Jämförelse av teknik, ekonomi och miljökonsekvenser vid AC-anslutning respektive DC-anslutning av Kriegers flak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämförelse av teknik, ekonomi och miljökonsekvenser vid AC-anslutning respektive DC-anslutning av Kriegers flak"

Transkript

1 Nätanslutning av Kriegers flaks vindkraftpark Jämförelse av teknik, ekonomi och miljökonsekvenser vid AC-anslutning respektive DC-anslutning av Kriegers flak Underlag i ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen VATTENFALL POWER CONSULTANT

2 VATTENFALL POWER CONSULTANT

3 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT Författare Per-Olof Lindström Thomas Davy Beställare Göran Loman Uppdragsnamn Jämförelse av teknik, ekonomi och miljökonsekvenser vid AC-anslutning respektive DC-anslutning av Kriegers flak Granskad av Thomas Davy Godkänd av Delgivning Antal sidor Antal bilagor 22 1 Jämförelse av teknik, ekonomi och miljökonsekvenser vid AC-anslutning respektive DC-anslutning av Kriegers flak Rapport 1 (22) Vattenfall Power Consultant

4 Rapport 2 (22) Vattenfall Power Consultant

5 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND Inledning Syfte FÖRUTSÄTTNINGAR Studerade alternativ Teknisk utformning JÄMFÖRELSER Teknik Ekonomi Redundans Miljöeffekter MILJÖKONSEKVENSER Människor Marin flora och fauna Terrest flora och fauna Marinarkeologi Kulturmiljö Fiske Jordbruk Sjöfart Vägar och järnvägar Korsande ledningar Rekreation och friluftsliv SYNTES Rapport 3 (22) Vattenfall Power Consultant

6 Rapport 4 (22) Vattenfall Power Consultant

7 1 Bakgrund 1.1 Inledning Bolaget Vattenfall Vindkraft Kriegers Flak AB 1 har genom regeringens beslut den 29 juni 2006, erhållit tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och enligt lagen om kontinentalsockeln, att på Kriegers flak i södra Östersjön uppföra en gruppstation för vindkraft om maximalt 128 turbiner. Tillståndet innefattar även anslutningsledningarna, dock endast dessa ledningars sträckning inom den ekonomiska zonen fram till Sveriges territorialgräns. Detta tillstånd för anslutningsledningar är inte begränsat till antingen växelström eller likström utan regeringen har överlåtit till sökanden att avgöra detta i samband med fortsatt projektering och upphandling. För anläggningen krävs även nätkoncession för linje enligt ellagen och tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. Som huvudalternativ avser sökanden att uppföra en gruppstation med verk med en installerad effekt om cirka 5 MW. Detta skulle ge gruppstationen en sammanlagd effekt av 640 MW. Det finns idag ett fåtal sådana verk som uppförts men det är sökandens förhoppning att det när upphandling skall ske, finns så stor erfarenhet av denna typ av verk att tekniken kan anses vara tillräckligt beprövad. Det kan dock inte uteslutas att installation, helt eller delvis, kommer att ske med verk som har lägre installerad effekt. Om gruppstationen installeras med verk av en effekt om 3,5 MW, skulle detta ge en sammanlagd effekt av 448 MW. Om större verk finns tillgängliga vid upphandlingen, kan även sådana vara aktuella. Två huvudalternativ finns för elanslutningens utformning; konventionell växelström (AC) respektive högspänd likström med voltage source converter (HVDC VSC). Dessa två alternativ innebär olika utförande vad avser antal kablar och deras påverkan. Det har under arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen varit oklart om en anslutning bör ske med likström eller med växelström. Tidigt i projektet var den då etablerade tekniken sådan att en anslutning med växelström skulle vara ekonomiskt mest fördelaktig. Den fortlöpande teknikutvecklingen kring likströmsöverföring har dock gjort ett sådant alternativ alltmer attraktivt. Avgörande för vad som är ekonomiskt mest fördelaktigt med nu tillgänglig teknik är bland annat hur stor gruppstationen slutligen blir. Således kan den mest optimala anslutningen komma att vara såväl med växelström (med vardera två kabelförband till Trelleborg N och Arrie) som med likström (med ett förband till Arrie). Även aktuellt råvarupris har betydelse, där ett högt pris på koppar eller aluminium, ger likström relativa fördelar (eftersom färre kablar behövs) medan ett lågt pris blir mer gynnsamt för växelström. En nackdel med likström med VSC-teknik är att det bara finns ett fåtal leverantörer. Teknikutvecklingen är alltjämt snabb inom detta område och det är inte otroligt att det först i samband med upphandling går att avgöra vilken utformning som i ett ekonomiskt perspektiv är att förorda. 1 Bolagets tidigare namn var Sweden Offshore Wind AB Rapport 5 (22) Vattenfall Power Consultant

8 1.2 Syfte Syftet med föreliggande dokument är att redovisa de skillnader avseende teknik, ekonomi och miljökonsekvenser som föreligger vid en anslutning av gruppstationen med växelström respektive likström. I kapitel 3 Jämförelser redovisas de direkta skillnaderna (effekterna) vid de studerade alternativen, i kapitel 4 Miljökonsekvenser redovisas de konsekvenser som dessa skillnader ger upphov till med avseende på miljö. Redogörelsen av olika konsekvenser utgår från olika aspekter: människor, flora och fauna, kulturmiljö och arkeologi samt olika former av markanvändning. 2 Förutsättningar 2.1 Studerade alternativ Vattenfall Power Consultant har i en studie åt projektet 2 analyserat sju olika alternativ med avseende på typ av anslutning (växelström, likström), antal kablar, överföringskapacitet och anslutningspunkt (Arrie, Trelleborg). (Studien biläggs den tekniska beskrivningen som hör till ansökan om nätkoncession.). I Tabell 2.1 redovisas de olika anslutningsalternativen som studerats, samt den beräknade investeringskostnaden för dessa alternativ (dels absolut kostnad, dels relativ kostnad med avseende på överföringskapacitet). Tabell 2.1 Studerade alternativ för kabelanslutningen. Alt Effekt Utformning Kostnad MSEK Kostnad MSEK/MW MW 1 DC till Arrie , MW 2 AC till Arrie samt 2 AC till Trelleborg , MW 1 DC till Arrie samt 2 AC till Trelleborg , MW 3 AC till Arrie , MW 1 DC till Arrie , MW 2 AC till Arrie samt 1 AC till Trelleborg , MW 1 DC till Arrie samt 1 AC till Trelleborg , Teknisk utformning Enligt ovan föreligger således två huvudalternativ för elanslutningens utformning; konventionell växelström (AC) och högspänd likström med voltage source converter (HVDC VSC). En HVDC VSC-överföring består av omriktarstationer samt en kabel med två poler (plus och minus). Omriktarna förvandlar växelström till likström i sändande ände och förvandlar likström till växelström i mottagande ände. Med likström går det att överföra höga effekter över stora avstånd och samtidigt ha låga förluster i kablarna. Däremot sker det förluster i själva omriktarna, vilket tillsammans med de fasta kostnaderna för omriktarna, 2 Lindström, P-O och T Davy, Kriegers flak, Tekniker för nätanslutning av Kriegers flak. Rapport 6 (22) Vattenfall Power Consultant

9 gör att likström inte är lönsamt vid korta överföringsavstånd. Med nuvarande teknik går det att bygga HVDC VSC förbindelser för överföring av upp till MW på en enda kabel (tvåpolig). Vid likström genereras ingen reaktiv effekt i kablarna och en högre spänningsnivå är möjlig. Detta ger lägre spänningsfall och lägre förluster i kablarna. Härigenom kan med likström en högre aktiv effekt (=nyttig effekt) överföras i varje kabelförband jämfört med växelström. Således finns det finns tekniska begränsningar för överföring med växelströmskablar över stora avstånd, på grund av den så kallade reaktiva effekt som genereras av kablarna och som leder till förluster och spänningsfall. Om växelströmskablar används behövs det tre eller fyra kabelförband för att överföra hela vindkraftproduktionen från Kriegers Flak till fastlandet, beroende på att spänningen begränsas till 135 kv, medan det vid likström (HVDC) räcker med ett förband. 3 Jämförelser Nedan redovisas en jämförelse med avseende på teknik och miljöeffekter, av olika tekniker för anslutning av gruppstationen. Som huvudalternativ jämförs förhållandena vid anslutning av 640 MW med konventionell växelström respektive med likström (HVDC VSC). Vid en sådan anslutning med växelström erfordras fyra kabelförband medan det vid likströmsalternativet endast krävs ett kabelförband. Arrie (135) Trelleborg (135) Arrie (135) 747 MVA VSC km km ±300 kv DC km 747 MVA VSC 2x160 MW 2x160 MW 640 MW Figur 3.1 Utformning av överföring vid de två huvudalternativen fyra kabelförband för växelström (vänstra bilden) respektive ett förband för likström (högra bilden). 3.1 Teknik Alternativbeskrivning I Figur 3.1 visas de två huvudalternativen för anslutning av 640 MW vindkraft, i Tabell 3.1redovisas samtliga studerade alternativ. I huvudalternativet för växelström används två Rapport 7 (22) Vattenfall Power Consultant

10 stycken plattformar för transformering till 135 kv. Från vardera plattform går det två stycken kablar till Arrie respektive Trelleborg N. Avstånden i figuren avser längden på sjörespektive landkabel. Med likströmsöverföring blir det bara en tvåpolig kabel för överföring av vindkrafteffekten. Den ena omriktarstationen förläggs till havs medan den andra stationen förläggs vid Arrie transformatorstation Förluster Som nämnts ovan har likströmsöverföringar låga förluster i kablarna. Däremot blir det förluster när växelström konverteras till likström och vice versa i de två omriktarna i vardera änden av överföringen. Omriktarförlusterna består av en fast del (oberoende av överförd effekt) och en effektberoende del. I denna tillämpning för Kriegers flak är överföringsavståndet inte så långt, vilket gör att de totala överföringsförlusterna är högre för likströmsalternativen på grund av omriktarförlusterna. I Tabell 3.1 redovisas beräknade förluster för respektive studerat alternativ. Förlusterna är ungefär dubbelt så höga för likströmsalternativen, jämfört med växelström. Tabell 3.1 Överföringsförluster för de studerade alternativen Alt Utformning Förluster GWh/år 1 1 DC till Arrie AC till Arrie samt 2 AC till Trelleborg DC till Arrie samt 2 AC till Trelleborg AC till Arrie DC till Arrie AC till Arrie samt 1 AC till Trelleborg DC till Arrie samt 1 AC till Trelleborg Ekonomi I Figur 3.2 redovisas den relativa kostnaden (miljoner kronor per vid gruppstationen ansluten megawatt) av de sju studerade alternativen. Respektive kurva slutar vid den maximala överföringskapaciteten som detta alternativ har. Vid ett ytterligare högre effektbehov måste man använda ett alternativ med högre kapacitet. Genom att välja det alternativ som representeras av den kurva som ligger lägst, får man det mest kostnadseffektiva alternativet. Beroende på hur stor effekt som skall installeras, kan i figuren identifieras fyra olika alternativ som de mest lämpliga. I Tabell 3.2 redovisas enligt denna värdering, de i dagsläget (december 2006) således mest optimala kabelkonfigurationerna för olika storlekar av gruppstationen. Rapport 8 (22) Vattenfall Power Consultant

11 7,50 7,00 6,50 Mkr/MW 6,00 5,50 5,00 4,50 4, ,50 3,00 2, Vindkraft (MW) Figur 3.2 Relativ kostnad för varje alternativ som funktion av mängd installerad vindkraft. Tabell 3.2 I dagsläget (dec 2006) optimal konfiguration av kabelanslutningen, vid olika effektintervall. Sammanlagd effekt Kabelanslutning <480 MW 2 AC till Arrie samt 1 AC till Trelleborg MW MW MW 1 DC till Arrie (150 kv, 570 MVA) 2 AC till Arrie samt 2 AC till Trelleborg 1 DC till Arrie (300 kv, 747 MVA) Av Tabell 3.2 och Figur 3.2 kan utläsas att vid effekter om 570 MW, är förhållandena sådana att en ytterligare liten ökning av överföringsbehovet, innebär att anslutningen måste växla till sådan med högre kapacitet och som är väsentligt dyrare. Vid en installerad vindkrafteffekt av upp till 570 MW har alternativ 5 (570 MW, ±150 kv likströmsöverföring) den lägsta investeringskostnaden (1 523 MSEK). Vid en något högre effekt är i stället alternativ 2 (växelströmsöverföring) bäst, detta alternativ har en investeringskostnad om MSEK. Att för säkerhets skull, för att säkerställa överföringskapacitet, enbart söka och erhålla till- Rapport 9 (22) Vattenfall Power Consultant

12 stånd för en växelströmsanslutning skulle vid en sammanlagd effekt av 570 MW medföra en merkostad om 470 MSEK. De ovan redovisade jämförelserna avser förhållandena i nuläget. Med en teknikutveckling och förändringar i kostnadsbilden, kan såväl tröskelnivåer (för närvarade 480 MW, 570 MW respektive 640 MW), som kostnadsskillnader förskjutas. 3.3 Redundans Alternativet med växelström innebär en ökad redundans eftersom det vid skada på en enskild kabel, finns ytterligare kablar att använda. Fler kablar ökar visserligen sannolikheten för att en enskild kabel skulle skadas av exempelvis ett ankare, men det är bara under höga vindhastigheter som bortfallet av ett enskilt kabelförband med växelström leder till att produktionen måste begränsas. 3.4 Miljöeffekter Byggskedet Förutsättningar De enskilda kabelförbanden vid växelström kommer att läggas i separata kabelgravar, såväl till sjöss som på land. Att lägga dem i en gemensam kabelgrav skulle begränsa överföringskapaciteten väsentligt. För likström kommer såväl till havs som på land att användas två ledare (poler), en plus och en minus. På land kommer de två kablarna för likström att läggas i ett gemensam kabelförband, medan de två polerna i den marina delen antingen kan läggas i separata kabelgravar eller i en gemensam kabelgrav. Effekter Sammantaget kommer byggskedet att bli mer omfattande vid ett växelströmsalternativ, eftersom det alternativet kräver fler kabelgravar såväl på land som tills sjöss, än vid ett likströmsalternativ. De ekonomiska konsekvenserna av det mer omfattande byggskedet, ingår som en del av investeringskostnaden Markintrång Förutsättningar Enligt ovan krävs fler kabelförband för en anslutning med växelström än för en anslutning med likström. De enskilda kabelförbanden vid en växelströmsanslutning kan inte läggas alltför nära varandra, eftersom det skulle begränsa kapaciteten. Effekter Längs en restriktionszon som når cirka 3 meter utanför kabelförbanden kommer begränsningar i markanvändningen att föreligga, exempelvis mot uppförande av byggnader, grävning med mera. Med två kabelförband på land i separata kabelgravar kommer det inbördes avståndet att vara cirka 2 meter, med fyra kabelförband i separata kabelgravar kommer det att vara cirka 3 meter. Vid alternativet med en likströmsanslutning till Arrie kommer restriktionszonen att få en sammanlagd yta av cirka 10 ha (18 kilometer 6 meter). För en växelströmsanslutning med två kablar till Arrie och två till Trelleborg kommer restriktions- Rapport 10 (22) Vattenfall Power Consultant

13 området att omfatta 25 ha. Eftersom markägaren kommer att kompenseras för detta intrång, blir detta en ekonomisk konsekvens, som ingår i investeringskostnaden Magnetfält Förutsättningar Kring en elkabel finns ett elektriskt fält och ett magnetiskt fält; med en samlingsterm benämns detta elektromagnetiskt fält. Magnetfältet är ett resultat av den ström som flödar genom ledningen, således uppkommer detta fält först när strömmen slås på. Det elektriska fältet uppkommer genom spänningsskillnader mellan ledaren och omgivningarna. Detta fält föreligger vid en elektrisk ledare som är ansluten till elnätet, även om exempelvis den motor eller den lampa som är kopplad till ledaren är avslagen. Kring en likströmsledning blir magnetfältet statiskt, likt det kring jordklotet. Kring växelströmsledningen kommer magnetfältet att växla i riktning, med samma frekvens som strömmen växlar (normalt 50 Hz). De magnetiska fälten kring en kraftledning med flera ledare påverkas också av ledarnas inbördes placering. När två eller flera ledare ligger intill och där strömmen i dessa ledare är fasförskjutna, kommer magnetfältet att dämpas; detta är exempelvis fallet vid en trefas växelströmsledning. Även vid en tvåpolig likströmsledning, där de två kablarna ligger intill varandra, kommer magnetfältet att dämpas. Att magnetfältet från en likströmsledning är statiskt innebär att det kommer att interferera med jordens magnetfält. Rent konkret kommer magnetfältet från en ledning med öst-västlig orientering att förstärka eller försvaga jordens magnetfält, medan en ledning i nord-sydlig orientering kommer att vrida det sammanlagda magnetfältet och medföra en missvisning på magnetiska kompasser. Några hälsoeffekter befaras inte från ett magnetfält från en likströmsledning; detta fält är ju i samma storleksordning eller svagare än jordens naturliga magnetfält, vilket innebär att organismerna har anpassat sig. Kring det magnetfält som uppkommer vid växelström, finns misstankar om hälsoeffekter. När det gäller akuta effekter av elektromagnetiska fält har Statens strålskyddsinstitut givit ut allmänna råd för allmänhetens exponering 3. För lågfrekventa magnetiska fält, det vill säga fält som har frekvensen 50 Hz, anges ett riktvärde på 100 μt. Vidare har Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålskyddsinstitutet i skriften Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält, en vägledning för beslutsfattare rekommenderat en försiktighetsprincip med följande lydelse: Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker stark från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas. 3 Statens strålskyddsinstituts allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (SSI FS 2002:3). Rapport 11 (22) Vattenfall Power Consultant

14 Vid planering av nya kraftledningar för växelström, utgår Svenska Kraftnät från 0,4 µt som högsta magnetfältsnivå vid bostäder eller där människor vistas varaktigt. Värdet avser ett årsmedelvärde. I föreliggande projekt kommer detta riktvärde att tillämpas för växelström. Effekter I Figur 3.3 Figur 3.6 redovisas det magnetiska fältet över havsbotten respektive över markytan, för följande alternativ: Trefas växelström, 160 MW, sjökabel med triangelförläggning Trefas växelström, 160 MW, landkabel med flat förläggning Tvåpolig likström, HVDC 320 MW, ±150 kv, sjökabel med gles förläggning Tvåpolig likström, HVDC 320 MW, ±150 kv, landkabel med tät förläggning De i diagrammen redovisade nivåerna avser den maximala nivån, som uppkommer när samtliga vindkraftverk producerar med maximal effekt. Det långsiktigt genomsnittliga magnetfältet är cirka % av beräknade maximala nivåer. I Tabell 3.3 redovisas beräknade genomsnittliga fältstyrkor i en zon ovanför kablarna, dessa beräkningar avser ett medelvärde över året i en fem meter bred zon över kabeln. Tabell 3.3 Över året genomsnittligt magnetfält i en fem meter bred zon över kabeln, vid de fyra studerade kabeltyperna, dels vid markytan (havsbotten), dels 1,5 meter över markytan (havsbotten). Vid markytan (sjöbotten) 1,5 meter över markytan AC sjökabel (triangelförläggning) 4 µt 1 µt AC landkabel (flat förläggning) 6 µt 1 µt DC-kabel (gles förläggning) 70 µt 30 µt DC-kabel (tät förläggning) 5 µt 1 µt Vid växelströmsförband samt likströmsförband med tät förläggning kommer det över året genomsnittliga magnetfältet vid markytan (respektive sjöbotten) i en fem meter bred zon över kabelförbanden att uppgå till cirka 5 µt, vid nivån 1,5 m över markytan (sjöbotten) är fältstyrkan cirka 1 µt. På ett avstånd av cirka sex meter vid sidan av kabeln, är fältstyrkan nere i en nivå kring 0,4 µt. För likström finns vid sjökablar även ett alternativ med gles förläggning. Vid en sådan förläggning kommer den genomsnittliga fältstyrkan vid sjöbotten att uppgå till cirka 70 µt; 1,5 meter över sjöbotten är styrkan cirka 30 µt. Rapport 12 (22) Vattenfall Power Consultant

15 Magnetfalt [mikrotesla] m 0.5m 1m 1.5m Koordinat [m] Program BFALT Figur 3.3 Magnetfältet vid botten respektive på olika nivåer över botten som funktion av avstånd i sidled från kabeln, från en 160 MW sjökabel med 138 kv växelström, nedgrävd en meter. Avser fullast, det vill säga vid maximal produktion. Enheten är mikrotesla. Magnetfalt [mikrotesla] m 0.5m 1m 1.5m Koordinat [m] Program BFALT Figur 3.4 Magnetfältet vid markytan respektive på olika nivåer över markytan som funktion av avstånd i sidled från kabeln, från en 160 MW landkabel med 138 kv växelström, nedgrävd en meter. Avser fullast, det vill säga vid maximal produktion Enheten är mikrotesla. Rapport 13 (22) Vattenfall Power Consultant

16 Magnetfalt [mikrotesla] m 0.5m 1m 1.5m Koordinat [m] Program BFALT Figur 3.5 Magnetfältet vid markytan (sjöbotten) respektive på olika nivåer över markytan som funktion av avstånd i sidled från kabeln, från en 320 MW kabelförband med likström, 150 kv, där de två kablarna är placerade på 10 meters avstånd, och nedgrävda en meter. Avser fullast, det vill säga vid maximal produktion. Enheten är mikrotesla. Magnetfalt [mikrotesla] m 0.5m 1m 1.5m Koordinat [m] Program BFALT Figur 3.6 Magnetfältet vid markytan (sjöbotten) respektive på olika nivåer över markytan som funktion av avstånd i sidled från kabeln, från en 320 MW kabelförband med likström, 150 kv, där de två kablarna är placerade intill varandra och nedgrävda en meter. Avser fullast, det vill säga vid maximal produktion. Enheten är mikrotesla. Rapport 14 (22) Vattenfall Power Consultant

17 Magnetiska kompasser orienteras efter jordens statiska magnetfält. Dessa kompasser påverkas även av det statiska magnetfält som bildas kring en likströmskabel. Hur stor denna påverkan av en likströmskabel blir beror även på hur djupt kablarna ligger, vilket avstånd det är mellan kablarna, vilken ström som flyter i dem samt i vilken riktning kablarna ligger i. Kabelförbindelsen mellan Kriegers flak och svenska kusten ligger i nord-sydlig riktning, vilket medför att påverkan på kompasser blir som störst. Vid utförda beräkningarna har studerats fyra fall; två olika vattendjup, 10 respektive 30 meter, samt två olika förläggningssätt, ett där kablarna läggs på samma avstånd från varandra som vattendjupet är och ett där de oavsett djup läggs tillsammans. Resultaten redovisas Figur 3.7 Figur Missvisning i grader Avstånd i m där 0 ligger mitt emellan kablarna Figur 3.7 Missvisning då kablarna ligger på 10 m djup och 10 m från varandra, Den maximala missvisningen blir cirka 35º, och området som berörs är cirka 80 meter brett. Rapport 15 (22) Vattenfall Power Consultant

18 15 10 Missvisning i grader Avstånd i m där 0 ligger mitt emellan kablarna Figur 3.8 Missvisning då kablarna ligger på 30 m djup och 30 m från varandra. Den maximala missvisningen blir cirka 13º, och området som berörs är cirka 160 meter brett. 1,5 1 Missvisning i grader 0, ,5-1 -1,5 Avstånd i m där 0 ligger mitt emellan kablarna Figur 3.9 Missvisning då kablarna ligger på 10 m djup och 0,1 m från varandra. Den maximala missvisningen blir knappt 1º. Rapport 16 (22) Vattenfall Power Consultant

19 0,15 0,1 Missvisning i grader 0, ,05-0,1-0,15 Avstånd i m där 0 ligger mitt emellan kablarna Figur 3.10 Missvisning då kablarna ligger på 30 m djup och 0,1 m från varandra. Den maximala missvisningen blir 0,1º Värme Förutsättningar Vid överföringen av ström uppkommer så kallade överföringsförluster, det vill säga all elektricitet överförs inte utan en del går förlorad och ger upphov till en uppvärmning av ledningen och omgivande material. Dessa överföringsförluster är större vid växelström än vid likström, i sin tur innebär detta att uppvärmningen blir större vid växelström än vid likström. Hur stor uppvärmningen blir, påverkas även av omgivningens egenskap, dess värmeresistivitet (som är ett mått på markens motstånd mot att överföra värme) och värmekapacitet (som är ett mått på hur mycket värme som måste tillföras för att temperaturen skall öka ett visst antal grader). Effekter ABB har beräknat temperaturökningen i marken runt en HVDC VSC-kabel och runt en ACkabel. Beräkningarna är gjorda för kablar som är nedgrävda en meter och beräkningen avser en nivå 20 cm under havsbotten. Rapport 17 (22) Vattenfall Power Consultant

20 Figur 3.11 Temperaturökning 0,2 meter under havsbotten, vid en växelströmskabel (200 MW, 145 kv) nedgrävd en meter. Figur 3.12 Temperaturökning 0,2 meter under havsbotten, vid en likströmskabel nedgrävd en meter. Till vänster HVDC, 700 MW, 300 kv; till höger HVDC, 570 MW, 150 kv. För växelströmskabeln beräknas temperaturökningen till cirka 0,8 ºC rakt över kabeln. Med en likströmskabel blir uppvärmningen rakt över kabeln 0,4 0,5 ºC. Det uppvärmda området är mycket smalt och redan på en meters avstånd i sidled från kabeln, är temperaturökningen halverad. Beräkningarna avser en nivå 0,2 m under botten; just vid bottenytan kommer temperaturökningen att bli ännu lägre eftersom värmeöverskottet effektivt transporteras bort av vattnet. Rapport 18 (22) Vattenfall Power Consultant

21 4 Miljökonsekvenser 4.1 Människor Alternativet med växelström, med fler kabelförband, kommer till följd av ett längre byggskede och fler kabelgravar, att innebära en ökad påverkan för exempelvis närboende och trafikanter. Generellt bedöms dock att påverkan av byggskedet är ringa båda alternativen. För växelström diskuteras huruvida kraftiga magnetfält kan ge upphov till hälsoeffekter. I projektet kommer att tillämpas det riktvärde som Svenska Kraftnät tillämpar, om maximalt 0,4 µt där människor varaktigt vistas. Härigenom bedöms att det inte föreligger någon risk för hälsoeffekter och att således påverkan vid växelström blir liten. Magnetfältet från en likströmsöverföring är av samma typ som det naturliga magnetfältet kring jorden, varför någon hälsopåverkan inte befaras heller vid en likströmsanslutning. 4.2 Marin flora och fauna Alternativet med växelström kommer under byggskedet att innebära en ökad påverkan på marin flora och fauna eftersom de fler kabelförbanden innebär fler kabelgravar och härigenom exempelvis en ökad sedimentspridning. Generellt bedöms dock att denna påverkan är ringa för såväl växelström med flera kabelgravar som likström med bara en kabelgrav, och en återetablering förväntas ske inom något år. Det har för likström diskuterats huruvida magnetfältet skulle störa ålens vandring, som ju använder sig av jordens magnetfält för att navigera. Fiskeriverket har studerat hur magnetfältet kring likströmsförbindelsens SwePol Link påverkar ål (Håkan Westerberg 4 55,332 ). Den likströmskabeln visade ingen barriäreffekt för de ålar som studerades men man fann indikationer på att ett magnetfält kan störa ålarna när de passerar över kabeln (se Figur 4.1). Den studerade likströmskabeln har ett mångdubbelt högre magnetfält än för 55,327 de kablarna som planeras i detta projekt. 13,010 13,015 13,020 13,025 Påverkan på ålarnas rörelse bedöms som ringa. Figur 4.1 Observerad rörelse av en ål förbi HVDC-kabeln SwePol Link. Trianglarna visar ålens position och den vertikala streckade linjen markerar kabeln, axlarna markerar longitud och latitud. (Efter Westerberg.) 4 Westerberg och Begout-Anras Orientation of silver eel (Anguilla anguilla) in a disturbed geomagnetic field. Rapport 19 (22) Vattenfall Power Consultant

22 Inte heller den begränsade uppvärmning som sker bedöms få någon praktisk betydelse på ekosystemet, även om det skulle kunna gå att spåra en förändrad artsammansättning just över kabeln. Erfarenheter från andra kabelprojekt, har inte visast på någon förändrad flora och fauna till följd av uppvärmning. 4.3 Terrest flora och fauna Alternativet med växelström kommer under byggskedet att innebära en ökad påverkan på den terresta floran och faunan eftersom de fler kabelförbanden innebär fler kabelgravar. En återetablering förväntas ske inom något år och generellt bedöms denna påverkan som ringa vid båda alternativen. 4.4 Marinarkeologi Alternativet med växelström kommer under byggskedet att innebära en ökad risk för konflikter med marinarkeologiska objekt. Trots omfattande undersökningar längs kabelsträckningen har några sådana objekt dock inte påträffats, varför påverkan för båda alternativen det bedöms att det inte kommer att ske någon påverkan. 4.5 Kulturmiljö Alternativet med växelström kommer under byggskedet att innebära en ökad risk för konflikter med fornlämningar på land, den sammanlagda bredden på arbetsområdet är vid två kablar 20 meter (växelström) och vid en kabel 15 meter (likström). Vid projektering av kabel har så långt som möjligt känsliga miljöer undvikits. Påverkan bedöms som måttlig. 4.6 Rekreation och friluftsliv Det något mer omfattade anläggningsskedet när fyra kabelförband läggs, förväntas inte ha någon praktisk betydelse för rekreationsintressena. Ej heller den påverkan på kompasser som en likströmskabel har, förväntas ha någon praktisk betydelse för exempelvis fritidssegling. 4.7 Fiske Någon praktisk skillnad för fisket förväntas inte vid de två alternativen. Enligt ovan kommer exempelvis inte ålens vandring att störas av en likströmskabel. Den något mer omfattade fartygstrafiken när fyra kabelförband läggs vid en växelströmsanslutning, förväntas inte heller ha någon praktisk betydelse för fisket. Vidare kommer enligt en överenskommelse med de nätfiskare som opererar från sydkusten, dessa att ersättas ekonomiskt för störningarna under byggskedet. I sin tur innebär detta att konsekvenserna av detta ingår i den ekonomiska värderingen. Således skulle ej ske någon påverkan. 4.8 Jordbruk Vid alternativet med växelström kommer för de fyra kabelförbanden restriktionszonen att bli två till tre gånger så stor som vid alternativet med likström. Inom denna restriktionszon föreligger vissa begränsningar vad avser en förändring av markanvändningen, däremot kom- Rapport 20 (22) Vattenfall Power Consultant

23 mer den pågående markanvändningen att kunna fortgå. Den belastning som fastigheterna påförs till följd av restriktionszonen, regleras gentemot markägaren genom ekonomisk ersättning. I sin tur innebär detta att konsekvenserna av detta ingår i den ekonomiska värderingen. Någon egentlig skillnad föreligger därmed inte. 4.9 Sjöfart Det något mer omfattade anläggningsskedet med fartygstrafik under längre tid när fyra kabelförband läggs, förväntas inte heller ha någon praktisk betydelse för sjöfarten. När ett fartyg passerar kablarna uppkommer enligt ovan en missvisning på magnetiska kompasser. Erfarenheten av liknande kablar i svenska vatten under femtio år visar att kompassmissvisningen inte är något problem. Under denna tid har dessutom magnetkompasserna spelat större roll för navigeringen än de gör idag. Numera används modernare instrument, gyrokompasser och satellitnavigering, som är okänsliga för magnetfältet Vägar och järnvägar Det något mer omfattade anläggningsskedet när fyra kabelförband läggs, förväntas inte ha någon praktisk betydelse för vägtrafik eller järnvägstrafik. Ej heller det faktum att vid alternativet med växelström, fler kablar måste korsa vägar och järnväg bedöms ha någon praktisk betydelse Korsande ledningar Det faktum att vid alternativet med växelström, fler kablar måste korsa olika ledningar bedöms inte ha någon praktisk betydelse. 5 Syntes I Tabell 5.1 redovisas en sammanfattande jämförelse av ekonomi och miljöintrången vid växelström respektive likström. Ekonomiskt kan värdet av skillnaderna mellan växelström och likström uppgå till en storleksordning av 500 miljoner kronor. Tekniskt är växelström ett bättre alternativ med ökad redundans och lägre överföringsförluster. Värdet av detta bedöms dock vara mindre än den kostnadsskillnad som kan föreligga mellan växelström och likström. Miljömässigt innebär likström något mindre konsekvenser eftersom en likströmsanslutning bara kräver ett kabelförband. Även detta bedöms vara underordnat den potentiella kostnadsskillnaden mellan växelström och likström. Slutsatsen av detta är således att investeringskostnaden för tillräcklig överföringskapacitet bör vara styrande vid val av anslutningens tekniska utformning. Rapport 21 (22) Vattenfall Power Consultant

24 Tabell 5.1 Sammanfattande jämförelse av ekonomi och miljöintrång vid växelström respektive likström. ++ indikerar för respektive alternativ en större fördel och + indikerar en mindre fördel. Aspekt AC DC Anmärkning Ekonomi?? Beroende bland annat på vilken överföringskapacitet som slutligen erfordras, kan olika såväl AC som DC vara det mest kostnadseffektiva. Prisskillnaden kan uppgå till en storleksordning av 500 miljoner kronor. För alternativet med DC tillkommer en ökad räntekostnad eftersom kabeln inte kommer att nyttjas fullt ut förrän hela anläggningen är färdig. Överföringsförluster ++ Totala överföringsförlusterna är ungefär dubbelt så stora vid likströmsalternativet som vid växelströmsalternativet. Vid 640 MW är överföringsförlusterna för likström 88 GWh (4 %), medan de för växelström är 44 GWh (2 %). Redundans + Att fler kabelförband används vid växelström innebär en bättre redundans. Människor + Viss ökad påverkan från byggskedet vid växelström pga fler kablar och magnetfält. Skillnaden bedöms dock som ringa, och vad gäller magnetfält vid växelström kommer Svenska Kraftnäts riktvärden om maximalt 0,4 µt att tillämpas. Marin flora och fauna + Viss ökad påverkan från byggskedet vid växelström, pga fler kablar. Skillnaden bedöms som liten eftersom effekterna är små och temporära. Terrest flora och fauna + Viss ökad påverkan från byggskedet vid växelström, pga fler kablar. Skillnaden bedöms som liten eftersom effekterna är små och temporära. Marinarkeologi + Viss ökad risk för konflikter under byggskedet vid växelström, pga fler kablar. Skillnaden bedöms som liten eftersom några marinarkeologiska objekt inte har identifierats. Kulturmiljö + Viss ökad risk för konflikter under byggskedet vid växelström, pga fler kablar. Rekreation 0 0 Viss ökad risk för konflikter under byggskedet vid växelström, pga fler kablar. Skillnaden bedöms dock som liten eftersom effekterna är små och temporära. Fiske 0 0 Ingen praktisk skillnad. Jordbruk 0 0 Ingen praktisk skillnad (markintrånget ingår i investeringskostnaden). Sjöfart 0 0 Ingen praktisk skillnad. Vägar och järnvägar 0 0 Ingen praktisk skillnad. Korsande ledningar 0 0 Ingen praktisk skillnad.. Rapport 22 (22) Vattenfall Power Consultant

Redovisning av lokaliseringsstudien för landfästet

Redovisning av lokaliseringsstudien för landfästet Project Org Dokumenttyp Doc no in Captia Rev Kriegers flak 2 PYP Rapport 000 00 4 Titel Author/organisation Approved Kriegers flaks vindkraftpark Redovisning av lokaliseringsstudien för landfästet Status

Läs mer

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo RAPPORT 4005000 2011-09-23 JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo Anna Karin Renström 1 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT AE-WPS

Läs mer

Magnetfält från transformatorstationer:

Magnetfält från transformatorstationer: Magnetfält från transformatorstationer: Miljömedicinsk utredning om förväntade magnetfält runt transformatorstationer i centrala Göteborg Peter Molnár Miljöfysiker Mathias Holm Överläkare Göteborg den

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län)

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) Underlag för samråd Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-04-15 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige

Läs mer

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Vindpark Kingebol 2011-09-02 PÖYRY SWEDPOWER AB 3116900 2011-08-22 rev 2 VINDPARK KINGEBOL Nätanslutningsutredning 1 Alla rättigheter förbehålles. Mångfaldigande av

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Malmö, 2014-02-05 Länsstyrelsen Skåne Län Miljöenheten 205 15 Malmö Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Rejlers Sverige AB handlägger på

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje.

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje. Energimarknadsinspektionen att. Box 155 631 03 Eskilstuna E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö www.eon.se Tel @eon.se Konc 6801 Malmö 2016-04-29 Dnr 2009-100435 Komplettering av ansökan om förlängning av

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 VATTENFALL ~ ~ ----~--~-{~Q~ ~ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 rörande 20 kv kraftledning mellan Vigelsjö transformatorstation och gräns mellan områdeskoncessioner i Norrtälje kommun, \ Stockholms

Läs mer

Sjökabel för anslutning av Kriegers flaks vindkraftpark. Prövning av tillstånd enligt miljöbalken, kap 11 Underlag för fortsatt samråd Sammanfattning

Sjökabel för anslutning av Kriegers flaks vindkraftpark. Prövning av tillstånd enligt miljöbalken, kap 11 Underlag för fortsatt samråd Sammanfattning Sjökabel för anslutning av Kriegers flaks vindkraftpark Prövning av tillstånd enligt miljöbalken, kap 11 Underlag för fortsatt samråd Sammanfattning Kriegers flaks vindkraftpark, sjökabel Sverige är i

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Januari 2008 Sammanfattning Bakgrund Skanled är ett

Läs mer

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen T-PPS 10-01 Magnetfält Jämtkraft Anna Karin Renström 2010-10-22 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev.

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Vindpark Rata Storgrund

Vindpark Rata Storgrund Vindpark Rata Storgrund Samrådsunderlag Etapp2 Etapp 1 Bild 1. Vindpark Rata Storgrund, etapp 1 och etapp 2, består av tillsammans av ca 23 vindkraftverk 652 21 Karlstad Sida 1 ReWind Offshore AB ReWind

Läs mer

SVENSKA KRAFTNÄT. Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö

SVENSKA KRAFTNÄT. Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö SVENSKA KRAFTNÄT Koncessioner och kommunikation 2014-12-17 2014/891 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö 1 Hemställan Affärsverket svenska kraftnät

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 8x 2 PLACERING 1m Området runt flänsen måste vara fri från hinder inom en 1 meters radie. Placera anläggningen på en plats med så mycket

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn E.ON Vind Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn Radie: 56 m Rotordiameter: 112 m Fakta Nacellen (maskinhuset): 170 ton Torn: 170 ton Ett rotorblad: 13,5 ton Fundamentent: 1800 ton utan ballast

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING MANNHEIMER SWARTLING Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING Dnr 551-1796-2013; angående tillstånd till att uppfora och driva en gruppstation för vindkraft inom Lycksele

Läs mer

1. wpd. 2. Projekt i Bottenhavet Finland Sverige. 3. Ekolänken havsbaserad överföring norr till söder Sträckning Teknik Miljö

1. wpd. 2. Projekt i Bottenhavet Finland Sverige. 3. Ekolänken havsbaserad överföring norr till söder Sträckning Teknik Miljö 1. wpd 2. Projekt i Bottenhavet Finland Sverige 3. Ekolänken havsbaserad överföring norr till söder Sträckning Teknik Miljö 4. Möjligheter och utmaningar 2 wpd offshore Offshore Projects Project Development

Läs mer

http://www.leidenhed.se Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att ett fel upptäckts.

http://www.leidenhed.se Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att ett fel upptäckts. Dokumentet är från sajtsidan Matematik: som ingår i min sajt: http://www.leidenhed.se/matte.html http://www.leidenhed.se Minst och störst Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att

Läs mer

PM NÄTAVGIFTER Sammanfattning.

PM NÄTAVGIFTER Sammanfattning. PM NÄTAVGIFTER Uppdragsansvarig Anna Werner Mobil +46 (0)768184915 Fax +46 105050010 anna.werner@afconsult.com Datum Referens 2013-12-10 587822-2 (2a) Villaägarna Jakob Eliasson jakob.eliasson@villaagarna.se

Läs mer

Vattenfalls Vindkraftsplaner

Vattenfalls Vindkraftsplaner Vattenfalls Vindkraftsplaner Vattenfall förser idag cirka 400 000 hem i norra Europa med ren el från vindkraft Vattenfall utvecklar vindkraft på land och till havs i nio länder Vattenfall kommer att fördubbla

Läs mer

AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare

AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare E-nr. 421 00 50 Elma AT3000 sida 2 Förord Amprobe AT-3000 är det professionella sökverktyget för lokalisering av kablar och rör. Den robusta konstruktionen

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH BEDÖMNINGSMETODER Tore Wizelius Gunilla Britse Angelica Widing Vindkraftens Miljöpåverkan UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Vindpark Marviken Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Offshore AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet

Läs mer

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun E.ON Elnät Sverige A Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun Underlag för samråd December 2011 ankgiro: 5967-4770 PlusGiro: 428794-2

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan?

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? För många kan detta vara ett nytt ämne och till och med en helt

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär

Solceller Snabbguide och anbudsformulär Solceller Snabbguide och anbudsformulär Maj 211 Detta dokument har tagits fram inom ramen för SolEl-programmet, mer info finns på www.solelprogrammet.se. Projektet har kallats "Underlag för anbudsförfrågan

Läs mer

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå 2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 4 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 2:4

Läs mer

RAPPORT BEMI#1304041. Törnevalla 2013-05-05. Cilla Gauffin Miljö och bygg Härjedalens kommun. Antal exemplar: 1

RAPPORT BEMI#1304041. Törnevalla 2013-05-05. Cilla Gauffin Miljö och bygg Härjedalens kommun. Antal exemplar: 1 BEMI - BÄTTRE ELMILJÖ Sida 1 av 5 Törnevalla 2013-05-05 Cilla Gauffin Miljö och bygg Härjedalens kommun RAPPORT BEMI#1304041 Antal exemplar: 1 Uppdrag: Kartläggande mätning av radiofrekvent strålning samt

Läs mer

Miljömedicinsk utredning angående kraftledning genom Delsjöns koloniområde

Miljömedicinsk utredning angående kraftledning genom Delsjöns koloniområde Miljömedicinsk utredning angående kraftledning genom Delsjöns koloniområde Göteborg den 17 januari 2011 Peter Molnár Miljöfysiker Martin Tondel Överläkare www.amm.se Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets-

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 reducerar magnetfält Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 Projekt 11410 Uppdrag Att kartlägga lågfrekventa magnetfält från en kraftledning vid Kåbäcken, Partille. Uppdragsgivare Pär-Anders

Läs mer

Förutsättningar för vindkraft

Förutsättningar för vindkraft Mats Håkansson affärsutveckling AB Förutsättningar för vindkraft Rapport utförd på uppdrag av Sundbybergs stad Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se 1. Bakgrund...

Läs mer

DOM 2015-11-27 Stockholm

DOM 2015-11-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2015-11-27 Stockholm Mål nr M 3356-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-19 i mål M 1883-13, se bilaga

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

3. Körvägsalternativ. 3.1 Identifierade körvägar

3. Körvägsalternativ. 3.1 Identifierade körvägar 11 3. Körvägsalternativ 3.1 Identifierade körvägar Tolv olika körvägar mellan järnvägsstationen och CSK har identifierats som rimliga alternativ. Anslutning till CSK kan ske antingen via Södra Boulevarden

Läs mer

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF KRÄFTBESTÅNDET Kräftor i Kiasjöns m.fl. sjöars FVO Bild 21-22. Flodkräfta från Halland (t.v.) 2009 och signalkräfta från Uvasjön (Alsterån, Fröseke) 2011 (t.h.). Observera skillnaderna i färg och klornas

Läs mer

Ekonomisk analys av likspänningslänk mot riket 60 % bidrag 2008-11-26

Ekonomisk analys av likspänningslänk mot riket 60 % bidrag 2008-11-26 Ekonomisk analys av likspänningslänk mot riket 6 % bidrag 28-11-26 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT 28-11-26 26282 Författare Uppdragsnamn Jenny Edfast, Claes

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk Till Energimyndigheten Er referens 2010-5138 Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk En fortsatt utbyggnad av vindkraften är central om

Läs mer

5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation

5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation Namn:. 5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation Inledning Nu skall du studera hur man avbildar verkligheten. Vad skall man göra det för? undrar du eftersom du skall ifrågasätta allt.

Läs mer

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul Installationsanvisning Infiltrationsmodul VERSION: 1/2005 Innehåll Infiltrationsmodul 3 4 5 6 7 Allmänt, projektering Så här anlägger du ett infiltrationsmodulsystem Dimensionering Placering med hänsyn

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Fredrik Wettemark. Johanna Lindeskog

UPPDRAGSLEDARE. Fredrik Wettemark. Johanna Lindeskog UPPDRAG Modellering av översvämning i Höje å UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Fredrik Wettemark UPPRÄTTAD AV Johanna Lindeskog DATUM INLEDNING Höje å flyter genom de tre kommunerna Lomma, Lund och Staffanstorp

Läs mer

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter

Läs mer

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg UPPDRAG DP Mörviken Åre UPPDRAGSNUMMER 1331390000 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg En ny detaljplan som omfattar Mörviken 1:61, 1:62,

Läs mer

Mellankommunalt och regionalt Planeringssamarbete för vindkraft Två exempel Öland och Kalmarsund

Mellankommunalt och regionalt Planeringssamarbete för vindkraft Två exempel Öland och Kalmarsund Mellankommunalt och regionalt Planeringssamarbete för vindkraft Två exempel Öland och Kalmarsund Ingegärd Widerström, Länsstyrelsen Kalmar län Vindkraftsutbildning hösten 2008 Bild 1: Vindkraft en mellankommunal

Läs mer

SVENSKA t KRAFTNÄT. Ansökan. 2 Grunden för ansökan. Energimarknadsinspelctionen Box 155 631 03 Esldlstuna. Generaldirektören

SVENSKA t KRAFTNÄT. Ansökan. 2 Grunden för ansökan. Energimarknadsinspelctionen Box 155 631 03 Esldlstuna. Generaldirektören SVENSKA t KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarknadsinspelctionen Box 155 631 03 Esldlstuna 2010-12-10 2009/995 ANSÖKAN Ansökan om nätkoncession enligt ellagen för ny 300 kv likströmsförbindelse - markkabel

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Uppdragsnr: 10144353 1 (11) PM Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Komplettering 2011-04-07 Bakgrund PEAB Bostad AB och Skanska Nya Hem AB i samarbete med Upplands-Bro kommun har beslutat att ta fram

Läs mer

PM 2005-06-01 Dagvattenåtgärd Mörbyviken

PM 2005-06-01 Dagvattenåtgärd Mörbyviken . Bakgrund Dagvatten från ett område, omfattande bl.a. Kevinge och Mörbyskogen, leds via en bergtunnel ut i Mörbyviken. Med dagvattnet följer en viss mängd oljeföroreningar. Nedan redovisas ett antal förslag

Läs mer

PROJEKTNYTT 2013 09 16 SVENSKA KRAFTNÄT NORDBALT

PROJEKTNYTT 2013 09 16 SVENSKA KRAFTNÄT NORDBALT PROJEKTNYTT 2013 09 16 SVENSKA KRAFTNÄT #7 NORDBALT NordBalt är en planerad likströmsförbindelse för 700 MW mellan Sverige och Litauen. När förbindelsen står klar blir de baltiska länderna integrerade

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Några Reflektioner om vindkraft VARFÖR? Två huvudskäl EKONOMISKT Ägare slipper

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning 1 (23) Miljökonsekvensbeskrivning För ansökan om förlängning av koncession för linje avseende 130 kv - ledningarna: VL 13 Borgvik Karlstad västra VL 14 Borgvik Dingelsundet med avgrening mot Orrby OL3S8

Läs mer

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Bilaga 3 Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Hembergets vindkraftpark Arise Elnät AB (Arise Elnät) planerar för ny förbindelseledning mellan Torpberget söder om Kårböle och Hembergets

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad Foto: fördelningsstation RAPPORT 2015-11-03 Maria Liberg Kristiansson

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Handel med elcertifikat - ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor (SOU 2001:77)

Handel med elcertifikat - ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor (SOU 2001:77) Lars Dahlgren N2001/10077/ESB Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Handel med elcertifikat - ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor (SOU 2001:77) Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO)

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:57

Regeringens proposition 2008/09:57 Regeringens proposition 2008/09:57 Vissa skyldigheter för innehavare av elektriska ledningar Prop. 2008/09:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 oktober 2008 Fredrik

Läs mer

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär -Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär Projektansvarig: Johan Burström Erik Johansson Marcus Persson Sammanfattning av projektet... 3 Inledning... 3 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten Nävrasjö 1:7 Karlskrona kommun

Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten Nävrasjö 1:7 Karlskrona kommun 1 (5) BESLUT 2012-01-25 delgivningskvitto Trafikverket Att. Lars Jonsson Box 44 342 21 ALVESTA Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten

Läs mer

Järnvägens elanläggningar

Järnvägens elanläggningar Järnvägens elanläggningar Innehåll Förord 3 Så får loket sin el 4 Omformad energi för tågbruk 6 Växelström med rätt spänning 7 Strömbrytare bryter strömmen snabbt 7 Kontaktledningen 7 Två system för att

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Fåglar och vindkraft. Martin Green. Biologiska institutionen, Lunds Universitet

Fåglar och vindkraft. Martin Green. Biologiska institutionen, Lunds Universitet Fåglar och vindkraft Martin Green Biologiska institutionen, Lunds Universitet Vem är Martin Green? Forskare vid Lunds Universitet Miljöövervakningsprojekt & studier av påverkan Vindkraft och fåglar ca

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun, Västernorrlands län

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun, Västernorrlands län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Miljökonsekvensbeskrivning Planerad 130 kv luftledning för vindkraftanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands

Läs mer

Storgrundet Underlag för samråd

Storgrundet Underlag för samråd Vindkraftpark Storgrundet Underlag för samråd Kompletterande samrådsunderlag för vindkraftprojektet Storgrundet 2008 06 23 Elanslutning av vindkraftpark Storgrundet Bakgrund Den 22 november år 2006 genomfördes

Läs mer

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner)

Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) .ON lnät Sverige B Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 130 kv kraftledning mellan Rydsgård och Ystad (Skurups och Ystads kommuner) Juni 2013 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Lomma kommun, Skåne Län Vägplan 2016-06-03 Projektnummer: 145981 1 Innehåll 2 ALLMÄNT 3 3 AVVATTNING 3 3.1 Förutsättningar

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts författningssamling

Statens strålskyddsinstituts författningssamling Statens strålskyddsinstituts författningssamling ISSN 0347-5468 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om strålskärmning av lokaler för diagnostik eller terapi med joniserande strålning;

Läs mer

Table A: Visar den årliga kostnaden för aktörerna. En aktör. Aktör 1 2 3 4 5 6 7 8. Allmänt. Installerad effekt [MW] [GWh]

Table A: Visar den årliga kostnaden för aktörerna. En aktör. Aktör 1 2 3 4 5 6 7 8. Allmänt. Installerad effekt [MW] [GWh] Sammanfattning Sverige har ett ambitiöst mål som syftar till att öka andelen förnybar energiproduktion. Energimyndighetens befintliga planeringsmål är att Sverige skall producera 10 TWh årligen från vindkraft

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Ledningsskyddssystem för stamnätet

Ledningsskyddssystem för stamnätet SVENSKA ^ KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Koirörollanläggningar VAR BETECKNING TR02-05-2-1 DATUM SAMRAD AN,AS,AT TEKNISK RIKTLINJE zctm /rfrhf & UTGÅVA 5 TD FASTSTÄLLD Ledningsskyddssystem för stamnätet

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

PM-Riskutredning för ny detaljplan Bockasjö 1, Borås

PM-Riskutredning för ny detaljplan Bockasjö 1, Borås ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se DATUM 18. October 2012 SIDA 1/5 REF Mrni PROJEKTNR A029039 Svar på yttrande för PM-Riskutredning

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Vid fiberanslutning till villa

INSTALLATIONSGUIDE Vid fiberanslutning till villa INSTALLATIONSGUIDE Vid fiberanslutning till villa En stabil framtid med fiber Snabbt, stabilt och säkert. Att installera fiber i sin villa öppnar teknikens motorväg in i framtiden. Du får möjligheter till

Läs mer

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion 26 juni 2008 Näringsdepartementet Via E-post Ert diarenummer: N2008/1408/E Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion Svensk Vindenergi, lämnar härmed följande

Läs mer

Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Östra Göinge kommun, Skåne län

Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Östra Göinge kommun, Skåne län Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Östra Göinge kommun, Skåne län Datum: 2/7-2014 Dnr.: KS 2011/447.343 Planförslaget har varit på samråd under tiden 17 april 8 maj 2014 enligt

Läs mer