Akademikerbarometer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akademikerbarometer 2-2005"

Transkript

1 Akademikerbarometer Utbildning & tillväxt Jonas Bengtsson JULI 2005

2 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om tillväxt 3. Utbildning och tillväxt 4. Sveriges yngre akademiker J.Be (14)

3 Sammanfattning SACO presenterar kvartalsvis Akademikerbarometern, en serie kortare rapporter som belyser akademikernas arbetssituation och deras värderingar rörande lönebildning, tillväxt, utbildning samt de fackliga organisationerna. Syftet är att kontinuerligt presentera nya, aktuella och intressanta uppgifter för den som vill införskaffa information om den växande gruppen akademiker i Sverige. I denna rapport, Akademikerbarometer , koncentrerar vi oss på akademikernas syn på utbildning och tillväxt. Rapporten bygger på nästan svar från akademiker 1 inom Temos webbpanel. Resultaten visar bland annat; Kvinnliga akademiker inlåsta i offentlig sektor Endast en tredjedel av de offentliganställda akademikerna skulle valt att vara offentliganställd om de gavs möjligheten att välja fritt. Flera av de missnöjda har däremot svårt att föreställa sig att de inom en tioårsperiod är något annat än just offentliganställd. Problemet med att många offentliganställda skulle vilja arbeta i annan form, men inte ser en sådan möjlighet framför sig drabbar i första hand de kvinnliga akademikerna. Varannan kvinnlig akademiker arbetar idag i offentlig sektor. Högskolan stimulerar få till företagande Endast var tionde akademiker har under sin högskoleutbildning uppmuntrats att bli företagare. Skillnaden mellan kvinnor och män är inte stor, men något fler män än kvinnor anser att de uppmuntrats till företagande. Skillnaden mellan de yngre och äldre är tydligare. Bland de yngsta (-29 år) har knappt var sjätte uppmuntrats till företagande under sin högskoleutbildning. Det är ingen stor andel, men betydligt högre än för de äldsta (60+ år) där motsvarande siffra (3 procent) är försvinnande liten. Starkt stöd för alternativa driftsformer Det finns ett stort stöd för alternativ i produktionen av varor och tjänster i den offentliga verksamheten. Att uppmuntra nyföretagande inom vård- och omsorgssektorn är särskilt viktigt både för att hantera de växande vård- och omsorgsbehoven framöver och för att få fler kvinnliga företagare. Unga akademikers värderingar Utöver åldern skiljer sig de yngre (-29 år) akademikernas svar från den genomsnittliga akademikern på ett antal områden. De yngre akademikerna... Anser att vi borde arbeta mindre Har en mer positiv bild av utbildningen.. Vill inte bli egenföretagare i samma utsträckning Planerar i högre grad att arbeta utomlands 1 Med akademiker avses i detta sammanhang personer med högskole- universitetsutbildning som högsta avslutade utbildning. J.Be (14)

4 Akademikerbarometern om undersökningen Syftet med Akademikerbarometern SACO presenterar kvartalsvis en serie kortare rapporter, Akademikerbarometern, som belyser akademikernas arbetssituation och deras värderingar rörande lönebildning, tillväxt, utbildning samt de fackliga organisationerna. Syftet är att kontinuerligt presentera nya, aktuella och intressanta uppgifter för den som vill införskaffa information om den växande gruppen akademiker i Sverige. Om undersökningen Undersökningen genomförs i form av en webbenkät riktad till högskole- och universitetsutbildade inom Temos webbpanel. Temos webbpanel består idag av sammanlagt c:a deltagare. Rekryteringen sker via Temos omnibussar. Dels en postal omnibuss som går fyra gånger per år och skickas ut till ett riksrepresentativt urval av svenskar. Dels en telefonomnibuss med ett riksrepresentativt urval. Det betyder att rekryteringsbasen för Temos Internetpanel är riksrepresentativ. Frågorna i Akademikerbarometern har utformats i samarbete mellan SACO och Temo. Frågeformuläret innehåller totalt 13 frågor om arbete, utbildning och tillväxt. Alla som ingår i panelen har dessutom svarat på en basundersökning med ett omfattande formulär med frågor om kön, ålder, sammanboende, utbildning, sysselsättning, sektor, boendeform, ortstyp etc. Tabell 1; Beskrivning av urvalet, Sveriges Akademiker KVINNA MAN TOTALT Antal genomförda intervjuer Ålder -29 år år år 60+ år Geografi Norrland Mellansverige Stockholm Västsverige Småland och öar Sydsverige 23 % 34 % 34 % 9 % 3 % 11 % 64 % 10 % 1 % 10 % 18 % 32 % 34 % 16 % 4 % 13 % 60 % 10 % 2 % 10 % 21 % 33 % 34 % 12 % 4 % 12 % 62 % 11 % 2 % 10 % Sysselsättning 70 procent av dem som svarat är anställda, 9 procent studerar och 8 procent driver eget företag som huvudsaklig sysselsättning. Andelen företagare är högst (14 procent) bland de äldre, 45+ år. Att andelen egenföretagare är högre i de äldre åldersgrupperna beror dels på att egenföretagare mindre ofta än anställda lämnar arbetskraften före ordinarie pensionsålder, men också på att benägenheten att starta eget stiger med åldern då man ofta byggt upp ett specialkunnande och stödjande nätverk. J.Be (14)

5 Tabell 2; Akademikernas huvudsakliga sysselsättning HUVUDSAKLIG SYSSELSÄTTNING KVINNA MAN TOTALT Eget företag Anställd Studerande Arbetslös Annan Akademikerna och facket SACO är den fackliga organisationen för Sveriges akademiker. Var tredje akademiker är medlem i något av SACO:s medlemsförbund, lika stor andel som inte är med i facket. Knappt var femte akademiker är medlem i TCO-förbund. Till detta kommer en liten, fyra procent, grupp som är medlemmar i något LO-förbund. Att var tredje akademiker säger sig vara medlem i fackförbund som inte ingår i LO, SACO eller TCO förklaras till stor del av att den enskilde medlemmen troligen inte gör någon koppling mellan det egna medlemsförbundet och centralorganisation. "Är du medlem i något fackförbund som är anslutet till LO, TCO eller SACO eller liknande?" LO 3% Nej 31% TCO 18% SACO 31% Annat 17% J.Be (14)

6 Sveriges akademiker om tillväxt Mer eller mindre arbete? Den framtida demografiska utmaningen där allt färre ska försörja allt fler finns väl beskriven i många sammanhang. Detsamma gäller de två huvudalternativen för att hantera denna utmaning; ökat arbetskraftsutbud eller ökad produktivitet. Att döma av resultaten i denna rapport får det största hoppet sättas till en ökad produktivitet. Det finns idag inget entydigt stöd bland landets akademiker för att vi i Sverige skulle arbeta mer. Bland kvinnorna är det snarare motsatsen, mindre arbete, som har det största stödet. "Borde svenskar i allmänhet arbeta mer eller mindre?" Kvinna Man % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Svenskar borde arbeta mer I stort sett bra som det är Svenskar borde arbeta mindre Övertid tas ut i ledighet Merparten av de akademiker som arbetar extra tar ut detta som ledig tid. Med dagens skattesystem måste detta ses som ett rationellt beteende. Om man möter en marginalskatt på 57 procent lönar det sig bättre att ta ut kompensationen i ledig tid. Det uppstår därigenom en olycklig skillnad mellan vad som privatekonomiskt lönsamt och samhällsekonomiskt lönsamt. Kvinnorna arbetar i lägre utsträckning extra och när de gör det så tar de oftare ut ersättningen i ledig tid. Tabell 3; Om du arbetar extra hur brukar du då ta ut det? KVINNA MAN TOTALT I pengar I ledighet Inget av detta Arbetar aldrig extra J.Be (14)

7 Akademikerna och skatterna Skattesystemet bör främja medborgarnas lust att förkovra sig och ta ansvar. Skattesystemet behöver dessutom vara internationellt anpassat så att inte skattebasen dräneras. Skillnaderna mellan Sverige och omvärlden får inte vara alltför stora om Sverige ska vara ett attraktivt land att flytta till för att arbeta, forska eller driva företag. SACO hävdar skattereformens principer om högst 50 procent marginalskatt och att högst 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig skatt. Idag är den högsta marginalskatten över 57 procent. Skattepolitiska principer.. Instämmer du i följande påståenden? Man bör få behålla minst hälften av en löneökning efter skatt De med de högsta löneinkomsterna bör betala en större andel av sin inkomst i skatt än de som har lägre inkomster Höga skatter på arbete bör begränsas till att omfatta så få inkomsttagare som möjligt Oavsett om man har hög eller låg löneinkomst bör man betala samma andel av sin inkomst i skatt (sk "platt skatt") % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer något Vet ej Instämmer inte alls Principen om hälften kvar av en löneökning finner starkt stöd hos Sveriges akademiker. Fler än 8 av 10 instämmer helt eller till stor del i att man bör få behålla minst hälften av en löneökning efter skatt. Idag upplever många akademiker att de betalar mycket i skatt utan att kunna känna sig säkra på att få något tillbaka den dag de behöver. Därutöver utgår, för flertalet, sociala avgifter som inte leder till några förmåner. Det urholkar skatte- och välfärdssystemens legitimitet och riskerar att leda till efterfrågan på andra lösningar än de skattefinansierade. Med jämna mellanrum förs platt skatt fram som lösningen på Sveriges tillväxtproblem. Förslaget finner dock inget gehör oss landets akademiker. Fler än 4 av 10 akademiker tar tydligt avstånd till idén att man oavsett inkomstnivå ska betala samma andel av sin inkomst i skatt. J.Be (14)

8 Kvinnorna inlåsta i offentlig sektor Såväl egenföretagare som de med anställning i privata företag förefaller relativt nöjda med sin arbetssituation och skulle välja just denna arbetsform även om de fritt fick välja. Bland anställda i offentlig sektor däremot är det endast en tredjedel som skulle valt att vara offentliganställd om de gavs möjligheten att välja fritt. Missnöje med löne- och arbetsvillkor ligger troligen bakom denna låga siffra. Flera av de missnöjda har däremot svårt att föreställa sig att de inom en tioårsperiod är något annat än just offentliganställd. Tabell 4; Om du fick välja, hur skulle du då helst vilja arbeta? IDAG.. Egen företagare Anställd Privat företag Anställd Offentlig sektor I FRAMTIDEN.. Vill 2 Tror 3 Vill Tror Vill Tror Egen företagare 79 % 70 % 17 % 12 % 19 % 8 % Anställd, privat företag 17 % 3 % 74 % 62 % 38 % 11 % Anställd, offentlig sektor 3 % 1 % 5 % 5 % 33 % 50 % Annat 4 1 % 26 % 4 % 21 % 9 % 31 % Det finns ett uppenbart behov av alternativa arbetsgivare inom den offentligt finansierade verksamheten. Konkurrens mellan olika arbetsgivare skapar en bättre fungerande arbetsmarknad och kommer att ställa krav på rimligare arbetsvillkor och löneläge inom yrken där det idag råder ett arbetsgivarmonopol. Bättre arbetsvillkor och löneläge ökar onekligen förutsättningarna att locka unga till dessa yrken samtidigt som de äldre väljer att stanna kvar. Möjligheten att bryta den offentliga sektorns produktionsmonopol kan också bli ett sätt att minska skillnaderna mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Den stora offentliga sektorn utgör ett hinder för kunskapsföretagande, inte minst bland kvinnliga akademiker. Kvinnor väljer i högre grad än männen att utbilda sig inom vård, skola och omsorg. Att underlätta för företagande inom dessa verksamhetsområden är därför av avgörande betydelse för att vidga arbetsmarknaden för kvinnor. Starkt stöd för alternativa driftsformer Det finns ett stort stöd för alternativ i produktionen av varor och tjänster i den offentliga verksamheten. Att uppmuntra nyföretagande inom vård- och omsorgssektorn är särskilt viktigt både för att hantera de växande vård- och omsorgsbehoven framöver och för att få fler kvinnliga företagare. 2 Om du fick välja, hur skulle du helst vilja arbeta? 3 Vad tror du att du kommer att göra om 10 år? 4 Den höga andelen som tror sig göra annat om 10 år beror på att flera av de svarande under denna period uppnår pensionsålder. J.Be (14)

9 "Behövs det en större mångfald i produktionen av varor och tjänster i den offentliga verksamheten?" Det borde vara mindre mångfald 17% I stort sett bra som det är 30% Det borde vara mer mångfald 53% En tillväxtpolitisk verktygslåda En återkommande fråga i Akademikerbarometern är hur Sveriges akademiker med egna ord formulerar den viktigaste åtgärden för att öka tillväxten i Sverige. Att det finns ett stort engagemang för denna frågeställning framgår av att drygt 900 av de som besvarat enkäten också valt att lämna egna förslag på åtgärder. Svaren i denna rapport påminner i hög grad om svaren i årets första rapport 5. Fyra åtgärder sticker ut som viktigare än övriga; Fler i arbete Sänkta skatter Bättre villkor för företagen Stimulera nyföretagande 5 Akademikerbarometern J.Be (14)

10 Utbildning och tillväxt För att trygga välfärden i Sverige framöver krävs nya och växande företag inom branscher med goda framtidsutsikter. SACO verkar bland annat för att fler människor med högre utbildning stimuleras till att starta, driva och utveckla egna företag. Förändringar måste ske på flera plan. Inte minst handlar det om att förändra den grundläggande attityden till företagande. Attityden till utbildning 6 av 10 akademikerna anser att utbildningarna vid landets högskolor och universitet i någon mån förbereder studenterna för en produktiv insats i arbetslivet. En så stor andel som 30 procent är dock tveksam till högskolesystemets förmåga att förbereda studenterna för en insats arbetslivet. Mest kritiska till högskolans bidrag till ett produktivt arbetsliv är egenföretagarna. Inte enbart utbildningsnivån avgör arbetskraftens kompetens. Minst lika viktigt är det sätt på vilket kunskaperna inhämtas. Det är viktigt att utveckla analytisk förmåga och förmåga att se helheter. Träning att självständigt söka och använda kunskap måste komplettera det traditionella pedagogiska formerna. En utbildning som i huvudsak bygger på upprepning av tillrättalagda ämneskunskaper är dåligt anpassad till ett arbetsliv där innovationer och problemlösning är huvudingredienser. Många vill vara företagare Fler än var fjärde akademiker skulle helst utöva sin profession som egenföretagare. Andelen är något högre för männen än för de kvinnliga akademikerna. Vi ser motsvarande skillnad mellan könen när det gäller andelen som helst skulle vara anställd i offentlig sektor. 22 procent av kvinnorna och 17 procent av männen skulle helst vilja vara anställd i offentlig sektor. Tabell 5; Om akademikerna fritt fick välja.. ÖNSKAD SYSSELSÄTTNINGSFORM KVINNA MAN SAMTLIGA Anställd i privat företag (-50 anställda) Anställd i privat företag (50+ anställda) Anställd i offentlig sektor Egen företagare Majoriteten av landets akademiker skulle helst vilja vara anställd i privat sektor, 30 procent i ett mindre företag och 24 procent i företag med fler än 50 anställda. Knappt var femte vill helst vara anställd i offentlig sektor. färre ser sig som företagare om 10 år Vad tror då akademikerna om sin framtida sysselsättningsform? Vi kan konstatera att betydligt färre än de som skulle önska tror sig arbeta i mindre företag alternativt som egenföretagare. Betydligt fler tror sig istället arbeta i offentlig sektor. Vi har redan tidigare i rapporten betonat behovet av att uppmuntra nyföretagande inom vård- och omsorgssektorn i syfte att möjliggöra främst för de kvinnliga akademikerna att välja andra arbetsgivare än de offentliga. J.Be (14)

11 Tabell 6; Vad tror du att du kommer att göra om 10 år? ÖNSKAD SYSSELSÄTTNINGSFORM KVINNA MAN SAMTLIGA Anställd i privat företag (-50 anställda) Anställd i privat företag (50+ anställda) Anställd i offentlig sektor Egen företagare Annat Högskolan stimulerar få till företagande Attityder grundläggs tidigt i livet, vilket gör skolan till en viktig plattform för att forma attityder till exempelvis företagande. För att fler människor ska se egenföretagande som ett självklart alternativ till anställning krävs att skolan, från grundskola till högskola, förmår att förstärka och stimulera de entreprenöriella egenskaperna hos dagens unga. Endast var tionde akademiker har under sin högskoleutbildning uppmuntrats att bli företagare. Något fler män än kvinnor anser att de uppmuntrats till företagande. Skillnaden mellan de yngre och äldre är tydligare. Bland de yngsta (-29 år) har knappt var sjätte uppmuntrats till företagande under sin högskoleutbildning. Det är ingen stor andel, men betydligt högre än motsvarande siffra för de äldsta (60+ år) där motsvarande siffra (3 procent) är försvinnande liten. Det finns idag kurser och forskning om entreprenörskap och många högskolor arrangerar återkommande seminarier samt utbildningsprogram om företagande. Somliga högskolor har specialiserat sig på småföretagande och på att utveckla idéer som tas fram av studenter och undersöker om de är bärkraftiga. I flertalet utbildningar och högskolor saknas detta inslag dock helt. Landets universitet och högskolor måste bli bättre på att framhålla företagande som en tänkbar arbetsform för den som genomgått högre utbildning. Tabell 7; Har du under din högskoleutbildning uppmuntrats att bli företagare? Andel som uppmuntrats att bli företagare Kvinna 8 % Man 11 % -29 år 16 % år 11 % år 6 % 60+ år 3 % Egenföretagare 12 % Anställd 8 % 6 Den höga andelen som tror sig göra annat om 10 år beror på att flera av de svarande under denna period uppnår pensionsålder. J.Be (14)

12 Sveriges yngre akademiker Skillnader jämfört med andra akademiker Utöver åldern skiljer sig de yngre (-29 år) akademikernas värderingar från den genomsnittliga akademikern på ett antal områden. De yngre akademikerna... Anser att vi borde arbeta mindre Har en mer positiv bild av utbildningen Vill inte bli egenföretagare i samma utsträckning Planerar i högre grad att arbeta utomlands Mer eller mindre arbete en generationsfråga Det förefaller finnas en värderingsskillnad mellan olika generationer när det gäller synen på hur mycket svenskar i allmänhet bör arbeta. De äldre (60+ år) anser oftast att vi i Sverige borde arbeta mer än idag. De yngsta (-29 år) tycker istället att vi borde arbeta mindre. Vi kommer att således att få allt fler äldre som kommer att leva allt längre utan att vara förvärvsaktiva. Samtidigt som den yngre generation de som är tänkta att ta över uppger sig ha en allt lägre arbetsvilja och benägenhet att via sina egna skatter finansiera det hela. Möjligen förklaras detta av att oron för hur den gemensamma välfärden fungerar tilltar i takt med åldern samtidigt som den yngre generationen värderar tid för familj och fritid högre. "Borde svenskar i allmänhet arbeta mer eller mindre?" -29 år Samtliga % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Svenskar borde arbeta mer I stort sett bra som det är Svenskar borde arbeta mindre J.Be (14)

13 Värderingar och handling går inte alltid hand i hand. Samtidigt som den allmänna uppfattningen bland de yngre akademikerna är mer negativ till att vi i Sverige borde arbeta mer arbetar de i praktiken extra i samma omfattning som övriga akademiker. De väljer då i betydligt högre grad att ta ut ersättningen för detta i form av pengar istället för ledighet. Tabell 8; Om du arbetar extra hur brukar du då ta ut det? -29 år Samtliga I pengar I ledighet Inget av detta Arbetar aldrig extra 48 % 28 % 30 % 43 % 8 % 14 % 14 % 15 % Även de yngre tvivlar på högskolans bidrag till ett produktivt arbetsliv De yngre akademikerna har en något mer positiv, eller snarare mindre negativ, bild av högskolans bidrag till ett produktivt arbetsliv. Det är anmärkningsvärt att så många som 4 av 10 akademiker under 30 år är tveksam till högskolans förmåga att förbereda studenterna för en produktiv insats i arbetslivet. "Tycker du att de utbildningar som finns idag vid svenska universitet och högskolor på ett bra sätt verkar förbereda studenterna för en produktiv insats i arbetslivet?" -29 år Samtliga % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, i hög grad Ja, i viss mån Nej, knappast Nej, inte alls Vet ej De unga är mer tveksamma till företagande De yngre akademikerna föredrar i betydligt högre grad än övriga anställning i privat företag, såväl större som mindre. Intresset för den offentliga sektorn är däremot lägre. Det finns vidare en tydlig åldersrelaterad skillnad vad gäller viljan att vara företagare. Bland de yngre skulle 1 av 4 helst vara egenföretagare, vilket ska jämföras med att fler än var tredje av samtliga akademiker skulle göra detta val. Denna skillnad bekräftar den bild vi sett i tidigare rapporter 7 att benägenheten att starta eget stiger med åldern då man ofta byggt upp ett specialkunnande och stödjande nätverk. Den vanligaste vägen för akademiker att bli företagare är idag att lämna sin anställning och ta sin tidigare arbetsgivare som uppdragsgivare. För såväl yngre som äldre gäller att betydligt skulle vilja vara egenföretagare än de som i praktiken är det eller tror sig bli det. 7 SACO; Sveriges Kunskapsföretagare J.Be (14)

14 Tabell 9; Om du fick välja, hur skulle du då helst vilja arbeta? -29 år Samtliga Anställd privat företag (-50 anställda) 38 % 28 % Anställd privat företag (50+ anställda) 33 % 22 % Anställd offentlig sektor Egen företagare 14 % 15 % 18 % 25 % Många yngre akademiker planerar utlandsarbete Allt fler svenskar väljer att arbeta en tid utomlands. Inte minst Sveriges medlemskap i EU har öppnat nya möjligheter. Intresset har också ökat genom att många studerar en tid vid utländska universitet. Det är framförallt de yngre akademikerna som planerar för utlandsarbete. Globaliseringen har intensifierats kraftigt under det senaste decenniet, vilket inte minst återspeglas i de förändrade förutsättningar som ungdomar har när det gäller att resa, studera och arbeta utomlands. Dessutom är det, av naturliga skäl, lättare att flytta för utlandsarbete innan man bildat familj. "Har du idag planer på att arbeta utomlands?" -29 år Samtliga % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, inom ett eller två år Ja, men senare Nej J.Be (14)

15 Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO, är den samlande organisationen för akademiker. Våra 26 självständiga förbund företräder yrkes- och examensgrupper och har sammanlagt en halv miljon medlemmar. SACOs uppgift är att påverka samhällspolitiken så att den stimulerar kunskapstillväxt och en positiv välfärdsutveckling. SACO är en partipolitiskt obunden organisation och vi engagerar oss i frågor som är centrala för att vi ska nå vår vision om ett kunskapssamhälle för alla med hög kunskapsnivå, högt välstånd och stor individuell valfrihet under ansvar. Läs mer om SACO och vad vi tycker i olika frågor på vår webbplats Sveriges Akademikers Centralorganisation Box 2206, Stockholm Besöksadress: Lilla Nygatan 14 Tel: Fax: E-post:

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar 2011 Eva Löfbom Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Eva

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen 2006 Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av,

Läs mer

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Bakgrund... 6 Arbetsvillkor

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Vad som är fel med lönebildningen i Sverige, och vad vi kan göra åt det. Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

Vad som är fel med lönebildningen i Sverige, och vad vi kan göra åt det. Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Hög tid för en modern arbetsmarknad Vad som är fel med lönebildningen i Sverige, och vad vi kan göra åt det. Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Innehållsförteckning Lönesättning i takt

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN PENSIONSFORUM, INDUSTRIFÖRBUNDET OCH SACO. Riskerar Sverige en kompetensdränering?

EN RAPPORT FRÅN PENSIONSFORUM, INDUSTRIFÖRBUNDET OCH SACO. Riskerar Sverige en kompetensdränering? EN RAPPORT FRÅN PENSIONSFORUM, INDUSTRIFÖRBUNDET OCH SACO Riskerar Sverige en kompetensdränering? Om utlandsarbete och rörlighet bland unga akademiker Riskerar Sverige en kompetensdränering? Om utlandsarbete

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Varför jobbar inte äldre? -på spaning efter en arbetsmarknad som inte finns.

Varför jobbar inte äldre? -på spaning efter en arbetsmarknad som inte finns. Varför jobbar inte äldre? -på spaning efter en arbetsmarknad som inte finns. MARIE SÖDERQVIST SARA ÖBERG P ensions f orum 103 29 Stockholm Besöksadress: Blasieholmsgatan 4A Tel: 08-762 78 48 Fax: 08-762

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

En rapport om bemannings anställda

En rapport om bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se JUNI 2012 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Paulo Silva Johannes Hylander Bemanningsanställda på svensk arbetsmarknad En rapport om bemannings anställda Innehåll

Läs mer

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria Studenter om den studiesociala utredningen SFS, TCO och Tria Förord Högskolestudier är en heltidssysselsättning och förutsätter att studenter dels har en rimlig studiemedelsnivå och dels ett fullgott socialt

Läs mer

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004 Integration 2004 Fakta och kunskap SVEN NELANDER/MARIA-PAZ ACCHIARDO/INGELA GODING Integration 2004 FAKTA OCH KUNSKAP INTEGRATION 2004 FAKTA OCH KUNSKAP 1 PRODUKTION Bilda Idé

Läs mer