PM NÄTAVGIFTER Sammanfattning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM NÄTAVGIFTER Sammanfattning."

Transkript

1 PM NÄTAVGIFTER Uppdragsansvarig Anna Werner Mobil +46 (0) Fax Datum Referens (2a) Villaägarna Jakob Eliasson Tel +46 (0) Vxl +46 (0) PM NÄTAVGIFTER Sammanfattning. Bland tekniska variabler har två visat sig signifikant förklara del av elnätsavgiftens variation i Sverige. Antal meter ledning per abonnent, abonnenttätheten, är helt dominerande och förklarar 28 procent av variationen. Antal meter ledning per nätstation förklarar under 12 procent av variationen. Tillsammans förklarar de 33 procent av variationen. Bilagt denna rapport finns en lista som eget dokument som visar tariff (för en hushållskund med 20A och en årlig elanvändning på kwh), förväntad tariff, skillnaden mellan dessa två, samt skillnaden mellan faktisk tariff och lägsta tariff givet bolagets tekniska förutsättningar för varje nätbolag. I denna lista är bolagen uppdelade på län och kommun så att det är lätt att hitta sitt eget, lokala nätmonopol. Denna lista kallas rikslistan. Den finns sorterad på olika sätt. 1 Bakgrund Elnätavgifterna för villakunder skiljer sig mycket åt mellan de 161 lokala näten i Sverige. Energimarknadsinspektionen, EI, har inte studerat huruvida antal meter ledning per abonnemang eller någon annan variabel skulle kunna förklara den stora spridningen i prisbilden. 2 Monopolmarknad Elnätsleverantören är den monopolist som äger elledningarna. Det finns 161 koncessioner för att driva elnät i Sverige. Varje koncession motsvaras av ett RELnummer. REL-nummer står för RedovisningsEnhet Lokalnät. En del av dessa koncessioner ägs av en och samma koncern. Energimarknadsinspektionen samlar i januari varje år in elnätsföretagens avgifter, men har hittills inte studerat huruvida avgifterna är högre t.ex. i glesa nät eller i nät med många fördyrande anslutningar av vindkraft. (Däremot gjorde Villaägarnas riksförbund en egen utredning som publicerades den 5 mars i år, Elnät avgifter och kostnadsdrivare, som detta PM är en uppföljning av.) ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2 (goods 2E), SE Stockholm Telefon Fax Säte i Stockholm. Org.nr VAT nr SE Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO PM Villaägarna

2 PM NÄTAVGIFTER (19) 3 Elnätavgifternas fördelning Medelvärdet av de 161 elnätavgifterna från januari 2013 (viktning ej gjord med hänsyn till att det är olika många abonnenter för varje värde på elnätavgiften) var kr 1 och standardavvikelsen var kr. Värdena varierade från kr i nätet som ägs av Lidköpings kommun till kr i det som ägs av Almnäs Bruk AB. Det innebär att ett hushåll med säkring 20A som gör av med kwh el per år med 68 % sannolikhet i januari 2013 hade en elnätavgift på ±1 071 kr, d.v.s. med 68 % sannolikhet låg i intervallet kr. Figur 1 Värden på 161 svenska elnätavgifter för hushållskunder (Villa med 20A och kwh per år) per den 1 januari 2013 exkl. skatter, EI. Frekvens (antal) på vertikal axel. För varje stapel anges medianavgiften i stapeln. Automatiskt val (SAS val) av bredd på staplar och antal staplar. 1 Hushållskund med 20 A och en förbrukning på kwh per år.

3 PM NÄTAVGIFTER (19) Figur 2 Värden på 161 svenska elnätavgifter för hushållskunder (Villa med 20A och kwh per år) per den 1 januari 2013 exkl. skatter, EI. Andel på vertikal axel. 4 Valda data 4.1 Antal värden på elnätavgift Analysen är gjord på 159 av de 161 svenska elnätavgifterna från januari 2013 för villakunder med 20A och kwh per år som visas i diagrammen ovan. 4.2 Analyserade värden För att en elnätavgift ska vara med i analysen krävs att både elnätavgift för januari 2013 och Särskilda tekniska data för 2012 för REL-numret har inrapporterats till EI. Även data på ledningslängder har krävts för att ett nät ska vara med i analysen. Det finns Särskilda tekniska data inrapporterade till EI för 192 REL-nummer sedan Av dessa har 168 angett siffra för ledningsnät år 2012.

4 PM NÄTAVGIFTER (19) Av dessa 168 är det 9 som det inte har rapporterats någon elnätsavgift för i januari : REL00002 Alingsås Energi Nät AB REL00037 Falbygdens Energi Nät AB REL00071 Öresundskraft AB REL00102 Kvänumbygdens Energi ek för REL00104 Larvs Elektriska Distributionsförening REL00136 Öresundskraft Nordvästra Skåne AB REL00157 Sala- Heby Energi Elnät AB REL00173 Sollentuna Energi AB REL00250 Öresundskraft Ängelholm AB Därför är analysen gjord på 168-9=159 REL-nummer (eller elnätavgifter). Våra 159 analyserade elnätsavgifter. Den (oviktade) genomsnittliga avgiften för dessa 159 var kr. 4.3 Borttagna värden för analysen De två borttagna värdena ligger i den högsta stapeln i figur 1 och 2. Anledningen till att två värden är borttagna i analysen är att för två REL-nummer finns det inte några inrapporterade Särskilda tekniska data för: 2 Inom ramen för detta projekt har ingen studie gjorts av varför inga tekniska data har rapporterats för dessa nät.

5 PM NÄTAVGIFTER (19) 1. REL00897 Öresundskraft AB 2. REL00900 Kvänumbygdens Energi ek för Det finns inrapporterade Särskilda tekniska data för två andra REL-nummer med samma nätbolag, men vid tiden för analys av data var det oklart huruvida hur dessa hängde ihop med de två borttagna datapunkterna. De två REL-nummer som det fanns Särskilda tekniska data inrapporterade för var: 1. REL00071 Öresundskraft AB 2. REL00102 Kvänumbygdens Energi ek för 5 Särskilda tekniska data Trettioen olika tekniska variabler har inrapporterats till EI och därmed testats med regressionsanalys. I tabellen på nästa sida förekommer orden gränspunkt och uttagspunkt som definieras enligt: 1. Gränspunkt är enligt definitionen i EIFS 2010:5 den punkt där a. olika schablonberäkningsområden ansluter till varandra, b. schablonberäkningsområde ansluter till ledning med nätkoncession för linje (region- eller stamnät), c. ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät), som har olika nättariffer, ansluter till varandra, eller d. nätkoncessionsområden eller ledningsnät med nätkoncession för linje (regioneller stamnät) som har olika nättariffer ansluter till varandra Den vanligaste typen av gränspunkt är därmed en punkt mellan det regionala nätet, som har en högre spänning ( kv), och det lokala nätet, som har en lägre spänning (0,4-20 kv). Det kan även vara en punkt mellan två lokala nät där det ena nätet matar det andra. Ytterligare typer av gränspunkter finns men är mycket ovanliga. 2. Uttagspunkt är enligt definitionen i EIFS 2010:5 den punkt där en elanvändare tar ut el för förbrukning. Det är med andra ord den punkt i nätet där en kund ansluter till det matande nätet.

6 PM NÄTAVGIFTER (19) 5.1 Undersökta variabler F4 TN Ledningslängd lågspänning - oisolerad luftledning (km) F10 TN Ledningslängd lågspänning - isolerad luftledning (km) F16 TN Ledningslängd lågspänning - jordkabel (km) F22 TN Ledningslängd högspänning - oisolerad luftledning (km) F28 TN Ledningslängd högspänning - isolerad luftledning (km) F34 TN Ledningslängd högspänning - jordkabel (km) F40 TN Total ledningslängd luftledning och jordkabel (beräkning) F46 TN Nätstationer inom området (antal) 3 F52 TN Totalt installerad transformatoreffekt i nätstationerna (MVA) F58 TN Meter ledning per nätstation (beräkning) 4 F64 TN Totalt antal abonnemang för inmatning från produktionsanläggning (antal) F70 TN Varav abonnemang för småskalig produktion lågspänning (antal) F76 TN Varav abonnemang för småskalig produktion högspänning (antal) F82 TN Abonnemang i gränspunkt (antal) F88 TN Högspänningsabonnemang i uttagspunkt (antal) F94 TN Lågspänningsabonnemang i uttagspunkt (antal) F100 TN Totalt antal abonnemang i uttagspunkt 5 F106 TN Total ledningslängd (meter) per abonnemang (beräkning) 6 F112 TN Nätets sammanlagda abonnerade effekt (MW) 7 F118 TN Maximalt överförd effekt (MW) 8 F124 TN Inmatad energi från småskalig elproduktionsanläggning (MWh) F130 TN Inmatad energi inklusive nätförluster - högspänning och lågspänning (MWh) F148 TN Utmatad energi till slutkund - lågspänning (MWh) F154 TN Utmatad energi till slutkund - högspänning (MWh) F160 TN Årets nätförlust (MWh) 9 F166 TN Under året producerad energi för att täcka nätförluster (MWh) F172 TN Förbrukning per lågspänningsabonnent (kwh) (beräkning) 10 F226 TN Antal abonnenter med avbrott timmar F232 TN Antal abonnenter med avbrott längre än 24 timmar F238 TN Antal ersatta abonnenter med avbrott timmar F244 TN Antal ersatta abonnenter med avbrott längre än 24 timmar 6 Resultat 6.1 En första sållning av variabler Se bilaga 1 för resultat av regressionsanalys med Pearsons korrelationskoefficient som kan anta värden -1 r 1. En korrelationskoefficient på -1 eller +1 visar på en perfekt negativ korrelation respektive en perfekt positiv korrelation mellan två variabler. När 3 Antas motsvara Antal nätstationer 2011 i förra årets undersökning. 4 Antas motsvara Ledning (m)/nätstation 2011 i förra årets undersökning. 5 Antas motsvara Antal kunder 2011 i förra årets undersökning. 6 Antas motsvara Ledning (m)/kund 2011 i förra årets undersökning. 7 Antas motsvara Näteffekt (MW) 2011 i förra årets undersökning. 8 Antas motsvara Maxeffekt (MW) 2011 i förra årets undersökning. 9 Antas motsvara Nätförlust (MWh) 2011 i förra årets undersökning. 10 Antas motsvara kwh/lsp-kund 2011 i förra årets undersökning.

7 PM NÄTAVGIFTER (19) det är perfekt korrelation så är den oberoende variabeln en perfekt prognosbas för den beroende variabeln. Om korrelationskoefficienten är 0 så finns det inget samband mellan den oberoende variabeln och den beroende variabeln. Styrkan för en korrelation beror inte på riktningen för korrelationen (+ eller -) utan på magnituden för korrelationskoefficienten. Den liggande tabellen (bilaga 1) visar variablerna i avtagande korrelationsgrad. Tabellen visar Pearsons korrelationskoefficient för varje variabel, samt en sannolikhet. Tabellen visar att de variabler som elnätavgiften starkast korrelerar med är (i avtagande ordning): F106 Total ledningslängd (meter) per abonnemang (beräkning) F58 Meter ledning per nätstation (beräkning) F22 Ledningslängd högspänning - oisolerad luftledning (km) F124 Inmatad energi från småskalig elproduktionsanläggning (MWh) F10 Ledningslängd lågspänning - isolerad luftledning (km) (Fetstilt i tabellen ovan anger att variabeln testades i förra årets undersökning.) Elnätsavgiften är främst korrelerad med F106. Därefter är elnätsavgiften starkast korrelerad med (i fallande ordning) F58, F22, F124 och F10. Elnätsavgiften är alltså beroende av antal meter ledning per nätstation och antal meter ledning per abonnemang. Tendens till korrelation finns eventuellt även med antal km högspänningsledning (oisolerad i luft), antal Megawattimmar inmatad energi från småskalig elproduktion (t.ex. vindkraft) och antal kilometer lågspänningsledning (oisolerad i luft).

8 PM NÄTAVGIFTER (19) Figur 3 F106 Total ledningslängd (meter) per abonnemang (beräkning) avsatt mot elnätsavgift. Korrelation tydlig. Figur 4 F58 Meter ledning per nätstation (beräkning) avsatt mot elnätsavgift. Korrelation något mindre tydlig. Förutom för variablerna F106 och F58 är korrelationerna mindre signifikanta., t.ex. för variabel F22 Ledningslängd högspänning - oisolerad luftledning (km). Figur 5 F22 Ledningslängd högspänning - oisolerad luftledning (km). Korrelation inte tydlig.

9 PM NÄTAVGIFTER (19) Av figuren framgår att det finns ett positivt samband mellan elnätsavgiften och F22, men sambandet gäller bara ett fåtal punkter. Om de nät som inte har någon ledning av den typ som variabel F22 avser rensas bort från data, blir det bara 141 av 159 punkter kvar. Det är ändå många punkter kvar som ligger kring F22<100 km, dvs nära 0 km. 6.2 t-värde Ett t-test används för att utröna om skillnader i medelvärde kan förklaras av slump eller av en alternativhypotes. t-test kan användas för beräkning av signifikans för Pearsons korrelationskoefficient. Ett högt t-värde betyder att Pearsons korrelationskoefficient r är sannolik. F22 och F10 får i vår studie ett lågt t-värde. Det betyder att Pearsons korrelationskoefficient är mer osäkert bestämd för dessa två variabler än för de andra tre variabler med höga korrelationskoefficienter.

10 PM NÄTAVGIFTER (19) 6.3 Slutlig modell Endast variablerna F106 och F58 visar sig vara signifikanta. En linjär regression med endast dessa två som förklarande variabler blir signifikant: Justerad R 2 är ett mått på modellens förklaringsvärde. Modellen förklarar 33 procent av variationen i elnätsavgiften. 6.4 Individuella variabler Ytterligare ett sätt att avgöra vilka variabler som har stort förklaringsvärde är att jämföra justerade R 2 för enskilda variabler. En linjär regressionsanalys med enbart F106 som förklarande variabel har ett justerat R 2 på 28 procent, medan motsvarande analys med enbart F58 som förklarande variabel har ett justerat R 2 på under 12 procent. 6.5 Avvikelse från förväntad elnätsavgift Residualerna anger avvikelse från det av modellen förväntade värdet. Per definition är ca 50 procent av nätbolagen billigare än detta förväntade värde. Avvikelsen beskriver,

11 PM NÄTAVGIFTER (19) enkelt uttryckt, hur mycket dyrare ett företag är jämfört med medlet för företag som har samma egenskaper. Fyra nätbolag har avgifter som är över kr högre än vad modellen förutsäger: Fem nätbolag har avgifter är mer än kr lägre än vad modellen förutsäger: Det nätbolag som ligger längst under vad modellen förutsäger är LKAB Nät AB. Eftersom LKAB inte var med i förra årets undersökning eftersom det nätet är ett specialfall, valdes att bortse från den punkten i detta läge. Istället är det Lidköpings kommuns nät som ligger mest under förväntad elnätsavgift, kr under, det vill säga skulle kunna anses som det givet förutsättningarna billigaste nätet.

12 PM NÄTAVGIFTER (19) 6.6 Ojämnt i riket För att göra listor liknande de som Villaägarna presenterade för 2012 användes Villaägarnas uppdelning av REL-nummer på kommuner och län. REL00002 fanns med i Villaägarnas lista förra året, men i listan fanns ingen nätavgift angiven. Det fanns inte någon avgift rapporterad för REL00002 i januari Två kommuner berörs. REL00002 Västra Götalands län REL00002 Västra Götalands län Alingsås Lerum Därmed finns det 798-2=796 avgifter presenterade i rikslistorna. Om man på så vis viktar avgifterna att varje koppling av kommun och koncession får lika vikt, blir den genomsnittliga avgiften kr. Det är två avgifter som hör till LKABs REL00590 i kommunerna Gällivare och Kiruna. Om även de tas bort så som de gjordes i analysen förra året är det 794 avgifter i rikslistorna. Då blir den genomsnittliga avgiften kr. Det analyserade datamaterialet omfattar därmed 794 punkter, dvs kombinationer av koncession och kommun. En koncession kan gå in i flera kommuner och flera kommuner kan omfatta flera koncessioner.) Boden REL00011 Bjärke Energi ek för Älvsbyn REL00015 Bodens Energi Nät AB Jokkmokk REL00583 Vattenfall Eldistribut ion AB Alingsås REL00106 Lerum Energi AB Luleå REL00135 Nossebro ortens Energi ek för Figurerna ovan visar exempel på hur en koncession kan gå in i fyra olika kommuner, respektive hur en kommun kan omfatta fyra olika koncessioner.

13 PM NÄTAVGIFTER (19) Diagrammet nedan visar att koncessionerna i Sverige är mycket ojämna. E.ONs REL00615 går in i 102 av Sveriges 290 kommuner, följt av Vattenfalls REL00583 som går in i 95 kommuner och Fortums REL00861 (36 kommuner). Längst ut till höger i diagrammet visas de 51 koncessioner som endast finns i en kommun vardera. Antal av Nätbolag Nätbolag 7 Källor Villaägarnas Riksförbund, Elnät avgifter och kostnadsdrivare, 2013 Sveriges elpriser en analys av den nordiska elmarknaden, Energiutskottet, Kungliga Vetenskapsakademien, 2013 Rapporter och datablad från Energimarknadsinspektionens hemsida, främst Hushållskunder (Excel) och Särskilda rapporten teknisk data (Excel), 2013 Presentationen Läget för elkonsumenten, Bo Hesselgren, VD för Konsumenternas elrådgivningsbyrå, Nordiske net- og transmissionstariffer 2010, avsnittet Nordiske nettariffer, sida 1 av 1, Helle Stisen, Dansk Energi,

14 PM NÄTAVGIFTER (19) 8 Bilagor Förutom bilagor inlagda här i dokumentet finns rikslistor som lösa bilagor, (PDFer).

15 PM NÄTAVGIFTER (19) 8.1 Bilaga 1 - Korrelationer samtliga 31 variabler Tabellen är delad i två delar för ökad läsbarhet. Variablerna står i fallande absolutvärdesordning med avseende på Pearsons korrelationskoefficient. F4 är en linjär kombination av andra variabler i regressionsanalysen.

16 PM NÄTAVGIFTER (19) 8.2 Statistisk analys av två individuella variabler F106

17 PM NÄTAVGIFTER (19) F58

18 PM NÄTAVGIFTER (19) 8.3 Statistisk analys av modell med 13 förklarande variabler Om de 13 variabler som har högst korrelationskoefficient tas med i den linjära regressionsanalysen blir justerat R 2 nästan 38 %.

19 PM NÄTAVGIFTER (19)

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Hanna Abrahamsson (chefsjurist) ISSN 2000-592X Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (12) Avdelningen för nätreglering Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller en redovisningsenhet Företagets innehav av koncessioner

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (11) Nätreglering Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller en redovisningsenhet Företagets innehav av koncessioner (tillstånd

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Ert datum Er referens 1 (11) Nätreglering 016-16 27 00 neon@ei.se Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller en redovisningsenhet

Läs mer

EI R2009:03. Lägesrapport för. leveranssäkerhet i elnäten

EI R2009:03. Lägesrapport för. leveranssäkerhet i elnäten EI R2009:03 Lägesrapport för leveranssäkerhet i elnäten Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2009:03 Författare: Daniel Torstensson, Bengt Gustavsson och

Läs mer

Uppgift 1. Deskripitiv statistik. Lön

Uppgift 1. Deskripitiv statistik. Lön Uppgift 1 Deskripitiv statistik Lön Variabeln Lön är en kvotvariabel, även om vi knappast kommer att uppleva några negativa värden. Det är sannolikt vår intressantaste variabel i undersökningen, och mot

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund VATTENFALLS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med

Läs mer

Statistik och epidemiologi T5

Statistik och epidemiologi T5 Statistik och epidemiologi T5 Anna Axmon Biostatistiker Yrkes- och miljömedicin Dagens föreläsning Fördjupning av hypotesprövning Repetition av p-värde och konfidensintervall Tester för ytterligare situationer

Läs mer

Energimarknadsinspektionens tillsyn över elavbrotten under vintern 2011/2012

Energimarknadsinspektionens tillsyn över elavbrotten under vintern 2011/2012 PM - Ei PM2013:02 Ei R2013:02 Energimarknadsinspektionens tillsyn över elavbrotten under vintern 2011/2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen PM2013:02 Författare:

Läs mer

Handbok för rapportering av elnätsverksamhet

Handbok för rapportering av elnätsverksamhet Handbok Handbok för rapportering av elnätsverksamhet - Årsrapporter Energimarknadsinspektionen Kungsgatan 43 Box 155 631 03 Eskilstuna Tel 016-16 27 00 www.ei.se Förord Handboken är framtagen för att underlätta

Läs mer

Leveranssäkerheten i elnäten 2013

Leveranssäkerheten i elnäten 2013 Ei R2015:14 Leveranssäkerheten i elnäten 2013 Statistik och analys av elavbrotten i Sverige Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:14 Författare: Gustav

Läs mer

Algoritm för uppskattning av den maximala effekten i eldistributionsnät med avseende på Nätnyttomodellens sammanlagringsfunktion

Algoritm för uppskattning av den maximala effekten i eldistributionsnät med avseende på Nätnyttomodellens sammanlagringsfunktion Algoritm för uppskattning av den maximala effekten i eldistributionsnät med avseende på Nätnyttomodellens sammanlagringsfunktion Carl Johan Wallnerström December 2005 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH),

Läs mer

Linjär regressionsanalys. Wieland Wermke

Linjär regressionsanalys. Wieland Wermke + Linjär regressionsanalys Wieland Wermke + Regressionsanalys n Analys av samband mellan variabler (x,y) n Ökad kunskap om x (oberoende variabel) leder till ökad kunskap om y (beroende variabel) n Utifrån

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund FORTUMS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med hjälp

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje.

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje. Energimarknadsinspektionen att. Box 155 631 03 Eskilstuna E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö www.eon.se Tel @eon.se Konc 6801 Malmö 2016-04-29 Dnr 2009-100435 Komplettering av ansökan om förlängning av

Läs mer

Elnätsbranschens ekonomiska nyckeltal 2000-2004 ER 2006:05

Elnätsbranschens ekonomiska nyckeltal 2000-2004 ER 2006:05 Elnätsbranschens ekonomiska nyckeltal 2000-2004 ER 2006:05 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax: 016-544 22 59 e-post: forlaget@stem.se

Läs mer

Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos svenska hushållskunder?

Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos svenska hushållskunder? Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos svenska hushållskunder? Amanda Sten (MSc Hållbar Energiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan) Katja Åström (MSc Hållbar Energiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan)

Läs mer

Eldistribution Nätrapport. Översikt av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät

Eldistribution Nätrapport. Översikt av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät Eldistribution Nätrapport Översikt av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät Översyn av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät Sammanfattning 93% av Vattenfall Eldistributions

Läs mer

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM BESLUT 1 (6) Datum Anl nr 8203D SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM SAKEN Ansökan om nätkoncession för linje BESLUT YS Nät AB meddelas nätkoncession för linje och

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Datorlaboration 2 Konfidensintervall & hypotesprövning

Datorlaboration 2 Konfidensintervall & hypotesprövning Statistik, 2p PROTOKOLL Namn:...... Grupp:... Datum:... Datorlaboration 2 Konfidensintervall & hypotesprövning Syftet med denna laboration är att ni med hjälp av MS Excel ska fortsätta den statistiska

Läs mer

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Vindpark Kingebol 2011-09-02 PÖYRY SWEDPOWER AB 3116900 2011-08-22 rev 2 VINDPARK KINGEBOL Nätanslutningsutredning 1 Alla rättigheter förbehålles. Mångfaldigande av

Läs mer

Slutliga normvärden för elnätsanläggningar i första tillsynsperioden 2012-2015

Slutliga normvärden för elnätsanläggningar i första tillsynsperioden 2012-2015 2011:02 Slutliga normvärden för elnätsanläggningar i första tillsynsperioden 2012-2015 Inledning I enlighet med 9 förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857) ska elnätsföretagen

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 9

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 9 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 9 STOKASTISKA VARIABLER 1. Ange om följande stokastiska variabler är diskreta eller kontinuerliga: a. X = En slumpmässigt utvald person ur populationen är arbetslös, där x antar

Läs mer

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion 26 juni 2008 Näringsdepartementet Via E-post Ert diarenummer: N2008/1408/E Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion Svensk Vindenergi, lämnar härmed följande

Läs mer

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2010. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) Järna, april 2011 Tobias Sundberg

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2010. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) Järna, april 2011 Tobias Sundberg VIDARKLINIKEN 2010 Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) Järna, april 2011 Tobias Sundberg Kontakt: Kvalitet & Utveckling karin.lilje@vidarkliniken.se VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION

Läs mer

Sänkningen av parasitnivåerna i blodet

Sänkningen av parasitnivåerna i blodet 4.1 Oberoende (x-axeln) Kön Kön Längd Ålder Dos Dos C max Parasitnivå i blodet Beroende (y-axeln) Längd Vikt Vikt Vikt C max Sänkningen av parasitnivåerna i blodet Sänkningen av parasitnivåerna i blodet

Läs mer

Fjärrvärmepriser 2011

Fjärrvärmepriser 2011 Svensk Fjärrvärme AB Sonya Trad 2011-09-13 Fjärrvärmepriser 2011 Volymviktade medelpriser och medelpris per kommun inkl. moms för prisnivå, öre/ kwh, 2009-2011 80,00 70,00 70,27 74,64 72,90 76,42 77,05

Läs mer

Elnät avgifter och kostnadsdrivare

Elnät avgifter och kostnadsdrivare Elnät avgifter och kostnadsdrivare Innehåll Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Bakgrund... 5 Stora prisskillnader... 6 Tänkbara kostnadsdrivare... 6 Metod... 8 Resultat av regressionsanalysen...

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner

Läs mer

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum 2009-12-17 Skrivtid 0900 1400

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum 2009-12-17 Skrivtid 0900 1400 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum 2009-12-17 Skrivtid 0900 1400 Tentamen i: Statistik 1, 7.5 hp Antal uppgifter: 5 Krav för G: 11 Lärare: Robert Lundqvist, tel

Läs mer

Nätavgiftsbestämmelser

Nätavgiftsbestämmelser E.ON Gas Nätavgiftsbestämmelser Nätavgiftsbestämmelser Nätavgiftsbestämmelserna gäller från 2015-10-01 och tills vidare för näringsidkare. De avser överföring av naturgas till våra kunders anläggningar

Läs mer

Föreskrift. om nyckeltal för elnätsverksamheten och deras publicering. Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011

Föreskrift. om nyckeltal för elnätsverksamheten och deras publicering. Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011 dnr 963/002/2011 Föreskrift om nyckeltal för elnätsverksamheten och deras publicering Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011 Energimarknadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarknadslagen

Läs mer

Elhandlarranking Elområde 3

Elhandlarranking Elområde 3 Elhandlarranking Elområde 3 November december 2011 Tranås Energi erbjöd de lägsta priserna på ettårskontrakt i elområde 3 under november och december 2011. En småhusägare med en årlig användning om 20

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Statistisk undersökningsmetodik (Pol. kand.)

Statistisk undersökningsmetodik (Pol. kand.) TENTAMEN Tentamensdatum 2008-10-02 Statistisk undersökningsmetodik (Pol. kand.) Namn:.. Personnr:.. Tentakod: Obs! Var noga med att skriva din tentakod på varje lösningsblad som du lämnar in. Skrivtid

Läs mer

Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011

Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011 Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011 Rapporten är genomförd på uppdrag av SFVALA-gruppen av. Från SFVALA-gruppen finns ett intresse att bygga upp en kunskapsbas omkring prisnivå och prisutveckling

Läs mer

T-test, Korrelation och Konfidensintervall med SPSS Kimmo Sorjonen

T-test, Korrelation och Konfidensintervall med SPSS Kimmo Sorjonen T-test, Korrelation och Konfidensintervall med SPSS Kimmo Sorjonen 1. One-Sample T-Test 1.1 När? Denna analys kan utföras om man vill ta reda på om en populations medelvärde på en viss variabel kan antas

Läs mer

Är sjukvården jämställd och går det åt rätt håll?

Är sjukvården jämställd och går det åt rätt håll? Inledning Som titeln antyder är syftet med den här undersökningen att ta reda på om svensk hälso- och sjukvård är jämställd. Det är en fråga som kan analyseras utifrån olika perspektiv, vilka i huvudsak

Läs mer

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Avdelningen för konsumenträtt Tor Ny 016-16 27 19 tor.ny@ei.se Svensk Energi 101 53

Läs mer

Under denna laboration kommer regression i olika former att tas upp. Laborationen består av fyra större deluppgifter.

Under denna laboration kommer regression i olika former att tas upp. Laborationen består av fyra större deluppgifter. Laboration 5 Under denna laboration kommer regression i olika former att tas upp. Laborationen består av fyra större deluppgifter. Deluppgift 1: Enkel linjär regression Övning Under denna uppgift ska enkel

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Administration av landstingsstatistik. Statistiktjänsten

Administration av landstingsstatistik. Statistiktjänsten Administration av landstingsstatistik Statistiktjänsten Versionshistorik Version Författare Kommentar 1.0 Zara Sarén Första versionen för Statistiktjänsten 3.0 1.1 Zara Sarén I avsnittet Om landstingsstatistik,

Läs mer

Prisändringsmodell Gustavsberg 2016

Prisändringsmodell Gustavsberg 2016 Prisändringsmodell Gustavsberg 2016 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2016... 4 Prognos 2017 och 2018... 4 Ny Prismodell 2016... 5 Effekt... 5 Energi... 7

Läs mer

Statistiska indikatorer Bergslagsbanan

Statistiska indikatorer Bergslagsbanan PM 1 (6) Handläggare Peter Stensson Tel 010-505 61 92 Mobil 070-366 08 84 Fax 090-611 33 peter.stensson@afconsult.com Datum 2012-06-25 Uppdragsnr 574503 Projekt Partnerskap Bergslagsbanan Statistiska indikatorer

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten

Läs mer

Elnätsföretagens redovisning av RSA/ÅP till Ei. Kenny Granath 2012-11-26

Elnätsföretagens redovisning av RSA/ÅP till Ei. Kenny Granath 2012-11-26 Elnätsföretagens redovisning av RSA/ÅP till Ei Kenny Granath 2012-11-26 Bakgrund Krav om RSA i ellagen (1997:857), 2006 Förändring i ellagen (prop. 2009/10:51), 2010 Förenklad redovisning till Ei Första

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Rapportserie 2015:3 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

1 HUR HAR EU ETS PÅVERKAT KRAFTINDUSTRINS 2 VINSTER?

1 HUR HAR EU ETS PÅVERKAT KRAFTINDUSTRINS 2 VINSTER? 1 HUR HAR EU ETS PÅVERKAT KRAFTINDUSTRINS 2 VINSTER? VILLAÄGARNA STOCKHOLM DEN 7 OKTOBER 2011 Sweco Energuide AB Energy Markets 1 Rapporttitel: Hur har EU ETS påverkat kraftindustrins vinster? Beställare:

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (10) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2014-11-20 Vattenfall Vindkraft AB Att: Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

Test av kranspetsvågar i virkesfordon

Test av kranspetsvågar i virkesfordon Datum 2016-02-18 Författare Sven Gustafsson Test av kranspetsvågar i virkesfordon WWW.SDC.SE P o s t a d r e s s : 8 5 1 8 3 S u n d s v a l l B e s ö k s a d r e s s : S k e p p a r p l a t s e n 1 T

Läs mer

Förutsättningar för vindkraft

Förutsättningar för vindkraft Mats Håkansson affärsutveckling AB Förutsättningar för vindkraft Rapport utförd på uppdrag av Sundbybergs stad Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se 1. Bakgrund...

