Akademikerbarometer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akademikerbarometer 2-2005"

Transkript

1 Akademikerbarometer Utbildning & tillväxt Jonas Bengtsson JULI 2005

2 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om tillväxt 3. Utbildning och tillväxt 4. Sveriges yngre akademiker J.Be (14)

3 Sammanfattning SACO presenterar kvartalsvis Akademikerbarometern, en serie kortare rapporter som belyser akademikernas arbetssituation och deras värderingar rörande lönebildning, tillväxt, utbildning samt de fackliga organisationerna. Syftet är att kontinuerligt presentera nya, aktuella och intressanta uppgifter för den som vill införskaffa information om den växande gruppen akademiker i Sverige. I denna rapport, Akademikerbarometer , koncentrerar vi oss på akademikernas syn på utbildning och tillväxt. Rapporten bygger på nästan svar från akademiker 1 inom Temos webbpanel. Resultaten visar bland annat; Kvinnliga akademiker inlåsta i offentlig sektor Endast en tredjedel av de offentliganställda akademikerna skulle valt att vara offentliganställd om de gavs möjligheten att välja fritt. Flera av de missnöjda har däremot svårt att föreställa sig att de inom en tioårsperiod är något annat än just offentliganställd. Problemet med att många offentliganställda skulle vilja arbeta i annan form, men inte ser en sådan möjlighet framför sig drabbar i första hand de kvinnliga akademikerna. Varannan kvinnlig akademiker arbetar idag i offentlig sektor. Högskolan stimulerar få till företagande Endast var tionde akademiker har under sin högskoleutbildning uppmuntrats att bli företagare. Skillnaden mellan kvinnor och män är inte stor, men något fler män än kvinnor anser att de uppmuntrats till företagande. Skillnaden mellan de yngre och äldre är tydligare. Bland de yngsta (-29 år) har knappt var sjätte uppmuntrats till företagande under sin högskoleutbildning. Det är ingen stor andel, men betydligt högre än för de äldsta (60+ år) där motsvarande siffra (3 procent) är försvinnande liten. Starkt stöd för alternativa driftsformer Det finns ett stort stöd för alternativ i produktionen av varor och tjänster i den offentliga verksamheten. Att uppmuntra nyföretagande inom vård- och omsorgssektorn är särskilt viktigt både för att hantera de växande vård- och omsorgsbehoven framöver och för att få fler kvinnliga företagare. Unga akademikers värderingar Utöver åldern skiljer sig de yngre (-29 år) akademikernas svar från den genomsnittliga akademikern på ett antal områden. De yngre akademikerna... Anser att vi borde arbeta mindre Har en mer positiv bild av utbildningen.. Vill inte bli egenföretagare i samma utsträckning Planerar i högre grad att arbeta utomlands 1 Med akademiker avses i detta sammanhang personer med högskole- universitetsutbildning som högsta avslutade utbildning. J.Be (14)

4 Akademikerbarometern om undersökningen Syftet med Akademikerbarometern SACO presenterar kvartalsvis en serie kortare rapporter, Akademikerbarometern, som belyser akademikernas arbetssituation och deras värderingar rörande lönebildning, tillväxt, utbildning samt de fackliga organisationerna. Syftet är att kontinuerligt presentera nya, aktuella och intressanta uppgifter för den som vill införskaffa information om den växande gruppen akademiker i Sverige. Om undersökningen Undersökningen genomförs i form av en webbenkät riktad till högskole- och universitetsutbildade inom Temos webbpanel. Temos webbpanel består idag av sammanlagt c:a deltagare. Rekryteringen sker via Temos omnibussar. Dels en postal omnibuss som går fyra gånger per år och skickas ut till ett riksrepresentativt urval av svenskar. Dels en telefonomnibuss med ett riksrepresentativt urval. Det betyder att rekryteringsbasen för Temos Internetpanel är riksrepresentativ. Frågorna i Akademikerbarometern har utformats i samarbete mellan SACO och Temo. Frågeformuläret innehåller totalt 13 frågor om arbete, utbildning och tillväxt. Alla som ingår i panelen har dessutom svarat på en basundersökning med ett omfattande formulär med frågor om kön, ålder, sammanboende, utbildning, sysselsättning, sektor, boendeform, ortstyp etc. Tabell 1; Beskrivning av urvalet, Sveriges Akademiker KVINNA MAN TOTALT Antal genomförda intervjuer Ålder -29 år år år 60+ år Geografi Norrland Mellansverige Stockholm Västsverige Småland och öar Sydsverige 23 % 34 % 34 % 9 % 3 % 11 % 64 % 10 % 1 % 10 % 18 % 32 % 34 % 16 % 4 % 13 % 60 % 10 % 2 % 10 % 21 % 33 % 34 % 12 % 4 % 12 % 62 % 11 % 2 % 10 % Sysselsättning 70 procent av dem som svarat är anställda, 9 procent studerar och 8 procent driver eget företag som huvudsaklig sysselsättning. Andelen företagare är högst (14 procent) bland de äldre, 45+ år. Att andelen egenföretagare är högre i de äldre åldersgrupperna beror dels på att egenföretagare mindre ofta än anställda lämnar arbetskraften före ordinarie pensionsålder, men också på att benägenheten att starta eget stiger med åldern då man ofta byggt upp ett specialkunnande och stödjande nätverk. J.Be (14)

5 Tabell 2; Akademikernas huvudsakliga sysselsättning HUVUDSAKLIG SYSSELSÄTTNING KVINNA MAN TOTALT Eget företag Anställd Studerande Arbetslös Annan Akademikerna och facket SACO är den fackliga organisationen för Sveriges akademiker. Var tredje akademiker är medlem i något av SACO:s medlemsförbund, lika stor andel som inte är med i facket. Knappt var femte akademiker är medlem i TCO-förbund. Till detta kommer en liten, fyra procent, grupp som är medlemmar i något LO-förbund. Att var tredje akademiker säger sig vara medlem i fackförbund som inte ingår i LO, SACO eller TCO förklaras till stor del av att den enskilde medlemmen troligen inte gör någon koppling mellan det egna medlemsförbundet och centralorganisation. "Är du medlem i något fackförbund som är anslutet till LO, TCO eller SACO eller liknande?" LO 3% Nej 31% TCO 18% SACO 31% Annat 17% J.Be (14)

6 Sveriges akademiker om tillväxt Mer eller mindre arbete? Den framtida demografiska utmaningen där allt färre ska försörja allt fler finns väl beskriven i många sammanhang. Detsamma gäller de två huvudalternativen för att hantera denna utmaning; ökat arbetskraftsutbud eller ökad produktivitet. Att döma av resultaten i denna rapport får det största hoppet sättas till en ökad produktivitet. Det finns idag inget entydigt stöd bland landets akademiker för att vi i Sverige skulle arbeta mer. Bland kvinnorna är det snarare motsatsen, mindre arbete, som har det största stödet. "Borde svenskar i allmänhet arbeta mer eller mindre?" Kvinna Man % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Svenskar borde arbeta mer I stort sett bra som det är Svenskar borde arbeta mindre Övertid tas ut i ledighet Merparten av de akademiker som arbetar extra tar ut detta som ledig tid. Med dagens skattesystem måste detta ses som ett rationellt beteende. Om man möter en marginalskatt på 57 procent lönar det sig bättre att ta ut kompensationen i ledig tid. Det uppstår därigenom en olycklig skillnad mellan vad som privatekonomiskt lönsamt och samhällsekonomiskt lönsamt. Kvinnorna arbetar i lägre utsträckning extra och när de gör det så tar de oftare ut ersättningen i ledig tid. Tabell 3; Om du arbetar extra hur brukar du då ta ut det? KVINNA MAN TOTALT I pengar I ledighet Inget av detta Arbetar aldrig extra J.Be (14)

7 Akademikerna och skatterna Skattesystemet bör främja medborgarnas lust att förkovra sig och ta ansvar. Skattesystemet behöver dessutom vara internationellt anpassat så att inte skattebasen dräneras. Skillnaderna mellan Sverige och omvärlden får inte vara alltför stora om Sverige ska vara ett attraktivt land att flytta till för att arbeta, forska eller driva företag. SACO hävdar skattereformens principer om högst 50 procent marginalskatt och att högst 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig skatt. Idag är den högsta marginalskatten över 57 procent. Skattepolitiska principer.. Instämmer du i följande påståenden? Man bör få behålla minst hälften av en löneökning efter skatt De med de högsta löneinkomsterna bör betala en större andel av sin inkomst i skatt än de som har lägre inkomster Höga skatter på arbete bör begränsas till att omfatta så få inkomsttagare som möjligt Oavsett om man har hög eller låg löneinkomst bör man betala samma andel av sin inkomst i skatt (sk "platt skatt") % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer något Vet ej Instämmer inte alls Principen om hälften kvar av en löneökning finner starkt stöd hos Sveriges akademiker. Fler än 8 av 10 instämmer helt eller till stor del i att man bör få behålla minst hälften av en löneökning efter skatt. Idag upplever många akademiker att de betalar mycket i skatt utan att kunna känna sig säkra på att få något tillbaka den dag de behöver. Därutöver utgår, för flertalet, sociala avgifter som inte leder till några förmåner. Det urholkar skatte- och välfärdssystemens legitimitet och riskerar att leda till efterfrågan på andra lösningar än de skattefinansierade. Med jämna mellanrum förs platt skatt fram som lösningen på Sveriges tillväxtproblem. Förslaget finner dock inget gehör oss landets akademiker. Fler än 4 av 10 akademiker tar tydligt avstånd till idén att man oavsett inkomstnivå ska betala samma andel av sin inkomst i skatt. J.Be (14)

8 Kvinnorna inlåsta i offentlig sektor Såväl egenföretagare som de med anställning i privata företag förefaller relativt nöjda med sin arbetssituation och skulle välja just denna arbetsform även om de fritt fick välja. Bland anställda i offentlig sektor däremot är det endast en tredjedel som skulle valt att vara offentliganställd om de gavs möjligheten att välja fritt. Missnöje med löne- och arbetsvillkor ligger troligen bakom denna låga siffra. Flera av de missnöjda har däremot svårt att föreställa sig att de inom en tioårsperiod är något annat än just offentliganställd. Tabell 4; Om du fick välja, hur skulle du då helst vilja arbeta? IDAG.. Egen företagare Anställd Privat företag Anställd Offentlig sektor I FRAMTIDEN.. Vill 2 Tror 3 Vill Tror Vill Tror Egen företagare 79 % 70 % 17 % 12 % 19 % 8 % Anställd, privat företag 17 % 3 % 74 % 62 % 38 % 11 % Anställd, offentlig sektor 3 % 1 % 5 % 5 % 33 % 50 % Annat 4 1 % 26 % 4 % 21 % 9 % 31 % Det finns ett uppenbart behov av alternativa arbetsgivare inom den offentligt finansierade verksamheten. Konkurrens mellan olika arbetsgivare skapar en bättre fungerande arbetsmarknad och kommer att ställa krav på rimligare arbetsvillkor och löneläge inom yrken där det idag råder ett arbetsgivarmonopol. Bättre arbetsvillkor och löneläge ökar onekligen förutsättningarna att locka unga till dessa yrken samtidigt som de äldre väljer att stanna kvar. Möjligheten att bryta den offentliga sektorns produktionsmonopol kan också bli ett sätt att minska skillnaderna mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Den stora offentliga sektorn utgör ett hinder för kunskapsföretagande, inte minst bland kvinnliga akademiker. Kvinnor väljer i högre grad än männen att utbilda sig inom vård, skola och omsorg. Att underlätta för företagande inom dessa verksamhetsområden är därför av avgörande betydelse för att vidga arbetsmarknaden för kvinnor. Starkt stöd för alternativa driftsformer Det finns ett stort stöd för alternativ i produktionen av varor och tjänster i den offentliga verksamheten. Att uppmuntra nyföretagande inom vård- och omsorgssektorn är särskilt viktigt både för att hantera de växande vård- och omsorgsbehoven framöver och för att få fler kvinnliga företagare. 2 Om du fick välja, hur skulle du helst vilja arbeta? 3 Vad tror du att du kommer att göra om 10 år? 4 Den höga andelen som tror sig göra annat om 10 år beror på att flera av de svarande under denna period uppnår pensionsålder. J.Be (14)

9 "Behövs det en större mångfald i produktionen av varor och tjänster i den offentliga verksamheten?" Det borde vara mindre mångfald 17% I stort sett bra som det är 30% Det borde vara mer mångfald 53% En tillväxtpolitisk verktygslåda En återkommande fråga i Akademikerbarometern är hur Sveriges akademiker med egna ord formulerar den viktigaste åtgärden för att öka tillväxten i Sverige. Att det finns ett stort engagemang för denna frågeställning framgår av att drygt 900 av de som besvarat enkäten också valt att lämna egna förslag på åtgärder. Svaren i denna rapport påminner i hög grad om svaren i årets första rapport 5. Fyra åtgärder sticker ut som viktigare än övriga; Fler i arbete Sänkta skatter Bättre villkor för företagen Stimulera nyföretagande 5 Akademikerbarometern J.Be (14)

10 Utbildning och tillväxt För att trygga välfärden i Sverige framöver krävs nya och växande företag inom branscher med goda framtidsutsikter. SACO verkar bland annat för att fler människor med högre utbildning stimuleras till att starta, driva och utveckla egna företag. Förändringar måste ske på flera plan. Inte minst handlar det om att förändra den grundläggande attityden till företagande. Attityden till utbildning 6 av 10 akademikerna anser att utbildningarna vid landets högskolor och universitet i någon mån förbereder studenterna för en produktiv insats i arbetslivet. En så stor andel som 30 procent är dock tveksam till högskolesystemets förmåga att förbereda studenterna för en insats arbetslivet. Mest kritiska till högskolans bidrag till ett produktivt arbetsliv är egenföretagarna. Inte enbart utbildningsnivån avgör arbetskraftens kompetens. Minst lika viktigt är det sätt på vilket kunskaperna inhämtas. Det är viktigt att utveckla analytisk förmåga och förmåga att se helheter. Träning att självständigt söka och använda kunskap måste komplettera det traditionella pedagogiska formerna. En utbildning som i huvudsak bygger på upprepning av tillrättalagda ämneskunskaper är dåligt anpassad till ett arbetsliv där innovationer och problemlösning är huvudingredienser. Många vill vara företagare Fler än var fjärde akademiker skulle helst utöva sin profession som egenföretagare. Andelen är något högre för männen än för de kvinnliga akademikerna. Vi ser motsvarande skillnad mellan könen när det gäller andelen som helst skulle vara anställd i offentlig sektor. 22 procent av kvinnorna och 17 procent av männen skulle helst vilja vara anställd i offentlig sektor. Tabell 5; Om akademikerna fritt fick välja.. ÖNSKAD SYSSELSÄTTNINGSFORM KVINNA MAN SAMTLIGA Anställd i privat företag (-50 anställda) Anställd i privat företag (50+ anställda) Anställd i offentlig sektor Egen företagare Majoriteten av landets akademiker skulle helst vilja vara anställd i privat sektor, 30 procent i ett mindre företag och 24 procent i företag med fler än 50 anställda. Knappt var femte vill helst vara anställd i offentlig sektor. färre ser sig som företagare om 10 år Vad tror då akademikerna om sin framtida sysselsättningsform? Vi kan konstatera att betydligt färre än de som skulle önska tror sig arbeta i mindre företag alternativt som egenföretagare. Betydligt fler tror sig istället arbeta i offentlig sektor. Vi har redan tidigare i rapporten betonat behovet av att uppmuntra nyföretagande inom vård- och omsorgssektorn i syfte att möjliggöra främst för de kvinnliga akademikerna att välja andra arbetsgivare än de offentliga. J.Be (14)

11 Tabell 6; Vad tror du att du kommer att göra om 10 år? ÖNSKAD SYSSELSÄTTNINGSFORM KVINNA MAN SAMTLIGA Anställd i privat företag (-50 anställda) Anställd i privat företag (50+ anställda) Anställd i offentlig sektor Egen företagare Annat Högskolan stimulerar få till företagande Attityder grundläggs tidigt i livet, vilket gör skolan till en viktig plattform för att forma attityder till exempelvis företagande. För att fler människor ska se egenföretagande som ett självklart alternativ till anställning krävs att skolan, från grundskola till högskola, förmår att förstärka och stimulera de entreprenöriella egenskaperna hos dagens unga. Endast var tionde akademiker har under sin högskoleutbildning uppmuntrats att bli företagare. Något fler män än kvinnor anser att de uppmuntrats till företagande. Skillnaden mellan de yngre och äldre är tydligare. Bland de yngsta (-29 år) har knappt var sjätte uppmuntrats till företagande under sin högskoleutbildning. Det är ingen stor andel, men betydligt högre än motsvarande siffra för de äldsta (60+ år) där motsvarande siffra (3 procent) är försvinnande liten. Det finns idag kurser och forskning om entreprenörskap och många högskolor arrangerar återkommande seminarier samt utbildningsprogram om företagande. Somliga högskolor har specialiserat sig på småföretagande och på att utveckla idéer som tas fram av studenter och undersöker om de är bärkraftiga. I flertalet utbildningar och högskolor saknas detta inslag dock helt. Landets universitet och högskolor måste bli bättre på att framhålla företagande som en tänkbar arbetsform för den som genomgått högre utbildning. Tabell 7; Har du under din högskoleutbildning uppmuntrats att bli företagare? Andel som uppmuntrats att bli företagare Kvinna 8 % Man 11 % -29 år 16 % år 11 % år 6 % 60+ år 3 % Egenföretagare 12 % Anställd 8 % 6 Den höga andelen som tror sig göra annat om 10 år beror på att flera av de svarande under denna period uppnår pensionsålder. J.Be (14)

12 Sveriges yngre akademiker Skillnader jämfört med andra akademiker Utöver åldern skiljer sig de yngre (-29 år) akademikernas värderingar från den genomsnittliga akademikern på ett antal områden. De yngre akademikerna... Anser att vi borde arbeta mindre Har en mer positiv bild av utbildningen Vill inte bli egenföretagare i samma utsträckning Planerar i högre grad att arbeta utomlands Mer eller mindre arbete en generationsfråga Det förefaller finnas en värderingsskillnad mellan olika generationer när det gäller synen på hur mycket svenskar i allmänhet bör arbeta. De äldre (60+ år) anser oftast att vi i Sverige borde arbeta mer än idag. De yngsta (-29 år) tycker istället att vi borde arbeta mindre. Vi kommer att således att få allt fler äldre som kommer att leva allt längre utan att vara förvärvsaktiva. Samtidigt som den yngre generation de som är tänkta att ta över uppger sig ha en allt lägre arbetsvilja och benägenhet att via sina egna skatter finansiera det hela. Möjligen förklaras detta av att oron för hur den gemensamma välfärden fungerar tilltar i takt med åldern samtidigt som den yngre generationen värderar tid för familj och fritid högre. "Borde svenskar i allmänhet arbeta mer eller mindre?" -29 år Samtliga % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Svenskar borde arbeta mer I stort sett bra som det är Svenskar borde arbeta mindre J.Be (14)

13 Värderingar och handling går inte alltid hand i hand. Samtidigt som den allmänna uppfattningen bland de yngre akademikerna är mer negativ till att vi i Sverige borde arbeta mer arbetar de i praktiken extra i samma omfattning som övriga akademiker. De väljer då i betydligt högre grad att ta ut ersättningen för detta i form av pengar istället för ledighet. Tabell 8; Om du arbetar extra hur brukar du då ta ut det? -29 år Samtliga I pengar I ledighet Inget av detta Arbetar aldrig extra 48 % 28 % 30 % 43 % 8 % 14 % 14 % 15 % Även de yngre tvivlar på högskolans bidrag till ett produktivt arbetsliv De yngre akademikerna har en något mer positiv, eller snarare mindre negativ, bild av högskolans bidrag till ett produktivt arbetsliv. Det är anmärkningsvärt att så många som 4 av 10 akademiker under 30 år är tveksam till högskolans förmåga att förbereda studenterna för en produktiv insats i arbetslivet. "Tycker du att de utbildningar som finns idag vid svenska universitet och högskolor på ett bra sätt verkar förbereda studenterna för en produktiv insats i arbetslivet?" -29 år Samtliga % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, i hög grad Ja, i viss mån Nej, knappast Nej, inte alls Vet ej De unga är mer tveksamma till företagande De yngre akademikerna föredrar i betydligt högre grad än övriga anställning i privat företag, såväl större som mindre. Intresset för den offentliga sektorn är däremot lägre. Det finns vidare en tydlig åldersrelaterad skillnad vad gäller viljan att vara företagare. Bland de yngre skulle 1 av 4 helst vara egenföretagare, vilket ska jämföras med att fler än var tredje av samtliga akademiker skulle göra detta val. Denna skillnad bekräftar den bild vi sett i tidigare rapporter 7 att benägenheten att starta eget stiger med åldern då man ofta byggt upp ett specialkunnande och stödjande nätverk. Den vanligaste vägen för akademiker att bli företagare är idag att lämna sin anställning och ta sin tidigare arbetsgivare som uppdragsgivare. För såväl yngre som äldre gäller att betydligt skulle vilja vara egenföretagare än de som i praktiken är det eller tror sig bli det. 7 SACO; Sveriges Kunskapsföretagare J.Be (14)

