Redovisning av lokaliseringsstudien för landfästet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av lokaliseringsstudien för landfästet"

Transkript

1 Project Org Dokumenttyp Doc no in Captia Rev Kriegers flak 2 PYP Rapport Titel Author/organisation Approved Kriegers flaks vindkraftpark Redovisning av lokaliseringsstudien för landfästet Status Distribution Göran Loman, Maria Röske Date Stefan Svéd Miljökonsekvensbeskrivning avseende nätanslutning av Kriegers flaks vindkraftpark Redovisning av lokaliseringsstudien för landfästet

2

3 FÖRORD WPD Scandinavia AB har inom projektbolaget Sweden Offshore AB undersökt möjligheterna för en havsbaserad vindkraftpark vid Kriegers flak i södra Östersjön. År 2005 köpte Vattenfall AB projektbolaget och har sedan fortsatt att driva projektet Kriegers flaks vindkraftpark. WPD har i ett tidigt skede genomfört en lokaliseringsutredning för landfästet. I föreliggande dokument redogörs för det arbetet och för bevekelsegrunderna vid val av alternativ. Föreliggande dokumentet har upprättats av jur kand Maria Röske vid WPD och fil dr Göran Loman vid Vattenfall. Malmö den 20 mars 2007 Göran Loman Projektledare i Kriegers flaks vindkraftpark, lokaliseringsutredning för landfästet

4 MKB Bilaga 4.15 Lokaliseringsutredning landfästet.doc ii

5 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND SYFTE ELANSLUTNING LANDFÄSTEN BESKRIVNING AV BERÖRDA OMRÅDEN RESTRIKTIONER ANLÄGGNINGAR VERKSAMHETER GEOLOGI IDENTIFIERADE LANDNINGSPUNKTER VÄRDERING AV ALTERNATIV VÄRDERINGSGRUNDER RESULTAT...9 iii Kriegers flaks vindkraftpark, lokaliseringsutredning för landfästet

6 MKB Bilaga 4.15 Lokaliseringsutredning landfästet.doc iv

7 1 Bakgrund 1.1 Syfte Vattenfall AB undersöker genom sitt dotterbolag Vattenfall Vindkraft Kriegers flak AB 1), förutsättningarna för en havsbaserad gruppstation för vindkraft ( vindkraftpark ) på den nordöstra delen av Kriegers flak, en upphöjning i södra Östersjön cirka 30 km söder om Trelleborg. Området ligger utanför Sveriges territorialgräns men inom Sveriges ekonomiska zon, där denna gränsar till Tysklands och Danmarks ekonomiska zoner. Vindkraftparken planeras bestå av upp till 128 vindkraftverk, vardera med en effekt om cirka 5 MW. Den beräknade elproduktionen från en sådan vindkraftpark uppgår till cirka 2,1 TWh/år. Inom vindkraftparken kommer att anläggas interna kablar som ansluter verken till transformatorstationer, placerade på en eller två plattformar. Från dessa transformatorstationer kommer sedan att anläggas kablar till de befintliga transformatorstationerna på land, Arrie (vid Västra Kärrstorp) och Trelleborg Norra (Trelleborg N). Föreliggande dokument redovisar arbetet med val av lokalisering av dessa kablars landfäste. Arbetet har främst utförts av Maria Röske, WPD Scandinavia AB (projektets dåvarande ägare). 1.2 Elanslutning Det är alltjämt oklart om landanslutningen bör ske med växelström eller likström. Om anslutningen utförs med växelström eller likström, påverkar antalet kabelförband. Med trefas växelström är den troliga spänningen 130 kv och med likström är den 150 kv eller 300 kv. I Trelleborg N och Arrie finns möjlighet till anslutning av växelström till befintligt 130 kv-nät, utan alltför omfattande förstärkningsåtgärder. För likströmsalternativet är Arrie en lämplig anslutningspunkt eftersom den kan ta emot den inmatade effekten utan större förstärkningsåtgärder i det regionala nätet. En anslutning till Trelleborg N med likström är inte rimlig, eftersom det skulle kräva omfattande förstärkningsåtgärder. Om enbart likström används kommer för en gruppstation om 640 MW (128 verk om vardera 5,0 MW) endast ett kabelförband till Arrie att behövas. En likströmsanslutning kommer att vara tvåpolig (det vill säga utföras med två stycken enpoliga ledare). Generellt är likströmsteknik ekonomiskt mer fördelaktigt vid långa avstånd. Det avstånd där likströmsteknik blir mest fördelaktigt har i takt med teknikutvecklingen dock successivt minskat. Om enbart växelström används kommer för en gruppstation om 640 MW sammanlagt fyra kabelförband (trefas) att behövas (två till Arrie och två till Trelleborg N). Vardera kabelförband dimensioneras härvid för en fjärdedel av gruppstationen, cirka 160 MW. Om gruppstationen får en effekt av cirka 500 MW, är det möjligt att ansluta med sammanlagt tre kabelförband för växelström (två till Arrie och ett till Trelleborg N, eller tvärtom). 1 Bolagets tidigare namn är Sweden Offshore Wind AB. (1) Kriegers flaks vindkraftpark, lokaliseringsutredning för landfästet

8 1.3 Landfästen Vid en första inventering av potentiell landfästen, har eftersträvats en så kort sträckning som möjligt, såväl till havs som på land. Detta har inneburit att ett område från strax väster om Trelleborg till strax öster om Trelleborg, har studerats. Efter analys av detaljplaner och översiktlig värdering av miljö, kunde åtta olika landfästen identifieras, I VIII. Se Figur 1.1. I sin tur innebär dessa åtta olika landfästen, olika sträckning av sjökabeln. Ytterligare några områden där landtagning av kablarna skulle kunna ske finns längre österut, bland annat vid Simremarken och Böste. Dessa platser ligger dock mycket långt österut och ger därmed en totalt längre sträcka för såväl sjökabel som landkabel jämfört med de andra alternativen. Figur 1.1 Identifierade potentiella landfästen. 2 Beskrivning av berörda områden 2.1 Restriktioner Just innanför territorialgränsen berör de möjliga kabelsträckningarna kanten av ett större riksintresseområde (Ri) för yrkesfisket. Upp till cirka sex kilometer från kusten når ett riksintresse för kustzonen. Närmare kusten föreligger ett riksintresse för naturvården och ett för kulturmiljövården. Vid kusten finns även strandskydd samt restriktioner kopplade till marina intressen enligt naturvårdsprogrammet. Farleden från Trelleborgs hamn är av riksintresse för sjöfarten. Längs möjliga kabelsträckningar på land, berörs bland annat riksintressen för kulturmiljön och för naturmiljön. (2) MKB Bilaga 4.15 Lokaliseringsutredning landfästet.doc

9 2.2 Anläggningar Den marina kabelsträckningen korsar fem telekablar; Rönne, DK-RUS I, Rönne opto samt Rödvig-Hvideodde och Rödvig-Klaipeda telegrafkablar. DK-RUS I ägs av bland annat TDC och RussTelecom. Kablarna Rönne och Rönne opto ägs av TDC. Rödvig-Hvideodde och Rödvig-Klaipeda ägs av GN Store Nord A/S (den sistnämnda kabeln ligger i den ekonomiska zonen). Endast DK-RUS och Rönne opto är i drift. Baltic Cable har en högspänningskabel för likspänd ström, HVDC, mellan Sverige och Tyskland. Kabeln är förlagd väster om Kriegers flak och landar på sydkusten vid Maglarp. E.ON planerar en naturgasledning mellan Tyskland och Sverige, BGI. Denna kommer att gå väster om Kriegers flak och landa i anslutning till kommungränsen varför konflikt med denna ledning ej förväntas. Inom området har även två naturgasledningar till Polen varit föremål för utredning, Projekten har benämnts Baltic Pipe respektive Österled (Austerled). Båda dessa projekt är för närvarande vilande. Kabeldragning från Kriegers flak kommer att korsa de sistnämnda naturgasledningarna. Strax nordöst om vindkraftparken finns ett område som enligt sjökort omfattas av förbud mot ankring, fiske och grävaktiviteter. 2.3 Verksamheter I den västligaste delen av området som kan beröras av den marina kabeldragningen finns ett militärt skjutområde som utgör riksintresse för totalförsvaret. Verksamheten inom skjutfältet är under miljöprövning. Såväl yrkesfiske som fritidsfiske förekommer längs de möjliga kabelsträckningarna. Längs kusten sker fiske främst av ål och vandrande lax. Till havs förekommer det både trålfiske och nätfiske. På land är jordbruk den dominerande markanvändningen. Vid sidan av Trelleborgs tätort, finns bebyggelse i mindre samhällen och byar och som enskilda gårdar. 2.4 Geologi Från stranden till en kilometer ut ökar vattendjupet successivt till cirka trettio meter; vidare ut mot Kriegers flak varierar vattendjupet mellan trettio och fyrtio meter. Vid flaket grundar djupet upp till cirka tjugo meter. Till havs dominerar morän som underliggande lager. Moränen, tillsammans med grova sediment med block och sten, förekommer i eller nära ytan i cirka 65 % av sträckningen. I resterande delar överlagras dessa material av sand, silt eller leravsättningar med varierande mäktighet av 0,5 till över 7 meter. Undersökningsområdet för landkabeln ligger till allra största delen inom Söderslätt, som är en svagt kuperad odlingsslätt norr om den smala flacka kustzonen. (3) Kriegers flaks vindkraftpark, lokaliseringsutredning för landfästet

10 Söderslätt har sin nordgräns utmed det som populärt kallas Landsvägen, väg 101 mellan Malmö och Ystad. Den nordligaste delen av kabelsträckningen, ungefär vid Östra Grevie, räknas till det sydvästskånska backlandskapet. Backlandskapet är ett kraftigt kuperat dödislandskap. Jordarterna på Söderslätt domineras av den så kallade sydvästmoränen som är en kalkrik moränlera med måttligt eller lågt innehåll av sten och block. I några stråk finns lättare jordar, bland annat sand, grus och isälvssediment. 2.5 Identifierade landningspunkter Stora delar av den aktuella kuststräckan är hårt exploaterad samt omfattas av restriktioner till skydd för natur- och kulturmiljön, marina och geovetenskapliga intressen samt för yrkesfisket. Därtill finns bebyggelse i form av Trelleborgs tätort, mindre samhällen och enskilda gårdar. Identifieringen och värderingen av alternativa landtagningspunkter och stråk har bland annat baserats på genomgång av berörda kommuners översiktsplaner, länsstyrelsens GIS-bas och kulturminnesvårdsprogram, kännedom om inom området förekommande eller planerade anläggningar för el och naturgas samt genom fältbesiktning längs kusten. Hänsyn har även tagits till gällande detaljplanebestämmelser. Nedan beskrivs kortfattat de åtta identifierade landfästena Punkt I Omedelbart öster om landtagningspunkten för Baltic Cable vid Maglarp finns landningspunkt I, se Figur 2.1. Kustområdet omfattar restriktionerna Ri Kustzon, Ri Naturvård ytor, Ri Yrkesfiske samt strandskydd. Strandängen som berörs håller klass 1 enligt naturvårdsprogram naturvärde (detta är lägsta värde, klass 4 är högst). Baltic Cable är en starkströmskabel mellan Sverige och Tyskland. Vid en landtagning av kablar i anslutning till Baltic Cable måste hänsyn tas till de intressen Baltic Cable hävdar dels vad gäller en andra kabel till Tyskland som ingår i Baltic Cable framtida planer, dels till det restriktionsområde som finns kring kabeln, enligt ledningsbeslut och enligt tekniska och underhållsmässiga aspekter. Detta innebär att avståndet på land mellan befintlig kabel och tillkommande kommer att uppgå till cirka 15 meter och mer. I havet måste avståndet till Baltic Cable vara större så att möjlighet till reparation av kabelförbanden kan ske utan olägenhet från intilliggande kablar. Enligt praxis brukar ett parallellavstånd på upp till 300 meter från kabeln hävdas. Baltic Cable motsätter sig av skälen ovan även en lokalisering intill deras kabel. En parallellförläggning öster om Baltic Cable, innebär ingrepp i den västligaste delen av litorinavallen 2. En förläggning väster om Baltic Cable innebär att Baltic 2 Litorinavallen är en strandvall som bildas av det så kallade Litorinahavet, dagens föregångare till Östersjön, för år sedan. Litorinahavet var saltare än dagens Östersjön, vilket medförde en annorlunda flora och fauna. (4) MKB Bilaga 4.15 Lokaliseringsutredning landfästet.doc

11 Cable måste korsas två gånger, en i havet och en på land. Dessutom kommer det område där kalkberget går i dagen och som är av stort geologiskt värde att beröras. Området har klass 4 enligt Ängs- och hagmarksinventeringen. Figur 2.1 Landfästena I och II Punkt II Punkt II ligger cirka 700 meter öster om Baltic Cables landningspunkt (se Figur 2.1). Även denna punkt omfattar restriktionerna Ri Kustzon, Ri Naturvård ytor, Ri Yrkesfiske, strandskydd samt naturvårdsprogram naturvärde klass 1. I denna punkt skulle landtagningen kunna ske på den del av strandremsan, mellan sjön och länsväg 511, som utgörs av åker/bete (öster om fastighetsgränsen till Maglarp 2:2). Norr om vägen finns brukad åkermark. Strandängen väster om fastighetsgränsen håller klass 4. I området planerar kommunen en vägförlängning till väg E6. Planerna för detta ligger hos regeringen för miljöprövning Punkt III Punkt III ligger närmare Stavstensudde (se Figur 2.2), öster om de skansar som utgör fast fornlämning, Skåre skansar. Området mellan sjön och länsväg 511, en sträcka på cirka 30 meter, utgörs till stor del av parkeringsplats. Området används som badplats. I området finns den rödlistade arten praktnejlika. Punkt III omfattar (5) Kriegers flaks vindkraftpark, lokaliseringsutredning för landfästet

12 restriktionerna Ri Kustzon, Ri Naturvård ytor, Ri Yrkesfiske, strandskydd samt naturvårdsprogram naturvärde klass 1. Trelleborgs kommun strävar efter att bygga ut Trelleborg så att staden kommer närmare vattnet. Som ett led i detta planerar kommunen bostäder inom området norr om nuvarande kustväg. Dessa planer står dock inte nödvändigtvis i en avgörande konflikt med en ilandtagning av sjökablar, även om det innebär en viss begränsning. Här skulle en samplanering kunna ske. Figur 2.2 Landfästena III och IV Punkt IV Punkt IV finns sig cirka 300 meter väster om Stavstens udde (se Figur 2.2). Strandremsan är här cirka 50 meter bred och synes utgöras av tidigare bebyggd tomtmark. Området omfattar samma restriktioner som punkt I-III, det vill säga Ri Kustzon, Ri Naturvård ytor, Ri Yrkesfiske, strandskydd samt Naturvårdsprogram naturvärde klass 1. I området finns den fridlysta växten praktnejlika. Trelleborgs kommun strävar efter att bygga ut Trelleborg så att staden kommer närmare vattnet. Som ett led i detta planerar kommunen bostäder i området norr om nuvarande kustväg. Dessa planer står dock inte nödvändigtvis i en avgörande konflikt med en ilandtagning av sjökablar, även om det innebär en viss begränsning. Här skulle en samplanering kunna ske. (6) MKB Bilaga 4.15 Lokaliseringsutredning landfästet.doc

13 2.5.5 Punkt V Punkt V ligger vid Rorsmansgatans förlängning mot havet (se Figur 2.3). En kabelförläggning kommer för den fortsatta delen norrut att följa i gatumark till Rorsmansgatan-Hedgatan. Enligt uppgifter från kommunen utgör området utanför den möjliga landningspunkten en nödankringsplats, vidare mynnar en avloppsledning i området. I området finns restriktionerna Ri Kustzon, Ri Yrkesfiske samt strandskydd. Området innefattas även av detaljplan. Bland annat planeras en väg, en samplanering med kablarna skulle möjligtvis kunna ske. I en fortsatt landsträckning kommer kabeln att gå alldeles intill bebyggelse. Figur 2.3 Landfäste V Punkt VI Punkt VI ligger just öster om Trelleborgs tätort, i direkt anslutning till platsen finns endast mindre grupper av bebyggelse (se Figur 2.4). Enligt uppgifter från kommunen utgör området utanför den möjliga landningspunkten en nödankringsplats. I området finns en närliggande campingplats och stranden utgör en badplats. I området finns restriktionerna Ri Kustzon, Ri Yrkesfiske samt strandskydd. På grund av en möjlig utbyggnad av Trelleborg är ett landfäste i detta läge enligt kommunen inte lämpligt ur samhällsplaneringssynpunkt. (7) Kriegers flaks vindkraftpark, lokaliseringsutredning för landfästet

14 Figur 2.4 Landfäste VI Punkt VII Punkt VII ligger vid Gislövs läge (se Figur 2.5). I området finns restriktionerna Ri Kustzon, Ri Yrkesfiske, strandskydd samt Naturvårdsprogram naturvärde klass 2. Enligt uppgifter från fiskare är bottnen hård och stenig, vilket försvårar en nedgrävning av sjökabeln. I en fortsatt landsträckning kommer kabeln att gå alldeles intill bebyggelse Punkt VIII Punkt VIII ligger cirka en kilometer öster hamnen i Gislövs läge (se Figur 2.5). Området är obebyggt där finns en fotbollsplan och en parkering. Enligt uppgift från boende i området används platsen även som marknadsplats. I området finns restriktionerna Ri Kustzon, Ri Yrkesfiske, strandskydd samt Naturvårdsprogram naturvärde klass 2. Strandområdet utgör badplats och består av en träd- och buskridå närmast fotbollsplanen/parkeringen och mellan denna och Östersjön av öppen sandstrand. Strandremsan är enligt Ängs- och hagmarksinventeringen klass 3. Detta östliga läge på landfästet innebär en förhållandevis lång landsträckning till transformatorstationen Arrie. (8) MKB Bilaga 4.15 Lokaliseringsutredning landfästet.doc

15 Figur 2.5 Landfästena VII och VIII. 3 Värdering av alternativ 3.1 Värderingsgrunder Länsstyrelsen framförde vid samråd att ilandtagning inte skall ske på platser där rödlistade arter riskerar att bli skadade. Vidare ansåg man att välbesökta badplatser bör undvikas. Även Trelleborgs kommun framförde ovan nämnda synpunkter rörande rödlistade arter och välbesökta badplatser. Även enskildas åsikter beaktades, såsom att undvika områden där människor vistas i större utsträckning, exempelvis badplatser och fotbollsplaner. Under det fortsatta samrådet för landkablarna, november 2005, uttryckte flera deltagare besvikelse över att kommunen avfärdat landningspunkt IV. Vid en förnyad fråga till kommunen, kvarhöll denna sin ståndpunkt att landningspunkt IV inte är lämplig ur samhällsplaneringssynpunkt. 3.2 Resultat I Tabell 3.1 ges en sammanställning av konflikter vid de olika alternativen. Baltic Cable har motsatt sig en ilandtagning i punkt I, eftersom denna ligger intill deras kabel. Vid landfästena III och IV finns den rödlistade arten praktnejlika, varför dessa enligt Länsstyrelsen bör undvikas. Vid landfästena III, IV, VI, VII och VIII finns badplatser som bör undvikas. Vid V kan ett avlopp komma att beröras. Vid VIII berörs även en fotbollsplan. Markägarna vid landfästena I och III har sagt nej till dessa lägen. Landfästena V och VI utgör nödankringsplatser, där således ett ankare skulle kunna skada en eventuell kabel. Vid landfästena III, IV och VI kan (9) Kriegers flaks vindkraftpark, lokaliseringsutredning för landfästet

16 utbyggnadsplaner beröras. Den fortsatta sträckningen av en landkabel kommer vid landfäste V och VII att beröra bebyggelse. Sammanfattningsvis kan konstateras att vid alternativ II föreligger inga särskilda konflikter och att detta läge även bifalls av fastighetsägaren. Det alternativet får därmed utgöra huvudalternativ. Tabell 3.1 Sammanställning av möjliga konflikter vid de olika alternativen. Alt I II III IV V VI VII VIII Anmärkning Konflikter med Baltic Cable Fastighetsägaren motsätter sig detta läge. I området finns den rödlistade arten praktnejlika. Området utgörs av en badplats. Kan beröra planerade bostäder. Fastighetsägaren motsätter sig detta läge. Området utgörs av en badplats. Kan beröra planerade bostäder. Området utgör en nödankringsplats. I området mynnar en avloppsledning. Den fortsatta landsträckningen berör bebyggelse. Området utgörs av en badplats. Området utgör en nödankringsplats. Ett landfäste är enligt kommunen inte lämpligt ur samhällsplaneringssynpunkt. Området utgörs av en badplats. Botten är hård och stenig, vilket försvårar nedgrävning av kabel. Området utgörs av en badplats. Fortsatt landkabel berör en fortbollsplan, en parkering och en tillfällig marknadsplats. Den fortsatta landsträckningen berör bebyggelse. (10) MKB Bilaga 4.15 Lokaliseringsutredning landfästet.doc

Jämförelse av teknik, ekonomi och miljökonsekvenser vid AC-anslutning respektive DC-anslutning av Kriegers flak

Jämförelse av teknik, ekonomi och miljökonsekvenser vid AC-anslutning respektive DC-anslutning av Kriegers flak Nätanslutning av Kriegers flaks vindkraftpark Jämförelse av teknik, ekonomi och miljökonsekvenser vid AC-anslutning respektive DC-anslutning av Kriegers flak Underlag i ansökan om nätkoncession för linje

Läs mer

1. wpd. 2. Projekt i Bottenhavet Finland Sverige. 3. Ekolänken havsbaserad överföring norr till söder Sträckning Teknik Miljö

1. wpd. 2. Projekt i Bottenhavet Finland Sverige. 3. Ekolänken havsbaserad överföring norr till söder Sträckning Teknik Miljö 1. wpd 2. Projekt i Bottenhavet Finland Sverige 3. Ekolänken havsbaserad överföring norr till söder Sträckning Teknik Miljö 4. Möjligheter och utmaningar 2 wpd offshore Offshore Projects Project Development

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län)

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) Underlag för samråd Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-04-15 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige

Läs mer

Sjökabel för anslutning av Kriegers flaks vindkraftpark. Prövning av tillstånd enligt miljöbalken, kap 11 Underlag för fortsatt samråd Sammanfattning

Sjökabel för anslutning av Kriegers flaks vindkraftpark. Prövning av tillstånd enligt miljöbalken, kap 11 Underlag för fortsatt samråd Sammanfattning Sjökabel för anslutning av Kriegers flaks vindkraftpark Prövning av tillstånd enligt miljöbalken, kap 11 Underlag för fortsatt samråd Sammanfattning Kriegers flaks vindkraftpark, sjökabel Sverige är i

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Två stycken 132 kv kabelförband mellan Helsingborg (Sverige) och Helsingör (Danmark), svenska delen

Två stycken 132 kv kabelförband mellan Helsingborg (Sverige) och Helsingör (Danmark), svenska delen Miljökonsekvensbeskrivning Två stycken 132 kv kabelförband mellan Helsingborg (Sverige) och Helsingör (Danmark), svenska delen 2015-12-01 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se ÅF

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

Kommunalt ställningstagande

Kommunalt ställningstagande Tillkommande bebyggelse bör i första hand utnyttja ur produktionssynpunkt sämre marker eller marker mellan jord och skog. Alternativt kan bebyggelse lokaliseras till mindre skogsområden eller till kanten

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m fl, Torsås kommun

Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m fl, Torsås kommun Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m fl, Torsås kommun Utsikt mot Nötholmen Samrådshandling 2011-11-22 PLANBESKRIVNING 1 Handlingar Till detaljplanen hör följande handlingar: Miljöbedömning, daterad 2011-11-22

Läs mer

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Vindpark Kingebol 2011-09-02 PÖYRY SWEDPOWER AB 3116900 2011-08-22 rev 2 VINDPARK KINGEBOL Nätanslutningsutredning 1 Alla rättigheter förbehålles. Mångfaldigande av

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Januari 2008 Sammanfattning Bakgrund Skanled är ett

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER

BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER 1 Plan och miljökontoret Dnr: 2007-0709-214 ANTAGANDEHANDLING Del av MJÖLKENABBEN 1:4, SIRKÖN TINGSRYDS KOMMUN, KRONOBERGS LÄN BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Areella näringar 191

Areella näringar 191 Areella näringar 191 192 JORDBRUK Högvärdig åkermark är av nationell betydelse (miljöbalken 3:4). Det betyder att sådan jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller andra anläggningar endast om

Läs mer

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60)

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 26(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka NATUR, FRILUFTSLIV OCH TURISM Människan mår bra av att uppleva grönska. Grönstrukturen tilldelas i huvudsak

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Teknisk försörjning VATTEN I PLANERINGEN

Teknisk försörjning VATTEN I PLANERINGEN Teknisk försörjning VATTEN I PLANERINGEN En förutsättning för allt liv på jorden är vatten. Vatten som befinner sig i ständig rörelse i sitt kretslopp mellan hav, atmosfär och kontinenter. Det avdunstade

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix 2013-11-28 1 Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix Andra remissomgången Badstränder på Halsön I förslaget är det 20 områden som föreslås ha utvidgat strandskydd. Inför översynen fanns det 106

Läs mer

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs 2013-08-20 Ebba Löfblad & Gun Lövblad, Profu i Göteborg AB Lennart Lindeström, Svensk MKB AB BILAGA C:3 till MKB 1 Inledning En genomgång har gjorts

Läs mer

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 2013-12-13 Rapport Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 Aquanord AB Bakgrund och syfte Skarvsjön har till skillnad från de flesta andra sjöar två utlopp, ett i sjöns norra

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM BESLUT 1 (6) Datum Anl nr 8203D SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM SAKEN Ansökan om nätkoncession för linje BESLUT YS Nät AB meddelas nätkoncession för linje och

Läs mer

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande Granskningshandling Datum 2016-01-05 1 (11) Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN Standardförfarande 2 (11) PLANBESKRIVNING Handlingar Till planen finns följande handlingar -

Läs mer

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten VÄNGSJÖBERG 9:1 och del av 7:15 och 7:21 i Gottröra församling Dnr

Läs mer

3. UTREDNINGSALTERNATIV

3. UTREDNINGSALTERNATIV 3. UTREDNINGSALTERNATIV Figur 3.6.1 Översikt över studerade alternativ 65 3. UTREDNINGSALTERNATIV UA1o med triangel öst UA1o innebär att Ystadbanan bibehålls och kompletteras med ett stickspår till Sturups

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(3) jáäà Ñ êî~äíåáåöéå Datum 2006-01-17 Handläggare Olle Nordell olle.nordell@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Planeringsunderlag för utbyggnad

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Planprogram för del av. TYLUDDEN 1:1 m fl. Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Planprogram för del av. TYLUDDEN 1:1 m fl. Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Planprogram för del av TYLUDDEN 1:1 m fl Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2012-06-18 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM

Läs mer

SVENSKA KRAFTNÄT. Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö

SVENSKA KRAFTNÄT. Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö SVENSKA KRAFTNÄT Koncessioner och kommunikation 2014-12-17 2014/891 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Byte av elektrodkabel tillhörande Konti-Skan 1 och 2 mellan Maleviken och Risö 1 Hemställan Affärsverket svenska kraftnät

Läs mer

1 (18) Innehåll: Normgivnings- bemyndigande. Giltighetstid: Upphäver: FÖRESKRIFT. Trafikverket. enligt dessa föreskrifter. ken.

1 (18) Innehåll: Normgivnings- bemyndigande. Giltighetstid: Upphäver: FÖRESKRIFT. Trafikverket. enligt dessa föreskrifter. ken. 1 (18) TRAFIKVERKETS FÖRESKRIFT Datum: 12..11.2010 Dnr 6154/ /040/2010 Innehåll: Normgivnings- bemyndigande Giltighetstid: Sjötrafikmärken och ljussignaler samt deras placering Sjötrafiklagen (463/1996)

Läs mer

Vattenfalls Vindkraftsplaner

Vattenfalls Vindkraftsplaner Vattenfalls Vindkraftsplaner Vattenfall förser idag cirka 400 000 hem i norra Europa med ren el från vindkraft Vattenfall utvecklar vindkraft på land och till havs i nio länder Vattenfall kommer att fördubbla

Läs mer

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG PROGRAM FÖR ALMÖSTRAND Tjörns kommun BEHOVSBEDÖMNING - Behövs miljöbedömning? MILJÖBEDÖMNING AV DETALJPLANER Enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken ska kommunen genomföra en miljöbedömning av alla

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Mellankommunalt och regionalt Planeringssamarbete för vindkraft Två exempel Öland och Kalmarsund

Mellankommunalt och regionalt Planeringssamarbete för vindkraft Två exempel Öland och Kalmarsund Mellankommunalt och regionalt Planeringssamarbete för vindkraft Två exempel Öland och Kalmarsund Ingegärd Widerström, Länsstyrelsen Kalmar län Vindkraftsutbildning hösten 2008 Bild 1: Vindkraft en mellankommunal

Läs mer

Vindkraftens påverkan på marint liv. Professor och projektledare Lena Kautsky Presentation i Halmstad 5 december 2012

Vindkraftens påverkan på marint liv. Professor och projektledare Lena Kautsky Presentation i Halmstad 5 december 2012 Vindkraftens påverkan på marint liv Professor och projektledare Lena Kautsky Presentation i Halmstad 5 december 2012 Först kort några ord om min bakgrund Planera när vi kan se alt. när vi inte kan se och

Läs mer

En önskad långsiktig utveckling i norra Bohuslän Reflektioner och frågeställningar. Diskussionsunderlag på väg mot en strukturbild för norra Bohuslän

En önskad långsiktig utveckling i norra Bohuslän Reflektioner och frågeställningar. Diskussionsunderlag på väg mot en strukturbild för norra Bohuslän En önskad långsiktig utveckling i norra Bohuslän Reflektioner och frågeställningar Diskussionsunderlag på väg mot en strukturbild för norra Bohuslän Innehållsförteckning INLEDNING...2 1. BOSTAD OCH BYGGANDE

Läs mer

Vindpark Rata Storgrund

Vindpark Rata Storgrund Vindpark Rata Storgrund Samrådsunderlag Etapp2 Etapp 1 Bild 1. Vindpark Rata Storgrund, etapp 1 och etapp 2, består av tillsammans av ca 23 vindkraftverk 652 21 Karlstad Sida 1 ReWind Offshore AB ReWind

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje.

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje. Energimarknadsinspektionen att. Box 155 631 03 Eskilstuna E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö www.eon.se Tel @eon.se Konc 6801 Malmö 2016-04-29 Dnr 2009-100435 Komplettering av ansökan om förlängning av

Läs mer

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till

Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Bilaga 3 Ledningssträckning för 145 kv luftledning från Torpberget till Hembergets vindkraftpark Arise Elnät AB (Arise Elnät) planerar för ny förbindelseledning mellan Torpberget söder om Kårböle och Hembergets

Läs mer

PIREN TILL STORTÅNGSKÄR

PIREN TILL STORTÅNGSKÄR Detaljplan för Antagandehandling Antagen av Miljö- och Byggnämnden 2001-03-19 Sotenäs kommun, 2004-04-22. Justerad 2004-04-22 Laga kraft 2006-12-07. PIREN TILL STORTÅNGSKÄR Kungshamn, Sotenäs kommun PLANBESKRIVNING

Läs mer

Fåglar och vindkraft. Martin Green. Biologiska institutionen, Lunds Universitet

Fåglar och vindkraft. Martin Green. Biologiska institutionen, Lunds Universitet Fåglar och vindkraft Martin Green Biologiska institutionen, Lunds Universitet Vem är Martin Green? Forskare vid Lunds Universitet Miljöövervakningsprojekt & studier av påverkan Vindkraft och fåglar ca

Läs mer

Göteborg 2014-08-26. Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl.

Göteborg 2014-08-26. Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Göteborg 2014-08-26 Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Linda Andersson och Cecilia Nilsson 2014 Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Rapport

Läs mer

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Edsbygdens Naturskyddsförening Färgelanda Naturskyddsförening Nordals Naturskyddsförening Skogsdals Naturskyddsförening Vänersborgs Naturskyddsförening

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter

Läs mer

SÖRÅKER-TORSBODA LOGISTIKCENTER Timrå kommun, Västernorrlands län

SÖRÅKER-TORSBODA LOGISTIKCENTER Timrå kommun, Västernorrlands län Kombiterminal, logistikföretag Indalsälven Upplagsytor gods Torsboda E4 Norrån Kråkholmen Söråker Natura 2000-område Utredningsområde för eventuell framtida utbyggnad till containerhamn FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

Läs mer

Miljösituationen i Malmö

Miljösituationen i Malmö Hav i balans samt levande kust och skärgård Malmös havsområde når ut till danska gränsen och omfattar ca 18 000 hektar, vilket motsvarar något mer än hälften av kommunens totala areal. Havsområdet är relativt

Läs mer

Svenska Björn SE0110124

Svenska Björn SE0110124 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-12-12 Beteckning 511-2006-060144 Svenska Björn SE0110124 Bevarandeplan för Natura 2000-område (Enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Norrgrund

Läs mer

Vattenskyddsområde för VA SYDs vattentäkt vid Grevie

Vattenskyddsområde för VA SYDs vattentäkt vid Grevie Vattenskyddsområde för VA SYDs vattentäkt vid Grevie Varför vattenskyddsområde? Vattenskyddsområden inrättas för att skydda vattentillgångar som är viktiga för den allmänna vattenförsörjningen. Målet är

Läs mer

Kommunikationer. Planeringsunderlag. Vägar. Utdrag ur 3 kap. 8 miljöbalken

Kommunikationer. Planeringsunderlag. Vägar. Utdrag ur 3 kap. 8 miljöbalken ÖP 2002 Tanums kommun 3 Allmänna intressen Kommunikationer Utdrag ur 3 kap. 8 miljöbalken "Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för... kommunikationer... skall så långt möjligt

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Några Reflektioner om vindkraft VARFÖR? Två huvudskäl EKONOMISKT Ägare slipper

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-09, rev 2010-10-27 ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-09, rev 2010-10-27 ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-09, rev 2010-10-27 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 TILLÄGG till detaljplan för fastigheten HUMLÖ 1:4, Måsholmen, i Frötuna församling Dnr 10-10110.214 Ks

Läs mer

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars Rättspraxis avseende vindkraft Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars 1 Rättsfall om vindkraft Rättsfall i allmänhet Tillåtlighet Talerätt jämfört med samrådskretsen? Vindkraft och ÖP Vindkraft

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun 1(10) Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare Linnea Bertilsson Enligt sändlista Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun Innehåll Förslag till beslut Ärendets handläggning

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Område vid Mobergs väg, etapp 1 Källby tätort, Götene kommun DETALJPLAN. Antagandehandling. s:5

Område vid Mobergs väg, etapp 1 Källby tätort, Götene kommun DETALJPLAN. Antagandehandling. s:5 2:13 2 Antagandehandling HANDLINGAR! lanbeskrivning! Genomförandebeskrivning! Samrådsredogörelse! Utlåtande! lankarta med bestämmelser Bilaga " Fastighetsförteckning Underlagsmaterial y 1:41 1:30 1:17

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn E.ON Vind Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn Radie: 56 m Rotordiameter: 112 m Fakta Nacellen (maskinhuset): 170 ton Torn: 170 ton Ett rotorblad: 13,5 ton Fundamentent: 1800 ton utan ballast

Läs mer

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö 4.6 ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil. Samhället har vuxit upp kring en hållplats

Läs mer

Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen.

Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen. Det här underlaget för tidigt samråd för Kriegers flak är framtaget av Sweden Offshore Wind AB som ingår numera i Vattenfall-koncernen. Vindkraftspark Kriegers Flak Kabeldragning mellan Maglarp och Trelleborg

Läs mer

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Fritidshus på Ringkallen Nordingrå, Kramfors kommun Upprättad av Palle Sjölander AB 2014-01-16 Ringkalleberget sett från Mädan (nordväst om planområdet) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014. En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22

Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014. En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22 Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014 En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22 Sportfiskarna Tel: 08-410 80 680 E-post: tobias@sportfiskarna.se Postadress: Svartviksslingan 28, 167 39

Läs mer

Badvattenprofil Vikens havsbad

Badvattenprofil Vikens havsbad Badvattenprofil Vikens havsbad Sammanfattning Kommun Län Vikens havsbad är belägen utmed Öresunds kust i Skåne län där bad är möjligt från en lång sandstrand. Badet är registrerat som EU-bad av Höganäs

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Samrådshandling. VALBO-RYRS HOLMEN 1:2 m.fl. PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande 2009-05-12. Ändring av detaljplan för del av

Samrådshandling. VALBO-RYRS HOLMEN 1:2 m.fl. PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande 2009-05-12. Ändring av detaljplan för del av Enkelt planförfarande Samrådshandling 2009-05-12 Ändring av detaljplan för del av VALBO-RYRS HOLMEN 1:2 m.fl. Holmens fritidsområde, Valbo-Ryr Munkedals kommun Tillägg till PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

NATURINVENTERING SKUTHAMN

NATURINVENTERING SKUTHAMN RAPPORT NATURINVENTERING SKUTHAMN SLUTVERSION 2014-04-22 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Naturinventering Skuthamn Status: Slutversion Datum: 2014-04-22 Medverkande

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

61 Norrström - Sagåns avrinningsområde

61 Norrström - Sagåns avrinningsområde 61 Norrström - Sagåns avrinningsområde Sammanfattning Sagåns avrinningsområde, som tillhör Norrströms huvudavrinningsområde, ligger i Enköpings och Heby kommun i Uppsala län samt Sala och Västerås kommun

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1, Simrishamns kommun

Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1, Simrishamns kommun 1 (6) Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1, Simrishamns kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planärendet handläggs enligt plan- och bygglagens bestämmelser om normalt planförfarande, (Plan- och bygglagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Upprättad 2013-05-15 Laga Kraft 2013-07-09 LAGA KRAFTHANDLING

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Vindpark Marviken Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Offshore AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet

Läs mer

4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN GGG Juridiska gränser Detaljplanelagt område Naturreservat, Miljöbalken 7 kap Skyddsområde vattentäkt, Miljöbalken 7 kap Strandskydd, Miljöbalken 7 kap Riksintressen - Miljöbalken 3 kap Friluftsliv och

Läs mer

BILAGA 1 NATURVÄRDEN

BILAGA 1 NATURVÄRDEN Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken Näsudden Öst Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, Gotland BILAGA 1 NATURVÄRDEN Vattenfall Vindkraft Sverige AB och Näsvind AB,

Läs mer

Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6. Vandra i Sverige. Hamnen i Båstad

Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6. Vandra i Sverige. Hamnen i Båstad Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6 Vandra i Sverige Hamnen i Båstad Bjärehalvön, 3 nätter Skummeslövstrand Torekov, 2 vandringsdagar Leden på Bjärehalvön ingår i Skåneleden

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan vid Rågången, Alby

Behovsbedömning av detaljplan vid Rågången, Alby Behovsbedömning av detaljplan vid Rågången, Alby Tumba, maj 2013 Behovsbedömningen av detaljplan vid Rågången är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen är att avgöra

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Nysättra 11:25 i Roslagsbro-Vätö församling

Detaljplan för del av fastigheten Nysättra 11:25 i Roslagsbro-Vätö församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-06-16 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2010-02-01, rev 2010-04-12 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Nysättra 11:25 i Roslagsbro-Vätö församling Dnr 06-10252.214 Ks 07-566 LANBESKRIVNING

Läs mer

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: Innehållsförteckning Allmänt... 3 Transporter

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Tekniskt PM Geoteknik VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Projekterings PM

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Strandinventering i Kramfors kommun

Strandinventering i Kramfors kommun Strandinventering i Kramfors kommun Bredkaveldun Utförd av biolog Bernt Persson 2011 Syfte Strandinventeringen utfördes med syfte att ge ett underlag som både kan användas av kommunen vid löpande handläggning

Läs mer

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar Österlenleden, Simrishamn Kuskahusen 4 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar I följande alternativ har du möjlighet att vandra den östra delen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. HUSBACKA SÖDRA KVISTAGRAN del av fastigheten Ed 23:1 Östhammars kommun, Uppsala län

PLANBESKRIVNING. HUSBACKA SÖDRA KVISTAGRAN del av fastigheten Ed 23:1 Östhammars kommun, Uppsala län Dnr 2011SBN0043 (1/11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg 0173-86 246 PLANBESKRIVNING HUSBACKA SÖDRA KVISTAGRAN del av fastigheten Ed 23:1 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2008-10-21

Läs mer

Samråds-/ informationsmöte har hållits med markägare i Hedekas Bygdegård i juni 2010.

Samråds-/ informationsmöte har hållits med markägare i Hedekas Bygdegård i juni 2010. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 KOMMUNSTYRELSEN 2010-09-15 Dnr KS 2010-53 Förstudie om ny likströmsförbindelse Nässjö-norska gränsen (Sydvästlänken) Handlingar rörande Sydvästlänken, förstudie maj 2010 har lämnats

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

Sveriges geologiska undersökning 1(8) Avdelningen för Samhällsplanering kontinuerligt

Sveriges geologiska undersökning 1(8) Avdelningen för Samhällsplanering kontinuerligt Sveriges geologiska undersökning 1(8) SGUs generella synpunkter angående geologisk information i översiktsplanering Geologisk information är ett underlag som kan användas i kommunal planering och bidra

Läs mer