Läs mer

Restid och resebeteende

Restid och resebeteende Lunds universitet Ht 2010 Nationalekonomiska institutionen Handledare: Jerker Holm Restid och resebeteende - Hur en minskning av tågets restid kan få flygresenärer att övergå till tåget. Författare: Max

Läs mer

VILLAÄGARNA ELKOSTNAD FÖR VILLAÄGARE VINTERN 09/10 VS 08/09

VILLAÄGARNA ELKOSTNAD FÖR VILLAÄGARE VINTERN 09/10 VS 08/09 ELKOSTNAD FÖR VILLAÄGARE VINTERN 09/10 VS 08/09 TOM APRIL VILLAÄGARNA ELKOSTNAD FÖR VILLAÄGARE VINTERN 09/10 VS 08/09 PM till Villaägarna Maj, 2010 ELKOSTNAD FÖR VILLAÄGARE VINTERN 09/10 VS 08/09 TOM APRIL

Läs mer

a) Anpassa en trinomial responsmodell med övriga relevanta variabler som (icketransformerade)

a) Anpassa en trinomial responsmodell med övriga relevanta variabler som (icketransformerade) 5:1 Studien ifråga, High School and beyond, går ut på att hitta ett samband mellan vilken typ av program generellt, praktiskt eller akademiskt som studenter väljer baserat på olika faktorer kön, ras, socioekonomisk

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär

Solceller Snabbguide och anbudsformulär Solceller Snabbguide och anbudsformulär Maj 211 Detta dokument har tagits fram inom ramen för SolEl-programmet, mer info finns på www.solelprogrammet.se. Projektet har kallats "Underlag för anbudsförfrågan

Läs mer

MSG830 Statistisk analys och experimentplanering - Lösningar

MSG830 Statistisk analys och experimentplanering - Lösningar MSG830 Statistisk analys och experimentplanering - Lösningar Tentamen 15 Januari 2015, 8:30-12:30 Examinator: Staan Nilsson, telefon 073 5599 736, kommer till tentamenslokalen 9:30 och 11:30 Tillåtna hjälpmedel:

Läs mer

MILJÖFÖRDELAR MED ÅTERVUNNET MATERIAL SOM RÅVARA

MILJÖFÖRDELAR MED ÅTERVUNNET MATERIAL SOM RÅVARA MILJÖFÖRDELAR MED ÅTERVUNNET MATERIAL SOM RÅVARA Producerad hösten 2002 för Återvinningsindustrierna av Håkan Nordin Miljökompassen AB 1 FÖRORD Återvinningsbranschen är en viktig och växande råvaruindustri.

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2012-01-01-2012-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2012, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Föreläsning G60 Statistiska metoder

Föreläsning G60 Statistiska metoder Föreläsning 3 Statistiska metoder 1 Dagens föreläsning o Samband mellan två kvantitativa variabler Matematiska samband Statistiska samband o Korrelation Svaga och starka samband När beräkna korrelation?

Läs mer

Valideringen har även på en övergripande nivå sett över ruttvalen i bilvägnätet.

Valideringen har även på en övergripande nivå sett över ruttvalen i bilvägnätet. M4Traffic har fått i uppdrag av Trafikverket i Region Mälardalen att delta i arbetet med att validera ny basprognos avseende 2014 för region SAMM (exklusive Stockholm) och SYDOST (Östergötland) som ska

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Skara 2011-06-20. Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Skara 2011-06-20. Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Skara 2011-06-20 Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Remissvar till NordREG och de nordiska energitillsynsmyndigheterna angående rapporterna Consideration of alternative billing regimes

Läs mer

Frånvaromönster - annorlunda under mästerskap?

Frånvaromönster - annorlunda under mästerskap? AM 110 SM 1503 Frånvaromönster - annorlunda under mästerskap? Patterns of absenteeism different during major sporting events? I korta drag Temarapporten för andra kvartalet 2015 beskriver frånvaro från

Läs mer

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer Innehåll 1 Korrelation och regression Innehåll 1 Korrelation och regression Spridningsdiagram Då ett datamaterial består av två (eller era) variabler är man ofta intresserad av att veta om det nns ett

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Upptäcka och analysera Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Leveranssäkra distributionsnät Vad driver utvecklingen och vem ska betala?

Leveranssäkra distributionsnät Vad driver utvecklingen och vem ska betala? CODEN:LUTEDX/(TEIE- 7230)/1-10/(2008) Industrial Electrical Engineering and Automation Leveranssäkra distributionsnät Vad driver utvecklingen och vem ska betala? Anna Guldbrand Dept. of Industrial Electrical

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Regressionsanalys av huspriser i Vaxholm

Regressionsanalys av huspriser i Vaxholm Regressionsanalys av huspriser i Vaxholm Rasmus Parkinson Kandidatuppsats i matematisk statistik Bachelor Thesis in Mathematical Statistics Kandidatuppsats 2015:19 Matematisk statistik Juni 2015 www.math.su.se

Läs mer

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo

JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo RAPPORT 4005000 2011-09-23 JÄMTKRAFT ELNÄT AB Magnetfält från ledningar mellan Odensala och Brunflo Anna Karin Renström 1 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT AE-WPS

Läs mer

a) Vad är sannolikheten att det tar mer än 6 sekunder för programmet att starta?

a) Vad är sannolikheten att det tar mer än 6 sekunder för programmet att starta? Tentamen i Matematisk statistik, S0001M, del 1, 2008-01-18 1. Ett företag som köper enheter från en underleverantör vet av erfarenhet att en viss andel av enheterna kommer att vara felaktiga. Sannolikheten

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

Registrera i SveDem manual

Registrera i SveDem manual Registrera i SveDem manual INTRODUKTION Denna manual förklarar hur man registrerar och tar ut rapporter i SveDem. Varmt välkomna att kontakta oss med frågor och synpunkter. Registret är under ständig utveckling.

Läs mer

http://www.leidenhed.se Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att ett fel upptäckts.

http://www.leidenhed.se Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att ett fel upptäckts. Dokumentet är från sajtsidan Matematik: som ingår i min sajt: http://www.leidenhed.se/matte.html http://www.leidenhed.se Minst och störst Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att

Läs mer

Uppföljning av kunskapsresultat

Uppföljning av kunskapsresultat 2015-01-26 Uppföljning av kunskapsresultat Bilaga 8 till slutrapport projekt Regionalt skolstöd (KUL) 2012-2014 2 (17) Innehåll Inledning... 4 Uppföljning... 5 Årskurs 3... 5 Nationella prov matematik...

Läs mer

MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3. Kraftsystemet = en lång cykel. Syftet med ett kraftsystem:

MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3. Kraftsystemet = en lång cykel. Syftet med ett kraftsystem: MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem eller Var kommer elen från när jag tänder lampan? Lennart Söder Professor in

Läs mer

100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar

100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar 100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar 13 maj 2016 Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Sveriges

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Föreläsning 7 och 8: Regressionsanalys

Föreläsning 7 och 8: Regressionsanalys Föreläsning 7 och 8: Pär Nyman par.nyman@statsvet.uu.se 12 september 2014-1 - Vårt viktigaste verktyg för kvantitativa studier. Kan användas till det mesta, men svarar oftast på frågor om kausala samband.

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Data om svenska fiskodlingar

Data om svenska fiskodlingar SMED Rapport Nr 110 2012 Data om svenska fiskodlingar Utveckling av metodik inför rapportering till HELCOM Johanna Mietala, SCB Publicering: www.smed.se Utgivare: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska

Läs mer

Version 1.1. Handbok för nya ELIN. Systemet för inrapportering till Elpriskollen

Version 1.1. Handbok för nya ELIN. Systemet för inrapportering till Elpriskollen Version 1.1 Handbok för nya ELIN Systemet för inrapportering till Elpriskollen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Författare: Bengt Gustavsson Copyright: Energimarknadsinspektionen Förord

Läs mer

Table A: Visar den årliga kostnaden för aktörerna. En aktör. Aktör 1 2 3 4 5 6 7 8. Allmänt. Installerad effekt [MW] [GWh]

Table A: Visar den årliga kostnaden för aktörerna. En aktör. Aktör 1 2 3 4 5 6 7 8. Allmänt. Installerad effekt [MW] [GWh] Sammanfattning Sverige har ett ambitiöst mål som syftar till att öka andelen förnybar energiproduktion. Energimyndighetens befintliga planeringsmål är att Sverige skall producera 10 TWh årligen från vindkraft

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 3

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 3 Kapitel 3.1 3101 Exempel som löses i boken. 3102, 3103, 3104 Se facit, kontakta din lärare om du behöver hjälp. 3105 a) Se facit. b) Lägg ihop höjden på alla staplar 15 + 10 + 25 = 50 st c) Se facit. 3106

Läs mer

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme INNEHÅLL 1 Inloggning...2 2 Översikt...3 2.1 Välj anläggning...4 3 Timvärden...5 3.1 Ändra period...6 3.2 Ändra periodstorlek...7 3.3 Visa som...8 3.4 Enhet...9

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

Utvecklingen av elnätsavgifter

Utvecklingen av elnätsavgifter 21:3 Utvecklingen av elnätsavgifter 29-21 Elnätsföretagen höjer sina avgifter kraftigt Efter en lång period av oförändrade nätavgifter höjer nu nätföretagen sina avgifter kraftigt för år 21. De genomsnittliga

Läs mer

Sammandrag av rapporterade besvär, levnadsvanor och vårdkonsumtion i några av länets kommuner. Källa: befolkningsenkät 2006

Sammandrag av rapporterade besvär, levnadsvanor och vårdkonsumtion i några av länets kommuner. Källa: befolkningsenkät 2006 Sammandrag av rapporterade besvär, levnadsvanor och vårdkonsumtion i några av länets kommuner. Källa: befolkningsenkät 2006 Andel med långvarig sjukdom, 16-84 år (åldersstand. ) Norrbotten 41 43 42 Jokkmokk

Läs mer

Dekomponering av löneskillnader

Dekomponering av löneskillnader Lönebildningsrapporten 2013 133 FÖRDJUPNING Dekomponering av löneskillnader Den här fördjupningen ger en detaljerad beskrivning av dekomponeringen av skillnader i genomsnittlig lön. Först beskrivs metoden

Läs mer

Beskrivande statistik Kapitel 19. (totalt 12 sidor)

Beskrivande statistik Kapitel 19. (totalt 12 sidor) Beskrivande statistik Kapitel 19. (totalt 12 sidor) För att åskådliggöra insamlat material från en undersökning används mått, tabeller och diagram vid sammanställningen. Det är därför viktigt med en grundläggande

Läs mer

PRODUCERA DIN EGEN EL

PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

SOU 2000:33 5. Bilaga 1. Områdespreferens i hyresrätt. Urban Fransson och Lena Magnusson Institutet för bostadsforskning, Uppsala universitet

SOU 2000:33 5. Bilaga 1. Områdespreferens i hyresrätt. Urban Fransson och Lena Magnusson Institutet för bostadsforskning, Uppsala universitet SOU 2000:33 5 Bilaga 1 Områdespreferens i hyresrätt Urban Fransson och Lena Magnusson Institutet för bostadsforskning, Uppsala universitet 6 Bilaga 1 SOU 2000:33 SOU 2000:33 Innehåll 7 Innehåll 1 Åtta

Läs mer

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå 2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 4 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 2:4

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Elbytarguide Företag Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Dags att se över ditt elavtal och spara pengar till firman 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess är det fritt fram

Läs mer