14 Tabell 9; Om du fick välja, hur skulle du då helst vilja arbeta? -29 år Samtliga Anställd privat företag (-50 anställda) 38 % 28 % Anställd privat företag (50+ anställda) 33 % 22 % Anställd offentlig sektor Egen företagare 14 % 15 % 18 % 25 % Många yngre akademiker planerar utlandsarbete Allt fler svenskar väljer att arbeta en tid utomlands. Inte minst Sveriges medlemskap i EU har öppnat nya möjligheter. Intresset har också ökat genom att många studerar en tid vid utländska universitet. Det är framförallt de yngre akademikerna som planerar för utlandsarbete. Globaliseringen har intensifierats kraftigt under det senaste decenniet, vilket inte minst återspeglas i de förändrade förutsättningar som ungdomar har när det gäller att resa, studera och arbeta utomlands. Dessutom är det, av naturliga skäl, lättare att flytta för utlandsarbete innan man bildat familj. "Har du idag planer på att arbeta utomlands?" -29 år Samtliga % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, inom ett eller två år Ja, men senare Nej J.Be (14)

15 Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO, är den samlande organisationen för akademiker. Våra 26 självständiga förbund företräder yrkes- och examensgrupper och har sammanlagt en halv miljon medlemmar. SACOs uppgift är att påverka samhällspolitiken så att den stimulerar kunskapstillväxt och en positiv välfärdsutveckling. SACO är en partipolitiskt obunden organisation och vi engagerar oss i frågor som är centrala för att vi ska nå vår vision om ett kunskapssamhälle för alla med hög kunskapsnivå, högt välstånd och stor individuell valfrihet under ansvar. Läs mer om SACO och vad vi tycker i olika frågor på vår webbplats Sveriges Akademikers Centralorganisation Box 2206, Stockholm Besöksadress: Lilla Nygatan 14 Tel: Fax: E-post:

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen 2006 Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av,

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

En föräldraförsäkring i tre lika delar

En föräldraförsäkring i tre lika delar 2015 Thomas Ljunglöf En föräldraförsäkring i tre lika delar En föräldraförsäkring i tre lika delar Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften, men ange källa Josefin Edström och Saco 2015 www.saco.se En

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Allmänheten om SAAB, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år

Allmänheten om SAAB, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % Antal intervjuer --------------------- 1000 506 492 228 250 238 278

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Myter och sanningar om pensionen

Myter och sanningar om pensionen Myter och sanningar om pensionen TNS Gallup för Nordea 5 myter om pensionen Kvinnor och låginkomsttagare är mer oroliga för sin pension Vi vet vad vi får i pension från staten Vi har inte råd att pensionsspara

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761 annelie.astrom@novus.se Målgrupp, genomförande och nedbrytningar MÅLGRUPP

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

Sveriges befolkning efter ålder (2006)

Sveriges befolkning efter ålder (2006) Sveriges befolkning efter ålder (2006) 2006 1986 1966 1946 Vad innebär demografin Att bli vuxen tar tid Man är vuxen när man tar ansvar för sina beslut, försörjer sig själv eller har hittat sin identitet.

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea 2014-11-20 Sammanfattning Närmare fyra av tio känner oro för att pensionen i framtiden inte ska

Läs mer

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE MINDRE MÄTNING I SYFTE ATT TITTA PÅ INTRESSET FÖR MENTORSKAP VID START AV FÖRETAG Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs Datum: 2014-09-18 Kontakt på Novus: Mats Elzén

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Välfärdstendens 2014 Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 201 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 1 Inledning I 20 års upplaga av rapporten Driftig, men otrygg konstaterades att småföretagare inte kan räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras

Läs mer

Var tionde hushåll saknar buffert

Var tionde hushåll saknar buffert Var tionde hushåll saknar buffert Kreditbarometer September 2014 Välkomen till Lindorffs kreditbarometer På senare år har svenskarnas skuldsättning debatterats flitigt. Hösten 2010 infördes ett bolånetak

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

Varför har kvinnor lägre lön än män?

Varför har kvinnor lägre lön än män? februari 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? En rapport om strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? Lönerna är lägre i sektorer

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem?

Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem? Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem? Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea Sammanfattning Med anledning av den pågående skoldebatten har Nordea frågat svenskarna vad eleverna

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 2 Röster om facket och jobbet Rapport 2 av 5 2011 Det fackliga medlemskapet Medlemskapets värde Skäl att inte vara medlem i facket Orsak till att lämna facket Kan tänka sig bli medlem Avgörande skäl att

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM IDEELLA ORGANISATIONER - OM MAN HADE OBEGRÄNSAT MED TID ELLER PENGAR Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine, Maria Ros Jernberg Datum:

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer