarknad av amerikansk modell går det tydligt att urskilja en tendens till uppdelning av den svenska arbetskraften i; En kärna av fast anställda med relativt goda utvecklingsmöjligheter. En grupp av tillfälligt anställda som går ut och in i företagen beroende på konjunktur och företagens behov. Denna grupp saknar i högre utsträckning möjlighet att utvecklas i sitt arbete. De yngre akademikerna är överrepresenterade i den andra gruppen med tillfälligt anställda. I avsaknad av fast anställning förefaller det naturligt att inte ett fackligt engagemang känns särskilt relevant. Det finns dessutom många vittnesmål om att denna grupp inte ens kontaktas av de fackliga representanterna på arbetsplatsen. Det är hög tid att ställa sig frågan för vem och vad facket är till för. SACO och dess medlemsförbund har med sin positiva medlemsutveckling en unik möjlighet att stärka sina positioner, men framgång är inget som kommer gratis. Det kommer krävas fortsatta förnyelse och en genomtänkt strategi för att möta de yngre akademikernas intåg på svensk arbetsmarknad. Ingen organisation kan stå helt opåverkad av vad som sker i dess omvärld. Dagens huvudtrend med ökad individualism i arbetslivet är tydlig. Samtidigt finns (i Sverige) en trend i motsatt riktning med fortsatt starkt stöd för facket, inte minst som garant för tryggheten vid sämre tider. Vi kan med viss säkerhet konstatera att de storskaligt kollektiva lösningarna tids nog kommer att ersättas av betydligt mer diversifierade system. 3 Utbildningsnivån ökade kraftigt (16-74 år) år 2000, vilket till stor del förklaras av ändrad klassificering med nya uppgiftskällor till Utbildningsregistret. Även med denna justering borträknad kvarstår faktum att index för yrkesverksamma medlemmar/antal med eftergymnasial utbildning minst 3 år långsamt faller under perioden Jonas Bengtsson (21)

20 Den fackliga utmaningen handlar om att kombinera de individuella behoven med storskalighetens fördelar. Ska den kommande generationen akademiker välja fackligt medlemskap i samma utsträckning som de tidigare ställs stora krav vid övergången från student till yrkesverksam. Sannolikt krävs annorlunda former för det fackliga medlemskapet vid övergången från student till yrkesverksam medlem kombinerat med insatser för akademiker utan fast förankring på svensk arbetsmarknad. Jonas Bengtsson (21)

Akademikerbarometer 2-2005

Akademikerbarometer 2-2005 Akademikerbarometer 2-2005 Utbildning & tillväxt Jonas Bengtsson JULI 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om tillväxt 3. Utbildning och tillväxt

Läs mer

Akademikerbarometer Jonas Bengtsson

Akademikerbarometer Jonas Bengtsson Akademikerbarometer 1-2005 Jonas Bengtsson MAJ 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om tillväxten 3. Sveriges akademiker om utbildning & forskning

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen 2006 Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av,

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE KVINNOR HAR 3 500 KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE 2 Sammanfattning OFÖRKLARADE LÖNESKILLNADER MELLAN KÖNEN INOM JUSEKS MEDLEMSGRUPPER

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum:

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum: Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Synovate: Arne Modig Projektnummer: S-114614 Datum: 2008-02-05 Sammanfattning Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag?

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET UNGA KVINNOR MER STRESSADE ÄN MÄN

TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET UNGA KVINNOR MER STRESSADE ÄN MÄN I skuggan av lön och ohälsa TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET UNGA KVINNOR MER STRESSADE ÄN MÄN 1 2 Inledning Att det finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors villkor på arbetsmarknaden

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Kontakt: Tobias Brännemo Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 17 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2017 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 161222 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2016 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 151215 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Akademikerbarometer 2-2006. Sveriges akademiker inför valet 2006

Akademikerbarometer 2-2006. Sveriges akademiker inför valet 2006 Akademikerbarometer 2-2006 Sveriges akademiker inför valet 2006 2006 Akademikerbarometer 2-2006 Sveriges akademiker inför valet 2006 Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av, juni 2006

Läs mer

När det värsta händer

När det värsta händer När det värsta händer Fem sätt att agera när en medarbetare blir svårt sjuk, drabbas av psykisk ohälsa eller dör. 2015 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Fem sätt att agera när en medarbetare blir

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Novus Opinion Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Rapport från opinionsundersökning oktober 2009 Arne Modig 2009-11-04 1 Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden I

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av Kort om: kort om R apport 3 av 7 27 3 RappoRt 3 av 7 27 En sammanfattning av den tredje rapporten Omkring 157 LO-medlemmar har ett eller flera fackliga förtroende. Det fackliga arbetet bygger mycket på

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Framtid för akademiker i offentlig sektor?

Framtid för akademiker i offentlig sektor? Akademikerförbundet SSR Framtid för akademiker i offentlig sektor? T - 111581 Akademikerförbundet SSR: Temo: Stina Andersson Arne Modig Datum: 2005-08 - 23 Sida 2 SSR:s medlemmar om offentlig sektor i

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Tudelad arbetsmarknad för akademiker

Tudelad arbetsmarknad för akademiker 2015 Thomas Ljunglöf Tudelad arbetsmarknad för akademiker Tudelad arbetsmarknad för akademiker Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften men ange källa Thomas Ljunglöf och Saco www.saco.se www.saco.se/arbetsmarknadsdata

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 Innehåll Sammanfattning...3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Kalmar kommun...4 Manligt

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Chefer och föräldraskap

Chefer och föräldraskap Chefer och föräldraskap T-113865 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-04-24 Sammanfattning Chefer och föräldraskap 8 av 10 chefer har bra balans mellan privatliv

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003

Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003 Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration Ingvar Svensson Maj 2003 Förord På några tiotal år har andelen människor med utländsk bakgrund i Sverige stigit snabbt. De stora majoriteten av de

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö En rapport från SKTF Juni 23 Sammanfattning och reflektioner Kännetecknande för olika yrken inom Svenska kyrkan är att de är relativt enkönade.

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Är gränsen nådd?.........................................................................................

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

ARBETSLIV OCH INDIVIDUALISERING

ARBETSLIV OCH INDIVIDUALISERING ARBETSLIV OCH INDIVIDUALISERING Tillämpad sociologi VT2011 Mattias Bengtsson Sociologiska institutionen Göteborgs universitet Mattias.Bengtsson@sociology.gu.se Individualisering ett mångtydigt och flerdimensionellt

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare Banar väg för tjänsteför etagen Innehåll 1 Förord...5 2 Sammanfattning...6 3 Lönebildning stämmer...7 4 Lönebildning, fråga för fråga...10 5 Nöjdhetsindex...17

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016.

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. 6st statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. statliga myndigheter är med och arrangerar Hack for Sweden,

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer