Akademikerbarometer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akademikerbarometer 3-2005"

Transkript

1 Akademikerbarometer "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005

2 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges akademiker om valet Sveriges akademiker Jonas Bengtsson (21)

3 Sammanfattning SACO har under året presenterat en serie kortare rapporter, Akademikerbarometern, i syfte att belysa akademikernas situation. Deras arbetssituation och deras värderingar rörande lönebildning, tillväxt, utbildning samt de fackliga organisationerna. Ambitionen är att kontinuerligt presentera nya, aktuella och intressanta uppgifter för den som vill införskaffa information om den snabbt växande gruppen akademiker i Sverige. I denna rapport, Akademikerbarometer , koncentrerar vi oss på akademikernas syn på arbete kompletterat med ett kortare avsnitt om valet Rapporten bygger på nästan svar från akademiker 1 inom Temos webbpanel. Resultaten visar bland annat; Stor erfarenhet av omorganisationer Sex av tio akademiker har själva varit berörda av större omorganisationer på sin arbetsplats under de senaste tre åren. Vanligast är detta bland de statligt anställda. som sällan inneburit förbättringar Genomgående vittnar de som varit berörda av omorganisationer att de sällan bidrar till att akademikerna fått mer stimulerande arbetsuppgifter, utför mindre onödigt arbete och att organisationen blivit mer effektiv. Den tydligaste effekten har istället varit att arbetsbördan har ökat. Ledarskapet viktigast för en förbättrad arbetssituation Ledarskapet är det område som akademikerna anser vara det viktigaste att förbättra på jobbet. Detta gäller såväl kvinnor som män. Det finns sedan en tydlig skillnad mellan könen när det gäller det näst viktigaste området. För kvinnorna är det stressen som är näst högst prioriterat. För männen däremot är det arbetsorganisationen. Egenföretagarna trivs bäst med sitt arbete Egenföretagande akademiker är betydligt mer nöjda med sina arbetsvillkor än sina anställda kollegor. 89 procent av egenföretagarna känner att de har goda möjligheter att påverka hur deras arbetsuppgifter ska utföras. Motsvarande siffra för de landstingsanställda är 66 procent. 78 procent av egenföretagarna tycker att de får utnyttja hela sin kompetens i sitt arbete, medan endast 56 procent av de statligt anställda upplever detsamma. Fler i arbete - viktigaste valfrågan för Sveriges akademiker De två av de åtgärder fler i arbete och bättre villkor för företagande- som Sveriges akademiker med egna ord lyfter fram som de viktigaste åtgärderna för ökad tillväxt lyser också igenom när akademikerna prioriterar viktiga frågor för deras ställningstagande i riksdagsvalet regeringen får underkänt Vi har även ställt frågan om hur Sveriges akademiker ser på regeringens insatser för att råda bot på akademikerarbetslösheten. Betyget blir icke-godkänt. 8 av 10 akademiker ger regeringen underkänt i den fråga som anses viktigast inför riksdagsvalet SACO - en växande akademikerorganisation SACO växer! Många nya medlemmar söker sig till SACO: s förbund varje år. Under 2004 tillkom nya. I december 2004 hade vi medlemmar! Många blir medlem i ett SACO-förbund redan under studietiden. Med medlemmar är SACO Studentråd idag den i särklass största frivilliga studentorganisationen. 1 högskole- universitetsutbildning som högsta avslutade utbildning. Jonas Bengtsson (21)

4 som borde vara större. Till stor del förklaras dock medlemsökningen av att en betydande och ökande- andel av befolkningen skaffar sig en högskoleutbildning och därmed KAN bli medlemmar. Antalet presumtiva medlemmar har ökat kraftigare än antalet förbundsmedlemmar. SACO-förbunden har varit mycket framgångsrika med att locka till sig den växande skaran studenter på landets högskolor och universitet. Ofta med hjälp av billigt medlemskap kombinerat med fullt utbyggd medlemsservice. Det är istället vid övergången från student till yrkesverksam som problemen visar sig. Det är vid övergången till yrkesverksam medlem som man får betala den högre medlemsavgiften samtidigt som man faller ur det relativt välorganiserade nätverket för studerandemedlemmar som finns inom förbunden. Man känner inte alltid igen sig i de frågor de lokala föreningarna på olika arbetsplatser arbetar med. Allt fler yngre akademiker kommer dessutom till mindre arbetsplatser där det helt saknas en facklig kontaktperson för akademiker. Den kritiska frågan att besvara är hur SACO och förbunden på bästa sätt kan erbjuda stöd till akademiker i början av sin yrkeskarriär. Jonas Bengtsson (21)

5 Akademikerbarometern om undersökningen Syftet med Akademikerbarometern SACO har under året presentera en serie kortare rapporter, Akademikerbarometern, som belyser akademikernas situation. Deras arbetssituation och deras värderingar rörande lönebildning, tillväxt, utbildning samt de fackliga organisationerna. Syftet är att kontinuerligt presentera nya, aktuella och intressanta uppgifter för den som vill införskaffa information om den växande gruppen akademiker i Sverige. Från och med denna rapport kommer Akademikerbarometern också att spegla vad Sveriges akademiker anser vara de viktigaste frågorna inför valet Om undersökningen Undersökningen genomförs i form av en webbenkät riktad till högskole- och universitetsutbildade inom Temos webbpanel. Temos webbpanel består idag av sammanlagt c:a deltagare. Rekryteringen sker via Temos omnibussar. Dels en postal omnibuss som går fyra gånger per år och skickas ut till ett riksrepresentativt urval av svenskar. Dels en telefonomnibuss med ett riksrepresentativt urval. Det betyder att rekryteringsbasen för Temos Internetpanel är riksrepresentativ. Frågorna i Akademikerbarometern utformas i samarbete mellan SACO och Temo. Till denna undersökning har också ett samarbete skett med tidningen Du & Jobbet som deltagit i framtagandet av de frågor som rör akademikernas arbetsliv. Frågeformuläret innehåller totalt 21 frågor om arbete, utbildning och vilka frågor som är viktigast inför valet Alla som ingår i panelen har dessutom svarat på en basundersökning med ett omfattande formulär med frågor om kön, ålder, sammanboende, utbildning, sysselsättning, sektor, boendeform, ortstyp etc. Tabell 1; Beskrivning av urvalet, Sveriges Akademiker KVINNA MAN TOTALT Antal genomförda intervjuer Ålder -29 år år år 60+ år Geografi Norrland Mellansverige Stockholm Västsverige Småland och öar Sydsverige 22 % 39 % 31 % 8 % 10 % 26 % 18 % 18 % 11 % 16 % 23 % 39 % 27 % 11 % 8 % 25 % 25 % 19 % 8 % 14 % 23 % 39 % 29 % 10 % 9 % 26 % 21 % 19 % 9 % 15 % Vilka slutsatser kan man dra Undersökningens resultat redovisas löpande i tabell- och diagramformat tillsammans med kommentarer kring resultaten. Vid undersökningar genomförda med hjälp av stickprov finns det alltid inbyggda osäkerhetsmarginaler. För resultaten i denna undersökning ligger det sanna procenttalet med 95 % sannolikhet inom intervallet +/- det procenttal som framgår i nedanstående tabell. Jonas Bengtsson (21)

6 Tabell 2; Osäkerhetsmarginaler (rekommenderade vid intervjuer) Osäkerhetsmarginal Procenttal nära 10 +/-2 Procenttal nära /-3 Procenttal nära 90 +/-2 Jonas Bengtsson (21)

7 Sveriges akademiker om arbete 4 av 10 akademiker nöjda med sitt jobb Av resultaten i Akademikerrapporten framgår att de allra flesta akademiker är nöjda med sina arbetsuppgifter och att fyra av tio på det stora hela är nöjda med sitt jobb. Men det framgår också att många anser att deras jobb blivit allt mer krävande de senaste åren och att många upplever sin arbetssituation som alltför stressande. Det framgår också att de som anser sig ha hög grad av egenkontroll över sina arbetsuppgifter i lägre grad upplever stress. Tabell 3; Sveriges akademiker om sin arbetssituation Instämmer Helt Till stor del Något Inte alls Min arbetssituation känns alltför ofta 29 % 16 % 15 % 40 % stressande Jag är mycket nöjd med mina 53 % 18 % 5 % 24 % arbetsuppgifter Mitt arbete under senare år blivit allt 35 % 26 % 13 % 25 % mer krävande Jag kan prata öppet med min chef om 38 % 33 % 8 % 20 % det blir problem i arbetet Jag har goda möjligheter att påverka 42 % 34 % 6 % 18 % hur mina arbetsuppgifter ska utföras Jag har goda möjligheter till 24 % 36 % 31 % 9 % kompetensutveckling i arbetet Min arbetsgivare låter mig utnyttja hela 24 % 39 % 26 % 11 % min kompetens Mina akademiska studier har varit 32 % 33 % 26 % 9 % relevanta för det jobb jag gör idag Jag är nöjd med den vidareutbildning 16 % 33 % 33 % 18 % jag får på min arbetsplats Min arbetsplats är en jämställd 27 % 38 % 25 % 12 % arbetsplats I det stora hela har jag ett bra jobb 40 % 46 % 11 % 3 % De anställdas möjligheter till inflytande och delaktighet är en viktig förutsättning för att må bra och kunna utvecklas i arbetslivet. En bra arbetsmiljö handlar både om möjligheter att kunna påverka till exempel sin arbetstid, att känna samhörighet samt att ha en rimlig arbetsbelastning och en bra fysisk miljö. Stor erfarenhet av omorganisationer Arbetslivet har förändrats under det senaste årtiondet. Förändring har numera blivit till ett normaltillstånd på det stora flertalet arbetsplatser och omorganisationer i syfte att rationalisera och effektivisera har allt mer tagit sig formen av en fortlöpande process. Jonas Bengtsson (21)

8 Diagram 1; "Har större omorganisationer som du varit berörd av genomförts på arbetsplatsen de senaste tre åren?" (andel som svarat "ja") Egen företagare 38 Privat anställd 59 Kommunalt anställd 62 Landstingsanställd Statligt anställd Totalt % Sex av tio akademiker har själva varit berörda av större omorganisationer på sin arbetsplats under de senaste tre åren. Vanligast är detta bland de statligt anställda. För den statliga sektorn förklaras de höga siffrorna till del av att statliga arbetsplatser i hög utsträckning flyttats runt i landet som en del av kompensation till orter som drabbats av försvarsneddragningar mm. Genomgående vittnar de som varit berörda av omorganisationer att de sällan bidrar till att akademikerna fått mer stimulerande arbetsuppgifter, utför mindre onödigt arbete och att organisationen blivit mer effektiv. Den tydligaste effekten har istället varit att arbetsbördan har ökat. Tabell 4; Upplevda effekter av omorganisation Instämmer Helt Till stor del Något Inte alls Jag gör mindre onödigt arbete nu 6 % 23 % 38 % 33 % Jag har fått mer stimulerande 9 % 29 % 27 % 35 % arbetsuppgifter Jag har fått fler rutinartade 4 % 19 % 40 % 37 % arbetsuppgifter Jag har fått mer inflytande 12 % 26 % 32 % 30 % Organisationen är nu allmänt mera 6 % 25 % 37 % 32 % effektiv Jag har hamnat i en bättre 9 % 24 % 32 % 35 % fungerande arbetsgrupp Arbetsbördan har allmänt ökat 24 % 36 % 23 % 17 % Sjukskrivningar har ökat som en följd av förändringarna 7 % 15 % 28 % 50 % Ledarskapet viktigast för en bra arbetssituation Många av de diskussioner som rör förhållandet i arbetslivet återförs till ledarskapet och dess betydelse för såväl framgångar som problem. Det är också ledarskapet som akademikerna anser vara det viktigaste området att förbättra på jobbet. Detta gäller såväl kvinnor som män. Det finns sedan en tydlig skillnad mellan könen när det näst viktigaste området ska tas fram. För kvinnorna är det stressen som är näst högst prioriterat. För männen däremot är det arbetsorganisationen. Jonas Bengtsson (21)

9 Diagram 2; "Vilket av följande områden är viktigast att förbättra på ditt jobb?" Ledarskapet Arbetsorganisationen Stressen Möjligheten att utvecklas Den fysiska miljön Relationerna i gruppen Kvinna Man Inflytandet 4 Vet ej % Ett bra arbetsresultat förutsätter en organisation och ledning som tar tillvara, anpassar och utvecklar varje medarbetares förutsättningar och förmåga. En god arbetsorganisation uppmuntrar lärande genom att erbjuda medarbetarna att ta på sig nya arbetsuppgifter. Chefer och ledare har nyckelroller på varje arbetsplats, men behöver också stöd och materiell ersättning när de tar ett större ansvar. Den svenska modellen med platta organisationer är omtalad. Men nu börjar nackdelarna ta över. Dagens chefer hinner sällan vara ledare. De tyngs under allt möjligt annat, SACO inledde för fem år sedan ett projekt om chefers och arbetsledares villkor. Av det framgick att över hälften hade det så stressigt på jobbet att de inte hann föra ett vanligt socialt samtal med sina medarbetare, eller ens tänka på något annat än jobbet. Varannan anser att arbetsplatserna misshushåller med kompetens Varannan akademiker anser att de har en outnyttjad kompetens som, om den användes på rätt sätt, skulle öka arbetsplatsens lönsamhet. Andelen är högre bland männen (52 %) än bland kvinnorna (45 %). Om detta speglar bilden av hur mäns respektive kvinnors kompetens används fullt ut i arbetslivet eller att männen skattar sin förmåga högre än kvinnorna låter vi vara osagt. Diagram 3; "Har du outnyttjad kompetens som -om den användes- skulle kunna bidra till arbetsplatsens lönsamhet?" Vet ej 26% Ja 49% Nej 25% Jonas Bengtsson (21)

10 Sveriges akademiker behöver alternativa arbetsgivare Idag arbetar drygt en av tre akademiker inom stat, landsting eller kommun. Fyra av tio arbetar in privat sektor och ca fem procent är egenföretagare. Om Sveriges akademiker fick möjligheten att fritt välja skulle de vara anställda i ett privat företag. Allra helst i ett företag med färre än 50 anställda. På frågan vad akademikerna tror sig göra om tio år är det istället de offentliga arbetsgivarna som anses mest troligt alternativ. Endast en av tio tror sig arbeta inom ett privat företag med färre än 50 anställda. Noterbart är också att så många som 15 procent tror sig arbeta som egen företagare en möjlighet och utmaning för såväl beslutsfattare som fackliga organisationer att bejaka. Diagram 4; "Akademikerna om framtida arbetsgivare?" Anställd av kommun, landsting eller stat Anställd i privat företag med färre än 50 anställda Anställd i privat företag med 50 eller fler anställda Egen företagare Annat % Tror att jag kommer göra om 10 år.. Om jag själv fick välja.. Såväl egenföretagare som de med anställning i privata företag förefaller relativt nöjda med sin arbetssituation och skulle välja just denna arbetsform även om de fritt fick välja. Bland anställda i offentlig sektor däremot är det endast en tredjedel som skulle valt att vara offentliganställd om de gavs möjligheten att välja fritt. Missnöje med löne- och arbetsvillkor ligger troligen bakom denna låga siffra. Flera av de missnöjda har däremot svårt att föreställa sig att de inom en tioårsperiod är något annat än just offentliganställd. Konkurrens mellan olika arbetsgivare skapar en bättre fungerande arbetsmarknad och kommer att ställa krav på rimligare arbetsvillkor och löneläge inom yrken där det idag råder ett arbetsgivarmonopol. Bättre arbetsvillkor och löneläge ökar onekligen förutsättningarna att locka unga till dessa yrken samtidigt som de äldre väljer att stanna kvar. Möjligheten att bryta den offentliga sektorns produktionsmonopol kan slutligen också bli ett sätt att minska skillnaderna mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Den stora offentliga sektorn utgör ett hinder för kunskapsföretagande, inte minst bland kvinnliga akademiker. Kvinnor väljer i högre grad än männen att utbilda sig inom vård, skola och omsorg. Att underlätta för företagande inom dessa verksamhetsområden är därför av avgörande betydelse för att vidga arbetsmarknaden för kvinnor. Sveriges akademiker om sina arbeten en sammanfattning Avslutningsvis har vi sammanställt resultaten av elva (11) variabler som beskriver hur Sveriges akademiker, anställda i offentlig- eller privat sektor samt egenföretagare, upplever sin arbetssituation. Jonas Bengtsson (21)

11 I spindeldiagrammen (diagram 5-7) framgår i vilken grad akademikerna instämmer i följande påståenden; Jag har goda möjligheter till kompetensutveckling i arbetet Min arbetsgivare låter mig utnyttja hela min kompetens Mina akademiska studier har varit relevanta för det jobb jag gör idag Jag är nöjd med den vidareutbildning jag får på min arbetsplats Min arbetsplats är en jämställd arbetsplats Jag är mycket nöjd med mina arbetsuppgifter Jag kan prata öppet med min chef om det blir problem i arbetet Jag har goda möjligheter att påverka hur mina arbetsuppgifter ska utföras I det stora hela har jag ett bra jobb Min arbetssituation känns alltför ofta stressande Mitt arbete har under senare år blivit allt mer krävande Variablerna för respektive anställningsform (offentlig-/privatanställd/egenföretagare) jämförs med snittet för samtliga som är index 100. Att presentera dem på detta sätt underlättar en jämförelse där det går att se likheter och olikheter i diagrammens mönster samt i vilken grad de avviker från genomsnittet. Den blå cirkeln i spindeldiagrammen visar de sammanlagda värdena för samtliga akademiker som index 100. De färgade ytorna motsvarar värdena för offentlig-, privatanställda samt egenföretagare relaterat till index. När den färgade ytan går utanför den blå cirkeln är värdena högre än genomsnittet och när den färgade ytan går innanför den blå cirkeln är värdena lägre. De nio första variablerna är att betrakta som positiva variabler, dvs. det är bra med ett högt värde samt att ligga över snittet. De två sista variablerna är istället negativa variabler vilket innebär att det är bra att ha ett lågt värde och ligga under snittet. Jonas Bengtsson (21)

12 Mitt arbete har under senare år blivit allt mer krävande Diagram 5; "Offentliganställda akademiker om sitt arbete" Index samtliga=100 Jag har goda möjligheter till kompetensutveckling i arbetet Min arbetsgivare låter mig utnyttja hela min kompetens Min arbetssituation känns alltför ofta stressande 50 Mina akademiska studier har varit relevanta för det jobb jag gör idag I det stora hela har jag ett bra jobb 0 Jag är nöjd med den vidareutbildning jag får på min arbetsplats Jag har goda möjligheter att påverka hur mina arbetsuppgifter ska utföras Jag kan prata öppet med min chef om det blir problem i arbetet Min arbetsplats är en jämställd arbetsplats Jag är mycket nöjd med mina arbetsuppgifter En jämförelse mellan de offentlig-/privatanställda visar på stora likheter, men att offentliganställda i högre grad anser sina studier i högre grad varit relevanta för det jobb de gör idag. Samtidigt upplever de i högre utsträckning att deras arbete under senare år har blivit allt mer krävande och att arbetssituationen alltför ofta känns stressande. Mitt arbete har under senare år blivit allt mer krävande Diagram 6; "Privatanställda akademiker om sitt arbete" Index samtliga=100 Jag har goda möjligheter till kompetensutveckling i arbetet Min arbetsgivare låter mig utnyttja hela min kompetens Min arbetssituation känns alltför ofta stressande 50 Mina akademiska studier har varit relevanta för det jobb jag gör idag I det stora hela har jag ett bra jobb 0 Jag är nöjd med den vidareutbildning jag får på min arbetsplats Jag har goda möjligheter att påverka hur mina arbetsuppgifter ska utföras Jag kan prata öppet med min chef om det blir problem i arbetet Min arbetsplats är en jämställd arbetsplats Jag är mycket nöjd med mina arbetsuppgifter Jonas Bengtsson (21)

13 Den tydligaste skiljelinjen går dock mellan de som är anställda och de som är egenföretagare. Egenföretagarna; Anser i lägre grad att deras akademiska utbildning har varit relevant för det jobb de gör idag. Upplever i lägre utsträckning sin arbetssituation som alltför stressande. Får i högre grad användning av hela sin kompetens. Är mer nöjda med den vidareutbildning de får på sin arbetsplats. Anser sig i högre grad ha möjlighet att påverka hur de ska utföra sina arbetsuppgifter. Anser sig också ha bättre möjligheter till kompetensutveckling i arbetet. Mitt arbete har under senare år blivit allt mer krävande Diagram 7; "Egenföretagande akademiker om sitt arbete" Index samtliga=100 Jag har goda möjligheter till kompetensutveckling i arbetet Min arbetsgivare låter mig utnyttja hela min kompetens Min arbetssituation känns alltför ofta stressande 50 Mina akademiska studier har varit relevanta för det jobb jag gör idag I det stora hela har jag ett bra jobb 0 Jag är nöjd med den vidareutbildning jag får på min arbetsplats Jag har goda möjligheter att påverka hur mina arbetsuppgifter ska utföras Jag kan prata öppet med minchef om det blir problem i arbetet Min arbetsplats är en jämställd arbetsplats Jag är mycket nöjd med mina arbetsuppgifter Many people in industrialized societies feel time-pressured. The problem isn t how much time we have, but rather how we use it. Watchout (Saxat ur the Futurist) Jonas Bengtsson (21)

14 Sveriges akademiker om valet 2006 Ett år kvar till valet. Det enda som är helt säkert är att vi kommer få bevittna en oviss valrörelse. Vi kan också anta att ju jämnare opinionsmätningarna blir mellan de två huvudalternativen, desto fler politiska utspel kommer vi få ta del av i syfte att locka marginalväljare att rösta rätt. Falsk reklam i politiken kan inte förbjudas Anders Wettergren (Göteborgs-Posten 19/8-05) För SACO finns inget rätt parti då vi till skillnad från andra större fackliga organisationer står fria från partipolitiska bindningar. För SACO är det istället viktigast att de viktigaste frågorna för Sveriges akademiker ges det utrymme de förtjänar. SACO kommer under valåret på olika sätt, bla genom Akademikerbarometern, lyfta fram och belysa de frågor som Sveriges akademiker anser vara de viktiga frågorna att diskutera under valrörelsen. Vi kommer dessutom att bidra med våra förslag på lösningar kring dessa frågor. Vi vet sedan tidigare att arbetslösheten, eller snarare fler människor i arbete, är en viktig fråga för Sveriges akademiker. Därför har vi också frågat hur de ser på regeringens arbete med just denna fråga. Jobben viktigaste valfrågan I tidigare undersökningar 2 har Sveriges akademiker med egna ord fått svara på vad som är den viktigaste åtgärden för att öka tillväxten i Sverige. Två av de åtgärder som har stuckit ut fler i arbete och bättre villkor för företagande - lyser också igenom när akademikerna prioriterar viktiga frågor för deras ställningstagande i riksdagsvalet Diagram 8; "Hur viktiga är följande frågor när du ska ta ställning till hur du ska rösta i riksdagsvalet 2006?" Fler människor i arbete Bättre förutsättningar för små företag att anställa Minskad ohälsa i arbetslivet Ökad kvalitet i det svenska utbildningssystemet Minskade löneskillnader mellan kvinnor och män Bättre integration av invandrare på svensk arbetsmarknad Sänkta skatter på arbete Kortare arbetstid Mycket viktigt Ganska viktigt % Se Akademikerbarometer och Akademikerbarometer Jonas Bengtsson (21)

15 Dessutom kommer frågan om en minska ohälsa i arbetslivet samt ökad kvalitet i utbildningssystemet ha stor betydelse för hur Sveriges akademiker kommer rösta. 8 av 10 ger regeringen underkänt med all rätt Vi har även ställt frågan om hur Sveriges akademiker ser på regeringens insatser för att råda bot på akademikerarbetslösheten. Betyget blir icke-godkänt. 8 av 10 akademiker ger regeringen underkänt i den fråga som anses viktigast inför riksdagsvalet Endast 8 procent ger regeringen godkänt för arbetet med att åtgärda akademikerarbetslösheten. Diagram 9; "Vilket betyg skulle du sätta på regeringens arbete så här långt med att komma till rätta med arbetslösheten bland Sveriges akademiker?" Vet ej 14% Godkänt 8% Underkänt 78% 2004 var sysselsättningsgraden för samtliga (20-64 år) med eftergymnasial utbildning 82 procent. Även om akademikerna inte är den mest outnyttjade gruppen på arbetsmarknaden idag är det faktum att nästan var femte person med eftergymnasial utbildning idag går utan sysselsättning ett klart underbetyg åt det svenska samhällets förmåga att tillgodogöra sig de investeringar som såväl samhället som enskilda individer gjort. Det finns onekligen saklig grund för akademikernas missnöje med regeringens arbete inom detta område. Tabell 6; Reguljär sysselsättningsgrad 2004 (årsmedeltal) Eftergymnasial utbildning, Eftergymnasial utbildning, Forskarutbildning Samtliga kortare än 3 år 3 år eller mer (oavsett utbildningsnivå) 77,7 % 86,7 % 91,7 % 73,4 % Källa: SCB Jonas Bengtsson (21)

16 Sveriges akademiker Sysselsättning 75 procent av dem som svarat är anställda, 7 procent studerar och 5 procent driver eget företag som huvudsaklig sysselsättning. Bland de manliga akademikerna är det klart vanligast att vara privatanställd eller egenföretagare, medan det bland de kvinnliga är vanligare att vara kommunal- och landstingsanställd. Tabell 7; Akademikernas huvudsakliga sysselsättning HUVUDSAKLIG SYSSELSÄTTNING KVINNA (%) MAN (%) TOTALT (%) Eget företag Privat anställd Statligt anställd Landstingsanställd Kommunalt anställd Studerande Arbetslös Annan Andelen företagare är högst bland de äldre (45+ år). Att andelen egenföretagare är högre i de äldre åldersgrupperna beror dels på att egenföretagare mindre ofta än anställda lämnar arbetskraften före ordinarie pensionsålder, men också på att benägenheten att starta eget stiger med åldern då man ofta byggt upp ett specialkunnande och stödjande nätverk. Fler manliga chefer De manliga akademikerna arbetar betydligt oftare åt privata arbetsgivare, medan de kvinnliga oftare arbetar inom den kommun- och landstingssektorn. Den privata sektorn är mindre hierarkisk. De akademiker som har privata arbetsgivare delar oftast sin chef med färre kollegor särskilt jämfört med de kommunal- eller landstingsanställda. Det är en bidragande orsak till att färre av de kvinnliga akademikerna är chefer med underställda. Men förklaringen räcker inte. Även bland de kommunal- och landstingsanställda akademikerna är det vanligare att män är chefer med underställda än att kvinnor är det. Diagram 10; "Vad har du för befattning?" Kvinna Man % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Chefsbefattning med personalansvar Chefsbefattning utan personalansvar Chefsbefattning utan personal- eller ledningsansvar Högre tjänsteman utan ledningsansvar Jonas Bengtsson (21)

17 3 av 10 akademiker planerar utlandsarbete Allt fler svenskar väljer att arbeta en tid utomlands. Det är framförallt de yngre akademikerna som planerar för utlandsarbete. Globaliseringen har intensifierats kraftigt under det senaste decenniet, vilket inte minst återspeglas i de förändrade förutsättningar som ungdomar har när det gäller att resa, studera och arbeta utomlands. Inte minst Sveriges medlemskap i EU har öppnat nya möjligheter. Intresset har också ökat genom att många studerar en tid vid utländska universitet. Dessutom är det, av naturliga skäl, lättare att flytta för utlandsarbete innan man bildat familj. Utöver skillnaden beroende på ålder finns det också en tydlig skillnad mellan könen som förstärker bilden av männen som de rörliga på arbetsmarknaden. 34 procent av männen har idag planer på att arbeta utomlands. Motsvarande siffra för kvinnorna är 22 procent. Diagram 11; "Har du idag planer på att arbeta utomlands?" 60+ år år år år % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, inom ett eller två år Ja, men senare Nej SACO - akademikerorganisationen SACO är den fackliga organisationen för Sveriges akademiker. Var tredje akademiker är medlem i något av SACO:s medlemsförbund. Var femte akademiker är medlem i TCOförbund. Till detta kommer en liten (fem procent) grupp som medlemmar i något LOförbund. Att nästan var femte akademiker säger sig vara medlem i fackförbund som inte ingår i LO, SACO eller TCO förklaras till stor del av att den enskilde medlemmen troligen inte gör någon koppling mellan det egna medlemsförbundet och centralorganisation. % Diagram 12; "Är du medlem i något fackförbund som är anslutet till LO, TCO, SACO eller liknande?" SACO TCO LO Annat Ej medlem år år år 60+ år Jonas Bengtsson (21)

18 Yngre akademiker den stora utmaningen På kongressen i november ska SACO lägga upp sina strategier för perioden fram till år Vi står inför många utmaningar och stora förändringar på arbetsmarknaden. Därför har SACO:s kongress temat: Nya strategier för en ny framtid! "Om facket bara kör på i gamla banor i framtiden missar man en ny generation som inte tycker att det kollektiva har något värde i sig. Jag tror att den rätta strategin är att släppa kollektivet och bli mer individorienterat. Arbetslivet i övrigt fokuserar på individen, med individuella arbetstider, avtal, lönesättning etc. Då måste även facket kunna skräddarsy individuella lösningar för sina medlemmar." Johnny Hellgren psykolog som forskar om organisationsförändringar och attityder i arbetslivet på Stockholms universitet Den svenska fackliga rörelsen har en framgångsrik historia. Ingen annanstans har fackföreningsrörelsen haft en så stor inverkan på arbetsmarknad och samhällsbyggnad. Tills inte för särskilt länge sedan var det fackliga medlemskapet näst intill en självklarhet. Än idag har svenska arbetstagare en relativt stark position i förhållande till sin motpart. Till skillnad från LO och TCO har SACO-förbunden haft en mycket positiv medlemsutveckling den senaste 10-års perioden hade SACO-förbunden tillsammans medlemmar. Motsvarande siffra 2004 var En ökning med 43 procent! Det finns flera skäl till att SACO växer. För det första har förbunden varit framgångsrika i sitt arbete med att tydliggöra den fackliga uppgiften utan att blanda in politiska bindningar eller att binda medlemskapet till en särskild sektor av arbetsmarknaden. För SACO:s medlemsförbund är det professionsfrågorna som är viktiga och det är också för detta arbete de fått medlemmarnas mandat. Samtidigt har den snabba utbyggnaden av antalet utbildningsplatser på Sveriges högskolor och universitet bidragit till att SACO-förbunden erbjudits en breddad rekryteringsbas. Det är också bland studerandemedlemmar som medlemsutvecklingen varit mest positiv. 150 Diagram 13; Relationen medlemmar/potentiella medlemmar = Index 100 År 1995 = Index Studerandemedlemmar/Registrerade studenter Yrkesverksamma medlemmar/antal (20-64 år) med minst 3 års eftergymnasial utbildning år Källa: SACO och SCB Jonas Bengtsson (21)

19 På 10 år har antalet studerandemedlemmar i SACO-förbunden fördubblats! En ökning som delvis förklaras av högskolans utbyggnad, men också av att SACO i högre grad lyckats attrahera de svenska studenterna. Ett försök att mäta SACO:s marknadsandelar (medlemmar/potentiella medlemmar) visar att SACO-förbunden har varit mycket framgångsrika med att locka till sig den växande skaran studenter på landets högskolor och universitet. Ofta med hjälp av billigt medlemskap kombinerat med fullt utbyggd och god medlemsservice. Andelen studenter som är medlem i något av SACO-förbunden har på 10 år ökat med 45 %. Ser vi istället till SACO:s marknadsandelar (yrkesverksamma medlemmar/antal personer med minst tre års eftergymnasial utbildning) har utvecklingen istället varit negativ de senaste 10 åren 3. Utvecklingen förklaras inte av att yrkesverksamma akademiker i högre grad valt att tillhöra en annan facklig organisation. Istället är det allt vanligare att Sveriges yrkesverksamma akademiker väljer att stå utan fackligt medlemskap. Ofta kombinerat med direktanslutning till a-kassan. Den kritiska frågan att besvara är hur SACO och förbunden på bästa sätt kan erbjuda stöd till akademiker i början av sin yrkeskarriär. Med nästan medlemmar är SACO Studentråd idag den i särklass största frivilliga studentorganisationen. Det är ett bra utgångsläge för ett fortsatt växande SACO, men det finns ingen automatik i att studentmedlemmar blir yrkesverksamma medlemmar. Det finns flera tänkbara förklaringar till att medlemsutvecklingen inte varit fullt lika positiv bland de yngre yrkesverksamma som bland studenterna. Några av dem skulle kunna vara; Det är vid övergången till yrkesverksam medlem som man får betala den högre medlemsavgiften samtidigt som man faller ur det relativt välorganiserade nätverket för studerandemedlemmar som finns inom förbunden. Även om det fortfarande är långt kvar tills vi i Sverige har en polariserad arbetsmarknad av amerikansk modell går det tydligt att urskilja en tendens till uppdelning av den svenska arbetskraften i; En kärna av fast anställda med relativt goda utvecklingsmöjligheter. En grupp av tillfälligt anställda som går ut och in i företagen beroende på konjunktur och företagens behov. Denna grupp saknar i högre utsträckning möjlighet att utvecklas i sitt arbete. De yngre akademikerna är överrepresenterade i den andra gruppen med tillfälligt anställda. I avsaknad av fast anställning förefaller det naturligt att inte ett fackligt engagemang känns särskilt relevant. Det finns dessutom många vittnesmål om att denna grupp inte ens kontaktas av de fackliga representanterna på arbetsplatsen. Det är hög tid att ställa sig frågan för vem och vad facket är till för. SACO och dess medlemsförbund har med sin positiva medlemsutveckling en unik möjlighet att stärka sina positioner, men framgång är inget som kommer gratis. Det kommer krävas fortsatta förnyelse och en genomtänkt strategi för att möta de yngre akademikernas intåg på svensk arbetsmarknad. Ingen organisation kan stå helt opåverkad av vad som sker i dess omvärld. Dagens huvudtrend med ökad individualism i arbetslivet är tydlig. Samtidigt finns (i Sverige) en trend i motsatt riktning med fortsatt starkt stöd för facket, inte minst som garant för tryggheten vid sämre tider. Vi kan med viss säkerhet konstatera att de storskaligt kollektiva lösningarna tids nog kommer att ersättas av betydligt mer diversifierade system. 3 Utbildningsnivån ökade kraftigt (16-74 år) år 2000, vilket till stor del förklaras av ändrad klassificering med nya uppgiftskällor till Utbildningsregistret. Även med denna justering borträknad kvarstår faktum att index för yrkesverksamma medlemmar/antal med eftergymnasial utbildning minst 3 år långsamt faller under perioden Jonas Bengtsson (21)

20 Den fackliga utmaningen handlar om att kombinera de individuella behoven med storskalighetens fördelar. Ska den kommande generationen akademiker välja fackligt medlemskap i samma utsträckning som de tidigare ställs stora krav vid övergången från student till yrkesverksam. Sannolikt krävs annorlunda former för det fackliga medlemskapet vid övergången från student till yrkesverksam medlem kombinerat med insatser för akademiker utan fast förankring på svensk arbetsmarknad. Jonas Bengtsson (21)

Akademikerbarometer 2-2005

Akademikerbarometer 2-2005 Akademikerbarometer 2-2005 Utbildning & tillväxt Jonas Bengtsson JULI 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om tillväxt 3. Utbildning och tillväxt

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen 2006 Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av,

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Tco är en unik organisation. Utanför de nordiska länderna finns

Tco är en unik organisation. Utanför de nordiska länderna finns Förord Tco är en unik organisation. Utanför de nordiska länderna finns ingen motsvarighet någon annanstans. Hur kan det komma sig att denna udda fackliga företeelse växte sig stark? Varför blev organisationsgraden

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Karriäravtal. Förslag till trepartssamtalen En jobbpakt för unga. Akademikerförbundet SSR Oktober 2012

Karriäravtal. Förslag till trepartssamtalen En jobbpakt för unga. Akademikerförbundet SSR Oktober 2012 Karriäravtal Förslag till trepartssamtalen En jobbpakt för unga Akademikerförbundet SSR Oktober 2012 Förslag Inom ramen för kollektivavtalsmodellen föreslås så kallade karriäravtal, där arbetsmarknadens

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 2014:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning; Yngre anställda passar illa!... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor...

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3 Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008 Delrapport 3: Jakten på cheferna till välfärdssektorn Chefer i offentlig sektor upplever

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

STOLTHET OCH FÖRDOMar

STOLTHET OCH FÖRDOMar Stolthet och fördomar Vad tycker medarbetare i kommuner och landsting om sina jobb? STOLTHET OCH FÖRDOMar Vad tycker medarbetare i kommuner och landsting OM sina jobb? Stolthet och fördomar Vad tycker

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

livspusslet Foto: Andy Prhat

livspusslet Foto: Andy Prhat livspusslet Foto: Andy Prhat 2 TCO och livspusslet TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Stress och små marginaler

Stress och små marginaler Stress och små marginaler Arbetsmiljön på arbetsplatser i Linköping 2012-2013 En rapport från Linköpings fackliga nätverk oktober 2013 Framtagen av Linköpings fackliga nätverk, en samverkan mellan: 1 Innehåll

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Valet är avgörande: Socialdemokraterna kan bli största parlamentsgrupp i EU Mandatfördelning

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 2 Röster om facket och jobbet Rapport 2 av 5 2011 Det fackliga medlemskapet Medlemskapets värde Skäl att inte vara medlem i facket Orsak till att lämna facket Kan tänka sig bli medlem Avgörande skäl att

Läs mer

SEKO sett ur ett medlemsperspektiv. Rapport om SEKOs medlemsundersökningar

SEKO sett ur ett medlemsperspektiv. Rapport om SEKOs medlemsundersökningar SEKO sett ur ett medlemsperspektiv Rapport om SEKOs medlemsundersökningar SEKO sett ur ett medlemsperspektiv Rapport om SEKOs medlemsundersökningar Sammanställningen är gjord av Lina Pettersson augusti

Läs mer

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare Banar väg för tjänsteför etagen Innehåll 1 Förord...5 2 Sammanfattning...6 3 Lönebildning stämmer...7 4 Lönebildning, fråga för fråga...10 5 Nöjdhetsindex...17

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

En föräldraförsäkring i tre lika delar

En föräldraförsäkring i tre lika delar 2015 Thomas Ljunglöf En föräldraförsäkring i tre lika delar En föräldraförsäkring i tre lika delar Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften, men ange källa Josefin Edström och Saco 2015 www.saco.se En

Läs mer